N* 673. Zondag 7 Mei. 1882. JWDEL AND EILAND 4 Wet op den kinderarbeid. JÖOIBERfi. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. JÉ. IOOTJm. ouwers! rriuQ. PING. te ue wil- i *‘nl 1,30, wei- dito toekenden maken j wederom ruim le qual. f28,00 1, Noordholland- oerd 52 partijen. Bij een aanvoer e waa de handel en en melkvee, ira- Pot CM?: rhouden D. V., aan het >rd recht. Boekhandelaars te Schoonhoven: he dikke f3,50 4,80. Schoonhoven. SCHOOIfHOmSCHB COIiRANT. GEZANGEN, >nbanden en Aangev. 2 paar de en graskalve- 231 schapen of 292 biggeff en Vetharing v» RGAMBACHT, op Donderdag vijf uur, in het idoor Notaris WILLIGE EDE te Bergam- p Donderdag nk vijf uur, in ehola aldaarin n: nabij het Dorp acht, laren. s. per kilo. 2de qual. f55, 60 k 75 ets. nwsche, Flakk. f 11,25 a 12,40, dito mindere f 6,00 k 7,50. e, Zeeuwsche en lere f6,00 h 7,40. i, Fl. en Overm. nindere f5,50i 6,80, mindere per half kilo. A 24 ot. per half k 1,75 per week. Nuchtere kal- i f 10 A 17. ■tbericht van de laars. Goudsche rtijen. Prjjzen lal. f 25,50 A 27. et., 2de qual. Kalveren: 1ste 0,95Schapen calf koeien f275 250, dito vaarzen 10 150, gulste den f 150 A 250, 10. sre 52 A 56 ct., er kilo, fokvar- 3 A15 per stuk, uivere grasboter )fen f 0,80 A 0,85 f 3,80 A 4,00 de n- Schoonhoven, ril 1882. iders I. Hajj koop rik, ouders G. H. >m. Cornelia »n W. JKerver. lat en C. Pluut. n, oud 4 maan- I 61 jaren, echt- id. )HTEN. Boter: le qual. r half kilokaas A 28 ct, overloo- 18,00, lammeren 24 a 26 ets. per 4 k 8 per stuk; ,30, Zeeuwsche >rs f 1,80, Roode I per Hectoliter. Gelling f 16 k 18, Prjjs der Ad vertentiönVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending francoon uiterlijk tot Zaterdagf^voormiddags te 10 uren. Allo binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegovenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. Dese Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk f 0,80. Men kan zich abonneeren bij kilo Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. S. W. N-. VAN NOOTEN te Schoonhoven, üitgCTW* 1882 aangegeven. Moge de Volksvertegen woordiging het hare doen, om dezen wensch des Ministers te verwezenlijken. We hebben in vludghre trekken den hoofdinhoud der aanhouden voórdracht pogen weer te geven om aan te toonen dat we" hier een hoogst ernstige poging aanschouwen om voor de belangen der jeugd te zorgen op meer afdoende wjjze, dan geschieden kon onder werking van de verminkte wet Van Houten, die, on danks haar onvolledigheid, toch veel goed heeft gedaan en, als eerste stap op een veld waarop vroeger de voet nog niet was gezet, hulde en waardeering verdient. Men zal zich herinneren dat het plan, oorspronkelijk ingediend door den Afge vaardigde uit Groningen, veel verder ging dan het snoeimes der Tweede Kamer toe liet. Het is te hopen dat zij thans van haar recht van amendement een bescheiden gebruik zal maken, opdat we niet wederom staan voor het treurig verschijnsel, dat de goede wil der Regeerlng door de Staten- Generaal wordt tegengewerkt. Zy moge het wetsontwerp niet beschouwen als een max imum waarop wel iets kan worden af gedongen integendeel, zy houde zich over tuigd dat met deze wet de zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van onzen zoo- genaamden «vierden stand” beter tot haar recht komt. Bij meer dah één gelegenheid hebben wij een lans gebroken voor invoe ring van den leerplicht', doch daar we dezen niet kunnen verwachten, willen «e onze volle sympathie betuigen voor wetsbepa- l;ngen, die voor een groot deel de nood zakelijkheid dier hervorming zullen ver minderen. maakte, wachten de Kamer hartstoohtelijke discussion. Voor de verandering hebben de Fransohe troepen in Marocco nu weer eens een nederlaag geleden, die nog al bloedig sahijnt geweest te zijn. Men schijnt dus nog ver zijn van den vrede-toestand. Het gewezen Grieksche Ministerie is door de Kamer in staat van beschuldiging gesteld wegens het met Turkije gesloten verdrag tot regeling der grenzen. Men ziet, de Grieken zijn niet spoedig tevreden en wil len veel hebben voor weinig geld! Turkije zal eindelyk eens gaan denken aan de hervormingen in Aziatisch Turkije, waartoe het tractaat van Berlijn de ver plichting oplegt. BINNENLAND. STATEN-GENERAAL. Den 15den Augustus 1880 is door den Gouverneur-generaal Van Lansberge, op last en onder verantwoordelijkheid van den heer Van Goltstein, Minister van Koloniën tot de hoofden van bestuur in Indiö een circulaire gerichtbetreffende de verande ring van gemeentelijk en persoonlijk grond bezit. De commissiein wier handen het koloniaal verslag over 1880 was gesteld had dit schrijven tot een onderwerp van opzettelijke behandeling gemaakthaar meerderheidbestaande uit de heeren Van Houten, Van der Hoeven en Van Hees, concludeerde 1° om het ingezonden verslag voor kennisgeving aan te nemen 20 om als het gevoelen der Kamer nit te sprekendat bedoelde circulaire belemmerend zal werken op de uitoefening van het recht der inland- sche bevolking van Java en Madoera, om voor haar grondbezit den vorm te kiezen waaraan zij de voorkeur geeft; en dat daarom de spoedige uitvaardiging eener algemeene verordening, waarbij dat recht uitdrukkelijk erkend en bevestigd en de uitoefening daar van mogelijk gemaakt en geregeld wordt goede staatkunde en van rechtvaardigheid. De minderheid der Commissie daarentegen beslaande uit de heeren Wintgens en Van Nispenconcludeerde eenvoudig tot aanne ming voor kennisgeving met dank aan den Minister. De vraag waar hot dus op aankwam was, of de circulaire op de inlandsche hoofden en de bevolking den indruk moest maken dat do Regeering do conversie niet wilde. Door do sprekersdie hot gevoelen dor meerderheid deelden werd deze vraag be vestigend beantwoord. De Minister daaren tegen ontkende zulksgeholpen door den heer Van Nispen (do heer Wintgens was afwezig) en andere sprekers. Doch men bepaalde zich niet bij deze vraag: het ge heele conversie-vraagfltuk Werd uitvoerig be sproken zoowel in historischen als in maat- schappehjken zin. Bovendien werd nog door v2 uzi:" ,TT tijdens de discussie een andere conclusie van nog wijder strekking dan die der meer derheid voorgesteldwelk voorbeeld door den heer Keuchenius werd gevolgd Het een en ander leverde een di bijna vijf dagen waarbij aan lezenswaardige beschot dische toestandenover hot van den Minister en van generaal enz., doch waarv is in korte trekken een fl Reeds in den aanvang de isstremsel iskleursel erkleursel. ■en om onzen af- elen, dat de Heer en jaar nog weer i en 8 Zilveren heidom by be staande te doen Maar, komen die tyden, dan komen die kwalen, en men zal dan ook wel trachten het geneesmiddel te vinden door, by voor beeld de vacantiën in overeenstemming te brengen met dien nieuwen toestand. Paragraaf drie brengt ons op een geheel nieuw terrein. Het bevat namelyk voorschrif ten voor den arbeidstijd van kinderen boven twaalf en beneden zestien jarenvoor hen dus, die in de termen van het her- halings-onderwys vallen. Er wordt de volgende opklimming voorgesteld kinderen van 12 jaar mogen hoogstens zes, van 13 zeven, van 14 acht, van 15 negen uur per dag werken; een Algemeene Maatregel van Inwendig «Bestuur” (Koninklyk Besluit) zal aanwijzen welke werkzaamheden hun onvoorwaardelyk, welke andere bij niet- inachtneming der van overheidswege te stellen voorwaarden worden verboden; nachtelyke arbeid is voor de veertien- en vijftienjarigen uitgesloten. Deze bepalingen gelden niet voor veldarbeid en de huiselijke loondiensten. Voorts is bepaald dat in alle fabrieken en werkplaatsen waar kinderen gebezigd worden, een lijst aangeplakt moet zyn, bevattende opgaven van de uren ge durende welke zij arbeid verrichten. In de vierde afdeeling vinden we eenige algemeene voorschriften. Voor het in dienst nemen van een kind beneden zestien jaar moet de werkgever in het bezit wor den gesteld van een kaart, waarop de op gaven voorkomen van naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, naam en I woonplaats van het hoofd des gezins waar hij inwoont. Een noodzakelyk voorschrift, om ontduiking te bemoeielyken en de con- tröle in de hand te werken. Ook voor 1 kinderen die voor hun leeftyd lichamelijk I slechts ontwikkeld zijn wordt gewaakt. I Het daarop toepasselijk artikel 10 is zoo i gewichtig, dat wij het in zyn geheel over- I schryven: «Indien de inspecteur of adjunct- inspecteur van den kinderarbeid bevindt dat aan een kind beneden.den leeftiidyan zestien jaren eemge, aan kinderen van dien leeftyd geoorloofde, arbeid is opgedragen, klaarblijkelijk boven zyne krachten, zoo ver biedt hij de voortzetting van dien arbeid tot zoolang door een practiseerend genees kundige, na onderzoek, op de werkkaart de verklaring zal zyn geschreven dat het gestel van het kind dien arbeid gedoogt. Van dat verbod en van de gronden waarop het berust wordt door hem, bij exploit door een dienaar der openbare macht be- teekend, kennis gegeven zoowel aan het hoofd van het gezin waarbij, of van het gesticht waarin het kind inwoont, als aan den werkgever. Op vertoon van het ex ploit wordt het geneeskundig onderzoek Kosteloos verricht. Eindelyk nog vinden we het verbod van Zondagsarbeid voor kinderen beneden de zestien jaren, (huise lijke diensten daarvan uitgesloten,) tenzy hun een ander etmaal per week een rust dag wordt gegund. We naderen thans de gewichtige pan graaf die handelt over het toezicht. T< dusver opgedragen aan de gewone politie beambten moest het, uit den aard der zaak en met erkenning van gunstige uitzonde ringen, hoogst onvolkomen zyn. De Mi nister stelt zich de benoeming voor van speciale inspecteurs en adjunct-inspecteurs, wier ambtsgebied door de Regeering wordt bepaaldwier bevoegdheden in de wet nauwkeurig zyn omschreven. Zy «zorgen, door het bezoeken van fabrieken, werk plaatsen, landeryen en zoo noodig ook van woningen en lagere scholen, bekend te blyven met den toestand der jeugdige ar beiders binnen hun ambtsgebied en dien zooveel mogelyk te verbeteren.” Tot ge noemde inrichtingen hebben zij steeds toe gang tot de woningen onder de gewone beperkingen (met een schriftelijken last van den burgemeester en in tegenwoordig heid van een politiebeambte.) Werkgevers en hoofden van scholen zyn verplicht hun de gevraagde inlichtingen te geven. Geen lichte taak is het, die dezen ryks- ambtenaren wacht, en voöral in den aan vang zullen zij met menige moeielijkheid te kampen hebben. Veel toewjjding, veel tact, en boven dat alles een warm hart voor het lot der werkende klasse wordt bij hen vereischt. Slaagt de Regeering er in, op deze plaatsen de rechte mannen te brengen, die sommige schynbare hardheden dezer wet eerst aannemelyk, daarna ge waardeerd zullen maken bij de bevolking, aan hun toezicht opgedragen, dan zullen we een belangryke schrede verder komen met de oplossing van het maatschappelijk vraagstukvoor zooverre het Nederland be treft. In de zesde afdeeling komen zeven arti kelen strafbepalingen voor. Zy zyn zóó gesteld, dat men zich niet licht aan het gevaar eener veroordeeling zal blootstellen: het minimum is een geldboete van ‘25 gulden voor het niet voorhanden hebben van de hierboven vermelde werkkaart, ter- wy! overtreding van de voorschriften aan gaande het te werk stellen van kinderen met een geldboete van 7b gulden of peven dagen hoogstens gevangenis strafbaar is. In de slotbepalingen vinden we als termijn van inwerkingtreding den len Augustus Door den Commissaris des Konings en Gedep. Staten in de prov. Utrecht zijn benoemd tot leden on plaats vervangende leden der commissie tot her ziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen: in het schat- tings-district Utrecht, onderdeel Utrecht A. Vlaanderen Lz. te Utrecht, M. A. Van Niekerken te Utrecht, N. Vroege te Har- melen, plaatsv. lid T. J. Zijdveld te Ruwiel. Onderdeel IJselstein, J. De Groot te Ben schop, G. J. Buddingh te Harmelen, W. Van Bemmel te Veldhuizen, plaatsv. lid H. Raven te Lopik. ♦—In de vergadering, op 27 April jl. te Stolwykersluis gehouden, is door Dijk graaf en Hoogheemraden van de Krimpe- nerwaard de concent-begrooting voor het hoogheemraadschap, dienstjaar 1882/83 op gemaakt tot een bedrag van f86061,975 in ontvangst, f 85920 in uitgaaf; vermoedelijk batig saldo f 141,97 Aan het verblijf in Engeland van onzen Koning en onze Koningin is door eene treurige gebeurtenis in de familie der Koningin plotseling een einde gemaakt. HH. MM. zouden Zondag-morgen de godsdienst oefening in de Hollandsche kerk te Londen bij wonen, doch de predikant, Ds. Adama van Scheltema, deelde van den preekstoel mede dat de komst van HH. MM. onmo gelijk was geworden, tengevolge van de treurige tijding, door Koningin Emma dien morgen ontvangen van het plotselin^over- lijden harer zuster, de gemalin van den Wurtembergsohen Kroonprins. Onmiddellijk werd door het Koninklijk echtpaar, zoo ook door den Vorst en deVorstin van Waldeck Pyrmont, tot den terugtocht besloten en werden alle verdere feesten af gezegd. Des avonds keerden HH. MM., in zwarön rouw gekleed, naar het vaderland terug. Dinsdag-morgen kwamen zij op het Loo aan. De overledene was eene oudere zuster 1877 gehuwd* met den Wurtembergschen Prins. Zij overleed bij do bevalling van haar derde kindje, dat dood ter wereld kwam. Vóór zfjn vertrek uit Londen heeft de Koning een aanzienlijk bedrag ten behoeve van de armen van Londen ter beschikking gesteld en aan verscheidene personen ridder orden toegekend. De Kamerheer-Ceremonio- meester maakt, ingevolge de bevelen des Konings, bekend, dat het Hof heden voor den tijd van twaalf weken den rouw heeft aangenomen wegens het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid mevrouw de Prinses van Wurtemberg, geboren Prinses van Waldeck-Pyrmontverdeeld in zes weken middelbaren en zes weken lichten rouw. Aan het Departement van Waterstaat werd aanbesteed: het verrich ten van baggerwerk tot verbetering van de vaargeul in den Gelderschen IJsel tusschen het Kater veer en Zalk. Minste inschrijver de heer D. J. Kroon Cz., te Sliedrecht, voor f 0,43} per kub. meter. Bij beschikking van den Mi nister van Justitie, dd. 28 April 1L, is eene aanstelling van onbezoldigd rij ksveld wachter verleend aan A. G. van Manen, veldwachter der gemeente van en wonende te Ammerstoi. Sedert jaren ontving een groot deel der gepensionneerde mindere militairen voorschot op hun pensioen, in dier voege, dat zij op den len van elk kwartaal het bedrag ontvingen waarop zy eigenlijk pas recht hadden op den laatsten van het kwartaal, zoodoende waren zij im mer 3 maanden vooruit. In 1879 werd echter bepaald, dat dit voorschot op uit. Juni dezes jaars niet meer zou verstrekt worden, en dat de voorschot- genietenden in overweging gegeven werd te trachten dit voorschot van eene of andere instelling te bekomen. Intusschen breekt weldra het tijdstip aan, dat verscheidene arme gepensionneerden, gedurende een tijdvak van zes maanden niets ontvangen, hetgeen voor hen, al is het bedrag soms luttel, een ware ramp is. De Vereeniging van gepensionneerde On- der-officieren en minderen van het Neder- landsche leger, die zich zooveel moeite geeft om het lot der meest hulpbehoevende oud gedienden te verzachtenneeft zich ook nu het lot der arme voorschot dervenden aan getrokken en daartoe in de eerste plaats een gemotiveerd adres aan Z. Exc. den Minister van Oorlog gericht en „eerbiedig doch met ernst en aandrang” verzocht, het daarheen te willen leiden„dat het voorschot op het pensioen voor hen die zulks wenschenalsnog zal worden be stendigd.” Of, „bijaldien door onoverkomelijke be zwaren dit verzoek niet voor inwilliging vatbaar blijktalsdan een zekere somuit het Fonds voor Ond. Offic. enz. (hetzelfde Fonds waaruit tot heden het voorschot werd verleend) ter beschikking der Vereeniging te stollenopdat deze daardoor in staat worde gestold aan de meest hulpbehoevenden der voorschot dervende gepensionneerden die hulp te verschaffendie zij zóózeer noodig hebben on verdienen.” Het ontwerp, houdende wettelyke bepa- Hngen toi-hei flagengaan van overmatigen arbeid en verwaarlozing van kinderen is, zooals het daar ligt, de hemel gave dat het reeds behouden en zonder avery de haven van het ^Staatsblad" ware binnen gezeild, een meesterstuk van wetgevenden arbeid. Reeds de beide artikelen onder het op schrift «inleiding” doen zien, dat de Mi nister zyn taak zeer ernstig heeft opgevat. Het zijn slechts een paar «bepalingen” of tewel definities; en ofschoon Multatuli terecht daarvan eenmaal zei, dat ze moeilyk zyn, waar zy niet gemist kunnen worden zouden wy ze altijd zoo helder, zoo netjes en ook zoo kort wenschen. «Onder arbeid wordt in deze wet verstaan elke werkzaam heid in of voor eenig bedryf.” «Huishou delijke diensten worden als arbeid aange merkt byaldien het kind daarvoor gehuurd is.” «Onder werkgever wordt in deze wet verstaan de bestuurder van het bedryf waarin of waarvoor het kind arbeidt, als mede het hoofd van het gezin voor welks huishoudelyken dienst het gehuurd is.” Alzoo, wanneer een thuis werkende schoenmaker zyn zoon pekdraden laat fabri- ceeren, is hy even goed strafbaar als de industrieël die de kinderen van anderen aan den arbeid zet. Op die wyze wordt aan een groot misbruik, waartegen de thans geldende voorschriften Volkomen mach teloos zjjn, de pas afgesneden. Hoe menig nyverheids ondernemer geeft niet aan zyn werklieden stukwerk mee naar huis en dezen houden dan hun kinderen uit de school om mede de taak te helpen ver richten, zoodat dezen in naam by den vader, feitelijk by een ander in dienst zyn. Onze natie moet tot het inzicht komen, dat we onze kinderen niet hebben tot ons voor- deel, ten einde hen zoo spoedig mp- gelyk de kosten te laten vergoeden die we aan hun verzorging en opvoeding hebben besteedintegendeelde offers moeten komen van onzen kant; alle krachten moeten worden ingespannen om hen in staat te stellen eenmaal den stryd voor het bestaan met degelijker wapens te aanvaarden dan die waarmede een vong geslacht werd toegerust. Dat is de Sociale zijde van het vraagstuk. Lotsverbetering van de werkende klasse kan niet zoo maar bij onderling goedvinden worden vastgesteld; zy houdt gelyken tred met de vermogens en krachten die den arbeider ten dienste staan. Er zullen on getwijfeld, wordt deze wet vastgesteld en ingevoerd, klachten worden vernomen van ouders, voor wie de geringe opbrengst van den arbeid hunner kinderen een noodza- kehjke bijdrage tot de inkomsten van bet gezin vormde; maar het evenwicht zal, ver trouwen wa, spoedig hersteld worden door ryzing van den loonstandaard, als de onrype doch goedkoope werkkrachten van het kind niet langer mededingen. En al mocht die verwachting niet verwezenlijkt worden, dan nog zouden wjj den voorgestelden maatregel toejuichen, omdat, wordt hij niet geno men de toestand immer dezelfde zal blyven en vooruitgang ook in de toekomst onmogelyk is. Trouwens, de werklieden, voor zooverre zij zich rekenschap geven van hun belangen en samen werken tot het scheppen van betere verhoudingen, denken er niet anders over; de aandrang tot wet- teljjk voorziening was by hen in de laatste jaren bij toeneming merkbaar. De tweede paragraaf van het ontwerp handelt over den arbeid van kinderen be neden twaalf jaren. Het bestaande verbod, dat tot heden den veldarbeid en huiselijk en loondienst uitsluit, wordt algemeen gemaakt. Alleen wordt voor den eerste, die in en kele gevallen gedurende een korten tijd alle bruikbare handen eischt, de mogelijkheid van ontheffing met een maximum van zes weken per jaar opengelaten, doch niet dan met toestemming van Gedeputeerde Staten, die alleen bevoegd zyn tot de opheffing der verbodsbepaling te besluiten, op aanvraag van den Gemeenteraad, na ingewonnen advies van dei) inspecteur van den kinderarbeid en ohder voorbehoud dat de vrijstelling zich niet mag uitstrekken tot kinderen beneden negen jaar. Het is niet mogelyk, van te voren den invloed dier concessie aan het landbouwbedrijf te bepalen. Dat zy niet dan bij gebleken noodzakelijkheid zal worden verleend, ge- looven we met grond te mogen verwachten. Hadden we het wetsontwerp hier tb be schouwen uit een paedagogisch oogpunt,— iets dat uit den aard der zaak meer tot de roeping der onderwijsbladen behoort, dan zouden we de bedenking maken, dat het verband *Üer school dreigt verbroken te worden als een deel van de jeugd ge durende eenige weken naar akker of hooiland trekt, terwyl de rest aan het leeren blyft. Onze waarde vriend Barend zal ons er zeker niet hard over vallen, dat we zijn «brandbrief”, hoe interessant ook, ditmaal uitstellen. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen en ons tegenwoordig on derwerp is natuurlijk het eerst aan de orde. BUITENLAND. Overzicht. Als de geneesheer zyn patient bij elk bezoek nieuwe geneesmiddelen toedient nlpo-an da nmstandara ftah hezorad.te, maken. Dit is ook net geval mei vele leden van het Engelsche Parlement, nu de regeering, ten einde raad, haren lerschen patient een nieuw bedarend middel is gaan toedienen en de eerste geneesheer, de Minister voor Ierland Forster, deswege zijn ontslag heeft ingediend. Het bedarend middel bestaat in het vrijlaten van alle verdachten, waar onder de parlementsleden Parnell, Dillou en O’Kelly, die nu wel spoedig hunne plaat sen in het Parlement weder zullen innemen, waar zij juist nog tijdig genoeg aankomen, om aan de beraadslagingen over het regle ment van orde, dat nog altijd niet in orde is, deel te nemen. Men kan denken, dat die mededeeling, hoewel men wist dat er iets bijzonders op til was, een grooten indruk maakte en dat er onwillekeurig verband gezocht wordt tusschen die wijziging in de politiek tegenover Ierland en het ontslag van den onderkoning Lord Couper aldaar. De regeering verzekerde echter, dat er tus schen een en ander niet het minste verband was, en meende van de verzoenende maat regelen alles goeds te mogen verwachten voor de handhaving der orde en de bevor dering van den vrede op het eiland. De man die onlangs den aanslag pleegde op het leven der KoninginMacleanis geheel in overeenstemming met den geest van ziekelyke philantropie dien onze eeuw kenmerkt, voor krankzinnig verklaard, alsof dit niet van iederen misdadiger zou kunnen gezegd worden. Hoe aanstekelijk intusschen zulke voorbeelden werken bewijst het feit, dat een zeker jongmensch, Young genaamd de Koningin een brief heeft gezonden waarin zij met den dood bedreigd wordt natuurlijk is ook deze krank zinnige in verzekerde bewaring genomen. Hoe treurig de feestelijkheden ter eere van het huwelijk van 'Prins Leopold van Engeland met Prinses Helena van Waldeck Pyrmont geëindigd zynzullen onze lezers onder het gemengd nieuws vernemen. Het Pruisisch Hoerenhuis heeft, gelyk verwacht kon worden, zich met het kerke- lyk staatkundige ontwerp vereenigd en de regeering heeft door de wijze waarop zy het wetsontwerp verdedigde, niet onduide lijk te kennen gegeven, dat de Koninklijke sanctie niet zal uitblijven. In hoeverre deze toenadering invloed zal uitoefenen op de houding van het centrum in den Duitschen Rijksdag bij de behandeling van het wets ontwerp tot invoering van het tabaks monopolie zal weldra blijken. De Rijksdag heeft zich verdaagd tot na afloop der zit tingen van het Pruisisch parlement, nadat eerst de conservatieve president en de cle- ricale vice-president waren herbenoemd. De fortschritls partijdie over het ontwerp eenvoudig la mort san* phrase wenschto uit te spreken, zal toch haren zin niet krijgen. Het ontwerp zal in elk geval de eer van een commissoriaal onderzoek te beurt vallen. De Fransche vertegenwoordiging heeft ook deze week hare zittingen hervat, doch dadelyk weder voor eenige dagen vacantie genomen. Dank zij het woelen on wroeten van Gambetta om weer op het kussen te komen, waarin hij tegenwoordig ijverig ge holpen wordt door zyn vriend generaal Gallifet, die zich tijdens de commune naam voorgestem Keuchenius de heeren Van Gennep en K. W. Van Dedem nog wjj der strekking dan die der meer- [d. debat van liet ontbrak Ben over In- Mhgibeleid ■ouverneur- onmogelyk - ::~S düPSraadslagingen had de Minister de conclusie der meerderheid voor hem onaannemelijk verklaardeen houding die door enkele sprekers als pressie werd aangemerktdoch door anderen werd verdedigd, en die niettemin niet kon be letten, dat zij in de zitting van Woensdag met 42 tegen 36 stemmen werd aangenomen. De conversatie over de conversie kost ons dus vijf ‘dagen nationalen tijd en een Minister. Daarna hadden interpellatiën plaats van den heer Rombach over den ijk van de balansen en bascules: de Minister van Wa terstaat zeidat reeds een ontwerp gereed wasom ie gemoet te komen aan het be zwaar voor het gebruik dezer weegwerk- tuigen uit de intrekking van de ijkwet voort vloeiende van den heer Tak van Poortvliet over de verlegging van den Maasmond, waaromtrent de Minister beloofde de rap porten over deze zaak aan de Kamer mede te deelen. Z. M. heeft benoemd tot no taris te Rotterdam M. J. L. Prost, candidaat- notaris aldaar. Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Tilburg zijn II. Dinsdag uitgebracht 1747 geldige stemmen. Herkozen is de heer F. H. H. Borret, met 1383 stemmen. Op den heer J. F. De Booy waren 230 en op den heer C. G. Van der Heijden te Waalwijk 107 uitgebracht. Namens den Koning is door den Minister van waterstaat, handel en nijverheid aan de heeren J. en K. Smit, te Kinderdijk en te Krimpen aan de Lek, tot wederopzeggens, vergunning verleend tot den aanleg en het gebruik eener elec- trische geleiding tusschen hunne kantoren en beide bovengenoemde plaatsen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1