A GE, S' en dii beho&l de g*O<-‘ hl volksklwse thuis. i<pk kejgefteg senen etivroeg» 1 men r..^t N". 672. 1882. onde Valfc", offen. Zondag 30 April. te Stolwijk, !:hi Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. AS. if 1 1KINS eel eene by'iaakis. )ven, MERS. BINNENLAND. I Dèrde brief aan den Schrij- Ver der Hoofdartikelen. BUITENLAND Overzicht. T Schoonhoven. S?& W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgever». EtBOHW. he dikke f3,50 4,80. ntsche f 195. 7,50, mindere SCHOOIfHOmSCIffl COUHAPiT. Bij een aanvoer se was de handel ien en melkvee, kalf koeien f270 250, dito vaarzen 25 160, guiste eien f140 5 250, CHTEN. Boter: le qual. Br half kilo; kaas 5 5 28 ot, overloo* 26,00, lammeren 24 a 26 ct». per '4 5 10 per «tuk; 2,40, Zeeuwsche en f 1,70, Roode 0 per Hectoliter. Gelling f 16 5 18, ennepzaad f859. tuk». i le qual. f27,50 !7, Noordholland- ivoerd 36 partyen. i 1,26, wei* dito are 50 5 54 et, >er kilo, fokvar- 1 5 14 per stuk, uivere grasboter uren f 0,85 i 0,95 Aangev. 3 paar- tte en graskalve- i, 150 schapen of 203 biggen en ot., 2de qual. Kalveren: 1ste 1,00; Schapen Prys der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterlyk tot Zaterdage-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts t maal in rekening gebracht. i door den grooten sorteering van niet t. per half kilo. 1 5 24 ot. per half a 1,75 per week. Nuchtere kal- n f8513. ktberioht van de )laars. Goudsohe irtyen. Prijzen ual. f25,50 527. Grondeigenaar», dat aaserwaard is aan is. per kilo. 2de qual. f56, 65 5 80 ets. uwsche, Flakk. f 11,25 5 12,50, dito mindere f 6,00 5 7,50. e, Zeeuwsche en lere f6,00 5 7,40. Fl. en Overm. nindere f 5,50 5 6,60, mindere te spreken is. U L B3 xtt Fabrikant. ft .1 am. Schoonhoven, pril 1882. ie, ouders L. pjl Jaantje, ouders Vegt. - Pieter- urg en P. Monte* s W. Blok en M. rie, ouders J. Van den Berg en H. Jantaig, oud 18 :BN en AZIJNEN. 'EN Co; I I heekbanlf voor HR ff i g W. Hoyer. standen opI het papierte werpen. Eerlyk zal ik altijd myn naAni er onder zetten, zoodat, als ik eens zooj geredeneerd heb dat het nergen^ naar lijkt,men aanstonds zal kunnen Ziep uit welken koker het komt. Ditmaal wensch ikJnaar aanleiding van hetgeen bier verledehj week is voorgeval len, een j enkel woordjó in het midden te brengen ,o4er onze brandweer. In Frank- ryk en in j België, vertelde iemand mij laatst, heeft men in de voornaamste plaat sen een vasj corps militaire brandblusschers, die pompier i heetenf^e zijn even als alle andere soldaten ip lands dienst. By ons hebben ze maar Wlapkele plaatsen vaste mansenappen, die'* anid beschikbaar zijn en dezen zijn dan in oiftist van de gemeente. In mijn vorige woonplaats was het een aardige boel: daar WM iedereen spuit man, van zijn twintigste tw zijn tachtigste jaar toe meen ik. Men kon zich van den dienst vrykoopen, voor vier .gulden in het jaar; de meeste aanzienleken, alsmede de amb tenaren, deden dat/en het bedrag vlóeide natuurlijk in de gemeentekas. Op een keer hadden we een nieuvyeri boofdonderwyzer gekregen, een jongen vroolyken man, niet heel gauw verl&én. Ook die werd in kennis gesteld met'ijle brandweer-veror- dening, en hy gelegenheid van een school bezoek vroeg de Burgemeester hem of hy maar niet net zou dolen als zyn voorgan ger,. en zich| vry koppen, Hy verklaarde daartoe geen lust te jjjebbeiieen speciale belasting, gedeeltelyk opgelegd aan lieden jdie geen meester zijn over hun tijd, dus de diensten soms niqt kunnen bewijzen tot welker vervanging die gelden moesten die nen, vond hy niet bestaanbaar met de bil lijkheid: hy meende dat zekere klassen van personen vrygesteld moesten worden. De burgemeester was van een ander gevoelen. >Dan zal ik aan de spuit moeten”, zei meester. »Natuurlyk”, antwoordde de Burgervader. >En als er dan onder school- tyd brand komt?” Dan gaat u als ieder ander burger aan de spuit. »Wie moet dan bij de schooljongens blyven?” Dan gaan de schooljongens naar moeder. »Best!” Hier eindigde het gesprek, dat, ondanks het verschil in meening, op vriendschappe lijke manier, gevoerd werd, want beiden waren fatsoenlijke menschen. Wat wil het geval? Geen week later kwam er brand; ’s morgens om half elf luidde de klok. Meester als de wind de school uit, naar zyn kosthuis (hij was nog ongehuwd,) een hoogen hoed opgezet, en aan *t spuiten. Al zyn honderd scholieren gingen er om heen staanze maakten een geweld van belang, en Burgemeester hield zyn buik vast van ’t lachen. Of het van meesters kachelpijp kwarn weet ik niet, maar de brand was gauw gebluscht, en den volgenden dag kreeg meester een bood' schap dat, zoo er weer onder schooltijd ■brand kwam, hy maar liever met de jon gens onder dak moest blyven. Spoedig daarna werd de verordening gewyzigd en de vrijstelling van sommige klassen, zooals geestelijken, geneeskundigen, onderwijzers, vastgesteld. Als ik mij niet vergis is het in de meeste plaatsen van ons land ook zoo ge regeld: althans hier. Van vyf-en-twintig tot vyftig jaar zyn hier alle lui brandweer- plichtig, wanneer zy niet tot de schuttery behooren: alzoo heb ik, Barend, nooit het genoegen gehad mee te pompen, behalve toen ik een jongen was en het voor lief hebberij deed. Maar hoe het met de handhaving der verordening op dat punt gaat, daar kan ik maar niet achter komen. In de artikelen wordt ook gesproken van vrijstellingen op grond van ambtelyke bezigheden die niet kunnen worden afge broken, zoodat bijvoorbeeld geen der gees telijken, geen der stedelyke ambtenaren by de brandweer yrordt ingelyfddoch buiten deze heeren zyn er nog een aantal, die >vry zijn van de spuit” of zich maar zoo houden, en die men er maar niet lastig om valt ook. Zie, mynheer, daar heb ik weleens het land over. Juist omdat ik er niet het minste belang by heb, als er brand is en myn compagnie ligt aan de beurt (heeft brand-piket, zooals wjj schutterlyke deskundigen dat noemen,) dan ga ik welgemoed met mijn geweer over den schouder op post staan, en laat vóórts branden vtfat branden wil en pom pen wie er voor geroepen is, daarom vind ik dat ik er wel een woordje over mag spreken. Ik heb, moet ge weten, een hekel aan die brandweerdiensten, door de burgery verricht. Myn blaadje is nu te vol, maar de volgende week zal ik eens trach ten op te geven hoe ik het wel zou gere geld willen hebben als ik wat had te zeggen, maar zoolang men dat zieke stelsel niet afschaft, moet het eerlyk worden toe gepast ook. Ik zou gaarne zien dat er Jysten werden gemaakt: tegenwoordig krabbelt men zooveel papier vol, dat het er op dat kleine beetje meer niet zal aan komen, en dtftirop de namen van alle mannelijke ingezetenen in de spuitjaien vallende. In een tweede kolom kon wor den vermeld of zij vrijgesteld zyn, en zoo ja om welke reden. Die lysten moesten zekeren tijd voor ieder, niet op zyn Am- geraoos” flink» twee (biljarten en die i gebrii soort blieven; bm lieden, die wenschen en behoeften heb J I i Dese Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag veraonden. W Trös: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele ryk 0,80. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. 8TATEN-GENERAAL. Dinsdag-namiddag ten half drie hervatte de Tweede Kamer haar werkzaamheden. Ingekomen waren kennisgevingen van de heeren Schimmelpenninck Van der Oije en Borret, dat zij ontslag nemen als lid der Kamer, de eerste wegens zijn benoeming tot ’s Konings administrateur van het Kroon- domein, de tweede door het aannemen van de betrekking van tijdelijk rentmeester der domeinen, behoord hebbende tot de dotatie van Prins Frederik. Voorts o. a. een nieuw ontwerp-tractaat met Frankrijk, een voor dracht van wet tot het tegengaan van over matigen arbeid en verwaarloozing van kin deren, een nota van inlichtingen op het adres van den gepensioneerden luitenant- generaal Van der Heijden. Door den heer Rombach werd verlof gevraagd tot de Re- geering een interpellatie te mogen richten over de vraag, of de Minister voornemens is tijdig maatregelen te nemen om te ver konden dat, ten gevolge der intrekking van de ijkwet, van af 1 Juli a. s. ongeijkte basculen niet langer gebruikt zullen mogen worden. De afdeelingen werden op nieuw samen gesteld. Na de heropening der vergadering werd medegedeeld dat tot Voorzitter der secties zjjn gekozen de heeren Schimmel penninck Van der OijeDe Beaufort, Insinger, Wij ben ga en Van Delden. Op voorstel des Voorzitters werd beslo ten, aan het handelstractaat den voorrang toe te kennen bij de regeling der werk zaamheden. Dientengevolge werd het den volgende dag in de afdeelingen onderzocht. Donderdag werd een aanvang gemaakt met de discussie over het conversie-rapport. Het ontwerp betreffende den kinderarbeid bespreken we in ons volgend hoofdartikel. Z. M. heeft J. J. Voerman, con troleur der directe belastingen inde2eafd. te Rotterdambenoemd tot ontvanger der invoerrechten en accijnsen en van den waar borg en de belasting op de gouden en zil veren werken te Utrecht. Z. M. heeft benoemd tot ontvan ger der belastingeninvoerrechten en accjjn- sen te Schiedam C. H. L. Nilant, thans te Gouda. Z. M. heeft goedgekeurd, dat de burgemeester van HekendorpLange Ruige Weide enPapekop, G. A. Haentjens Dekker, tot secretaris dier gemeente is be noemd. Z. M. heeft herbenoemd tot kautonrechters-plaatsvervanger te Gouda mr. J. Fortuyn Droogleever; te Schoonho ven R. Blok en S. P. H. Noordendorp te Gorinchem, mr. H. J. Djjckmeester; te Sliedrecht, W. M. Van Haaftente Woer den8. Lagerweij en H. Van Wijk.^-x Z. M. heeft op zyn verzoek eer vol ontslag verleend aan C. A. Jeekol, als majoor-commandant van het 10e bat. rus tende schuttery in Zuid-Holland. Z.M. heeft aan H. Otto, eervol ontslagen bewaarster 2de kl. in de gevan genis voor jeugdige vrouwelijke veroordeel den, tevens huis van verbetering en opvoe ding voor meisjes te Montfoort, een pensioen verleend van f 196 ’s jaare. Z. M. heeft goedgekeurd de Statuten der Vereeniging „de Oudewater- sche IJaclub” te Oudew«ter. Bij Kon. besluit is aan de Is- raëlietische Gemeente te Woerden vergun ning verleend tot het houden eoner wel- dadigheidsloterij, tot tegemoetkoming in de uitgaven voor het bouwen eener school, bad inrichting enz. Naar men meldt, is dezer da gen een ontwerpbesluit aan den Koning ter goedkeuring voorgelegd, dat ten doel heeft 1/ St! J Geachte heer CoUaga/ ^ach me niet uit asjeblieft,, ’t is maar een ui, anders niet. Ge moet dan Weten dat ze my laatst in de sociëteit danig in ’t ootje hebben genomen. Als ik praat van sociëteit, dan möet u niet denken aan zoo’n erg1 deftigen poel, waar de heeren met een uitgestreken gezicht en statige m houding binnenkomeneen plechtige buiging maken en Verilolgen^ een, plaatsje zoeken waar zij zich Achter hun courant gaan begraven zoül ik haast zeggen, als dat niet wat gek kh/itik, Neen, onze »bur- jg een an(jer 4ing. Een ruime zaal iqet buffet—natuurlijk, hAarachter een1 kolfbaan we ook weleems tot dansvloer hebben liktj— al hetwelk den leden tegen Vaste |xddpe betaling volgeps 'jeglement voor iMa uren besehikbaa^ wordt geèteld: idw-en mag e| niemanlffianders komen, W'iö dan onSc soos. Tot de leden jWli) uitsluitend lui uit den burgerstand; handen willen niet en^de lagere gevqelt zich evënmift by ons zeg rn^ar, al zyn die prui- ippeft van »Stand” die de men- ‘“ge^djvnahielden verdwenen,—- mojet toch'.zoo’n klein beetje bij zyn zoowat dezelfde -hebbende dingen zoo ten nakste bi/met hetzelfde oog bekyken. Maar als ik nm wel herinner, jhebt gy, waarde Collegaj'Jeen poos gelederi over dat onderwerp gesohreven, dvw ik behoef er verder niet Over te praten. Alleen dat moet ik er nog by zeggen, dat we heel fideel onder elkaar zjjn, er niet zo* heel precies op kijken of de een een trapje hooger staat op den maatschappelyken ladder dan de ander, by voorbeeld, ik die maar een werkman benmeester knecht, weetje! wordt er niét minder geacht dan een neef van me, die een flinke betrekking heeft op de Secretarie. Maar ik zou u vertellen, dat ze mij zoo te pakken hebben gehad. Hoe de drom- melsche kerels er achter zjjn gekomen, weet Joost, want ik heb het wezenlyk aan nie mand verteld dan aan myn vrouw, en die kan, geloof ik, wel zwygenl—,ze hebben ontdekt dat ik de man was die aan u heb geschreven, een poos geleden, eerst over de schuttery, laten over de pqjitie. Enfin, ik schaam me er volstrekt niet voor, en trek geen enkel woord terug van hetgeen ik toen schreeftuch had ik liever dat het onder ons was geblevenmaar nu ’t geval er eenmaal toe ligt, kan *t me niet meer scheien en verhaal ik deheele geschiedenis. Nu dan, - toen ik onlangs op den gewonen tyd, Zaterdag-avond kwart over zevenen, de soos binnenstapte, stonden daar een stuk of acht vaste klanten op een kluitje byeen. Pas had ik goeden avond gezegd, of daar roept myn neef van wien ik zoo even sprak: >Ha, daar hebje onzen grooten publicist!” In ’t eerst snapte ik niet waar de heeren heen wilden, en stond ik misschien heel onnoozelte kyken, waarop een uit het ge zelschap, een onderwyzer nog wel, op del- tigen toon begon te galmen >Ziet gy dien heldenstoet, myn zoon! Die langs de straten wandelt, En dien een dankbaar volk om ’t zeerst Met consideratie behandelt?” Deze aanhaling van het eerste versje uit »Barend de schutter” van den school meester bracht my opeens op de gedachte, dat myn brieven en den schryver op het oog had. Gelukkig bleef ik goed by myn positief en lachte met de lui mee, en toen een van hen een poosje later voorstelde, by de eerstvolgende verkiezingen myn can- di tat uur voor de Tweede Kamer aan t® bevelen ais militaire specialiteit, op grond van myn heldere begrippen omtrent ’s lands weerbaarheid, zei ik dat ik mij ook als koloniale dito aanbeval in de gunst en re commandatie van de leden van den kie- zersadel. (Dat was meteen een stëek onder water, amice; ik ben namelyk geen kiezer voor de Tweede Kamer, wel voor den ge meenteraad, maar dat telt niet meé, vind ik.) Een heelen avond hebben ze my géplaagd en kwinkslagen verkocht over de journa listiek, noemden my >een waardig dienaar van de Koningin der aarde,” verwachtten dat ik een baanbreker der maatschappelijke en politieke hervormingen zou worden, en dronken de gezondheid van den >collega van John Lemoinne” (ik kende dat heer niet maar ze zeiden een Franschman die voor een krant schrijft,) van De Veer, enz. We raakten allemaal dien avond een heel, heel klein beetje boven ons theewater, echter niet zooveel dat er aan zkennelyken staat” kon worden gedacht. Maar nu het groote geheim is aan het licht gebracht, u zult nu wel begrypen wat my bewoog, «heer Collegal”boven dezen brief te plaatsen, zet ik ook allen schroom en alle angstvallige omzichtigheid om een hoek. Ik moet eerlyk zeggen, hetschryven voor uw courant bevalt me; 't frischt op, zoo nu en dan de pen êèns ter hand te nemen en je indrukken van gebeurtenissen en toe- sterdamsch, want daar beteekent ieder niemand, ter inzage liggen, en elk moest recht hebben, niet alleen tegen zyn eigen opname in de gelederen der brandblusschers op te komen, indien hy meende er reden voor te hebben, maar ook de vrijstelling van anderen te contrukeren. Ge ziet, geachte héér, we zyn over dat dingetje nog niet uitgepraat: ware mijn inleiding niet zoo verschrikkelijk groot ge worden, misschien zouden we dan aan ’t eind gekomen zyn. Maar dat is nu een maal zooeen mensch is niet altyd meester over zyn woorden. Daarom, de volgende week de rest van myn brandweér-fentaisieen, zooals myn vrouw, wie ik mijn plan mede deelde óm er over te schryven, ze gelieft te noemen. Inmiddels ga het u voortretfelyk en noem ik my met achting: Uw dienaar, Barend. Ook in Engeland beginnen even als el ders de slechte tijden zich te doen gevoelen. De premier, Gladstone deelde bij de indie ning der begrooting mededat in de laatste drie jaren de uitgaven steeds toenemen zoodat de re geer in g op versterking der in komsten moest bedacht zijn. Door eene kleine verhooging der rijtnigbelastiog wordt daarmede een begin gemaakt. De oorzaak dier minder gunstigen toestand ligt voor de hand. De stgat van zaken in Ierland baart niet alleen veel zorgmaar kost ook veel gelden uog is het einde daarvan niet te voorzien. Het nemen van steeds krach tiger maatregelen de dwang wettende ge vangenissen en de voortdurende versterking van politie- en legermacht, bewijzen het zijn niet by machte den toestand te verbe teren en zoo is het zeer goed begrijpelijk, dat de regeering het eens op eene andere wyze wil beproeven, nl. door verzoenings- middelen. Zij wil door kwijtschelding van achterstallige pachtdoor aankoop van grond en weder verkoop in het klein den kleinen pachter te gemoet komen en aan sommige gevangenen de vrijheid schenken. Kon zij ook nu maar een einde maken aan de be gunstiging van den opstand van buiten af. Van de 180.000 pond sterling, die het fonds der land-liga ontving, kwamen niet minder dan 127.000 pond uit Amerika. Geen won der dat de regeering dit wetende blijft weigeren de gevangenzittende Amerikaan- sche burgers in vrijheid te stellen, tenzij zij naar hun vaderland wederkeeren. Dat Amerika nochtans op die invrijheidstelling blijft aandringenwekt in Engeland groot misnoegen. Aan Engelands invloed is het waarschijn lijk te danken, dat Turkije, in het verschil tusschen Italië en Egypte over het recht op eenig grondgebied aan de Assab-baai ge legen, de zjjde van Egypte heeft gekozen en aan Italië heeft medegedeeld dat het diens aanspraken op dat gebied niet kon erkennen. Het is echter de vraag of Italië zich bij die beslissing eenvoudig zal neder- Jeggen of wel op andere wijze zijn aanspra ken zal trachten te doen gelden. In den laatsten tijd wordendank zij de gunstige uitkomsten waarvan de Minister van Fi nanciën kan gewagenzooveel zorg be steed aan de volmaking van leger en vloot dat sommigen de lust wel eens kon be kruipen met laatstgenoemde eens een proef tochtje te maken. De nieuwe Duitsche gezant bij het Va- ticaan, Von Schlözer, heeft aldaar zijn in trede gedaan met een vriendschappelijk on derhoud met den Paus, dat ongeveer een half uur duurde. Dat de Rijkskanselier uit die toenadering munt zal trachten te slaan ter bevordering zyner Staathuishoudkundige plannen, lijdt geen twijfel. Ook het Prui sische Hoerenhuis schijnt hem daartoe de hand te zullen reiken, door goedkeuring van hetgeen het clericale-conservatieve com promis in zake de kerkelijk-staatkundige wet heeft tot stand gebracht, en is het eenmaal zoo ver, dan kan hij ook>op eenige hulptroepen van het centrum in den Rijks dag rekenen, bij do behandeling van zijn lievelingsdenkbeeld, het tabaksmonopolie. Dat do Bondsraad zich met 36 tegen 22 stemmenwaaronder BadenBeieren en Saksen, vóór het monopolie heeft verklaard, is geen geringe verrassing geweest en zal den Vorst na do talrijke teleurstellingen der laatste maanden goed gedaan hebben. Reeds houdt eene commissie uit den Rijks dag zich met het onderzoek van het wets ontwerp bezig, terwijl de vergadering zich onledig houdt met de behandeling van het wetsontwerp regelende de aansprakelijkheid der patroons voor ongelukken aan hunne werklieden overkomen, zooals men zich her inneren zal, ook al een oud vraagstuk in een nieuw kleed. In de kroningsplannen van het Keizerlijk echtpaar in Rusland schijnt alweer een onverwachte verandering gekomen te zijn, door eene gebeurtenis, die men gewoonlijk eene blydo verwachting noemt on dus ook wel voorzien kon worden. Doch de omstandigheden zijn wel van dien aard, dat uitstel der kroningaplechtig- de Staatsloterij productiever voor de schat kist te maken. Daarin zou namelijk bepaald zjjn, dat, te beginnen met de volgende loterij, de inkoopprijs der loten met een gulden zal worden verhóogd (zonder dat hel den verkoopers vrij staat, aan de spelers hoogeren prijs te berekenen) en, zoo die maatregel goed werkt, de verhooging tot op vijf gulden zal worden gebracht. Naar de meening der Regee ring bekleeden ambtenaren ter gemeente secretarie en voorzitters van waterschaps besturen een openbaar ambt, in den zin van art. 3 no. 9 der drankwet, en kan aan hen alzoo geen vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein verleend worden, tenzij met machtiging van Gedeputeerde Staten. Aan het Departement van wa terstaat werd Woensdag aanbesteedhet herstellen en voorzien der strekdammen Nos. 5 10 en 28, gelegen in de rivier de Boven- M er wede onder de gemeente Vuren en De Werken en Sleeuwijk. Het minst had inge schreven de heer C. Sterk Hz., te Heukelom, voor f 17076. Bij de op 24 dezer gehouden vergadering van hoofdiugelanden van het grootwaterschap van Woerden zijn, ter ver vulling der vacature van hoogheemraad, 'tengevolge van het overlydeu des heeren H. De Bruin, genomineerd de heeren G. Van der Lee, J. Kmjff Adrz. en P. Jonker Brant. Tot deurwaarder der dir. be lastingen eng. is met 1 Mei a. s. te Am sterdam benoemd de heer J. W. Bijleveld, thans in diezelfde betrekking te Harlingen. De gemeenteraad van Rotter* dam heeft 11. Dinsdag het volgende voorstel van de heeren Hendrik Muller 8z., Mr. Roest, W. Van der Hoeven en J. Hudig met 19 tegen 5 stemmen aangenomen: „De ge meenteraad besluite heeren Burgemeester en Wethouders uit te noodigen om aan de Rotterdamsche Handelsvereenigingvoor hare handels-terreinen op Feyenoord, zooals die door haar in December 11. zijn aange- boden voor de som van f 4.500.000, te bieden, voor de gemeente Rotterdam, de som van f 4.000.000 (vier millioen gulden), zonder eenige bij-conditie. Na de aanneming van dit voorstel heeft Woensdag eene vergadering plaats gehad van de aandeelhouders der Rotterdamsche Handelsvereeniging, waarin met algemeeno stemmen werd beslotenDe machtiging te bevestigen, reeds vroeger aan Directie en Commissarissen verleend om best mogelijk te liquideeren, zoowel met het oog op het aanbod van de gemeente als in het algemeen, hetzij in der minne, hetzij gerechtelijk.” De Haagsche gemeenteraad heeft Zaterdagna eene beraadslaging in geheime zitting besloten een adres tot Zjjne Majesteit den Koning te richtenwaarin de Raadden wensch koesterende het Paleis aan den Kneuterdijk tot een Museum in te richten, verzoekt toegelaten te worden tot den aankoop van dat Paleis enz., voor de som van f500.000. Z. M. de Koning heeft het aanbod van de gemeente ’s Gravenhage om het Paleis aan den Kneuterdijk en aauhoorigheden voor f 500.000 te koopen aangenomen zoodat de uitgeschreven publieke verkoop is af gezegd. Door Burgemeester en wet houders van Amsterdam is besloten, aan uit Rusland verdreven Israëlieten, die tijde lijk daar ter stede zullen vertoeven, om naar Amerika te vertrekken, huisvesting te ver- leenen in het militair logement op de Lau riergracht, onder bepaling dat alle kosten, daarvoor te maken, zullen komen voor reke ning van eenige particuliere personen, die zich tot de voldoening dier kosten bereid hebben verklaard. De gemeentelijke gasfabriek te Deventer behaalde over 1881 een zuivere winst van f 20.855. In de vergadering van aan deelhouders in de Koninklijke Nederland- sche tuinbouwmaatschappij „Linnaeus” te Watergraafsmeer is besloten, tot overdracht en verkoop van alle bezittingen en goederen der maatschappij op 31 December 1882, voor een som van f 350.000, aan eene com missie, bestaande uit de heeren Dr. G. F. Westerman, Arnold Van Lennep en Mr. W. Vau der Vliet, die op zich genomen heeft de onderwijs-inriebting in stand te houden eu uit te breiden. Het bekende „Hotel Verhaa- ren”, op de Spaansohe kade to Rotterdam, is 1.1. Woensdag in publieke veiling ver kocht voor f 56.330. Z. K. H. Prins Alexander heeft weder volgens de Haagsche kroniek der „N. G. Ct.” door bet overlijden van zijn adjudant, tevens hofmaarschalk, den kapitein Van Goens, een erastigen schok gekregen, die zijn toch reeds wankelende gezondheid weder ernstig bedreigt. De Prins was zeer gehecht aan den hoer Van Goens; dezewaa misschien de eenige, wiens raadgevingen op den Prins invloed hadden, wanneer hij zich in moeielijke omstandigheden te veel door de ingevingen van zyn prikkelbaar hart liet leiden. heid niet zoo onbegrijpelijk en onverwacht voorkomt. De nihilisten hebben nog weer eens gelegenheid gevonden, den Keizer aan te kondigen, dat, indien de gewenschte her vormingen niet vóór de kroning zijn toe gestaan, de dood hem wacht en de ont dekkingen die nu en dan van hunne booze plannen gedaan worden, zyn wel een bewijs, dat zij het niet alleen bij bedreigingen laten. De vervolging der Joden neemt al meer en meer dikwijls onder goedkeuring der plaat- selijke overheden in hevigheid toe, zoodat het hier en daar in de zuidelijke provinciën zelfs tot gewapend verzet komt. Het wordt tijd dat Europa zich vereeuige in een protest tegen zulke middeneeuwsche vervolgingen. De vergaderingen der algemeene Raden in Frankrijk zyn gesloten. Zooals men weet mogen die corporatiën zich niet met de politiek inlaten. Velen doen dat toch en doen wijl het nemen van een besluit in elk geval onwettig is van hunne meening blijken in den vorm van een wensch. Ook deze „wenschen” worden echter door do regeering nietig verklaard. De Spaansche vertegenwoordiging heeft het Verdrag met Frankrijk goedgekeurd. Die goedkeuring heeft gelukkig geen aan leiding gegeven tot nieuwe rustverstoring in Catalonië, gelijk men vreesde.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1