gw: iedëT I N°. 676. Zondag 28 Mei. 1882. n Rusland, ophanden. Banken van Leening. HUIZERS, ilEVINfi, ellng van dage- geeprekken. indsoh. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. - A S ARIEL, NISMEN. 4 /-Lekkerland, ende fabriek der te Zevenbergen, Bring van puik natigen prijs. j BINNENLAND. r van KEUZER. eenig genoemdBergen van barmhartigheid, Monts I, Schoonhoven. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. liet éón, doorheen 3JRE. ige Ingelanden.” MP AS. •ORDENBOEK. )S. 8 alle drie te ont- men franco toe- i een postwissel p Kompas, Woor- DA: )EK men, gewoonljjk eenigde Staten DE 1 V i VOORZITTER op 15 Mei a. s. aan, den Heer SHE. Polder STEIN, g in den geest ons waarborgen, van den Polder irvallen toestand en de bemaling enstemming zal eischen des tijd» ers uitwaterende sel. d maar dringend 15 Mei a. s., uw ter Stembus re stemmen uit SCHOOMOVEBSCHE COORAIfT. tredenden, doch er van den Polder op 15 Mei 1882. n gaat met kwaad zaad 1. older Stein, hen zyn, jen. zag doen, i fatsoen, het hoofd. rond, I in vond, et geloofd, t aan, is gegaan, is in den polder verspreid vóór irzitter van dien Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maid in rekening gebracht. landen Dinsdag houden aan de terwjjl inmiddels inden giften of rgd. 882. DENDORP, Burgemeester. IP, Wethouder. (Wethouder. ELDER, Winkelier. it ronde envier- len, zoor elegante 'WAQENTJES DMNIBUSBRÏK 5OMERBRIKJE ok voor dubbele Australië,’ de ansche Staten, van IVoord- iada, ach van ELZ. ■I o Dese Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prgs: voor Schoonhoven per, drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rgk 0,80. Men kan zich abonneeren bg alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bezit schenkt kracht, gemis is een element van zwakheid. De vermogende kan in den regel zich zelven helpen, vooral wanneer, gelijk in een geordenden Staat passende is, de waarborgen niet ontbreken dat het eigendomsrecht geëerbiedigd wordt. Daarentegen verkeert hij, die van den bezittende iets in bruikleen ontvangt, steeds in min of meer afhankelijke positie, vooral wanneer hij dat ónmogelijk missen kan. De voorwaardendoor den bezitter gesteld, mogen soms hard zyn, hy is wei verplicht zich er aan te onderwerpen. De huurder van landeryen of huizen, de leener kapitalen betaalt den dienst drtfn men hem bewyst. en toch gevoelt hij zich de min dere, de zwakkere tegenover den bezitter, verhuurder of crediteur. Doch meestal is het verschil tusschen beider positie betrekkelyk gering en alzoo de vrees, dat van het overwicht der eene partij misbruik zal worden gemaakt ten nadeele van de andere, niet groot. In dat geval is Staatstusschenkomt onnoodig. Zij zal dat wel worden in tyden van pachtcrisis, gehjk thans in Ierland, nu de stryd tusschen de bezittende klasse en de gebruikers van de gronden, ten gevolge van dè misbruiken door de eersten gepleegd, zulk een scherp karakter heeft aangenomen; van woning nood, zooals eenige jaren geleden te Berlijn, toen de eigenaars van huizen fabelachtige sommen vroegen voor een paar kamers en de overheid zich genoodzaakt zag de huurprijzen aan haar Contróle te on derwerpen, totdat, door den aan bouw van nieuwe huizen, de concurrentie ver meerderd en het evenwicht tusschen vraag en aanbod herst-eld was. Zoo zyn langen tyd in de meeste Staten van Europa de zoogenaamde >woekerwetten” van kracht geweest, die nauwkeurig bepaalden onder welke voorwaarden en waarborgen, zoomede met welke rentekapitalen mochten worden uitgeleend. Die maatregel was stellig noodig, in de tijden van geldschaarschte, waarin hy, die iets byeen gescharreld had, daarmede grove winsten kon maken. Thans, nu de geldmarkt ruim voorzien is, en de rentestandaard als het ware de op lossing is eener wiskundige formule, met grootheden, die ieder dagelyks kan toetsen, zyn zulke wetten niet meer noodig, of schoon men er in Duitschland nog in de laatste jaren op aangedrongen heeft. Die vaste cijfers zyn natuurlyk alleen toepasselijk op het geval, dat de debiteur een solide persoon zy, of dat solide borgen de verantwoordelykheid voor eventuëele niet-teruggave van kapitaal en niet-betahng van rente oveinemen. Is een dezer ge gevens niet aanwezig, dan is het niet mo- gelijk het juiste cjyer te bepalen, dat de crediteur als risico boven de gewone rente mag vorderen, ten einde noch van roeke loosheid, noch van woeker beschuldigd te worden. Ook hier zyn dus het nüt en de noodzakelijkheid van staatstusschenkomst, voor ’t minst genomen twyfelachüg. De twyfel verdwijnt echter, wanneer er sprake is van arme lieden, die, om De lezer zal mij niet kwalyk nemendat ik daar eventjes in het vaarwater der *na- turalislische letterkunde” verzeild ben ge raakt: ’t was maar een potloodkras, aan de werkelijkheid ontleend. We meenendat op die manier schrome lijk wordt gewoekerden dat zijdie zich met dergelyke voorschotten verrijkenuit zuigers zyn van de maatschappij. De open bare meening heeft dan ook het vonnis reeds geveldeen pandjeshuishouder is by de massa al heel weinig in lelenal heeft men hem noodig, toch veracht men hem ten diepste. Doch de openbare meening is verder ge gaan. Aan den eenen kant begreep ze het verachtelijkedat er in gelegen isden armedie hulp vraagtvoor die hulp zoo duur te doen betalenaan den anderen kant kon zy niet ontkennendat het nog wreeder zou zijnhem de gelegenheid af te snijden in tyd van behoefte eenig geld te kunnen leenen, waarvoor natuurlyk eenig onder pand rnoest gegeven kunnen wordenaldus zou het practisch zijnop een volkomen verbod van het bedrijf van den pandhuis houder aan te dringen. Zijn belooning of vergoeding aan vaste regelen te onderwer pen, is eveneens onmogelyk: nu eens is hij blootgesteld aan meer, dan aan minder waardeverlies van het hem verstrekte on derpand en ofschoon de praktyk van zijn vak hem wel zoo slim heeft gemaakt, dat hy niet boven de waaide zal leenen mag toch de mogelijkheid dat zulks eens onwil lekeurig geschiedt, niet geheel uit het oog worden verloren. Men heeft gepoogd het bezwaar op te heffendoor middel van de philanthropic. Menschenvrienden, met het lot der armen bewogen brachten een kapitaaltje byeen dat dienen moest om door middel van be- leeningen op onderpand op bepaalde voor waarden en tegen kleine rente te worden voorgeschoten. In verband met deze be schouwing werden zulke inrichtingen ook 0“ aar geen schijn jn. belang en bang, en. •s en Ingelanden eente Reeuwijk. n van allen, SI JEN Gx. geld te bekomen dat hun voor 't oogenblik onontbeerlijk is, geen persoonlijke borgen kunnen stellen en dus geen onderpand heb ben dan eenige roerende goederen van meer dere of mindere waarde. Des» menschen zyn, indien zij zonder hulp worden gelaten, over geleverd aan de plunderzucht van geldschie ters van ’t allergeringst allooien het oogen blik waarop ze voor het eerst met hen in aanraking komen is de eerste schrede op een steile helling die in een afgrond eindigt. Met voorschotten op onroerende goederen, (hypotheken,) heeft de weigerende macht zich bemoeid, door voor zooverre het noodig was algemeene regelen te stellen. Tevens heeft zy van de gelegenheid gebruik ge maakt, er een klein winstje voor de schat kist uit te kloppen*. De regeling van het cyfer der rente liet zij echter na omdat by de tegenwoordige maatschappelijke verhoudingen de vrees, dat hierby woeker zou worden gepleegd, nagenoeg geheel af wezig is. De concurrentie der kapitalisten leidt ook op dit terrein tot een zoo goed als normaal cyfer van intrest. Dat zelfde geldt niet by de voorschotten op roerende goederen. Wie daarop geld leent, heeft gewoonlyk niets anders te verpanden. Hij behoort dus wel tot de hulpbehoevenden, de zwakken. De waarde van het aangeboden onderpand is doorgaans niet hoogmen wil er een kleine Jeening opsluiten, tot eiken prijs, want aan het geld is behoefte. Ten allen tijde hebben geldschieters van de verlegenheid van zulke personen misbruik gemaakt om zich op onrechtmatige wyze te bevoordeelen. Of zy leenden verre beneden de waarde, stelden den termyn van terug gave zeer korten geraakten dan voor wei nig geld in het bezit, daar lossing dik- wyls onmogelyk was,van voorwerpen die zy met grove winst weer verkochten. Of zij rekenden zoo hooge rentedat in korten tyd hun kapitaaltje verdubbeld wasen de arme leener evenveel aan intrest moest be talen, als hem was voorgeschoten. Of wel.— zy deden zoowel het een als het anderwat natuurlyk de zaak niet verbeterde. Het leenen op pand wordt overal op grove wyze gedaan by de lagere volksklasse, zon der dat er een haan naar kraait. Konkelende buurvrouwen doen het onderling. Als vrouw A. haar Zondagskleed uittrekt, gaat ze er mee naar vrouw B., die den naam heeft er warmpjes in te zitten en tevens een hulp vaardige ziel te zyn. Buurvrouw, kunje me geen gulden leenen tot Zaterdag-avond op dezen japon Met één oogopslag ziet de vrouwelijke Rotschild, dat zy ook voor het dubbele dier som aan het kleedingstuk niet bekocht zou zynde uitdraagster op den hoek zou er met pleizier een »achter- wiel” voor gevenen zonder een woord te spreken gaat zij naar een op den schoor steenmantel staand kommetje van aardewerk toe, haalt er twee kwartjes en vier dub beltjes uiten schuift die de andere vrouw toe. Deze pakt het geleende meelaat haar Subbathsgewaad achter, dat zij over zes dagen voor een gulden zal komen lossen, en vertrekt. De zaak is volkomen in orde. lekverkooper en ENDT ZOON staande werkjes Jij ontvangst van •Den zwakke beschermen tegen machts misbruik en onderdrukking door den sterke, is de plicht der Overheid in den Christe- lyken Staat.” Het is niet ons voornemen, deze stelling thans te bewyzen wellicht zal zij later het onderwerp uitmaken van een afzonderiyke beschouwing, ook in verband met de be denkingen, in ons blad ingebracht tegen de Wet op den Kinderarbeid, (waarover wy gaarne gelegenheid tot gedachtenwis seling geven om vervolgens onze zienswijze met eenige volledigheid uit een te zetten). Voorshands verzoeken wy dus de voorop gezette stelling als een axioma te willen aannemen, hetgeen volstrekt niet in stryd is met de regelen eener gezonde logica. De wyze, waarop de Staat zwakken in het algemeen, of byzondere klassen van bescherming behoevenden, hulp moet bieden, mag niet worden overgelaten aan toeval, doch moet aan bepaalde regelen worden gebonden: anders is willekeur het onvermydelyk gevolg. Immers, bescherming sluit in zich het denk beeld van stryd, en daaraan knoopen we weder de gedachte vast aan een te bestrijden persoon of klasse van personen, met wier stoffelyke belangen de beschermende macht in botsing komt. Is er nu geen regel vastgesteld, wordt daarbij slechts de luim van het oogenblik gevolgd, dan zal heden de krenking van bedoelde belangen sterker zyn dan gisteren of morgen, en zal de in menging van het Openbaar gezag in de onderlinge betrekking der burgers gegronde klachten doen ryzen. Die regels nu, waaraan we de mate van bescherming en de wyze waarop onder worpen wenschen te zien, zyn wetten. De wetgevende macht bepale, in hoeverre be scherming moet worden verleend, de uitvoerende macht zorge voor een stipte en eerlyke naleving dier wetten, zonder oogluiking, zonder aanzien des persoons, en met toepassing van alle beschikbare middelen. I de piété. In Frankrijk is tot heden toe dat stelsel consequent toegepast, en er zyn weinig inrichtingen in de wereld, die, by naam althans, zóó bekend z'jn als de Mont de piété te Parijs, diMiftvden loop der tyden, dwars door de-revobitiën heen, staande is gebleven en over een niet onaan- zienlyk kapitaal te beschikken heeft. Zy heeft op onderscheiden punten der stad haar filialenen in de grootere gemeenten der Republiek bestaan zuster-inrichtingen die wel naar haar model gevormd, maar van haar niet afhankelyk zjjn. Ten onzent is het op dezelfde wyze be proefd en met goeden uitslag. Trouwens op het gebied van de philantrophie kan van onze vaderen niet gezegd worden, dat zy in de achterhoede verschenen. Het wa ren vooral de liefdadige instellingendie banken van leening oprichttenonder toe stemmingveelt yds ook met medewerking van de vroedschap. Op die wyze hoopte men den hulpbehoevende als het ware een toevluchtsoord te openenwaar hijveilig voor de aanslagen van den lombardhouder in zyn tjdel'jken nood kon voorzien. In Engeland wordt een ander stelsel ge volgd Niemand mag daar het bedrjf van pandhuishouder Uitoefenen zonder toestem ming van het stedelijk bestuur. Heeft hij deze verkregendan onderwerpt hij zich tevens aan het toezicht der overheidwat de rentede aflossing en de aanspraken op niet ingeloste panden aangaat. Als onder- scheidingsteeken steekt hy drie vergulde ballen uit. Hoe de stand van deze zaak op dit oogen blik by ons isen wat er bij op te merken valtbespreken we in het volgend nummer. Bij de Dinsdag .gehouden stemming voor een lid der Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict Delft werden uitgebracht 676 geldige stemmen. Geko zen werd mr. S. Le Poole te Leiden met 353 stemmen. De heer F. M. De Vries ▼an Heysi verkreftK Ter openbare vergadering van den Raad van Stateafdeeling voor de ge schillen van bestuur, van 24 dezer, werd mededeeling gedaan van een koninklijk be sluit, houdende handhaving van het besluit van Gedep. Staten van Zuid-Holland, waarbij goedkeuring is onthouden aan de begrooting der gemeente Hardinxveld voor 1882. De heer C. E. Boonzajer, Ge- meente-Ontvanger te Gorinchem, heeft aan den Raad eervol ontslag verzocht uit die be trekking togen 1 Juli. De Raad heeft be sloten dat ontslag eervol te verleenen, onder dankbetuiging voor de vele diensten gedu rende 41 jaren aan de gemeente bewezen. Aan het Departement van waterstaat, handel en nijverheid werd Woensdag aanbesteed: lo. het maken van vijf dwarskribben onder de gemeente Bergambacht aan den rechteroever der Lek, tusschen de kilo- meterraaien nos. 113 en 114. Minste in schrijver de heer C. Sterk Hz., te Heuke- lum, voor f 20.364. 2o. het verhoogen en verzwaren van de kade van den polder Monnikenland langs den linkeroever van de rivier de Waal, onder de gemeente Poederoijen, tusschen de kilometerraaien 90 en 93 der herziene rivierkaart. Minste inschrijver de heer A. G. Huijskes te Hedel, voor f59.800. 3o. het maken van het hoofdgebouw op het centraal personenstatioH te Amsterdam, op de daarvoor bestaande fundeering, ten behoeve van den spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam. (Raming f 1.326.000). Minste inschrijvers de heeren Ph. Halsmann en Co. te Frankfort a/M. voor f 1.275.000. En 4o. het leveren en verwerken van stortsteen aan de Spoorwegbrug over de Oude Maas te Dordrecht. Minste inschrij ver de heer L. A. Van Haaften, te Slie- drecht, voor f 3650. - Te Vianen had 16 dezer door Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Vijf- Heerenden de navolgende aanbesteding plaats Het onderhoud van het dijkhuis en de dijk- magazijnen enz., tot 30 April 1883, aan Jacobus Schouten te Vianen, voor f200. Idem van de Hoogstraat en Hofmuur te Leerdam enz., aan A. Van Leer te Leerdam, voor f 130. Het verhoogen en verzwaren van 600 meters Zuider-Lekdijk onder Ever dingen, H. Van Wijngaarden te Vianen, voor f4879. Het verbroeden van den Noorder-Lingedijk voor de huizen van de heeren Jeekei, Mijnssen Cie. te Leerdam, aaö C. Van Gend te Leerdam, voor f220. Het afdammen en droogmaken van de sluis in den Zuider-Lekdijk te Ameide, aan A. G. Van Renswoude te Jaarveld, voor f660. Het leveren van grind per kub. meter aan de sluis te Ameide door Pr. Ket te Vrees wijk, voor fl,35. Aan Kersbergen onder Lexmond, dezelfde voor de kub meter f 1,20. Te Vianen, dezelfde voor f 1,45. Te Vianen en Hagostein, Jan Van Angelen te Vreeswijk, voor f 1,40. Te Hagestein, G. J. Storij te Ameide, per kub. meter grove grind f 1,50. Aan den Noordor-Lingedjjk, onder Leerdam, per kub. meter, J. De Roover te Hardinx- zich opofferingen zou getroosten voor een tram, waarvan zij volstrekt niet profiteert, De voorzitter zegt daarop veel gewicht te hechten aan eene verbinding van deze gemeente met Schoonhoven, en wellicht later met Gorinchem. Een tram als de h^Kiat schijnt te willen, ten dienste van onze stad, is in eene zoo kleine gemeente als Gouda niet mogelyk. Spr. stemt toe dat op andere plaatsen de tram ook langs nauwe straten rijdt, b. v. in de Paardensteeg te Leiden, maar hij wjjst er den heer Kist op, dat dit den ingezetenen dier gemeente weinig aan genaam is, dat de rijtuigen gedwongen wor den een omweg te maken en er in den Raad van Leiden reeds sprake van was om de eene rij huizen in de Paardensteeg af te breken. Spr. wijst verder op de bepaling in de concessie-voorwaarden dat de conces sionaris de Boelekade op een breedte van 6 M zal moeten brengen en spr. acht de Boelekade verreweg het meest doelmatig. De heer Stravor wjjst er op dat ook een adres aanhangig is van de IJsei-stoomtram- maatschappij, die juist wel door de stad wil rijden en spr. vraagt daarom of het niet mogelijk is dat beide door de stad rijden en wel op dezelfde rails. De voorzitter zegt dat dit niet mogelijk is, daar beide ondernemingen verschillende spoorwijdte hebben, de een 0.75 M de an dere 1.064 M. Bovendien heeft de directie der IJsel-stoomtramweg-maatschappij uit drukkelijk gezegd, dat zij er niet in kon treden om een andere onderneming langs hare rails te doen rijden. De heerHemsing heeft dezelfde bezwaren als de heer Kist, alleen zou hij op het einde der Boelekade niet willen overgaan tot eene verhooging, maar veeleer tot eene verlaging van het terrein op den anderen Singel. De heer Van Iterson spreekt eveneens ten voordeele van den weg langs den Blee- kerssingel. De heer Luijten wil den con cessionaris doen kiezen tusschen deze twee wegen öf op den Bleekerssingel achter de boomen; zoodat hij grond zal moeten aan plempen, wat wel blijkens vroegere opgave f 19000 kosten zal, maar die uitgave ie wel te dragen door de onderneming van een tramweg öf wel geheel achter de Boelekade, waartoe hij het noodige land zal moeten aankoopen naast den spoorweg. Nadat de voorzitter den heer Luijten heeft doen op merken dat de weg achter de boomen reeds is afgestemd en nog enkele heeren hun ge voelen hebben verduidelijkt, waarbij de heer Kist verklaarde docr de aangevoerde be zwaren ook tegen den Bleekerssingel te zullen stemmen, wordt overgegaan tot de stemming over het voorstel van den hoer Van Iterson van den tram te doen rijden op den Bleekerssingel, desnoods met opof fering van enkele boomen. Dit voorstel wordt verworpen met 8 tegen 6 stemmen, die der hh. Samsom, Straver, Oudijk, Hoogenboom, Hemsing en Van Iterson. Het voorstel van B. en W. om den tram te doen rijden door de Boelekade wordt daarop in stemming gebracht. Vóór stem men de hh. Post Drost, Straver, de Rotte, Hoogenboom, Fortuijn Droogleever, Noot hoven van Goor en de Voorzitter. Tegen stemmen de hh. Kist, Lujjten, Oudijk, Van Iterson, Hemsing, Samsom en Van Straa- ten. De stemmen staakten alzoo en de beslissing wordt aangehouden tot de vol gende vergadering. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten de verdere behandeling der voor waarden eveneens aan te houden. Aan de orde zou nu geweest zijn de Concessie-aanvraag der IJsel-Stoomtramweg- Maatschappij voor eenen stoomtramweg tusschen Gouda, Oudewater, Montfoort en Utrecht, doch nadat de Voorzitter had medegedeeld, dat hh. Directeuren der IJ^el- Stoomtramweg-Maatschappij uitstel der be handeling hadden verzocht, wijl zij eerst eene nadere conferentie verlangden met B. en W. werd ook deze, zaak aangehouden. G. Cl. Op het gebied van stoomtrams wordt weer een nieuwe concessie te gomoet gezien, namelijk de definitieve concessie tot het leggen van een sioomtramlijn van Utrecht naar Woerden op of langs den Rjjks-Groo- tenweg. De heer J. Paling Hzn. en A. J. T. Hofman zijn de ontwerpers dezer lijn. Inmiddels is men werkzaam met het in kaart brengen van de ontworpen voor eene stoomtramlijn WoerdenLeiden, waarvoor door den heer J. Paling Hzn. mede voor- loopig concessie werd verkregen. Op do Maandag te Utrecht ge houden Pinksterpaardenmarkt waren 906 paarden en veulens aan de lijn. De paarden van weelde werden verkocht van f800 tot f1000; de veulens en jarige van f150 tot f200. Er waren tamelijk binnen- en bui- tenlandsche kooplieden. Matige handel vooral voor het buitenland. Naar men verneemt, hebben de crediteuren der „Rotterdamsche Han- delsvereoniging” genoegen genomen met het aanbod, door don Gemeenteraad aan de Vereeniging gedaan, om haar eigendommen over te nemen tegen de som van f 4.000.000. Van wege het bestuur der Rij kspostsp aar bank is onlangs aan de re- geering een voorstel gedaatt tot regeling veld, voor f 1,59. Idem onder Kedichem i en Arkel, Hk. Den Breejen Tz., voor f 1,50. Door Dijkgraaf eh Heemraden 1 van het Waterschap van de Linge-Uitwate- ring is op don 19den dezerin het openbaar i aanbesteed 1. De uitvoering van herstellingen en vernieuwingen, benevens het gewoon jaar- lijksch onderhoud der kunstwerken onder Gorinchem en Hardinxveld; aangenomen door O. A. Van Spall te Hardinxveld, voor f6762. 2. Het verf werk aan sluizen, bruggen, gebouwen enz.; aangenomen door A. J. Bas- tiaanse te Hardinxveld, voor f824. 3. Het onder profil brengen en égali- seeren van eenige gedeelten der kanaaldijken enz.; aangenomen door H. Dubbeldam te Gorinchem, voor f5120. De concessie-aanvraag van den heer A. Kaptijn voor een stoomtramweg GoudaSchoonhoven, maakte 11. Maandag in den Gemeenteraad te Gouda weder een punt van behandeling uit. De voorzitter bracht in herinnering, dat in de vergadering, waarin deze concessie aanvraag vroeger behandeld was, de stem men hadden gestaakt over een voorstel van Dr. Van Iterson om den tram te doen rij den langs den Bleekerssingel, desnoods met opoffering van eenige boomen. Spr. deelde voorts mede, dat B. en W. de breedte van den Bleekerssingel op eenige punten hadden doen opnomen en dat die tusschen de huizen en de boomen een ge middelde breedte had van 5 Meter. Op sommige plaatsen was die breedte 5.68, op andere 5.36, op weder andere 5.10, op een enkele plaats 4.70. B. en W. waren van oordeel, dat de rails zóó moesten liggen, dat tusschen den tram en de boomen een afstand overbleef van een halve Meter, op dat zij, die b.v. achter op den tram stonden hun hoofd zouden kunnen naar buiten steken, zonder gevaar te loopen van in aanraking te komen met de boomen. En dat eenmaal aannemendewas het volgens B. en W. onmogelyk den tram langs den Bleekers- singet te noen rijden, daar andere rijtuigen dan moeielijk den tram zouden kunnen passeeren, zoodat die dan wel genoodzaakt zouden zijn de Boelekade te rijden, wat b.v. voor de bewoners van den Singel verre van geriefelijk zou zijn. B. en W. meenden alzoo, dat de Bleekerssingel niet aan te raden was als weg voor den stoomtram. Zij hadden aan den concessionaris gevraagd, of hij bereid zou zijn den tram door de stad te doen rijden, maar hij was daartoe volstrekt niet bereiddaar het dan b.v. zou kunnen voorkomen, dat in sommige gevallen (b.v. bij een plotseling opkomende regenbui) de tram in een oogenblik vol was met men schen uit Gouda «n reizigersdie naar Schoonhoven moesten, zouden moeten bljj- ven staan. De heer Kist ontwikkelde daarop zijne bezwaren tegen het voorstel van B. en W. om den tram door de Boelekade te doen gaan. Spr. acht de Boelekade totaal on geschikt voor den tram en de Bleekerssingel ook wel niet bijzonder geschikt, maar toch bruikbaar. De Boelekade is nauw aan den ingang en loopt zoo met bochten, dat men den tram niet van te voren kan zien aan komen. Heeft spr. vroeger hier beweerd, dat kinderen uit den meer gegoeden stand niet zoo spoedig gevaar loopen te verdrin ken, spr. meent ook, dat kinderen uit den minderen stand eerder voor „verongeluk ken” blootstaan, daar zij niet als de anderen thuis gehouden worden, maar steeds op straat spelen. Voor de kinderen in de Boelekade moet alzoo de tram hoogst ge vaarlijk worden geacht. Maar er is meer: de grond in de Boelekade is zeer slechten de huisjes, die daar staan, zullen door den tram in een treurigen toestand geraken; voorts is er op het eind der Boelekade een zekere hoogte, waarvan het gevolg zal zijn dat de Boelekade moet worden verhoogd, waardoor de huizen aldaar in den grond zttllen komen te staan. Voorts zal tegen over de Boelekade een leelijke brug moeten komen, die het plantsoen wel niet zal be derven misschien, maar toch ontsieren. Spr. is veel meer voor den Bleekerssingel. Hy wil den tram uit de Crabethstraat ko mende dadelijk langs de boomen van den Kattensingel doen gaan achter een zestal boomen door, en dan in een rechte lijn langs den Bleekerssingel naar den Fluweelen singel. Men heeft beweerd, dat de singel te smal was voor den tram, maar op welke punten? Spr. meent dat dit alleen déér het geval is, waar het huis staat, waarover hij in do vorige zitting sprak, maar de eigenaar is bereid eene verandering van dat huis toe te staan. Spr. hoort hier van zoovele bezwaren, omtrent smalte der straten enz., maar ko men de leden van den Raad dan nooit eens op andere plaatsen In Dordrecht en Leiden rijdt de tram langs veel nauwere straten dan hier zijn, waartoe spr. wijst op de Paardensteeg in laatgenoemde plaats. Spr. beschouwt den tram Gouda—Schoon hoven eigenljjk als een buurtspoorweg, die moest loopen langs een weg naast den spoorweg, dus geheel achter de singels en spr. ziet geen reden, waarom de gemeente

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1