N°. 681. Zondag 2 Juli. 1882. SPANJE. eding BILJART, een, met bijbehoo- alles in goeden itingen adresseere irieven, onder let- rers dezer Courant. LANGE, HM AKER, 7 nhoven i, dat hij door het IERTENj i of te beschadigen, nderzoek kosteloos. en BERG, vat, Schoonhoven. X I Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. SMITS. sdendams lam. JNS, ijing van JU - f 225,- s nieuwe Contra de dienstver- vanging. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. Zegt het voort. nooit een Turksche 1,40, wei- dito die r is hier te lande niet populair. 1 hebben.De Minister zou zich haasten, tijdens mijn verlof”, zegt schr.denk ik, aan het verlangen te voldoen. Er f SCHOONHOVEBSCHE COURANT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, üitgeven. 90 ct., 2de qual. Kalveren: late f 0,85; Schapen firn. Schoonhoven, funi 1882. aders M. Snel en terrigje, ouders B. *is, dat hij met imen instemt; Pri. meer 1 1 t berigt, dat de -ksche Schuld ansche Schuld ild, en ter opzen- ten kantore van S2, des voormid- ït DIJKHUIS te TL8, tot de minst en naar verlangen net op maat knn- li. Aangev. 1 paard, tte en graskalve- »n, 533 schapen of s, 174 biggen en uk en E. Van Asch. kind, waarvan ou- Iterk. S. Sterk, ie van J. Kok. uiteengezet^ de HD. niet fbor- i van het met de Onderwijzers, en Hoog- ct. per half kilo. 22 24 ot. per half 30 a 2,00 per week. Weilammeren f 10 a f7 A 14. Gras per post bij alle om do grondwettige rechten der kroon te beperken. Zooals men weet kunnen Regee- ring en Kamer het maar niet eons worden en werd onlangs zelfs eene verhooging van het inkomen van den Kroonprins door de Kamer geweigerd. De wijzo waarop de Koning van zijne gevoeli;-fid deed blijken wordt echter vrij algem in afgekeurd en zal dus waarschijnlijk wel zijn doel missen. Guiteau, de moordenaar van Garfield, gewazen President van de Vereenigde Staten van Noord-Amerikaheeft Vrijdag jl. zijn gerechte straf ondergaan. subsidieerde bijzondere scholen het preven tief toezicht wordt behouden, werd in de zitting van Donderdag het voorstelLohman aangenomen met 46 tegen 24 stemmen. zijn immers een massa officieren overcom pleet? Doch laat ons den schry ver niet te scherp oordeelen over zekere gemakkelijkheid, waar mede hy bezwaren wegreiftnêért. We blij ven zeggen, dat we zijn geschrift met ge noegen lazenen als onze vrienden tus- schen nu en aanstaande week er eveneens kennis mede maken, dan zullen we over het door hem behandelde onderwérp nog eenige opmerkingen, zoo mogelijk een prac- tischen aard, aanbieden. iche, Zeeuwsche en tindere f6,50 h 7,60. 'lakk. en Overm. omer f 5,50 a 6,60. dsche dikke f3,50 h 4,80. Ik 7,50. 10,50. Op de weekmarkt Kaas, 118 wa- s, wegende 31.690 ische f 28 k 31,50, ronder 5 wagens i 1 wagen Edam- >r, 66 halve kilo, 'g- EN, Schoonhoven. van AARDE- iterwaard van Ischap, gelegen ap „WIEL". I 18 Juni ter lezing veld. Aanwijzing uli, des voormid- htingen te beko- iii hét Hoogheem- cts. per kilo. 2de qual. f52, lo 60 85 ets. leeuwsche, Flakk. •t f 11,50 5 12,25, 50, dito mindere rktberioht van de delaars. Goudsche partijen. Prijzen qual. f25 k 27. het allerlaatste voorwendsel moet wegvallen om den milicien in uniform met een schuin oog aan te zien. Onze schryver werkt zyn denkbeeld eenigs- »Of wordt het aantal vakken van onder wijs dan te groot? Kan misschien het onderricht met één uur in de week verlengd worden? Zoo niet, is het dan mogelyk dat aan eenig vak van minder groot belang, b. v. Botanie en Zoölogie, een half uur ontno men wordt, om daarvoor het andere in de plaats te stellen? Op de lagere scholen kan misschien een uur van de halve vacantiedagen daarvoor gebruikt worden. Onderwijzers voor dit vak zijn er genoeg te vinden; in elk gar nizoen zal zich een officier gaarne willen belasten met het onderwijs, en dóór, waar geen garnizoen isbehoeft men zich slechts tot den Minister van Oorlog te wenden om een onderwijzer; ’k ben zeker dat er da delijk een officier gedetacheerd zal worden voor dit doel. »Is het de wensch het onderricht zelf te gevendan bestaan er boeken genoeg die u de vereischte kennis kunnen geven. Ik ben overigens zeker, dat vele bekwame officieren dadelijk aan ’t werk zullen willen gaan om u een goede handleiding te ver schaffen. Het is zoo moeielyk niet.” 1CHTEN. Boter: ie qual. per half kilokaas 25 k 28 ct., overloo- 24 k 26, lammeren i 24 a 26 ets. per i f 6 k 8 per stuk k 7, Kleingeel f 4, Wolkammers f3, ,20 per Hectoliter. Bint f 16 k 18, Hennepzaad f8k9. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Ad verten tien: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterlijk to Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Adverté"A’- nwaarvan de plaatsing 3 maal wordt op^egevenworden slechts 'r nól in rekening gebracht. Bjj den uitgever J. L. Beyers te Utrecht is dezer dagen verschenen, en voor ‘25 cent is overal verkrijgbaar gesteld, een klein geschrift waarvan we de lezing zeer aan bevelen. De volgende regelen mogen iets bijdragen om dat te bevorderen. Onder den titel »Een beleefd verzoek van een Milicien aan alle onderwijzers in Nederland” behandelt de ongenoemde schrijver een klacht, waarvan ieder die ooit met militairen in aanraking is geweest, de gegrondheid dadelijk zal erkennen, jlk ben”, zegt hy, >de wettige zoon van wel opgevoede Hollandsche ouders, die mij van kindsbeen af hebben opgevoed in de strenge beginselen van het ’«plichtsbesef”, de eenige vorm van godsdienst waaraan zij zich hielden en waarbij zij zich gelukkig gevoelden. Toen ik 18 jaren oud was zeide mijn vader, Op myn verjaardag, mij, dat ik weldra een ernstiger) en grondwettigen plicht voor het vaderland zou moeten vervullen. Hij be doelde het dragen der wapens, tot bevei ligen van het grondgebeidvolgens de grondwet een der eerste plichten van elk ingezetene. Hoewel myne ouders niet ryk waren, bezaten zy toch wel de middelen om een plaatsvervanger voor my te stellen maar mijn vader altijd getrouw aan zyne beginselen wilde dit niet, en gaf mij op "ige wyze te kennendat ik dienstplicht persoonlijk zou Als de Egyptische zaken md praten kunnen schoon gewasschen worde*, dan is men nu op den goeden weg. Je gevol machtigden der groote Mogendheden zijn, na eerst onderling een verklaring van „be langeloosheid” gewisseld te hebben, druk aan ’t confereeren, en, ofschoon overeen gekomen is, dat al bet gesprokeie strikt geheim zal blijven, weet men al spoedig precies te melden, wat in elke fitting is voorgevallen. Zoo heeft men de eerste zitting besteed aan het vaststellen van een programma. In de tweede zijn t»gen den zin van Frankrijk, dat de Porte (Heen als Suzerein wilde beschouwen, de smvereinc rechten van den Sultan op Egypt» formeel erkend, maar met de bepaling dat Egypte nooit oen Turksche provincie zal kunnen wordenvoorts is de kamer van Notabelen als de wettige vertegenwoordiging des lands d en bepaald dat de financiëele con- Europa uitgeoefend, nader zal aenve vuigenen mei zien daarvan ai te koopen met geld. Zoodat, als eindelijk alle standen hun contingent aan onze le- vende strijdkrachten moeten leseren, zelfs d,0 besluiten waarde moet het allerlaatste voorwendsel moet wegvallen i,,™) staten-generaal. Maandag-middag hervatte de- Tweede Kamer haar zitting. Na afdoening van eenige huishoudelijke werkzaamheden, vroeg de Minister van Financiën, de heer Van Lijnden, de eenige Minister die de ver gadering bijwoonde, het wooi;d. TW Uor- innerde dat hü oat,n Mei namens de Rogeerlng de Kamer verzocht had, met de behandeling der aan de orde gestelde wets ontwerpen niet voort te gaan, in de ver wachting dat na kort tijdsverloop een nieuw Kabinet zou optreden. Die verwachting is niet verwezenlijkt, en nu achtte de heer Van Lijnden zich niet verantwoord als hij de schorsing van dringend noodige werk zaamheden langer deed voortduren. Tevens wenschte hij aan de Kamer mededeeling te doen omtrent den stand der crisis. Deze is nog niet geëindigd. Door den Koning is op het verzoek om ontslag afwijzend be schikt, ook nadat de Raad van Ministers nader zijne motieven had r!x-J_ Kpning verklaarde dat het kwam, dat het verwerpen Frankrijk gesloten handelstractaat aanlei ding kon geven tot het verleenen vdn het gevraagd ontslag. De Raad van Ministers meende echter, op zijn verzoek niet te moeten terugkomen en volhardde daarin, ook na kennis genomen te hebben van het advies aan den Koning van eenige hoog geplaatste Staatslieden buiten het Ministerie, die met’s Konings zienswijze overeenstemden. Toen het gebleken was, dat de crisis geen stap tot haar oplossing was genaderd, heeft Tr a—deze laatste - - --"tr at*#*?' ■“*- gesproken oordeel den heer Van Lijnden persoonlijk de opdracht te verleenen van een nienwe Kabinetsformatie, zij het ook met behoud of reconstructie van het tegen woordige Kabinet. Daarmede is de crisis een andere phase ingetreden. Hoe moeie- lijk het spr. ook is voorgekomen onder de bestaande omstandigheden aan die opdracht te voldoen, heeft hij echter gemeend zich daaraan niet te mogen onttrekken. Daar mede zal natuurlijk eenige tijd moeten ver- loopen, gedurende wolken de Kamer in over leg met den Voorzitter in de gelegenheid is gesteld nog eenige bij haar aanhangige wetsontwerpen te onderzoeken. Spr. ver oorloofde zich de vrjjheid haar aandacht te vestigen op het leeningsplan, een belang rijke voordracht, die wel is waar door de Kamer niet kan behandeld worden met een demissionair Ministermaar waarvan het afdeelingsonderzoek van gr.oote waarde zou zijn voor iederen Min. van Financiën. De Kamer ging toen over tot het trek ken der afdeelingen. De heeren Wybenga, Insingpr, Blussé, De Bruijn Kops en Gleich- man werden tot voorzitters gekozen. Door den heer Van Houten is medege deeld dat hij zijn motie van 9 Mei jl. introk. Woensdag werden eenige kleinere ont werpen behandeld. Bij dat tot goedkeuring van het handels- en scheepvaartverdrag met Roemenië vond de heer Van Kerkwijk aan leiding te wijzen op de tegenstelling tus- schen de onverdraagzaamheid jegens de Israëlieten, waarvan Roemenië voortdurend blijken geeft, en de godsdienstvrijheid die in ons land wordt gevonden; op het edel karakter van een waardig Israëliet, ons dezer dagen ontvallen, namelijk hetoud-lid der Kamer Godefroi, op het verlies dat de Kamer leed door den dood van den heer Nijst, een afgevaardigde die zich vooral door zijn groote welwillendheid kenmerkte. Bjj het ontwerp tot afschaffing van den ijk op weegwerktuigen werd afgewezen een amendement van de Commissie van Rap porteurs om tevens dieu op de gasmeters te doen vervallen. Do mededeeling des Voorzitters, dat de Centrale sectie besloten heeft het leenings- ontworp niet in behandeling te nemen, lokte eenig debat uit. Daarna werden de algemeene beraadsla gingen gehouden over het voorstel van den heer De Savornin Lohman, om do wette lijke voorschriften op den schoolbouw niet toepasselijk te verklaren op bijzondere scho len. De heeren Vermeulen, Van der Kaay on Schaepman verdedigden het voorstel, op grond dat het bestaan der bijzondere scho len niet afhankelijk gemaakt moet worden van do wisselende inzichten der opvolgende Ministers; daarentegen bestreden het de heeren Lieftinck, Do Mejjier on Buma; vooreerst, omdat hot jongste Koninklijk Bosluit oen groote verandering in den toe stand heeft gebracht, vervolgens, om het gevaar dat er in ligt een bros te maken in de nieuwe schoolwet en alzoo den eer sten stap te zetten op een weg die ons licht vorder kan voeren. Na aanneming van een amendement van don hoor De Beaufort, waarbij voor de go- Wy weten niet, of schr. den invloed van de school niet een weinig overschat. Ge steld, een jongen heeft daar een uur lang zyn onderwijzer hooren spreken over Va derlandsliefde, over de noodzakelijkheid ons te verdedigen, over de waarheid dat in dien we in de ure des gevaars niet willen vechten voor het behoud der vryheid, we later toch zullen moeien vechten voor de handhaving der tyrannie; en over de mo gelijkheid van een afdoende verdediging, als we maar willen! Maar hy komt thuis en juist hoort hij zijn papa mopperen over »het gouvernement.” Alweer afgestemd en het was zoo noodig! Maar het kost geld, en daar willen de heeren niet aan, weet je I Ais ’t maar voor oorlog was,— dat slokt de millioenen in, en straks, als de Pruisen komenzullen we met heel onze mooie armée en prachtige vestingen het toch geen week volhouden 1” Ik vraag u, wat moet die knaap nu denken? Toch moet de school het hare doen. Maar een vak er bij, dat gaat niet; we peinzen er juist over na, hoe we ze wat kunnen verminderen. Vakken inkorten? ’t heeft ook zyn bedenkelyke zyde. Naïef is onze schrijver als hy over de hulp der officieren spreekt, maar die naïveteit wordt komischwanneer hy daar gewaagt van de medewerking van het Departement van Oorlog. Verbeeld je, daar gaat het hoofd 1 der school of wel de burgemeester van ja, ik zal maar zeggen Lopik of welke andere gemeente gij wilt, naar Z. Exc. en zegt: »Ik zou graag de jeugd wat kennis van onze defensie willen doen verkrygen, en in een paar naburige gemeenten is men daar ook zeer op gesteldwil u zoo vi {IaIi.I. A..A AA.» A^r.A.1 als wandelleeraar dat werk op zich Bjj Kon. besluit is, met in gang van 10 Juli e. k., aan den veearts W. F. Steygerwalt, te Leiden, de titel toe gekend van gouvemements-keurmoester van vee ter visitatie van vee te Rotterdam, vóór de inlating naar het buitenland. Aan het departement van Wa terstaat enz. is Woensdag aanhf-*- lo. De uitvoering en de Lokmet het onderhoud dier werken, van 1 Juli 1882 tot en met 30 Juni 1883 in 4 perceelen. Minste inschrijversvoor het le perceel, F. E. Terwindt, tePanner- den, voor f 11.957; voor het 2e en 3e per ceel B. A. Van den Berg te Pannerden, voor f5090 en f17.688 on voor het 4e perceel C. Sterk Hz. te Heukelumvoor f 24.833. 2o. Het maken van normaliseeringswerken en het vernieuwen der rivier de Beneden-Mer- wedo tusschen de kilometerraaien 116 on 118, onder de gemeenten Dordrecht en Papen- drecht. Minste inschrijver L. A. Van Haaf ten te Sliedrechtvoor f33.070. Naar men verneemt, komt het gedeelte spoorweg KesterenReasonEist met October a. s. gereeden kan de opening van den spoorweg NijmegenVenlo in de maand Januari 1883 verwacht worden. Het Gerechtshof te 'sHago nam 11. Zaterdag leennis van het hooger beroep van een vonnis dor rechtbank te Dordrechtdat W. D. C., te Gorinchem heeft vrijgesproken van mishandeling der gezusters G. aldaar, omdat wel het wettig maar niet het overtuigend bewjjs was ge bleken. Uit de verklaringen der voor het Hof gehoorde getuigen G. bleek dat zij den 8 Deo. nogal last hadden gehad van het zoontje van C., dat zich met allerlei straat- seerd. Een hunnor had het jongetje ein delijk bjj den arm genomen en dat schijnt toen met de straatsteenen te hebben kennis gemaakt. De vader hierover verstoord zou zich hebben vergeten en de beide dames G. op gevoelige wijze hebben bejegend, zelfs zóó dat een harer zes weken verhin derd was haar gewoon werk te doen. De bekl. ontkende zijne schuld, maar adv.-gen. mr. Gregory oordeelde het ten laste gelegde naar aanleiding van het getuigenverhoor volkomen bewezen en requireerde veroor- deeling tot twee boeten van f8. De vor dering der beleedigde partij, mede door de rechtbank ontzegd, moest z. i. niet tot het gevraagde bedrag van f 118maar alleen tot een bedrag van 13,10, zijnde de kosten voor geneeskundige hulp, worden toegewe zen, daar de beweerde schade niet bewezen was. De vordering der civiele partij werd toegelicht door mr. G. Belinfante die op de geloofwaardigheid der getuigen i charge wees en naar aanleiding van verschillende gronden concludeerde tot toewijzing der vordering tot een bedrag van f 150, of zoo danige andere som als het Hof zal goed vinden to arbitreeren. Mr. Jac. Van Gigeh verdedigde de uitspraak der rechtbank en geloofde dat de eisch van de civiele partij niet ontvankelijk was omdat het bewijs der schade alleen door de partij zelve werd be weerd en niet van elders was bewezen. Door de Arr. Rechtbank te Bot terdam is Dinsdag veroordeeld J. v. d. B., arbeider te Reeuwijk, bekl. van geweldpleging tegen bed. beambten in func tie tot 15 dagen gev. cell. Vervolgens stonden terecht M. 8., oud 44 jaarheel- en verloskun dige te Goudabekl. van overtreding der geneeskundige wettenten eerste door het tweemaal voorschrijven van inwendige ge neesmiddelen voor ziektenzooals diphiteris en roodvonk, welke buiten zijn bevoegdheid lagen om te behandelen en ten tweede, van het tweemaal verzuimen van aangifte te doen aan don burgemeester van Gouda van geval len van besmettelijke ziekte. Dr. Klinkert te dezer stedewelke als deskundige in deze zaak werd gehoordkon niet uit het eerste feit maar wel uit het tweede feit pertinent afleidendat de bekl. zijne bevoegdheid was te buiten gegaan. Eisch 2 boeten van f 100 of 7 dagen gov. voor iedere boete en 2 boe ten van f25 of 2 dagen gov. voor iedere boete. B. A. V., uitgever te Gouda, beklaagd van overtreding der wet van 1817 (Staats blad no. 5) betreffende do rechten van het drukken on uitgeven van werken. De acte van beschuldiging luidt, dat de beklaagde zou hebben overgenomen in een door hom uit gegeven werkje, „Verzameling van Chris telijke gezangen”, verzen voorkomende in het door de firma J. W. Van Leeuwen te Leiden uitgegeven zijnde boekje Godvruch tige oefeningen ter oero der Heilige Mar telaren van Gorkum en aldus gepleegd nadruk strafbaar volgens art. 425 Code Pónal. De eisch luidde veroordeeling tot f 100 boete, benevens solidair in de kosten, en tevens veroordeeling tot een schadevergoe ding aan den benadeelde te voldoen van >in uniform gekleed, plaats nam in een der groote koffiehuizen, en een glas bier bestelde, werd mij dit niet gebracht, ter- wyl er voor en na tt'il voui plait meneer'1 gespeeld werd tegen allerlei soort varr men- schen, die daar zaten in ’t burgerpak. Wie en wat waren zij? Daar vraagt men niet naarl En wat was het antwoord, toen ik myn beklag indiendeP Dit: »Wij tappen hier niet aan soldaten 1” (Over het algemeen is schr. niet gelukkig in de keus zyner voor beelden. Een aantal groote koffiehuizen weren het bezoek van soldatenomdat an ders de officieren, of, bij andere, de on derofficieren zouden wegblyven. Die heeren willen vrij zijnen by hun gesprekken niet door hun minderen beluisterd worden Dat zit niet in minachting van den mili tairen ttand, maar in de militaire begrippen zelve, die nog van ’t jaar nul dateeren, en waarover we later nog weleens een woordje zullen spreken.) Maar genoeg, het leger is hier niet populair, omdat men niet van de noodzakelijkheid van zijn bestaan is doordrongen, overtuigd als men is dat Nederland toch niet te verdedigen is. Dat betwist hy met alle macht, en hy wil op de openbare meening gewerkt hebbenom het ongelukkig begrip van onze weerloos heid te doen verdwijnen. Dat moeten zij doenin wier handen de toekomst van ons volk ligt, de onderwijzers. Wekelijks één uurtje besteden aan onderricht in het krijgs- en defensiewezen, en we komen klaar. Dan zal de natie der toekomst gaan begrypen dat wij ons kunnen en moeten w verdedigen; dat het ieders plicht is, de i erkend roeping om zich daartoe bekwaam te ma- trole, door ken, te volgen, en met zich daarvan af I worden geregeld.* Veernieuws'engewich- i tigs is zoo als men ziet tot nog toe I niet besloten, en over het eenige, dat aan t geven, het even tueel bezettingsleger, is men het niet eens. Dit is trouwens ook geen wonder, want zelfs Frankrijk en Engeland, die in deze een eerste rol spelen, verschillen ook op uit wU kot er op aankomt, nog al het den^Koging goedgedachi Alle pogingen om Turkije te bewegen alsnog aan de conferentie deel te nemen zijn mislukt en dit duidt genoeg aan dat Turkije, zonder wien men, nu diens souve- reine rechten zoo uitdrukkelijk zijn erkend, toch eigenlijk niets doen kan, niet veel kwaads van de conferentie vreest. Het bemiddelend optreden van de Porte in Egypte bepaalt zich dan ook slechts tot een lijdelijk toezien; zoowel de Khedive als Arabi-pacha ontvingen een blijk van ver trouwen en goedkeuring van den Sultan, en dat nog wel niettegenstaande Arabi- pacha weigert aan den last om naar Con- stantinopcl te komen, te voldoen. Dorwisch- pacha stelt zich tevreden met de verklaring dat de orde volkomen hersteld is, dat de verstandhouding tusschen de machten on derling niets te wenschen overlaat en dat de Europeanendie intusschen grootendeels zich in veiligheid gesteld hebbenniets behoeven te vreezen. Intusschen gewagen de Engelsche bladen van oorlogtoebereidselen, die aan eene lan ding zouden doen denken. De verklaringen te dien aanzien door de Regeering in het Parlement afgelegd, bepalen zich tot alge meenheden die weinig licht verspreiden over de plannen der Regeering. Met dat al dragen ook de Egyptische zaken ruimschoots het hare bij om de af doening der lersche dwangwet te vertragen. Men beraadslaagt zoo ongeveer een week over elk artikel. Art. 12, dat in de jongste week werd afgedaan, geeft aan de regee ring het recht, om eiken vreemdeling, die haar eenigzins verdacht voorkomt, zonder den minsten omslag, het langer verblijf in het vereenigd koninkrijk te verbieden. In de eedsquaestie is door de Fransche Kamer van afgevaardigden een gewichtig besluit genomen. Met groote meerderheid van stemmen is namelijk besloten tot af schaffing van den godsdienstigon eed in rechtszaken en vervanging door de formule „ik zweer op mijn eer en geweten.” In dezelfde zitting word besloten tot ver wijdering der godsdienstige zinnebeelden uit de gerechtszalendoch in een der volgende vergaderingen gaf de Kamer het bewijsdat zij wel vrijheid, maar daarom nog geen onge bondenheid wenschtedoor de goedkeuring van een ontwerpstrekkende tot het tegen gaan van den handel in onzedolijke boeken, een handel die vooral in Frankrijk bloeit. In Rusland (St. Petersburg) is weer een schuilplaats van nihilisten, waaronder eenige dames, ontdekt. 14 hunner zijn in hechtenis genomen. Beter bericht is, dat aan 32 geestelijken eene belooning is toegekend, wegens hunne pogingen om Jodenvervolgingen tegen te gaan. a Bij de sluiting van de zittingen der Storthing in Noorwegen heeft de Koning n I de oppositie verwetendat zij 's lands ont- _r ovrien- wikkeling belemmert, door haar streven delyk zyn een officier aan te wyzen die zou willen nemen In grootere gemeenten zou i men er bepaald* een gedetacheerd moeten rkt n le qual. f 30,00 !9, Noordholland- Aangevocrd 133 de meest stellij myn militairen vervullen.” Onze man vertelt vervolgens zyns vaders inzichten volkon en al klinkt deze verzekering ons wat zon derling; >ik was voorstander van hetanti- dienstvervangingbond, omdat myn vader er yverig voor streed en ik zyne denbeelden reeds met de moedermelk had ingezogen, te meer omdat papa en mama het niet alfyd precies eens waren op dat punt, toch meent hij het gueu, en voornaamste. Best, hij wordt dan infanterist; en ofschoon veel hem tegenviel, (geen wonderI) de bewustheid, een plicht te vervullen, sKo- nings kleerén te dragen, een Landskind te heetendeed hem over alle bezwaren heen stappen, ten einde een geoefend oog en een sterken arm te krygen, tot afwering van vreemd geweld. Niet dat hij zoo’n vechtersbaas is; integendeel, hy schuwt den oorlog als het grootste kwaad, als de pest der menschheid, daar waar hij ontstaat uit T>heb- en heerschzuchl." Maar iets anders is het, waar hij dient »om het goed recht te verdedigen, zelfs dan nog, als de kans op succes bijna tot nul gereduceerd is.” Hoezeer moest hem dan ook hinderen, wat hem overkwam toen hij een paar dagen met verlof was by een tante, met twee zeer aardige nichtjes, en er voor zijn pleizier gezelschap van jongelui was gevraagd, en hij, trotsch op zijn uniform, niet minder op zyn bqjonet, moest ervaren dat men die spullen met den nek aanzag I Tante riep hem in een andere kamer, legde allerlei kledingstukken voor hem neer, en i>Trek dat soldatenpak uit en deze kleeren aan”, zeide zy; »de nichten willen u zoo niet zien op de partij.” Indien de schrijver dezer regelen den schrij ver der brochure een kleine mededeeling zou mogen doen, dan is het dezeOok ik heb in zijn geval verkeerd, maarde nichtjes waren heel andere lui. Zij vonden het niet onaardig met den milicien te wandelen; en toen ik haar spottend vroeg, of' zy niet vreesden zich te compromitteerendoor met zoo’n soldaat in ’t publiek voor den dag te komen, zeiden zij heel eenvoudig: »Om het oordeel van de menschendie ons vol strekt niet kennengeven we nieten wie ons wel kennen, weten ook dat wy ons niet met iemand zouden ophouden voor wien we ons zouden moeten schamen. Ik had dus öp dat oogenblik de eer, de lading te zyn die, in figuurlijken zin 1 door deze bekoorlyke vlag werd gedekt. Onze millicien had het dus slecht ge troffen; zijn »aardige” nichtjes zyn een paar vervelende nuffen, en ik betwijfel zeer of zij wel ooit een man zullen krygen. Dat hy voor zyn tante een flinke speech hield, het verpikte om zijn uniform uit te trekken, toch op de party kwam, waar men onkiesch genoeg was om krenkende opmerkingen over zyn pak en zyn bedrijf te tappen, (wel een gezelschap van den kouden grond waarbij hy ter kwader ure verzeild was geraakt!) dat hij later, op bed, geschreid heeft over de onverdiende schandelyke bejegening die hem was aangedaanen toen op het idee kwam, aan alle onderwijzenden in Nederland te vragen, aan dien staat van minachting waarin het Nederlandsche leger verkeert, een einde te maken, dat alles wordt ons achtereenvolgens verteld. En wat wil hy dan van leeraren van Burgerscholen leeraren Laat ons in korte trekken zijn gedach tengang schetsen. Het leger »Toen ik t

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1