1882. N°. 674. Zondag 14 Mei. lOEDER Hiiizm, lOEDElf Brieven van Barend. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 4 WEG Wz., OPER, bij Gouda. A S BINNENLAND. MISMEN. BUITENLAND. op do KEUZER. w i q Schoonhoven. SMOfflOfflSm COURAKT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgever». Schoonhoven. lei 1882. suders D. Van een aanvoer was de handel I, op den ml te Anatrali», de ansche Staten, van Noord- iada, ach van ELZ. dikke f3,60 80. 30, mindere )E Bling van dage- gesprekken. ndsch. ekverkooper en ENDT4Z00N staande werkjes ij ontvangst van IPA8. ORDENBOEK. S. i alle drie te ont- nen franco too- i een postwissel Kompas, Woor- tigen bij Onder- aanbeveelt voor GREENEN- en 3LIJPDEELEN. )MSZ Jz. Prijs der Advertentiën: Van l.Aot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaataniimte. Intending franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht STATEN-GENERAAL. In de gewone en een avondzitting beraad slaagde de Tweede Kamer over het handels- tractaat met Frankrijk. Op nieuw vond liet bij sommige sprekers krachtige bestrij ding; de heer Kouchenius verklaarde zich er tegen, omdat wjj er door gebonden wer den onze tariefwetgeving in geen tien jaren te herzien, hetgeen ook de bedenking was van den protectionistischen heer Van Baar en den vrij handelsman De Bruijn Kops, Dese Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. HTEN. oter: le quaL half kilokaas 28 et, overloo- ’,00, lammeren I a 26 ets. per k 8 per stuk; 10, Zeeuwsche i f 1,70, Roode per Hectoliter, elling f 18,00, lepzaad f8k 9. ks. e qual. f28,00 Noordholland- erd 77 partyen. 1,30, wei- dito igev. 10 paar- i en graskalve- 225 schapen of 11 biggen en 1EK men, gewoonljjk lenigde Staten sticht van de ars. Goudsche jen. Prijzen 24 k 26,50. it, 2de qual. balveren: 1ste ,95; Schapen per kilo. le qual. f54, k 80 ets. rsche, Flakk. 1,25 k 12,30, dito mindere 6,OOk 7,25. Zeeuwsche en re f6,00 k 7,40. Fl. en Overm. ndere f5,50 k ,90mindere If koeien f260 0, dito vaarzen 160, guiste m f 150 k 260, 9 50 k 54 ct, kilo, fokvar- 114 por stuk, vere grasboter mf0,80k0,85 3,50 k 3,80 de n C. Pluut :indwaarvan s en L. Kapoen. loopente houden op de heide nabij Bussum en Hilversum op 3 en 5 Augustus a. s. en te Nijmegen op 15 Juni a. s., is het vol gende ontleend: Eerste dag. I. Koningsprijs. Harddraverij voor inl. paarden van Nederlander», gespan nen voor Holl. sjoezen, rijders in nationaal costuum, afstand 1000 M. Prijs: een gouden zweep van Z. M. en f 250, premie f 100; inleggeld f 10, waarvan bij den prijs en bij de premie. II. Handicap. Wedren voor paarden van alle landen en rassen, op do vlakke baan. Afstand 1600 M. Inleggeld f 50. Forfeit (boete bij niet-deelneming) f 25, mits men zich declareert vóór of op 15 Juli 1882. Prijs f 1200 en van inleg en forfeits; de tweede ontvangt daarvan do derde krijgt zijn inleg terug. III. Nationale prijs. Harddraverij voor inlandsche paarden van Nederlanders, ge spannen voor twee- of vierwielige rijtuigen. Afstand 4000 M. Prijs f 2000, 1. premie f 500, inleg f 25, waarvan bij den prijs on j bij do premie. IV. Internationale prijs. Hardraverij voor paarden van alle landen en rassen, inge spannen voor 2 of 4wielige rijtuigen. Af stand 4000 M. Prijs f 2000, premie f 500, inleg f 25, waarvan bij den prijs en bij de premie. V. Koningsprijs. Officiers-stoeple-chase voor paarden vóór of van 3 Mei 1881 in het koninkrijk aanwezig, daarenboven bona fide en on voor waard el ijk eigendom zijnde van en bereden door officieren van het Ned. of Ned.-Ind. leger. Afstand 2400 M. Inlog f 10, geheel forfeit. Prijs: een rjjpaard van Z. M., f 500 en der inleggelden; de tweede ontvangt oen veldkantine van Z. M. en der inleggelden, de derdo ontvangt een veldkantine van Z, M. VI. Hurdle race. Voor paarden van alle landen en rassenafstand 3200 M. 8 hurdles. Inleggeld f 50forfeit f 25mits gedecl. voor of op 15 Juli. Prijs f 1000 en van inleg en forfeitsde tweede ontvangt van inleg en forfeits. De derde ontvangt zjjn iuleg terug. Tweede dag.' I. Toekometprijs. Harddr. voor inl. paarden, niet ouder dan 7 jaren, van Nederlanders, ingespannen voor 2 of 4 wielige rijtuigen. Afst. 3200 M., prijs f750, premie f250, inleggeld f 15 waarvan bÜ den prijs on bij de premie. II. Heath stakes. Wodren voor paarden van alle landen en rassen op de vlakke baan. Afstand 2400 M. Inleggeld f 100forfeit f50, 1 mits gedeclareerd voor of op 1 Juli. Prijs f 2000 en van inleg en forfeits. De tweede ontvangt van inleg en forfeits, de derde bekomt zijn inleg terug. III. Aanmoedigingsprijs. Harddr. voor paarden van allo landen en rassenonder den zadel gereden. Afst. 2400 M. Prijs f200, premie f50, inleg f40, waarvan bij den prijs en bij de premie. Rijders in jockey- kostuumofficieren mogen in uniform rjjden. IV. Steeple Chase. Voor paarden van alle landen en rassen. Afst, 3400 M. Inleg f50, forfeit f 25 mits gedeclareerd voor of op 15 Juli. Prijs f1300 en van inleg en forfeits; de tweede ontvangt j en forfeitsde derde krijgt zijn inleg terug. V. Troostprijs. Harddr. Handicap voor alle paarden, die op 3 en 5 Aug. op de heide by Bussum en Hilversum hebben meegeloopen en geen prijs of premie hebben behaaldge spannen voor 2- of 4-wielige rijtuigen. Afst. 3200 M. Prijs f 750, premie f250, inlog f 15, waarvan bij den prijs en bij de premie. VI. Amsterdam cup. Wedren op de vlakke baan, voor paarden van alle rassen, bereden door Ned. Gentlemen-Ridersbonafide het eigendom zijnde van Nederlanders, behou dens het in art. 26 van het regl. B. bepaalde. Afstand 1600M. Inleg f50, geheel forfeit Prjjs een kunstvoorwerp, aangeboden door eenige heeren uit Amsterdam en f 500. De tweede bekomt den inleg. VIL Consolation-Stakes. Wedren op de vlakke baanvoor paarden die in 1882 op de heide bij Bussum en Hilversum geloopen hebben en aldaar geen prijs hebben behaald. Afstand 1600 M. Inleg f20, forfeit f 10, mits gedeclareerd vóór of op 15 Juli. Prijs f 500 en van inleg en forfeits. De tweede ontvangt van inleg en forfeits. De derde bekomt zijn inleg terug. Voor de wedrennen zullen optredenals judge, baron Van Brienen van de Groote Lindthandicapper R. baron Van Tuyll van Serooskerken Clerk of the course on Clerk of the ScalesJ. Petersenstarter Steersstakeholder, Th. A. Van den Broek. Aan het programma der wedloopenop 15 Juni a. s. te Nijmegen te houden is het volgende ontleend I. Prjjs van de stad Nijmegen en de Maats, tot Expl. van Staatsspoorw. Harddr. voor inl. paarden van Nederlanders, inge spannen voor 2- of 4-wielige rijtuigen. Afst. 2400 M. Inleg f 10, prijs f750 en van den inleg. Premie f 250 en 1 van deu inleg. II. Internationale prijs. Harddr. voor paarden van alle landen en rassen, inge spannen voor 2- of 4-wielige rijtuigen. Afst. 4000 M. Inleg f 25, prijs f 2000; de tweede ontvangt den inleg. III. Betuwe Stakes. Wedren voor paar den vau alle landen eu rassen op de vlakke IV. Tegen het schutteren, ge weet het, mijn heer, heb ik geen bezwaar, hoegenaamd geen. Ik vind het zelfs een hartverheffend iets, vooral wanneer ge, terwjjl het exer- ceeren in vollen gang is, onophoudelijk de gedachten gericht houdt op dat ééne punt, dat ge, bjj het naderen van de ure des gevaars.'kunt geroepen worden om vrouw en kinderen, haardsteden en altaren, huis en hof, koning en vaderland en een heele boel meer nog, te verdedigen; dat ge uw leven veil hebt voor de Nedeilandsche vrij heid en onafhankelijkheid, zoolang de prach tige blauwlakensche uniform uw leden dekt. Hebt ge het heidenkleed uitgetrokken en aan den binnenkant van een kastdeur ge hangen en het oudmodels geweer onder de hanebalken weggeborgen, dan denk je natuurljjk niet meer aan al die verheven dingen. Maar het spuitwezen, zooals de lui hier de brandweer noemen,ja, daar zou ik wel het land aan hebben, en ’t is dan maar gelukkig, dat ik er, dank zy mijn schutter lijke waardigheid, niet mee geplaagd word. Want jk vraag je, voor wiens pleizier, of genot, of voordeel sta je daar te pompen 'k Heb daar eens een grap van beleefd, ’t Was op een oudejaars-avond laat ik het u even vertellen. 'k Was met een zwager van me den avond gaan passeeren bij een vriend, die hoofdonderwijzer is op een dorp. We zaten heel prettig,by mekaar, de kinderen waren naar bed, de jufvrouw zou net een stukje I brood op tafel zetten, daar hooren we 1 buiten een geroep: »Meester! Gauw de klok luien d’ris brand, hier vlak bjj.” De meid, die net in de kamer kwam, koos de wyste party; met een luiden schreeuw viel ze net als een blok in katzwyn op den president van grond. Ik nam de waterkraf, gooide haar 1 eens in den n den inhoud over het blozend gelaat, en pats, klaar was ze weer! (Een probaat middel, tusachen twee haakjes!) Inmiddels was meester naar de kerk geloopen, u be- grypt hij was ook klokluider, voorzanger, koster en misschien nog meer, en daar klonken de tonen ‘over het dorpakelig, schrikwekkend, als de sombere nagalm van een feestavond, ’t Duurde heel lang eer er zes man kwamen aanzetten, nog langer eer die uit het spuitenhuis de twee zeer I Dat zyn dan net zulke baantjes als, weieens geschreven hebt, c_ 12 in Indië, en men moet ze eenvoudig op zich nemen, mits zorg dragende dat niemand wordt vrijgesteld dan om redenen aan het —De nieuwe onderkoning van Ierland, lord Spencer en de nieuwe Minister, lord Fre- derik Cavendish, waren Zaterdag te Dublin aangekomen en met geestdrift ontvangen. Des avonds Wandelde de Minister Cavendish met den onder-secretaris van zjjn departe ment, den heer Burke, in het Phoenixpark, het schoonste gedeelte van Dublin, waar de meeste regeeringsgebouwen (o. a. de woning van den onderkoning) zijn. De wandelaars hadden een stille plek uitgezocht en zijn daar overvallen door twee personen die hen met dolksteken hebben vermoord. De beide lijken werden Zaterdag-avond ten 8 ure in het Phoenix-park, ongeveer 50 pas van hot paleis van den onderkoning gevonden. Lord Cavendish was des mor gens, met den nieuwen: Onderkoning uit Engeland komende, te Kingstown aan land gegaan -en tegen den avond waren beiden onder groot gejuich der menigte te Dublin aangekomen. In het paleis des onder- konings deed hij eenige zaken af en ten 6 uur reed hij naar zijne eigene woning. In het Phoenix-park kwam hij den onder secretaris voor lersche zaken, Burke, tegen; hij steeg uit on wandelde met hem verder. Wat men van hetgeen verder gebeurde weetheeft men uit den mond van oen knaap. Deze vertelt, dat hij in de verte menschen, die hij voor gemeen volk hield, hoeft zien vechten; twee mannen vielen en vier reden in een rijtuig, dat op hen wachtte, weg. Twee personen op velocipèdes kwa men het eerst op de plaats van de mis daad. Zij hadden de twee heeren, die zij niet kenden, in het park zien wandelen en zagen eerst uit de brieven, die zij bij hen vonden, wie zij waren. Cavendish had vier steken door de long; zijn eene arm was verbrijzeld. Burke’s keel is afgesneden. Aah de vreesolijke wonden en aan den geheelen toestand der lijken is te zien, dat de strijd zeer hevig is geweest. De plek was met bloed bedekt. Den vermoorden was niets ontroofd; horloges, gold, sieraden, papieren alles werd in hun zakken terug gevonden. Merkwaardig is, dat van de honderden wandelaars, die zich in het park 1 bevonden, alleen een knaap iets van het voorval heeft gezien; de daad moet dus wel met bliksemsnelheid zijn uitgevoerd. In weerwil van een nauwkeurig onderzoek heeft men niet eens de sporen der wielen van het rijtuig kunnen vinden; het reed zoo snel, dat de knaap geen beschrijving van hen, die er in zaten, heeft kunnen geven. De personen, die in hechtenis waren ge nomen, zjjn weder op vrjje voeten gesteld. Men schijnt nog altijd geen spoor der moor denaars te hebben ontdekt. De regeering heeft 10.000 p. st. uitge loofd voor degenen, die de moordenaars in handen der politie leverenen 1000 p. st. voor iedere inlichting, die tot hun gevan genneming kan leiden. In Amerika is de Engelsche consul te Nieuw-York gemach tigd, dergelijke inlichtingen te beloonen, en twee Amerikaansche afdeelingen van de land-league hebben voor hetzelfde doel ieder 5000 dollars uitgeloofd. Do Paus heeft alle Katholieken in Ierland vermaand, niets gemeen te hebben met de fenians. Hei Engelsche blad .Daily Telegraph” verneemt, dat do Keizer van Rusland defi nitief het plan op de kroning.te Moskau heeft opgegeven, omdat hij het levensge vaarlijk acht. eer die uit het spuitenhuis de twee zeer antieke bluschtoestellen voor den dag gesleept hadden en klaar waren om water te geven. Doch er was geen commando. Mjjn zwager, die in zyn gemeente een zeer booge betrekking by het brandwezen ver vult, zoo iets als de luitenant adjudant is bij onze schutterij, nam toen het bevel op zich; de zes man tn ik als zevende togen aan het pompen de dominó was er 1 ook by gekomen, en die nam een lantaarn in de hand. En waarlyk, eer de overige dorpsgenooten met de snelheid van slakken die aan rhumatiek sukkelen, waren komen opdagen, hadden we den brand, die reeds het dak te pakken had. een heel eind onder de knie, en een uur later was alles gebluscht behalve de lantaarn die de dorniné nog altijd met pryzenswaardige getrouwheid vasthield. Niet voor mjj, maar voor myn zwager die het commando had gevoerd, had ik nu toch zeker verwacht óf een medaille, óf een premie, of minstens een deputatie van dankbare dorpelingen. -Niks van dat alles. Toen we eenige dagen later een paar lieden van dat dorp spraken, was het eerste woord dat we hoorden: »Had jelui die bouwvallige kast maar af laten branden; nu wordt hij weer wat opgeknapt en blyft hy ieder in den weg staan.” Nu vraag ik alweer, voot wie hadden we ons uitgesloofd? En ook die menschen, die daar lustig van *t oude in 't nieuwe hadden gezeten, en nu naar den brand moesten slenteren, midden in den nacht? Niemand profiteerde er van dan de assu- rantie-maatschappij. Juist, daar heb je het precies. Al die brandweerdrukte is heel mooi en goed en heel noodig ook, want verbeeld je dat men den boel maar liet branden, als er in het hart van een dicht bevolkte stad brand komt, dat gaat immers niet? maar er is een groot kwaad bij, namelyk dat de last komt op de schouders van den kleinen burger, terwijl de vourdeelen in de eerste plaats heeren begunstigen die aan de zaak totaal vreemd zijn, namelijk de aandeelhouders van de brandwaarborg- maatschappyen, zooals men die vereeni- gingen soms heel deftig hoort noemen. *t Is best mogelijk dat ik het totaal mis heb, hoor! maar zeggen wil ik het toch, want het heeft mij al lang door den bol gespookt, vooral laatst op een keer toen ik als schutter zes uur achtereen brand- piket had en er geen rooien cent voor kreeg, zelfs geen bakje haifkoude koffie, terwijl de spuitgasten, die zich veel minder lie- derlijk verveelden, toch een dubbeltje per uur en nu en dan een kleine hartsterking ont vingen, al de offers die van de spuit gasten t’k ben belangloos, mynheer, en reken mjj zelven en mede-schutters er bui- per half kilo. 23 ct. per half 2,00 per week. Schapen met itere kalveren in het geniep te assureetén, zonder er met iemand over te praten en tegen zoo hooge som als zy en de maatschappij onderling goedvinden, maar ik drtlMtt de gemeente raden, die de zaak op dL «nier behandeld hebben, daar ook wel iets op weten. Zou nok eindeljjk de gemeente niet als assurantie-maatschappy kunnen optreden Dan was de zaak heelemaal in 't reine. De bluschmiddelen en spuitdiensten kwa men dan ten bate van de algemeene kas; hoe gauwer de brand is gebluscht, des te minder is er uit te betalen, des te kleiner is ook de premie die een volgend jaar ge heven wordt. Dat sluit allemaal als een bus. Wat de lui aangaat die niet geassu reerd zijn, voor vaste goederen moest althans verzekering verplichtend zyn; en wie zjjn meubelen niet verzekerde, die moest in geval van brand maar hebben wat zijn loon is, niemand moest zoo goedzakkig zijn hem de schade, door eigen schuld geleden, te helpen vergoeden. Zie zoo, nu heb ik er het voornaamste van gezegd, en wil ik u groeten. Schutter BAREND. doch door de Ministers van Buitenlandsche Zaken en van Financiën werd betwist. In hun verdediging werden de Ministers krach tig bygestaan door de heven Gleichman, Mees en Baatertdaarentegen gaven de heeren Borgesius en Tak Van Poortvliet als hun overtuiging te kennen, dat de hooge rechten, in het eerste tractaat vast gesteld en in het tweede" behouden, onaan nemelijk waren. De uitslag Van het debat was, dat de voordracht met 43 tegen 37 stemmen werd verworpen. Dinsdag werd door den Minister van Financiën in beide Kamers medegedeeld, dat, nu in de laatste dagen de meerderheid der Tweede Kamer in twee hoogst belang rijke aangelegenheden de handelingen der Regeering niet had goedgekeurd, het Ka binet den Koning zijn ontslag had aange boden. In afwachting van de beslissing door Z. M. te nemen, verzocht hij de be handeling der aan de orde gestelde wets ontwerpen te schorsen. Hieraan werd vol daan en de Kamers gingen tot nadere bijeenroeping uiteen. In de Tweede Kamer had nog eersteen kort debat plaats, uitgelokt door den heer Van Houten. Sprekende over het ontslag der Ministers, noemde hij èn de conversie- quaestie èn het handelstractaat slechts evenementen in onzen politieken toestand, die de gewichtiger zaken niet op den achtergrond mogen dringen, vooral niet het vraagstuk van de herziening van de kies wet. Die gedachte stelde hij voor in de volgende motie uit te drukken: „De Kamer, gehoord de mededeeling der Regeering, van oordeel zijnde, dat in don door het aangeboden ontslag der Ministers ontstaanden staat van zaken de aandacht in het bijzonder op de herziening van het kiesrecht behoort gevestigd te zjjn; herhaalt hare op 25 Mei 1881 omtrent die hoofd vraag onzer staatkunde gêgeven verklaring en gaat over tot de orde van den dag.” Hij wenschte die motie in- beraadslaging genomen te zien op Donderdag 11 Mei, tegen welke tijdsbepaling de heer Van Delden zich verklaarde en waarmede de Voorzitter instemde. De heer Van Baar gaf in overweging, de motie te behandelen op een nader te bepalen dag, met welk voorstel de Kamer zich vereenigde. Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Hilversum op 11. Dinsdag, werden uitge bracht 1312 geldige stemmen. Gekozen is do heer Mr. Th. P. baron Mackay, met 728 stemmen. Op den heer Bekhuis waren er 550 uitgebracht. Aan het Departement van wa terstaat werd Woensdag aanbesteed: het maken van zuiienbazaltsteenglooiing tegen het buitenbeloop van de bedijking langs- den linkeroever der nieuwe Merwede onder de gemeenten Zwaluwe en Made en Drim- inelen. Minste inschrijver de heer G. Been hakker Gz., te Sliedreoht, voor f35.870; do uitvoering van graaf- en baggerwerkop het bovendeel der Nieuwe Merwede, ge deeltelijk door middel van Rijksstoombag- gervaartuigenmet de bediening en het onderhoud dier vaartuigen tot en met 31 Maart 1884. (Raming f 319.000). Minste inschrijver de heer A. Volker Lz.,teSlied- recht, voor f 279.900; het maken en stel len van den ijzeren bovenbouw voor de doorlaatbruggen over den Baardwijkschen Overlaat in het Bossche Inun^atieveld. (Raming f 560.000). Minste inschryver de machinen-fabriek Eschlingen te Eschlingen, voor f 535.000. Bij de op Woensdag door Bur gemeester en Wethouders van Rotterdam gehouden openbare aanbesteding van het maken van den onderbouw der Nieuwe Oostbrug met bijbehoorende werken zijn acht inschrijvingen ingekomen. Hoogste inschrijver was J. W. Bijl te Hardinxveld, voor f43.940; laagste P. A. A. Van Regenmorter, te Rotterdam, voor f36.430. Door djjkgraaf en hoogheem raden van de Alblasserwaard c. a. is aan den concessionaris P. II. C. Van Noorden, notaris te Papendrecht, vergunning verleend voor den aanleg van een stoomtramweg van Papendrecht via Sliedrecht naar Gie- sendam. Het tarief voor het personen vervoer met den stoomtram GoudaBode graven is vastgesteld als volgt: le klasse van Gouda naar de Reeuwijksche brug 17|- cent, naar de Spokersbrug 25 cent en naar Bodegraven 40 cent. 2e klasse resp. 12}, 17} en 30 cent. Van de Reeuwijksche brug naar de Spokersbrug le klasse 10 cent 2e klasse 7} cent. Van de Reeuwijksche brug naar Bodegraven, le klasse 22} cent, 2e klasse 15 cent. Van de Spokersbrug naar Bodegraven, le klasse 10 cents, 2e klasse 7cents. Retourkaarten worden niet uitgegeven, wel gewone abonnementskaar ten en dito voor schoolgaande kinderen. Dinsdag is de „Willem Ba- rendsz, begeleid door tal van belangstellen den, te IJmuiden in zee gestoken om voor de vjjfdo maal een tocht naar de Noorde lijke IJszeo te ondernemen. Aan de programma’s der wed- ten,) gevergd worden en de kosten die de ge meenten op zich nerpen om goede blusch- rniddelen te krjjgenzjjn grootendeels ten voordeele van de assuradeurs. Dikwijls zijn dat buitenlanders; ten minste bij ons I zyn een aantal lieden geaasureei d te Brussel, l Parijs of Londen. Misschien staat dat voornamer, of zyn die maatschappijen goed- kooper, solieder, degelijker maar neen; dat laatste is onmogeljjk, want reeds van kindsbeen af is ons geleerd dat er tusschen Noord- en Zuidpool niets is dat in dege lijkheid bij Nederland halen kan. Maar goed. Als de brandweer nu in orde is en haar plicht doet, dan behoeft de assurantie weinig te betalen en krjjgen de aandeel houders hooge dividenden. Is zij gebrekkig en verzuimt zij haar plicht, dan is het net omgekeerd. Dus de assuradeurs zijn de eerste belanghebbenden, en zij betalen er geen stuiver voor. Toch wel. Soms lezen we in de cou ranten met niet weinig ophef: De directie der brandwaarborginaatschappjj de Feniks, zal ik maar zeggen, want dat is toch zoo’n soort van een brandvogel, gevestigd te X., heeft aan het gemeentebestuur van IJ., door tusschenkomst van haren agent den heer Qde somma van 25 gulden doen ter hand stellen om verdeeld te worden onder de manschappen der brandspuit als erken ning voor hun jjver bij de blussching van den brand in het bij gezegde maatschappij verzekerde pand, bewoond door den heer R.” En somma van 25 gulden laat het vjjftig zjjn, terwjjl de maatschappjj wel tweeduizend, gulden voordeel heeft gehad omdat de spuit zoo bjjzonder gauw op de I proppen kwam! Dat herinnert aan den 1 man die zyn portefeuille met bankpapier had verloren en den eerljjken vinder met een dubbeltje en een sigaar wou afschepen. Mij dunkt, om deze quaestie zuiver te stellen, dat woord is niet van mjj; de 0n2e 8OO8 heeft het nogal ovuo mond, moeten we ons af vragen: Wiè zjjn de belanghebbenden bij een goede brandweer? Vooreerst de burgerjj in haar geheel ge nomen, dat is dus de gemeente. Best, heeft deze de lusten, zij hebbe ook een deel van de lasten. Als er dan geen afzonderljjk brandweercorps kan worden opgericht, hetgeen in ieder geval waar ’t mogeljjk is de voorkeur verdient,en de burgers zelf de handen moeten uitsteken, dan ook geen onderscheid gemaakt; ieder aan de spuit. naar u weieens geschreven hebt, de heerendiensten in Indië, en men moet ze eenvoudig op nemen, algemeen belang ontleend. Dan kan er ook van geen vervanging sprake zjjn, omdat er geen beschikbare remplacanten worden aan getroffen. Maara opdat de minvermogende onder zijn brandweerplichten zijn huisgezin niet doe lyden, moet een behoorlijke toe- 1 laag aan allen worden gegeven, overeen komende met het loon, dat een flink werk man in dien tyd zou krijgenen die be paling moet niet alleen voor den werkelijken dienst maar ook voor de exercitie gelden. Die toelaag mag niet opklimmen met de rangen, omdat het slechts vergoeding is voor tijdverzuim; en is er nu een mjjnheer by, die niemendal geeft om hetgeen hy zoó'n paar onnoozele dubbeltjes per uur zou noemen, welnu, die heeft altijd ge legenheid zyn rechten af te staan aan de armenkas. De tweede belanghebbende is de assuran- tie-maatschappjj. Deze moet dus ook in de kosten bijdragen. Zulks komt my voor zóó billijk te zijn, dat niets mij meer verwon dert dan dat de heeren die wetten en ver ordeningen maken en de koorden van de beurs vasthouden, zelf nog niet op dat idéé zijn gekomen. Nu zult u misschien zeggen, want kijk, ik heb over het ding nogal loopen denken Hoe zal men die maatschappyen aanslaan? Natuurlijk in evenredigheid van de verze kerde sommen. De Brusselsche heeft bijv, in de gemeente P. twintig polissen afgege ven, tot een gezarnenljjk bedrag van honderd duizend gulden, de Tielsche vjjf-en-twintig ad tweehonderd-duizenddan is het toch klaar en duidelyk dat de laatste tweemaal zooveel betaalt als de eerste. Doch op wat manier moet men het aanleggen om die maatschappij, vooral zoo’n buitenlandsche, te laten betalen? Men kan haar agent een aanslagbiljet sturen, en als hy niet over de brug wil komen een deurwaarder, ei ja, dat zal de vraag nog zjjn! Doch men zou de belasting kunnen vergen van den ver zekerde; en als dan de maatregel algemeen werd, dan stonden meteen de assurantiën onder de bescherming der wet. De gemeente zou dan ook toezicht moeten hebben op de verzekeringssom, zoodat er een eind kwam aan het schandaal dat sommige lui, diein den brand zitten, door den brand er uit en »er bovenop” raken. Ge hebt zeker ook gelezen dat hier en daar, ik geloof in een paar gemeenten van Friesland, zoo iets al in de verordeningen werd opgenomen, en dat Gedeputeerde Staten er niets tegen in te brengen hadden. Het is me wel nog niet duidelyk hoe men den lui zal beletten

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1