BKJBS, ienst, e 1 Juni. Cents. r.N. VAN NOOTEN 1882. Zondag 4 Juni. r Mark iROEDEH, PPEN. N°. 677. L L C°„ dloterij-Kantoor. Banken van Leening. 4 e WEG Wz„ i 4 y IDE KRUIS lierten. VAM OSS, Lekkerkenk. i a. s. NDEN*V| lagazijn van IEIJL Weekblad voor Zuid-flolland en Utrecht. BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht. jrs dienst H. De j bemoeiingen mant- lige mishandeling tot f 11,-f echter 1 7 dagen. P. C. v. W. te Sliedr I S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven- dasten, al ware t het Code Pénal ;oopeb, uis bij Gouda. »Onze by de gen, op den wal te )T BASIS lige digen van aU« Iwonden, kwaadsap- a topel.huid-enkan- iMen wachie ach IMIMANnSMM lNTÈN kolff. NG zonder reuk of aar garantie. In- geweldpleging. misstraf. Over te vreezen dat zij spoedig als vroeger zul len weersproken worden. Met het denkbeeld der Zweedsche re- geering om door eene premieleening in de kosten van den bouw van nieuwe scholen te voorzien, heeft de eerste kamer zich niet vereenigd. Zij oordeelde dat bevordering van onderwijszaken moeiehjk kon verbon den worden met loterij-aangelegenheden. CEN, Schoonhoven. loterij bedraagt, kt is, eventueel zijn er prijzen van 1,100,000, 60,000, 40,000, 30,000, 10,12,000,10,000, 4000, 3000, 2000 Linnenkasten, n retakes, Stoe- gels, Schilde- v n en alles wat v ak behoort, w loven, B 32. Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen niterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts Z maal in rekening gebracht. KUIF- en andere op te ruimen, be id, mits tegen bil- van soort en prijs van dit Blad inge- SCHOOMOVfflSCHE MRA1ÏT. Deie Oonnni «rit geregeld lederen Z.tard.g-midd^ verzonden. T 1 AdrerteniiSn: Van 1 tot 5 regel, f 0,60. Iedere r. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post j door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. 3ÜHG. Ultlotlng. 5000,1 h 4000, 2 k 1000 2000, 300 1500, 10 0 =2500,50 h 50 78000, te zamen Mk.,verder 2. kl. 20 Mk., 3. klasse .50 Mk., 4. klasse .00 Mk., 5. klasse iOO Mk., 6. klasse 155 Mk., 7. klasse 6,757,150 Mk. ion. Irag is in ’t ge deelde hoofdprijs, Hamburgsche re- i met het geheele aarborgde Geld- De loterij be ten bedrage van re in 7 Afdeelin- onderstaande ta- en. De trekkin- schtereenvolgend; ing nemen wij be- van het bedrag :ing van FI. 3,60 glneellot, Fl. 1,80 eellot en 90 cent ineellot verzenden loten (geene pro- de eerste afdee- in besteller. Het tbilletten, Nederl. toekenden brief of ezonden worden, programma’s voo rtelling, waaruit prijzen in iedere )rden. De inge worden geregis- a de trekking ont- 8 de Ambtelijke gewonnen prijzen, eeds over 50jaren noegzaam bekend, i het geëerde pu- or het ons tot nu *ouwen en zullen alle bestellingen itvoeren, alsmede adelijk toezenden, logmaals opmerk- ms geannonceerde onderneming is, irgsche regeering staling der gewon- zekerheid, hopen eelneming en ver in direct te adres van eenige herstellingen schermhoofdon, gegund Nieuwerkerk a/d IJsel Z. M. de Koning heeft vrijstel ling van port toegekend aan do briefwis seling over dienstzaken tusschen de op zichters van den provincialen waterstaat en de besturen der Waterschappengelegen in de provincie, waarin de opzichters dienst doen. Bij Kon. besluit is aan Jong, gewezen cipier van het huis van bewaring te Vianenmet instandhouding van zijn militair pensioen van f 48 ’s jaars, een tweede pensioen van f63 ’s jaars verleend. Aan het Departement van wa terstaat, handel en nijverheid werd 31 Mei aanbesteed de uitvoering van herstellingen, vernieuwingen en onderhoud der werken aan den Hoek van Holland, van 1 Mei 1882 tot en met 30 April 1883. (Raming f 116.700). Minste inschrijvers de heeren A. Volker Lz. te Sliedrecht en P. A. Bos te Gorinchem voor f 104.900. Uitslag der aanbesteding te Rotterdam door dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland op 30 Mei: I. Het doen aan de Maas- en aan W. Romeijn te voor f 1124. II. De leverantie van zwaar timmerhout in 2 perceelen. 1ste perc. gegund aan W- Hoogendijk Wz. te Gouda voor f 9932de perc. gegund aan W. Hoogendijk Wz. te Gouda voor f 617. III. Het herstellen van de defecten aan Schielands hoogen zeedijk in 3 perceelen; 1ste perc. gegund aan T. Mudde Tz. te Lekkerkerk voor f 1347, 2de perc. gegund aan A. Van der Sijp te Capelle a/d IJsel voor f 1173, 3de perc. gegund aan G. Alemans te Cappelle a/d IJsel voor f387. Ten behoeve van de gasfabriek te Deventer werd 27 Mei II. aaubesteed de volledige levering en opstelling van een gashouderklok met toebehooren van 22 Meter middellijn en 6 Meter hoogte, met 10 stuks geleidorkolommen en daarbij be- hoorendo verbindingen. De laagste inschrij ver was de heer M. Van der Kuijl te Slikkerveer voor f 10.266, aan wien dit werk is toegewezen. Op het adres van den gemeen teraad van Wageningen om het postvervoer per stoomtram te doen geschieden, is door w* «nu» den Minister afwijzend beschikt, op grond Maandag dat het vervoer daardoor toch niet vlugger dus 16435 dan thans zou kunnen geschiedende eischon der Rijnspoormaatschappij waren hoog, on het tegenwoordige middel van vervoer biedt meer waarborgen. Met ingang van 1 Juni on voer den duur van den zomerdienst worden de diensturen der spoorwegtelegraafkantpren te Oude water bepaald'op 7 ure voorm. tot 9| ure nam. en te Woerden 7ure voorm. tot 9| ure nam. - Te Geldermalsen vordert men flink met de werkzaamheden aan den spoor weg. Op het terrein waar station en lood sen moeten verrijzen, heerscht thans de grootste drukte. Met zandwagens voert men nog steeds grond aan om het empla- ment op de bepaalde hoogte te brengen. Van Tiel tot Diefdijk zijn de rails reeds gelegd. Tweemaal per dag komen er zand- treinen over dit gedeelte der baan. De oude kraanbrug over de Linge, welke tijde lijk buiten gebruik was gestéld, is veran derd in een vaste. Aangezien men in den laat- sten tijd goed vordert met de werken voor den in aanbouw zijnden spoorweg Dordrecht Eist, wordt van verschillende zijden beweerd, dat het voornemen bestaat, met 1 Nov. het gedeelte Gorinchem—Eist iu exploitatie te brengen. 1 De teIJselstoin gehouden col lecte voor de vervolgde Israëlieten in Rus land heeft opgebracht f90,94. De inspecteur van het genees kundig Staatstoezicht in Zuid-Holland heeft bepaalddat de pokken-epidemie te Gouda als geëindigd is te beschouwen. In de vorige week kwam er te Gouda slechts één geval van pokken voor te Rotterdam had men twee, te Woerden vier nieuwe gevallen. Voor de Arr. Rechtbank te Rotterdam stond 11. Dinsdag terechtM. K., vrouw van C. 8., wonende te Schoonhoven, beklaagd van geweldpleging. Eisch 1 maand gevangenisstraf. Over 8 dagen u tspraak. Door do Arr.-Reohtbank te Dordrecht zijn veroordeeld: P. d. H. te Langerak, wegens moedwil- w boétesubs. P. 0. v. W. te Sliedrecht, wegens «verkoophuizen” moeten geli het op den laatsten dag dat van kracht is. In de tweede plaats drage de Hooge Re geering zorg, dat de ^.invoering van het nieuwe Strafwetboek Jjeen toestand van wetteloosheid in hel dwén röepe ten aan zien der banken van leening. Dat zou juist het omgekeerde van vooruitgang zyn. Sedert 1854 is bij herhaling een voordracht tot nadere regeling dier banken aanhangig gemaakt, doch nooit tot wet verhevenhet is van de uiterste noodzakelijkheid, dat thans in die leemte worde voorzien. De wetgever zqu ook de particuliere bank een plaats kunnen inruimen: we zijn volstrekt niet vóór een monopolie aan openbare in stellingen te verleenen. Maar dan moet er flinke contróle op worden uitgeoefend, en behooren de voorwaarden, ondier welke gelden op onderpand van roerende goederen kunnen voorgeschoten worden, met de meeste nauwkeurigheid zijn vastgesteld. Het zou niet vóór het wetgevend ver mogen der Nederlandsche natie pleiten, in dien dit verlangen tot de «vrome wen- schen” moest worden gerekend. Bij een volk, dat zooveel en daaronder zoo uitste kende rechtsgeleerden onder zyn vertegen woordigers telt, kan de vervulling weinig moeielijkheden opleveren. De stand van zaken in Egypte wordt allengs van dien aard, dat de toeziende Mogendheden verlegen worden met hunne houding en de volmaakte overeenstemming, I waarvan de bladen in de laatste weken moedwillige mishandeling tot 1 maand cell, gevang, f 8,— boete, subs. 1 dag cell. De politie te Kralingen heeft een koopman onschadelijk gemaakt, die er zijn werk van maakte, de lieden op een slimme wijze beet te némen. Zekere Jan Smit (zoo heet die koopman) handelde in olie om tuigen en schoenen zacht to maken. Hij verkocht die in flesschen tegen den prijs van 40 a 50 cent per flesoh. De inhoud bestond echter voor uit water en voor uit olie, en opdat de kooper dit niet zien zou, waren de flesschen zwart gemaakt. Menigeen kocht de olie, doch het duurde niet lang of de politie kreeg kennis van het bedrog, en zij heeft nu den koopman we gens landlooperij ter beschikking van den officier van justitie te Rotterdam gesteld. Door de veelvuldige aanvra gen uit Amerika, Duitschland, België en Polen, naar het Friesch rundvee-stamboek, heeft het bestuur beslotenom dit in het vervolg uit te geven in vier talen; Hol- landsch, Fransch, Duitsch en Engelsch. Doctor Van Hengel uit Hil versum schrijft, dat hij, na jaren achtereen verschillende middelen vruchteloos gebruikt te hebben om de rupsen te vernietigen die zijn boomgaarden zoodanig teisterden, dat zij jaarlijks met Juni geheel zonder bladen waren, en dus ook geen vruchten voortbrachten, dit jaar besloot (nu de ver nieling weder denzelfden weg opging) den raad van Semper Virens te volgen; hij hechtte aan de stammen der vruohtboomen Eucalyptus-bladen vast, met het gelukkig gevolg, dat vijf dagen na de aanwending de rups verdwenen is. Te Amsterdam bestond het plan om vau den hoek van den Heiligen weg en Singel een winkelgalerij te maken tot aan do Osjessluis in de Kalvorstraat. De plannen waren gereed, de gelden ge vonden, en dé 43 perceelen die tot afbraak moésten worden aangekocht, waren in han den van de ondernemers. In een dezer dagen gehouden vergadering van belang hebbenden is echter besloten aan het plan geen uitvoering te geven, daar do hooge eischen van sommige huizeneigenaars niet kunnen worden ingowilligd. Voor oen huis op den Heiligonweg o. a., dat den togen- woordigen eigenaar f13.000 heeft gekost, was f75.000 geboden, maar de man wilde ’t niet onder f 125.000 verkoopen. Voor perceelen in de Kalverstraat werden fabol- achtigo sommen gevraagd. Over den Rijnspoorweg wer den gedurende de Pinksterdagenden daar aan voorafgaanden Zaterdag en den daaraan volgenden Dinsdag bijna 60.000 reizigers vervoerd. Op de beide Pinksterdagen alleen werden 36.000 biljetten uitgegeven. Zondag werden met de booten der reederij Fop Smit vervoerd 6384 pn 10051 passagiers. Het totaal is passagiers. Alleen op de salonboot, die Maandag-avond te half zeven van Rot terdam naar Gorinchem vertrok, bevonden zich 988 passagiers. Te Eihergen had Zondagavond omstreeks 11 uur een vreemd natuurver schijnsel plaats. Nadat een onweersbui voorbij was getrokken, waarvan men slechts enkele, niet bijzonder zware slagen had ver nomen, begon het zacht te regenen en ver nam men na oen kwartier tijde niets meer, toon op eenmaal eene kolom vuur in het westen van dea hemel scheen te vallen, waarop na een paar seconden een slag word gehoord, zoo hevig als niemand zich her innert ooit te hebben vernomen. Onder scheidene personen, die in de open lucht het vreesehjke licht zagen, waren niet in staat een voet te verzetten, geheel over weldigd door het ontzettende gezicht. Van het afgetrokken onweder werd ook verder niets meer gezien of gehoord, zoodat het een geheel op zich zelf staand verschijnsel moet zijn geweest. Te Groenlo is hot ook waargenomen, minder duidelijk te Neede en Haaksbergen. Van wege de Amsterdamsche zwemclub zijn in alle kamertjes in alle zwem en bad-inrichtingen daar ter stede de vol gende voorschriften aangeplakt Wasschen is goed, baden is beter, zwem men is het best. Niemand ga baden of zwemmen zonder zijn dokter geraadpleegd te hebben. Zwem bij voorkeur ’s morgens. Zwem vooral niet kort na den maaltijd. Ga vooral niet bezweet te water. Blijf niet te lang te water; langer dan een kwartier is in den regel schadelijk. Droog u goed af onmiddelljjk na het bad. Een wandeling na het bad is zeor heilzaam. Beroepen te Doeveren on Genderen, Ds. W. Van Asch te Giesen- Nieuwkerk. De heer C. H. Callenbaoh, candidaat te Nijkerk o/d Veluwe, heeft bedankt voor de beroepen naar do ge meenten Arnemuiden, Groote Lindt, West- kapelle en Bath-Rilland on is thans weder beroepen te Yerseke. Tot onderwijzer aan de school met den Bijbel te Woerden is benoemd do heer J. J. A. Van Wermerskerken, te Zeist. II. (Slot.) De meest welwillende beschouwing over deze instelling zal er wel niet toe komen, haar een zegen voor de arbeidende klasse te noemen; integendeel gelooven we haar geen onrecht te doen, wanneer we haar vereeren met den titel: Een noodzakelijk kwaad. En moge al eens met grond zijn opgemerkt, dat deze uitdrukking, hoe vaak ook gebezigd, een onmogelijke tegenstelling insluit, aangezien iets, dat noodig is, niet als een kwaad is aan te duidenonze bedoeling is toch helder genoeg; de bank van leening is een hulpmiddel tegen maat schappelijke nooden, dat alleen bij gebrek aan betere kan worden aangewend. In derdaad, waren de lieden uit dén minderen stand allen eerlyke, bekwame en vlijtige arbeiders, die in hun karakter, hun werk vermogen waarborgen van soliditeit aan boden, zy zouden niet in tyden van gelde- lyke verlegenheid een stoffelyk voorwerp in onderpand behoeven te gevende voor- icholbank zou de taak van de «lommerd” kunnen overnémen en met heel wat betere resultaten volbrengen. Maar zoover zijn we nog niet, en de vraag is, of we wel spoedig zoo ver zullen komen. Zeker niet als het eenvoudig évangelie van Franklin, dat arbeid en spaar zaamheid predikt zonder meer en juist daarom den hoogwijzen socialen hervormers onzer dagen een bespotting en een ergenis is, niet meer doordringt in het leven der maatschappij. In afwachting daarvan is het noodig, het onmisbare hulpmiddel in stand te houden, zoo goed mogelyk-toe te passenen alles uit den weg te ruimen wat zyn goede werking kan belemmeren. In Artikel 411 van het Strafwetboek (het oude wel te verstaan, de Code Pénal van Napoleon,) lezen we: «Diegenen die zonder wettige vergunning leenhuizen op pand of zekerheid opgericht of gehouden zullen hebben zullen gestraft worden met gevangenzetting van ten minste veertien dagen, ten hoogste drie maanden, en een geldboete van f50 tot f1000." Voorheen werden, krachtens dat verbod, bij herhaling vervolgingen ingesteld tegen een c houders van clandestine pandhuizen, en 1 der blozen^doen het gelukte de overheid, deze schadelijke borgen houden inrichtingen nagenoeg geheel te doen ver- gerekend op een lagen trap dwynen. In onze ingenomenheid met he- I - dendaagsche instellingen vergeten we wel- eens, dat vóór een halve of drievierde deelen eener eeuw de wetgevende arbeid ook niet stilstond en somtijds meerdere en rijpere vruchten opleverde dan we thans hebben in te zamelen. Onderscheiden dingen, die thans misschien een ontzaglijken parle mentairen arbeid zouden vereischenwerden onder het bestuur van Koning Willem I bij eenvoudig Besluit geregeld en goed ge regeldterwyl de handhaving der bestaande bepalingen minder te wenschen overliet. Wy begeeren de dagen van het landsva- derlijk gouvernement niet terug, doch zouden wel willen, dat onze tegenwoordige wettenmakers evenzeer rekening hielden mét de behoeften der natie als destijds de Koning en zyn Ministers. Maar ter zake na deze onwillekeurige uitweiding. De werking en inrichting der Banken van Leening is geregeld bij Koninklijk Besluit van 31 October 1826 (Bijvoegsel tot het Staatsblad XIII, Eerste stuk bladz. 70 en volg.) Uit den aanhef van dat stuk, zynde de considerans van het Koninklijk Besluit, blijkt ten duidelijkste dat het wel degelijk de bedoeling der Regeering geweest is, voor pandhuizen onder welken vorm ook, de optreding ónmogelijk te maken; om voor de openbare instelling een mo nopolie te scheppen ten bate der hulp be hoevenden. «Overwegende,”zoo lezen we daar, «dat de ondervinding de noodza kelijkheid heeft aangetoond om, althans in den tegênwoordigen staat der maatschappij openbare instellingen te houden, die, be paaldelijk gemachtigd zynde, om gelden op onderpand voor te schieten, daardoor een hulpmiddel aanbieden in dringende benoo- digahedenen de beleeners voor den woeker beveiligendat deze instellingen geen ander oogmerk hebbende dan om de belangen te bevorderen dergenen, die zich genoodzaakt zien hunne toevlucht tot dezelve te nemen; het tot de meest volledige bevordering van het doel noodzakelyk is, om dezelve in te lichten op zoodanigen gunstigen voet voor de beleeners, als met den aard der zaak maar eenigszins overeen te brengen isenz. Kijk, in onze dagen zou men dat alles misschien iets duidelijker, ook wat beknopter en sierlyker, formuleerenmaar het beginsel, wat zegt ge daarvan? Welnu, dat zelfde Koninklijk Besluit.dat een massa bepalingen beval omtient de beleening, de administratie, de lossing van panden, den verkoop van niet ingeloste panden, is nog altyd van kiachi, en vormt den hoeksteen der bestaande Banken. Maar het verbod tot oprichten van pandhuizen, ofechoon evenzeer van kracht, en gesteld onder conti die van alle denkbare autori- loopt. De Khedive, die een man schijnt te 1 zijn die wel goed wil, doch onmachtig is, heeft zijne Ministers ontslagen, en is ge ëindigd met Arabi-pachaden grootsten schelm, weder met de samenstelling van een nieuw Kabinet te belasten. Uit dankbaar heid hiervoor is deze ijverig in de weer propeganda te maken voor Holim, den voor ganger van den tegen^ordigen Khedive, I die zijn val in der tijd voornamelijk aan de 1 bemoeiingen van zijn tegenwoordigen be- Do tfhedivo moet dan ook maar rustig toezien dat zyn I eerste Minister handteekeningeu verzamelt om den Sultan te verzoeken Holim weder in oude eere to herstellen en als een waren dictator heerschappij voert. En de MogendhedenEngeland en Frankrijk, zien eveneeni toe. Van zelf standig 'optreden schijnt vooralsnog geen sprake te zijn. De Sultan wordt in de armen genomen om de zaken in het Oosten weder in het goede spoor te leiden. Hij heeft den Khedivo tegenover zijne Ministers te handhaven en dezen ter verantwoording te roepen, en elke werkdadige tusschenkomst zal in zijn naam moeten plaats hebben. Het laat zich begrijpen, dat de Sultan, die nog zoo kort geleden het moest dulden dat hom door Europa de wet werd voorge- schreven, thans maar niet zoo dadelijk be reid is den gehoorzamen dienaar der Mo gendheden te zijn. Daarenboven wordt er ook uit Egypte op hem invloed uitgeoefend, zoodat de fifloop der zaken zich in de verste verte nog niet laat raden. Voorloopig schijnt de Porto zich tevreden te zullen stellen met eene commissie naar Egypte te zenden tot onderzoek der zaken. Egeland is intusseben druk bozig zich te zien op alle mogelijkheden voor te be reiden, terwijl Frankrijk niet ongenegen schijnt, buiten Turkije om, de .naken door een congrbs van gezanten te doen regelen, welk denkbeeld het tracht bij Engeland ingang te-'doen vinden. De Fransche regeering heeft door de uitgave van een bundel bescheiden, een zoogenaamd geel boek, op do Egyptische zaken betrekking hebbende, gezorgd, dat de natie zioh op de hoogte der zaken kan stellen, totdat het haar groen en geel voor de oogen wordt. De Minister van Financiën Bay schijnt na de amende honorable van de Kamer de portefeuille-quaestie maar blauw blauw te zullen laten; van zijne vervanging wordt althans niets meer vernomen. De Kamer en dit is het eenige belang rijke wat zij in den laatsten tijd verrichtte s— heeft de wet tot regeling van bijzonder middelbaar onderwijs met Staatstoezicht in haar geheel aangenomen. Kon hetzelfde ook maar gezegd worden van de Engehcho Kamer, ten opzichte der lersche voorzieningswetten. Het parlement is voor eenige dagen uiteengegaan en we der bijeengekomen zonder de behandeling dier wetten tot een einde te brengen, hoe dringend de toestand van Ierland zulks ook eischt. De onderhatidelingen die gezegd worden in den laatsten tijd gevoerd te zijn met sommige invloedrijke ledon der land- liga on waarmede Pamela onverwachte invrijheidstelling wel eenigszins in verband schijnt te staan, verhindert toch niet dat deze de uieuwe dwangwet met vuur be strijdt! Uit 11 (island komen voor de zooveelste j maal geruchten van staatkundige en i - schappelijke hervormingen; het is echter 7 dagen. teiten, (K. B. v. 31 Oct. 1826 art. 19: procureurs-generaal en procureurs hoven en rechtbanken, en alle verdere officieren van justitie en politie, wie het aangaat, zyn bepaaldelyk gelast om stren gelijk te waken tegen elk en een iegelyk, die onbevoegdelijk beleeningen op pand doet De overtreders zullen worden betrokken voor de bevoegde rechtbanken, en aldaar worden gevonnisd naar de bij het lijfstraf- felyk Wetboek en andere vigeerende wetten bepaalde straffen”,) wordt met de meest mogelijke leukheid over het hoofd gezien; en vlak voor den neus van politie en justitie richt men in een aantal gemeenten van ons vaderland pandhuizen oj> en exploiteert ze openlijk, met de noodige réclame, ’t Is waar, op het uithangbord staat niet de naam pandhui» te lezen maar wel: Huis van verkoop met recht van wederinkoop, dat precies h^t zelfde beteekent en eigenlijk niets anders is dan een omschrijving van het bedoelde woord. Het openbaar gezag evenwel laat zich dezen knol goedsmoeds in de handen stoppenen denkt er niet aan de exploitatie dier ellendige instellingen te bemoeielijkenal moet daarvoor ook lydelyk worden toegezien, dat men de wet in het aangezicht slaat. Wie iets weet van de werking der ver koophuizen^ zal onze verontwaardiging over hun ongehinderd bestaan deelen. Zij ïkoo- pen’’ zooals het heet, verre beneden de waarde, brengen zeer hooge renten in reke- I ning, terwyl de in onderpand gegeven goede- ren vrij kort na den vervaltyd der schuld j eigendom worden van den ikooper”. Toch 1 gaan de lui er heen, met voorbijgang dikwijls van de Bank van Leening hunner woon- plaatsofschobn deze veel minder rente zulke roerende tooneelen ophingen, gevaar berekent, veel langer tijd laat om de ver- n“ pande goederen in te lossenenzelfs 1 wanneer zij verplicht is deze te verkoopen de meerdere opbrengstna aftrek van rente boven de geleende som aan den oorspron- kélyken eigenaar op diens aanvraag terug geeft. Wat is daarvan toch de reden Ons dunkthet antwoord op die vraag is wel te vinden. Vooreerst wordt het, door de publieke -o-- -o- opinie, als een soort van schande beschouwd, schermer te danken heeft. opandje te maken”, en zijdie dit zon- 1 ""k ó'.vuv. Jwv.i en voor nitfrnands oog ver borgen houden dat zy het doenvoorden «p X.» xan zedelijkheid te staan. (Er valt op die redeneering wel iets af te dingen, maar er is ook wél iets vóór te zeggenwe zullen -ons daar echter thans niet mee inlaten.) Nu stelt men zich van een «openbare” instelling voor, dal al hetgeen haar betreftopen ligt voor elks oog; dat, wanneeu iemand ’smorgens tot de Bank zyn toevlucht moet nemen, ’s avonds de heele stad het weet. In het «verkoop huis” daarentegen worden de dingetjes zoo geheel «onder ons”fgedaan: Ze blijven een geheim tusschen crediteur en debiteur, alias «kooper en verkooper”, en er kraait geen haan naar. Die laatste overweging is vooral van het grootste belang, wanneer het voorwerpen geldt omtrent welk^p herkomst een onder zoek ongewenscht zou zijnjuist niet be paald gettolen zakendoch die in het bezit van den leener zyn gekomen op een manier waarover toch maar liefst geen licht moet opgaan. Den man van ijet «verkoophuis” kan het niemendal schelen waar de dingen van daan komenhij is zoo objectief mo gelijk. Komt er verhaal opdan werpt hij natuurlyk de verantwoordelijkheid van zich af. De bank van léening staat altijd onder toezicht van de overheiden dat is toch min of meer gevaarlyk. Eindelyk kunnen ook de heeren verkoop huishouders altyd iets meer voorschot geven dan de banken van leeningwegens de beperkingen in het eigendomsrecht van niet ingeloste pandenwaaraan de laatsten zijn onderworpen Eenige 'maanden na den ver valtyd der schuld is het »recht van weder- inkoop” vervlogenen de man hangt de beleende voorwerpenliefst kleinoodiën voor zyn winkelraam ten toon. Reeds vele jaren is de aandacht der be voegde machten op het bestaan der onwet tige inrichtingen gevestigd en op haar op heffing aangedrongen. De Overheid heeft wel wat anders te doen dan zich bemoeien met zulke kleinigheden als de handhaving der wetten. En thans zyn we zoover heendat we in een officieel stuk, het Verslag over 1881 van de Commissie van Toezicht op de LeidscheBank van Leening, deze redeneering lezen: Hel Welhoek van Strafrecht biedt termen aan, om de houders van bedoelde verkoophuizen te vervolgen. Wy zouden daartoe dan ook wel adviseeren, maar, het nieuwe Strafwetboek bevat zulk een verbodsbepaling niet, en het oude staat op het punt van door het nieuwe vervangen te worden. Is dat geschied, dan kan men toch het kwaad niet, meer keeren. Wy gelooven dat een meer waardige houding van het openbaar gezag hier ge vorderd mag worden. Vooreerst, wat de gemeenten betreft, zou het hoofd der politie de sluiting der

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1