-4 1882. TBODE, hsscherij 3 E. IKIES, t. Chocolaat Zondag 11 Juni. KNECHT, treden, tegen hoog IIMPEN, Ameide. N°. 678. In 'l land der raadselen. I fPHUIZEN. r J eijing I i, jBEUWEN, IDEM HEN IINDEN, heelkundige, tik onafgebroken i bezocht heb en I in UR. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. W’ 'J i 'lil HT, nnende omgaan en n. Adres franco idelaars S. W. N. lonhoven. •RTEN, Schoonhoven, EVRAAGD, liefst den ad Schoonhoven, 9 Schoonhoven. 38 I. [ERS, gen groote provisie. i wordt slechts een >b. HAGOORT. ikend staande firma n kunnen dadelijk Pgave waar te in- L P. Z., aan het NIJGH VAN geteekende maakt etenen van Oude- voortgaat met het m WASCHGOE- odanig begunstigd e prompte en seer m in den Boek- VAN NOOTEN Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. Zonder Tanden. Schoonhoven. ran WOLLEN en PREIJEN, LEDI- KLEEDEN en venstaande inrich- it geachte publiek mistreken beleefd 5, Gouda. HINA en JAPAN n hooger, BLOEM- et pakje, KOFFIE op Duitsche wijze in alle mogelijke nt wordt op aau» UEPÓTHOUDEKB preken te Schoon- DEN HOED. dewater bij den des voormiddags Weinig voorstellen tot het houden eener internationale conferentie hebben zooveel J. C. M. MUL- >ljndrecht vraagt, tegenwoordige, zoo 5 Voorkamer INWONINGop 1. Brieven franco, het Bureau van fflOOMOW® COURANT. AGD: 1 I alle burgers in n alle omliggende dat wij een nieu- i gekregen, na- en boer, wonende nj de Christeljjk Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rgk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. eindelooze diplomatieke bei aan de Groote Mogendhedj breken hebben gekost. Md bouwde Alexandria, breiddrL Egypte uit, bevorderde landbouw en nyver heid, doch kwelde de lagere volksklasse door zware belastingen. Het hervormings werk werd afgebroken tijdens het bestuur van zyn opvolgers Ibrahirn (die slechts eenige maanden het bewind voerde, in 1848,) en Abbas, tot 1854. Daarna regeerde Said, die wel verbeteren wilde doch uit geldge brek niet kon, en Ismail, onder wiens be stuur het graven van het Suez-kanaal een totale verandering bracht in Egypte’s poli tieke beteekenis. Ismail droomde van een onafhankelijk te, maar de Porte wist dat streven te 1 r hem in zijn financiëele operatiën, liet hem tegen betaling zijn ge pantserde fregatten weer uitleveren en dwong hem zyn krijgsmacht te verminde als de particuliere kas van den Khedive verkeerde, bracht het land bij toeneming onder den invloed van Europa, terwyl Turkye, hoezeer zelf ook verzwakt, elke gelegenlieid aanwendt om zyn souverein gezag te doen geiden. Sedert eenige jaren regeert, nadat Ismaïl zijn Waardigheid heeft moeten nederleggen, Tewfik als Khedieve tot dusver heeft hij niet getoond iets meer dan de slechte eigenschappen zyner voor gangers te bezitten, zonder één der goede die sommigen hunner kenmerkten. Er be staat zeer veel waarschijnlijkheid, dat de tegenwoordige verwikkelingen zullen bydra- gen om den invloed ^'.fiorte in Egypte te versterkenof evenwel die herleving van Turkye’s diplomatiek succes de redenert* niet zal vermeerderen die de Mogendheden zullen nopen aan zyn voortbestaan een eind te maken, is een vraag die alleen de toekomst zal kunnen beantwoorden. BUITENLAMP Overzicht Al zou men van Garribaldi kunnen be weren, dat hij zijn roem overleefd heeft het onverwachte bericht van zjjn<(dood heeft de herinnering aan zijn roemrijk ver leden weder verlevendigd, en de Italiaausche Regeering en Kamers hebben het bewijs geleverd, dat zij den man aan wien Italië voor een goed deel zijn tegenwoordig aan zijn te danken heeft, ondanks zijne gebreken weet te waardeeren. Generaal Giuseppe Garribaldi werd den 4. Juli 1807 te Nizza geboren. Reeds op jeugdigen leeftijd zweefde hem het lievelings denkbeeld van Italië’s eenheid voor den geest. Na eenigen tijd in Zuid-Amerika te hebben doorgebracht, waarheen hij de wijk moest nemen, omdat hij deelgenomen had aan eene samenzwering tegen Koning Karel Albert van Sardiniëkeerde hij in 1848 naar Italië terug, waar alle hoop toen gevestigd was op Paus Pius IXuie, in het begin zijner regeering, de vrijheid en de vrijmaking van Italië scheen voor te staan. Toen die verwachting bedrogen uitkwam en ook zijne pogingen om de bevolking voor de zaak der vrijheid in opstand te brengen, tengevolge van de tusschenkomst der Fransche en Oostenrijksche wapenen, schipbreuk geleden hadden, vertoefde hij op nieuw eenigen tijd buitens lands, totdat hij in 1859, als generaal in het leger van Koning Victor Emanuel, zijne eerste lau weren won. In 1860 leidde hij den op stand in Sicilië, dat hij voor het huis van Savoye won, en alleen zijn onverstandige ijver om ontijdig te voltooien, wat zoo goed begonnen wasmaakte dat sinds de goede verstandhouding tusschen Victor Emanuel en generaal Garribaldi meermalen te wen- schen overliet. In 1870, toen, tijdens Fransch-Duitschen oorlog, Rome eindelijk tot Italië’s hoofdstad verheven werd, zag de grijze Garribaldi zijn lievelingsdenkbeeld geheel vervuld en bood hij daarna nog eenmaal Frankrijk zijn diensten aan in den oorlog tegen Duitachland en tot vestiging van een nieuwen regeeringsvorm. Die dien sten hadden weinig succès en werden niet gewaardeerd, zoodat Garribaldi spoedig naar Caprera terugkoerde, waar hij zijne laatste levensjaren sleet, zonder zich echter van deelneming aan de politiek te kunnen ont houden. Overal in Italië heeft het bericht van zijn overlijden deelneming gewekt. De openbare vermakelijkheden zijn hier en daar geschorst, de beurs is gesloten en de kamers zjjn, ten toeken van rouw, voor een week uiteengegaan. Zijne begrafenis zal van staatswege plaats hebben, aan zijne vrouw en kinderen zullen pensioenen wor den toegekend en er zal een nationaal mo nument ter zijner' gedachtenis worden op gericht. Ook elders door het Amerikaansche Congres, den Zwitserschen nationalen Raad, de Fransche en Grieksche Kamers, en het Hongaarsche Huis is het bericht van zijn i overlijden met deelneming ontvangen en op verschillende wijze aan zijne nagedachtenis succès, als dat hetwelk ’t laatst door Frankrijk is gedaan met betrekking tot de Egyptische aangelegenheden. Alle ge ïnteresseerde Mogendheden hebben er zich dadelijk mede vereenigd, uitgezonderd alleen Turkije, dat eerst den uitslag wil afwach ten van de poging om door een Commis saris de zaken tusschen den Khedive en zijn minister Arabi-pacha in het reine te brengen. Ofschoon de Mogendheden weinig lust schijnen te gevoelen om, eenmaal zoover, het conferentieplan eenvoudig te laten va ren, schijnt men daaraan toch geen uit voering te zullen geven, alvorens gebleken is wat de invloed der Porte in dezen ver mag. Naar luidt van sommige berichten zouden des Sultans pogingen werkelijk eenigen kans van slagen hebben. Nog voor dat de lezing van het wets ontwerp tot invoering van het tabaks monopolie in den Dultschen Rijksdag een aanvang zal nemen, verwacht men de af kondiging der door de Pruisische vertegen woordiging onlangs aangenomen kerkelijke voordracht, die bereids door den Keizer zou bekrachtigd zijn. Zou het eene laatste poging zijn om stemmen te winnen, dan is het zeer te vreezen, dat die poging jam merlijk zal mislukken. In elk geval zal het ontwerp een eervolle begrafenis te beurt vallen, daar de Rijks kanselier, te Berlijn teruggekeerd, haar naar alle waarschijnlijk heid zal bij wonen. In het Engelsche Lagerhuis is men einde lijk gevorderd tot de artikels-gewijze be handeling der lersche dwangwet. De beide eerste artikelen, waaronder de bepaling omtrent de afschaffing der Jury, zijn aan genomen. Er kan echter nog heel wat gebeuren, voordat zij in werking zal treden De comthiStoi?. wit de Spaansohe Cortes, belast met het ondérzoék van het voorstel tot wijziging der formule van den -parle mentairen eed, is zoo ingenomen met het voorstel, dat zij zich voorstelt de eedsfor- maliteit geheel af te sohaffon. Of x*- onaring dh de rvamor OOK zoo over Aankan valt te betwijfelen. BINNENLAND. De Minister van Waterstaat enz. heeft aan de hoofd-ingenieurs van den rijkswaterstaat in de onderscheidene dis tricten opgedragen, aan de provinciale in genieurs mededeeling te doen van die stuk ken uit hun archief, waarvan de kennisne ming voor den provincialen waterstaatsdienst van belang kan zijn, en met die ambtenaren in overleg te treden omtrent de uitvoering van Rijkswerken, die met provinciale werken in aanraking komen. Tegen gelijke opdracht van de zijde van Gedeputeerde Staten aan don provincialen hoofd-ingenieur of ingenieur zal, naar de Minister vertrouwt, geen bezwaar bestaan. De Commissarissen des Ko- nings in de provinciën Zuid- en Noord- Holland hebben aan de Ministers van Bin nenlandsche Zaken voorgesteld, den invoer van slachtvee uit België on Duitachland weder toe te laten onder de voorwaarden, waarvan door hen een concept is overgelegd. De Minister heeft de Commissarissen in de overige provinciën uitgenoodigd, hun gevoelen over die voorwaarden mede te deelen, bepaaldelijk met het oog op de vraag of daardoor ook misbruiken ónmogelijk wor den gemaakt. Aan het departement van wa terstaat handel en nijverheid is 7 dezer aanbesteed: het uitvoeren van herstellingen en vernieuwingen aan de rij ks-ri vier werken in de Noord, de Oude Maas, het Mallegat, de Dordtscho Kil en het Spui, behoorende tot de werken der Dordsche waterwegen met het onderhoud dier werken van 1 Juli 1882 tot en met 30 Juni 1883. Minsto inschrijver de heer L. A. Van Haaften te Bliedrecht, voor f 25.340. De bouw van het centraal station te Amsterdam is aan den minsten inschrijver, de firma Philip Holzman 4 Co. te Frankfort, gegund. Bij de heden gehouden aanbe steding van eene nieuwe openbare school te Kamorik, waren 12 biljetten ingekomen. Hoogste inschrijver was do heer D. B. Barneveld te Vreeswijk, voor f 17740; laagste inschrijver de heer J. J. Welsiuk te Woerden, voor f 12989. Op de baan der Electrische tramwegmaatschappij te Zand voort hebben 11. Maandag de eerste proeftochten plaats gehad, en wel met gunstigen uitslag. Het is een eigenaardig schouwspel, den wagen zoo alleen, zonder paarden, zonder machine, zich op den weg te zien voortbewegen. Men schrijft ons uit Nijmegen: Zooals men weet ligt Nijmegen tegen de hellingen van eenige heuvols aan, welke ten zuiden en zuidoosten der stad een plateau vormen. Van hieruit heeft men een prachtig uitzicht over de breede Waal en de bloeiende Betuwe, een uitzicht dat aangrijpt door zijne grootschheid en zijne liefelijkheid tevens. Op dit plateau heeft de architect Bert Brouwer, die het gemeente bestuur ook in andere opzichten zoo krach tig gesteund heeft om onze stad haar tegen woordige fraaie physionomie te bezorgen, eschadigen, met M. VAN DER lectie gratis. n dankbetuiging M»ge. oorspronkelijk type laten zien. Na Perzisch Egypte, de Perzen waren slechte heerschers, putten de volken uit en gaven hun niets daarvoor in de plaats I kwam de Griéksch-Macedonische periode, ingewijd door Alexander den Groote, voort gezet door zyn veldheer Pholomaeus, den grondvester van de dynastie der Pholomaeën. Onder deze vorsten was wel is waar de staatkundige onafhankelijkheid nagenoeg volkomen doch de Grieksche invloed vries van jaar tot jaar op het gebied van kunst, wetenschap en nyverheid. Alexander de Groote had de stichting van Alexandria ge last, en wel op zulk een gelukkige plaats, dat al wat de drie aangrenzende wereld- deelen met elkander wenschten te ruilen, dadr byeenkwam en van daar naar alle hemel streken werd verzonden. In ongeloofelijk verydelen; beperkte korten tijd verrezen daar heerlijke bouw- ""araHiin werken; slechts het hedendaagsch Ame rika en Australië bieden navolgingen aan van zoo had Alexandria geen enkele mededingster, en slechts één die haar overtrof, en dat was Rome. Maar Alexandria was .niet Egypte, al verrees het aan de Nyl-delta; ’t was eenvoudig het vernieuwd, verjongd, gelouterd Athene, dat zyn zetel had over gebracht, de nieuwe metropool der Griek sche beschaving, Griekenland onder Egyp- tischen hemel. En het Christendom, dat daar reeds in de eerste eeuw onzer jaar- telhrig wortels begon te schieten, werd een mengsel van Grieksche wijsbegeerte en Joodsche godsdienstvormen. Maar zoover was het nog niet; wèl wa ren er reeds in den aanvang een groot aantal Israëlieten in Alexandria; Koning PhotomaOus Philadelphus liet hun gewijde geschriften in ’t Grieksch vertalen (de be- bekende vertaling der zeventigen van het Oude Testament.) Een ongemeen rijke boekverzameling werd te Alexandria samen gebracht; de scholen waren wereldberoemd, de weelde van sommige vorsten overtrof allo. man U—- -1 - weer, beschaving ontzenuwde het volk, en de vreemdeling had er gemakkelijk spel mede. De gebeurtenissen, die Egypte tot een Romeinsch wingewest maakten, be- hooren, door de rol die Cleopatra er bij vervulde, tot de meest algemeen bekende historische zaken. Onder Romeinsche heerschappy verloor ireophagen, binnen welke de lijkkisten het land allengs zijn beteekenis; alleen a;o on haar hAiirt aan de 1 Alexandria bleef de machtige, de gevierde. Bij de splitsing der wereldmonarchie kwam Egypte bij het Byzanlijnsche Keizerrijk, en de hoofdstad deelde met Byzantium (Kon- stantinopel) de eer, de lichtende fakkel der Grieksche geleerdheid te blyven. Maar daar rees in het Oosten de vaan, die bestemd was de landen, over welke zij zich zegevierend ontplooide, in den nacht der barbaarschheid terug te werpen. De eerste opvolgers van Mohammed brachten de Halve Maan naar de Noord-Afrikaansche kust; in 638 werd Egypte door Amroe, veldheer van den Khalief Omar veroverd, bij welke gelegenheid de beroemde boekerij van Alexandria een prooi der vlammen werd. De luister dezer stad leed zeer veel door het beleg ’t welk zij moest doorstaan alleen als handelsstad behield zij haar be teekenis, omdat de Venetianen en Genueezen daar de Indische waren, door karavanen of met schepen aangebracht, in ontvangst na men. Dit duurde totdat de ontdekking van den zeeweg om Kaap de Goede i Hoop ook deze bron van welvaart deed ophouden te vloeien. Egypte was nu een Arabisch gewest ge worden, en verloor dit karakter ook niet, toen de zwakheid der Khaliefen uit het geslacht der Ommajaden en Abassiden den stadhouders gelegenheid gaf, een meer on afhankelijk standpunt in te nemen. Als residentie voldeed het Grieksch Alexandria niet aan de wenschen der Oosterlingenin 970 werd Cairo gesticht, dat voortaan de zetel der Regeering werd. De kruistochten deden aan Egypte’s welvaart weinig goed, en de zelfstandige heerschappij der Mame- loeken gedurende ruim twee en een halve eeuw verdreef de laatste sporen der vroe gere beschaving. Een nieuwe macht verrees op het wereld- tooneel, die der Turken; Sultan Selim I sloeg de Mameloeken in 1517 en bracht Egypte onder het gezag der Porte, met een soort van zelfbestuur. Onder Turksche heerschappy is Alexandria als het ware ge heel vernietigd; toen op het laatst der vorige eeuw Bonaparte het stoute plan ten uitvoer trachtte te brengen, Egypte tot een Fransch wingewest te maken en het tot een der zetels van de West-Europeesche beschaving te verheffen, was van die stad slechts een puinhoop over. Na den aftocht der Franschen kwam het land op nieuw onder de macht der Porte, die in 1806 Mehemet Ali tot stadhouder aanstelde. Mehemet Ali heeft als een tyran gere geerd, maar de grondslagen voor den tegen- woordigen staat des lands zyn door hem gelegd; inderdaad is hy de hervormer van j Egypte geworden, dat hij tegel ykertyd in een rneer vrye verhouding tot Turkije 1 hulde gebracht.* bracht. Die verhouding is gedurende de I in zeer verzwakte mate iels van het loopende eeuw het onderwerp geweest van een uitgestrekte renbaan laten aanleggen, waarop Donderdag den 15. Juni groote wedrennen zullen plaats hebbon, die een groot aantal bezoekers zuilen lokken zoowel uit Nederland 'als uit Duitachland. En we moeten erkennen dat or zeer veel genoegelijks in ligt op dien dag Nijmegen te bezoeken. Afgescheiden van het natuur schoon dat men daar kan genieten, ia men zoker in de Nijmegenaara gulle, hartelijke gastheeren te vinden, De renbaan zelve ligt in de on middellijke nabijheid van hot station, de nieuwe, ruime buitenaocieteit „de Vereeniging” met zjjn schaduwrijken tuin paalt er aan, de stad zelve ligt weer vlak bij deze, zoodat men nooit verlegen behoeft te zijn om eon antwoord op de vraag: „waar zal ik me eena wat kunnen restaureeren P” De gemakkelijk ingerichte tribune en het middenterrein der renbaan bevatten ruimte genoeg voor 50.000 bezoe- kers en te oordeelen naar de ingeschreven paarden, zullen onze Nederlandsche sports men ten volle hun hart kunnen ophalen aan hot genot do edelste dieren met elkaar te zien wedijveren in vlugheid en kracht. Geen wonder dat de ingezetenen zelven druk in de weer zijn hunne stad feestelijk te tooien om ook op die wijze hunnen gas ten een vroolijk, hartelijk „welkom” toe te roepen. Zij steunen daartoe do commissie, die zich tot dat doel gevormd heeft, op de meest onbekrompen wijze en zeker ia ’t dat geen uwer lezers het zich beklagen zal, als hij den 15den Juni een uitstap maakt naar deze stad, die door hare tegenwoordige spoorwegverbinding en hare vele stoomboot- dienaten in een paar uur uit noord en zuid te bereiken ia. Wie sedert oenige jaren dozo stad niet bezocht heeft, zal bij aankomst verstomd staan over de groote en grootsche veran dering die zij ondergaan heeft. Het ge- nfeentebee£uur heeft op koninklijke wijze gebruik gemaakt 4an de vrijgekochte ves- ^-op-an omgeven met een gordel van ruitne stratennreede. fraai beplante singels en pleinen, terwijl uiêffuu6 dagelijks een groot aantal werklieden aan de westzijde der stad bezig ziet met den aanleg van het Kronenburgerpark, waar mi schitterende wijze partij is getrokken van het terrein, dat met zijn heuvels en dalen hier gelegenheid geeft tot den aanleg van een park, dat belooft een juweel te worden. De groote wedrennen, welke Donderdag 15 Juni a. s. te Nijmegen zullen gehouden worden, wekken ook in ’t bui tenland belangstelling. Verscheidene Duit sche bladen, vooral die uit de Rijnprovincie, hebben eon artikel daaraan gewijd, waarin zij hunne lezers tot een bezoek opwekken naar de stad „welke de „Heldengestalt” van Karei den Grooten zoo vaak aanschouwde.” De gastvryheid on gulheid der Nijmege- naars schijnt aldaar goed aangeschreven te staan, teu minste een der bladen meent op karakteristiek Duitsche wijze, dat do voor vaderen der tegenwoordige inwoners de be oefening dezer deugden van hunnen „Kai- serüchen Gönner” geleerd hebben. - In de vorige week is te Rot- terdam één geval van pokken voorgekomen, te Woerden 2 en te Gouda 3 gevallen. J.W. O.Tz., arbeider, beklaagd van verwonding, te Lopik gepleegd, is 11. Za terdag door de Arr. Rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot 2 jaren gevangenisstraf en f 100 boete of 24 dagen gevangenisstraf. In do zitting der Arr.-Recht- bank te Rotterdam van Dinsdag-morgen werd veroordeeld: M. K., vrouw van C.8., wonende te Schoonhoven, beklaagd van geweldpleging, tot 15 dagen gevangenisstraf. Vervolgens stonden terecht: j J. d. J., arbeider te Nieuw-Lokkerland, beklaagd van moedw. mishandeling te Gou- derak. Eisch 1 maand gev. cell, en f8 boete of 1 dag gev. cell. D. d, L., bouwman te Nieuw-Lekkerland, bekl. van verwqpding te Gouderak. Eisch 3 maanden gev. cell, on 3 boeten van f8 of 1 dag gev. cell. T. d. O., arbeider te Ouderkerk a/d IJsel, bekl. van mishandeling. Eisch 1 maand gev. cell, en f 8 boete of 1 dag gev. cell. G. K., huisvr. vau W. G., te Hekendorp, bekl. van diefstal van 4 paar schoenen. Eisch 4 maanden gev. L. O., schipper te Lekkerkerk, bekl. van rebellie. Eisch 3 maanden gov. cell. In bovenst, zaken over 8 dagen uitspraak. Door de Arr. Rechtbank te Dordrecht zijn veroordeeld: E. v. d. H. te Sliedrecht, wegens bedelarij, totv‘l maand cell, gevang, en opzending. C. P. Kz. te Sliedrecht, wegens vernieling van afsluiting tot f 11,boete, subsidiair 7 dagen. Do heer H. J. Ikkink, hoofd der school te Hei- en Boecop, hoopt op 1 Juli a. s. zijne 25-jarigo ambtsvervulling te gedenken. Nog dagoljjks hebben in de Betuwe verpachtingen van het kersengewas plaats. Er zijn minder kersen dan de hoo rnen in bloei beloofden; toch zijn er meer dan do koudo, schrale dagon doden ver wachten. Er worden flinke prijzen besteed. Men berekent dat ze tegen 5 a 7 ets. per half kilo op stam gekocht worden. Van de honderd courantlezersdie da gelijks de telegrammen over de Egyptische verwikkelingen in hun blad vluchtig over zien of overslaanzullen er misschien negentig zyn die meenen dat we met Egypte weinig te maken hebben en ’t ons dus weinig belangstelling inboezemt wat de heeren Tewfik-pacha en zyn weerbarstige Minister Arabi-pacha uitvoeren. Maar het Suezkanaal ligt op Egyptisch grondgebied,en het kan ons niet onverschil lig zyn wat er met den weg naar onze Oost- Indische bezittingen gebeurt. De lui zullen dat kanaal wel niet vernielen, gelyk zoo menig voortreffelyk kunstwerk uit de oud heid door ruwe soldaten aan de vernietiging werd prijs gegeven, doch zij kunnen de vaart belemmeren door torpedo’s, of door op de booten te schieten. De souvereiniteit over het Kanaal kan, ten gevolge der tegen woordige kibbelaryen, in handen komen van Frankryk of van Engeland, die de passage zouden kunnen bemoeielyken, wel niet in het belang der aandeelhouders, maar daar vraagt de politiek niet naar. Kortom, ook de Nederlanders hebben met Egypte te maken, al wordt onze opinie niet inge roepen over de oplossing van het conflict. We meenden om die reden getrouw te zyn aan onze taak, door ditmaal eetr blik te slaan op het land der wonderen en ge heimenissen en wel vooreerst op zyn vroe gere geschiedenis. Niet minder dan Jordaan, Eufraat en Tiber, is de Nijl een rivier, welks naam ons van kindsbeen af zoo gemeenzaam in de ooren klinkt, als behoefden we slechts op te staan om er in te gaan baden. En toch met hoeveel misteriën staat hij niet in velband I Daar, langs zijn oevers, woonde een volk dat een hoogen trap van beschaving had bereikt toen overal elders nog bar baarschheid heerschte, «n een nntwikL-plden godsdienst kende, vóór we nog in eenig ander land of het moest China zyn I een spoor ontdekken van aanbidding eener Hoogere Macht. Letterlijk in den nacht der tyden verliest zich de historie van de Egyptenaren wilt ge een oog werpen in een harer blad zijden, aanschouw in het Rijks muséum van oudheden te Leiden die ontzaglyke^teenen waren gesloten die op haar beurt aan de zorgvuldig gebalsemde lichamen der over- ledenen een laatste woning aanbodendertig eeuwen achtereen hebben zij hun schat be waard, totdat eerst de plunderzieke woes- tynbewoner, daarna de ruwe soldaat, de nieuwsgierige reiziger, eindelijk de onder- zoeklievende geleerde de eeuwige stilte dier graven verbraken. Nagenoeg veertig eeuwen vóór Christus heeft men, uit de opschriften der bouw werken en de ontcyferde papyrusrollen de geschiedenis van Oud-Egypte, met zyn oor logen en omwentelingenzegepralen en nederlagen, tydpetken van glorie en van achteruitgang, verovering van aangrenzend gebied of bukken voor vreemd geweld, en loopende over dertig koninklijke geslachten (dynastiëen) welker opvolging waai lijk niet steeds vreedzaam toeging, kunnen nagaan. De lange periode der specifiek-Egyptische 'beschaving eindigt met de zesde eeuw vóór onze jaartelling, toen koning Psammetischus de Eerste, een warm vriend der Grieken, met wier hulp hy zich van zyn mededingers naar de Regeering had bevryd, het land openstelde voor deze vreemdelingen, die wel is waar de bronnen van welvaart ruimer deden vloeien, de vormen der samenleving verfynden, den handel verlevendigden en tevens den glans van den troon tot het hoogste toppunt van volkomenheid opvoer den, maar ook de kiemen legden voor den naderenden ondergang der nationale onafhankelykheid. De volken der Oudheid bleven vry en krachtig, zoolang zij zichzelf waren; nauwelyks evenwel maakten zij kennis met een misschien niet hoogere dan toch andere en meer verfijnde beschaving dan de hunne, of het oorspronkelyk karakter ging weg, daarmede tde veerkracht, het weerstandsvermogen, de macht om zich staande te houden. Egypte ondervond dit. Toen Cambyzes, de Perzische Koning, (525 j. v. Chr.) met zyn leger naderde, moest het bukken, en werd 120 jaar lang een Perzische provincie. Een daarop volgende zestigjarige periode van schynbare onafhankelykheid kon de nationale grootheid niet meer herstellen, en toen in 340 de Perzen ten tweeden male kwamen onder aanvoering van Ochus, zwichtten de Egyptenaren op nieuw. Sedert dien is hun land een speelbal ge worden van opvolgende buitenlandsche ver overaars en bezitters. Een onafhankelyk Egypte is er nooit meer geweesten zal er waarschynlijk ook nooit meer komen. Het volk, dat eenmaal boven aan stond in de beoefening van kunsten en wetenschap pen, is verdwenen, versmolten, opgelost in den bonten stroom der nationaliteiten, en slechts de geleerde kan er sporen van terugvinden, verbasterde overblijfselen die nog i.. tc KEND WATER Egypti verijde uperuueu, net nein i pantserde fregatten ontzaglyk snelle opkomst. Eerlang ren. De geldnood waarin zoowel de staatskas en slechts één die haar overtrof, en dat Maar Alexandria verrees S. W. N. VAN NOOTEN Uitgewn- eiingen, die :veel hoofd- bt Ali her- gïènzen van

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1