N°. 675. 1882. Zondag Mei. Revolutie BN ÏCÏflNG hoven Realisme. 1 HUIJZEN, «ijing Weekblad voor Zuid-Hc^land en Utrecht. ‘king te komen, E. AANKN. geboden e RIET. Gouda. Thee. ERTEN, BUITENLAND. «1° Th ,e(richto” te‘de zXd o'eMcho 0°ar“'word geen koopom ‘ddreudra* mnddörf .4‘ePnPfe„dt^ BINNENLAND. Schoonhoven, per kilogr. et 90 Cent, en en 60 Cents het ten met min- S. W. N. VAN NOOTEf Uitgeven. cht voor liefheb- P de SOUCHON aiodie verzenden ranco, tegen toe- ssel van f 1,25. Cents. it in Chineesche in der B8. ■FBREELEN SMOfflöfflSM coW n daukbetuigln- Mge. 1 NOOTEN te i de eerste afle- is bepaald op )te werk slechts cent kosten zal. erschenen en bij W. N. VAN voorhanden, neming vertrou- t gellluetreerde gesteld. pplj „Elsevier." F, Schoonhoven. IBINK. vuren naar oor- eningen. i in afleveringen an 16 pagina’s ischea den tekst m uiterst zorg- afleveringen vor- m loop van het len der inteeko- toor a /lotting gijn It deelnemen aan zoodat men den elfde lot meer dan n prijs te trekken. bij den Heer loonhoven vertentie-Bureau MAR, te Rotter- van het bedrag oor het gedurende genoten vertrou- geteekende, by de RZITTER en een Ider Hoornaar op missie rustig aan het werk is, bereidt de Kamer zich voor tot het in behandeling nemen van voorstellen, die zeker voor zij kracht van wet verkrijgen, heel wat onrust zullen wekken. Zij betreffen niet minder dan de opheffing der katholieke faculteiten, de seculariseering van de goederen der godsdienstige congregatiën, kerkfabrieken, seminariën en consistoriën en tot scheiding van Kerk en Staat I Wil men dat alles er door krijgen, dan op hun leeldheid he Schouwburg. EN )ecember van f15,000, f5000, f 2600, f 1000, 76, f 60, f 25 12. slke iets te vorde- m- of verschuldigd i wjjlen den Heer LES, Mr. Zadel- worden verzocht ng te doenvóór ten huize van den Zadelmaker in de hoven. .DER. KELES OERLES. H GIN G. ast gedurende de •en’s ingezetenen, i oprechten dank. EERLAND, Koekkramen lei 1882. or dit Saisoen. irkrijgbaar by iDWIJK. lOUWER, Koop- invoer Direct eit in Ghocolaad. ,70 1 ,80 1 >0° ,25 ,50, PECCO f 2,00 en van den Mi- mer J. T. Fauel, eschadigen, met M. VAN DER Misschien geeft men er zich over het gemeen niet genoeg rekenschap van,” zegt Busken Huet in zyn keurig opstel over Jacob Cats, Litterarische Fantasiën en Kri tieken, deel 1) »dat hartstochten op te wekken de eigenaardige roeping is der Deze Courant wordt geregeld lederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheeie rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij allo Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Prjjs der Advertentiën?Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groole létter» naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 1 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebrachiu Er zyn enkele uitheemsche woorden, die we noodzakelyk in het geheugen moeten opnemen, omdat zjj een beteekenis hebben die we onmogelyk met een enkelen Nedkr- landschen term kunnen teruggeven. We zouden, indien we tot eiken prijs het ge bruik wilden vermyden van sstadhuiswoor- den’’ waarvan, vriend lezer, uw onder danige dienaar een even rechtmatigen afkeer heeft als gij, het denkbeeld dat we wen- schen uit te drukken moeten omschryven, en dat is noch aan de duidelijkheid der opvatting, noch aan de sierlijkheid van den zinsbouw bevorderiyk. Onlangs meldden de dagbladen dat een der eerste daden van het Fransche Ministerie Freycinet is geweest, een wetsontwerp sa- men te stellen dat den openbaren verkoop van zeden kwetsende geschriften, gravures, photographieën en andere kunstproducten verbiedt; een ontwerp, dat nog niet door de Kamers werd behandeld, en zeer stellig, als ten minste de heeren Afgevaardigden een weinig op hun stokpaardje zyn, tot be langwekkende besprekingen aanleiding kan geven. Immers, er doen zich daarbij vra gen op, die ook voor andereh dan Franschen in het algemeen en Paryzenaara in het bij zonder, van belang zjjn. Ons althans komt het onmogelyk voor precies te bepalen, wat zedenkwetsend is, en wat niet: de grens aan te geven, waar het eerste begint. Multatuli spreekt met verachting van een kostschoolhouder, die met zyn leerlingen bij voorkeur voor de kooien der apen in Artis stond te kijken, en hy heeft gelyk: toch zou hij zeker niet willen, dat iemand, jong of oud, man of vrouw, daar van daan werd gehouden. We lezen soms van verzoeken, om in de muséa, waar afgietsels van antieke standbeelden worden bewaard, die gedeeltelyk met een sluier te bedekken, en natuurlijk lacht ieder om die dwaze preutschheid. De be kende schildery van 1 lans Mackart, waarop do intocht van Karel V was voorgesteld, met een paar naakte schoonheden, naast zjjn paard loopende, heeft veel twistgeschrijf uitgelokt sommigen vonden dat kunstwerk onkiesch en de voorstelling onhistorisch terwyl de verdedigers van den vermaarden schilder trachtten aan te toonen, dat het naakt loopen onder soortgelijke omstandigheden een in die dagen zeer gebruikelijke vorm van huldebetoon was! Ik wil maar zeggenwat voor den een onkiesch en zedenkwetsend is, mag voor den ander zoo niet genoemd worden: er bestaat hier geen volstrekte maatstaf.' Er komt nog iets by. Mijnheer A ziet ergens een photographic uitgestald, die hem.vocr- komt in strijd te zyn met de eischen der openbare moraliteit. Waarom? Worden gtjn, mynheer A’s zeden er door gekwetst? Wel foei I zulk een onderstelling zou geheel in stryd zyn met het zeer ingetogen ka rakter van Mynheer A. Voor hem is niets te duchten, maar er zyn anderen die minder vast in hun schoenen staan, en voor dezen wil hy.Och kom! Wie geeft hem daartoe het recht P Wie heeft hem be wezen dat de gevaren welke hij vreest inderdaad niet denkbeeldig zijn? Hy spreekt van openbare zedelijkheid, maar hoe is hy er achter gekomen welke uitstalling van voorwerpen daaraan afbreuk doet? Van sommige dingen is dat genoegzaam bewe zen.* stierengevechten bij voorbeeld zullen, zoo lang het Nederlandsch karakter niet ten eenenmale verandert, hier geen ingang vin den, en evenmin gelooven we veel succes te kunnen verwachten voor vechtpartijen van hanenduivenvinken, en wat dies meer zy, gelyk men er bij onze Zuidelijke naburen soms op nahoudt. Bet zien slach ten van vee werkt mede demoraliseerer.d, vandaar dat een aantal gemeentebesturen bepaald hebben, dat zulks niet mag ge schieden op plaatsen, van den openbaren weg zichtbaar. Ook dierenmishandeling kwetst het publiek gevoel of bederft de volkszeden, en daarom wordt zy door plaatse- lyke verordeningen, straks als het nieuwe Strafwetboek is ingevoerd door de Rykswet, bestreden. Over al deze dingen zyn wjj het reeds vrywel eens geworden. Maar over het zeden- kwetsende in de kunst zal nog menig woord gewisseld moeten worden. Bij de Spartanen werden in het open baar spelen gehouden, waarbij jonge lieden van beidé geslachten ongekleed aan gym nastische oefeningen deelnamen. Dit volk was, meer dan eenige andere Grieksche stam,' van een uiterst gestrenge zedelijk heid,en toch zag niemand in die volks vermaken iets stootends. By ons zou reeds een duidelijke beschrijving of afbeelding van die feesten als zoodanig worden be schouwd. Toch geloof ikcniet, dat we in reinheid van zeden boven de Spartanen staan. mogen de liberalen wel wat meer tellen gaan passen. Hunne verdi was oorzaak, dat onlangs op twee plaatsen Bonapartisten de zege behaalden bij de stembus. De Dafteche Rijksdag heeft om het wetsontwerp tot invoering van het tabaks monopolie althans eene eervolle begrafenis te bezorgen het ontwerp in handen ge steld eener commissie. Do hoop van Von Bismarck op de hulp van het Centrum schijnt vergeefs te zullen zyn. Von Wind horst verklaarde dat zijne party tegen zou stemmen. Men schat het aantal vóór- stemmers op hoogstens 801 kunst.” vin zichzelve is de kunst nooit onzedelykdoch het ontroerend vermogen waarover zy beschikt ondermynt ligt in ons gemoed bet zedelijkheidsgevoel, en geens zins ten onrechte zullen menschen met strenge begrippen van hetgeen eerbaar en rem is, vooral wanneer z|f op zekeren leef tijd gekomen zijn, de kunsten wantrouwen en de aandacht van het opkomend geslacht er zoeken af te leiden. Een volkomen on- schuldig genot levert de dienst van het schoone alleen voor hen op, die niet te eenemaal onervaren zijn in <lp zelfbeheer- sching.” Of het juist het ontroerend vermogen der kunst is, zonder meer, waaraan zij haar voor de zedelijkheid gevaarlijk karakter ont leent, zou ik niet durven nazeggen. Men moet in de eerste plaats rekening houden met de voorstellingen die zy wekt, en die de drjften op zoodanige wyze kunnen gaande maken, dat zelfs berispelijke han delingen er het uitvloeisel van zyn kunnen. Ik betwist daarom de overheid niet het recht, by wijie van preventieven politie-mafttregel, de uitstalling, aankondiging of verkoop van zekere kunstproducten tegen te gaan,* maar dan moet ook eerst bewezen worden, dat bepaalde daden het gevolg zyn geweest van de bedoelde oorzaak. We spraken van de voorstellingen, door de kunst te voorschijn geroepen. Op deze komt het hoofdzakelijk aan. Zjjn deze aan de werkelijkheid ontleend, geven zy be staande toestanden terug, of pogen zij bij den lezer of den aanschouwer den indruk te wekkendie de kunstenaar by de waar neming ontving, dan spreken we van realisme in de kunst. Tegenover deze, thans over- heerschende richting, staat het idealisme. Op dit oogenblik is tusschen beiden de stryd in vollen gang, en het |8 wezenlijk belangwekkend dien te volgen, vooral wan neer we de hoop mogen koesteren, dat zij met ten eeuwigen dage onverzoenlijk zullen blyvendoch heel goed samen kunnen har- moniëeren. Wanneer ze slechts haar minder aanbeve)enswaardiWo eigenschappen op >yde willen zetten. Precies als met de menschen die het oneens zyn. De kunst, die zich tot taak oplegt voor stellingen van in de werkelijkheid niet aan wezige zaken te gevenis zoo oud als de menschheid. Het kind, dat nog weinig begrippen heeft opgedaan, tracht het ont brekende in zyn gedachten wereld aan te vullen uit de schatkamer zyner verbeelding. In de geschiedenis van ons geslacht is het zelfde verschijnsel waar te nemen; en ik behoef slechts te wyzen op de vreemdsoor tige godenbeelden, de wonderlijke versie ringen, het grillig spel van lijnen en kleuren, die de oudste bladzijden der kunsthistorie te aanschouwen geven, om de waarheid dier bewering te doen gevoelen. Hoe ver der we ons van den oorsprong der kunst verwijderen, des te dichter zien we haar den bodem der werkelijkheid naderen; de góden worden helden met bovennatuurlijke krachten toegerust, maar die toch reeds met één voet de aarde raken, de draken krygen sommige eigenschappen van bekende dieren, in de sprookjes en overleveringen I komt een historische draad, de dichter be- gint iets van zyn beelden te ontleenen aan de hem omringende natuur. En zoo voort- j gaande komen we de gewone menschen- wereld ai nader, totdat we recht meenen te hebben den .dichter of dep schilder de vragen te stellenDe toestand dien gij daar hebt geschetst, het beeld dat .ge ons voor oogen brengt, kortom de voorstelling, die uw arbeid bij my in het leven roept, is die, zoo niet aan de werkelijkheid ont leend, dan toch met die werkelijkheid niet in stryd? Met het stellen van die vraag, die de kracht heeft van een eisch, was het pleit ten voordeele van het realisme be slecht, en de kunst, die ons voortaan boeien zal, geve ons het werkelyk leven terug. Moet dit juist ten gevolge hebbendat: de zedenbedervende macht de kunst ver sterkt, -- de gevaarlijke zyde van haar in vloed bij toeneming merkbaar wordt? Die vraag kan op zeer eenvoudige wijze worden btantwoord, - door een andere. Is de wereld zelve slecht, vuil, walgelijk, afkeerwekkend? Er heeft zich in de laatste jaren in de realistische school een richting geopenbaard, die zich de naturalistische noemt. Haar profeten hebben veel voor; zij treden op met een schijn van oprechte gemoedelijkheid, en zeggen: Tot dusver heeft men u maar wat voorgekakeld, u bezig gehouden met onbestaanbaarheden. Wij teekenen de we- zenlyke werkelijkheid. Wy lichten den sluier op die de maatschappelijke wanverhoudingen bedekt, en zonder te vragen of hetgeen we u te zien geven u welgevallig is of niet, teekenen wij slechts wat is. Wendt ge uw oogen af, des te erger voor u; er zijn geen ongeneeslijker blinden dan die niet zien willen. Maar de heeren weten zeer goed dat ^publiek” wèl zien wil. Terwyl zij zich vermeien in het schetsen van het laagste, gemeenste en liederlykste dat de meest bedorven maatschappelyke groepen aanbie den, spert «publiek" de oogen op van be wondering en van genot. Die voorstellingen, I zy wekken de vuile hartstochtenen worden alzoo een brandpunt van zedelijke besmetting. Het naturalisme is een bastaardvorm van het realisme, niets meer. Als de menschen wat fijner gevoelden, zou het geen levens kracht bezitten. Gelyt jafemige zwaïnmen fich alleen veötfgèh op^ zieke pKinlénaFèien, verkondigt het door zyn aanwezigheid dat er iet» hapert in onze zedelyke vorming. En als het ons geoorloofd is een verge lijking te makenwaarvan de juistheid niet betwist kan worden, het is deze: In de I geschiedenis van de kunst merken wij de zelfde reeks verschijnselen op die de ge schiedenis van den godsdienst aanbiedt. Het idealisme komt overeen met een be schouwing, die alleen in bovenzinnelijke dingen zich thuis gevoelt en geen bevre diging vindt, zelfs niet wil trachten te zoeken in het menschenleven. De jongere godsdienstopvatting neemt dat leven in zyn vollen rykdom, met zyn raadselen en opge loste vragen, tot uitgangspunt, overtuigd dat een heldere blik op hetgeen is onver mijdelijk moet voeren tot den Maker van hetgeen is. Als spotvorm van deze zeer ernstige opvatting heeft zich het Jan Rappisme ontwikkeld, dat met onbeschaamd heid zyn ontkenningen van hetgeen het nooit zal leeren gevoelen en begrijpen, als val- sche paarlen die het voor echte wil doen doorgaan, in het rond strooit. Het reëele beschouwd met een kunste naarsoog, het redelyke met de naar het ideaal strevende opwellingen van een rein gemoed, dat is de oplossing van den stryd in kunst en in godsdienst beide. Overzicht Het treurspel dat in Engeland is af ge speeld na de eerste proefneming, om door maatregelen van zachtheid en toegevendheid in Ierland te verkrijgenwat de dwangmaat regelen tot nog toe niet vermochten is eene dure les geweest voor de regeering. Geluk kig dal iriei gtntvhroomd bAnft. na den moord op den nieuwen Onderkoning Caven dish en zijn ondersecretaris Burke gepleegd hare fout te erkennen en terug te komen op hare politiek van verzoening. Een wetsontwerp is ingediend en bereids in eerste lezing met bijna algemeene stem men aangenomen waarbij de regeering ge machtigd wordt tot bet instellen van recht banken in elk districtdat in staat van oproer verkeert. Die rechtbanken, samen gesteld uit drie rechters, zuilen vonnissen zonder gezworenen. Aan de politie is voorts het recht toegekend tot het doen van huis zoekingen daar waar daartoe aanleiding bestaat en te arresteeren of te verwijderen wie haar verdacht voorkomt. Voorts is do Onderkoning gemachtigd maatregelen te nemen tegen geheime genootschappenop ruiende vergaderingen en bijeenkomsten, enz. Terwijl aan de eene zijde met de oproer stokers korte metten worden gemaakt, heeft de regeering er voor gezorgd aan de andere zjjde de goedgezinde doch onmachtige pach ters do behulpzame hand te bieden. Zij zul len, indien zij gezind doch niet geheel in staat zijn om achterstallige pacht te betalen van de regeering eene bijdrage ontvangen gelijkstaande met een jaar pacht of de helft van het achterstallige. Men schat de som dier bijdragen op twee millioen pond ster ling welke grootendeels uit het lersche kerkefonds zullen kunnen bestreden worden. De pogingen om de moordenaars van Ca vendish en Burke in handen te krijgen zijn tot nog toe allen mislukt. Men ver moedt dat het Amerikaansche Fenians ge weest zijnen werkelijk de wijze waarop enkele organen dier oproerstokers in Ame rika zich over de zaak uitlatenwettigt wei eenigszins dit vermoeden. Wie weet of zij zich in stilte openlijk zullên zij dit wel niet durven ook niet ergeren aan de gerechte strafdie de moordenaar van Garfield Guiteau, nu definitief 20 Juni zal ondergaan. Zoo als in vele zaken schijnt Amerika ook de eerste te zullen wezen om recht te doen wedervaren aan het zwakkere geslacht, door aan de vrouwen het stemrecht toe te staan. Een voorstel tot invoering daarvan wordt althans door de Commissie uit den Senaat aanbevolen. De tegenwoordige Khedive van Egypte heeft tydens zijn bestuur bijna nog geen rustige tijden gekend. Nu zijn het weer de Ministers, die hem de gehoorzaamheid opzegden en als ware potentaten huis hiel den. De zaken liepen zoozéér in de war, dat Egypte’» voogden, Engeland en Frankrijk, in onderling overleg, eenige oorlogsbodems gezonden hebben naarde Egyptische wate ren om een oog in ’t zeil te houden. Turkije koos ook de party van den Khedive, zoodat besloten is om, als het noodig mocht blijken, Turksche soldaten aan wal te zetten om onder leiding van Engelsche en Fran- sche bevelhebbers de orde te herstellen en Arabi-pacha den President-Ministeren diens aanhang in hechtenis te nemen. Do jongste berichten melden echter dat de Ministers het hoofd in den schoot hebben gelogd en den Khedive vergiffenis gevraagd hebben. Terwjjl de Fransche begrootings-com- doordeTwentwhe i macht, en haar te verzoeken vooraf eene d0e"> P'“ts naar do ver- moodol|)ke gevolgen voordon arbeidemtand en voor de industrie van maatregelen ala ’oor«e,leM- Met dit besluit «sulZrtt’deZTj'? kleine partgija. r„ d, XrLn afgo? hverd ad f 1,80 of f2,_. Hei hooidaaX tegen blijft, niettegenstaande hot nieuivo gewas veel belooft, nriirig. V‘ mterwaardsoh hooi wordtf 19i f2Ub««tood In do vorige week siin door da pokken aangetast te Gouda twee personen te Woerden een, te Rotterdam geen Te Gouda ia oen lijder er aan overleden. Sommigen bobben aioh ver- HH- MM' d“ Koning en do he‘ °'orlli<Ien,,u,HDr. Zustér reeds in rouwgewaad gekleed waren IMwI°dntOf’!>erd'i “lfe de d’’“<’ onderstel.’ wöSa^*’ ''M,,o^r<>"’'kl<»dOron soudon ’ord”“ -oegenomen op rei,. Do heer J. O. Ketting, kleedermaker dea Koninrs te Amsterdam, heeft zich daardoor geSont gemen, mede te doelen, dat die s^odX lfk7sn“g k,0edero" «oenssin. wondeï .Indertijd schrijft hij word on admiraals-uniform 8n dus oen gewaad “°er arb°id “oei i«»teed’ worden dan aan een rouwgewaad, in 2<““ geleverd. Ik nam don d°" m°r£m om bag. o ;Vo:doTenn“V;n0^ eisohende bestelling van Z. M. don Koning opgedragen te zien. Ook toon verliepen geen 24 nren of aan do order was voldaan en leverde ik van 11 nor ’s morgens tot 9 uur s anderen daags, de reis inbegrepen drie costumes on oen overjas, kant en klLr.’ t Volgend jaar nam ik 's morgens om 11 uur maat bij Z. M. op ,het Lee’, en den volgenden dag, ’s morgens te 7 uur belastingen van Waardenburg o. a. on do gomeente-ontvanger van Vuren Zaterdag il in laatetgonoemde gemeente zitting hielden >n de open lucht. Naardien het wXr prachtig was en olie omstandigheden mede- eSnde“ baide b8*mb*en hunne werkzaamheden onverhinderd voortzetten- voor het vervolg zal echter ook te Vuren een geschikt locaal dienen aangewezen te worden, daar het vroeger gebezigde, zjinde nit^m.l'y1"6"' I,“’ poole^eepje, uit Amsterdam vertrok, werd hot g(lv0)gj en Lt^tM001”6001’ W“TOp ‘“”lig0 "iondon on betrekkingen van de vortrekkondon wa- „d‘° do B*™1* goon plaat, hadden werd onky'1. °P l™8™” «ogenblik werd op den schoener een toost gedronken op hot welgelukkou der onderneming, den vijfden tocht naar het hoogo Noorden. Gok de vrienden op hoi bootje wilden daaraan deelnemen, doch aan boord wm noch foestwjjn noch glaswerk. Een floscï was men door middel van een toegoworpen omd touw spoedig meester en een biergfa. van h«rdfla, vervaardigd bg bovengenoemde’ flrma, wierp men het bootje toe, het viel Zn .r'J °““,c.l“ °P, “n Uzer°n dekplaat .'Pro?« sells weder een eind op, maar werd onder gejuich weder heul opgéraant «oodat men mot don feestdronkkoninstom’ mon dank zij do soliedo constructie van don toegeworpen drinkbeker. 8.17./°°.' 0“8tre«ks twee en een halfjaar ia tusschen zekeren schoenmaker D tworbureu 10 W,d»''™»k; overeengekomen ieder voor de helft te bete nsten«'WtL0' de“ h™ bÖ ,0I,ai»in eerste instantie toegewezon grond behoudt ter Z. M. heeft benoemd tot kade- graaf van den polder do Goilberdinger en Everdingerwaarden Mr. P. R. Van den Berg. Bij Kon. besluit is de gemeente Hoog-Blokland afgescheiden van het kan toor der directe belastingen en acoijnsen te Ameide c. a. en toegevoegd aan het kan toor der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen te Gorinchem c. a., onder be heer van den ontvanger T. H. E. Baron Nahuys aldaar. De Staats-Courant bevat een Koninklijk besluit tot vernietiging van een politie-verordening in de gemeeute Meer kerk, waarby onderscheidene vergunningen niet aan B. en W., maar aan den Burge meester alleen werden opgedragen, alzoo in strijd met de gemeentewet. Dü oe netsieuiuuug «w* lidmaatschap der Provinciale Staten van Utrecht in het hoofdkiesdistriot Amerongen op 16 dezer zijn uitgebracht 775 stemmen. Gekozen is de heer D. Sandbrink te Rhenen, met 411 stemmen. De heer J. B. De Beau fort te Woudenberg bekwam 360 stemmen. - De Minister van Binnenland sche Zaken heeft de aandacht van de Com missarissen des Konings gevestigd op een brief van hunnen ambtgenoot in Utrecht, waaruit blijkt dat bij het gebruik maken van vergunningen tot invoer van slachtvee ergerljjke misbruiken plaats hebben, waar door gevaar ontstaat van overbrenging van smetstof uit het buitenland. In overleg met den districts-veearts moet nauwkeurig worden onderzocht of ook in andere provinciën dergelijke misbruiken als in Utrecht hebben plaats gehad, bepaalde lijk of vergunningen zijn gevraagd tot in voer van meer slachtvee dan de slachters voor hun wekelijksch gebruik noodig heb ben, en of het ingevoerde vee tot de slach ting onder politietoezicht gebleven is. Hangende dit onderzoek heeft de Minister gelast de reeds verleende vergunningen te schorsen en geen nieuwe te verleenen. De nagenoemde hulpkantoren der posterijen worden met ingang van 1 Juni 1882 voor den dienst der Rijkspost- spaarbank opengesteld: Ammerstol, Lin- schoten, Moordrecht, Nieuw-Lekkerland Nieuwpoort, Stolwijk, Vuren. De burgemeester van ’s Gra- venhage, de heer Jhr. Mr. J. G. A. Gevers Deynoot, heeft zijn ontslag aan den Koning ingediend met 1 Juni a. s., om redenen van gezondheid. Bij de Maandag 15 Mei gehou den stemming voor een voorzitter van den polder Stein (gemeente Reeuwijk)is met algemeene stemmen herkozen de heer E. Mulder. Bij beschikking nister van Marine, is de h( machinist le klasse, te Berg-Ambachtbe noemd tot leeraaraande kweekschool voor machinist-leerlingen te Helvoetsluis. Voor de wedloopeu te Nijme gen is door Z. M. den Koning aan prijs I, voor inlandsohe paarden, een bronzen voor werp, voorstellende een jockey te paard, toegevoegd. -Aan het Departement van Wa terstaat werd 17 dezer aanbesteed: Het maken van verdedigingswerken aan den rechteroever *an het Mallegat, tusschen de kilometerraaion 123 on 124, onder de ge meente Dubbeldam. Minste inschrijver de heer C. Roskam Gz. te Sliedrecht, voor f 16.755. Bij de Dinsdag te Leeuwarden gehouden aanbesteding van de levering van granen ten behoeve van de garnizoensbak- kerij waren laagste inschrijvers: voor 82 heet, roode tarwe de heer J. Hooghwinkel te Gorinchemvoor f 10,65 per heet, van 77 kilogram en van 246 heet witte tarwe de heer R. Hofman te Leeuwarden, voor f 10,13 per heot. van 76 kilogram. Te Hengelo werd 14 dezer grootte van 20 centimeter!

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1