N°. 683. Zondag 16 Juli. 1882. i Laarsjes, lenboom. HTING Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. van oven. DWIJK. meup, Kassier aldaar. BINNENLAND. BUITENLAND. 1 nergens anders, zit iks. 1,40, wei- dito COURANT. i S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. ii- dito f 1,10 0,85 A 0,95 de ot., 2de qual. Kalveren: 1ste 0,85; Schapen i. Schoonhoven, luli 1882. srs G. Langerak 0, ouden P. Hak Bint f 16 18, mepzaad f 8 A 10. aericht van de aan. Goudsohe rtyen. Prijzen quaL f25 A 27 HTEN. Boter: le qual. half kilo; kaas 27 ot., overloo- A 28, lammeren 3 A 25 ets. per 4 A 6 per stuk; 2e soort f 4,00 fijne HEEREN )AMESLAA11S- PEND. i. uur. DEH latschapplj ekering, TIEL, JENT voor OMSTREKEN i. Aangevoerd en graskalve- 776 schapen of 147 biggen en Prjjs der Advertentifin: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlapdsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 9 maal wordt opgegevenworden slechts 9 maal in rekening gebracht. Zeeuwsohe en lere f6,50 A 7,50. fk. en Overm. er f5,50 a 6,60. ho dikke f3,50 4.80. 7.80. ,50. Schoonhoven. oud 63 jaren, ilder. W. J. tgenoot van A. b. per kilo. 2de qual. f52, 50 A 85 et» iwsche, Flakk. 41,50 k 12,25, dito mindere per half kilo, k 24 ot. per half k 1,60 per week. 7ei lammeren f8 f8 k 16. Gras- Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk f 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. zelfs, die teruggang n— jelui, zoo m< een zont de wanhoj te pakk». Db openbare meening is een wonderlijke dame. Zoolang zy overtuigd is in het rechte spoor te wandelen, stapt zy door zonder omzien; en stoort zich aan geen waarschu wingen. Maar pas heeft men haar aan het verstand gebracht, dat zij toch wel op den verkeerden weg kon zyn, of zij wordt door een panischen schrik bevangen, en holt blindelings terug. Ik wil nu niet bepaald zeggen, dat het ten opzichte van de leerprogramma’s zoover is gekomen, maar we zien het droef geval toch reeds groeien. Zij heeft reeds verontruste blikken om zich heen gesla gen, en er is wel eenige kans dat zy aan stonds de beenen zal gaan opnemen. Waar we dan terecht zullen komen, is moeielyk te voorspellen. Daarom is het de plicht van hen, die hier de waarschuwende stem doen hooien, kalm te bly ven om kalme beschouwingen te kun nen inboezemen. Zij mogen zich tot geen prys aan overdrijving schuldig maken. Vooral die angstwekkende bespiegelingen over de gebrekkelyke lichaamsontwikkeling van de «leergrage” jeugd maakt indi uk. Welk vader, die een hart in het Jyf. heeft, zou er koel onder blyven als men hem vertelt: •Zeg eens, waarde heer, men is bezig je' jongen, zoo niet te vermoorden, dan toch tot een mispunt te fatsoeneeren. Kyk eens hoe bleek hij ziet. Dat komt van *t stu- deeren. Merk op dat hy zyn hoofd moeie- lijk rechtop kan houden. De veelheid van vakken die zyn hersenkas bevrachten maken hem topzwaar. Heb je niet bespeurd dal zijn eene schouder anderhalve millimeter boven den anderen uitsteektP Wyldataaq en hun bruikbaarheid voor het maatschap- ,!!k leven is meer dar. tv.'”fd22ht:g. 1VIO vai openbare meening heeft zich eigenlijk 'gehalte later. nemen. Verschillende vakge- gOe(i Als het waar wasdat de studie bepaald ontzenuwt en verzwakt, wat zouden dan onze academieburgers er akelig aan toe zyn. Welnu’k wenschte dat gij er eens een paar honderd bij elkander zaagt I De leden van de schermvereeniging «Arena” en van de roeivereeniging «Njord” te Leiden zullen erg lachenals men zich over hen bezorgd maakt. - ij een aanvoer j was de handel Z. M. heeft benoemd tot hoog heemraad van hot grootwaterschap van Woerden, G. Van der Lee. Tot buitengewoon lid van Ge deputeerde Staten van Utrecht is herbe noemd Mr. S. J. Van Geuns. De afdeelingen van Prov. Sta ten hebben bij hot onderzoek van de prov. begrooting over 1883 hare volle adhaesie betuigd aan het voorstel van Gedeputeerden om 'de bezoldigingen van de ambtenaren enz. ter Prov. Griffie te verhoogen. In óén afdeeling werd de wenschelijkhoid uitge sproken om do wedde van den Griffier te verhoogen. Omtrent de ontwerpverordening ter be teugeling van het klauwzeer of rotkreupol bij .schapen, is door de commissie ad hoe gunstig geadviseerd, evenzeer op het ver zoek van P. Van Essen, om tegemoetko ming in do kosten van het uitdiepen van den Leidschen Vliet; en ook over de aan vraag om subsidie ton behoeve eener be- griuding van den Hoog-Bloklandschen weg. Aan het Ministerie van Wa terstaat, handel en nijverheid werd 12 dezer aan besteed Hot maken van eenige werken aan het benedendeel der Nieuwe Merwede, onder de gemeenten Zwaluwo on Made en Drimmelen. Minste inschrijver C. Van der Plas te Har- dinxveld, voor f21.989. Het' wegruimen van een in de boven- Merwedo onder de gemeente Gorinchem ge zonken vaartuig. Minste inschrijver Houbij te Dordrecht, voor f 1070. Hot verruimen van deu Vaartschen Rijn, vreemden. 3 geloofsmaar die voor Trans- i Israëlieten in ijk naar gemaakt vijl hier in ons ihtbaar goeds en i gesticht, maar hinderd. an gestichten, ?oeds verrichten, lerlanden. om zijn, spreken, >r gebreken, iaast in handen. ichte menschen, Ifs verwenschen beschaafd id voorzien, ovendien liet gestaafd. k beschouwt, n geld onthoudt ingen. ook is, )t mis, 'en. 1 Nederlander, IJEN Gz. 82. Daarmee is evenwel niet gezegddat onze leerprogramma’s, inzonderheid voor Middelbaar en Hooger Onderwysgeen her ziening behoeven. Het tegendeel is waar. Het arbeidsvermogen der jongelieden wordt over te veel vakken verdeeldzonder rekening te houden met hun toekomstige bestemming. Een aantal dingen laten zij weer «schieten”, zoodra zij het examen, dat den toegang tot een bepaalden werk kring moet openenachter den rug hebben. De tyd, daaraan besteed, is verloren, de geestelijke arbeid, er voor aangewend, is, weggeworpen. Wat men onder de eischen voor seen beschaafde opvoeding” rekent, zondek dat er sprake is van voorbereiding voor een betrekking of beroep, - dus het gewone Middelbaar Onderwysmoet nauwkeurig worden nagegaan, niet door specialiteiten in een bepaald vakmaar door mannen die een ruimen blik hebben op de belangen van het onderwijsen die ze met de maat schappelijke vormen in overeenstemming weten te brengen. De Hoogere Burger school,zou by een aanstaande wetsher ziening die leelijke naam ook niet pieteen te vervangen zyn? mag geen klaarma- kery op het oog hebbenzy behoeft slechts de jongelieden zóó te ontwikkelen, dat zij verder zichzelven een weg banen in de ge heimenissen van het weten, waarby ieder dan zyn eigen smaak en richting kan vol gen. 'Prest men de jongens gedurende de schooljaren te ueel, met dingen waarmee zy weinig ophebben, dan loopt men gevaar dat zy, na het diploma te hebben ver overd, de studie zoo onhebbelyk vinden, dat zy er niels meer mee te doen willen hebben. Vooris geloof ik dat met al het lesgeven en wegwyzen de' intellectueele krachten der leerlingen niet genoeg worden ingespannen; men geeft hun geen gelegen heid om zelf te zoekenom zich te wijden aan eenige studie van hun eigen keusom zelf te roeien in plaats van steeds achter een sleepboot te hangen. De kennis, die voor een bepaald vak noodig is, behoort ook in vakscholen te huis, in hoeverre die van Overheidswege moeten opgericht en gemakkelyk toegan kelijk gesteld worden, hangt at van de meerdere of mindere belangen die het al- Een praatje over een zaak, die met geen praatje is goed te maken. We leven thans, zooals ieder weet, in den komkommertijd. De handelaars be weren het, de mannen van de politiek be vestigen het, en de journalisten zeggen er ja en amen op. De laatsten evenwel schijnen een byzonder voorrecht te genieten; jaren achtereen kwam er voor hen uitkomst in den vorm van de eene of andere «quaestie”, die maar niet tot een goed einde was te brengen. Zoo is het ook nu weer. Ik vraag aan almjjn collega’s, wat zou er in dezen nattigen zomer van ons worden, als Arabi-pacha zich niet over ons ontfermd hadP En dan is er nog iets, dat ons krachtig helpt aan stof tot vulling onzer kolommen. Het centrum van'de depressie die «kom- kommertyd” heet, de zoogenaamde groote vacantie vangt aan met groot rurqoer van examens, waarvan de uitslag natuurlijk zoo uitvoerig rnogelyk moet worden medege deeld. Van jaar tot jaar neemt dat toe. Men examineert al wat los en vast is. Onze kleine en groote jongelingschap wordt duchtig aan den tand gevoelden zelfs de lieftallige iqaagdenry ontspringt den dans niet. In alle hoeken van ons dierbaar va derland wordt de vierschaar gespannen, en in dichte drommen komen zij opdagen, wier graad van «vei standelijke ontwikkeling” in een onverbiddelijk cyfer zal worden uit- gedrukt. Zeker, als wy nu nog geen intelli gente natie worden, dan ligt het niet aan gebrek aan ij ver by de examinatorenwier n&am thans legio is. En toch toch wordt er geklaagd. Met al dat ^eëxamineer, voorafgegaan door niet weinig studeerens, blokkens en pompenskomen wy al heel weinig vooruit. Daar zyn ei zelfs, die teruggang meenen op te merken. Onze jongelui, zoo moppert menwordefi overstelpt door een zondvloed geleerdheid. By de wanhopige pogingén, om van alles wat te pakken te krügen, zwelgen zij ryp en groen in, tot stikkers toe, en straks hebben zij veel weg van een wandelende encyclopaedic. Maar juist die veelheid schaadt aan de de gelijkheid. Die veelzydig ontwikkelde ke reltjes munten in geen bepaald opzicht uit, en hun bruikbaarheid voor het maatschap pelijk leven is meer dan twijfelachtig. beet laten nemen. Verschillende w leerden hebben vroeger trachten aan te too- i nen, dat de kennis van hun vak onmisbaar was voor een beschaafde opvoeding, en men heeft zich gehaast leerprogramma’s samen te stellen, waarop al dat moois voor kwam. En op dat bontkleurig tafelkleed werd eep kaartenhuis gebouwd, dat men «nationaal onderwys” gelieft te noemen, maar dat even weinig nationaal is als het paardenspel van Mijers. Ziet nu eens, zoo gaat men voort, welke gevolgen al dat blokken over al die vakken heeft voor de lichamelijke ontwikkeling van ons volk. Welk een tenger, zenuwachtig, van levenlust en levenskracht ontbloot ras groeit onder onze oogen opl De aloude spreuk: sMent sana in corpore tane” een gezonde ziel in een gezond lichaam, wordt met voeten getreden. Ja, men tracht het evenwicht te herstellen door een uurtje gym nastiek, maar ik bid u, wat geeft dat voor een jongen, dien ge tot laat in den avond over zyn huiswerk ziet gebogen? Ondanks die gymnastiek wordt hij toch een sukkelaar. tusschen het huis „de Liesbosch” on hot huis „do Wiers” onder de gemeenten Jut faas en Vreeswyk, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal tor ver binding van Amsterdam met de Merwede. Minste inschrijver H. Bennjnk HLz. te Vrees wijk, voor f 156.800. B|j de op 11 dezer te Dordrecht door den genie-com mandant in de 5e stelling gehouden aanbesteding van hot verbeteren van het fort „Prins Frederik”, in de positie van Ooltgensplaat, onder beheer der genio te Willemstad, «[aren de volgende Inscbry- viugsbiljetten ingekomen: F. Boshouwers, te Utrecht, f395.000; A. L. v. Wijngaarden, te Sliedrecht, f385.000; J. W. Bijl, te Hardinxveld, f384.500; Jan Smit VII, te Slikkerveer, f365.000; C. D. Klijn, te Moerdjjk, f339.900; J. J. Van Sluisdam, te Dordrecht, f328,950. Do raming be droeg f335.000. Door de garnizoens voodings- commissie te Breda is 8 dezer aanbesteed: Is. de levering van 125 hectol. jarige roodo of Rjjntarwe2"°. de levering van 275 hectol. jarige witte of Zeeuwsohe tarwe. Hiervan is aannemer geworden de heer M. De Gier, te Gorinchemde roodo of Rjjntarwe tegen f9,98 per hectol. (57 kilogr.) en de witte of Zeeuwsohe tarwe tegen f 10,42 per hectol. (79 kilogram). De heersen Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinchave en Mr. J. G. Patjjn hebben hunne benoeming als commissaris der Nederlandscho Rjjnspoorweg-maatschap- pij aangenomen. Het notarieel examen, le ge deelte, is met gunstig gevolg afgelegd door den heer E. C. Lalleman te Moordrecht. De Minister van Justitie heeft aan den Rjjksont vanger te Ridderkerk ver gunning verleend, om voor de inning der belastingen zitting te houden in het gebouw van het kantongerecht aldaar. De vereeniging ter bevorde ring van de belangen van den handel, de scheepvaart en de njjverheid te Dordrecht is voornemens eene kaart te doen drukken, waarop de gunstige ligging van Dordrecht als zeehaven en hare verbinding met do verschillende water- en spoorwegen duide lijk is afgobeeld, en waaronder do groote voordeelen van de haven in het breede worden vermeld. De bedoeling is die kaart in ruime mate te verspreiden, ook door tus- schenkomst onzer consuls in de verschillende werelddeelen. De Zuid-Afrikaansche mail heeft don hoogleeraar P. Harting te Utrecht twee fraaie albums aangebraoht. Een daar van is gevuld met Afrikaansshe gezichten en de andere met de beeltenissen van eenige vrienden in den Oranje-Vrystaat. Door toedoen van de heoren Mr. Reitz en Dr. Brill zjjn er in den Oranje-Vrystaat gelden verzameld tot den aankoop dier albums, om daardoor den hoogleeraar Harting een klein stoffelijk bewijs te geven van dankbaarheid wegens de door hem betoonde belangstelling in den jongsten Transvaalschen oorlog. De heer Olland heeft beide albums voor zien van het wapen va» den Oranje-Vrijstaat en een net opschrift: „Aan den Weled. Hooggol. Heer Doctor P. Harting, door eenige vrienden uit den Oranje-Vrystaat, aangeboden als een Bewijs van Erkentelyk- heid voor de vele Diensten door Z. Hooggel. hunnen Transvaalschen Broederen bewezen. Bloemfontein, 82.” Met 1 Juli is op do postkan toren in de behandeling van aangeteekende brieven een wyziging gekomen. In plaats van met den stempel-afdruk „aangeteekend”, worden de brieven thans voorzien van een kleine strook op rood papier, waarop do letter R en het nommer van inschrjjving in hot register zijn afgedrukt, torwyi or ruimte is gelaten voor do vermolding van het gewicht van den brief. De genoemdo wyziging brengt meer gemak aan. dan de vroegere behandeling. Door do spoorwog-maatschap- pijen is bepaald dat de voorwerpen, on verkocht terugkomend van de Algemeene Landbouw-tentoonstelling te Gouda, koste loos over hare lyuen zullen vervoerd worden. Door de Arr. Rechtbank te Dordrecht zyn op 7 dezer veroordeeld J. J. M.te Sliedrecht, wegens beleed, met woorden, tot f 11 boete, subs. 7 dagen. A. i. d. E.te Sliedrecht, wegens moedw. mishand., tot 5 dagen cell, gevang. J. B. te Sliedrecht, wegens moedw. mishand., vry- geeprokon. W. B., te Sliedrecht, wegens idem, tot 2 boeten, ieder van f 1, subs. 1 dag voor elke boete. ’t Kwaad vertoont zich ook te Ziorikzee reeds in de aardappelen, als een gevolg yad de vele regens. Ook de hoe danigheid bij de vroege soorten is reeds veel verminderd. De hooityd gaat even min voorspoedig, het afgemaaide hooi rot als het ware op de weide. Wat de hoe veelheid aangaat, die laat niets to wenschen over. Met het vlas plukken is hier on daar reeds een aanvoeg gemaakt. De oogst staat op handen, wintergerst zal binnen 14 da gen, hoogstens 3 weken, wel aan de markt komen. Een gunstige verandering in hot wedor is algemeen te hopen. alf koeien f240 00, dito vaarzen 'O 180, gniste ien f 140 A 200, alveren f 6 12. •re 47 A 49 ct. 6 A 8 wéken f 6 gemeen er bij heeft. In ieder geval, zoo dra de tyd daar is, dat men zyn krachten aan de bereiking van een nauwkeurig be paald doel moet Wijden, is beperking in den zin van splitsr^^nydig. Da over de geringe v>lT’ /li vi en uitgebreid onderwijs zullen voor een groot deel haar recht van bestaan verliezen, als men gaat begrijpen dat byvoorbeeld een aanstaand notaris geen kennis van raiddel- Nederlandsche letterkunde, een geneesheer geen bolvormige driehoeksmeting, een te legrafist geen dierkunde, en een gewoon burgerman geen warenkennis of werktuig kunde mitsgaders drie vreemde talen noo dig heeft. Daór, en nergens anders, zit de fout. STATEN-GENERAAL. De laatste zitting van de Eerste Kamer, op Vrijdag den 7en Juli jl., is niet onbe langrijk geweest. In het eindverslag over het ontwerp tot goedkeuring van een ver drag van handel en scheepvaart met Roe menië was door de Commissie van Rappor teurs aanmerking gemaakt op het ontbreken van mededeelingen betreffende de crisis; naar aanleiding daarvan gaf de Minister van Financiën thans te kennen, dat er nog geenerlei verandering, in gekomen was. De toestand was nog dezelfde als toen hij aan de Tweede Kamer mededeelde dat hem de formatie van een nieuw Kabinet door het geeerbiedigd Hoofd van den Staat was op gedragen. Over die opdracht was nog geen beslissing genomen, maar moest toch eerst daags beslist worden als de parlementaire werkzaamheden geëindigd zouden zyn. Tegen het den 9en Mei aan de Eerste Kamer gedane verzoek tot schorsing der werkzaamheden konden bedenkingen ge maakt wordenmaar de Regeoring had toen de verwachting, dat spoedig een defi nitief Kabinet de Rogeertaak zuu overnemen. Do heer Fransen Van do Putte zou het verstandiger en meer overeenkomstig de constitutioneele begrippen hebben gevonden, indien de Kamor niet op 9 Mei ware uit- "wl naar huis te gaan. Thans deed •lij den Minister de bepaalde vraag: Hebt gij de opdracht tot Kabinetsformatie aan vaard, ja of neen? Verder wees hy op de treurige gevolgen van de verwerping van het handelstractaat met Frankrijk; alom werd over de werking van het algemeen tarief geklaagd. Hij gaf in overweging, om, als een vergelijk met Frankrijk niet kan tot stand komen, den accyns op den wyn te verhoogen. De Minister va* Financiën antwoordde, dat op dit oogenblik geen nadere verklaring kon gegeven worden over de gevolgen van de opdracht die hij van den Koning had ontvangen. De Minister van Buitenlandsche Zaken erkende den plicht der Regeering om, al is zij demissionair, niet stil te zitten ten opzichte van onze handelsbetrekkingen met Frankryk; al het mogelyke is gedaan om met dat land in de toekomst den weg tot nieuwe besprekingen te openen. Mot een korte discussie werden vervol gens eenige kleinere wetsontwerpen aange nomen. Het voorstel van den heer De Savornin Lohman tot wijziging der school wet lokte eenigszins uitvoerige beraadsla gingen uit, en werd goedgekeurd mot 24 tegen 13 stemmen. Daarna ging de Kamer tot nadere byeenroeping uiteen. het onbevoegd uitoefenen van geestelijke ambten en bedieningen wo^t verboden. In Rusland daarentegen is men van oor- r deel dat de wetenschappelijke ontwikkeling lig. De klachten der godsdienst-bedienaars voor een deel de $an het verbeterd schuld is «ter socialhMe woelingen; de regeering denkt er dus ov«F de verklarin gen of bewyzen van bevoegdheid eenvoudig af te schaffen. Ook is er sprake van de benoeming van een Driemanschap in Rusland, hetwelk de' meest uitgebreide volmachten zou bezitten tot herstel der orde en rust. Generaal Skobeleff, dezelfde die zich in den jongsten Russisch-Turkschen oorlog zoo zeer door moed en volharding, o. a. bij het forceeren der Balkan-passen, onderscheidde, is op 38-jarigen leeftyd plotseling te Moskau overleden. Zyn dood is voor Rusland een groot verlies. de karrevrachten huiswerk, waarmee hy nooit klaar kan komenen maak verder maar zelf je gevolgtrekkingen.” Is het inderdaad waar, dat onze jeugd er zoo erbarmelyk uitziet? Schrijver dezes neeft in de laatste jaren weleens gelegenheid ge had, de bevolking van verschillende onder- wys-inrichtingen te zien. Op de zooge naamde armenscholen was de aanblik het minst bevredigendmaar wie zal dat aan overmaat van studie durven toeschryvenP De leerstof is er zeer beperkt, en «huis werk” wordt zelden mee gegeven. Neen, gebrekkige voeding, bekrompen huisvesting, gemis van reinheidonvoldoende verzorging zyn daar de schuldigen. De hemel gave dat er een middel ware, om die oorzaken weg te nemen. Klimmen we hooger op, dan wordt onze indruk gunstiger. Waarlyk, over het alge meen zien er die knapen en meisjes niet zoo zorgwekkend uit als men ons tracht wys te maken. Er zijn, ’t is niet te ont kennen, stumperts bij: maar om nu maar zoo aanstonds te vertellen, dat zy lijdende zyn aan de gevolgen van herseninspanning, is zeer gewaagd. En dan nog zouden we meer van hen moeten weten. Ook in den burgerstand is gebrekkige voeding een factor waarmede rekening gehouden moet worden. In een aantal huishoudens wordt meer aan uiterlyk vertoon opgeofïerd dan met den staat der financiënovereenkomt, en helaas de maag wordt fret eerste slachtoffer van dien dwazen hoogmoed! Nog zyn er ou ders, de alarmroepers moeten ook dit in aanmerking nemendie zich overdre ven voorstellingen maken van de geestelyke draagkracht hunner kinderen; zij moeten mee en zy zullen mee, want zy moeten deze of gene betrekking vervullen en der halve voldoen aan de eischen van dit of dat examen. Dus studeeren maar, al zyn de ongelukkigen er evenmin toe in staat als uw onderdanige dienaar om in een al of niet met zeep besmeerde mast te klimmen. Hebben uw jongens normale vermogens, enbij de beoordeenng van deze om standigheid komt- geen eigenliefde te pas, daar deze allernoodlottigste gevolgen kan hebben, dan kan er wel wat van hen gevergd worden, ’t Spreekt van zelf dat er tyd moet overschieten voor lichaams beweging. En bovenal geve men hun flink te eten; een gezondejongensmaagheeft wel iets van een vat zonder bodem. Dat het j van ’tgeen gij hun laat verobberen Oversieht Terwijl de gevolmachtigden der Mogend heden, in TurkUe’s hoofdstad vereenigd, nog slechts het plan hadden gevormd de Porte uit te noodigen onder zekere voor waarden in Egypte gewapenderhand tus- schenbeide te komen het bericht dat dit plan reeds tot uitvoering gekomen was bleek vqorbarig te zijn; terwyl de Turksche regeering op echt Tnrksche wijze de vreemde gezanten trachtte voor te liegendat volgens bericht van Derwisch-pacha tusschen den Engelschen admiraal Seymour en de au toriteiten te Alexandrië de beste overeen stemming heenchte, viel plotseling het eerste schoten de Egyptische wateren. In plaats van de volmaakte overeenstemming, waarvan de Turksche Ministers gewaagden, nam de spanning tusschen den Engelschen vlootvoogd en de overheden van Alexandrië hand over hand toe, daar deze rustig voort gingen nieuwe versterkingen op te werpen en gene zyn eisch bleef handhaven om tot onmid leilijke ontwapening ovor te gaan. Na eene laAfete waarschuwing, waarby te vens aan de'vreemde consuls de gelegen heid werd gegeven zich op de schepen in veiligheid te stellenmaakten de Engelsche schepen Dinsdag jl ’s morgens kwart over achten een aanvang mei het bombardeeren der forten van Alexandrië. In 20 minuten tijde waren twee forten vernield. De andere werden spoedig do4r het Engelsche geschut j tot zwijgen gebracht of in brand geschoten, hij "den M terwyl de Engelsche marioniers de meer J landwaarts gelegen forten onderhanden na men. Ook het paleis van den Khedive werd vernield. Deze stelde zich met Derwisch- pacha in veiligheid in het Radulehpaleis. Den volgenden dag werd het bombardement nog eenigen tijd voortgezet, doch reeds spoe dig daarop werd van verschillende forten en van het Ministerie van Oorlog depatlemen- taire vlag geheschen. Nieuwe onderhando- lingen werden geopend, doch schijnen alleen ten doel gehad te hebben om den Khedive en de troepen gelegenheid te geven de stad te verlaten en aan de Bedonïnen, die buiten de stad reeds gereed stonden om hun plunder- werk te beginnen, om binnen te dringen. Het gepeupel stak de stad aan verschillende zijden in brand on vierde hun moord- en rooflust het eerste bot in de Europeesche wyk. Vele Europeanen werden het slacht offer daarvan, enkele anderen wisten zich nog tijdig op de schepen in veiligheid te stellen. Van het gedemoraliseerde leger is niets meer te vinden. Op Engeland rust dus de plicht om nu het a gezegd heeft ook b te zeggen. Turkije heeft bij het openen der vijandelijkheden geprotesteerd, doch geen der andere mogendheden schynt overigens Engelands optreden ten kwade te duiden. Frankrijk, dat tot dus verre met Engeland samenging, trok dadelijk zijne schepen terug. Die handeling had echter geenszins eene minder vriendschappelijke be- teekenis. Ofschoon de Fransche schepen niet aan het beschieten deelnamen, vroeg de regeering toch een orediet aan ter ver dere uitrusting van schepen om op alle mogelijke gevallen voorbereid te zyn, en de Kamer bewilligde haar de daarvoor benoo- digde som van 8 millioon francs. Engeland ziet thans naar een of meer bondgenooten om, om het eenmaal aangevangen werk verder voort te zotten, daar van Turkjje, hoewel de Sultan nog deze week zal worden uitgenoodigd tusschenbeide» te komen tot herstel der ordewel niet veel medewerking zal te wachten zijn. Met ongewonen spoqd heeft het Engel- sche Hooger hu is de lerrfche dwangwet mede goedgekeurd, zoodat die wet, na aanneming van de wet tot regeling van de achterstal lige pachten, die thans bij het Lagerhuis in behandeling is, spoedig in werking zal kunnen treden. Aan het vraagstuk der regeling van de achterstallige pachten zul len do „Hoeren”, wier belangen daarbij nogal vry nauw betrokken zijn, echter wel wat meer zittingen wyden. Het blijkt dat in do dwangwet, togen don zin der re- geeriijg, door hot Lagerhuis nog eene gewich tige verandering (verscherping) is gebracht, dio oen oogenblik hot ministoriëelo loven in govaar stelde. De Duitsclio Bondsraad heeft zich niet kunnen vereonigon met hot in don Ryksdag aangenomen voorstel Windhorst, strokkondo tot afschaffing der wet van Moi 1874, waarbij le qual. f80,00 Noordholland- .angevoerd 111 J

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1