N°. 680. Zondag 25 Juni. 1882. e Ni ordeelt. BTING OAK, delijks in Moes- Boomkweekerij, verrichten heeft, ste druk. Naar mwoordigen tijd Scheeve verhoudingen. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. eijing oven. ÖWIJK. RS’ IGEN, F’ ■RTEN, BINNENLAND. BUITENLAND. e I NOOTEN te flink en E. Van oud 22 jaren. 1,45, wei- dito Schoonhoven. Prijs 50 Cents, te bekomen. Ie qual. f30,00 Noordholland- uangevoerd 130 per half kilo. 1,10 per week, meren f 10 18. et., 2de qual. Kalveren: 1ste 0,85Schapen deel der kroon de opbrengst te LNDER. evattende onge- 1,W. ibericht van de aars. Goudsohe rtijen. Prijzen al. f25&27. Bint f 16 18, anepzaad f 8 k 9. iks. poëzie, is waro aon gfa i soliede KLOK wijze van bèta» srvoegen zich by koestraat PEND. uur. ar herhaling en >rdo in de theorie Stukje. Tweede verkrijgbaar: ‘gen n. de i. Schoonhoven. ii 1882. Fokkes, ouders aijt. Andreas ■oen en H. De ouders H. Ziel- jSCHOomVEMM COURANT aschadigen, met M. VAN DER lectie gratis. ii dankbetuigln- lage. i. per kilo. 2de qual. f52, 30 h 80 ets. iwsche, Flakk. ‘11,50 12,25, dito mindere f 6,75 k 7,50. i, Zeeuwsche en ere f6,30 k 7,50. k. en Overm. ar f 5,50 a 6,60. ie dikke f3,50 l, 80. 1,50. de weekmarkt Laas, 139 wa- uks, wegende Holl. f29 k 32, der 6 wagens wagen Edam- ig. Weiboter, Ook deze waarheid, ik hoop ten minste dat wy haar als zoodanig erkennen zullen, is alles behalve nieuw. Hoe komt het dan, dat zij nog zoo weinig in toepassing wordt gebracht? De oorzaak vinden we welsprekend uit gedrukt in de oude geschiedenis van den Babelschen torenbouw. Te zamen zullen we een gewrocht oprichten, dat tot aan den hemel reikt, en het ontbreekt ons niet aan y ver om de bouwstoffen byeen te slepen en te bevestigen. Maar die ongelukkige spraakverwarring werpt al onze plannen in duigen, we verstaan elkander niet, en het eind der historie is, dat we als be zetenen rondloopen zonder iets uit te voeren. Daarna gaat elk zijns weegs de arbeiders verspreiden zich in verschillende richtingen. Een volgend geslacht vindt slechts de stemmen, zich vooral tegen de tijdelijke af schaffing der Jury verklaard heeft. In den laatsten tijd zijn zoowel in Ierland als in Londen weer verscheidene stapel plaatsen van wapenen en amunitie ontdekt en in beslag genomen. Met 336 tegen 150 stemmen heeft de Fransche Kamer van afgevaardigden het wetsontwerp tot regeling der echtscheiding aangenomen. Een nieuwe aanleiding dus tot botsing met de kerk, die, zooals men weet geen echtscheiding toelaat. Voorts is besloten een juweelen te verkoopen en bestemmen voor een fonds voor gebrekkige en oude werklieden. 1HTEN. Boter: le qual. half kilo; kaas k 28 ct., overloo- 3 k 30, lammeren !3 k 26 ets. per 4 k 7 per stuk; ,60, Zeeuwsche rs f2,70, Roode we aardappelen S. W. N. VAN NOOWN Uitgew». «V w- --*■- nagel is aan zyn doodkist als u de plaats ten deel valt waarop gij uw zinnen hebt gezet, en dat hy niettemin met een vrien- delyken glimlach; op de lippen naar uw gezondheid komt intorrtieeren. We vragen, of er in een maatschappij, waar de onderlinge verhoudingen dus zijn •geregeld”, van samenwerking sprake kan zijn? Als we eens opmerkzaam de menschen een tydlang onder verschillende omstandig heden waarnemen, dan zal ons dit blijken: Juist zy, die zich het bitterst beklagen over de laagheid, de beginselloosheid, de gren- zenlooze zelfzucht van de personen met wie zy in betrekking staan, zyn zelf de ergste lyders aan die zedelijke krankheden. Een eerlijk, trouwhartig man, wiens woord de onbewimpelde waarheid, wiens daad een stap ter bevordering van hêt goede is, voedt geen booze gedachten; alvorens aan iemands oneerlykheid te gelooven, moethy telijk beginsel in onze Christelyke maat- zeer sterke bewyzen hebben, geen schadu- -x» wen van vermoedens. En niet slechts is met zóó een samenwerking zeer goed mo- gelyk, maar ’t is verrassend hoe spoedig hij haar ook vindt, vooral wanneer het blijkt, gelijk by zulke karakters regel is, dat het hun niet te doen is om bevrediging van persoonlijke ydelheid, om zich een naam te maken die toch, in het gunstigst geval, weer spoedig wordt vergeten, noch om stoffelijke voordeelen te behalen, maar dat slechts de y ver voor het welzijn hunner medemenschen hun dryfveer is. Eerlyke lieden, mannen en vrouwen van karakter, streng jegens zichzelven, welwillend tegen over anderen, zij zyn de steenen voor het gebouw der sociale hervorming. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prya: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Directeuren van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam hebben tot lec tor des genootschaps benoemd Dr. J. L. Hoorweg, leeraar aan de rijks hoogere burgerschool te Utrecht. Door den heer J. Peereboom, cadet aan de Kon. Mil. Academie te Breda, is met goed gevolg het offleiers-examen voor Genie O. I. afgelegd. De Haagsche wedrennen, aan vankelijk op' 14 September bepaald, zijn vervroegd en zullen nu op 17 Augustus ge houden worden. Bij de Dinsdag te Berkel g houden harddraverij waaraan 30 paardt deelnamen, is de prijs van f 100 gewonnen door het paard La Flèche, eigenaar J. Wuste te Zandpoort, pikeur J. De Boer, van Wa teringen; de lste premie, f 30, door het paard Goliath, eigenaar Ph. Qualm te Per- nis, pikeur P. Qualm, en de tweede premie, een met zilver gemonteerde zweep, door het paard de Leuke van P. De Bruin te Ha- zerswoude, bereden door H. Blonk van Boe- termeer. In de correctionoele terecht zitting van het gerechtshof te ’s Gravenhage, 11. Zaterdag gehoudenwerd behandeld het hooger beroep van een vonnis van den kan tonrechter te Schoonhoven ingesteld door den ambt, van het openb. min., waarbij Dr. A. H. A. v. R., te Ouderkerk a/d IJsel, is ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake van het hebben in strijd met het reglement voor den polder Kromme Geer en Zijde, van twee bruggen en twee dammen in den Kerk vliet welke bruggen te laag waren terwijl de dammen den geregelden doorgang in het water belemmerden. In April 1881 werd bekl. namens het polderbestuur aangezegd dat hij de bruggen moest verhoogen en de dammen opruimendoch hij betwistte de bevoegdheid van het bestuur tot het geven van dien last en beweerde de onwettigheid van de door het z. i. onbevoegd bestuur vast gestelde keur. Hierna yolode d» v» voxi. voor aen kantonrechter en het spraak ook in appèl door^lo^arrorul^rëchL bank te Rotterdam gegeven werd. Op het beroep in cassatie, vervolgens door den officier van justitie te Rotterdam ingesteld, gaf de Hooge Raad den 24sten April jl. een arrestwaarbij de zaak tor behandeling naar het gerechtshof verwezen werdzoodat thans het beroep van het vonnis van den kanton rechter aan ’s Hofs beoordeeling was onder worpen, Voor het Hof had een nieuw ge tuigenverhoor plaats ter constateering van de verkiezing van het polderbestuur, de wet tigheid van de keur en de bevinding omtrent de belemmering van den waterloop in de Kerkvliet. Naar aanleiding van de verkla ringen van de getuigen hield het openb. min. de schuld van den bekl. vol. Adv. gen. Mr. Gregrory sprak bekls. beweringen tegen en eischte zijne veroordeeling tot f 10 boete of twee dagen gevangenisstraf. Bekl. ont wikkelde nog nader zijne grieven tegen de vervolginghij geloofdedat door de han deling van het polderbestuur eene verkor ting van zijn eigendomsrecht zou plaats hebben en verzocht ten slotte op verschil lende gronden zijne vrijspraak. De uitspraak is bepaald op heden. Door de Arr.-Rechtbank te Rot terdam worden 1.1. Dinsdag veroordeeld: W. v. d. B. Pz., arbeider te Berg Ambacht, bekl. van beleediging van een bedien, be ambte, tot f 8 boete of 1 dag gev. E. t. H., arbeider te Nieuwerkerk a/d. IJsel, bekl. van beleediging van een bed. beambte, tot f 8 boete of een dag gev. S. K., kastelein te Bodegravenbekl. van het afleggen van een valschen eed in een civiel geding, werd vrijgesproken. Vervolgens stond terecht: J. v. d. B., arbeider te Reeuwijk, bekl. van geweldple ging tegen bed. beambten in functie. Eisch 6 maanden gev. Over 8 dagen uitspraak. De collecte ten voordeele van het Fonds ter ondersteuning en aanmoedi ging van den gewapenden dienst in het Koningrijk der Nederlanden heeft opge bracht to Gouda f 145,12}; te Gorin- chem f 117; te Kralingen f 115,211; te Ameide f25,96; te Tionhoven f 2,94} te Hoornaar f 3,93; te Noordeloos f 9,10. Te Waddinxveen heeft eene voor de uit Rusland verdreven Israëlieten gehouden collecte opgebracht f 177,07. In Sempervirens leest men: „Dat poppen of vogelverschrikkers niet altijd helpen tot het verjagen van vogels blijkt uit het volgende: Eenigen tyd gele den plaatste ik in mjjnon tuin een aange- kleoden man of zoogenaamden vogelver schrikker wien ik een ouden jas had aan getrokken enz. In plaats dat de vogels er bang voor werden on wegvlogenzyn zy tot mjjne verwondering er iu komen nestelenik vond in den zijzak oen nestje met 6, en een ander in den borstzak met 7 eitjes. Dus voorwaar! een goed middel tot verschrik king der vogels. Wellicht dient het veeleer om ze aan te lokken.” De bekende predikant der Herv. gem. te Moerdijk, Ds. W. C. H. Koeken, is in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht overleden. Prjjs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht lij een aanvoer 3 was de handel weder vrij vlug. :alf koeien f250 ’25, dito vaarzen '5 £190, guiste ien f 150 k 240, alveren f 6 h 12. re 48 h 50 ct., >r kilo,fokvar- 11 per stuk. ji- dito fl,20& 0,80 i 0,90 de d. Aangevoerd: en graskalve- 284 schapen of 181 biggen en treurige bouwvallen van hetgeen zoo hoopvol werd aangevangen. Wy verstaan elkander niet. We stellen elkander eischen, waaraan het niet mogelyk is te voldoen. Er wordt niet op den voor grond geplaatst, dat twee menschen het zelfde kunnen willen, maar toch in bijzon derheden van elkander kunnen verschillen wij verlangen volkomen gelykheid van op vattingen, van begrippen, van overtuiging, anders gaan we niet mee. En let wel op, dat van ons geen poging uitgaat om onze zienswijze naar die van anderen te schikken integendeel, zij moeten tot ons komen, en beginnen met de belijdenis, dat wij het aan ’t rechte eind hebben, datzy in dwaling verkeeren. De spraakverwarring komt alleen daardoor, dat zy er voor bedanken, juist onze taal te spreken; deden zij dit, dan zou de toren ook wel klaar komen. Nergens blykt dit duidelijker, dan waar wy vragen wat de oorzaak is, dat het Chris- ItAr.! In VU. «U aX a! ïl I» a amaaX schappij nog zoo weinig ruimte "inneemt? Zelfs zy, die niet tot de leden van een of ander Christelyk kerkgenootschap behooren, zullen terstond toegeven, dat de verhouding tusschen de voorschriften van den godsdienst en de practyk van het maatschappelijk leven zoo innig mogelyk moet zijn. Die maatschappij, ze heeft behoefte aan de be oefening derzelfde deugden, die sinds eeuwen her door de edelsten onzer natuurgenooten als de kern der wezenlijke vroomheid wer den aangemerkt. Liefde tot den naaste, geloof in de toekomst van het menschelijk geslacht, toewyding aan de taak die ons werd opgedragen, reinheid van zeden, on derdrukking van het egoïsme, zin voor waarheid en recht, laat er iemand komen die ontkent, dat in deze het geneesmiddel ligt dat de sociale krankheden doet ver dwijnen. En toch, de duizenden en rnilli- oenen, die persoonlijk gaarne zouden op treden om dat alles wortel te doen schie ten, en alzoo het groote hervormingswerk op de rechte wyze aan te vangen, zy •«mm «oïcolaord «n werkelooswant «Ik van hen heeft nog iets bovendien, waaraan hij byzonder hecht, dat volgens zyn idéé niet gemist kan worden, zyn speciale opvatting van deze of gene, min of meer leerstellige waarheid, en slechts bij vol ledige instemming op dat punt is hij tot samenwerking bereid. Al die ijveraars voor het goede, die toch zoo verbazend weinig tot stand brengen, ze doen ons denken aan een reisgezelschap, welks leden het volkomen eens zijn geworden over het doel van den tocht, den te kiezen weg, elks aandeel in de kosten, het uur van vertrek, maar op het oogenblik dat men van huis zal gaan tot de ontdekking komen, dat zij niet samen kunnen gaan, omdat zij niet dezelfde kleur van haar hebben. Op staatkundig gebied doen wy soort- gelyke ervaringen op. Wy onderstellen dat in ons land circa een kwart millioen personen zyn die de overtuiging deelen dat ons constitutioneel leven dreigt uit te doo- ven, als men voortgaat het kiesrecht uit- sluitend te verleenen aan de bevoorrechten door stoffelijk bezit; er bestaat op dat punt inderdaad een openbare meening. Maai ieder houdt er Zyn eigen manier op na, om het thans verouderd stelsel door een beter te vervangen; en zoozeer is elk over tuigd, dat hij het eenig mogelyke middel zoo niet gevonden heeft, dan toch voor staat, dat hij zichzelven ontrouw zou mee nen te zyn indien hy in het geringste daarvan afweek terwille van de samenwer king met anderen, die ook hetzelfde doel voor oo|en hebben doch even sterk als zy op hun stuk blyven staan. In ons vorig artikel over de bekende Unie-byeenkomst hebben we de nieuwste bewyzen bijgebracht dat het zoo isen we vreezen zeer dat het zoo blijven zal tot dat een gemeen- schappelyk gevaar de voorstanders van den vooruitgang dwingt, hun bijzondere wen- schen op zyde te zetten en zich tot berei king van liet gemeenschappelijk doel te bepalen. Misschien zal het dan juist even te laat zyn. Om weer terug te komen op het terrein, dat we ditmaal hoofdzakelyk voor ons on derzoek hadden gekozen, het maatschappe- lyk leven, het feit, dat men elkander niet verstaat, heeft ook ten gevolge, dat men elkander niet vertrouwt, leder onzer heeft in zyn naaste omgeving een groot aantal zeer eerlyke lieden, die, wanneer men hun met openhartigheid en zonder terughouding te geroeet treedt, onmiddellyk met gelyke munt zullen betalen. Ongeluk kig heeft men het een enkele maal slecht getroffen, en zyn vertrouwen geschonken aan één, die het wezenlyk niet waard was, gelyk later is gebleken. Voortaan opgepast, gedachtig aan den ezel die geen da capo riep toen zyn voetjes met zekeren steen in on zachte aanraking kwamen. Begin, met in ieder die met u in betrekking treedt, iemand te zien die u te avond of morgen zal willen beet nemen, »0o fluistert de stem der voorzichtigheid^^- en laat het uw voort durend strevo^reyn, slimmer te wezen dan hy. Bedenk, dat uw succes hem jaloerse!) maakt; dat hy groen wordt van nyd als hij uw lof hoort verkondigen; dat het een We herinneren ons nog levendig, welk een indruk eenigen tyd geleden op het gansche volk dat couranten leest te weeg gebracht werd door zekere redevoering van den (gewezen?) Minister van Justitie, den heer Modderman, waarin gewaagd werd van de waarschijnlijke nadering van een sociale revolutie, veel verschrikkelijker dan die van het laatst der vorige eeuwen welke speech aan het eind de aanbeveling inhield: •Herzie uzelf!” Overal- waar men kwam was het: Heb je de redevoering gelezen, die de Minister van Justitie in de Kamer heeft afgestoken? •Dat is te zeggen in uittreksel, in de Nieuwe Rotterdammer.” •Mooi hé?" Zelfs de weekbladen, die hun ruimte met spaarzaamheid moeten verdeelen, en in het halve of heele kolommetje aan de parle mentaire geschiedenis der week gewyd, slechts enkele druppels kunnen geven van den stroom van welsprekendheid, die zoo mildelyk gedurende zes, soms zeven dagen heeft gevloeidzelf dezen konden niet nalaten, eenige der meest klinkende vol zinnen op te nemen. Zoo zyn we nu eenmaal. Er was gang, er was harmonie in de redevoering, en dat pakte ons in. Zelfs aan de minst bescheiden critiek werd het zwijgen opgelegd. Ja, het duurde wel niet lang of zij hernam haar zoogenaamde rechten, maar voor een oogenblik was zij toch maar overbluft. Vooral dat „hei]zie uzelf”, dat vond men een koninklijk woord. Het was als het ware de logische voortzetting van het »Ken u zei vendoor de ouden bij gouden let teren boven den hoofdingang des tempels gebeiteld. Er werd niet bij gedacht, dat dezelfde aanbeveling, reeds eeuwen lang, in honderderlei vormvan den kansel en voor het voetlicht, in proza en gegeven dat zy, al« het gemeenplaats is geworden. Voor het overige Is het waar, dat in een volledige toepassing van dat woord de op lossing van alle denkbare maatschappelyke vraagstukken ligt opgesloten. Indien op een bepaalden dag alle menschen zich aher- zagen” dat is te zeggenniet zoo maar eventjes, een heel heel dunne, oppervlakkige opknapperydie alleen het oog des van verre staanden beschouwers kan voldoen, neen, zoo iets als de groote schoonmaak, die geen hoekje van het huis ondoorzocht laat en alles in orde doet brengen wat niet in den haak is, een herziening dus, die het volle daglicht velen kanweldan waren we in eens klaar, en er behoefde inderdaad geen maatschappelyke aardbeving, geen sociale revolutie te komen om den bedorven dampkring te zuiveren, gelyk de lieden zeggen die alle dingen hierbeneden al erg naar vinden. Men zou aan dat zelfde systeem een belangryke uitbreiding kunnen geven. By voorbeeld, wanneer de wensch wordt uitgedrukt naar een stipt toezicht op alle takken van dienst ten eijide de groote en kleine ongerechtighedendoor plichtverzuim, traagheid, hebzucht en beterwetery in de wereld gebracht, te verbannen het middel ligt voor de hand •Contróleer uzelf!” Doch wy weten maar al te goed, dat dergelijke algemeene voorschriften heel slecht worden opgevolgd. Wel ontbreekt het niet aan mannen en vrouwen van goeden wil, die, als het van hen alleen afhing, veel kwaad uit de wereld zouden doen verdwynen, maar hun afzonderlijke pogingen zijn te zwakwat zij aan zichzelf verbeteren is een druppel aan den emmer, en wordt niet zelden uitgewischt door het toenemend verkeerde, dat zich bij anderen ontwikkelt. Behalve den emstigen wil, om het groote hervormingswerk in onze eigen huishouding te beginnen, hebben we den gemeenschap- pelyken arbeid die de gansche menschheid, althans een belangrijk deel, tot het voorwerp onzer zorgen moet maken. Schouder aan schouder moeten we optreden tegen den vyand, die het gezamenlijk erf bedreigt, om hem onder de overmacht van het getal te verpletteren. Niet slechts zijn we onze eigen wel degelijk ook onzes broeders hoeder. Bij Zr. Ms. besluit is aan J. J. Putmankanunnik van het aartsbisdom van Utrecht, verlof verleend tot het aan nemen der versierselen van ridder der orde van Karel III, hem door Z. M. den Koning van Spanje geschonken. Op Woensdag 12 Juli a.s., des voormiddags te 11 urenzal onder nadere goedkeuring van den Minister van Water staat Handel en Nijverheidaan het gebouw van zijn Departementte ’s Gravenhage worden aanbesteedHet verruimen van den Vaartschen Rijn, tusschen het huis „deLies- bosch” en het huis „de Wiers”, onder de gemeenten Jutfaas en Vreeswijk (provincie Utrecht)behoorende tot de werken voor den aanleg van een Kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. Raming f157.140.) Aan het Departement van wa terstaat, handel en nijverheid werd 21 dezer aanbesteedde uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de njksrivierwerken in do Nieuwe Maas, het Scheur en den Hartel, met het onderhoud der werken van 1 Juli 1882 tot en met 30 Juni 1883. Minste inschrijver de heer G. De Hoog te Door d|kgra.a(f en hoogheem raden van den Lekdyk-Bovendams werd Zaterdag in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht aanbesteed het met 0.50 M. verhoogen van het dijkvak tusschen den spoorwegdam bij Kuilenburg en hectometerpaal 230, over eene lengte van 2070 meters. Minste inschrijver was J. Van Renswoudo te Jaarveld, voor f 10.200. Door het bestuur van het waterschap Hoog- en Laag-Raven is 19 de zer aanbesteed1. het maken van gebouwen 2. het leveren en stellen van een stoom- schepradwerktuig met toebehooren, alles ten dienste van een te stichten stoomgemaal voqr het genoemde waterschap onder Jut faas. Minste inschrijvers waren: voor N®. 1 de heer Rjjneveld te Montfoort voor f6121, en voor N°. 2 do heer A. F. Smulders te Utrecht, voor f5999. In de Zondag te ’sGravenhage gehouden vergadering van afgevaardigden der Vrijmetselaars-loges, ressorteerende on der het Groot-Oosten van het Koninkrijk der Nederlanden, onderhoorigo koloniën en landen, is tot Grootmeester-Nationaal der Orde gekozen Z. K. H. Prins Alexander, Kroonprins der Nederlanden. Uit IJselstein schrijft men dd. 20 Juni: Dezer dagen is van de IJsel- stroomtramweg-maatschappij bij het gemeen tebestuur alhier ingekomen een voorstel tot wijziging der voorwaarden waaronder haar concessie is verleend tot den aanleg van tramwegen door deze gemeente. De voorgeoteldo wijzigingen komen in hoofdzaak hierop neer, dat de Maatschappij lo. den aanleg van de lijn IJselstein, via Benschop of Lopik, naar Schoonhoven, op de lange baan schuift zonder zich ten dien aanzien aan eenige tijdsbepaling te onderwerpen. 2o. de lynen a Utrecht—IJselstein en b Utrecht via Achthoven (gemeente IJsel- stein) naar Gouda in plaats van op 1 Juli 1883 eerst op 1 Juli 1884' wil voltoojen. 3o. de voorgeschrevon garantie van f 2000 wil stellen onder voorwaarden, die, naar het oordeel van het gemeentebestuur, ge makkelijk aanleiding kunnen geven tot geschillen, >en 4o. gedurende twintig achtereenvolgende jaren eene subsidie eischt van f500 ’sjaars. Daar de Maatschappij ook tjjdens de voorbereiding der zaak aanhoudend wijzi ging in hare plannen en voorwaarden heeft gebracht en er geen gegrond vooruitzicht bestaat dat dezo aangelegenheid tot een goed einde zal worden gebracht, hebben Burgemeester en Wethouders in hunne vergadering van beden besloten andermaal aan do Maatschappij af te vragen, of zij de door den Raad vastgestelde voorwaarden aannoenit of verwerpt, on in hot laatste geval don Raad in overweging te geven de concessie iu ziin geheel in te trekken, en de onderhandelingen met doze Maat- i schappij af te breken. - I Do heer A. J. Verrejjdt zal art. 11 met 1 Juli a. s. aftredon als directeur der protesten tegen de Wet, neg cc~t - -o-rru-n- vermeerderd, nl. van den gemeenteraad van danig vervangen worden door den heer C. Overzicht Nadat de Duitsche Rijksdag eerst het ontwerp tot instelling van het tabaksmono- polie en daarna ook een voorstel tot ver- Rijkskanselier tot 30 November uiteen, zeker meer tevreden over den uitslag van haren arbeid, dan v. Bismarck, die dadelijk na den afloop der zitting op raad zijner ge- neesheeren ,(er wordt niet gezegd of het gewone dan wel Staatkundige geneesheeren waren) de wjjk nam naar zijn geliefkoosd Varzin. Van de groote overdrijving, waar aan v. Bismarck zich waarschijnlijk tenge volge van zijn overprikkeld zenuwgestel schuldig maakt, gaven de Berlijnsche bla den dezer dagen een welsprekend staaltje. Het cijfer der onvormogenden te Berlijn, door hem toen het zoo in zijn kraam te pas kwam opgegeven ruim 244000 te bedragen, blijkt slechts ruim zooveel honderden te beloopen, ’t geen natuurlijk eene niet ge ringe ergernis te weeg brengt. Die vreemde wijze van rekenen is misschien ook wel oorzaak dat de Pruisische Ministers van Fi nanciën het in den laatsten tijd zoo dik wijls met v. Bismarck oneens zijn. Ook de tegenwoordige, Bitter, denkt ernstig aan aftreden. Gelukkig dat de grijze Vorst, onder al die kleine tegenspoeden wat afleiding kan zoeken in het Egyptische vraagstuk, waar over dezer dagen te Constantinopel, door de gevolmachtigden der 6 groote Mogend heden geconfereerd zal worden. Turkfje is blijven volharden in zijne wei gering om er aan deel te nemen. Alleen heeft het aangeraden de conferentie in de Turksche hoofdstad te houden, teneinde de onderlinge onderhandelingen en het overleg gemakkelijker te maken. De conferentie heeft zich ten doel gesteld bespreking der Egyptische zaken op don grondslag van behoud der bestaande verdragen. Zij wil den Khedive handhaven, doch Arabi-pacha, den onruststokerverwjjderen. Naar ’t schijnt wenscht de Porte in de laatste dagen juist het tegenovergestelde. Van de vruchten van Derwisch pacha’s bemidde lende pogingen hoort of ziet men nog wei nig, of ’t moest aan zijn invloed zijn toe te schrijven, dat een nieuw Kabinet, met Raghib-pacha aan het hoofdis tot stand gekomen. In dat Kabinet heeft echter ook Arabi-pacha als Minister van oorlog zitting, zoodat aan de onlusten en samenzweringen vooreerst nog wel geen einde zal komen. De Europeaneh stellen dan ook weinig ver trouwen in den toestand en nemen bij hon derden de vlucht. Zelfs de verklaring der Engelsche regeering, dat bij den minsten schijn van kwaad, de gezagvoerders der es kaders in last hebben troepen aan wal te zetten tot handhaving der rust, schijnt het vertrouwen niet hersteld te hebben. Dat men met de behandeling der dwang- wet in het Engelsche Lagerhuis zeer lang zaam opschiet is geen wonder, als men na gaat op wat al vragen do regeering bij elke nieuwe bijeenkomst te antwoorden heeft. In een der laatste zittingen bedroeg het aantal vragen en antwoorden op een dag niet minder dan 100 waarmede een aan- zienlijke tijd verloren ging. Het aantal protesten tegen de Wet, waarvan t nog eerst afgehandeld is, is weder met één tramweg-maatschappij te Dordt, en als zoo- verineoi1^’, J Dublin, die met groote meerderheid van Kuipers Jzn. aldaar. Verrejjdt

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1