Zondag 9 Juli. 1882. DIA”. [EID, i, alsmede eene EID, zen en stoppen sh. Contradedienstvervanging. MING f BERTEN. IRASOLS VERK, t verminderde )DE, Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. riNC. BUITENLAND. BINNENLAND. Directeur. van ks. Schoonhoven. S. W. N. VAN NOOTEN tb Schoonhoven, Uitgeven. Ie qual. f30,00 Noordholland- angevoerd 104 1,45, wei- dito ij een aanvoer was de handel et, 2de qual. Kalveren: late 0,85; Schapen hoewel schijnbaar aan het nemen van Schoonhoven. i 1882. Ilias Hendricus, i der Zanden. J. Hogeweg en lint f 16 18, nepzaad f8010. BLOCQ VAM LA, Nassaulaan tegen Augus- )erioht van de ia». Goudaohe tijen. Prijzen qual. f25è27. i- dito fl,00& 3,90 1,00 de verlangt men tene fatsoenlijke P, G. ter G, aan het per half kilo, l24 ot. per half 11,60 per week, 'eilammeren f7 8 13. Gras ons over het alge- HTEN. loter: le qual. half kilo; kaas 28 et, overloo- i 30, lammeren t a 26 ets. per l k 6 per stuk 2e soort f 4,00, SCHOOMOmSCHE COURANT -■ >;JS tp.'SEi ‘-‘A Bylandt i Gedep. grondwettig voor blijft. >Het dragen tot handhaving der onafhan- i den Staat en tot beveiliging Prgs der AdvertentiSn: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaateruittite. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche AdvertentiSn, waarvan de plaatsing 3 maal wordf opgegevenworden slechts t maal in rekening gebracht. df koeien f250 20, dito vaarzen a 190, guiste ien f 150 A 220, Iveren f 6 A 14. e 48 50 ct. A 8 weken f6 i. Aangevoerd: en graskalve- 169 schapen of 62 biggen en lerolng k. houdt h»t uteAA-NLUG- usagiersbooten de veergelden den van passa- arief, aan den Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. 1 35 jaren, echt- - A. De Ridder, per kilo. Ide qual. f52, 0 A 85 ets. wsche, Flakk. 11,50 A 12,25, dito mindere LJ_4.ii is een enkele gulden voorhet Departement rovan Oorlog te voteeren^^ng^het retfo i JJe vraag, die ik ontkennend-zou WillenpteceeringstelaeLiriet W utt woorden, of het wonen in kazernes gelicht, zoolang het ---8Chrift een doóde letter der wapenen 1 kelykheid van o- o van zijn grondgebied blijft een der eerste plichten van alle ingezetenen.” Hoe kras ook uitgedrukt, die meening was geheel de myne. Vrauen wy ten slotte, of het onderwys iets doen kan, om dat militair besef, met vaderlandsliefde zoo nauw verwant, bij de jeugd te verlevendigendan gelooven we dat het antwoord bevestigend kan zyn. Het is niet noodig, eenig nieuw leervak er bij te scheppen, en de officieren-in- structeurs kunnen gerust in hun garnizoenen blyven. Dat het goed is, «en vry volk te zyn, hetwelk de beschikking over zijn lot in eigen hand heeft, leere m«n den kinderen bij de les in geschiedenis. Men twist wel eens in paedagogische kringen over de waarde van dat leervak, en het maakt zelfs een punt van tweedracht uit tusschen de mannen van openbaar en van byzonder onderwysmaar op gepiste wyze be oefend zal het iets bydragen om burgers te kweeken die nationaliteits-begrip hebben, een zeer noodig element te midden van de breede schaar van uiteenloopande beschou wingen waarmee men ons vermoeit. En dan de kennis van onze natuurlijke ver dedigingsmiddelen die door de groote meerderheid van ons volk nog zoo weinig gekend en dien ten gevolge volstrekt niet gewaardeerd worden, behoort zoo eigen aardig thuis bij de les in aardrykskuhde, dat we daar niets meer va» behoeven te zeggen. Wordt op die wyze, zoo eenvoudig mo- gelyk, gehoor gegeven aan het »beleefd verzoek” van den »milicien”, wiens brochure my aanleiding gaf tot het schryven van twee cuurant-artikels over cm «dié my Mer ter harte gaatdan mag hy waarlyk wel zich ^dankbaar en voldaan” verklaren. Zeeuwsche en sre f6,50 A 7,60. r. en Overm. r f5,50 a 6,60. e dikke f3,50 ,80. ,80. 40.' de weekmarkt aas, 122 wa lgende 30.279 e f 28 ik 31,50, Ier 5 wagens wagen Edam- halve kilo, te bekomen: iedereen. lie binnen- en Ichten en Mtin- die van den te- inne onderlinge ti, benevens vele gendie ieder- Tweede, veel linnen bandje. Overzicht. Bij gebrek aan meer omvangryken arbeid houdt de Kamer in Frankrijk zich in den laatsten tijd bezig met de behandeling van allerlei voorstellen van geringen omvang maar daarom niet van geringe strekking. Onder die voorstellen beboeren die betrek kelijk de eeds-quaestie en de onzedelijke boeken waarvan we een vorig maal gewag maakten thans zijn weder voorstellen inge diend of in behandeling tot het belasten der ledigloopery lediglooperqiatent en tot het beloonen van staatswege, van grootsche of edelmoedige daden, door het toekennen van jaargelden aan de weduwen en weozen van hen die do slachtoffers zijn geworden hunner toewijding aan de openbare zaak of hunner menschlievendbeid. En bij dien arbeid bewaart do Kamer eene inderdaad voor Frankrjjk bewondering»waar dige kalmtezoodat de tegenwoordige zit ting, al was zij tot nog toe niet rijk aan buitengewone feiten, eene vruchtbare schjjnt te zullen worden. Ten aanzien van het door de Kamer reeds aangenomen wetsontwerp, betreffende de echtscheiding, is dit nog niet zoo zeker. De commissie uit den Senaat, belast met het onderzoek van dit zoo ge wichtig ontwerp, bestaat voor het grootste deel uit tegenstanders. Het Engelsche parlement vormtmet be trekking tot de afdoening van zakennog altijd een groot contrast met zijn overbuur. Na eene laatste zitting van 32 achtereen volgende uren in Engeland niet iets ge heel ongewoons is de artikelsgowijze be handeling der lersche dwangwet eindelijk iq het Lagerhuis afgeloopon. Dank zij de ur- gentverklaringdie Gladstone wist te ver krijgen, is de geheele voordracht daarna met 402 tegen 19 stemmendoch zonder medewerking der lersche ledendie de zaal verlaten haddenaangenomen. Thans is het ontwerp tot regeling der achterstallige pachten in behandeling genomen, die, nu ook de vroeger genomen maatregelen tot bekorting dor beraadslagingen, weder tijde lijk in werking zijn gesteld, wel wat spoe diger zal afioopen. In afwachting van het tot standkomen dier wetten gaat men in Ierland maar rustig voort met moorden en plunderen. De laatste week vielen we der twee slachtoffers van de wraakzucht der landliga. Bij den keerdien de zaken in Egypte namen, worden de lersche zaken, ook in het parlement wel wat op den achtergrond geschoven. De conferentie, die in Turkijo's hoofdstad gehouden wordt, besloot de Porte uit te noodigen in Egypte gewapender hand tusschen beide te komen, onder voor waarde, dat die tussohenkomst geene verandering brenge in het flatus quo, en geen inbreuk make op do aan Egypte gewaarborgde vrij heden on de aan de Mogendheden, bij over- een komst toegekende rechten. Ook werd de ontwerp-verordening ter voorziening de duur der interventie en de rol, die de 1 scheopvaartbelangendezelfde commie: Mogendheden daarby zullen vervullen4*. De ontwerp-verordening tot beteu- naauwkeurig bepaald. Aan dat besluit is geling van het kwaadaardig klauwzeer of bereids uitvoering gegeven, doch de Porte rotkreupel, in die van de heeren Van Lim- 8TATEN-GENERAAL. Dinsdag-avond te 8 uren waren bijna alle leden der Eerste Kamer op hun post, ook het nieuwbenoemde lid voor Groningen, mr. B. Van Rojjen, die, reeds vroeger door den Koning beëedigd, op uitnoodiging van den Voorzitter zitting nam. De van de Tweede Kamer ontvangen ont werpen zijn, op voorstel des Voorzitters, Woensdag in de afdeelingen onderzocht: Donderdag zou dan de openbare beraadsla ging aan vangen, zoowel over de wegens de schorsing onafgedaan gebleven als over deze wetsontwerpen. Ofschoon de Minister van Financiën Dins dag-avond aanwezig waswerd over de crisis geen woord gerept. In de zitting van Donderdag werden onderscheiden wetsontwerpen, vele zonder discussie, met algemeene stemmen aange nomen, o. a. wjjziging der registratie- en zegelbelastingen, verbetering van den Ouden IJ tel, subsidie voor de verbinding van de Voorzaan met het Noordzeekanaal, voor scheepvaartkanalen in Groningen, enz. Omtrent den financiëelen toestand, voor zooverre betreft het evenwicht tusschen in komsten en uitgaven, gaf de Minister Van Lynden geruststellende verzekeringen. Z. M. heeft benoemd: tot be waarder der hypotheken, van het kadaster on der scheepsbewijzen te BneekB. Haga thans ontvanger te IJselstein. Staatsblad N®. 77 bevat een Kon. besluit van 20 Juni 1882, tot wijzi ging van art. 2 van het bij Kon. besluit van 18 Maart 1882 (Staatsblad N®. 45) vast gesteld voorloopig reglement voor de scheep vaart, ter beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug over het Zederikkanaal te Schotdeuren, in den spoorweg van Dordrecht naar Eist. In de Dinsdag geopende ver gadering der Provinciale Staten van Zuid- Holland werden de geloofsbrieven der nieuw benoemde leden onderzocht on goedgekeurd en t voor Vlaardingen de heeren mr. J. D. C. 0.W. baron De Constant Rebecque en C. P. Hoek; voor Delft de heer mr. 8. Le Poole; voor Rotterdam de heer 8. J. R. De Monchy en voor Gorinchem de heer P. G. Schalij. In banden van commissiën werden gesteld 1®. De rekening wegens de enkel pro vinciale en huishoudelyke inkomsten enr uitgaven over 1880, in die van de heeren Roest van Limburg, De Fremory, Polak, Daniels, Blok en Veth. 2®. Missive van Gedep. Staten, betref fende het onderzoek van stukken over het onderhoud van de Vliet, in die van de heeren Van Houweningo, Knijff, D. Van Weel, Rotterdam, Hartevelt, Buy», Van R-i— en Do la Bassecour Caan,,lid van Staten. 3®. Missive van Gedep. Staten betrekkelyk hoopvaartbelangendezelfde commissie. 4®. De ontwerp-verordening tot beteu- k waad aardig kl ft. (Slot.) vDe militair" is bij meen weinig ïgezien.” Zoodra een burgerjongen, die in de lo ting is gevallen, de uniform aankrijgt is het alsof hij plotseling eenige treden van de maatschappelijke ladder afdaalt. Apollo, die voor zijn straf een jaar uit den hemel verbannen en veroordeeld werd om de scha pen van koning Admetus te hoeden, moet ongeveer hetzelfde pleizierig gevoel gehad hebben. De jongeluiwaarmede onze re- cruut gisteren gezellig omginghouden zich nu op een afstand. Men oordeelt aldus: Fatsoenlijke’" lieden koopen voor hun zoon een plaatsvervanger. H. dient «voor zijn eigen nummer,” derhalve Met de uitzonderingen bemoeit men zich niet. In een onzer provinciale hoofdsteden woont een man, die een aanzienlijke posi tie inneemt, en tot een zeer gerespecteerde familie behoort. Toen hy, vele jaren ge leden, in de loting viel, verzocht hy zyn vader, in wiens handelszaak hij werkzaam was, met den meesten aandrang, of hy zelf mocht gaan dienen. »Ik sta altijd achter den lessenaar, ’k zou gaarne het leven in andere verhoudingen eens leeren ken nen, liefst in een verwyderde garnizoens plaats.” Zijn vader, die een vrijzinnig man was, zyn zoon een voortreffelijke opvoeding had gegeven en wist, dat hy op hem kon vertrouwen, stemde toe. Hij leefde het militaire leven geheel mede als alle ande ren. Nu heb ik nooit gehoord, dat men hem gedurende dien tijd minder achtte: alleen werd de twijfel geopperd, of het in zyn hersenkas wel pluis was. Zijn er redenen voor die minachting te vinden Hadden we kort geleden oorlog gehad, dan zou 0r aan een «vort van reactie ge dacht kunnen worden. In oorlogstijd is de soldaat baas, eri gewoonlyk maakt hy dan van zijn overwicht misbruik. De bur ger Berust dan in het onvermijdelijke, en neemt later, revanche. Doch dat ft hier de reden niet. Wel is waar laat de houding der soldaten te genover de burgerij wel eens te wenschen over. Ook by de officieren, vooral bij de jongeren, vindt men voorbeelden van dien overmoed, die hen aandrijft tegenover de burgery dikwyls een zeer ongepasten toon aan te slaan. Laat ons echter terstond opmerken, dat een groot aantal officieren zich in dat opzicht van een zeer gunstige zijde doen kennen: zij nemen deel aan de samenleving, werken ijverig mede om ge meenschappelijke belangen te bevorderen, en bewyzen daadwerkelyk, dat de officie ren tot de beste burgers van den Staat kunnen behooren. Dat voorbeeld, door de hoogere rangen gegeven, moet wel op den duur van invloed zijn op de lagere. In de dagen van mijn milicienschap, ik praat daar gaarne over, omdat ik altijd nog de stille hoop koester, alvorens van het aardsch tooneel te verdwijnen, bij de eene of andere reconstructie van »het Kabinet” Minister van Oorlog te worden, hadden we een luitenant, die de jongens by elke gelegenheid aanmaande, dat »lee- lyke, dat burgerlijke’’ af te leggen, dat hun eigen was. »Ik zie een soldaat liever stomdronken, dan dat hy zyn arm zoo styf naar de muts brengt als hy my groet.” Aliervermakelykste variatiën kregen we op dat thema te hooren. Hoe het tegenwoordig gaat, weet ik niet, maar destyds een twintigtal jaren geleden, was alles er op ingericht om het self-respect bij den jongen recruut te dooden. De manier waarop hij door jonge korporaals en sergeanten werd toegespro ken van het oogenblik dat zyn haar model’’ werd geknipt en hem de benoodigde kle dingstukken werden toegesmeten, tot aan het pakken van den jspekzak” des ver lofgangers toe, was over het algemeen be neden peil. Dit was weder van invloed op de houding der jongelieden bij hun verkeqr met de burgers, en alzoo op de waardeering, die zij van dezen ondervonden. Wanneer we nu hebben persoonlijken dienstplicht, dan moet dat anders worden; want het is licht te begrypen dat, wanneer een Volksvertegenwoordiger verneemt, dat de kazernetoon krenkend is voor het eer gevoel* van zijn zoon, hij niet zal nalaten er de aandacht der militaire autoriteiten op te vestigen, die van hun kant dan wel de nuodige maatregelen zullen nemen. Dan ook zal de burgery meer sympathie gaan krij gen voor het leger in het algemeen, dat onder die omstandigheden alle maatschap pelijke rahgen in zich bevat. Maar zeggen velen, zoolang de ka- zernegebouwen zijn wat zij nog' altoos zijn gebleven, ongezonde, sombere, dikwyls onreine verblijfplaatsen, mag tot geen prys myr. zoon daaraan worden opgeofferd. Noem dat, indien ge wilt, égoïsme, elk vader is verplicht, zich die beschuldiging te laten welgevallen. Alles wel. Zoodra echter de wetgevende macht de plaatsvervanging heeft afgeschaft, niet vast is overtuigd dat het landverraad gevoelt vooralsnog weinig lust, naar het jwhijnt, aa^i di» vereerando opdracht ge- kvolg te ge<vM. Daarop »ch1|rien de gevol machtigden al eenigszins gerekend te hebben. In Engeland is alles druk in de weer om geschut, ammunitie en troepen in gereed heid te brengen voor eene bezetting om het Egyptisch grondgebied, waaraan Frank rijk en willicht ook Italië on Griekenland zouden deelnemen. Reeds is aan de auto riteiten te Alexandrië aangezegd, dat zij het opwerpen van versterkingen zullen staken, daar dergelyke maatregelen zullen beschouwd worden als vijandelijkheden, die een bombardement der stad zouden kunnen ten gevolge hebben. Ook Frankrjjk is schoorvoetende, bezig militaire maatregelen. Dit een en ander schijnt op Arabi-pacha, want hij is in Egypte altijd nog do man, terwijl de Khedive voortdurend lijdende is eer opwindend dan bedarend te werken. Hij begint zich moer en meer als Koning te beschouwen, als aanstaande stichter van oen Arabisch Vereenigd Rjjk. De koortsachtige angst waarin de Keizer- Ijjko familie in Rusland verkeert, doet da gelijks nieuwe nihilisten-complotten ont dekken. Zelfs in de naaste omgeving des Keizers worden personen als verdacht in hechtenis genomen. Als het er maar niet mede gaat als met de naar Siberië ver bannen staatkundige misdadigerswaarvan de Commissie van onderzoek naar den aard der gepleegde misdrjjven, er 66 onschul dig verklaart. In een land waar zulke dingen mogelijk zijn, is het waarlijk geen wonder dat het hoofd van den staat niet gerust kan zijn. Op Ijsland zijn de dames tot kiezers gepromoveerd. Een voorstel om haar ook tot afgevaardigden te kunnen kiezen is in ernstige overweging. De verwachting voor de toekomst is dus uit het Nuordenl burg Stirum, Van der Breggeu, Van der Oudermeulen, Van der Kun en Hubrecht, lid van Gedep. Staten. 5®. Het adres van de gemeente Hoog» Blokland om subsidie voor begrinding van een weg, de heeren Van Bergen IJzendoorn, Haentjens Dekker, Scheurleer, Van Hoboken en Goekoop; zoomede het adres van C. Schou ten te Zwammerdam; 6®. Verse hi 11 lende ontwerpen tot wjjzi ging van polderreglementen, de heeren W. M. Van Haaften, Poortman, Kikkert, Bagram, Patjjn, Hoogeveen en Blussé. 7®. Verschillende andere dergelijke ont werpen, de heeren Boonzajer, Stoop, Van den Berg, P. Smit en Van Vollenhoven. Een ingekomen adres van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, betreffende de verordening ter voorziening in seheep- vaartbelangen is aan de commissie ad hoe verzonden, terwijl een adres van het bestuur van den Zuidpolder van Delfgauw aan Gedep. Staten is gerenvoyeerd. De volgende vergadering is bepaald op 18 Juli a. s., te 12 uren. Alsdan zullen eenige begrootingswjjsigin- gen worden behandeld, zoomede al de on derwerpen waarover dan rapport zal zijn uitgebracht. Tevens zal dan beslist worden over een voorstel van den heer Buys om de missive van den Minister van Waterstaat nopens het reglement op de wegen en voet paden in handen te stellen van dezelfde commissie welke vroeger deze zaak heeft behandeld. De Commissaris des Koninga in Gelderland heeft aan de burgemeesters in die provincie de wenscheljjkheid te ken nen gegeven, dat d&Ar, waar die thans minder bedraagt, de bezoldiging der ge- meente-veldwachters worde vastgesteld op f400, ongerekend eene voldoende toelage voor bovenkleeding, schoeisel en wapening. Aan het Ministerie van water staat werd 5 dezer aanbesteed: de nitvoe- rmg van eenige werken tot normaliseering van de rivier de Lek onder de gemeente Wijk bij Duurstede en Houten. Minste in schrijver de heer G. J. Mol, te Kuilenburg, voor f34.856; het maken van verdedi gingswerken aan den zuidelijken oever van de Bwetsplaat, gelegen langs den rechter oever der Boven-Merwede onder de gemeen ten Gorinchem en Hardinxveld. Minste in schrijver de hoer W. Volker, te Sliedreeht, voor f5867. Uitslag der door Djjkgraaf en Heemraden van Schieland den 3den dezer te Rotterdam gehouden aanbesteding van het verzwaren van een gedeëlte van Schielands Hoogen Zeedjjk, onder Nieuwerkerk a/d IJsel. Ingekomen 11 inschryvingsbiljeften, als: van C. Ooms Jz. te Ammerstol voor f5235, C. Zanen Hz. te Ammerstol voor f5474, T. Mud de Tz. te Lekkerkerk voor f 6988, E. Langerak te Berg-Ambacht voor f6998, J. Do Jong Az. 8r. voor f7200, J. Verschoor te Ammerstol voor f7443, H. Zanen Jz. te Ammerstol voor f7470, J. De Jong Az. te Ammerstol voor f8075, W. ’t Hoen te Alblasserdam voor f8190, J. Schreuders Sr. te Kolhorn voor f8500, B. De Waard te Nieuwenhoom voor f 10.890. Gegund aan C. Ooms Jz. te Ammerstol voor f5235. Borgen T. Ooms Jz. en H. De Jong Pa., beiden te Ammerstol. Voor de op 3 dezer te Dord recht gehouden aanbesteding van het maken van den waterinlaat, twee bezinkvijvers en twee filters voor de hoogdruk-waterleiding zijn ingekomen de volgende inschrijvingen: J. Visser te Papendrecht, voor f88.400; C. Hoogendoom te Giesendam, voor f92.630; gebr. Ek te Dordrecht, voor f93.225; D. J. Ulenberg te Rotterdam, voor f95.300; J. W. Bijl te Hardinxveld, voor f96.834. De beslissing omtrent de gunning is aan gehouden. De aangekondigde harddrave rijen met paarden van zessen klaar on de wedstrijd op vólocipèdes, die door de afdwe- ling Nymegen der Geldorsche .Maatschappij van landbouw op den 25 en 26 Juli a. s. te Nymogen zouden gehouden worden, zul- ,on ^°®n T00rtlfanK hebben, omdat het tot hunne toelating be<loton. Het w.ron I>«golijkreh Be.tnnr der gemeente den n Oranjesingel, welke daarvoor was aange vraagd, niet beschikbaar wil stellen; trou wens er waren daartegen reeds vele stem men opgegaan, omdat men vreesde, dat die prachtige wandeling daardoor zou worden beschadigd. Wy waren sohrjjft de Am»Z. Ct. in de gelegenheid een blik te werpen in de zalen van het Passantenhuis op de Lauriergracht te Amsterdam waar sedert eene week ruim 200 Israëlietische vluchte lingen uit Rusland gevestigd zjjn. Wjj zeg gen ,een blikte werpen"; want hoe toch, ook al vertoefde men er een geheeleu dag al de ellende te overzien, al de diepte te peilen van het lijdendat zij geleden heb ben en dat hun wellicht nog wacht, die daar thans een tjjdeljjke verblijfplaats moch ten vindenen tot herademing komenna de hitte der vervolging die hen van hnjs en haard verdreefMannen die hunne vrouwen missen vrouwen on moeders die niet weten waar ter wereld zich echtgenoot en kroost bevindenzoo zij nog in leven zjjnHier wordt dat als door tooverslag anders. Men zal do verbetering der kazernes, afgezien van Jle vraag, dje ik ontkenuwm' beai77- - het eenig mogelyke systeem is, ernstig ter hand nemen, en des noods daarvoor de voltooiing van het vestingstelsel eenigen tijd verdagen. Dat laatste is in elk geval niet de eerste noodzakelijkheid; het komt er voornamelijk op aan, de mannen te krij gen die in de ure des gevaars gereed staan den vaderlancjschen bodem tegen elke aan randing te beveiligen. Eerst de levende strijdkrachten voldoende georganiseerd, de rest volgt; later. We komen nu tot het zwaartepunt het vraagstuk. De geringschatting van het leger vindt hoofdzakelyk haar grond in de bewering, dat al die soldaten nuttelooze "broodeters zyn. omdat, als het er op aan komt, verdediging onmogelyk is. Sinds lapg hebben deskundigen het bewijs geleverd, dat die bewering onzinnig is. Weinig natiën verkeeren, ten opzichte der verdedigbaarheid, in zoo gunstige positie. Waar de mannen van het vak zoo duidelyk hebben qangetoond, dat onze Hollandsche waterlinie met de stelling Amsterdam on neembaar is, zoodra ik Minister van Oorlog ben zal ik nauwkeurig op de hoogte der bijzonderheden trachten te komen moesten we toch beginnen met een weinig van dat zelfvertrouwen te gevoelen, dat de kracht eens volks uitmaakt. En ziet eens, wanneer alle kansen tegen ons zijn, dan zullen we onze verdediging moeten bepalep tot de pas genoemde grenzen en al het daarbuiten liggende grondgebied in de macht des overweldigers laten. Onge twijfeld zou dit een ramp zyndaar echter de oorlog niet meer gevoerd wordt op ouderwetschen trant, met plundering en brandstichting en moord, zou dat voor de prys gegeven gewesten nog geen finale uudeigung zyn. Binnen onze Hniep konden we in ieder geval eerlijke vredesvoorwaarden bedingen. Maar gesteld zelfs, dat de on- derhandelingen op niet uitliepen, dat we eindelyk alles moesten opgeven, gelooft maar niet dat de vyand er lang pleizier van zou hebben. Of hij zou een zoo ge weldig bezettingsleger moeten achterlaten dat het^ onderhouden de krachten zelfs van de grootste natie te boven ging, óf, zoodra hy de hielen had gelicht zouden we weer de wapens opgrypen, en met Trans- vaalsche geestkracht onze onafhankelijkheid herwinnen. Gelooft ge dat een volk, met deze voornemens bezielden dat tegelijk niet schroomt, in tjjds zorg te dragen voor de middelen om er gevolg aan te geven, zoo gemakkelyk wordt ten onder gebracht? Ziet, eens wat het groote Oostenrijk-Hon- garije moet tobben, om het handjevcl Bosniërs onder den duim te houden. Frankrykmet zyn ontzaglijke militaire organisatie, weet geen raad met Tunis, het trotsche Albion moest de Transvaal weder afstaan. Zulke voorbeelden moesten ons leeren, dat, een beschaafd, talrijk volk, wonende in een land met voortreffelijke natuurlijke verdedigingsmiddelen, er zich niet ongerust over heeft te maken of het wel vry zal kunnen blijven. Dat wy zorgen moetendat onze onaf hankelijkheid niet gevaarlijk wordt voor onze naburen, spreekt van zelf. Als myn buurman, uit wiens tuin men zeer gemak- kelyk in den mijne kan komen, zorgeloos is op zyn sluiting, dan vermeerdert hij het gevaar voor diefstal bij my. Als Nederland geen defensief vermogen bezit, kan van twee naburige oorlogvoerende natiën de eene zich meester maken van onze natuurlijke weermiddelen en die in het nadeel der andere aanwenden. Aan de samenwerking en de goede harmonie der volken zyn wij verplicht, niet ongewapend te zyn; en al vinden wy, lieden des vredes, dat nu erg verdrietig, het is het gevolg van om standigheden waaraan wij niet by machte zyn iets te veranderen. De middelen daartoe moeten zonder morren verstrekt worden; alleen is het de plicht der natie om, door middel harer wettelyke vertegenwoordigers, nauwkeurig toezicht te doen houden over de wijze, waarop die gelden worden besteed. Dat er, door verstandig beheer, veel bezuinigd zou kunnen worden zonder dat de defensie er eenigermate onder leed, wordt door menige ervaring bevestigd. Er zyn, bij voorbeeld by de aanbestedingen misbruiken, die het land veel geld kosten. Er kon meer gebruik gemaakt worden van den arbeid der militairen. Het stelselloos bouwen en weder af breken van fortificatiën en loodsen is een weelde die we ons niet kunnen veroorloven. Maar bovenal en op dien eisch mag niet het minste worden afgedongenmoet gezorgd worden voor geschikte, levende strijdkrachten door niet aan het leger de kern onzer jongelingschap te onttrekken. Een gepensioneerd zee-officier, ijverig voor stander van den antidienstvervangingbond, zeide mij onlangs: «Het is de plicht van eiken kiezer, onder geen voorwaardo een mandaat als volksvertegenwoordiger te helpen uitreiken aan een candidaat, die

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1