dfcft Een BAROUCHET ZADELIaOR, K0L0HIALE WAREN De kapitale HOFSTEDE, WEI- en HOOILAND, EEN HUIS, MEÜBELMAGAZIJN, Puike GEROOKTEELFT, arssws. ssas» Thee, Koffie en Ghocolaad. ADVERTENTIËN. Te koop aangeboden: P. BLAAK W Az. Attentie s. v. p. J. DE HEEK. VERKOOPIIMC. MOORDRECHT, Wed. Joh. de Jong, WONING, te huur aangeboden. P. de JONG Dz. Specialiteit in Gouwe C, No. 5, Gouda. Zwarte Thee. v% vestigen de aandacht voor liefheb bers van geurige thee op de SOUCHON CONGO f 1,25 per kilo; die verzenden wg als postpakket, dus franco, tegen toe zending van een postwissel van f 1,25. STOF- THEE 60, 80, 100 Cents. Gebrs. KAMPHUIJZEN. I>e afdeeling Rotterdam van *de Noderlandscho Maatschappij voor Tuin bouw on Plantkunde hield Zaterdag, iZondgg en Maandag eene tentoonstelling van planten, bloemen, tol- en knolgewassen, bouquetten, enz. Bekroond werden voor 10 AbutulonB, in de meeste verscheidenheden, de heeren J. Okhujjion Zoon, bloemisten te Schoon hoven, lepr., 2e kl. Voor 10 Gloxinia's, in verscheidenhedenD.J. Van Brummelen, tuinman by den heer L. Smit van Nieuw- Lekkerland, te Kinderdijk, le pr., Ie kl. Voor IB Conifeeren (met uitzondering van Pinus en Abiës-soorten), groote exemplaren door kweeking uitmuntende, de heer 0. Frets, boomkweeker te Boskoop, 2e pr., 2e kl. In «en kleine brochure, niet in den handel verkrijgbaar, getiteld Th i en Practijktreedt de heer J. Belinfante Jr., ambtenaar bij het Departement van Finan- tien op voor het behoud van de Staatslo terij i die in den laatsten tyd zooveel tegen standers vond. Schrijver herinnert, dat er in Nederland staatslieden geweest zijn, die, in theorie tegen de Staatsloterij gekant, practisch de instelling beschouwendevoor het behoud er van gewonnen werdenminis ter Van Bosse, minister Vissering en minister VanLynden worden als zoodanig genoemd. De Staatsloterij is dan ookzoo als zij tegen woordig in Nederland werkt, eer een zegen dan een onheil. Toen ze in 1726 ten onzent werd ingesteldhad men daarmede een doel, dat volkomen is bereikt. Men wilde de speel zucht, die in die dagen hand over hand toenam, paal en perk stollen, een einde maken aan het bestaan der vele speelhuizen, waar dobbel- en hazardspelen aan de orde van den dag waren, en aan de vechtpar tijen en huiselijke twisten, die er met nog treuriger voorvallen uit voortvloeiden, een einde maken. Daarom staat schr. verbaasd, als hjj verneemt, dat een der voornaamste grieven, die men tegen de Staatsloterij heeft, die is, dat de regeering haar exploiteert. Immers, de ontwerpers der lotory achtten juist die handeling noodigten einde de speelzucht, die nu eenmaal niet kan worden tegenwoordigheid van een geneesheer, in den laatsten tyd echter zondèr dezen en vandaar de vervolging. uitgeroeid en in onzen tijd, zoo niet sterker, althans niet minder sterk is, te leiden. Door het behoud der Staatsloterij zal eene grootere weldaad aan Nederland worden bewezen dan door hare afschaffing, welke veroorzaken zoude: noodelooze benadeeling voor de schatkist, ontnemen van het dage- ljjksch brood aan duizenden Nederlanders ende verplaatsing der speelzuchtmet de noodlottige gevolgen van dien. Omtrent do reis van eenige Engelsche landbouwkundigen door ons land verneemt men het volgendeEen Engelsche landbou w-maatschappij besloot uit haar mid den eenige leden af te vaardigen, ten einde den Nederl. landbouw van nabg te leeren kennen. Aangezien eerst onlangs uit Nor folk rechtstreeks melk naar Londen gezon den isstaat deze reis vooral in verband met den aankoop en aanvoer van Hollandsch melkvee. Voor de opheffing der belemme rende verbodsbepalingen, uitgelokt en ge handhaafd op aandrang der Engelsche land bouwers, is dus deze tocht, die in Engeland algemeen de aandacht trekt, van zeer groot gewicht. Dat in andere opzichten zooda nige verkenningsreizen, waar de verkennin gen geleid worden door zulke uitnemende deskundigen als do heeren Amersfoordt in de Haarlemmermeer, Hasselman in deTie- ierwaard en Van der Breggen in ons ge west, niet anders dan leerrjjk aan weers zijden zjjn kunnen, zal wel niemand be- twjjfolen. Eenige Engelsche veekoopers hebben Maandag onder geleide van den heer Mr. Amersfoort, eigenaar der model hoeve in de Haarlemmermeer, den president der Kamer van Koophandel en den wethou der van openbare werken te Amsterdam, de Amsterdamsche veemarkt bezocht om den staat en de gezondheid van het Hollandsche vee te onderzoeken. Zij kwamen tot de volkomen overtuiging, dat niets den maat regel der Engelsche regeering wettigde om het Hollandsche vee bij aankomst in Londen onmiddelljjk te doen slachten en zij zullen thans pogingen in 't werk stellen om dien maatregel te doen intrekken, 't Is te hopen dat zjj daarin slagen; de maatregel drukt onzen veehandel zeer; uitvoer van melkvee en het verzenden van slachtvee over En geland wordt er sedert geruimen tijd geheel onmogelijk door gemaakt. Na een bezoek te hebben gebracht aan de Badhoeve en de boerderij van den heer P. Bier te Haar lemmermeer, bezocht het gezelschap den heer G. Franzen te Osdorp en bezichtigde met het grootste genoegen diens stal met uit muntend vee, waaronder exemplarenwelke op verschillende tentoonstellingen met eere en eerste prijzen werden bekroond, 't Was duideljjk waar te nemen, dat deze prachtige beesten een zeer goeden indruk op de be zoekers te weeg braohten en dat zij hoogst voldaan vertrokken. Te A nsterdam is voorgeko men een geval van pokziekte bij een jong meisje, dat uit Alfei\aldaar was gekomen. Te Wgns zijn by een aldaar hggenden grintschipper de pokken uitgebro ken. Daar de man van Gouda kwam, is zeer waarschijnlijk in deze plaats de kiem der ziekte opgedaan. Tot de nieuwste ontdekkingen der scheikunde behoort, dat bedorven eieren een hevig werkend vergift bevatten. De scheikundige Selmi heeft in rottende eiwit stoffen nadeelige alcaloïden gevonden. Wan neer of in welk stadium van het bederf de vorming dezer giftstoffen begintis nog onbekend. Het is daarom zeer aan te ra den, voorzichtig te zjjn bij het gebruik van eieren. Niemand zal natuuriyk een bedorven ei eten, maar hét gebeurt toch wel, dat bij het gebruik van eeu groot getal eieren, by voorbeeld voor eenig ge bak, een minder frisch ei er onder door gaat; daartegen zij men op zijne hoede, en men zie scherp toe, dat de eieren volkomen zuiver zjjn. Ook al zijn vergiftige alcaloïden slechts in zeer beperkte mate aanwezig, zoo kunnen de met zulke eieren toebereide spijzen toch eene voor do gezondheid na deelige uitwerking hebben. Dezer dagen is door de poli tie te Dordrecht proces-verbaal opgemaakt tegen zekeren H. A. G. en diens echtge- noote, woonachtig te Amsterdam, wegens het te Dordrecht onbevoegd uitoefenen der geneeskunde als bodrjjf. Bedoeld echtpaar onderzocht de patiënten n.l. door middel van somnambulisme en jieed dit vroeger in - Aanslag vin paar'den. Een hoogst opmerkelgke beslissing betreffende de uitlegging van een artikel der wet op de personeele belasting van 29 Maart 1833, is door liet gerechtshof te Amsterdam gege ven. K. P., venter in manufacturen te Enk- huizen, was door de arrondipsements-recht- bank te Alkmaar, den 18den October 1881 tot betaling eenor geldboete van f 173,80 veroordeeldomdat hjj een paard in de vjjfde klasse der pereoneele belasting had aange geven dat hQ voor een wagen gebruikte op veeren, waarmede hg goederen Vervoerde, die hij op naburige dorpen ventte. Hij had, terwijl hg verbljjf hield te Enkhuizen, waarvan de kom een bevolking heeft van meer dan 3000 zielen, sedert jaren een op gemelde wijze gebezigd paard aangegeven voor de vijfde klasse, zonder dat daartegen bedenking was gemaakt, terwijl hij steeds een patent van inlandsch kramer in ma nufacturen met paard en kar had bekomen. Dat vonnis was door den Hoogen Raad, wegens de quaestie van vorm, vernietigd en de zaak naar het gerechtshof te Amsterdam verwezen. Voor laatstgemeld rechtscollege hield de rgksadvocaat mr. J. O. De Koning vol, dat gemeld paard in de 1ste klasse had moeten zjjn aangegeven. Art. 20, 2, toch luidt: „De lste klasse bevat de paar den van gemak of weelde, dat zijn de zoodanige, welke dienen onder den zadel, of gebezigd worden voor rijtuigen, welke of waarvan de zitplaatsen, hangende of rus tende zijn op veeren of riemen of ook op andere veerkrachtige of rekkende licha men". Mr. De Koning maakte een onder scheiding on beweerde dat, als beklaagde de goederen alleen had vervoerd met dien wagen, de aangifte in de vijfde klasse juist ware geweest. Nu hjj het paard echter niet uitsluitend bezigde tot vervoer zijner goederen maar tevens tot eigen gemak, daar hij bjj het uitventen der goederen op het rijtuig met veeren plaats nam, oordeelde hg dat het paard in de eerste klasse had behooren te zijn aangegeven. Hij beriep zich voorts op een resolutie van den Mi nister van Financiën van 7 September 1857 en oischte de veroordeeling des beklaagden tot betaling van bovengemelde geldboete. De advocaat-generaal Mr. Op ten Noort nam conclusie in gelijken zin. De advocaat Mr. P. W. Prins trachtte aan te toonendat beklaagde het paard uitslui tend bezigde tot de uitoefening van een be drijf hot vervoeren van manufacturen met oen kar, en dat hier geen sprake was van een rgtuig in den zin der wet. In gemelde ministeriëele resolutie was heslistdat de wet geenszins op het oog kan hebben gehad karren of vrachtwagens, waarmede enkel goederen werden vervoerden dat zoomin deze als eenige andere wetsbepaling er zich tegen verzet om paardendie voor den bij gezegd artikel bedoelden werktuigelgken arbeid worden gebezigdin de vgfde klasse te rangschikken, al zgn de karren of vracht wagens van veerkrachtige of rekkende licha men voorzien. De onderscheiding die de Rgksadvocaat maaktewas zijn inziens bg die wet niet bekend. De gevolgen van een, zijns inziens met het oog op den vooruit gang in de voertuigen (zelfs aschkarren waren op veeren), minder milde wetsop- vatting zoude zgn dat alle paarden, die voor rijtuigen op veeren door particulieren of niet-particulioren gebezigd werden, als paar den van gemak of weelde in de eerste klasse zouden moeten worden aangegeven. Het hof vereenigde zich noch met de op vatting van den Rijksadvocaat noch met die van den verdediger, en overwoog dat de woorden der wet geen andere opvatting toelaten dan dat paarden van gemak of weelde vallen in de eerste klasse, en dat ook paarden gebezigd voor rijtuigen uit sluitend gebruikt tot uitoefening van het bedrijf, als in casu het rondventen van goe deren, wanneer die rijtuigen op veeren zijn, volgens artikel 20, par. 2, zgn paarden van weelde, terwijl par. 6 geen uitzondering op die bepaling bevat, maar den aangegeven regel bevestigt. Acte als onderwijzer is be haald door de heeren A. M. Emeis en P. Nortier uit Gouda. Beroepen te Hei- en Boeicop Ds. M. Bouman te Baambrugge. Ds. E. A. Lazonder te Zegveld is beroepen naar het eiland Urk. don en de richting nog niet bepaald. In do& zitting was nog oene belangrjjke zaak aan<de orde: de demping van Blauw- straat en een gedeelte der Nieuwe Haven, welk werk dezer dagen is aanbesteed, waar bjj bleek dat de minste inschrijvingssom f 16.200 bedroeg, waardoor eene verhooging van den post, voor die demping op de gomeento- begrooting gebracht, volgens B. en W. noodzakelijk was. De wethouder G. Prince deed heden een poging bedoelde demping niet te doen plaats hebben, daar hjj deze én op zich zelf be-_ Bchouwd én *■-' net het oog op de groote kos ten alles bóhalve wensohelgk achtte. Hg stelde voor op het vroeger genomen besluit terug te komen in welk geval hij zich bereid verklaarde geheel voor zgne rekening een nieuwe ijzeren brug te doen maken op de Turfmarkt en tevens de steenen brug op de*Nieuwe Haven zoodanig te laten ver nieuwen, dat gedurende 50 jaren daaraan geene herstellingen zouden behoeven te ge schieden, waardoor hjj aan de gomeente een voordeel zou bezorgen vpn f16.200. De vergadering besloot deze zaak thans niet verder te behandelen, maar aan te hou den tot de volgende zitting. In deze zitting kwam nog in een voorstel van B. en W. om de IJsel-stoomtramweg- maatschappg te 's-Gravenhage concessie te verleenen, voor zoover deze gemeente betreft, voor een tramlijn Gouda—Oudewater— Montfoort—Utrecht, en wel door de stad igstraat, Markten Tien- irwaarden waren Burg. hoiet eens kunnen wor- ie-aan vragerzoodat de ize heeft te doen tusschen langs Kleiweg, deweg. Over Wei jÉpg»'' r ddHkirw ooiHrsie-f en kroze h GOUDA20 April. In de Dinsdag ge houden vergadering van den gemeenteraad werd de behandeling voortgezet van de con cessie-aanvraag van den heer A. Kaptjjn voor aanleg en exploitatie van een stoom tramweg tusschen Gouda en Schoonhoven. In de vorige vergadering had de Raad be sloten dat de richting van die tram zou lobpen langs den buitenkant van den Blee- kerssingel en Fluweelensingel (achter de boomen)mits de heer Kaptijn daartegen geen bezwaar had en Rijnland vergunning wilde geren tot verbreeding van die Bingels. Heden deelde de voorzitter mededat de heer Kaptgn zich bereid verklaarde f4000 te geven als bgdrage tot de kosten der ver breeding die de gemeente verder voor hare rekening moet nemenbenevens de kosten van onderhoud. Daar die verbreeding op f 19.000 was geraamd en dus behalve de onderhoudskosten f 15.000 voor rekening der gemeente zou komenmeenden B. en W. dat daarvan geen quaestie kon zgn waarom zij aan Rijnland dan ook bedoelde vergunning niet gevraagd hadden. Daarop had een zeer breedvoerige bespreking plaats, voorname- lgk over de richting van de tram, waarbij de volgende voorstellen werden gedaan: De voorzitter stelde voor allereerst te be sluiten dat de tram niet zou rgden achter de boomen op de Singels. Dit werd aange nomen met 9 tegen 2 stemmendie der hh. Oud ijk en Van Iterson. De heer Van Straaten stelde voor de tram te doen loopen door de stad en «Wel langs Kleiweg, Hoog straat Markt en Tiendeweg. Dit werd ver worpen met 6 tegen 5 stemmendie der hh. Samsom, Kist, Hoogen boom, Staveren en Yan Straten. De heer Van Iterson stelde eindelgk voor haar te doen loopen langs den Bleekersingelmet bepaling, dat desnoods de boomen zouden worden gerooid. Hier staak ten de stemmen. Voor stemden de hh. Kist, Ondijk, Yan Iterson, Hoogenboom en Stra- ver. Tegen stemden de hh. SamsomPost Drost, Prince, Noothoven van Goor en de Voorzitter. De beslissing is dus aangehou- eth. hel den met den Raad later een beide voorstellen. Gedurende de week van 8 April tot 15 April zgn alhier door de pokken aan getast 2 personen en iB daaraan overleden 1 persoon. Benoemd tot onderwjjzers alhier de heeren J. P. Van der Kleijn, te Reeuwjjk, en A. Willon, te Scheveningen. Ten Raadhuize werd 11. Vrgdag aan besteed: a. Het dempen en rioleeren van een gedeelte van de Nieuwe Haven te Gouda. Hoogste inschrijvers: J. W. De Jong alhier, voor f 13765,—, laagste H.J. Ne- derhorst alhier, f 6240,—. b. Het dempen en rioleeren van een ge deelte van de turfmarkt te Gouda. Hoogste inschrgver L, Brouwer, voor f 11500,—, laagste H. J. Nederhorst f 10124,—. Perceelen a en b te zamen. Hoogste in schrgver C. J C. Hoogendgk, alhier, voor f 25200,-, laagste H. J. Nederhorst f 16200,—. c. Het maken van eene vaste houten brug in het Goudsahe Rijpad, onder de gemeente Alfen (brug no. 4). Hoogste inschrgver: P. Van Roogsn, Waddinxveen, voor f1287, laagste G. Var Otterloo, Waddinxveen, f949. ALBLASSBRDAM, 20 April. Van de werf van de heeren Gebr. Jonker, scheeps bouwmeesters alhier, is met goed gevolg te water geUten het ijzeren Rijnzeilschip, genaamd „Elisabeth", voor rekening van den heer A. Van Doodewaard te Wamel; daarop is de kiel gelegd van een ijzeren lichterschip, genaamd „Twee Gebroeders", voor rekening van den heer L. Buys te Rotterdam. ♦AMMERSTOL, 21 April. Op de navol gende dagen zgn alhier aan de markt ver kocht: Zaterdag 16 April 13 zalmen, prijs f 1,45. Maandag 17 April 11 zalmen, prijs fl,70. Dinsdag 18 April 6 zalmen, prijs f 1,70. Woensdag 19 April 9 zalmen prijs f 1,60. Donderdag 20 April 12 zal men prijs f 1,35. Vrijdag 21 April 21 zalmen, prijs f 1,30, alles per KG. Totaal 1485 elftenpms per stuk van f 0,40 tot f 0,90. Een steur, 50 J KG., opbrengst f7. BERKENWOUDE, 17 April. Gisteren hield Ds. S. Steenmeger, beroepen naar Middelie, zijne afscheidsrede, naar aanlei ding van 2 Cor. 13 116. ♦BERKENWOUDE, 20 April. De pokken blgven hier heerschen. Reeds in vjjf ge zinnen hebben zg zich nu vertoond. Drie gevallen waren met doodelgken afloop. ♦BLESKENSGRAAF en HOFWEGEN. Tot tegensohatters alhier zijn benoemd de heeren M. Ooms en J. Ouderkerk Sr. BOLNES, 19 April. Heden werd, op de werf van de heeren Gebr. Pot alhier, de kiel gelegd voor een schroef-sleepboot, te bouwen voor rekening van den heer W. Van Driel te Opeijneu. De machine van 36 pk. wordt vervaardigd door den heer H. J. Koopman, fabrikant te Dordrecht. ♦HAASTRECHT, 20 April. Door de leerlingen der openbare school is van 15 Maart tot 15 April in de schoolspaarbank ingelegd f34,75. De heer W. F. Stoop, volontair bg den heer Zaalbergburgemeester te Alfen a/d Rijnis door den heer D. A. Dopper burgemeester alhier, benoemd tot ambte naar aan de secretarie. ♦HEUKELUM, 20 April. Aanstaande week zullen van hier twee huisgezinnen, te zamen 11 leden tellende, waaronder een van 68 jaar, naar da .Transvaalsche republiek vertrekken. ♦HOORNAAR, 20 April. Sedert de vo rige week is de prgs der kaas f 1 per 50 K.G. gedaald. Door de opkoopers wordt thans hier en in de omstreken f 26 k f27 per 50 KG. besteed. Door den bouwman O. Van Houwe- lingen alhier is 11. Maandag aan de markt te Gorinchem een toom van 12 zesweeksche biggen uit een neet, voor f 158, verkocht. ♦KEDICHEM20 April. Tot lid van den gemeenteraad is gekozen de heer E. Van Bruggen, in plaats van wijlen den heer Vr~ ♦LEKKERKERK, 21 April. Bjj de herstemming voor een lid van den Raad werden uitgebracht 143 stemmen, tegen 109 bij de vorige stemming. Gqkozen Werd de heer S. Manintvcld met 97 stemmen. De heer P. Deelon bekwam 44 stemmen. ♦LOPIK, 20 April. Volgens de door het bestuur van hot waterschap Lopiko.a. vastgestelde lgst van stemgerechtigde inge landen bedriegt het aantal stemgerechtig den 122. ♦LOPTKERKAPEL, 21 April.' Het was heden do laatste dag, dat de heer J. Ver duin, hoofd der openbare lagere school al hier, in zgne school doorbracht. Het Ge meentebestuur, dat steeds de belangen van onderwijs en onderwgzers behartigt, meende deze gelegenheid niet ongemerkt te mogen laten voorbijgaan, maar bood hem bg monde van den Burgemeester don heer 8.1. Cam- bier' Van Nooteu, een stoel aan, als bewijs van erken telg kheid voor de vele en goede diensten, door hem aan 't onderwijs bewezen. Met leedwezen ziet men den gverigen onderwijzer van zgn werkkring afscheid nemen. Ruim 33 jaren heeft hij onvermoeid en met de grootste liefde 't onderwijs alhier behartigd, zoodat hg door jong en oud go- oord en bemind wordt. Moge het hem gegeven worden het ge schenk nog vele jaren te gebruiken! NIEUWERKERK a(d IJSEL, 20 April. Ds. A. L. Geselschap heeft het beroep naar Poortvliet (Zeeland) aangenomen. ♦NIEUWLAND (Land van Arkel), 20 Apr. De hoer A. Bugsing Damsté, predikant te Tricht, he8ft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. ♦NOORDELOOS, 19 April. De lande- rgen, behoorende aan het burgerljjk en dia conie armbestuur dezer gemeente, hebbon bg publieke verpachting opgebracht f 1500, zgnde f 158 minder dan verleden jaar. SLIKKERVEER, 19 April. Heden werd van de werf der firma wed. C. Boele Zonen alhier met goed gevolg te water gela ten het ijzeren schroefstoomschip „Moriaan", gebouwd voor rekening der Nieuwe Afri- kaansphe Handelsvennootschap te Rotterdam en bestemd voor de vaart op de Cougo-rivier. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heeren Burgerhout Zoon te Rot terdam. Dadelijk daarna werden de kielen gelegd van een schroefsleepstoomboot, te bouwen voor rekening van den heer Peter Kriippen te Homberg aan den Rijn, waarvan de ma chine mede vervaardigd wordt in de fabriek van de heeren Burgerhout A Zoon, en van een gzeren Rijnschip, groot 200 last, te bouwen voor rekening van de heeren gebr. Haubrich te Rotterdam. M. Van Bruggen. ♦KRALINGEN, 21 April. Indeafgeloo- Eeu week werden alhier aan de markt ver- ocht 638 zalmen en 25761 elften. Prgs der zalm van f 1,30 tot f 1,70 per half kilo. Elft van f0,60 tot f0,75 per stuk. KRIMPEN a/d IJSEL, 19 April. Heden is alhier bg den heer A. J. Otto met het beste gevolg te water geloopen een ijzeren sleepkahn, gebouwd voor rekening van den heer H. Paul Disoh te Duisburg, groot p. m. 14.000 centenaars. Onmiddellijk daarna zjjn de kielen gelegd voor een sleepkahn voor rekening van den heer H. Prien te Lobith, groot p.m. 11.000 cente naars, voor een gzeren lichter voor schipper H. De Rooij, groot 25 last, en voor een jjzeran pakschuit voor de Gebr. Van Ze- venhuijzen, groot 32 last. ♦STREEFKERK, 20 April. Als tegen- schatter voor de personeele belastingdienst 1882/83 zgn voor deze gemeente benoemd de heeren M. De Brugn en B. Lagendijk. VREESWIJK, 19 April. Was er door vele schippers reeds lang op gewezen, dat er zich tusschen de groote schutsluis en den afsnjjdenden stroom der rivier de Lek eene ondiepte bevindt, die de scheepvaart in moeieljj kheid brengt, heden is gebleken dat het waarheid is. Verscheidene uren lang heeft dezen namiddag aan den ingang dor groote sluis een praam met turf aan den grond gezeten. Vele schepen en stoombooten moesten wachten, terwijl een aantal reizigers er de lastige gevolgen van ondervonden. IJSELMONDE, 20 April. De predikant dezer gemeente, Ds. M. J. Godefroi, heeft het beroep naar Achlum c. a. aangenomen. Daardoor zal men hier in een twaalf-jarig j tijdvak voor de vjjfde maal een vacature beleven. IJSELSTEIN 20 April. De raad dezer gemeente heeft in zjjne heden gehouden vergadering aan de IJsel-stoomtramweg- maatschappijgevestigd te 's Gravenhage concessie verleend tot den aanleg van twee stoomtramverbindingen door deze gemeente en wel Eene lijn van Utrecht over Jutfaas— IJselstein— Lopik (of Benschop) naar Schoon hoven. In de plaats van een directe verbin ding naar Schoonhoven zal eene onmiddel lijke aansluiting knnnen plaats hebben met den eventueel aan te leggen tramweg Gouda- Schoonhoven. Eene ljjn van Utrecht over Oudenrjjn de Meernde buurt Achthoven (gemeente IJselBtein)Montfoort, Oudewater naar Gouda. Deze concessie is verleend voor den tyd van 75 achtereenvolgende jaren en onder de navolgende hoofdvoorwaardenDe ver bindingen zullen op den lsten Juli 1883 moeten zijn voltooid en de dienst een aan vang hebben genomen Bjj gebreke hiervan zal de vergunning geacht worden vervallen te zijn. De maatschappij zal eene garantie moeten stellen van f 2000 als waarborgdat de verbinding Utrecht—Schoonhoven be doeld onder letter a hierbovenop gezegden datum zal zgn voltooid. De concessie gaat dooh nauwelijks was de aanQ'"te g^Med, of een ageht vaa politie deelde rnuiio dat hg toevallig oen persoon, die by de justitie wel bekend was en eerst ip het laatst der vorige maand uit de gevangenis te Hoorn was ontslagen, hard had zien loopen, zon der dat die man echter een pakje droeg. Dit gaf aanleiding dien man aan het com missariaat van politie te doen ontbieden, waar hjj zjjn diefstal bekende, tevens me- dedeeüng doende waar het gestolene door hem in den grond was begraven. 'De voor eenige dagen ver dwenen kneoht vaa den manufaoturier Bö- geman te MontfoortAnton Neiheiser, is in arrest genomen wogens ontvreemding van gelden, zgn patroon toebehoorende. Dinsdag-middag begaf zioh een troepje Zigouners van uit Gorinchem langs den Waaldjjk al bedelende naar Her- wjjnen. De bewoners van gemelden dijk hadden hier en daar niet weinig last van de brutaliteit van het minder gewenschte volkje, en vooral in laatstgenoemde gemeente had de politie moeite om de vreemdelingen verder te expediëeren. Men meldt ons uit Lopik als eene bijzonderheiddat sedert eenige dagen een eend dageljjks haar ei komt leggen in het nest van een krielkip, die, hierdoor niet afgeschrikt, er het hare rustig bjj voegt. Te Middelburg heeft zioh by een ingezetene een sterfgeval voorgedaan tengevolge van lood vergiftiging, ontstaan door het gebruik van regenwater, met lood- deelen uit goten of buizen bezwangerd. Het nieuwe Postkantoor, dat men te Brussel op de place de la Monnaie gaat bouwen, zal, zonder de kosten van onteigening mee te rekenen, omtrent vier raillioen frank kosten. De drie gevels langs de straat zullon te zamen 255 meters lang zgn. De zaal voor de telegrafische toestellen zal eene oppervlakte van 819 me ters vierkant beslaan. Men hoopt het ge bouw in twee jaren tijd te voltrekken. Men zal niet minder dan 4000 kubiek meters inlandsche steen noodig hebben. Een treurig ongeval heeft Za terdag II. in den circus te Pargs plaats ge grepen. Mile Emilie Loisset, wier zuster eenigen tijd geleden gehuwd is met den Prins Von Reuss, werd door een val gedood. Mile Emilie Loisset was bekend als eene rijderes van buitengewone bekwaamheid. Zaterdag bereed zg een Engelsch paard, dat aarzelde do verschillende hindernissen over te springen Op eens weigerde het verder voort te gaan. De onversobrokken rijderes liet daarop hare karwats spelen en het gevolg was, dat het dier in woede ont stoken naar den stal snelde. Men had on gelukkigerwijze de staldeur gesloten. Het dier steigerde en daar de ruimte ontbrak om op de p<?oten neer te komen, viel het zijde lings en de ongelukkige rgderes er onder. Dit alles had slechts een oogenblik geduurd. De knop van het dameszadel was iu de ingewanden gedrongen. Men bracht haar zoo spoedig mogelgk in een rgtuig naar hare woning, en geneesheeren waren dade lijk tegenwoordig, doch na vijftien uur ver- Bohrikkelgk lijden, bezweek de moedige rgderes, volkomen bij kennis, zonder een kreet te hebben geuit. In de Kerkstraat te 's Bosch, bg den koperslager J. Van der Plas, geeft de welpomp bjj eenig meer dan gewoon gebruik een aantal liters van de zuiverste bronolie op, die volgens hem en zijne bu ren uitmuntend brandt. De olie, die als uit die pomp getrokken vertoond werd, was in niets te onderscheiden van gewone petroleum. Emmers vol olio had de be- woner, naar hij vertelt, verleden week ge- tapt; eergister had het water weder zijn gewone helderheid, hoewel de smaak niet zuiver pras en Van der Plas schreef dan ook een Vroegere ongesteldheid, die hem na het drinken van nog al veel water was overvallen, aan het gebruik daarvan toe. Te Ingen heeft men uit de consistoriekamer de toga van den predikant gestolen. Te Amsterdam werden dezer dagen publiek verkocht: twee Gobelin- behangsels voor twee zalen met voorstel lingen van D. Teniers, en Arcadisohe land schappen. Deze behangsels waren afkomstig uit het aloude kasteel „De Cannenburgh", te Vaassen, in Gelderland, en golden, met inbegrip der ongeldenvoor de eerste kamer f 10.206,90, voor de tweede kamer f 4262,50. In de vorige week heeft zich te Ammerstol het zeldzaam verschgnsel voorgedaan dat een geit 5 levende jongon ter wereld bracht. Naar men mededeelt, had Zaterdag jl. aan boord der stoomboot „Mer- wede II" een zeldzaam voorval plaats. Tus schen de stations Bolnes en Kralingen werd aan het personeel der boot kennis gegeven, dat een onbekend passagier zich reeds meer dan drie kwartior op het privaat bevond, in bü de onderteekenina Aar 2000114 Vre°8 be8tond dat hÜ misschien on- durende 20 jaren eea subsidie te mogen genieten van vgf honderd guldenwerd van de hand gewezen. ♦ZEVENHUIZEN, 20 April. De heer Langeraad, onderwijzer aan de le openbare lagere sohool alhier, is als zoodanig be noemd te Bommel. De regen, de laatste dagen geval len komt den landman zeer ten goede want alle gewassen staakten den groei. Hoewel het koorn over het algemeen zeer bevredigend staat, is wat zachter weder zeer gewenscht. Het koolzaad staat reeds in bloei. Gemengd Nieuws. Er heeft zich te Kralingen eeu geval van vorgiftiging voorgedaan bg twee knaapjes, naar alle waarschgnlgkheid door het gebruik van geverfd Bnoepgoed; althans moeten de beide kinderen Zaterdag van dat suikergoed gegeten hebben en eenige oogenblikken daarna onpasselgk zgn gewor den. De oudste een 6-jarig knaapjeis reeds overleden, terwijl de andere, 4 jaren oud, in oen bedenkelgken toestand verkeert. Te Arnhem ha^ Dinsdag op klaarlichten dag door middel van over- en inklimming een diefstal plaats van 12 zil veren lepels en dito vorken, benevens nog eenig zilverwerk uit eene kast in do bin nenkamer. Natuurlgk kon men aanvanke- lyk niemand van dien diefstal verdenken, op de deur, die aan de binnenzgde geslo ten was, niet geantwoord werd^werd deze j met geweld geopend, doch «flHVschrgft I de verbazing toen men het privaat ledig I vond en bemerkte dat het raanuup geopend was. Vermoedelgk heeft bedoelde persoon zich daaruit in de rivier gestort met het doel een eind aan zijn leven te maken. Tot heden heeft men echter hieromtrent niet de minste zekerheid, evenmin als bekend is, wie de passagier was en waar hij aan boord is gekomon. Door de Berlgnsohe politie zgn drie mannen gevat, die vermoedelgk medeplichtig zgn aan den grooten diaman tendiefstal in het Londensche postkantoor van Hatten Garden. Zij waren op het punt van naar St. Petersburg te vertrekken en werden aan het Oosterstation, na heftigen tegenweer, in hechtenis genomen. Er werd voor een bedrag van f36000 aan diamanten bij hen gevondonmen heeft per telegraaf last gegeven tot aanhouding van hun verdere bagage, die vooruitgezon den was, en hoopt zoo al het gestolene in handen te krjjgen. Een Poolsch kapper heeft de politie den voornaamsten schul dige, Smith, met wien hg eenigen tgd be kend geweest was, aangewezen en maakt aanspraak op de uitgeloofde belooning. Bg 't doorbladeren van do Nederlandsche Jaarboeken 1749 viel ons oog op de volgende merkwaardigheid: Den 20. December 1748 namen heeren Molatohen het examen in de Latynsohe loholen te Froneker af. „Onder andere geestryke jongelingon" muntte uit het JJonfle van dén heer R. Terpstra, oud burgemeester der stad, niet boven 6 jaren 0a 10 maanden oud. Door de voornoemde heeren scolarchen werd hem, om zyn uit stekende vermogens, bg geruohte bekend, nader te beproeven, een thema opgegeven die door het knaapje aanstonds niet alleen in 't Latyn, maar ook in 't Grieksoh, zon der fouten werd overgezet. Twee jaren later nam dit veelbelovende jongmensoh, den 23. Juli 1751, afscheid van de „sohoolsohe oefening", met een Latynsohe redevoering over de wittelvallig- heden der mentchelijke zakenwelke hg „schoon sleohts 9 jaren, 5 maenden en 7 dagen bereikt hebbende, met een zoo aen- gename welsprekendheid, oierljjke gebaer- den en zedige vrymoedigheid uitsprak, dat de oenzienlykste en verstandigste toehoor ders daer over verbaasd stonden." 't Was te begrijpen 1 „Deze jonge letterheld was door professor P. Coenradi, rector magnificus, onder het fetal der akisdemieburgeren reeds opgetee- end." En don klaagt men nog in onzen tijd over de vroege ontwikkeling der knapen! (Amh. CL) Léon Peltzer heeft thans vol ledige bekentenissen afgelegd en erkend, dat hg den moord op Bemays met voor bedachten rade heeft gepleegd. Na de mis daad ontvlucht, keerde hy naar Brussel terug, zoodra hg van zgn broeder telegra fisch het bericht had ontvangen, dat nog niets was ontdekt. Vervolgens ging hg uaar Antwerpen, drong met verbreking van af sluiting in de woning van zijn slachtoffer, stal daar alle voorwerpen van waarde, en verwisselde de kleederen van het geheel verstijfde lyk, waarbg het noodig was, de armen van het lyk te breken. De acten, welke hg in de zakken vond, bracht hij weer naar Antwerpen op het bureau van Bemays, waar de justitie ze met verwon dering vond, nadat een bekende van den vermoorde haar met stelligheid had mede gedeeld dat hg ze door den advokaat op de reis had zien medenemen. Te Parys werd Maandag-nacht aan het centraal-postkantoor een diefstal van aangeteekonde brieven gepleegd, waarin zich groote waarde bevond. De dieven hebben, na een brandkast, waarin zich de zakken met geldswaarde bevonden, open gebroken te hebben, zich van 134 aange- teekende brieven meester gemaakt. Deze brieven kwamen van buiten en moesten des morgens besteld worden. De diefstal werd te 6 uren 's morgens ontdekt en de daders moeten zonder twijfel goed bekend zgn met al hetgeen op het postkantoor plaats heeft. De omstandigheid, dat de kwaaddoeners sleohts den zak doorzocht hebben, waarin waarden waren, doet denken dat postbe dienden niet vreemd zijn aan den diefstal. Later meldt men dat de dieven nog niet zgn gearresteerd. Alle Pargsche bladen geven hun verbazing te kennen over de stoutmoedigheid en het beleid, waarmede de diefstal gepleegd is. Een sergeant van do wacht heeft ver klaard, dat Zondag-ochtend twee postbo den al stoeiende een ruit gebroken hebben en het is juist door die ruit, dat de dief of dieven de hand gestoken moeten hebben om den sluitboom los te maken, welke het venster sluit. De gestolen waarden kunnen nog niet pet juistheid opgegeven worden. In elk ;eval souden zg eenige honderd duizenden bekende Duitsche dieren handelaar Hagenbeek heeft dezer dagen weder een verzameling van 400 slangen uit Indiö ontvangen. Daaronder zgn 12 reuzen slangen die 28 k 30 voet lang zgnen in plaats van kongnen jonge lammeren eten, waarvan Hagenbeek zich een geheele kudde heeft aangesohaft Om deze slangen mach tig te worden moeten de agenten een bosch op een klein eiland bg Kalkutta in brand gestoken en de naar zee vluchtende slangen in netten gevangen hebben. Er waren daarbg 300 personen werksaam. Een nieuwe soort van oplich- terg had dezer dagen te Arnhem plaats. Twee personen vervoegden zich by een der kosters in die gemeente, en deelden hem mede dat de heer X. te Velp was overleden en zg door de familie waren belast met het in orde brengen van diens begrafenis. Don koster werd door de beide heeren opge dragen om voor een eikenhouten kist en verdere zaken ten spoedigste zorg te dragen, doch daar zg nog vele andere boodschappen in de stad hadden te doen en bang waren geld te kort te zullen komen, verzochten zij hem om hun even tien gulden te willen voorschieten, die hem terstond aan 't sterf huis zouden worden terugggegeven. De koster was onvoorzichtig genoeg om aan dit verzoek te voldoen, doch toen hij kort daarop met zijn trawanten naar 't sterf huis ging, vonden zg den heer X. in bla- kenden welstand, terwgl de heeren zaak gelastigden zioh uit de voeten hadden ge maakt. In de kerk van Bartholomew- the-Great te Londen werd op Goeden Vrydag uitvoering gegeven aan de wenschen eener oude vrgster, by testament kenbaar gemaakt. Zg bepaalde, dat elk jaar op Goeden Vrgdag aan 25 arme oude weduwen ieder six pence (f 0,30) zou worden gegevenonder voor waarde dat dit bedrag opgeraapt moest worden van haar graf door de oude vrouw tjes zeiven, en zij, die te stgf zouden zgn om te bukken, mochten ook niets hebben. De grafsteen, waaronder de overblgfselen dezer zonderlinge oude dame liggenis reeds lang vergaan (zg heeft vergeten be palingen te maken om haar graf te doen onderhouden), zoodat een steen in de aan de kerk grenzende begraafplaats wordt uitge zocht om daarop het geld neder te leggen. Men kan ziqh gemakkelijk voorstellen tot welke pgnlijke en roerende tooneelen deze eigenaardige plechtigheid aanleiding geeft; hoe de Oudjes elkander het geringe bedrag trachten te betwisten, hoe zg Bom- tijds worden bijgestaan door hare klein kinderen. De toeschouwers vertrekkon dan ook meestal niet zonder de toelage althans van sommige dier oude vrouwtjes belangrgk vergroot te hebben. De koninklyko autoriteiten in Hannover bobben bekend gemaakt, dat te Geestemünde een Colorado-kever is ge vangen, en vestigen de aandacht op het gevaar, dat den aardappelenoogst van dit insect dreigt. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 22 April. De bü Z. M. besluit van 7 April 1882 -N\ 4 benoemde officieren der da. artillerie—schutterg alhier, hebben op 19 dezer den bg de wet voorgeschreven eed in handen van den burgemeester dezer ge* meente afgelegd. De afdeeling Krimpener- waard van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw hield gisteren-avond eene verga dering voor het eerst hier ter stede in het lokaal „Van Zessen." Nadat de verga dering door den voorzitterden heer R. Blok van Lekkerkerkwal geopendbracht de oomrniBBie voor het nazien der rekening van de afdeeling „Lekkerkerk" verslag uit van hare bevinding. Genoemde rekening, in ont vangst f 543,83in uitgaaf f 323,65 en alzoo sluitende met het batig saldo van 1880 met f220,18, werd goedgekeurd. Daarna kwam in behandeling een voorstel van den heer A. Okhuijzen Jz., betreffende het vervroegen der naj aars veemarkt alhier. Bij acclamatie werd besloten dienaangaande een adres te richten tot den Gemeenteraad en de Kamer van Kqophandel. Naar aanleiding van een verzoek der harddraverij-commissie aan do afdeeling, tot verkrijging eener subsidie bg de in Juni alhier te houden harddravery, werd een levendig debat gevoerd, hetwelk daarmede eindigde dat het voorstel door den secretaris der commissie werd ingetrokken. Vervolgens trad als spreker op de heer A. F. Marlet van Hontenisse, die zgne rede begon met de mededeeling, dat hij, thans niet enkel sprekende tot landbouwers maar ook tot hen die met den landbouw niet rechtstreeks in be trekking staaneen onderwerp had gekozen meer in het belang van iedereen, namelijk de tuinbouw. Op duidelgke wgze besprak de heer Marlet achtereenvolgens o. a. de teelt der asperges, komkommers, augurken, aard beziën, frambezen en bessen, de beste wgze harer bemesting en andere nuttige wenken aangaande haren groei. Aan het einde der voordracht stelde de spreker zich bereid tot het geven van inlichtingen, waarvan ruim gebruik werd gemaakt, waarna hij zijne tevredenheid betuigde voor de aandachtige belangstelling, bg zgne voordracht onder vonden. Namens de afdeeling werd door den heer K. Smit Jz. uit Krimpen a/d Lek uitgeloofd de som van f 100 voor een griend wieder. Nadat bepaald was dat de volgende ver gadering zal gehouden worden te Krimpen a/d Lek, sloot de voorzitter, met een woord van dank aan den spreker voor zgne nut tige wenken en aan de leden voor hunne opkomst, de vergadering. 1Zooals wij vroeger mededeel den is aan den heer J. P. Niekerkfabri kant van gouden en zilveren werken alhier, vergunning verleend het wapen van HH. MM. den Koning en de Koningin te mogen voeren. Heden morgen werden voor het door hem bewoonde huis, aan de Haven, de wapens van HH. MM. aangebracht. Beide wapens zgn vereenigd en door den Koninklijken kroon gedekt. Zg zgu fraai uitgevoerd en mogen een waar Bieraad worden genoemd. De heer E. R. O. Peletier, on derwijzer alhier, staat op de voordracht ter benoeming van een onderwgzer aan de Tusschenschool te Gouda en de heer J. Visser onderwgzer alhier op de voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de tweede kostelooze school te Gouda. De politie en justitie doen, naar wg vernemen, pogingen om den voort- vluchtigen J. H.van wien wg in ons vorig nommer melding maakten, op te sporen. Naar wij vernemen zal het Engelsch-Amerikaansche Circus van den heer Geo Ginnett, hetwelk in verschillende plaatsen voorstellingen geeft, waarschijnlijk ook deze gemeente bezoeken. KANTONGERECHT te SCHOONHOVEN. Zitting van 13 April 1882. 1. J. D., J. R., beiden wonende te H. en B. v. D., wonende te R., ieder veroor deeld tot eene geldboete van f 10,00bij wanbetalingten aanzien van iederte ver vangen door gevangenisstraf van drie dagen benevens tot eene gevangenisstraf van drie dagenter zake van „het tezamen en in vereeniging plegon van straatschenderij en baldadigheid binnen de gemeente Haast recht door op vensters van een aldaar aan de openbare straat staande woning te bonzen." 2. P. H., wonende te S., veroordeeld tot eene geldboete van f 5,00bij wanbetaling te vervangen door gevangenisstraf van drie dagen ter zake van „het binnen de ge meente Haastrecht harder rijden dan in een matigen draf." Zitting van 14 April 1882. J. N. en C. L., beiden wonende te J., ieder veroordeeld tot eene geldboete van f 12,00, bij wanbetaling te vervangen door gevangenisstraf van drie dagenter zake dat zij als getuigen in eene strafzaak ge dagvaard niet ter terechtzitting versche nen waren. Vervolg der Nieuwstijdingen. Z. M. heeft benoemd bg het personeel van den geneesk. dienst van het leger in N.-I. tot offic. van gez. 2de kl. de studenten voor genoemden dienst (artsen) J. F. Tulleners en J. C. Kornelissen. Uitslag der aanbestedingen, gehouden door Dijkgraaf en Hoogheemraden van den Lekdyk Benedendams en van den IJseldam op 11 April 11. A. Het uitvoeren van verschillende aar dewerken, aan den Lekdijk Benedendams, in 2 perceelen. lste Perceel: W. Zanen te Ammerstol f 3200, J. L. De Jongh te Ameido f3173, G. De Hoog te Giesendam f 3035, D. Versluijs te Jaarsveld f 2770, H. De Jong Pzn. te Ammerstol f 2738, J. Verschoor id. f 2680, A. G. Van Renswoude te Jaarsveld f 2294. 2de Perceel: H. Do Jong Pzn. te Ammerstol f 6826, B. Van den Heuvel te Werkendam f 6500, G. De Hoog te Giesendam f 6^48, J. L. De Jongh te Ameide f 6325, J. Verschoor te Ammerstol f 6268, A. G. Van Renswoude te Jaarsveld f 6100. B. De levering van grint, ten behoeve van het HoogheemraadsoHapia 2 perceelen. lste' Peroeel S. Bokstem te Vreeswyk f2,10, A. Den Boer te Nieuwpoort f 1,98, N. Van Gooh te Ameide f 1,96, P. Visser te Groot-Am- raers f 1,96, J. Mudde te Lekkerkerk f 1,96, G.J. Sturry te Ameide f 1,90, alles per stère. 2de Perceel: W. Zanen te Ammerstol f 2,00, P. Visser te Groot-Ammers f 1,98, N. Van Gooh te Ameide f 1,98, G. J. Sturry te id. f 1,95, J. Mudde te Lekkerkerk f 1,91, G. Vonk te Ameide f 1,90, alles per Stère. 0. Het vervoer van grint: P. J. De Groot te Jaarsveld f 1,46, J. W. Renes te id. f 1,45, D. Van Lent te Lopik f 1,42, alles per Stère. Alle werken werden gegund. De „Ned. vereeniging tot be vordering van Zondagsrust" zal een eerste openbare vergadering houden op Vrgdag 28 April e. k., 's namiddags te één uur, in het gebouw vóór kunsten en wetenschappen te Utreoht. De commissie tot oprichting van deze vereeniging heeft de volgende bepalingen als haar grondslag vastgesteld: 1. De „Ned. vereen, tot bev. van Zon dagsrust" stelt zich ten doel: a. de volks overtuiging te versterken aangaande het hoog belang van Zondagsrust voor ieder in het byzonder, voor het huisgezin en voor de maatschappij6. te bewerken, dat de Zondag voor zoovelen mogeffik een rustdag kan zgn. 2. De vereenigif u tracht haar doel te bereiken door a' uitgeven van geschriften6. het doen t^den van voor drachten c. alle andere wSmge middelen, die aan haar doel bevorderlgk kunnen zgn. In bovengenoemde byeenkomst zal de heer C. P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen, als spreker optredenvervolgens zullen aan de beoordeeling der vergadering eenige bepalingen onderworpen worden, die met de bovenstaande het reglement <Jer ver eeniging zullen vormen; daarna zal een Hoofdbestuur gekozen worden. Curatoren van het bijzonder gymnasium te Zetten hebben besloten deze stichting te verplaatsen, liefst in of nabij eene Akademiestad. Bg de Lloyd te Londen is uit Soerabaya, onder dagteekening van gisteren, 21 dezer, bericht ontvangen dat het Ned. Indische stoomsohip „Banda", op de reis van Bima naar Nangamessie, door storm in de Btraat van 8api is vergaan. De kapitein (H. J. Reineke) en vier man der equipage zijn gered. ♦GORINCHEM, 21 April. Woensdag ÏL is alhier publiek verpacht het grasgewas langs de agken van het kanaal van Stee- nenhoek. In navolging van al de verpach tingen heeft het ook aanmerkelijk minder opgebracht dan andere jaren. Het beslag langs de kanaaldijken is verkocht voor f 195 aan Corn. Swets te Hardinxveld. ♦BENSCHOP, 21 April. Een lief 3-jarig kind van een landbouwer in deze gemeente werd heden avqnd levenloos uit het water opgehaald. Alweer een bewijs, dat goed toezicht op de kleinen, vooral bij de tegen woordige drukte van schoonmaak enz., dringend noodzakelgk is. ♦BERG-AMBACHT, 21 April. Heden had alhier de gewone jaarlijksche dijks- besteding plaats. Aannemers werden Berg-Ambacht le perc. H. J. Scholten, Ammerstol f 50; 2e p. dezelfde, f 1530; 3e p. E. Langerak, Berg-Ambacht, f 980; Lekkerkerk, lep. H. J. Scholten, f 1050; 2e p. T. Mudde Tz., Lekkerkerk, f670; 3e p. Wouter Zaanen, Ammerstol, f 1240; Krim pen a/d Lok, H. De Man, Ammerstol f 770; Krimpen a/d IJselH. De Man, f 2600; Ouderkerk a/d IJsel, lep. J. De Jong Az^Jr., Ammerstol, f 1400; 2e p. H. Zaanen Hz., Ammerstol, f3440; 3e p. J. De Jong Az. Jr., f 7470; Gouderak, le p. J. P. Verschoor, Ammerstol, f 5300; 2e p. C. Ooms Jz. Ammerstol, f 2500. Van de grintlevering werden aannemers: le p. J. Kortland, Groot- Ammers, f 4402e p. P. VisserGroot- Ammers, f325; 3e p. J. Mudde, Lekkerkerk, f 195; 4e p. dezelfde, f 190; 5e p. J. Gou- driaan te Gouderak, f 3206e p. A. De Boom, Lekkerkerk, f 330; 7e p. J. Gou- driaan, f 7908e p. H. Den Breeje, Har dinxveld f 9709e p. P. Visser, f 700 10e p. J. Goudriaan, f 330; lie p. A. De Boom, f 290; 12e p. A. De Boom, f 200; 13e p. H. Den Breeje, f 180; 14e p. C. Mudde, Lekkerkerk, f 25515e p. J. Verschoor, Ammerstol, f215; 16e p. J. Goudriaan, f 175; 17e p. A. De Boom, f 260. ♦OUDE WAT ER, 21 April. Gisteren-avond hield de rederijkerskamer „Borger" alhier eene vergadering met dames, in het lokaal van don heer Sterkenburg. Met welwillende medewerking van mej. J. W. Klerk en M. Van Bueren werden opgevoerd„Titulair", „Klucht of geen klucht", blijspel, door J. J. Cremcr en „Een kop thee", blijspel, naar het Fransch', door A. L. J. Landré. Heden geeft het groote Engelsche Amerikaansche Circus, directeur en eigenaar „Geo Ginnett" alhier eene voorstelling. Vol gens de aankondiging bestaat het personeel uit ongeveer 100 personen, waaronder 50 artisten, de overigen voor het onderhoud van paarden, wagens en verdere werkzaam heden. Altgd volgens de aankondiging bezit de directeur 70 paarden, 15 ponegs, olifanten, apen enz., en heeft een groote optocht plaats. ♦POLSBROEK, 21 April. In de op heden gehouden Raadsvergadering had de rekening plaats van de Algemeene Armen dezer gomeente, over 1881. Zij bedroeg in ontvangst f3473,45, in uitgaaf f 1837,71s; het batig saldo was alzoo f 1635,73s. BEURSBERICHTEN. pC. 21 April. 21 671 Nederl. Werk. Schuld. Dito dito 3 81 Dito dito 4 1015 Dito dito 1878 4 102 Loten Rotterdam. 3 100 Loten Amsterdam f 100. 3 1081 Spanje. Buitenl 1 27', Dito 1876. 2 45 Dito Binnen] 1 26! Dito 1876. 2 Portugal, Oblig 3 53,', Rusl., Obl. Hope 1798. 5 95; Dito 6o Serie. 1855. 5 77; Dito Obligatiol. 1864 5. f 1000. 5 92< Dito 1866 k f 1000. S 02! Dito 1860 100 p. st. 4j 83 Dito Obl. Nicol. Spw. 1867/69. 4 Dito Obligatieleen. 1872. 5 84J Dito 1878. 5 84,V Dito 1875. ik 761 Dito 1877. 5 88 Dito 1880. 4 67J Oostenrjjk, Obl. pap. Mei-Nov. 5 63 J Dito Feb.-Aug. 5 63 f Dito zilver Jan.-Juli. 5 64 Dito Apr.-Oct. 5 64,*, Turkije. Alg. Soh. 1865. 5 11 Dito 1869 6 13f Egypte Oblig. 18764 67^ Dito Spoorwegl. 1876. 5 N. Amerika Oblig. 1876 4* 112 Dito 1877 4 114| Brazilië Oblig. 1865. 5 100 Dito 1863. 4f 98 Peru Oblig. 1870 6 15f Dito 1872 5 12$ Gr. Rubs. Spw. 5pC. aandeel. 123$ Russ. Spoorw. Jelez Griasi. .5 83J Dito Poti Tiflis A f 1000. 5 86 j Dito JelezOrel5 86| Dito Kursk—Charkow. 5 85 j Dito CharkAzowpd. st. 100. 5 85/, Dito Zuid-West Spoorw.-aand. 5 57 j Hong. Oblig. 1867. 5 93 Dito Loten 1870. 97$ Centraal-Pacific. Oblig. 6 88$ Theiss-loten4 92 J PER TELEGRAAF. ♦LEERDAM, 22 April. Boter f0,54 A f 0,65 per kilo, eieren f0,80 A f0,90 de 26 stuks, aardappelen f 2,00 A f2,75 per HL., appelen f A f per HL.vaarkoeien f 130 A f160, melkkoeien f140 A f200, over- loopers f—Af—biggen f Af—scha pen f—, Af—, kippen f0,60 Afl,25p.st., Duiven f0,40Af 1,00 het paar, jarige ris- tarwe f 10,00 A f 13,00, id. roode ristarwe f8,00 Af 10,00, gerst f6,00 Af7,50, haver f 3,00 A f 5,00, duivenboigen f 8,00 A f 9,00. Aanvoer boter groot. CORRESPONDENTIE. In het bericht in het vorig nommer be treffende het op 1 April 11. te Krimpen a/d Lek gevierde feest, staat abusievelijk: de 2de luitenant J. G. Bergerdit moet zijn J. G. Kerger. Op Donderdag 27 April hopen onze waarde Ouders TEUNUS VAN DAM en MARTIJNTJE AMERSFOORT hunne 50-jarige Echtvereeniging te vieren. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen W. VAN DAM. M. VAN DAM. H. VAN DAM. Stolwijk, 22 April 1882. 12$-jarige Echtvereeniging van N. VOS Jz., Hoofd der Sohool te Dalem, ZUIDERVLIET Ondertrouwd: ARIE VERDUIJN Jz., v van Bergambacht, en ADRIANA KLAS1NA KASTELEIN. Langeruigeweide, 20 April 1882. Ondertrouwd: JACOB HOOGENBOEZEM Hbhdrikzooh en TEUNTJE OSKAM. Lekkerkerk, 21 A il 1882. Bergambacht, Getrouwd: ANTONIUS JOHANNES VAN DEN BERG en HENRICA CHRISTINA WALTER, die, mede namens wederzijdsche betrekkin gen, hunnen hartelijken dank betuigen voof de vele blgken van belangstelling, bg hun Huwelgk ondervonden. Schoonhoven, 19 April 1882. Bevallen van een Zoon E. VAN GELDER SCHENK. Schoonhoven, 20 April 1882. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed te Rotterdam onze zeer geliefde Moeder en Behuwdïnoeder C. MUL, in den ouderdom van 62 jaren. J. SCHILT. C. SCHILT-MUL. Schoonhoven, 19 April 1882. Algemeene kennisgeving. Voor de vele blijken van belangstelling gedurende de ziekte, en van deelneming bjj het overigden van onzen dierbaren zoon, WILLEM, ondervonden, betuigen wg aan allen onzen innigen danken in het bizon der aan hen in deze gemeente, die, uit achting en liefde, een gedenkteeken heb ben opgericht op zijn graf. A. WILOD VERSPRILLE. J. J. WILOD VERSPRILLE VAN GELDER. Streefkerk, 21 April 1882. voor 4 en een DITO voor 6 personen, een BOERENWAGEN met toebehooren en een driewielige STORTKAR. Te bevragen, met franco brieven, onder letter A, aan het HULPKANTOOR te Haastrecht. ■j^1 Bij deze heeft do Ondorgetoo- kende het genoegen'kennis te geven, dat hy zioh alhier GEVESTIGD heeft als Rijtuigbekleeder en Meubelstoffeerder. De gunst en het vertrouwenaan zgn voorganger, wyien den Heer LIEKELES OEBLES, geschonken, doen hem de hoop voeden diezelfde gunst en dat vertrouwen waardig te worden gekeurd. Met de meeste hoogaohting, Schoonhoven, 23 April 1882. De Ondergeteekende berigt aan de ge achte ingezetenen van Schoonhoven on omstreken, dat hy op 1 Mei q. s. het WINKELHUIS op de Voorhaven alhier, voorheen bewoond door wijlen (Jen Heer W. H. J. SWEMMELAAR, tot den ver koop van alle soorten van en aanverwante artikelen zal OPENEN. Hopende door prima kwaliteit, nette be diening en concurreerende pryzen zich de gunst waardig te maken. UEd. Dw. Dienaar, Openbare Vrijwillige De Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven is voor nemens, op Donderdag 27 April 1882 bg inzet, en op Maandag 1 Mei 1882 bg afslag, telkens des middags te 12 uren, in het Logement „DE ZALM" te Gouda, in het openbaar te veilen en teverkoopen: genaamd „het Huis de Merwede", be staande in solide BOUWMANSWONING met STALLING, DORSCHVLOER, SCHU REN, 2 HOOIBERGEN en verdere betim meringen, mitsgaders 24 Hectaren, 92 Aren, 70 Centiaren BOOMGAARD, ERF, WEG e» W ATER, alles aan elkander gelegen in den Zuidplaspolder, onder de Gemeente in de onmiddelgke nabijheid van het Sta tion van den Ned. Rhgnspoorweg. Aanvaarding 3 Mei 1882. Betaling der Kooppenningen 27 Juli 1882. De perceelen zijn aangeslagen als: Grondlasten over 1882 f 141,28. Polderlasten over 1881 - 274,41. Sohielandspenninggeld - 27,42. f 443,11. De Veiling zal geschieden in 2 perceelen en in massa. Nader onderrioht te bekomen ten kan tore van den Notaris D. TEIJINCK te Schoonhoven. op 27 April 1882 bjj inzet, Donderdagen 4 Mei 1882 bij afslag, telkens des avonds ten 6 ure, ten hnize van JOHs. DE VOS, a/d Vuilendam, onder Brandwijk, en ten overstaan van den te Molenaarsgraaf gevestigden Notaris H. COERT, van: bevattende DRIE WONINGEN, met ach tergelegen ERF en TUIN, aan den Vui lendam, gemeente BH A.NDWXJK. Het perceel ia door zijn ligging en uit gestrektheid geschikt en in te richten tot uitoefening van ieder hedryf. Nadere inlichtingen geeft de Notaris. LopikerstraatSchoonhoven. Alle voorhanden zijnde ARTIKELEN tegen concurreerende prijzen. Eene nieuw gebouwde met KOESTAL, HOOIBERG en TUIN GROND wordt terstond Te bevragen bg R. DE HOOP te Vllst. van f 0,90 tot f 1,10, te bekomen by AMMERSTOL. Geen Depot. Aanvoer direct. CONGO f 0,70 Qoedo CONGO 0,80 Zeer geurige CONGO - 1,00 per kilogr. SOUCHON CONGO - 1,25 Fijne SOUOHON. - 1,50 J Zeer fijne SOUCHON PECCO f 2,00 en hooger. GROENE THEE van af 90 Cents en honger. BLOEMTHEE van 25 en 60 Cents het De verzending gesohiedt in Chineesehe verpakking. o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 2