mu bekend en be- N°. 087. 4 NAAR, wtentieblad, JOUBAM1 to« ISTREKENi nedag- en Xatcr- Zondag 13 Augustus. 1882. De Schaduwzijde. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht i ie^ten. G Az., Zuiveraar VAM OSS, Lekkerkerk. ERGER, BH BÏIBBW’ iverkfljgbMrbMt •stebier, i Cents per stuk, ■■r UWÉ BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. 8CHOOKHOYEHSCE3 GOMT UH- 1 l S. &..W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers- >5 ets. per kilo. 60, 2de qua), f56, cilo 55 k 80 ets. Zeeuwsche, Flakk. lot f 12,00 h 13,00, 1,50, dito mindere nsche, Zeeuwsche en G zonder reuk of ar garantie. In- ÓMERS en MKU- K 227, Gouda, kraatle. n in nommer 677 I 1 Aug. Aangevoerd: 217 vette en graf kal veren, 1064 schapen keus, 83 biggen en I. 90 et., 2de qual. ct.Kalveren 1ste d. f 0,80; Schapen nsche, Zwuwauue mindere f 6,50 7,50. k 10,50. Op de weekmarkt rdKaas 109 wa nks, wegende 33.708 mdsche f 28 h 30,50, hieronder 8 wagens !7è29, 2e soort f24 oerd. Handel matig. »TEN, Schoonhoven. Prijs der AdvertentiBn: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0.10. Groote letters naar plaatsruimte. Intending francoen aiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsehe Advert atiênwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. Bij een aanvoer vee was de handel dig. re kalf koeien f275 0 a 225, dito vaarzen f 140 k 200, guiste kkoeien f 150 h 220, pinken f50 k 90, 13. zware 48 a 52 ct n 6 k 8 weken f 6,00 l, wei- dito f 1,101 -en f 1,00 1 1,10 de »En als gesteld dat ik het werk krijg, I de aanneming te laag is, als er geld bij I moet?” >Je zegt immers zelfdat je dat niet hebt? Welnu, die dan leeft, dan zorgt; in elk geval 1 ben jij dan door den winter heen; de rest j volgt later. Schiet je te kort dan pakken ze je borgen aandie hebben ook niets, en daarmee is de zaak uit.” Het vkarwei” werd nog door de jongelui een poos besproken, het plan lachte den t -’r- zyn maatregelen, de volgende week was hy aannemer. Een maand of negen later was het werk voor drievierden klaar, maar de nieuwe baas had alle hulpmiddelen uitgeput; hij zat »zoo vast als een muur.” Het socië- teitsbestuur moest het gebouw verder voor eigen rekening laten voltooien, omdat de aannemer »op de flesch” was en van zijn borgen niets te halen viel. De leveranciers van materialen speelden er de slechtste kaart bydoch een stuk of wat kwade posten loopen er altyd mee door. In zaken heeft men nu en dan van die kleine schadeper- ceeltjes; als het saldo maar goed is, moet men niet klagen. Zoo wordt, met onvoldoende kennis, en met geen of met ontoereikend kapitaal, menig werk aangenomen .waarbij vooruit wel te zien is dat het tot teleurstelling moet leiden. Ook op grooter schaal ziet men menig- werf, dat met de eischen der soliditeit geen rekening wordt gehouden. De uitbreiding der groote steden gedurende de laatste jaren levert daarvan menig sterksprekend voorbeeld. Men heeft bouwmaatschappijen of ven nootschappen voor den aan bouw van wo ningen by de vleet zien verryzen. Een ge schikt terrein werd spoedig gevonden, ka pitaal was gemakkelijk te krygen. Als het eerste twaalftal woningen gereed is, gaan we die terstond verhurenmt t de opbrengst kan rente worden betaald van de opgeno men gelden. In den eersten tyd ging dat heel goed, dat wil zeggen zoolang de wo ningnood, die we voor een tiental jaren in de grootere gemeenten hadden, niet was overwonnen. Doch eindelyk kwam er een Pt van Dr. Har de Univeraiteit lofraad te Bonn, KSCHE I all. dOTgalgk» ten rang in. Jieeschheid ymidde/. cents in verle pte goede cornèc- irbakkeryen, als t Depotschilden franco per post, NTS. ehtiéh! leien uitmuntwde TEIT. gewone regel. Bij zienlijke korting, dvertentiën worden ekhandelaars, Post en, alsmede bij den V Jr. te Gouda. 1CHTEN. r. Boter: le qual. per half kilo; kaas 24 k 26 ct, overloo- f28,00, lammeren n 23 a 25 ets. per o f4 A6 per stuk; f 8,50, Zeeuwsche imers f2,80, Roode Hectoliter. Bint f 18, Gelling Hennepzaad f8,00. I stuks. f7,00. u. le qual. f29,00 29, Noordholland- 0. Aangevoerd 84 an. oote kaasmarkt 9 k 1,50, wei- dito Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag Prijs: voor Sehoonhovau per drie maanden 0,70. Franc door het geheele rjjk 0,50. Men kan zich abonneeren Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarden. j verzonden. Franco per post bij alle tijd, dat ieder zoowat onder dak was. In middels had het aanvankelijk succes tot na volging geprikkeld, en het krioelde eerlang van bouw-ondernemingen. Geheele straten verrezen als door tooverslag, en iemand, die na eenigszins lange afwezigheid zyne woonplaats wederzag, moest wel betuigen dat zij haast niet meer te herkennen was. De reactie bleef niet uit. Hetoogenblik kwam, waarop de huurders voor de nieuw gebouwde huizen zich lieten wachten. Had men zich vroeger gehaast, van de nieuwe gelegenheid tot woning terstond partij te trekken, zonder zelfs te wachten tot de k^lk bestorven en de verf hard was, thans begonnen de menschen weer het oude voorschrift te gedenken: »Laat het eerste jqur je vyand, het tweede jaar je vriend het nieuwe huis bewonen; het derde kunje er zelf in gaan.” De speculatie begon er dus minder aanlokkelyk uit te zien. Bij het verminderen der inkomsten bleven de uitgaven dezelfde, en aangezien men meéstal werkte met geleend kapitaal, kon dat niet lang volgëhobden worden. Vele maatschappijen staakten den arbeid, vóór die was voltooid; de ha(fafgemaakte huizen werden stuk voor stuk |of en bloc te koop aangeboden, en vohden geen koopers die er zelfs de waarde aan hout en steenen voor wilden geven. Wie er onder deze omstandigheden het slechtst aan toe waren, in de eerste plaats de werklieden. Toen de bouw-manie een aan vang nam, werden zij van heinde en verre geloktdie in den Haag, in Amster dam werk hadden gekregenhetgeen hun weinig moeite had gekosthaalden hun kameraden over, onder voorspiegeling van fiksche loonen en een heel wat prettiger leven dan »in hun negery.” Breed werd er uitgeweid over de vryheid die men ge noot; van den baas behoefde men geen enkel •standje” af te wachten; stond het by den een niet aan, mén kon dadelyk bij den ander terecht, want overal kwamen handen te kort. En men behoefde juist 1 niet in zyn vak volleerd te zyn; zelfs lie den die geen ander gereedschap hadden gehanteerd dan spade of hooivork, konden als opperman of sjouwer veel meer verdie nen dan bij den besten boer in hun dorp. Van het andere werk had men gauw ge noeg zooveel afgezien dat men het ook kon probeeren, en al doende leert men. Het spreekt vanzelf dat er op die manier veel slecht werk werd geleverd; ook dat was van minder aanbelang. Stond het blok i huizen er eenmaal, en was er slechts ge- i zorgd dat het uitwendige wat voldeed, dan I was alles goed. Nu en dan vielen de prachtexemplaren van moderne architectuur i onder het bouwen omver; nu ja, het kan j ook niet altyd voor den wind gaan. Zoo 1 hadden zich dan de werkkrachten, en men, en als je nu maar zorgt eiken post j behoorlijk te verminderen, dan komt alles terecht.” gesteld dat ik het werk kryg, I oing te laag is, als er geld by I ct per half kilo. 1 22 k 24 et. per half ),95 k 1,30 per week, arktbericht van de adelaars. Goudsche partijen. Prijzen a qual. f25k27. ---8V-- werd het bouwen hervat, totdat in *74 de kraak volgde, die aan al het moois een eind maakte. Men zegt weleenskennis fan de oorzaken van het kwaad is de eerste stap tot ver betering. Dat moge in hekalgemeen waar zyn, in ieder geval zal n&taand Mer’ite tweede schrede gemakkelyk vinden. Elke maatschappelijke wanverhouding wreekt zich, elke kunstmatige opschroeving heeft een smartelüke reactie ten gevolge. Het eenig redmiddel is te vinden in een eerlijke samenwerking tusschen patroons en werk lieden als de eersten toonen besef te heb ben van hun verantwoordelijkheid voor het welzyn hunner onderhoorigen, de laatsten alles doen willen wat hun hand vindt om te doen, hun eischen van genot breidelen, de vruchten van hun werk met spaarzaam heid benuttigen en voorts hun bruikbaar heid tot het hoogste peil trachten op te voeren, dan, hopen we, zal de tegen woordige crisis weldra voor betere tyden plaats maken. Na heel wat loven en bieden is het den president der Fransche republiek eindelijk gelukt de ministeriëele zetels bezet tejerijgen. Het was dan ook geen gemakkelijke taak, daar de afkeuring van het beleid der regee- ring in de Egyptische aangelegenheden het werk was eener coalitie, die, samengesteld uit de meest uiteenloopende elementen, geene enkele partij op den voorgrond stelde. Het nieuwe Kabinet draagt dan ook de duide lijke sporen van zijn eigenaardig ontstaan en wordt slechts als een ministerie van over- gang beschouwd. Het zal, zoo luidden de verklaringen in de beide Kamers, het besluit der vertegen woordiging met betrekking tot Egypte eer biedigen. Zonder zich terug te trekken, zal Frankrijk een waakzaam oog houden, ten aanzien der Oostersche aangelegenheden, en zoo noodig in eene buitengewone zitting der Kamers de maatregelen voorstellen, die floor de oiuaUnd)ghcdep^ mochten veroischt worden. De regeering zal zich voorts den vacantietijd ten nutte maken, met overwe ging en voorbereiding van hetgeen op bin- nenlandsch politiek gebied te doen valt, en om hierbij met vrucht werkzaam te kunnen zijn, stelt zjj zich voor de verschillende re- publikeinsche fracties nader tot elkander te brengen. Of dit met Gambetta en de zij nen, die ook bij deze gelegenheid weer be wezen het visschen in troebel water nog niet verleerd te zijn, zoo gemakkelijk zal gaan, is te betwijfelen. In elk geval heeft Engeland voor het oogenblik niet te vreezen, dat, ten gevolge van de Kabinetswijziging in Frankrijk, het concert Europeen zal ver broken worden. Want al worden op de con ferentie, die nog altijd voortgaat zitting te houden, weinig spijkers met koppen ge slagen, van ernstig verschil tusschen de gevolmachtigden der verschillende Mogend heden Turkije natuurlijk uitgezonderd is tot dusver niet gebleken. Twee zaken zyn voornamelijk aan de orde: het dago- De nieuwbakken stedelingen schikten zich i van de verplichtingen, die zij op zich nam --J. I --U -:-L j— - dan zeer langzaam kwijt, en de bewaking van het Suez-kanaal. Inderdaad is dit laatste vraagstuk reeds opgelost, al doen de gevol machtigden ook alsof dit niet het geval ware. Engeland heeft zich met die bewa king reeds ongevraagd belast, zeer tegen don zin van de Lesseps éh de Kanaal-com- missie, die, steunende op de beloften van Arabi-pacha, de onzijdigheid van het kanaal geenszins bedreigd achten. Mogelijk dat deze tot andere gedachten komen, nu de Sultan eindelijk, na herhaal den aandrang, er toe is overgegaan met Arabi-pacha openlijk te breken en hem tot opstandeling te verklaren. In de procla matie waarin dit geschiedt, wordt de Egyp tische bevolking aangemaand zich niet met den opstandeling in te laten en verantwoor delijk gesteld voor de rijks gelden of goe deren aan hem of een der zijnen ter hand gesteld. Eene tweede stap in de goede richting is de met Engeland gesloten overeenkomst ten aanzien der bezetting. Generaal Seymour, de Engelsche opperbevelhebber, had dan ook duidelijk te kennen gegeven waar het op aankwam. Voordat die overeenkomst zou zijn tot stand gekomen en met Arabi gebroken was, zou geen enkele Turksche soldaat in Egypte voet aan wal Rebben kunnen zetten. Het zal trouwens nog wel eenige dagen aanioopen voordat dit ge schiedt, want do Porte is nog altijd druk bezig aan het bijeenzoeken van het noodige voor de haar opgedragen expeditie. Intusschen houden de Engelsche troepen Arabi op een eerbiedigen afstand. Zijn poging om Ramleh te bereiken en te be zetten word tot nog toe verijdeld en kwam hom roeds op het verlies van heel wat manschappen te staan. Do verliezen der Engelschon zijn zeer gering, terwyl nog dagelijks nieuwe troepen ontscheept worden. Tegen 15 September hoopt Engeland dan ook de zaken in Egypte afdoend geregeld te hebben. Nieuw is deze geschiedenis niet, en de hier in breede trekken geteekende toestan den zyn e enmin specifiek-Nederlandsch. Gedurende het tweede Keizen yk heeft l’arys volmaakt dezelfde dingen zien gebeuren, en nagenoeg gelyktydig had men te Berlijn, en in mindere mate te Brussel, een dito verloop. Twintig jaar geleden bestond er te Berlyn woningnood; misschien herinne ren sommigen onzer lezers zich nog de verhalen van de moeielykheid, om er een kluisje te krygen. Toen kwamen de grunders op het tapyt; men begon te bouwen, leven om leven, en al wat maar handen had ge kregen, was welkom. Tegen *70 was de bouwlust uitgeput; toen kwam de oorlog het arbeidersleger wat dunnen. Na den kryg, onder den invloed der milliarden, 't Ware te wenschen, dat zij dit ook met grond ten aanzien van Ierland kou beweren. Terwijl de alles-afdoende wet tot regeling der achterstallige pachten nog altijd een punt van verschil tusschen de beide Huizen uitmaakt, dreigt nu ook de politie in Ier land 5 a 10.000 man sterk met eene werkstaking. Zij eischt hooger bezoldiging en beter vooruitzichten. Gelukkig dat het ministerie althans van zijn besluit tot werk staking schijnt teruggekomen te zjjn Bij Koninklijk besluit is be noemd tot ontvanger der registratie en do meinen to IJselstein J. G. Meinesz, thans te Beetsterzwaag. Z. M. heeft bij de dd. Schutterij te Gouda benoemd tot 2en luit. J. H. Bakker Niemeyer, thans schutter. Bij koninklijk besluit is aan den heer Dr. J. C. C. W. Van Nooten leeraar aan de landbouwschool te Buitenzorg, tevens amanuensis bij ’s lands plantentuin aldaarvergunning verleend tot aanneming der onderseheidingsteekenen van „Officier d’Acadómie”, hem door den Minister van openbaar onderwijs en eeredienst in Frank- njk geschonken. Bij koninklijk besluit is vrij stelling van zegelrecht verleend voor de verzoekschriften om ontheffing of teruggave van hoofdelyken omslag of andere directe plaatselijke belastingeningevolge art. 245 der wet van 29 Juni 1851 (Staatsbl. N*. 85), te verieenen aan hen, die niet het geheele belasting-dienstjaar in de gemeente verble ven, zoomede voor de beschikkingen op die verzoekschriften en voor de quitantiën van teruggave dier te veel betaalde belasting onder voorwaardedat op die stukken worde aangeteekendVrij van zegel, ingevolge koninklijk besluit van den 25sten Juli 1882 N«. 28. Het was Zaterdag op het ter rein der wedrennen te Bussum veel voller dan Donderdag. Een groot aantal rijtuigen stond langs de binnenzijde der baan en duizenden voetgangers bewogen zich op het terrein. De uitslag was als volgt: I. Toekomstprijt. Harddraverij voor inland- sche paardenniet ouder dan 7 jarentoe- behoorende aan Nederlanders en ingespan nen voor twee- of vierwielige rijtuigen. Af stand 3200 meter. Prijs: f750 en J der inleggeldenpremief 250 en der inleg- gelden. Bij dezen rit vielen afde Nelly van C. Loman te Bussum de Emma van W. H. G. Brom te Utrechten de Goliath van L. C. v. d. Sluis te Nijega. Eerst reden de Bommelia van J. Henri Everts te Zalt-Bommelde President van A. Van Aardenne te Voorburgde Lietzc van E. Van Loon te Rozendaalde Nobel van J. W. Wafelbakker te Amsterdamde Wilhelm van J. Zeehandelaar te Amsterdam de Marianne van B. Zoeteman te Simonsha- von. Laatstgenoemd paard reed de baan in 6 m. 52 sec., en de Lietze in 7 m. 9J sec. Daarna reden de Rosa van J. Bonter te Ameide, de Marie van Jb. Boele te Buik sloot de Ptebo van C. J. Beuk te Zeven hoven de Wilhelmina van P. Dubbel de Jong te Nieuwerbrug. de He Ruiter van D. Haber- mehl te Mijdrecht, en La Flêche van J. Wüste te Zandpoort. De Marie reed do baan in 6 m. 58 sec., de Wilhelmina in 7 m. 10} sec. Ten slotte reden de Concordia van E. H. Meursing te Kinderdijkde Nora van D. Boer Jr. te Oudewater't Haasje van D.Mun- nikhuis te Purmerend de Deugd van A. C. v. d. Akker te Hazerswoude en Hansje van J. G. Masse te Boskoop. De Deugd reed de baan af in 6 m. 56} sec., ’t Haasje in 7 m. 15} sec. De kamprit werd uitgosteld tot na de heath-slakes on werd gereden tusschen de Mariannede Marie en de Deugd. De Mari anne reed nu de baan in 6 m. 39} sec., de Deugd in 6 m. 52} sec., en de Marie in 6 m. 53} sec. Alzoo behaalde de Marianne den prjjs en de Deugd de premie. II. Heath-Stakes. Wedren voor paarden van alle landen en rassen op de vlakke baan. Afstand 2400 meter. Prijs f2000 en der inleggelden en forfeits. De tweede aanko mende ontvangt der inleggelden en for feits. Dc derde ontvangt zijn inleggeld en forfeit terug. Aan dezen wedren namen alleen deel de Boraine van den burggraaf do Buisseret te Casteaude Landlord van Cl. Houze te Mons, en do Volante van J. Petersen te Amsterdam. Do vier overige ingeschreven paarden vie len af. De Boraine won den prjjsde Volante de premie. III. Aanmoedigingsprijs. Harddraverij voor paarden van alle landen en rassen onder den zadel gereden; rjjdersin jockey- oostunm. Dezo harddraverij kon niet doorgaan, om dat van de vier ingeschreven paarden twee (de Cassils van J. Hillier te Londen en de Lady Annie van burggraaf De Tinguy te Neuil-les-Aubiers) niet opkwamen. IV. Sleeple-Chase. Voor paarden van onder deze vele onrype, in de groote ste den opgehoopt, ten nadeele van het platte land. De boer zag zyn arbeiders verdwij nen, de overschietende moesten hoogere loonen hebben of zouden zich ook tot ver trekken gereedmaken, de landgebruiker nam zooveel mogelyk zyn toevlucht tot werktuigen en bevond er zich goed by. 1 lijks in herinnering brengei heel gemakkeljjk inden nieuwen toestand; on waarvan zij zich, ouder gewoonte, niet hun meerdere verdiensten stelden hen in 3 -••• 1 staat, er een lekker leventje van te nemen. Niet slechts schiepen zy zich nieuwe be- i hoeften, waarvan zy voorheen geen denk- haï&aren timmerman wel 'toe, hij nam I beeld hadden, mw de werklust was niet -«u ..moi wna 1 altyd bestand tegen de verleiding tot on- hebbelijke genietingen, en menschen, die vroeger tevreden waren geweest met Zon dagsrust, begoqnen te begrijpen dat men zoo maar niet dadelyk Maandags weer aan den slag kan gaan. Velen kwamen dien dag niet boven water, of, zoo al, dan waren zij nog zoozeer onder den invloed van de ispaijes” dat men hen liever niet had zien verschynen. Van opsparen was geen sprake geweest; men leefde van de hand in den tand, en toen de crisis kwam, toen de ondernemers genoodzaakt waren, den stryd op te geven, stonden al die menschen daar weerloos. En niet alleen zy waren de kinderen van de rekening; ook de bekwame werklieden, die zich aan geen buitensporigheden hadden overgege ven, de stabiele en bezadigde klasse van ambachtslieden werd medegesleept in den- zelfden val, die ai de anderen naar beneden had doen tuimelen. |>Wat nu te peginnen?” ’Deze vraag, '(ie, waar zy ook wordt ge stald, in den régel van geen hoopvolle stem ming getuigt, klonk een paar jaar geleden vanTde lippen eens jongen mans, timmerman van beroep, Mttir die, naar het sch'ynt, nog geen heksend|rester in zyn vak was. Al thans, het was pas Juli, en reeds had zyn baas hem, bij ihet minder worden van het werkontsla® Agegeven, terwijl de be- kwaamStê weflfifeden, en onder dezen inzon derheid zy dia niet gewoon waren .van plaats tot plaiO rond te zwerven doch'een vast verblyf haddenzoo mogëlyk het ge heele jaar door of nagenoeg, door dienzelfden patroon aan het werk werden gehouden. »Wat nu |e beginnen? ’t Is te laat in den tjid om 'op een andere plaats te gaan wetkep, en nier is *t vet van den ketel.” Weet je girert raad? Wel word aan nemer!” J •Aannemer «pe houdt me voor den gek!” •Volstrekt nifidi: luister. Aanstaande week wordt, het niedwe sociëteitsgebouw aanbe steed. Als je rtiaar laag genoeg inschryft, heb jy het weijkt dat ’s duidelijk genoeg. •En ik het) geen geld, niks, nieman- dal hoogstens] zooveel dat ik een paar weken'kostgeld* kan betalen!” •Wat doet er dat toe Als je malar centen genoeg hebt voor een zegeltjedan is *t mooi genoeg. Denkje dat A., die de school te X. bouwt, en B. die aannemer is geworden van het onderhoudswerk voor dei genie, geld hadden? Net zooveel als op mijn hand ligt.” •Maar die hadden dan toch borgen 1” •Juist, en die kunje ook krygen. Kyk, als je maakt dat wjj er ook wat aan ver dienen, ik als metselaar en m'yn zwager als verver, dan zullen wjj je borgen zyn.” „Mooie borgen, je bent ook big dat je hehll” ïF' iW’llllW nf? Ik Mg je, de laagste ingchryver heeft het werk. Niemand vraagt of je borgen splint hebben, als ze er maar zyn. Materialen kryg je op de pof, en tegen 5 percent kun je overal terecht om wat geld waarmee je den eersten tyd het werk volk betaalt. Kryg je den eersten termyn in handen, dan los je zooveel af als je ge legen komt, en verder marcheert het zaakje vanzelf. •Dat alles is heel mooi, maar ik zie geen kans om precies uit te rekenen voor hoeveel ik kan inschryven.” •Wat komt er dat op aan? Je koopt een bestek, daar staat alles nauwkeurig in, voor hoeveel het gemaakt kan worden. Dat wordt natuurlijk nooit zoo heel krapgeno- alle landen en rassen. Afstand 3400 meter. Prijs f 1300 en der inleggelden en for feits; de tweede aankomende ontvangt dêr inleggelden en forfeits, en de derde krijgt zijn inleggeld en forfeit terug. Alleen de Vétivcr van Gaston de Lich ter velde te Gent, en de Gtrofla van den burggraaf De Biriworet te Casteau, namen aan dezen steeplc-chase deel, ofschoon er acht paarden daarvoor waren ingeschreven. Zij kwamen bijna gelijktijdig aan, doch Vétiver was een halfpaardslengte voor, en behaalde dus den prijs. De Miss May, van V. M. baron Van Tuyll van Serooskerken te *s-Hage, was mede een oogenblik in de baan gezien, doch nam aan den ren geen deel. V. Troostprijs. Harddraverij (Handicap) voor alle paarden, welke in de vérschillende harddraverijen op 3 en 5 Aug. hebbfln ge- loopen en geen prijs of premie hebben be haald, ingespannen voor twee- of vierwielige rijtuigen. Prijs f 750 en der inleggelden; premie f 250 en der inleggelden. Aan deze harddraverij namen deel: de Flora van C. F. Ockhorst te Rotterdam, de Biegawoy ran O. Stechow te Berlijnde Apollo van A. H. Jurgens te Oss, en de Yankee van F. Delangle te Ryssel. De prijs werd behaald door de Biegawoy, de premie door de Yankee. Eerstgenoemd paard legde 3400 M. af in 6 m. 40J s.. laatstgenoemd 3900 M. in 6 m. 45 s.; de Apollo had voor 3300 M. 6 m. 48 s. noodig, en de Flora voor 3820 M. 7 m. 17} s. VI. Amslerdam-cup. Wedren op de vlakke baan, voor paarden van alle rassen, bona-fide het eigendom zijnde van Nederlanders en be reden door Nederlandsche gentlemen-riders behoudens het in art. 26 van het reglement B bepaalde. Afstand 1600 meter. Prijseen kunstvoorwerpaangeboden door eenige heeren uit Amsterdambenevens 500 gulden in geld. De tweede aankomende ontvangt het totaal bedrag der inleggelden van dezen wedren. Dit was inderdaad de schoonste rit, die in de beide dagen gemaakt werd. De volgende paarden namen daaraan deel Penitent van H. Van Wickevoort Crommelin te Heemstede, Lord Lovel van baron Van Brienen van de Groote Lindt te’sGraven- hage, Queen Louise van Metelerkamp te Loiden, Henry van J. G. Huitink te Delft, Machecoul van J. Peterson te Amsterdam, Afra van Van Ouwerkerk de Vries Brumnnt te Oosterbeek, Miss May van V. M. baron Van Tuyll v. Serooskerken te *s Graven- hage, Mtss Coventry van Ch. Gerken te Arn hem en Clontarf boy van Wijnstroom te *s Gravenhage. De Miss May was het eerste paard, dat aankwam, en behaalde dus den prijs; de Lord Lovel was de tweede aankomende en verwierf dus de premie. VII. Consolation-slakes. Wedren op de vlakke baan voor paarden, die in 1881 op de heide nabij Bussum en Hilversum ge- loopen hebben on aldaar geenen prijs heb ben behaald. Afstand 1600 meter. Prijs f 500 en j der inleggelden en forfeits. De tweede aankomende ontvangt der in leggelden en forfeits. Alles na aftrek der inleggelden van den derden aankomende, welke deze terug ontvangt. Aan dezen wedren namen alleen deel: de Fol-Amour van burggraaf de Buisseret te Casteau, de Etoile d'Or van Bauchaute Gent en de Landlord van Cl. Houze te Mons. De prijs werd gewonnen door de Fol- Amour, en de premie door de Etoile d'Or. Alles liep in de beste orde af. Het telegram, waarbij den Minister tartend het bericht werd gezonden dat de schietwedstrijd op duiven Zondag toch zou doorgaan, is natuurlijk onbeant woord geblevenmaar de justitie had hare maatregelen genomen om den heeren bij hun akelig vermaak een spaak in *t wiel te steken. Reeds te 7 uren was de fuugeerende directeur van de Rijkspolitie te Amsterdam, de advocaat-generaal mr. Jolles, te Veenen- burg aanwezig mot den officier van justitie uit Haarlemden burgemeester van Hillegom en een escorte van maréchaussées, die allen van karabynen voorzien waren. Eerst omstreeks 10 uren was er aan leiding tot handelend optreden. Toon toch hadden zich een tiental schutters (allen Nederlanders, daar de vreemdelingen zoo spoedig doenlyk het land hadden verlaten), op het voor den wedstrijd ingerichte terrein bij „Rustenburg” vereenigd, en maakton aanstalten op de duiven los te branden. De justitie trad tusschenbeiden vóór er een schot was gevallen. Bij monde van den heer Miohiels van Kessenich stelden de heeren daarop den hoer Jolles de vraag wat hij eigenlyk kwam doen? Kwam hij den schietwedstrijd op duiven beletten uit kraohte van het minis terieel besluit? Dan wel kwam hij ver- baliseeren uit krachte van overtreding van de jachtwet met het oog op den Zondag? De advocaat-generaal antwoordde dat hij was gekomen om, uit krachte van het mi nisterieel besluitden schietwedstrijd tegen te gaan. Waren er heden, met den Zondag, waarop men de heeren met gela-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1