RotterflainscSe-Hyiiiitlieeliljaiik Tfrëdërjkse, N°. 6 Landbouw en Kruidkunde, STUCADOOR, Grutterswaren LOTEN Bierbrouwerij en Azijnmakerij „de Gekroonde Valk", AM8TEHDA.M. UOIlOKECIJEI'l?. AGENT voor Oud-Alblas en omstreken: K 0 E IJ E N, ERFHUIS Fabriek van Kunstmeststoffen» de Heer J. DE STICHTER, Landbouwer te Stolwijk, welke lederen Woenedag ie Sehoenheven bg D. 0. DEN HOED te .preken a. 23 KOEIJEN, Behangsel-Arlikelen. WEIDEH van BEESTEN, als: een actief PERSOON, bekend met Administratie, eene goede hand schrijvende. Geïllustreerd Politienieuws URBAMJHILLBN, WASSCHEN, 17 Kalfkoeien, 9 ■S, j a te De Jpi Burgerluie 8 i 1AKSTEKELIJKE ZIEKTE! Wandgedierten. Z. II. va» OSS, GENOOTSCHAP voor P. B. STRFEFLAND, Boelekade, GOUDA. Kleem.„. 1 Speelwerken ii Speeldoozen ij. I G. RIJKAART Gz. 1 Juni en 1 December met pryzen van H. A. BOECK, Schoonhoven, en aan het Algemeen Advertontle-Bureau van NIJGH VAN DITMAR, te Rotter dam, tegen overmaking van het bedrag per postwissel. rt, B 88, >NK. B. van Roi D. DONK te OUD-ALBLAS. T. BOLTER Gz. te GROOT-AMMERS. FIJNSTE EN NIEUWSTE BUKSKINS bestaat, te GIE88EN-NIEÜWKERK. 14 KOEIEN Ouderkerk a/d IJssel, f Pi, i’ E, Cl W. Hoyer. Wed. WOLFF Zn. A. RIJKAART Fz. VERKOOPINC. No. 1. Een perceel Land, gelegen te Stolwijk in Benedenkerk zuidzijde, strekkende van den eigendom van J. Baas en J. Deel en, noordwest- waarts op, tot aan het volgende perceel, kad. Sectie D, nummer 2122, groot 84 Aren, 20 Centiaren. No. 2. Een perceel Land en perceeltje WATER, gelegen als voren, strekkende van het voorgaande perceel noordwestwaart» op tot aan den eigendom van G. Graveland Gz., kad. Sectie D, nummers 957 en 958, zamen groot 1 Hectare, 51 Aren, 14 Centiaren. No. 3. Een perceel Land, gelegen te Stolwijk in Koolwyk, kad. Sectie D, nummers 1448, 2184 en 2368, te zamen groot 1 Hectare, 47 Aren, 17 Centiaren. II. COLJÉ. P. de GROOT Jm. Riiks-Veeai GORINCHgL Molensti bij W. SPR VEEÏÏOUD die hun I VEE NOG WILLEN ZIJDIEZICHMET J. de JONG Az., VOOR NEDER HOFFMAN LAFE|I£R^J4 J. van der DÜ88EN. Dêrde brief i Ver der H J Geachte heer ^ach me niet uit een ui, anders niél dat xe my laatst ii ’t ootje hebben g van sociëteit, dan i zoo’n erg1 deftigen met een uitgestrei houding binnenkc buiging maken en zoeken waar zij zi> gaan begraven zu dat niet wat gek kl gersoos” is een h flinkeï ruime zapl mi twee ({biljarten en tó die we ook weleen gebruikt^al hetw« jaarlij'k^e betaling bepaal^' uren bede Op dUftren mag ef en daw’i» dan onto behoOTMi uitsluitend de hanfen v volksKMBse gevoelt thuis. zeg in^a herige Begrippen w senen eÈfyroeger'fopïi 1 men moei tqcHzoo soort blieven; bffi liet wenschen. en behoef i zoo ten naaste bi/mei Maar als ik iqy w waarde Gollegajjleen onderwerp igesflhrev er verder niet (óver moet ik er nog bij fideel onder elkaar precies op kijken hooger staat op ladder dan de and< die maar een wer knecht, weetje! WORDT GÏVBAAGD, op LOOP ijjner S( Heer per seizoen. n ii 1 Blok en M. maanden. PLATEN in Lekkerkerk. Heul. S. 4 W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. 1 nnr. Namen» hei Bestuur, [GELAND. G. NEVEN Os., Mr. Timmerman. bovenstaande 2 K IV Geboren1 Btikkea en M. A. Smit en l l Deze Courai Trjjs: voor Scho door het geheel Boekhandelaren, ie, een dito kabket/k met kapl ligt ea jterk, bg 0. DB WITJ| De hupMug nn bei Roede Krol* ru ▲.Bouvier,a|>ot be \er te Perili.reueesiin wei- ■taedairen wilder eenvie andere behandeling,p*i MUtine of verouderde vloeiingen, willen vloed MZ.Dc uitziekende resultaten van dit middel n da thóaendnn genezingen sedert 15 jaren. zijner den benen waarborg voor.Men volge nauwkeurig liet werkbrift. depot in alle untoK apothkkbm. Hollerd.m-. VAN SANTEN KOLFF. FINALE UITROEIING zonder reuk of beschadiging, met 6 jaar garantie. In spectie gratis. Lekkerkerk. Afdeeling IJSSELSTEIN. STIERENKEURING, te houden te IJsselsteinop Woensdag den 17. Mei 1882, des voormiddag» ten tien ure, op het terrein van J. GIESSEN aan den Rooden Leeuwbuiten de Benschopsche Poort; waaraan Zal kunnen worden deelgenomen door alle eigenaars van STIEREN, binnen de Afdeeling IJsselstein woonachtig. HET BESTUUR. IrtC"* Onder dankbetuiging voor de reeds zes jaren genoten begunsti ging, neemt de Ondergeteekende de vrij heid zich opnieuw aan te bevelen als de verzekering gevende alles te zullen aan wenden om het vertrouwen te blijven waar dig maken. Adres voor Schoonhoven bij J. P. DE HOOG, by het Stadhuis. r. -e Ur zijne geachte begunstigers wke hem ten deel valt, de minder dan 400 verschillende soorten van de J Melbourne 1881. ie Prijs. j O Zilveren Medaille. waarop 4 tot 200 verschillende stuk- ken staan, met of zonder Expres- sion”, Mandoline, Trom, Carillon, Castagnetten, Voix Célestes, Harp- tonen, enz. met 2 tot 16 verschillende Airs. Voorts Nécessaires, Sigarenstanders, ChAlets, Photographie-Albums, Inkt- i kokers, Handschoendoozen, Brieven- (i dekkers, Bloemvazen, Sigarenkokers, j TabaksdoozenWerktafeltjes, Fles- schen, Bierglazen, Portemonnaies Stoelen enz., alles met Muziekwerk. H Steeds het nieuwste en voortreffelijkste i j voorhanden. Tot de levering daarvan Aan H ej>; beltend met -J De Ondergeteekende geeft HJVQr hiermede kennis, dat hy injjne zaak in enz. heeft overgedaan aan den A. RIJKAART Fz. Dankbaar voor hot genoten vertrouwen, wylen zijnen vader gedurende een reeks van jaren en ook hem geschonken, beveelt hy zyn opvolger in ieders gunst aan. DANKBETUIGING. De Ondergeteekende brengt zijn oprech ten dank aan M. VAN DER HEIM te Lekkerkerk, voor de kunstmatige en totale uitroeping van WANDGEDIERTEN ten zynen huize gedaan, on dat na gedane af braak tot vertimmering geheel zuiver is bevonden. Vereeniging Rotterdameohe Schouwburg. TREKKINGEN f 20, f 10, 5 ens. Elk lot moet uitkomen met min stens f 3,—. Zoolang de Loten niet voor allotting zijn uitgeloot, blijven zij steedt deelnemen aan de trekkingen der premiën, zoadat men den kant heeft met een en hetzelfde lol meer dan eent een hoogeren of logeren prijt te trekken. Verkrijgbaar, f 2,70, bij den Heer weren beneden alle concurrentie, te meer daar het geheel eene byzaak is. Adres kunnen ECHTS laatst worden, boltend met burgtdwerk. jji jT Rotterdaotóhe Hypotheekbank voor eft, groot i 1000, f EAZ\ r zjjn ten kantore van Co. Co, AGENT voor Groot-Ammers en omstreken t STOUT-, ALE-, PRINCE&8E- en andere HOLLANDSCHE BIEREN en AZIJNEN. VAN VOLLENHOVEN C»| f i de lange Kleermaker, Schoonhoven, heeft de ijr que geachte begun.tigor. te berigten, det M in etut door den grooten «k® h™ lo» deel valt, de GOEDEREN, welke uit eene eorteering ren niet dan 400 verschillende soorten van de j geplaatst worden, De Notaris W. H. J. CAMBIER VAN NOOTEN te Lopik zal op Donderdag den 27. April 1882, voormiddag» 9 uur, op de Hofstede, bewoond door W. VERBURG, TE EOPIK. in het Benedeneinde, publiek verkoopen: Een 4-jarig Merriepaard, 11 gekalfd hebbende 5 Kalveren, 1 Varken, Tentwagen, Til- burrie, Boerenwagen, Bouw- en Melkge- reedschappon, Huisraad enz. Koopen boven f 10,op dag tot den 1. October 1882, van deze ^3 popu- verscheen slechts Van af 1 October 'te Notaris BOLL te Gorinchem zal op Woensdag 26 April 1882, te beginnen des morgens ten 9 ure, te G leasen-Nleuw- kcrk, ten huize en verzoeke van de Ge broeders GERRIT en JAN SCHEP, om coulant geld, verkoopen: 1 bruin MERRIEPAARD. (kalfdragende of gekalfd hebbende). 3 KUISPINKEN. Voorts: Speelwagen, Kar, Sleden, Tuigen en allerhande Bouw-, Melk- en Handwerkge- reedschsppen. geacht dan een neef betrekking heeft op Maar ik zou u ve te pakken hebben melsche kerels er aci Joost, want ik hel mand verteld dan a kan, geloof ik, wel ontdekt dat ik de r geschreven, een poos de schutter;), laten ik schaam me er t trek geen enkel wo< ik toen schreef; tocl onder ons was gebl< er eenmaal toe ligt, scheien en verhaal ii Nu dan, toen ik o tyd, Zaterdag-avoni de soos binnenstapte of acht vaste klantei Pas had ik goeden roept myn neef van >Ha, daar hebje on In ’t eerst snapte il heen wilden en st< onnoozelle kyken, zelschap, een onder' tigen toon begon te »Ziet gij dien hel Die langs de st En dien een dank1 Met considerate Deze aanhaling uit iBarend de schi meester bracht my dat mijn brieven en oog had. Gelukkig positief en lachte met een van hen een j bij de eerstvolgende ditatuur voor de T bevelen als militaire van myn heldere beg weerbaarheid, zei ii koloniale dito aanbe commandatie van d zersadel. (Dat was water, amice; ik be voor de Tweede Ka meenteraad, maar d ik.) Een heden avont en kwinkslagen ver listiek, noemden m;1 van de Koningin d( dat ik een baanbrek en politieke hervorn dronken de gezond van John Lemoinn niet maar ze zei de voor een krant schr We raakten allemaa heel klein beetje bc echter niet zooveel staat” kon worden Maar nu het grot licht gebracht, u wat my bewoog, »he< brief te plaatsen, i en alle angstvallige hoek. Ik moet eerii voor uw courant b( zoo nu en dan de pen en je indrukken var Aanbeveling door ondervinding. Mijnheer, ge kunt gerust aan het publiek melden, dat het beter is uw preparaat (ontwikkellngs- balsem) aan te wenden, dan een pruik te dragen. Een ieder ten mijnent weet dat ik gedurende 8 jaren een pruik gedragen heb. Ik maak er geen geheim van om ieder te overtuigen, dat ik door u genezen ben van mijne kaalhoofdig heid, dus alle respect voor uwe vinding, noem ik mij, te Hoogeveen. (Get.) J. DE VRIES. Prov. Drenthe. GROEIMIDDEL. Uitval van Maar, Hom of Schilfers, dun Haar, Kale plekken, Pijn in de SchedelhuidHaar- of Baard- worm, Htiidzeer, vroegtijdig Grijs worden, al deze onaangenaamheden worden ver bannen door den Haar-Ontwikkelings-bal- sem. Binnen korten tijd verkrygt de be haarde huid haar vorige groeikracht weder, f 2 de flacon. KLEURMIDDEL. Rood, grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond, bruin of zwart, onzichtbaar, kleurhoudend en on schadelijk. Met een flacon A f 2 van dit middel heeft men een jaar voldoende, naar gelang wat men kleurt. Franco aanvraag tegen postwissel, 42 postzegels of rembours, bij de firma THÉ OPHILE, Frederikspieln No. 32, hoek Falckstraat, Amsterdam. De Ondergeteekende berigt hiermede H.H. Landbouwers en Grondeigenaars, dat voor den VERKOOP z^ner KUNSTMESTSTOFFEN in den Alblasserwaard is aan- gesteld als Agent: M. MÜEEER, Fabrikant Openbare Vrijwillige VERKOOPING (om contant geld), op Woensdag den 26. April 1882, des voormiddags ten 9 ure, aan deBouwmans- woning, bewoond door K. BURGER, bij den Lekkerkerkschen boezem, in de ge meente ten overstaan van den Notaris SPRUIJT, residerende aldaar, van: die gekalfd hebben of op ’t kalven staan, 6 Pinken, eenige Kalveren, 1 vet Varken, 1 zesjarig Paard (bruine merrie), 1 Boeren wagen en breeden loop, 1 Speelwagen, 1 Slede, 2 Schouwen, Bouw- en Melkge- reedschappenBrandhoutTakkebossen Meubelen, Huisraad enz.; alles niet daags vóór, maar eerst bij den aan vang der ver- kooping te bezigtigen. f 500, f lOtfehfSÖL ire van ^are ’Agenten j De Ondergeteekenden maken bekend, dat zij in voorraad hebben eene zeer groote en fraaije sorteering BEHANG-ARTIKELEN, van af 18 Cis. de rol tot hoogere prijzen en leveren tevens ook op STALEN de fijnere soorten. Leveren tevens ook alle soorten van drooge en gemaakte Verwen, Lakken, Vernissen, Glas, Kwasten en wat verder tot dit vak behoort. SCHILDERIJLIJSTEN en alle soorten. SCHOONHOVEN. Op den SOHEURPOLDER, aan den Hoek van Holland, bestaat gelegenheid voor het aanstaand seizoen tot het Voor eenjarigen f 18, tweejarigen -20,—- B driejarigen - 34,— Belanghebbenden adresseeren zich aan den Bouwman J. SCHEURWATER op voornoemden polder of aan den HeerJ. A. VAN HAAFTEN te Sliedreoht. j id. Gem. Schoonhoven, pot 21 April 1882. ^fadrik Arie, ouders L. Pi11 !>e Kluiver. Jaantje, ouders 1 J. Van der Vegt. Pieter- nelia, ouders C. Kuijlenburg en P. Monte- ban. Catharina, ouders W. Blok en M. Oosterom. Salomon Levié, oiiders J. Van Gelder en E. Schenk. Getrouwd: A. J. Van den Berg en H. J C. Walter. ‘si Overleden: M. Van Dantaig, oud 18 z a Zich refereerende aan bovon- staande advertentie beveelt de Ondergeteekende zich minzaam aan, ho pende 'hetzelfde vertrouwen te genieten, hetwelk zijn voorganger heeft mogen ondervinden. Ouderkerk a/d IJsel, 22 April 1882. jn Vrijwillige Openbare De Notarissen Mr. P. POST UITER- 'WEER te Delft en A. KLUIT te Moord recht zijn voornemens, om op Donderdag den 27. April 1882 bij veiling en ver- hooging, en op Donderdag 4 Mei daaropvolgende bij afslag, beide dagen des voormiddag» ten 11 ure, te Gouda, in het Koffijhui» „HARMONIE”, in het openbaar te verkoopen: Betaling kooppenningen 15 Juny 1882. Informatiën zyn te bekomen ten kantoren van bovengenoemde Notarissen. Ondergeteekenden maken Mi* bekend, dat zy wederom ruim voorzien zijn van Chr. Hansens Kaasstremsel, Kaaskleursel Boterkleursel. Het is ons een genoegen om onzen af nemers te kunnen mededeelen, dat de Heer HANSEN in het afgeloopen jaar nog weer op nieuw met 7 Gouden en 8 Zilveren Medailles bekroond werd. Lopik, 15 April 1882. MARKTBERICHTEN. Schoonhoven, 19 April. Boter: le quaL 60 ct., 2de qual. 55 ct. per half kilokaas f 28 k 30, vette varkens 26 A 28 ct., overioo- pers f8 h 14, schapen f 26,00, lammeren f 10 k 12, vette kalveren 24 a 26 cta. per half kilo, nuchtere dito f 4 h 10 per stuk aardappelen Kleingeel f2,40, Zeenwsche Jammen f2,10t Wolkammers f 1,70, Roode f 1,50, Poters f 0,80 a 1,00 per Hectoliter. Hennep Schil f18120, Gelling f 16 k 18, Bint f 16 per 50 kilo. Hennepzaad f8 k9. Eieren f3,00 per 100 stuks. Gouda, 20 April. Kaas le qual. f27,50 k 29,00, 2e qual. f25 k 27, Noordholland- •che kaas f 28 k 30. Aangevoerd 36 partyen. Handel gewoon. Boter: goeboter f 1,15 k 1,26, wei- dito f0,95kl,10 per kilo. Vette varken» 25k28 ct per half kilo. Biggen voor Engeland 21 k 24 ct. per half kilo. Magere biggen f 1,25 k 1,75 per week. Vette schapen f 20 k 35. Nuchtere kal veren f 4 k 7. Fokkalveren f 8 k 13. Gouda, 20 April. Marktbericht van de vereeniging van kaashandelaars. Goudsohe kaas. Aangevoerd 36 partyen. Pryzen: le qual. f27,50 k 29, 2e qual. f 25,50 k 27. Handel willig. Gorlncbem, 17 April. Bij een aanroer van ongeveer 300 stuks vee was de handel heden, vooral in kalfkoeien en melkvee, vrij levendig. Pryzen: enkele zware kalfkoeien f270 a 330, mindere qual. f 150 k 250, dito vaarzen f 140 k 220, varekoeien f 125 k 160, guisto vaarzen f701125, melkkoeien f 140 k 250, nuchtere kalveren f5 k 9. Varkens, eenigszins zware 50 k 54 ct, minder zware 48 k 50 ct per kilo, fokvar- kens van 6 k 8 weken flik 14 per stuk. Goeboter fl,10il,20, zuivere grasboter f 1,30 k 144 per kilo. Kipeieren f 0,85 k 0,95 de 26 stuk». Rotterdam, 17 en 18 April. Aangev. 3 paar den, 1983 runderen, 214 vette en graskalve- ren, 224 nuchtere kalveren, 150 schapen of lammeren, 327 varkens, 203 biggen en 2 bokken of geiten. Runderen: 1ste qual. 90 ct., 2de qual. 72 ct, 3de qual. 52 ct; Kalveren: late qual. f 1,20, 2de qual. f 1,00; Schapen 100 ct., alles per kilo. Weivarken» 54 tot 55 ets. per kilo. Boter: 1ste qual. f62, 2de qual. f56, 3de qual. f 50; per kilo 65 k 80 ets. Tarwe. Vlaamsche, Zeenwsche, Flakk. en Overm. zonder schot f 11,25 k 12,50, dito beste f 9,25 k 10,50, dito mindere f7,75 k 9,00, dito geringe f 6,00 k 7,50. Rogge. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsche en Overm. f 7,50 k 8,20, dito mindere f 6,00 k 7,40. Gerst Nieuwe Zeeuwsche, Fl. en Overm. Winter f 7,20 k 7,70, dito mindere f5,50 k 7,10, dito Zomer f 6,20 k 6,60, mindere f 5,00 k 6,10. Haver. Nieuwe Inlandsche dikke f3,50 k 5,50, dito lange f3,00 k 4,80. Boekweit. Noord-Brabantsche f 195. Paardenboonen. f7,00 k 7,50, mindere f5,50 k 6,80. Hennepzaad, f 9,00 k 9,50. beveelt zich aan ;l J. H. Heller, te Bern, (Zwitserland.) 'o MÉE* Alleen door rechtatreeksche ontbieding is de echtheid gewaarborgdgeïllustreerde Pryscou- •j ranten worden gratis verzonden. j ‘pioepm oiuieid J sp (udy os I0? JBqnJOAO^ uva -jeMpedg uba sjedooq op aepuo uop J -JOM ‘SOUW£ ooo‘oz OBA 3wpoq nee j J $o; ueqjoM ejsuooqos op ota qq; i iooeo«X)606G60Ge6eo(X^c>oooo^ WORDT GEVRAAGD, op •*^5» een dorp bij Rotterdam, tegen vast loon, Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden. Reflecteerenden adresseeren zich bij franco brief, onder letter S, aan de BpeKhande- laren S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonho ven. Het BESTUUR dor Instelling ter uitdeeling van Warme Spijs en Brandstof aan behoeftigen in deze Ge meente, dankbaar voor den goeden steun, van de Ingezetenen gedurende den afge loopen winter ondervonden, bericht bij deze: dat de REKENING over het afgeloopen dienstjaar ter inzage zal liggen in het WEESHUIS alhier, Vrijdag 38 April 1883, des namiddags van 2 tot 3 De Sec D. VAN OOSTEN fi 21 April 1882. vervoegen zich bij As. DE 1 EST£OEMj\ [RIES te Vll< t^'K^fÈ^r Een Kar met Hom en Tuig. De Kar i'<j een bakkar ntet dèk^él, alzoo geschikt vdor Negotie. Te zien en te koop by VAN MJ,LE,i)Mr. Bakker te Lcksmond. KOOI»! I, :^n Bbliede, gebruikte J Tentwagen voor6personeo, zeer ligt; 'een KARRETJE'op veeren, de Olie, een dito KARRETJE alle» r;- 7 - Rytuigmakef, Schoonhoven. Koop en Verkoop, Huur en Verhuur. Testamenten. Erfenissen. Boedelbeschrijving. Successte. Voogdij. Borgtochten. Procuration. Schuldbekenteufesen. Aannemingen. Vennootschappen, enz. DE RAADSMAN. Handboek voor Bur ger» en Kooplieden, inhoudende voorbeelden van akten, welke in Burgerlijke zaken en zaken van Koophandel volgens de wet onderhands mogen worden opgemaakt, door Mr. C. THEMMEN. Zevende druk. Naar de tegenwoordige behoeften op nieuw geheel omgewerkt en vermeerderd, 186 bladz. druks. Prijs 90 Cents. Te bekomen by 8. 4 W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven en verder bij alle Boekhandelaren. Mei op het abonneeren, ontvangen do nog in deze maand verschijnende nommers gratis, va zoo interessante en onderhoudende laire courant. Vroeger één nummer per week. verschijnt het blad Woensdags en Zaterdags, terwijl de Abonnementsprijs als vroeger blijft voor Amsterdam f 1, voor daarbuiten f 1,15 per drie maanden, franco aan huis. Voor hen die het GEÏLL. POLITIE NIEUWS nog niet van nabij kennen, zij bericht, dat het blad steeds alle belangrijke gebeurtenissen op het gebied der Justitie en Politie bevat, benevens een Plaat op een der gebeurtenissen betrekking hebbende, Varia, keurige Feuilleton» etc. Verder ko mische voorvallen voor den Rechter, een rubriek „Do Amsterdamsche Lantaarn”, waarin zaken van den dag besproken wor den enz. Bovendien wordt aan alle Ge- abonneorden Rechtskundig Advies, zoo vaak zij dit verlangen, gratis verstrekt. Men abonqgert zich by eiken Boekhan delaar of Postdirecteur, voor buiten ook door het toezenden van een Postwissel h f 1,15 aan den Uitgever. Voor Amster dam aan het Bureau MOL8TEEG 12, bij alle Boekhandelaren en Kiosken. E. F. EDEN. bereid volgens het echte recept van de Wed. Kcene» Zoo», zijn zeer nuttig tegen ongesteldheden der maag, heilzaam voor de spijsvertering, uitmuntend tegen de gal, scherpte in ’t bloed en huiduitslag, zacht laxerend en slijmafdrijvend. 37| Ct. de doos, ver krijgbaar te Schoonhoven alleen bij de Wed. WOLFF 4i Zn. Gouda, L.Schenk. Haastrecht, K. Oosterling. Krimpen aan de Lek, v. d. Lekkerkerk, A. den Oudsten. MeerkerkW. v. Beekum. N.-Lekkerland, A. Stam. Oudewater, Pr. Vree. Stolwijk, Wd. Zijderiaan. Vianen, Ph. v. Elteren, en de bekende depóts in andere plaatsen. Men wachte zich voor namaaksels!! Elk doosje is gelakt en gestempeld met de handteekening van de vervaardigers; Wed. KUENEN Zoon. Chemisten. Mr. TIMMERMAN, Instrumenteele Zuiveraar van HUIZEN, SLAAPKAMERS en MEU BLEMENT; Kuiperstraat K 227, Gouda. Met 3 jaar Garantie. De DIRECTIE ^bericht, dat a Nedefland PANDBRIEVEN tót* rentende 4 pCt. die' verkriigbïi De Ondergeteekende bevélitfi zich beleefd bij de Ingexeteneh van Schoonhoven aan om begunstigd te worden met welke niet ruw behandeld 'zullen worden zij worden gespoeld, gebleekt en naar ver kiezing doorgehaald. Schoonhoven. Lange Wei»trast. De Notarissen CAMBIER VAN NOOTEN te Lopik en IMMINK te IJselstein zullen op Woensdag 26 April 1882, ’s morgen» 10 uur, op de Hofstede bewoond door T, OOSTEROM te POLSBROEK, publiek verkoopen: 1 4jarig zwart Merriepaafd, 3 guiste Koeien, 1 guiste Vaars, 1 drach tige Zog, Kalveren, Tentwagen, Tilburrie, Blokwagen, Boerenwagen, Bouw- en Melk- ger eed sc happen, Brandhout en meer. Koopen boven f 10,op dag tot 1 Sep tember 1882, mits goede borgen stellende.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 3