I h N°. 689. 1882. Zondag 27 Augustus. ZEW» [TING erij 3SEL. IERIKG IEDER. koop, inlanée. RK I I I atograaf. sn Haag, i Catsstraat. onhoven, I Augustus, van Loten. erten. •ij vau >ven. IWIJK. Augustus •TTERDAM BIDKERK. IE KRUIS Weekblad voo /uid-Holland en Utrecht. BINNENLAND. ROEM. BUITENLAND. j ddags ten 8 rectie. I BEIJEN Gz. J SN, Schoonhoven. 11 S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Ditgevon. kan nu rustig jment is uiteen- Doch waar we we moeten liever joterlj rekken, koopo Debitant. de c en voor u De hof te ’s-1 1 zonder reuk of r garantie. In- r post >y alle en PER8PULP, NGE te Nleuw- >END. uur. i ROTTER- jn 4J- ’s mid- tls nieuw. Te B GRIFT te ERLANDEN, \bosch JHADE, ROE- E GOEDEREN, op vaste en zeer VEE kan ook tijd van zes en aanvragen van inlichtingen ge- tot den Agent Iseel, den Heer van Schoon- ergeteekende :e Utrechten t hij met toe- laar Bestuur HOTOGRA- i bouwen op waaraan een >dat men vrij snelwerkende e uitdrukking iet dan gere dden gemaakt, uwen te win- i den Haag In het Atelier rozig zijn om aeren kind te in twee tellen t mogelijk is e voeren. dM hij^naar even zyn kamp' bare voorwerpen, die uit de graven te voorschyn zijn gehaald, en het met gods- dienstigen eerbied bygezette vorstenlijk dient hem thans, om zyn ruwe spijze te bereiden. Meer noghandelsgeest en industrie heb- j:_ LI::/*I—j het voorgeslacht. De fijne lynwaden op last van wd genomen, komt in hoofd- neder: verhuizing naar Rotterdam VAM OSS, Lekkerkerk. BASIS e dagen van alls ouden, kwaadssp- epel.hutd-enkan- Men w ach te tick IOBOK At-OIMA**" [TEN KOLFF. p ®ose ^S^h^niT0^ iederen Zaterdag-middag venenden. door het getoete njk /*0^0. Men ken iioh’ «bonneeron ’bij Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. SCflOOMOVEüSGHK COURAKT. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterljjk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsohe Advertentiënwaarvan de plaatsing S maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. Z. M. de Koning heeft het ont slag van den heer Mr. W. baron Van Gol- stein aangenomen en tot Minister van Ko loniën benoemd Jhr. Mr. W. M. Do Brauw administrateur bij de Generale Thesaurie van het departement van financiën en vroeger referendaris bij het departement van kolo niën. Z. M. heeft het ontslagdoor de andere ministers gevraagdniet verleend. Bij koninkljjk besluit is 8. Hallungius, ontvanger der dir. bel. en acc. te Vianen c. a., benoemd tot ontvanger der dir. bel., invoerr. en acc. to Brielle o. a. Z. M. heeft, met ipgang van 1 September 1882, benoemd tot kantonrechter- plaatsvervanger te GorinchemD. F. J. Van Walsem, ontvanger der reg. en dom. aldaar. Aan het gebouw van het pro vinciaal bestuur te ’s Hage werd Maandag aanbesteed: het bestorten van den Ouden- hoornschen zeedijk bij de Hoornsche hoof den behoorende tot de zeewerken in de provincie Zuid-Holland. Minóte inschrijver was de heer A. M. Langeveld te Hardinx- veld, voor f 10.990. Te Hagestein is aanbesteed de bouw van eene school met verbouwing van de bestaande onder wijzers woning. De minste inschrijving was van den heer J. J. Hogendoorn te Vianen, voor f 7065. Bij de Maandag te Dordrecht gehouden aanbesteding van de rioleering der Hellingen en van een gedeelte der binnenstad, beide met gedeeltelijke levering der materialen, was de laagste inschrijver de heer Th. Kleyn te Sliedrechtvoor f 1994 en f 13.098. Leerdam is besloi - - geldleening groot f 35.000. Door den gemeenteraad van Hardinxveld is een besluit genomen in zake het in het benedengedeelte dezer gemeente te vestigen post- en telegraafkantoor. Toen eene eerste poging om door tusschenkomst van het gemeentebestuur dat kantoor tot stand te krijgen schipbreuk had geleden, werd de zaak door eenige particulieren op touw gezet; zij traden als commissie per soonlijk in onderhandeling met den Minister van waterstaat, handel en nijverheid en had den het genoegen, de zaak naar hunne beste wenschen van stapel te zien loopen. Nadat een gebouw door hen was aangewezen, het welk door een deskundige van wege don Staat behoudens eenige verandering was goedgekeurd, kon men hunne taak als ge ëindigd beschouwen, aangezien de Staat ten opzichte van huur en verhuur van een ge bouw en garantie tot een zeker bedrag voor de ontvangst van telegrammen alleen met gemeentebesturen in onderhandeling treedt. Op het adres van genoemde commissie om de garantie tot een zeker bedrag over te nemen, de huur- en verhuur aan te gaan, enz. werd thans door den Raad gunstig be schikt. Tengevolge van dit besluit, verkrijgt de gemeente Hardinxveld, met eene nijvere en handeldrijvende bevolking van meer dan 4200 zielen, een post- en telegraafkantoor en wordt voor de bewoners van het bene dengedeelte het groote ongerief opgeheven, van circa een half uur te zijn verwijderd van een hulppostkantoor in het naburige Giesendam en een uur van het telegraaf kantoor te Sliedrecht. Voor het tweede gedeelte van het notarieel examen zijn in de afgeloopen week ook geslaagd de heeren W. Lagerweij, te Woerden en M» L. Spruijt, te Ouder kerk a/d IJsel. Het hoofdbestuur van de Holl. maatschappij voor landbouw heeft de me dewerking van de afdeelingen ingeroepen tot het bijeenbrengen van de gelden, be- noodigd voor ’t houden van een interna tionale landbouw-tentoonstelling te Amster dam in 1884. Zal het plan daartoe door gaan, dan moet met 1 Jan. 1883 over min stens f80.000 beschikt kunnen worden. Aan de te Alkmaar gehouden harddraverij van inlandsche paarden, tee- behoorende aan Nederlanders, aangespannen Voor tweewielige rijtuigen, namen 30 inge schrevenen deel. De prijs van f400 werd behaald door „Prinses”, van P. Smit Jr. te Rotterdam; de le premie van f 150 door „de Jonge Bruin”, van C. Paarlberg, te Zijpe; de 2e premie van f50 door „Diana”, van A. H. Jurgens, te Oss. Behoudens onverhoopte ver hindering, zal met 1 November a. s. de spoorweglijn GorinchemEist van de door den Staat aangelegde en door do Exploi- tatiemaatschappij geëxploiteerde spoorwe gen, voor het verkeer worden opengesteld. Deze lijn is 70 kilometers langen bevat de volgende stationsGorinchem, Schotdeuren, Leerdam, Beest, Geldermalsen (aansluiting aan de lijn Utrecht—Boxtel) Wadenoyen, Tiel, Echteld, Kesteren (aansluiting aan de Heeft die machtigste van alle hartstoch ten veel leed over de menschheid gebracht, niettemin is hij de nuttigste, de edelste, de noodzakelykste. Zonder hem zou de be schaving in haar geboorte zyn verstikt, zou er van vooruitgang geen sprake kunnen zijn. Evenals het koraaldiertje in de diepte des oceaans zyn cel vervaardigt, die met myriaden anderen het rotsgevaarte moet vormen dat zich later als een bewoonbaar eiland boven het zeevlak zal verhellen, evenzoo arbeidt ieder menschenkii.d aan de taak, hem opgelegd. De naam des ar beiders moge weldra verlordn gaan, zyn werk bl’yft, al is het niet te zeggen in welke geringe verhouding die staat tot hetgeen menschelyke vlyt in een bepaald tijdsge wricht heeft tot stand gebracht. Maar het zou toch een hopeloos woelen en wroeten zyn, indien we niet bezield werden door het denkbeeld, dat wy onze nederige by- drage leveren voor de bereiking van een verheven doel, de verheffing en verede ling van de menschheid in het algemeen. En nu is het juist een heilige eerzucht, die ons aandryft om zooveel mogelijk te doen, ons niet tevreden te stellen met de voldoening aan dagelyksche behoeften, met het onderhoud van ons leven en dat van ons gezin, maar ons mede aan de spits te stellen wanneer het er op aankomt een belangryke vordering te maken in de ge- wenschte richting. Hoe vele teleurstellin gen ons by dat streven ook ten deel mogen vallen, we getroosten ons die, omdat we niet anders kunnen; een macht, sterker dan onze begeerte naar rust, dryft ons voort, en spoort ons aan al onze vermogens ten „dienste van de menschheid aan te wen den. Schijnbaar doen we zulks, alleen om het loon in den vorm van eer en aanzien; maar wie dieper doordringt in de verschijn selen op zedelyk gebied, en zich rekenschap geeft van de dryfveren die de menschelijke handelingen besturen, ontwaart zeker in- i Het schijnt eene bende te zijn die van der- stinct dat ons dwingt om nuttig te zyn en gelijke heldenfeiten een beroep maakt. aan de Hoeren brengen van EIJEN Gz., tus 1882. jn wordt, st te kort, bieden. i zij niet, steeds geschiedt, ieden ,t wijn, i was ’t te kleiu, aken. bbel dank, p soms mank, ij krenken. maar nu zeer lormalige Kloos- zucht de machtigste; haar prikkel is scherper dan die van eiken anderen. Waar zij haar stem verheit, zwijgt zoowel de liefde als het eigenbelangalthuis wanneer haaj, en. vrouwei eischen in stryd komen met een van die om zich hi beiden, behoudt zij menigwerf het veld. Reeds in kleinen kring vertoont zy zich. Wat beweegt dien man om zich zoo druk te maken ten einde een plaats te verwerven in een bestuurs college, dikwyls van onbe duidenden omvang en van geringen invloed? Zyn stoffelijk welzyn wordt er niet door bevorderd, zyn levensgeluk niet verhoogd, terwyl hij er zeker van kan zijn dat zijn rust menigmaal zal worden gestoord door de beslommeringen die altijd het deel zyn van hen die in eere zyn gezeten. Maar dat laatste geeft juist den doorslag; hij haakt er naardat zijn naam zegevierend uit de stembus zal komenhij stelt zich won deren voor van het aangenaam gevoel, de voorkeur te hebben boven vele anderen. Onderscheiding is voor hem een behoefte, even sterk als militaire glorie voor den krygsman. Op gelykè wyze ziet men mannen, schijn baar in de benydenswaardigste positie ver- keerende, bezitters van fraaie landgoederen, gelukkige beoefenaars der wetenschappen, geacht en geëerbiedigd in hun kring, al die voorrechten voor een wyle ter 7,ijde stellen, die genietingen vaarwel zeggen, om een ministeriëele portefeuille te aanvaarden. Hebben zy straks den begeerden zetel in genomen, dan worden zy het mikpunt van al de liefelijkheden die de partijwoede hun naar het hoofd kan slingeren, dan volgt de eene stryd den anderen, met moeilijk verworven of halve zegepralen, totdat weldra het oogenblik genaakt waarin zy, evenals de breede schare hunner voorgan gers, door een vyandig votum genoodzaakt worden de plaats te verlaten, die maar zoo korten tyd de hunne is geweest. En na hun heengaan worden nog hun tekortko mingen door een vergrootglas bekeken, Wurdi "'on hoi gocJt tl dl zy *oi ouuid brachten zooveel inogelyk afgedongen, zoodat van den roem die hun voor den geest zweefde eigenlyk niet heel veel terecht komt. Mogelyk zullen zij dan erkennen, dat zy een illusie hebben verloren; toch heeft hun voorbeeld weinig uitwerking op anderen, die op hun beurt draven en drin gen om den top des bergs te bereiken, waar zy slechts een korte stonde kunnen vertoeven. »Om gelukkig te leven, laat ons verbor gen leven,” zegt de fabeldichter aan het eind van zyn verhaal van den krekel die den vlinder benydde. Ofschoon de meesten onzer in théorie dat woord beamen, zijn we toch in onze daden blykbaar van een andere meening. We hebben er behoefte aan, dat onze handelingen gewaardeerd worden, als het kan een weinig nog boven verdienste; en ofschoon slechts enkelen onzer eenigen grond hebben voor de ver wachting dat men na het heengaan hunner nog zal gedenken buiten den engen kring van verwanten en vrienden, kunnen we ons niet losmaken van de hoop, dat ook een zwakke straal van roem ons ten deel zal vallen. in aanleg zijnde lijn AmersfoortEist) Hemmen, Valburg, Eist. Aan den spoorweg Utrecht Boxtel wordt in de laatste dagen met tal van werklieden dag en nacht gewerkt ter plaatse waar eene verzakking er in ont staan is: tusschen Kuilenburg en Gelder- malsen. De publieke verpachting van de 2e snede grasgewasvan het waterschap den Hoogen Boezem achter Haastrecht, heeft f138 opgobracht. De zalmvangst in de Merwede die andere jaren omstreeks dezen tijd aan velen ruim verdiensten oplevert, geeft na slechts een uiterst sober daggeld aan den visscher, doordien er bijzonder weinig ge vangen wordt. Aan den afslag wordt door opkoopers besteed: voor de zalm f 1,15 voor de St. Jacob f 0,90 per kilo. procureur bij het gerechts- -Hage heeft geen cassatie aange- teekend tegen de uitspraak in zake L. J. J. Roland. De vrygesprokene is in vrijheid gesteld en heeft per spoor de residentie verlaten. De zaak, naar aanleiding waarvan de „millioenen-juffrouw” thans eindeljjk te Rotterdam in den val geloopen is, waar zij op last van de justitie in hechtenis werd genomen, komt in hoofd zaak hierop Ook na hare bleef de juffrouw nog steeds betrekkingen onderhouden met de hoofdstad, en deed er herhaaldelyk inkoopen van gouden sieraden en diamanten ornementen, die steeds wer den betaald. Zoo deed zij ook nu en dan zaken met den heer G. M. Bosch, goud- en zilver kashouder in de Kalverstraat, waaruit ein- delijk eene bestelling voortvloeide van een diamanten collier en andere juweelen ten bedrage van f 115.000. De levering zou geschieden, nu ongeveer 3 weken geleden, jsloten tot het aïtïSan eener Kohcuaarueuen wraaen steents bw <re etaw -hand gegeven wordenwanneer met de andere tevens het geld werd ontvangen. Hiertoe ging de zoon van den heer Bosch op den bestemden tijd naar Rotter dam, de diamanten in een verzegeld pakket bij zich hebbende, en met den uitdrukke- lyken last zijns vaders, om die niet dan tegen het geld uit zijne handen te geven. Daar gekomen, vernam hij dat de juffrouw ziek was, en er dus wellicht bezwaar zou zijn bij haar te worden toegelaten. Zij scheen echter dat bezwaar niet te deelen, althans zij liet den jongen man bij zich aan bed. komenen was blijkbaar zeer verheugd, dat hij het bestelde medebracht. Zij verzocht het eens even te mogen zien, en toen hiertegen eenige bedenking werd geopperd, wist zij die op te heffen door de opmerking, dat zij te bed lag en de heer Bosch er immers bij bleef. Na zich eenige oogenblikken in het gezicht der juweelen te hebben verlustigd, verklaarde zij te willen opstaan en zich te zullen kleeden om dan de zaak af te doen. Zij verzocht den heer Bosch zich even in het naastbij gelegen vertrek te willen verwijde ren, en inmiddels het pakket met de dia manten in een vaas, die op een tafeltje of kastje in hare nabijheid stond, te deponeeren. Niet zonder aarzeling werd vooral aan dit laatste verzoek voldaan, maarde juffrouw praatte zóó aardig, straks als zij was opgestaan en gekleed zou de zaak immers afloopen? Waarom dus langer be denkingen gemaakt. Kortom, de heer B. verwijderde zich, de diamanten in de be wuste vaas achterlatende. In het aangrenzende vertrek vond hij den heer Hoetink en nog een paar andere hee ren, en na eenigen tjjd wachtens kwam ook de juffrouw, maarzonder de juweelen. Waar waren die? Ja, die had zij uit aar digheid verstopt! WaarJa, dat was hare zaak. En het geld? Nu ja, het geld, daarvoor zou men nu uitgaan om het te halen. Een hevige woordenstrijd, eene worsteling zelfs volgde, niets baatte, de juweelen wa ren verdwenen en het geld hing in de lucht 1 Nu ging het van Rotterdam naar Utrecht en van daar naar Amersfoort en weer terug, en altijd waren er bezwaren aan de lichting der benoodigde som verbonden, en steeds zou den „volgenden dag” de zaak zijn af gedaan. In dien geest werd ook aan den heer G. M. Bosch geschreven en getelegra feerd, en toen ook deze zich bij haar aanmeldde en teruggave der kostbaarheden of betaling vorderde, was altijd „de vol gende dag” de dag der dagen, die heil zou aanbrengen 1 Zoo kwam door eene klacht van den heer Bosch de zaak in handen van de Rotterdamsche justitie, die nu, in den loop dien deze zaak nam, genoegzame aanleiding schijnt te hebben gevonden om de juffrouw achter slot en grendel te brengen. Volgens de berichten vandaar, heeft de inhechtenisneming der juffer nadeelig ge werkt op hare gewone koelbloedigheid. In de vorige week zijn te Rot terdam geen nieuwe gevallen van pokken aangegeven. Rusland en Turkije hebben eene over eenkomst gesloten tot regeling der al tijd nog onafgedane oorlogsschatting van 800.000,000 francs. Arme houders van Turksclie fondsen! Verbazing grijpt ons aan wanneer wy het oog slaan op een dier ontzaglijke, schoon bewerkte steenen lijkkisten van oud- Egyptische vorsten of opperpriesters, gelijk we er eenige zien tentoongesteld in het Ryks-museüm van oudheden te Leiden. Wie nooit zulk een sarkophaag aan schouwde kan er zich onmogelijk een juist denkbeeld van makendie kolossale stukken steen, uit één blok gehouwen, overtreffen elke voorstelling. Daarin bevond zich een maal de houten, met figuren en hiëroglyphen sierlijk beschilderde kist, die eenigszins de gedaante van het menschelyk lichaam weer gaf, en waarin het gebalsemd en met doeken omwonden overschot werd weggeborgen van een man, die by zijn leven elk zijner wenken door duizenden zag gehoorzaamd. Aan de vermolmde voeten van dien sterveling knielden wellicht eenmaal de overwonnen aanvoerders van een leger, en smeekten om lyfsbehoud; één beweging met die hand was genoeg, om een ganschen drom van slaven te doen voortzwoegen bij den ver- schrikkelyken arbeid voor den bouw der pyramidenbestemd om de grafzerken van een koningsgeslacht eeuwenlang te her- beigen. De geleerden houden zich bezig met de taak de namen en daden dier heerachers aan de vergetelheid te ontrukken. Maar buiten de studeercel der oudheidkundigen zijn die namen en titels onbekend, en het volk dat den klassieken grond bewoont waar zy voor heen den scepter zwaaiden, heeft geen het minste begrip van het verleden, door de mummiën vertegenwoordigd die eenerzijds de vernielzucht van den Arabier, aan den anderen kant de begeerte naar kennis van den wetenschappelijk en vorscher aan de stille grafspelonk onttrekt. Wat meer is, als de rondzwervende Badouin niet genoeg zaam voorzien is van zyn gewone brandstof, gedroogde kemelmest, dan gebeurt het soms dat hij maar even zyn kampvuur'ondernoudt met een stuk of wat van dielicht brand- rerpen, die uit de graven t voorschyn zyn gehaald, en het met gods dienstigen eerbied t,-- hem thans, om zyn ruwe spijze te bereiden. Meer noghandelsgeest en industrie heb ben munt geslagen uit die overblyfselen van het voorgeslacht. De fijne lynwaden waarin de mummiën zyn gehuld, leveren de grondstof voor een papiersoort, die in Amerika wordt vervaardigd; de nijverheids man in de Vereenigde Staten beklaagt zich, dat de tegenwoordige oorlog den toevoer van het benoodigd materieel belemmert. Ik denk, men maakt er banknoten van; en dan zou hetgeen voor vele eeuwen een voorwerp van aanbidding is geweest, op nieuw en onder anderen vorm de hulde der moderne afgodendienaars ontvangen. Intusschen, we hebben hier wederom een zeer welsprekend bewijs, dat de roem niet eeuwig is. Het zal den Egyptischen po tentaten, wier levensdoel het was over duizenden te gebieden en na hun verscheiden te worden bijgezet in de kunstvolste dood sponde die ooit door menschenhanden werd vervaardigd, wel nooit in de gedachten zijn gekomen hoe eenmaal het nageslacht hun stoffelyk hulsel zou bejegenen; en terwyl zy hun geschiedschrijvers gelastten, de me- dedeeling van hun zegepralen aan den pa pyrusrol toe te vertrouwen, meenden zy wellicht dat hun geduchte namen steeds in het geheugen der opvolgende menschen- groepen zouden bewaard blyven. Eeuw in, eeuw uit kwelden zich onze natuurgenooten om roem te verwerven. Het was hun niet genoeg, de genietingen des levens te smaken, en in bescheiden kring te arbeiden aan de taak die het lot hun op de schouderen had gelegd; neen, men moest van hen spreken, hun verdiensten breed uitmeten, hun lof rondbazuinen. Voor velen hunner kwam het er minder op aan, langs welken weg zij opklommen naar de hoogte, waar een geheel volk met eerbiedige bewondering op hen zou starenal liep die weg over bergen van slachtoffersdoor stroomen van bloed, zy hielden slechts het oog gevestigd op die ééne ster, die hen in de verte tegenblonk, den roem. Zij vroegen zich niet af of het licht naar hetwelk zy hun schreden richtten, ook een dwaallicht kon zyn; het kwam niet bij hen op, dat zij de rechten van velen met voeten traden, dat de volkenaan hun leiding of hoede toe vertrouwd, door den oorlog dien zij voerden vreeselyk werden geteisterd. Voor uit, over verwoeste graanvelden en langs brandende steden; de onverzadigbare roem zucht bleef steeds nieuwe offers eischen. Immer nader kwamen zij aan hun doel reeds gaf de tijdgenoot hun den naam van den Groote, en die eeretitel, hij zou nooit verdwynen, zoolang er menschee waren die besef zouden hebben van de groolsche daden eens glorievollen heids. Nooit? Het antwoord wordt gegeven door hetgeen we in den aan vang in herin nering brachten. Ongetwijfeld ligt er een tooverkracht in het denkbeeld, door het woord roem uit gedrukt. Van alle hartstochten is de eer- --B- dat, door de opvoeding gevormd en door nadenken veredeld, het leidend beginsel wordt van die tallooze groep van mannen -’-'‘■’wen, (lie door htin^JoewIJding zegen heen verspreiden. het goed recht, neen, zeggen de onmisbaarheid der roemzucht bepleiten, mogen we het oog niet sluiten voor haar schaduwzijde De zelfde macht, die geniale mannen de hand aan den ploeg deed slaan om bergen te doorboren, verkeerswegen te graven, de nijverheid tot hoogeren trap van volmaking te voeren, door te dringen in de schuil hoeken van het onbekende, zich te wagen te midden van barbaarsche volken, zich bloot te stellen aan al de gevaren der wil dernis, of wel, in hun arbeid, van wel ken aard ook, den hoogsten graad van vol komenheid te bereiken, bezielde ook de moordenaars op groote schaal die men ver overaars noemt en de politieke zwendelaars die de broederschap der natiën verstoren. Zucht naar roem is als de waterstroom, die de akkers besproeit of de dyken scheurt; als het vuur, dat verwarmt maar ook verzengt. Overzicht Sedert de komst van generaal Garnet Walseleys, die met eene aanzienlijke troe penmacht te Ismaïlia ontscheept is, werd het ernst met de operation der Engelschen tegen de troepen van Arabi. Ook te Port- Saïd en Suez zijn troepen aan wal gezet, terwyl die plaatsen werden bezet. Het ge- heele expeditie-leger telt dan 30.000 man, en wordt sterk genoeg geacht om den vij and, die veel talrijker is, het hoofd te bieden. De eerste kleine schermutselingen liepen gelukkig voor de Engelschen af, ter wyl de vyand belangryke verliezen leed. Het is misschien aan het krachtig optreden der Engelschen te danken, dat sommige van Arabi’s volgelingen reeds berouw be- gluurou HnugDritdcn <ovt hjfty nsmnfinf Ifk maken met den rebel. ZevWofficieren van zijn leger, waaronder de kommandant van den staf, hebben zich aan de Engelschen overgegeven, terwijl de gouverneur van Soudan den Khedive liet weten, dat hij met zijne officieren en manschappen der regeering getrouw bleven. Een minder gunstig vooruitzicht is ech ter, dat de Nijl sterk begint te wassen en straks misschien, door overstrooming van lager gelegen districteneen bondgenoot wordt van Arabi. Deze is zich nog altijd niet bewust van des Sultans ongenoegen. Zoowel de pro clamatie, waarin hij tot rebel wordt ver klaard, als de militaire conventie van Tur kije met Engeland bestaan nog niet anders dan op papier of maken nog een punt van onderhandeling uit. Het optreden van een nieuw Kabinet in Turkije geeft weinig uit zicht op het spoedig tot stand komen eener overeenkomst in deze, zoodat het zaakje in Egypte wel eens geheel buiten de Porte om kon geredderd worden. Het voortdu rend weifelen van de Porte trouwens niets ongewoons wordt toegeschreven aan de bedreigingen, die haar van fanatieke zijde worden gedaan, voor ’t geval zij aan de eischen der ongeloovigen zou toegeven. De conferentie sohjjnt zich met den eigenlijken gang van zaken weinig of in het geheel niet meer in te laten. De gevol machtigden toekenden dezer dagen het pro tocol betreffende het Sucz-kanaal, krachtens hetwelk eene internationale commissie van marine-officieren te Port-Saïd maatregelen zal beramen tot bescherming van het kanaal, welke bescherming gelijk men weet Engeland bereids ongevraagd op zich nam. De Engelsche regeering haar gang gaan; het partei gegaan, zoodat zij nu niet langer in haar doen en laten belemmerd wordt, door een stortvloed van vragen, zooals tijdens de laatste zitting van het Lagerhuis nog het geval was met betrekking tot de inhech tenisneming van den lerschen afgevaardigde Gray, die zich op minder passende wijze had uitgelaten over sommige magistraats personen in Ierland. Eene nieuwe agrari sche moord is aldaar gepleegd op eene familie, 6 personen sterk, waarvan er slechts twee ontkwamen. De oorzaak dier wraak neming der liga was dat de ongelukkigen een landgoed gepacht hadden, dat anderen hadden moeten ontruimen. Gelukkig heeft men de moordenaars ge vonden, die nu zeker hun gerechte straf niet zullen ontkomen. De ex-Koning Cetawayo van Zululand legt nog altjjd druk bezoeken af. Het voor uitzicht weder op den troon hersteld te worden maakt hem luidruchtig vroolyk. De presidents-verkiezingen voor de Alge- meeno Raden in Frankrijk zijn over het algemeen gunstig voor de Republikeinen uitgevallen. Te Monccau-lcs Mines hebben eenige onver laten, meerondeel van eldershunnen gods diensthaat gekoeld door het vernielen van heiligenbeelden en het plunderen der kerk. t eene bende te zijn die van der-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1