I iagd. N°. 684. Zondag 23 Juli. 1882. IAKER. HING >wwc [EID. IEDER. JZER Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. I t I I I HONK, >ven. «50,-. BINNENLAND. REIZEN. BUITENLAND. J iks. 1,50, wei- dito I SCHOOffHOVENSCHE CODRABT. S. W. N. VAN NOOTEN tb Schoonhoven, Uitgewra. Aangev. 2 paar- ;e en graskalve- 760 schapen of 122 biggen en »i- dito f 1,10 A 0,80 A 0,90 de ij een aanvoer was de handel Naar stoomboot land naar te Oadewater. gevraagd een gen hoog loon Bureel Schoon- PEND. uur. p< lijder aagt J. VAN a/d Lek eene s in persoon. N VREEDE istus eene nette i, Zeeuwsohe en ere f6,50 A 7,50. k. en Overm. ar f 5,50 a 6,50. he dikke f3,50 4.80. 7.80. ,50. i de weekmarkt Caas, 130 wa- vegendo 38.094 ie f28 ii 31,00, der 6 wagens wagens Edam- iter 20 halve latig. Schoonhoven. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterljjk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts t maal in rekening gebracht. per half kilo. A 24 ct. per half i 1,40 per week. Fette lammeren A 12. Nuchtere veren f 14 A 22. 30 ct. per kilo, serieht van de aars. Goudsche -tyen. Prijzen al. f25 A 27. lekende maakt rs bekenddat iaal heeft inge- eren van fijnen kade- ikoek, ening. I GEVRAAGD le qual. f29,00 Noordholland- angevoerd 172 m PERS PULP, <GE te Nienw- Schoonhoven. 1882. b J. Pluut en ohan Anthonie en E. Knoop. HTEN. loter: le qual. half kilo; kaas k 26 ct., overloo- 1 30, lammeren 2 A 27 ets. per 1 A 6 per stuk 2e soort f 3,00 Bint f 16 A 18, nepzaad f 8 A 9. ct., 2de qual. Kalveren: 1ste 0,85; Schapen i. per kilo. 2de qual. f52, >5 A 85 ets. iwsche, Flakk. 11,50 A 12,25, dito mindere >1 te Polsbroek 1 October e. k. EB. bij de Wet ge- portvrjj, aan Polsbroek te alf koeien f250 80, dito vaarzen 5 A 175, guiste ien f 150 A 190, re 46 A 48 ct. k 8 weken f 6,50 niet ingeënt, irg, is een ge- bjj ean niet melijk onder curatele geplaatst met een maan delijks inkomen van 7000 roebels en in het bezit van paarden en rijtuigen. De schulden die hij daarenboven maakt worden echter niet betaald In Spanje verwacht men tegen St.-Nico- laas een Kroonprinsje, zoo meldt het offl- cieele Staatsorgaan. Z.M.hoeft benoemd tot2en lui tenant bij het wapen der genie van het leger in Ned. Indië, de cadetten J. O. C. Peereboom en M. C. Fauelherkomstig van de Koninklijke Militaire Academie. Uit Den Haag wordt gemeld: Woensdag is er eon buitengewone Minister raad gehouden uitsluitend gewijd aan de overweging der Egyptische aangelegenheden. Door de Regeering is besloten het oorlogs vaartuig de „Marnix”, dat van Alexandrië naar Malta was vertrokken, last to geven onmiddellijk naar Egypte terug te koeren en te Port Said te stationneeren. Per tele graaf is dien bodem deze lastgeving ver- strekt en blijkens ontvangen bericht had de „Marnix” daaraan reeds gevolg gegeven en is zij naar hare nieuwe bestemming vertrokken. Voorts is bepaald, dat de „Bonaire”, die te Nieuwediep gereed ligt, spoedig eveneens naar Egypte zal vertrek ken, om te Alexandrië bescherming te ver kenen, zoowel aan de Nederlandsche als aan de Belgische onderdanen aldaar. De geruchten, dat de Minister Van Lynden reeds eene beslissing zou hebben genomen omtrent het hem verleend mandaat tot for matie of reconstructie van een Kabinet bevestigen zich niet Eerst na de terug komst des Konings op 26 dezer is eene defini tieve beslissing ter zako van de crisis te wachten. Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkies district Maastricht werden 11. Dinsdag uit- gebracüt ZOZ'Z geiuige stemmen. ervauwti werd de heer Mr. W. G. Straetmans met 1490 stemmen. In de op 11. Dinsdag gehouden vergadering der Provinciale Staten van Zuid- Holland werd tot buitengewoon lid van Gedep. Statenin plaats van wijlen den heer Maas Geesteranus, met 54 van de 66 stemmen gekozen Mr. K. A. Poortman, die deze benoeming heeft aangenomen. Eene provinciale verordening tot beteuge ling van het kwaadaardig klauwzeer of rot- kreupel bij de schapenhet voorstel tot het verkenen van schadevergoeding aan den aan nemer van het baggerwerk in den Leidschen Vliet en het voorstel van Ged. Staten tot het verleenen eener subsidie van hoogstens f 2900ten behoeve der begrinding van den Hoog-Bloklandschen weg werden aan genomen. Op een adres van C. Schouten o. s., ver zoekende verbetering van den Ouden Weg onder Reeuwijkwordt besloten te berich ten dat er geen termen aanwezig zijnom aan dat verzoek te voldoen. Wijziging van de reglementen voor de Alblasserwaard met Arkol beneden de Zou we, voor de Nederwaard, voor het waterschap do Gemeene Waterontlastingen van den polder Stolwijk enz., en voor het waterschap Snel en Polanen worden goedgekeurd. Op voorstel van den heer D. v. Weel van Rotterdam wordt besloten aan den Koning te verzoeken de jaarwedde van Gedep. Staten van f 2000 te brengen op f 4000en zulks met ’t oog op de vele werkzaamheden door dat College te verrichten en meer gelijkheid te brengen in die bezoldiging, die voor som mige kleinere provinciën, met veel minder werkzaamheden, geljjk is aan die voor Zuid- Holland. Ook in Noord-Holland is eene aan vraag van verhooging gedaan, waardoor de Minister van binnenl. zaken te eerder er toe zal kunnen gebracht worden, om eene vor- hooging aan Z. M. voor te dragen. Door den heer Begram werd ter sprake gebracht de wenschin een afdeeling uit gesproken dat er van wege het college van Gedep. Staten een onderzoek worde inge steld naar provinciale verordeningendie tengevolge van veranderde tijdsomstandig heden wijziging of afschaffing behoeven. De Commissie had reeds gewezen o. a. op de verordening op de overzetverenwelke be palingen inhoudt van uitsluitend privaatrech- telijken aardterwyl men meende dat daarbij alken do belangen welke de publieke vei ligheid betreffen behooren te worden gere geld. Omtrent deze aangelegenheid gaf de voorzitter te kennen alleszins geneigd te zyn zoodanig onderzoek te bevorderen. De vergadering is daarop in naam des Konings gesloten. Bij de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad te IJselmonde ver kregen de hoeren D. De Lijster 32 en J. - Van der Vorm Jz. 30 stemmen van de 87 geldige stemmen, zoodat tusschen hen bei den eene herstemming moet plaats hebben. Tot hoofdingeland van de Nederwaard is door de ingelanden van de polders in de gemeente Alblasserdam be noemd de heer P. Tuitel, polderschout, na ’en hoer J. Vroege. Tegen deze verkiezing zyt» bezwaren ingébracht. omdat het eigenlijk niet geheel van ons is. De lezer vindt daar een beknopt overzicht van een soort van uitval, dien een onzer vrienden onlangs deed, toen in zyn byzyn de genoegens en het nut van het reizen vooral uit een gezondheidsoogpunt wel wat hoog werden aangeslagen. En wat zullen wjj tot deze dingen zeggen? Dat de goede man overdreef, is blijkbaar; maar zoo gaat het dikwyls bij de verdedi gers van twee tegenovergestelde meeningen. Deden zij het niet, hun verschil zou tot zeer kleine verhoudingen terugvallen. Dat de manier waarop velen reizenvoor de gezondheid weinig vruchten oplevert, is wel aan te nemen. De koortsige haast, die hen doet jagen naar het doel dat zij telkens weer, als het pas bereikt is, ver plaatsen; de geringe zorg die men op reis draagt voor het volgen van zyn gewonen leefregel, gevoegd bij de ontberingen die het van huis zijn ook voor den meest ge fortuneerde met zich voert, zijn zooveel slechte kansendie niet geheel worden op gewogen door de meerdere opgewektheid, den versnelden bloedsomloop, door de ver plaatsing op een ander tooneel teweegge bracht. Maar het groote nut van reizen ligt elders. De man, die een geheel jaar door dezelfde bezigheden verrichtte, heeft, vooral wanneer het geestesarbeid geldt, behoefte aan verpoozing, aan geheele sta king van werkzaamheden gedurende eenigen tijd. Is hij bovendien door den aard van zyn betrekking verplicht tot een bijna voort durend verblyf binnenshuis, dan moet hij noodzakelijk een tijdlang lichaamsbeweging en buitenlucht hebben. Dat hij het aan gename met het nuttige wil vereenigen, spreekt vanzelf, en vandaar dat hy liefst voor een poosje zyn tent gaat opslaan in een nog niet door hem bezochte streek, waar hij dan tevens een omgeving vindt, •zooveel mogelyk verschillende van die welke hy dagelyks om zich heen ziet. Op die wijze wordt het evenwicht hersteld en het gevaar voor die geestelijke verzwakking die men versuffing” noemt, weggenomen. De opmerking wordt weleens gemaakt ho'e het toch komt dat zoovelen, die de schoonheden van ons eigen land slechts voor een klein gedeelte kennenniet liever hun t- juitbreiden dan tel kens zoo ver mogelijk over de grenzen te vliegen. Bij sommigen moge de keus wor den bepaald door een soort van ydelheid, die er een verdienste in vindt te kunnen zeggen dat men daar en daar ^geweest” is, thans, nu duizenden een grooter of kleiner deel van Europa hebben bezocht, heeft dai geen zin meer. Doch onbewust gehoorzaamt men aan een natuurwet. Even als voor het lichaam verandering van bezig heden ontspanning is, zoo vindt ook de geest verkwikking en rust bij aanschouwing van voorwerpen en tafereelen, die geheel verschillen van hetgeen gewoonlyk de stof tot waarneming uitmaakt. Een buitenman heeft er behoefte aan, nu en dan de stad te bezoekende stedeling loopt, als hy maar eenigszins kannaar bosschen en velden. De strandbewoner ontvlucht op zyn vrije dagen de nabyheid der zee, die voor ste deling en landbouwer zoo aantrekkelijk is. Zoo zien we in den zomer de reizigers met bewondering staren op het Hollandsch kind schap, dat wij wel eens tamelijk eentonig vinden. Een Nederlander aanschouwde met verrukking een bergstreek vóór in Zwitser land, en tegen een man die juist voorbij ging zei hy: »Wel vriend, wat is het hier toch heeflykl" »Ja, mijnheer,” zei de ander, ’t zou hier wezenlijk niet kwaad zynals er die miserabele bergen maar niet waren, die het vergezicht afsluiten.” Nu gelooven we, dat de laatste geen byzonder poëtisch «gemoed bezaten toch is pr in zyn antwoord, dat ons dwaas voorkomt,, iets waars. Wie van zyn reistochtje veel genot wil hebben moet er zich eènigszins op inrich ten. We zullen niet aanbevelen, de zorgen thuis te laten;1 het is zoo gemakkelijk niet, die van zich af te zettenen wie er zoo danig mee overladen is( dat zij de kalmte van zyn stemming bederven en de rust van zyn gemoed verstorendoet misschien beter als hij niet op reis gaat. Maar wel is het aan te radenweinig bagage mede te ne men; de last, dien men daarmee heeft, vergalt het genoegen. De held van >de reis om de wereld in 80 dagen” van Jules e hebben, neem er eenVerne kan hier als voorbeeld dienen. Ver lekker leventje van, natuur- volgens trachte men de verveling zoover mogelijk weg te houden. Doe liever een traject in tweeën, dan dat ge, door een groot getal uren acntereen in een spoortrein te moeten zitten, den kwelduivel der ver veling in de gelegenheid stelt, macht over u te krygen. Daar hel reizen ook is een der leerscholen van het leven, geldt hiel de paedagogische legel: Leg u niet toe op veel zien, maar op goed zien, en bo venal, tracht de door aanschouwing vei- kregen voorstellingen zóó te verbindendat er heldere begrippen uit ontstaan. We hebben iemand gékend die zich beroemde dikwijls op één dag een half dozijn muséums, en daaronder wereldberoemde, «bezocht” te hebben. Maar wat hy er dan ook van mee droeg, in figuurlijken zin natuuilyk, sPraat toch niet van reizen moet men dan ook altijd zich on voorwaardelijk onder werpen aan wat de mode of een zotte waan van den dag voorschrijft en toejuicht? Waarom en waarvoor gaan de lui op reis? Zij weten het niet. Of, zoo zij het zeggen te wetenzij t er dan van verzekerd dat zij eenigen tijd noodig hebben gehad om het voorwendsel te vinden waarmede zy hun zoogenaamden reislust verontschul digen. O ja, mynheer gaat er een veertien dagen uit om zich te verpoozenzijn geest te verfrisschenzyn arbeidsvermogen te herstellen, een wyle rust en verademing te vinden na een jaar van inspanning. Dat juist zy, die de meeste behoefte hebben aan lijdelijke ontheffing van werkzaamheden, gewoonlyk het minst daaraan denken kunnen, en men aldus de ijverigste werkers niet op de hoofdlynen en belangrijke punten van het wereldverkeer aantreft, ’t zij dat hun geen tijd daarvoor wordt afgestaan, ’t zy dat het hun aan middelen ontbreekt om zich die weelde te veroorloven, is een omstandigheid die meestal over het’t hoofd wordt gezien. Maar best ge wilt verademing zoe ken, en vindt die misschien in een be nauwden, rookerigen, stoffigensnikheeten en soms volgepropten spoorwegwaggon. Gy verlangt rust, en wordt op de stations geduwdgesmetenin vliegenden haast van den eenen trein naar den anderen gejaagd, door sjouwerlui tegen ’t lijf geloopen, door beambten gebrutaliseerd, terwyl ge, na u bek-af te hebben gehold om toch maar geen aansluiting te missen, den hemel dankt als van uw koffer, dien zij daar aanstonds heen en weer gooiden als een baal geperst hooi, de bodem niet heelemaal te bersten sprong. Rust—zegt ge? En ge stort u als het ware midden in den menschenstroomdie zich verdringt in en bij overbevolkte logementen, ge hebt er niets tegen, mee te loopen met de massa, die overal waar de natuur iets moois heeft bewaardin groote drommen komt opdagen en weldra de stilte van woud en bergkloof w ontwydt door luidruchtige gesprekken, ge- kennis in deze richting raasmakende feesten, pronkzucht en tabaks- -,!SI’ walm? Ge zoekt naar een kalme gemoeds stemming, om uw zenuwgestel weer in nor malen toestand te krygen en ge stelt u dagelyks bloot aan de ergenissen, verwekt door slecht toebereide byna oneetbare spij zen, fabelachtig tyföze hótelrekeningen, naar fooitjes hunkerej|te bedienden die, als zij bemerken dat zy weinig kans hebben, plotseling zoo beleefd worden als een zieke ijsbeer. Maar ge reist ook voor uw vermaak. Wel zeker, als men daar met een Baedeker in de hand de mooiigheden bekykt die daar uitvoerig staan beschreven, de gebouwen 4 aanschouwt waarvan ieder de photographieën dagelyks onder de oogen heeft, en uren achtereen slentert in allerlei muséums, die op elkander gelyken als tweelingbroeders, en dat alles terwyl de stand van den ther mometer zoowat tusschen de 75 en 85 speelt wat belieft u? Wilt ge inderdaad rusten, uw krachten herstellen, tot verademing komen, uw door arbeid geschokt zenuwgestel w.eer in orde brengen, en hoe dat verder heet, ga dan niet op reis. Onze vaders huurden een ïoptrekje” in de nabyheid hunner woon plaats, hielden daar een poos hun gemak, luierden wat, verveelden zich verschrikke lijk, en als ’t hun te erg werd keerden zy naar hun bezigheden terug. De optrekjes- periode is voorbijin de nabyheid onzer steden krioelt het wel van bouwterrein, hoopen puin, leelyke kalkloodsen en te huur staande >villa’s” met kolossale voorgevels en bedroefd kleine kamertjes, doch die vroegere belommerde plekjes, met een pere- boom en een druiveboompje tegen zes lat jes, en waar men zelfs op eenigen afstand een varken in zyn natuurstaat kon waar nemen, zijn verdwenen. Maar, al hebt ge zelf maar een tuintje of plaatsje van enkele vierkante ellen, of, bij gebreke daar van, een koele kamer, waar ge eens op uw gemak dagen achtereen kunt nietsdoen, in ieder geval is het daar beter dan in een spoorwegcoupé of stoombootkajuit. Ga liggen, na alvorens uw kinderen uit logee- ren gestuurd te hebben, dag of wat een lekker leventje van, natuur-' lyk zonder de voorschriften der matigheid in eenig opzicht te veronachtzamen, denk alle zorgen en bemoeiingen eens weg, en ge zult heel wat meer verkwikt worden dan wanneer ge in zóó en zooveel dagen half Europa doorvliegt, om terug te komen met verfonfaaide kleeren, gekneusde of ge radbraakte ledematen, een platte beurs en in staat van regeeringloosheid verkeerende maag, tegenover al welke heerlijkheden niets anders is te plaatsen dan dat ge met szelfvoldoening” kunt verklaren: »'t Is waar ’t was maar een kort reisje, maar ik heb toch veel gezien I” We hebben dat eerste gedeelte van ons opstel tusschen aanhalingsteekens gezet, was een luttel beetje. Over het algemeen geeft doelloos rondzwerven minder genot dan het geld en inspanning kost daarom is het goed dat men ^alvorens een uitspan- ningsreisje te ondernemen, bepaalt waar heen men gaan zal, hoelang men er denkt te blyven, en wat er te doen. Kan men dan, by het vaststellen van het laatste punt, aan voetreisjes in den omtrek een ruime plaats op het programma gevendan zal men zich dat niet beklagen. We hebben in ons vorig artikel gespro ken over den invloed van geestesarbeid op den welstand van onze jongelingschap. Waar gelegenheid bestaat, den leerlingen der Hoogere Burgerscholen en Gymnasiën in de vacantieweken een tochtje te laten doen op de manier die we zooeven hebben aangeduid, daar .zal men verstandig han delen door er gebruik van te maken als een kostelijk hulpmiddel tegen de verschil lende narigheden die men zachtjesaan gewoon raakt aan het onderwys toe te schry ven. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Pqjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rflk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Aan het Ministerie van Wa terstaat werd 19 dezer aanbesteed*. het maken van een strekdam aan den linker oever van do Dordscho Kil, onder de ge meente Willemsdorp. Minste inschrjjver de heer C. Bot Cz. te Sliedrecht, voor f3795. Door het prov. bestuur van Noord-Holland te Haarlem is 20 dezer bij enkele inschrijving aanbesteedHet her stellen en verbeteren van de Rjjkszee- en havenwerken op het eiland Marken. Ra ming f12.200. Minste inschrjjver de heer W. A. Swets te Hardinxveldvoor de som van f 11.400. Het notarieel examen, le ge deelte, is .piet goed gevolg afgclegd o. a. door de heoren H. W. Prillevitz te Lekker- ierk on C. Klootwijk te Bolnes. —Woensdag heeft het eind-exa- men aan de Rjjks-landbouwschool te Wa- geningen plaats gehad. Hett diploma als landbouwkundige is verleend aanO. Van Vloten, van Haarlem; D. De Voogt, van Wageningen; F. Van der Breggen, van Waddinxveen, en J. C. Van der Torren, van Waddinveen; alle candidaten zijn ge slaagd. Vele personen, die vande Rjjks- postspaarbanken gebruik makenverkeeren in de meening, dat, indien zij zich metter woon verplaatsen naar eene gemeente, welke onder de directie van een ander postkantoor gelegen isinlagen of terugbetalingen op het boekjedat nog in hun bezit isniet in hunne nieuwe woonplaats zouden kunnen geschiedenen het mitsdien noodzakelijk zou zijnhet geheele op hun boekje ingeschre ven te goed terug te vragen. Ter wegneming van die dwaling dieneVolgens art. 5 der wet van 25 Mei 1880 (Stbl. N°. 88) kunnen, wtór ook het boekje werd afgogeveninla gen in- en terugbetalingen uit de Rijks- postspaarbank geschieden op alle postkan toren, alsmede op de hulp-postkantoren, die daarvoor zijn aangewezen, in hetgansche Rijk, verblijfplaats te kunnen erlangen, behoort men aldaar slechts het boekje ter overschrij ving aan te bieden aan het post- of hulp kantoor en de handteekeuingen in een op dat kantoor berustend register to stellen. Door aldus te werk to gaan, wordt niet alleen den postambtenaren en der directie van de Ryks-postspaarbank veel arbeid be spaard maar worden teven de onkosten door het onnoodig intrekken der boekjes veroorzaaktvermeden. Door eonige voorname vis- schers uit do noordelijke provinciën is aan Z. M. den Koning een adres ingodiend, om eene wet in te voeren, geldig voor het ge heele rjjk, waarbij bepaald wordt, dat geen visch hoegenaama gevangen, in den handel gebracht of vervoerd mag worden, dan die een bepaalde maat hebben. Adressanten geven in hun adres die maat aan de hand en zjjn bij ondervinding overtuigd, dat een plas van groote afmeting, die 15 jaren is afgevischt met netten, die visschen kleiner dan de opgegeven maat vrijlieten, steeds zoodanige bevolking had, dat de eigenaar geregeld groote visschen en van alle soorten ter markt brengen kou. Adressanten zijn overtuigd, dat met de tegenwoordige be staande onregelmatige bepaling van beslo ten tijd en daarbij later visschen met alle netsoorten, de vischwateren op den dnnr zoodanig worden ontvolkt, dat de visch- handel groote schade lijdt en de beperking groote voordeelen voor hot land moet op leveren. Te ’s Hage zal eene Passage tot stand komen, die een onoogeljjlc ge deelte der stad herscheppen zal in een prachtige omgeving. Eeno vereeniging van bankiers en particulieren, met oen maat schappelijk kapitaal van f 1.600.000, heeft zich reeds van het benoodigd aantal (38) panden verzekerd. JDe Passage zal een aan vang nemen op het Buitenhof, daar waar nu de groote panden staan van de heoren Verniers van dor Loeff, D. Van Eek en Vaillant. Zij zal over eene lengte van 85 Meter in zuid-oosteljjko richting uitloopen op eeno rotonde, met oen dia meter van 28 Meter, on van daar uit in twee richtingen doorgetrokken worden: 1*. over oen lengte van 43 Meter uitkomende in den Practizijns-hoek, en 2°. in de Spui straat eindigende, daar waar zich thans de huizen van den apotheker Mouton on van den heer Hanau bevinden. Een prachtig café en misschien ook hótol zal aan do zijde van het Buitenhof verrijzen, terwijl een groot Edonthódter met don ingang aan don zuidkant der rotonde zal worden gesticht. men verneemt, zal de „Spuistroom”, varende van Zuid- Rotterdam, wegens te weinig deelneming met Augustus a. s. ophouden 'te varen. Een tweede geval van pokken, in hetzelfde gezin waarin eon lijder aan die ziekte overleden is, heeft zioh te Almelo voorgedaan. Do aard dor ziekte schijnt ditmaal minder hevig te zyn. Do lijderes is oen kind van 2 jaren en - Ook te Bingerden, bij Doesbui val van pokken voorgekomen ingeënt kind. Overzicht Nu de kruiddamp van het bombardement wat is opgetrokken en de voornaamste forten door de Engelsche mariniers bezet zijn, be gint de stand van zaken in Egyptes hoofd stad weder wat geregelder aanzien te ver krijgen. De Khedive, die gevlucht was, is er teruggekeerd en het is met zijn goed vinden, dat de Engelschen thans de hand having der orde en rust op zich genomen hebben. Admiraal Seymour heeft hiervan in eene proclamatie aan de bevolking ken nis gegeven met aanzegging tevens, dat met de brandstichters en oproermakers korte metten zullen gemaakt worden. De eerste berichten, waarin het aantal omge brachte Europeanen op duizende geschat werd, zjjn gelukkig gebleken zeer overdre ven te zyn, eveneens als die omtrent de -TorTTOO«king stad t«i» doko achieting en de brandstichting. Arabi-paoha, de eigenlyke leider der vijandelijkheden jegens de Engelschen, is met de weinigen die hem van zijn leger getrouw bleven ge vlucht en tracht thans een nieuwen aan hang te verwerven. De Khedive heeft hem eindelijk losgelaten, maar naar het schijnt meer uit nooddwang dan vrijwillig, want hij gaat, hoewel hy hem zijne portefeuille ontnam, nog altijd voort met hem te on derhandelen. Intusschen heeft het gebeurde in de hoofdstad een toestand van regeering loosheid in het leven geroepen, die aan de Bedouinen on andere oproerstokers vrij spel geeft, en de Europeanen de wijk doet ne men. Het wordt dus hoog tijd dat er tus schen beido gekomen worde. De Mogend heden zijn eindelijk overeengekomen om de Porte daartoo uit te noodigen onder beding dat de bezetting niet langer dan zes maan den zal duren, en strekken zal om den vroe- geren toestand te herstellen, het loger te organiseeren en de vrijheden van het volk te ojiiwikkelon. De Mogendheden zullen do kosten voorschieten, doch ten slotte van Egypte of van de Egyptische fondsenhouders komen. Men kan denken dat dit alles in do Fransche en Engelsehe parlementen ruim schoots stof tot interpellaties en gedachte wisseling geeft. In de Fransche Kamer verklaarde de Minister-president, dat Frank rijk zich van gewapende- tusschenkomst tot nog toe had onthoudenomdat het in over eenstemming met Europa wilde handelen. Doch daarom was de overeenstemming met Engeland, dat anders meende te moeten handelen, niet verbroken. Gambetta nam deze gelegenheid waar om op de handha ving dier overeenstemming aan te dringen en eene Turksohe tusschenkomst zoo sterk mogelyk te ontraden. In Engeland heeft de beschieting van Alexandrië ook een bres geschoten in hot Kabinet. De Minister Bright heeft dien tengevolge zyne portefeuille nedergelegd, doch daarbij verklaard, dat hij nochtans de beste vrienden blijft met zijne vroegere collega’s. Hij noemde Engolands handel wijze in het Oosten in strijd met de inter nationale en de zodewetten. Van Glad stone merkte een der Kamerleden niet onaardig aan, dat, indion een conservatief Kabinet in deze gehandeld had als de tegenwoordige premier, deze vato station tot station ware gereisd om er wraak over te roepen evenals bij gelegenheid der inter ventie in Afghanistan. De wet tot regeling der achterstallige pachten in Ierland vor dert ton gevolge van al die Egyptische wijsheid niet hard. Men is genaderd tot art. 12. De andere Mogendheden trekken zich van die zaken niet bjjster voel aan. De keizers van Duitaclilaiid en Oostenrijk zijn op hunne gewone zomeruitstapjes en zulhn elkander don 8. der volgende maand weer eens ontmoeten. De Keizer van llualand droomt nog maar altijd voort van de,Nihilisten. Nu heeft hy den Grootvorst Nicolaas Nicolajewitsch we- der zijn gerechte straf wegens nihilisme doen ondergaan, ’t Is editor oen vorstolyke straf, waartoe menige niet-nihilist gaarne j herstemming mot don hoor J. Vroege. Tegen veroordeeld zou willen worden. Hy is na- i-- iu*

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1