UAR, :olen. 1882. N°. 686. Halfwas. Zondag 6 Augustus. EZELLEH. De schaduwzijde. I. STREKEN, «lag- en Zater- Weekblad voor Zuid- erten. JWE olland en Utrecht. ÏHÜIJZEN. NTIËN va» OSS, Lek kerker k. BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht te Schoonhoven, genaar 1,50, wei- dito Europa juie belanghebbenden Schoonhoven. S. W. N. VAN NOOTEÏ Uitgever». het kwaad in de hand: ind weinij «onder reuk of r garantie. In. izin zal aan- >o torugkoeron. rtentieblad OXJRANT voor HüWfflSS COURAïïf tn. Schoonhoven. Ui 1882. oanna Fredrika, J. M. Rohé. - i G. Regtdoorzee. ud 58 jaren, echt- Villens waard. ij een aanvoer was de handel i, vrjj levendig, alf koeien f260 40, dito vaarzen 0 210, guiate ien f 160 220, ilveren f 7 k 12. re 47 a 49 ct. i8 weken f 7,50 >i- dito fl,20k 1,00 1,10 de i. Aangevoerd: en graakalve- 878 schapen of a 115 biggen, ct., 2de qual. Kalveren: 1ste 0,80; Schapen Zeeuwache en we f6,50 i 7,50. e dikke f3,60 i,90. 50. de weekmarkt aas135 wa lgende 43.242 e f 28 k 30,50, Ier 8 wagens wagens Edam- aangevoerd. per half kilo, k 24 ct. per half a 1,40 per week. )0. Lammeren reren f 8 k 15. 80 ct. por kilo, bericht van de aars. Goudsohe dijen. Prijzen qual. f25 k 27. eene lading puike wachtende, bieden begunstigers tegen aan. franco per post, TS. ton uitmuntende 'EIT. gewone regel. Bij an lijke korting, ertentiën worden handelaars, Post- s, alsmede bij den Jr. te Gouda. per kilo. !de qual. f56, 0 i 85 ets. wsche, Flakk. 12,00 k 12,75, dito mindere EN gevraagd. Aan- ingewacht, onder an Boekhandel der o Nijmegen. fL te Ammeratol Jedigste een •sknecht, .st werk. huis houdt zich thans bezig met de arti- kelsgewijze behandeling van dat ontwerp en weet nu en dan op de vrijgevigheid der regeering hier en daar nog al wat af te dingen. Zoo besloot die vergadering o. a. om zonder toestemming van den grondei genaar gftèn tegemoetkoming aan den pachter te verleenen. Het voortdurend overleg dat er plaats heeft tusschen Rome en Berlijn duidt aan, dat het met de regeling der betrekkingen tusschen den Pauselijken Stoel en Duilsch- land ernst is geworden. Tal van onder wijsinrichtingen, die ten gevolge der Mei- wetten gesloten waren, zijn thans met goed vinden der regeering in eenigszins gewij- zigden vorm of onder een anderen naam weder geopend. In do OoHtenrljksclie bezettingsprovinciën spookt het in de laatste dagen weder geducht. STATEN-GENERA A L. Met bijzonder weinig ingenomenheid be groet do Tweede Kamer, zooals blijkt uit haar voorloopig verslag, het voorstel der Regeering om de Haarlemsche rechtbank op te heffen en de Hoornsche te herstellen. Slechts enkele leden erkenden dat de nood zakelijkheid van twee rechtbanken in Noord- Holland benoorden het Noordzeekanaal en de overtolligheid van die te Haarlem in de Memorie van Toelichting voldoende zijn aan getoond. De overgroote meerderheid wil niet zon der overwegende redenen, welker bestaan hier ontkend werd, terugkomen op den maatregel van 1877sommigen meenen zelfs dat het opheffen eener rechtbank in breuk maakt op het beginsel van de onaf zetbaarheid der rechters. Vele leden daar entegen willen de Haarlemsche rechtbank opheffen zonder de Hoornsche te herstellen, terwijl anderen nog verskillende wijzigin gen in het voorstel aanbevalen. Het ontwerp tot voorziening in de kos ten tot aanbouw van cellulaire gevangenissen vond vrij algemeene instemming. Sommige leden verklaarden zich om flnanciëele rede nen tegen de voordracht. 3HTEN. Boter: le qual. r half kilo; kaas k 26 ct., overloo- k 30, lammeren 22 a 24 ets. per 4 k 6 per stuk; ,50, Zeeuwsche >rs f2,60, Roode ectoliter. Bint f 16 k 18, mepzaad f 8 k 9. aks. ,00. le qual. f29,00 Noord holland- Langevoerd 193 Dom Courant wordt geregeld lederen Zaterdag-middag verzonden. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rjjk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. hadden. Ook de suikerl etenteelt werkte Ie boer had aan te doe /het werd van- en deze gaf eei belangrijk voor- tjjdperk van rert mindor die gewoon zijn ge- gemakken en genoegens des levens, kunnen, nu de noodzakelijkheid dringt, moeielyk de bakens weer naar de oude plaats verzetten. Dat de grondbezitters thans met de pach ters eenige «consideratie" gebruiken, is niets meer dan billijkin den bloeitijd hebben zij de voordeelen genoten, nu deze voorby is moeten ook zij zich eenige vermindering getroosten. In de dagen toen zij lagere pachten trokken, lieten zij mis schien niet zoo druk bouwen, maar zij onderhielden toch hun eigendommen, en voor de ambachtslieden was er werk te vinden en brood te verdienen. Ook die eigenaars hebben de weelde in levenswijze, in kleeding, in meubelen steeds hooger opgevoerdennu ook voor hen de kwade tijden komen, is niet de eerste ge dachte, zich daarin wat te beperken, maar men begint het noodige in te krim pen, teneinde het overtollige wat langer te kunnen genieten. We geven alzoo toe dat de toestand van den landbouw gedrukt is; dat zoowel de boer als de grondbezitter daaronder lyden; dat zy dien tengevolge den ambachtsman minder kunnen laten verdienen. Maar dat die oorzaak onvermjjdelyk van zóó grooten invloed moet ziin op den toestand der werkende klasse, betwisten we. Van oneindig meer gewicht zyn de overige redenen, in het aangehaald advies der Haag- sche Kamer vermeld. Deze wenschen wy in ons volgend num mer nader te bespreken. Eindelijk dan is het toch zoover gekomen dat Turkije er in heeft toegestemd oift ge wapenderhand in Egypte tusschenbeide te komen, tot herstel der orde en tot handha ving van het gezag van den Khedive. Deze week nog zullen met dat doel 20 a 25.000 man naar Egypte worden ingescheept, ’t Is echter te vreezen dat nu eerst de grootste moeielijkheden zullen aankomen. Alle groote Mogendheden hebben bedankt voor de eer om deel te nemen aan de expeditie door Engeland voor eigen rekening in Egypte op touw gezet. Het aanbod van Spanje om 2500 man te zenden kan toch veilig buiten rekening worden gelaten. Frankrijk weet niet wat het wil. Het door het Kabinet Freycinet aangevraagde orediet, dat tot interventie in staat moest stellen dan wanneer de omstandigheden dit eischten, is door de Kamer verworpen en het gevolg is geweest eene crisis, waaruit de President Grevy zich niet weet te redden. Immers de verwerping is het werk zoowel van hen die een krachtiger optreden in Egypte noodzakelfjk achten, als van hen die tegen alle inmenging in de binnenland- sche zaken van Egypte waren. Indien dus straks de' Turksche troepen in Egypte zullen ontschepen, bestaat er groot gevaar voor eene botsing mot do Engelsohe troepen. Want de Porto kan Engeland niet als mandataris van Europa beschouwen, en zal dit waarschijnlijk ook niet doen, indien het zich bevestigt dat zij met den rebel Arabi-paoha in stilte heult. En deze heeft alles op het spel gezet om Engeland en den Khedive den voet dwars te zetten. Hij heeft do groene vlag op de moskeeen doen plaatsen en den heiligen oorlog geproclameerd, zoodat hij op dit oog<a\blik, naar men beweert, over eene ling j^OO.OOO man, waaronder 60.000 BeuMfrtmh, kan beschikken. Wat de toe stand nog ingewikkelder maakt is, dat Arabi het naar het schijnt eens is met do Lesseps omtrent de handhaving van de on zijdigheid op het kanaal, ’t geen al weder niet strookt met do bedoelingen van de Engelsche regeering, die van hare zijde voor de vrije doorvaart zorgen wil. Al schijnt de conferentie dus vooral op aandringen van Rusland voorloopig haro taak als afgedaan te willen beschouwen, in werkelijkheid is toch eigenlijk nog weinig of niets verricht en de naaste toekomst kan wellicht rijk worden aan belangrijke ge beurtenissen. Terwijl Engeland in Egypte de handen vol heeft, loert Rusland er op om de altijd nog onafgedane rekening in klein-Azié aftesluiten en het bijeentrekken van troepen in den Caucasus geeft wel eeni- gen grond om aan deze veronderstelling eenig gewicht bij te zetten. Maast ongeloofelijk klinken dan ook de geruchtendat het Kabinet Gladstone den bestaanden kritieken toestand nog kritieker zoude willen maken, door op dit oogenblik aan aftreden te denken. Die geruchten spreken van een optreden van Granville als premier en Van Dilke als Minister van Buitenlandscho Zaken. En dat terwijl ook de wet tot regeling der achterstallige pach ten noir altiid onafiredaau isHet Hooser- geven van den achteruitgang in onzen dientstbodenstandwaarover algemeen wordt geklaagd, en van zoovele andere zijn land weinig te doe het i kwalendie onzen tegenwooordigen tijdj^eM^^abrikant bez riden kenmerken. Maar wel hoopt eel belang voor den handwerksstanddie zij, die gewoo: duidelijk toont niet volkomen te beseffen nvonW^^nde gemakken en hoe alleen door overleg, zuinigheid, plichts betrachting en ontwikkeling met eenigen grond op welvaart ook voor dien stand mag worden gerekend.” Wy vragen geen verschooning voor de lengte van deze aanhaling. In geen ge- ruimen tijd lazen wy iets, dat zooveel stof tot denken geeft. Wat er gezegd werd van den toestand van den landbouw, zal wel door de meesten beaamd worden. Westelijk Europa schijnt in de laatste jaren de Natuur niet in zijn voordeel gehad te hebben: de klacht over slechte oogsten is niet by uitsluiting Ne- derlandsch. Dit jaar was het, alsof alles weer goedgemaakt zou wordenhet schoone jaargetijde zette zich vroeg in, en overal bespeurde men de rijkste beloften voor de naaste toekomst; helaas! men rekende bui ten de Noordsche ijsbergen, die ons de regens bezorgden waardoor veel van de lachende vooruitzichten is bedorven. De pryzen der landbouwproducten bleven niet temin vrij laag, dank zij het vryhandels- stelselwaardoor van elders granen en aardappelende twee steunpilaren der volksvoeding, konden worden aangevoerd, hetgeen juist niet strekte om de verhou ding voor den boer gunstiger te maken. Zou de Regeering tusschenbeidën hebben moeten komenom in Navolging van' Duitschland door het heften van invoer rechten op de van elders aangebrachte eerste lévensbehoeften onze landbouwer^ in staat te stelten hoogere marktprijzen te bedingen? Maar dat zou dep. algemeenen toestand volstrekt niet verbeterd hebben, integendeel. Want het is niet de voort brenger, die deze rechten betaalt, het is de gebruiker. Heel de Nederlandsche natie eet brood: graanrechten zyn dus een hef fing waaraan iedereen wordt onderworpen, en juist zij het zwaarst, die het minst kunnen opbrengen, aangezien in de lagere volksklasse in verhouding meer brood wordt genuttigd dan bij de bemiddelden, wier spijskaart meer afwisseling aanbiedt Kwam het te heffen bedrag in zyn gehe®l in de schatkist, en werd het gebezigd om winst gevende en welvaartbelovende werken tot stand te brengen, of wel om andere Jasten, die op het algemeen drukken, te verlichten, dan nog zouden we kunnen zeggen dat er niets by werd verloren. Maar er moet een belangrijk gedeelte afgetrokken worden voor bezoldiging van ambtenaren, met de inning belast, en we behoeven het niet ver gebracht te hebben in de cijferkunst, om uit te rekenen dat er niets anders dan schade opzit. Dat evenwel de grondbezitter in de eerste plaats de lydende party is, en het meest door den gedrukten toestand van den land bouw wordt benadeeld, gelijk de Secretaris van de llaagsche Kamer van Koophandel schynt te meenen, staat bij ons nog zoo heel vast niet De voorbeelden van ver mindering of kwijtschelding van pacht, van voorschotten tel aankoop van mest, zyn niet zoo talrijk geweest, dat zij als regel hebben kunnen gelden, ’t Is waar, als de landeigenaar de tegenwoordige koopwaarde van zyn onroerend als kapitaal aanmerkt, dan kan hy onmogelijk zooveel rente ma ken als van andere waarden genoten wordt; doch laat ons in het oog houden, dat een aantal grondbezitters nooit kochten: datzy óf het land reeds lang in bezit hadden, óf door erfenis verkregen hebben. labóhr gevallen kan men geen rekening houden met den gewonen rentestandaard. Ook voor hem zyn natuurlijk de tijden minder gunstig; en liet hy vroeger dikwyls van zyn overvloed en uit weelde bouwen, thans bepaalt hy zich meer tot het onvermyde- lyke, en in zooverre ondervindt de am bachtsman den terugslag van den gedrukten toestand. Laat ons echter in aanmerking nemen, dat men te veel de periode van bloeidie voorafgegaan is, als punt .van vergelijking bezigt: toen de productie ruim was met hooge pryzen, stegen de pachten van jaar tot jaar: kwam er hier of daar een hoekje grond te koop, de boeren bo den tegen elkander op. Er was overal ruimte van geldwie slechts de kosten en nog een klem gedeelte van den koopprys kon betalen, vond overal geldschieters die het overige op hypotheek wilden geven. Kwam er een boerdery open, zóó hoog kon de huur met zyn of de gegadigde.) verdrongen elkander. De levenswyze bij den landbouwenden stand werd hoe langer hoe kostbaarder: de rykdom der boeren werd, natuurlyk met de noodige vergt ou ting en oveidryving, spreekwoordelyk. De jongelui, die voorheen mede den ploeg be stuurden of de koeien molken, vonden het aangenamer, vandaag deze, morgen gene Bij kon. besluit N°. 8 is de ver goeding, aan de postambtenaren toe te ken nen, wegens hun bemoeiiugen in zake den dienst der Rykspostspaarbank, geregeld. Die vergoeding bedraagt kantoorsgewijzea. 2| cent voor elke inlage; b. per mille van het bedrag der inlagen over een geheel jaar c. 5 cent- voor eiken op 31 Dec. van elk jaar aan het post-, bij- of hulpkantoor in geschreven inlegger. Die vergoeding heeft eone terugwerkende kracht, zoodat voor 1881 ook naar dozen maatstaf eene uitkeering zal plaats hebben. Bij de herstemming ter verkie zing van een lid voor den gemeenteraad te IJselmonde zijn uitgebracht 101 stemmen, waarvan 52 op den heer De Lijster en 44 op den heer v. d. Vorm, zoodat eerstge noemde gekozen werd. Aan het departement van wa terstaat, handel on nijverheid werd op 2 dezer aanbesteedHet maken en stellen van den metalen bovenbouw voor de brug over do Beneden-Merwede nabij Baanhoek(Ra ming f 701.000). Het laagst hadden inge schreven de heeren F. Kloos Zonon te Alblaaserdam, voor f699.000. Het is meermalen gebleken, dat vele inleggers in de Rijks-postspaar- bank geon juist begrip hebben ten aanzien van het bijsehrijven der hun toekomende rente op hunne spaarbankboekjes. Tot toelichting voor belanghebbenden dieno het volgende: Jaarlijks worden do boekjes door de in leggers aan de directie der Rijks-postspaar- bank te Amsterdam gezonden, en wel in die maand waarin de eerste inleg geschied is. Hooft men bijv- in Mei 1882 zijn eersten inleg gedaan, dan behoort het boekje in Mei 1883, in Mei 1884 enz. aan voormelde directie gezonden te worden. Aldaar wordt dan de rente in het boekje bijgeschreven, doch alleen over het laatst yerloopen jaar. Zoo wordt b. v. wanneer men in Mei 1882 het eerst heeft ingelegd, in Mei 1883 de rente bijgeschrevon, over het tijdvak van Mei 1882 tot en met De cember van laatutgenoemdMar. Dat geschiedt, omdat jaarlijks, op ultimo December, de rente, voor allo inlagen in de Rijks-postspaarbank wordt berekend en ingeschreven in de ter directie berustende boeken, en wel voor iederen inlegger af zonderlijk, en omdat die ronte wordt over genomen op da boekjes, welke door de in leggers jaarlijks aan do directie zijn in te zenden. Niettegenstaande, bij dio jaarlijksche in vulling van hot rontebodrag op de boekjes, het jaar wordt vermeld, waarover de bijge- schreven rente loopt, schijnt dio aanwijzing meestal door do belanghebbenden te worden voorbijgezien. Alleen ingeval eon inlegger zyn geheele te goedn. 1. deu inleg met alle daarop gevallen renten, wonscht te ontvangen, en daarvoor Onlangs werden uit ’s^ravenha^ zeer ongu^UgCi^berichten v^yien aangaande In een vergadering van de Kamer van Koop handel en Fabrieken vestigde de heer Rutten de aandacht op het feit, dat reeds nu, in het hart van den zomer, door de buiten gewone schaarschte van werk, ongeveer twee duizend ambachtslieden zonder bezigheid, alzoo zonder brood zynen wat onder die omstandigheden in den aanstaanden winter verwacht moet worden, is niet moeielijk te zeggen. Als porzaak noemde spr. den gedrukten toestand der fondsen* markt, die de eigenaars van panden dwong, de werkzaamheden tot het strikt noodige te beperken. Als een mogelijk ledmiddel wees hij aan droogmaking van de Zuiderzee. Ofschoon ook wy voornemens zyn, de vlag uit te steken op den dag, dat een wet zooals spr. verlangt in het Staatsblad zal staan, gelooven we toch niet ddl die heer een byionder practischen wenk gaf. Al mocht men het niet eens zyn met een ander lid van bedoelde Kamer, die meende dat men by droogmaking van de Zuiderzee, door het te niet gaan van scheepvaart en visschery op dien waterplas, meer verliezen dan winnen zou, in Kamers van Koop handel, dit weet m«i, predikt ieder zoowat voor zyn eigen parochie, en daar is niets tegen te zeggen, toch vreezen we dat het aangegeven middel eerst ovfer vyLen-twintig jaar eenig resultaat zou kunnen hebben. En wie weet, hoe de toestanden dan zjjn geworden! Dan eerst zouden er boeren woningen, kerken, scholen, raadhuizen, heele dorpen, te bouwen komenen zou rtien dus eemg nut kunnen hebben van den tegen- woordigen overvloed van werkkrachten. Het werk der droogmaking zelve ligt buiten het bereik van ambachtsliedenzooals weer een ander lid der Haagsche Kamer zei: >Om zoodanig werk uit te voeren, heeft men geoefende, geharde poldergasten noodig; de handwerksgezellen, die thans hier en elders vruchteloos om werk vragen, kunnen daar by geen dienst doen. Wat moet er in dien tussebentyd van Ren worden Met andere woorden, wat baat hun voor het oogenblik de droogmaking der Zuiderzee?” Het komt ons voor dat de Secretaris der Kamer in zyn advies den spijker beter op den kop sloeg; wat hy zeide is niet slechts in menig opzicht waar, doch ook op andere gemeenten van toepassing; en hetgeen in de residentie reeds w, staat wellicht zeer spoedig elders te wachten. Vandaar dat we eenigszins uitvoerig die heldere uiteen zetting der oorzaken teruggeven. »De bestaande toestand van werkeloosheid in ’s-Gravenhage heeft tweeërlei oorzaak; een algemeene en een byzondere. De eerste is: de heerschende neiging der bevolking om, de afgelegen geboorteplaats verlatende, zich by de groote centra aan te sluiten; vandaar op die groote punten overbevolking en soms dubbel zware strijd om het bestaan. De bijzondere is de roekelooze wyze, waarop de uitbouwing der stad, ruim 23 jaren geleden werd aangevangen en sedert voort gezet. Het crediet werd aan beide zijden op jammeriyke wyze misbruikt, en daarvan ondervinden beide partyen nu de treurigste gevolgen. De knecht ontliep de werkplaats van den patroon en wierp zich op als bouwmeester, geholpen door leveranciers die hem niet alleen materialen verstrekten, maar soms ook van het bouwterrein voor zagen. Voorbeelden zyn bekend dat de aldus verschafte materialen tot lager prijs van de hand werden gedaan, nog vóór zy op het bouwterrein waren gelost. Uit deze gestolen koopsom werdzoolang zij strekte, het loon betaald der talryke werklieden, die door het uitzicht op groote verdiensten van heinde en verre naar Den Haag waren gelokt. >Maar er is nog een andere oorzaak voor de tegenwoordige werkeloosheid. De ge- fortuneerden lyden met alleen onder den gedrukten toestand van de fondsenmarkt de grondbezitters lijden vooral onder den gedrukten toestand van den landbouw der laatste jaren. Niet enkel dat zy vermin dering of zelfs kwijtschelding van pacht moeten toestaanniet zelden moeten zij de pachters zelfs door geldelijk voorschot in staat stellen hun landerijen behoorlyk te bemesten. Vandaar dat zij tydelyk hun orders van werk tot hel strikt noodzakelyke beperken. Wellicht komt daarbydat de levenswyze van den Werkmansstand m het algemeen de goeden niet te na ge sproken weinig geschikt is om medelijden op te wekken met zyn tydelyk mindere wel vaart. De in dien stand heerschende neiging tot verkwisting is algemeen bekend en op eiken Maandag zichtbaar. »Mag nu de Staat billykerwijze verant woordelijk gesteld worden v ooi de gevolgen van zoovele samenwerkende oorzakenmag hij verplicht gerekend worden om te voorzien in de daaruit voortvloeiende minder gunstige omstandigheden? Spreker ontkent dit. meer 0,10. Groote letters naar plaatsru®te. Inzending francoen uiteriijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsohe Ad verton tiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts maal in rekening gebracht. IN vraagt, om da- te treden, tegen gebruikelijke aanvraag indient, wordt het geheele rentebedrag, dus óók dat over het loopende jaar te vorderen, op het boekje aangeteekend. - Het Koninklijk ge: staanden Zondag op het Lot De H.H. P. Veen Gzn. te Via- nen0. De Ruiter te Meerkerk en A. Smits te Gorinchem zijn benoemd tot leden der commissie voor de onteigening van de gron den benoodigd voor ’t kanaal Amsterdam— Merwede, en wol voor zooveel betreft het gedeelte kanaal van Gorinchem tot Vianen. Op Vrjjdag 25 Aug. a. s. zal te Stolwijkersluis eene vereenigde vergade ring van het Dykscollege mot de Hoofd ingelanden van de Krimpencrwaard gebon den worden, ter behandeling van do reke ning van het Hoogheemraadschap over het dienstjaar 1881/82. Nadat minnolyke pogingen vruchteloos blevenheeft de Minister van Justitieden duivensehietwodatryd in het be lang der openbare orde verboden. De fun- geerend directeur der Rijka-politieadvo caat-generaal Jollesis met de uitvoering van dit besluit belast en vertrekt naar Haarlem en vandaar met voldoende macht naar Hillegomom het verbod van den Minister en de openbare orde te handhaven. Hot notarieel examen 1ste ge deelte is nog met goed gevolg afgelegd door don heer H. G. Sierovelt te Gorin chem en het 2de gedeelte door den heer E. C. Lalleman te Moordrecht. De heerjhr.E. C. U. Van Doorn, onlangs afgetreden als Commissaris des Konings in Utrecht, is op 83jarigon leeftijd te Maarn overleden. De hoogleeraar Dr. J. J. Van Oostersee is Zaterdag te Wiesbaden, waar hij zich tot horstel zyner gezondheid be vond, overleden. In 1817 geboren, werd Van Oosterzee in 1839 candidaat tot den H. Dienst en ving te Eemnes-Binnen zijne loopbaan als predikant aan op 7 Februari 1841. Twee jaren later werd hij beroepen te Alkmaar, en van daar kwam hy naar Rotterdam op 24 November 1844. Nage noeg twintig jaren was hij te Botterdam werkzaam, en maar weinigen viel hot ten deel, zoo gevierd te worden in den kring hunner gemeente, als Oosterzee. In 1863 aanvaardde hij het hoogleeraarambt in de godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Utrecht. Ofschoon reeds sinds eenigen tijd sukkelendkwam het af ster ven van den ach tens waardigen man geheel onverwacht. Donderdag-middag werd te Utrecht, ge volgd door een onafzienbare schare van be langstellenden het stoffelyk overschot van den hoogleeraar Van Oosterzee grafwaarts gedragen in een kistdie onder bloemkran sen bedolven was. Onder hen die den droe ven tocht meemaaktenbehoordebehalve de hoogleerareneen vertegenwoordiger van H. K. H. prinses MarianneDr. Hoffs, terwijl de slippen van het lijkkleed gedragen wer den door Utrechtsche predikanten. Te Vreeswijk heeft «ich eene commissie gevormd om op 28 Aug. a. s. den sluiskneoht Dirk Van den Hoek, die alsdan zijn gouden jubilé viert, een blijden dag te bezorgen. Te Dieren is na de oprichting van de Rijks-postspaarbank de particuliere spaarbank opgeheven. In do vorige week zyn 9 ge vallen van pokken te Rotterdam aangegeven. Schipper P. Bakker, met de kotter „Zwaluw” van de Noordzee te Nieu- wediep binnen, rapporteert, dat Engelsohe tarbotters op den 17en Juli hem ter hoogte van Ameland mededeelden, dat zij in zee had den opgehaald het lijk van een in het zwart gekleed heer van jeugdigen leeftijddoch dat zij, met het lijk geen heenkomen wetende, het weder over boord hadden gezet. Ook hadden zij nog verscheidene andere, van zwemgordels voorziene lyken zien drijven waaronder die van een onderofficier en een matroos, terwijl óón geheel naakt was. Sedert Zaterdag-middag 3 uur hebben de duikers hun arbeid van het onderzoek naar het wrak van de „Adder” wegens ongunstige wind en zee voorloopig moeten staken. Bijzonderheden heeft het gehouden onderzoek nog niet opgeleverd. Of het schip gelicht zou kunnen worden is hoogst twijfelachtig. Het gevaarte weegt I. 600.000 Nederlandsoh pond; om het te lichten zouden vier schepen van 500.000 Nederlandsoh pond gewicht noodig zijn, gestold dat men met de noodige kettingen den romp omhoog kon hijschen, zonder dat die in elkaar gewerkt werd. Blijkt het lichten met kettingen bij nader onderzoek niet mogelijk, dan is er wellicht nog een kans om het schip weer boven te krijgen, als men het onder water kan keeren en leegpompen, zoodat het zelf weer naar boven stijgt. Doch dit middel is zeer moeilijk toe to passen. In elk geval zal de uitslag van nader onderzoek door de duikers moeten worden afgewacht, eer over de mogelijkheid van boven water krijgen van het schip zal kun- (Vad.) nen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1