1 N°. 688. 1882. ECHT. Weduwe, erk verrigten. etters A.L.M., it. Zondag 20 Augustus. ELLEH. A.6D. dschte. r ooratraat. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. idsche schappij VEN, ingelukken tr y Tl At NTEN w ige. BINNENLAND. PARTIJEN. BUITENLAND. SI): oud 32 jaren, Oostenrijkscho Keizers I, Schoonhoven. ordt met één AGD, in eene Spieringstraat ci, 2de qual. Kalverenlste 0,80; Schapen j een aanvoer was de handel per half kilo, i24 ot. per half 11,30 per week. Vette schapen kaasmarkt. 1,50, wei- dito d zit iet re ii- dito f 1,04 k 1,00 k 1,10 de angev. 1 paard, s en graskal- 1116 schapen 138 biggen en re 47 a 50 ct 18 weken f 6,00 bericht van de iars. Goudsohe tijen. Prgzen qual. f25 A 27. Schoonhoven. 1882. Baaren en E. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgaven. GD, loudingeen 8ich te adres- oofd-Ageat. maagd. Aan- iwacht, onder tekhandel der Imégen. olwljk vraagt linke BID. noommsm courabt. alf koeien f280 30, dito vaarzen 0 210, guiste én f150225, ken f60 k 100, KAPITAAL- HJWEN- en delijk ingaan- NTEN, verae- N OP REIS en rtspruitende. rijgen bij den [JT te Ouder- Prijs der AdvertentiSn: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iede?e regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en ui terlijk tot Zaterdags- voormiddag» te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 3 maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven pér drie maanden 0,70. Franco door het geheele rijk 0,80. Men km zich abonneeren Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. 9, Zeeuwsche en iere f6,50 k 7,40. sre f 5,50 k 6,10. he dikke f3,60 4,90. de weekmarkt Kaas123 wa- wegende 39.984 he f 28 k 30,50, ader 10 wagens 9, 2e soort f24 Handel matig. s. per kilo. 2de qual. f56, 30 k 80 ets. awsche, Flakk. 12,00 k 13,00, dito mindere zich de partijen, omtrent punt A. eenstemmig zyn, aangaande punt B. zijn, dan is de genoeg, en i in dat geval in staat, haar de verschillende aangelegen heden van den Staat in een nauwkeurig samen te vatten. De is evenwel juist daarin gelegen, dat die overeenkomst niet bestaat, en de party-rangschikking met elk onder werp dat door het uitvoerend gezag aan de orde wordt gesteld, verandert. De ge schiedenis van ons parlementair leven ge durende de laatste jaren bewyst, dat dit bezwaar niet denkbeeldig is; en vandaar dat we telkens verrast werden door stem mingen die ons deden vragen: Waar is nu de meerderheid? De Afgevaardigde uit A. by voorbeeld is voorstander van: openbaar onderwijs, vrij zinnige koloniale politiek, vrijhandel, uitbreiding van Staatsbemoeiing op maat schappelijk gebied Zyn collega uit B. met uitzondering het laatste. en is ook ka het openbaa census wat i dat de Staat mag inlaten, van vrijhandl wingen onat het overige een liberaal belang deropenl uit B. en C. bestryden; vóór koloniale hervormingen daarentegen stemmen A. B. en C.; vóór het ontwerp-Modderman zullen A. B. en D. stemmen. En zoo heeft er een aan houdende verwisseling van de zoogenaamde meerderheid plaats, zóó hangt het dikwijls van zeer toevallige omstandigheden af, of de Regeering zich kan staande houden. Men neme daarbij in aanmerking, dat er nog een groot aantal andere vraagstukken zijp, die we niet noemden; persoonlyke dienst plicht, directe belastingen, de eedsquaestie, enz. enz.;-en dat de leden der verschil lende partyen in de volksvertegenwoordiging niet altijd hun stem bepalen naar den aai d van het onderwerp dat aan de orde is, maar dikwyls zich afvragen: Wat hebben we van deze regeering te wachten aangaande ander onderwerpen, over welke eerlang een beslissing genomen moet worden Is het antwoord op die vraag niet bevre digend, dan stemt men tegen onder een of andere voorwendsel, somtyds handig ver- hebben dezer dagen hunne gewone jaar- lijksche bijeenkomst gehad te Isohl. De ontmoeting was hartelijk als altijd. Ook Engeland beroemt zich meer dan ooit in de vriendschap van die beide Staten, zoodat voorloopig geen storm te vreezen is! Bij Koninkljjk besluit is be noemd tot dijkgraaf van het hoogheemraad schap van den Lekdijk Bovendams, prov. Utrecht, Jhr. Mr. J. Huydecoper van Maarsseveen. Bij Zr. Mr. besluit is benoemd tot notaris binnen het arr. ’s-Gravenhage, ter standplaats PijnackerC. J. De Gidts, cand.-notaris te Gouda. Tot lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland is te Rotterdam gekozen Mr. S. A. Vening Meinesz, Burge meester van Rotterdam. - De „Staatscourant” bevat do bij Kon. besluit goedgekeurde statuten der naamlooze vennootschap „IJsel-stoomtram- weg-maatschappij” te ’s-Gravenhage. Zij heeft ten doel het aanleggen, in wer king stellen en exploiteeren van stoomtram wegen in Nederland. Aanvankelijk zullen de volgende plaatsen worden verbonden a. Gouda, Oudewater, Montfoort, De Meern, Oude Rijn, Utrecht, IJselstein, Lopik, Ca- bauw, Schoonhoven en Benschopb. Gouda, ZegwaartZoetermeer, DelftRotterdam ’s-Gravenhage, LeidschendamSrompwijk, Voorschoten, Leiden en Wassenaar. Later zal zij trachten, in aansluiting met de lijnen die bovengenoemde plaatsen zullen vereeni- gen, het nét uit te breiden. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f2.500.000 verdeeld in 10.000 aandeelen, elk van f250. Tot directeuren werden benoemd de heeren Müller en L. F. Hojel. Tot commissarissen voor de eerste maalde heeren W. C. Hojel, J. H. De Groot, Jhr. Mr. De Bosch Kemper, W. J. A. Schütz, Mr. F. H. Göbel, O. Ro- zenraad (te Parys) on C. J. Van. der Ou- dermeulen, lid der Provinciale Staten van Zuid-Helland te Wassenaar. Door de oprichters zijn 3000 aandeelen genomen. - De spoorweg Eist Gelder- malsen—Gorinchem zal met 1 November a. s. voor het verkeer worden geopend. Sedert eenigen tijd is men te Wijk bij Duurstede druk bezig de zand platen, die in de rivier de Lek zich vast zetten en scheep- en stoomvaart zeer be moeilijken, door middel van een bagger machine weg te ruimen. Het notarieel examen, tweede gedeelte, is met gunstig gevolg afgelegd door den heer J. Koeman te Gouda. Met ingang van 15 dezer is de heer J. v. d. Arend, brievengaarder te Kralingen, welke betrekking hij in die ge meente ongeveer 30 jaren heeft Vervuld, daaruit eervol ontslagen. Op dien datum is het nieuwe postkantoor in werking gesteld. Het Gerechtshof te ’s Hage heeft Woensdag L. J. J. Roland, geboren te Veere, die Woensdag en Donderdag jl. terecht stond, beschuldigd van moord, dief stal en brandstichting vrijgesproken op grond, dat uit ’s Hofs onderzoek niet was voortgevloeid het wettig bewijs, dat be schuldigde zich aan de hem ten laste ge legde feiten heeft schuldig gemaakt. In de zitting der Arr.-Recht- bank te Rotterdam van Dinsdag werd ver oordeeld D. B., oud 10 jaar, beklaagd van diefstal i 1TEN. a ter: le qual. jalf, kilo; kaas 26 ot., overloo- ,00, lammeren k 24 ets. per A 8 per stuk; 0, Zeeuwsche i f2,70, Roode itoliter. Bint f 16 A 18, nepzaad f 8 h 9. cs. K). e qual. f29,00 Noordholland- 1 110 partijen. per post I bij alle i geboren die beurtelings haar werking deden gevoelen op de regeeringsbesluiten. Hoe grooter nu het aantal wordt van hen, die deel nemen aan het bestuur of medewerken om de personen aan te w'yzen aan wie-die-taak Wordt toeVertmnwd, des krachtiger wordt, onder gewette omstandig heden, het party leven. Maar met des te meer yver moet er ook gezocht worden naar middelen, om de nadeelen die er uit ontstaan kunnen, binnen de engst mogelijke grenzen terug te brengen. De parlementaire regeeringsvormzooals deze zich in de beschaafde Staten van Europa en ook daarbuiten heeft ontwikkeldis een overeenkomst tusschen twee tegenstrijdige stelsels; een soort van vredesverdrag, bij het sluiten waarvan rekening werd gehouden met wederzydsche rechten. In hoeverre het by ons op geschiedkundige grond slagen rust, zullen we thans buiten be spreking laten; zooveel is zeker, dat de schepping van het constitutioneel koning- schap in Nederland in verband stond met de instellingen die bij andere natiën zyn waargenomen, en die, naar onze zeden ge- wyzigdhier werden overgeplant. Het verbond tusschen koninklyk gezag en volks- heerschappy is met de Grondwet van 1848 een voldongen feit geworden; en naardien wij, evenals onze Zuidelyke en Westenlijke buren, het geluk hebben geregeerd te worden door een Vorst, die nimmer poogde in de grondslagen van het constitutioneel gebouw verandering te brengen, op gevaar af dat het zou verzwakken tot instortens toe, kunnen die instellingen zich vry ontwik kelen, en is het ons mogelijk, zonder eenigen inbreuk te maken op het Koninklyk gezag, naar een zuiverder uitdrukking der volks- souvereinitejt binnen de haar aangewezen grenzen te zoeken. Verreweg de meeste Nederlanders zijn het daarover eens, dat in dit opzicht het laatste woord nog niet is gesproken; dat er ver andering noodig is, niet in het aandeel der natie, als één geheel genomen, maar in de wijze, waarop dat aandeel wérkt, acht slaande niet op de wenschen en behoeften van enkelen, maar van allen. Zietdaar een van de groote vraagstukken van den dag, over welke we allen, voor zooverre we niet tot de onverschilligen of totaal onwetenden behoorenonze eigen meeningen hebben. Elke wijziging in het stemrecht heeft haar groep van voorstanders; derhalve, we kunnen zeggen; zooveel her- vormingstelselszooveel partyen. Doch er zijn nog een aantal andere vraagstukken aan de orde, en ook om deze «beiden mogen aaiï de ontwikkeling groepeeren rich de partijen. Wanneer nu van den hoogeren aanleg van ons geslacht, dl® niet besteedden aan onverkwikkelijk gekra- het ?ok - keel, maar aaneengesloten met vasten tred party-rangschikking eenvoudig voorwaarts gingen op de voorgeschreven iedere groep is in dat geval in baan; radien Je vooruitgang niet telkens mnchten over de veracbillende werd afgebroken door tydvakken van aar- heden van den Staat in een zaling en teruggang, maar we, door een- omschreven program samen te dracht sterk, met elk jaar, met iederen dag 1 groote rtioeielijkheid is evenwel nieuwe veroveringen maakten. j d«‘ overeenkomst Hoe schoon die voorstelling ook schynen moge, zij is met de weikelykheid in stryd. Door wryving van gedachten wordt de warmte opgewekt, die vruchtbaarheid schenkt aan het geestesleven; door den stryd der partyen wordt het staatsburgerlijk leven onderhouden, gelyk in het gods dienstige de wisseling der denkbeelden, door de onderscheiden richtingen voorgestaan, de levenwekkende kracht vormt. Moeten we alzoo erkennen, dat het bestaan van partyen een natuurlyk gevolg is van de onveranderlyke wetten van het denken, we kunnen niettemin onmogelyk het oog sluiten voor de nadeelen, die aan dezen staat van zaken zijn verbonden. Zy treden terstond op den voorgrond, als we in aan merking nemen dat er onophoudelijk be hoefte is aan gemeenschappelyk handelen, en er dus een keus gedaan moet worden tusschen de inzichten der verschillende groepen. Daar, waai het hoogste gezag zonder ver antwoordelijkheid of contróle beslist, blijven de partyen geheel buiten spel. Zoo was het in het godsdienstige bij de overoude volken, toen een vast aanééngesloten en aan één hoofd gehoorzamende priesterkaste de menigte voorschreef, wat zij moest ge- looven en aaq welke symbolische verrich tingen zij moest deelnemen. Maar pas was de menschheid de kinderschoenen ont wassen, of die blinde onderwerping kon niet gehandhaafd blijven, en de góden van de oude wereld werden van hun voetstukken afgei ukt. Dezelfde reeks van verschijnselen openbaarde zich in het staatkundig leven der volken bleef in den aan vang het één hoofdig gezag onaangetast en onvermengd, reeds spoedig deden zich andere invloeden gelden en was de heerscher niet langer de eenige wetgever. In de oudste geschiedenis zien we reeds de werking der partijen, die strijden om de oppermacht, vorsten ont- troonen en anderen op den hoogsten zetel verhellen, omwentelingen veroorzaken of paleis-intriges uitbroeden. Zoodra de vorst niet meer zyn persoonlyk welbehagen als éénig richtsnoer aannamdoch zich met raadgevers omringde, werden partyschappen gespoeld, terwijl het zand tegen de naar zee gekeerde kiel en zijde is opgehoopt. Het achterste gedeelte zit diep in het zand, hoi -rooreto gadeel te zit omhoog. Of men in het schip kan komen, is door het on derzoek van den duiker Weltevreden nog niet uitgemaakt. Donderdag hebben onder be gunstiging van goed weder de wedrennen plaats gehad op Clingendaal. Duizenden toeschouwers waren uit alle oorden toege- stroomd. Omtrent den uitslag vermelden wjj alleen de harddraverij voor inlandsche paarden, toebehoorende aan Nederlanders, onder den man gereden. Afstand 2000 M. Prijs f 750 en der inleggelden; premie f 150 en der inleggeldende derde aan komende ontvangt f 50 en zyn inleg terug. Aan deze harddraverij namen deel de volgende acht paarden: -Meteoor” van P« Smit Jr. te Rotterdam; „President” van A. Van Aardenne te Voorburg; „Snijboon” van W. H. J, Brom te Utrecht; Apollo” van A. H. Jurgens te Oss; „Koba” van M. A. Van Niekerken te Utrecht; „Sophia” van jhr. L. P. Quarles van Ufford te Loos- duinen; Marie” en „De Deugd” beiden van Jb. Boole te Buiksloot. De prijs werd behaald door de „Presi dent”, de premie door de Apollo”; derde aankomende Was de „Sóphia. Internationale harddraverij. Voor paar den van alle landen, rassen en ouderdom, ingespannen voor twee- of vierwielige rij tuigen. (Handicap). Afstand 4000 Meter. Prijs 1500 gulden en der inleggelden en forfeits. De tweede aankomende ont vangt 400 gulden en der inleggelden en forfeits. De derde aankomende ontvangt 150 gulden en der inleggelden en for feits. Alles na aftrek der inleggelden van den vierden aankomende, welke deze terug ontvangt. Hieraan namen deel de volgende paarden „Gramotiey”, van A. Steohow te Berlijn; „Biegawoy”, van O. Steohow te Berlijn; „Spotted-Oolt”, van J. Blumson te Londen „Yankee”, van F. Delangle teRyssel; „Little Tom”, van F. Delangle te Ryssel; „Pourt- ohak”, van E. W. baron v. Tuyll v. Seroos- kerken te Velsen„Telegraaf”, van P. Smit Jr. te Rotterdam„Flora”, van C. F. Ockhorst te Rotterdam; „La Flêche”, van J. Wüste te Zandpoort. De „Gramotiey” legde 4000 meter af en won den prijs; de „Telegraaf” behaalde de premie mot 3280 meter; en de „Yankee” de tweede premie met 3790 meter. De fancy-fair, die dezer dagen te 's Hage gehouden werd ten behoeve der vervolgde Russische Israëlieten, heeft de belangrijke som van ongeveer f6500 op- gebraoht. Te Sliedrecht worden pogin gen aangewend tot het stichten van een nieuw armenhuis. Reeds is voor een aan zienlijk gedeelte van het daartoe benoodigde kapitaal ingeteekend. In de Tielerwaard is men druk bezig met het verzenden van pruimen naar Engeland. De prijzen door opkoopers besteed loopen van f5,50 tot f7 per HL. Het gewas valt niet tegen. Te Tubbergen (in Overysel) is op dit oogenblik veler aandacht geves tigd op een geval van vergiftiging, dat verleden Zondag aldaar is voorgekomen. Gedurende de godsdienstoefening in de kerk, werden al de leden van het gezin van den geneesheer Van M. ongesteld en moesten naar huis worden gebracht. Het bleek dat zij vergiftigd waren, vermoedelijk met rot tenkruid. Door de spoedig toegediende tegengiften hoopte men de doodohjko ge volgen te hebben voorkomen. Het overgeblevene van het ontbyt werd onmiddellyk in beslag genomen, teneinde onderzocht te worden. Naar aanleiding daarvan wordt uit jMhelo geschreven: „De familie v. M. heeft bij het ontbijt brood genuttigd van de Zwolsche broodfa briek. Het voorloopig onderzoek heeft geen reden gegeven om de vergiftiging toe te schrijven aan het gebruik van het brood. Nevens het overgeblevene van het brood, is het overschot van een bij het ontbijt ge bruikte hoen door do justitie aan deskun digen tot onderzóek gegeven. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend. De heer H. Van Dijk te Gorin chem is benoemd tot leeraar in het recht lijnig teekenen aan de burgeravond- en tee- kenschool te Zwolle. —Aan de eerste openbare school voor lager onderwijs te IJselmonde zijn be noemd: tot onderwijzeres mej. J. A. Van der Most te Schiedam, en tot onderwijzer in de klasse voor m. u. 1. onderwijs do heer J. Smit te Oud-Beierland. Beroepen te Everdingen Ds. A. J. P. Noordink, te Stad aan ’t Haringvliet. Aangenomen het beroep naar Oosterend (Friesland) door Ds. J. J. Van der Weide te Balk. De Roomsoh-Katholieke bis schep te Haarlem heeft in de Kathódrale kerk aldaar het priesterschap toegekend aan den heer A. G. Stekelenburg van Schoonhoven. Dat verschillende personen over dezelfde zaak verschillende meeningen hebbenis een waarheid, en zelfs een Afgeza^jjkv»- heid. Als we maar eens in aanmerking nemen, hoe velerlei omstandigheden van invloed zyn op onze begrippen; hoe onze denkwyze en bijgevolg ook net resultaat van ons denken zich voegt naar gegevensdie schynbaar met de vraagstukken die ons bezighouden niets te maken hebben en waarop elke berekening afstuit; hoe dikwyls onze stoffelyke belangen, zelfs zonder dat wy het bespeuren, ons denken in een be paalde richting sturen, en er alzoo op de onafhankelijkheid van ons oordeel niet zelden vrywat is af te dingen, dan zal het ons niet verwonderen, dat er omtrent gewichtige dingen zoo weinig overeenstemming wordt gevonden. Eenheid van opvatting is alleen dan ver zekerd, wanneer er sprake is van stellige feiten, door zuivere waarneming vastgesteld. Maar dan is ook het woord meeningen niet meer op zyn plaats; we hebben in dat geval slechts te kiezen tusschen weten en niet-weten. Doch zoodra we het terrein der zuivere wetenschap verlaten, en we ons op het gebied van onderstellingen en ge volgtrekkingen begeven, ligt er een ruim veld open, waarop allerlei afwykingen niet slechts mogelyk zyn, doch uit den aard der zaak voortvloeien. Daar evenwel ieder, die waarheid zoekt en het goede nastreeft, op den moeielyken weg daarheen behoefte gevoelt aan helpers; daar wy allen het levendig besef hebben, dat de enkele mensch in den stryd tot verwezenlijking van zyn denkbeelden, in den arbeid tot benadering van zijn idealen bondgenooten en geestverwanten noodig heeft, trachten we ons zooveel mogelyk aan te sluiten by hen, wier beginselen het minst met de onze verschillen, en met wie we geneigd zyn dezelfde paden te bewandelen, dezeMde middelen te gebruiken. Uit deze neiging ontstaan de verschillende groepen, die in het godsdienstige bekend zyn onder den naam van irichtingen”, in het maatschappelijke en staatkundige onder dien van ipartyen". Dat laatste woord heeft in de schatting van velen een slechten klank. Zy stellen zich voor hoeveel minder stryd en verbittering er zou heerschen, indien alle menschen, één van zin en één van Wil, de handen ineensloegen tot bevordering van al wat ons zedelyk en stoffelyk welzijn raakt als wij den korten tyd, gedurende welken borgen achter een zamendement”. Zulk een stem heet dan een «politiek votum”, misschien omdat het den politieken toe stand glad bederft. Zoo zijn er Kamerleden, die hoogst zelden bun goeSj^uring hechten ttf aan een -w-tsvoorstelifftjffihnde van een Minister, die niet tot hun >partij” behoort, zij zyn nu eenmaal in de «oppositie”, en willen zich ook als zoodanig doen gelden. Dat is, naar het ons voorkomt, een van de gevaren, waarmede het partij-leven ons constitutioneel bestaan bedreigt. Een ander is van nog bedenkelyker aardreeds de Fransche staatsman Kardinaal Mazarin toonde het te kennen toen hij zei: >In een party heeft men meer moeite om te leven met hen die er toe behooren, dan om op te treden tegen haar bestrijders.” De samenwerking handhaven met degenen, die in een groot aantal zaken hetzelfde willen, door ten opzichte van de andere een schik king te treffen, waarbij de eendracht blijft bewaard, zoodat de meerderheid niet ieder oogenblik gevaar loopt, uiteen te spatten, dat is de groote kunst. In den critieken crisis-tyd dien we thans beleven, gelooven we dat juist die kunst aan de liberale partij ontbreekt. Zij is niet georganiseerdde verschillende groepen, waaruit zij heet te bestaan, werken niet samen, doch bestrijden elkander en zyn bij onderscheiden gelegenheden de bondge nooten der oppositie. Vindt zy niet spoedig een middel, om dat kwaad tegen te gaan, zoodat zij weer kracht naar buiten kan openbarendan zyn eerlang haar dagen geteld. Overzicht In plaats van de eerste wapenfeiten te kunnen mededeelen, verricht door de ge mengde Eugelsch-Turksche expeditie in Egyptemoeten we beginnen met heel wat terug te nemen, van hetgeen in het jongste overzicht als voldongen feiten werd mede gedeeld. De proclamatie, waarbij Arabi- pacha tot opstandeling ed als rt ware vo gelvrij wordt verklaardbestaat nog niet verder dan op papier, en evenzoo is het gesteld met de overeenkomst tusschen En geland en Turkije, betreffende de samen werking der troepen. Als altijd meet de Sultan in deze ook weer de maat vol en geeft den grond voor de beschuldigingdat hij in verstandhouding staat met Arabi. Men gaat zelfs zoo ver van te beweren dat Arabi den Sultan gedreigd heeft met openbaarma king van stukken tusschen elkander gewis seld, die in de hoogste mate bezwarend zijn voor den Sultan. Als reden voor zijne aarzeling geeft de Sultan opdat hij nog altyd hoopt Arabi door zachtheid te winnenwaaruit dus blijkt, dat zij altijd nog in verstandhouding staan. Engeland blijft bij zijn eisch, dat geen Turksch soldaat in Egypte mag landen alvorens aan beide voorwaardenbreken met Arabi en samenwerken met de Britsche troepen voldaan zij. Trouwens, die troepen zijn dan ook best in staat, gesteund als zij worden door den Onderkoning, de zaken alleen in het reine te brengen. Zij nemen eene sterke positie in bij Ramlehtegen over de stellingen van Arabidie in de laatste dagen werkeloos blijft. De conferentie heeft het voorstel van Italië aangenomen door de handhaving van I de onzijdigheid van het Suezkanaal aan de gezamenlijke Mogendheden op te dragen. I Ook Engeland heeft zich daarbij aangeslo ten, onder uitdrukkelijk beding, dat wat verricht is verricht blyve. Hoogst waar schijnlijk zal de medewerking der andere Mogendheden zich dus slechts bepalen tot het uitzendeu van een paar kruisers. Het bezoek van den „gevangen” Koning Cetawayo van Zululand aan Engeland heeft de aandacht weder eenigszins meer op de zaken van Zuid-Afrika gevestigd. Nu hot blijkt, dat het daar voortdurend gistende blijft, wordt/ er ernstig aan gedacht den Koning weder een deel van zijn land terug te geven en het andere deel, onder toezicht van een Britsch Resident, onafhankelijk te doen blijven. Zoowel over deze wijze van oplossen der netelige quaestie als over zijne ontvangst door de Koningin en de regee ring, schijnt Z. M. Cetawayo zeer tevreden. Hot is niet te hopen, dat hij al te nauw keurig kennis neemt van don staat van zaken in Engeland, anders zou hij spoedig tot de ontdekking komen, dat hetookdéér niet alles couleur de rote is. Toch zoo verklaart althans de regeering, is er in den laatston tyd verbetering to bemerken in den toestand van Ierland. De nieuwe dwangwet, vonnissen langs den kortstmoge- lijken weg, schijnt goed te werken en het mag verwacht worden, dat de wet tot re geling der achterstallige pachten, die ein delijk ook door het Hoogorliuis definitief is aangonbmon, do noodzakelijkheid tot straffen wat zal verminderen. De politieke kalmte in Frankrijk wordt alleen afgewisseld door de gqwono bijeen komst van de Algemoene Raden, dio een huisselijk politiek karakter dragen. De nieuwe Ministers doen weinig van zich hooren. De Dultsche en wonende te Gouda, van geld, tot opvoe ding in een verbeterhuis tot zijn 18e jaar. In de vorige week hebben zich te Rotterdam twee gevallen van pokken, en te Kralingen één dergelijk geval voor gedaan. Men verneemt, dat de duiker Weltevreden zyn onderzoek naar het wrak van de Adder heeft geëindigd, en dat van de uitkomsten dier onderzoekingen rapport is uitgebracht. Een nader onderzoek wordt echter zeer noodig geachthet departement van marine zal dat met marine-duikers van de werf te Amsterdam doen instellen. Er zal een commissie benoemd worden bestaande uit een officier van de marine, den hoofd- ingenieur-adviseur voor scheepsbouw bij de marine en een ingenieur van den waterstaat, om uit de reeds verkregen en nog nader te verkrijgen gegevens een advies betreffende het lichten van de Adder uit te brengen. De deskundigen in Engeland hebben als hun meening te kennen gegevendat het lichten wel niet mogelijk zal zijn. De per sonen tot wie men zich wenden konver klaarden geen zwaardere schepen gelicht te hebben dan van 1000 ton (de Adder weegt 1600 ton), en dan nog in rivieren. Daar de Adder diep ligt, zou het lichten nog moeilijkor zyn. Volgens de thans verkregen uitkomsten van het duikoronderzoek is do ligging van het schip goed bekend. Het ligt nagenoeg evenwydig met de kust, omgekeerd met de kiel van de kust af. Aan den kant dor kust is onder de naar den bodem der zee gekeerde zijde van het schip het zand weg- politiek, algemeen stemrecht. 1 is vóór dat alles, 1 van het eerste en lie uit C. wil wel vrijhandel hiaal liberaal, maar bestrydt ’“tewil alleen den eu en is van oordeel Bét arbeidswetgeving nardigde uit D. wil Kpieuwere beschou- B' niets weten; voor s hij liberaal. Nu gaan, als vind voorstellen doet in het bare volksschool, de heeren samen om de regeering te

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1