N°. 690. Zondag 3 September. 1882. F AI»B. HTING ODE. toven. DVV1JK. 'ONINGj ons, prijzen geleverd en hooger. D. ir 1' Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. IN VREDE! jl' als Il 1,50, wei- dito n i Amsterdam gehouden, rouwig SCHÜOJHOfflffl COÜRAIT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgran AKER, roven, eene prachtige JPEND. 1 udr. ter A, aan het melden. h. b. b. h. h., te Lekkerkerk November aan- wegens verge- d van de tegen- agt Mejufvrouw loonhoven te- .e, zindelyke kheid onnoodig Lug. Aangevoerd: ette en graskal- 1102 schapen is en 109 biggen. 90 ct., 2de qual. Kalveren: late f 0,80; Schapen teekende brengt unis van hetpu- zijn als broeder et Huwelijk van )EN en JEAN- van den Ne- w i te de eerste prijs CHTEN. Boter: le qual. ir half kilokaas l A 26 et., overloo- J a 30, lammeren 22 A 25 ets. per f 6 A 8 per stuk 3,80, Zeeuwsehe ers f3,00, Hoede lectoliter. Bint f 16 A 18, ennepzaad f 8 A 9. tuks. 5,00. le qual. f30,00 Noordhollandsche >erd 113 partijen. ktberioht van de leisars. Goudsche jartijen. Prjjzen jual. f24 A 27. Prijs der AdvertentiönVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. na Weiland, oud »n A. Verhejj. oud 18 jaren. oud 2 jaren. n. SabomhOTan. istus 1882. Trjjntjeouders ister. Willem, Kramer. Cor- Verhoog en G. ria, moeder P. J. dsche dikke f3,80 k 4,90. Op de weekmarkt Kaas104 wa- £8, wegende 34.272 dsche f 28 k 30,50, sronder 13 wagens k 29,50, 2e soort roerd. Handel vlug. EN, Schoonhoven. meer zwijgen,de gevolgen zijn voor hen die mij herhaaldelijk geprovoceerd hebben,”) een directe beschuldiging uitsprak. Van deze staat er q^A-het slot der con clusie: »dat de* verkregenlnlichtingen in de overgelegde stukken niets aan het licht gebracht hebben, dat recht geeft, hetzij tot een beschuldiging van wreedheid tegen het Atjehsche legerbestuur, hetzy tot het in verdenking brengen van adressants eer en goeden naam.” Alzoo dat de Minister van Koloniën gelasterd heeft? Komaan, zulk een duidelijkheid zou on parlementair zyn. De generaal moet nu maar tevreden wezen. Is hij het niet, welnu, dan is hij een lastige vent. Doch laat ons afwachten. De Minister is als Minister wel dood, maar niet begraven. De discussie der Tweede Kamer over dit rapport zal zyn uitvaart zyn. Moge zij vooral kort zyn, en ernstig. Daarna, vrede zij den Minister in ruste ligt te hoog eervolle betrek- Bij een aanvoer e waa de handel wei- dito f 1,00 k i fl,OÓ k 1,10 de IJNGAARDEN, Seinwachter. 2. deeling. Eenige te Schoonhoven wonende leden der Maatschappij hebben zich aan gesloten bij de afdeeling Lopik, Ameide c. a., eene jeudige afdeeling, die reeds 40 leden telt, en wier bestuursleden (de hh. L. A^_ y- va» der Voort te Jaarsveld, 8. I. UMsbrêr van Nooten en P. Peereboom te Lopik) geven en be- lid ontvangen. afdeeling kalf koeien f260 A 230, dito vaarzen 150 k 210, guiste oeien f 150 k 250, linken f60 A100, 2. ware 50 k 52 ct. 6 k 8 weken f 6,00 En waant de mensohen aan zijn vroomheid te ver binden Die zal zich jammerlijk in ’t eind bedrogen vinden i Van 't wispelturig volk, dat veel te los van hoofd, Genoten dienst vergeet, en, leider! ’t kwaad ge looft’’ En ook de natie, voor zooverre zij belang stelt in ’s lands zaken, plengt geen tranen- 5 vloed op het graf van dezen staatkundigen doode. Alleen van hem niets dan goeds I Ja, in de gewone beteekenis der woorden kan dat wel. Maar deze doode heeft nog iets op zyn kerfstok. Niet altjjd spreekt men straffe loos kwaad, en generaal Van der Heyden heeft er natuurlijk niet in berust dat een smet werd geworpen op zjjn eerljjken naam. Hjj legde zjjn zaak met vertrouwen in de handen der Tweede Kamer; de Tweede Kamer onderzocht met de meeste nauw gezetheid, zij vond dat er volstrekt niets op het civiel bestuur van den beroemden krjjgsman viel af te wjjzen en, Hemel en aarde I welk een donder van verontwaardiging zal er nu losbarsten over het hoofd van den adellijken regeeringsman, die, zooal piet de hoofddader, in elk geval de voornaamste medeplichtige was bij het aan generaal Van der Hejjden gepleegd on recht. De Nederlandsche taal is niet arm, en toch verbeeld ik mjj dat de Commissie voor het adres eenigen tjjd noodig heeftgehad om uitdrukkingen te vinden, sterk genoeg om precies het gevoel van afkeer voor zulke verdachtmaking te teekenen. Of, misschien vond dezelfde commissie haar kracht in een edele soberheid. Ook met drie woorden kan men iemand ver pletteren. Verbeeldt u eens, dat de Com missie deze conclusie voorstelde»De Kamer, kennis genomen hebbende van de overlegde stukken, en na zorgvuldige over weging van de verkregen inlichtingen, spreekt als haar oordeel uit, dat in de zitting van den 18en November j. 1. de Minister van! Koloniën zich ten aanzien van den luiiejiaiii-geneiaal tutu luttvi busTt. schuldig gemAaktl” Maar wacht even zoo iets zegt men niet, en mep schrjjft het ter nauwernood. Onze vaderen zouden misschien zoo’n zaakje op die wjjze behandeld hebben. Doch met alle respect voor hun vele deugden gesproken, zjj waren misschien nog wat ruw en onbehouwen. Wij zjjn beschaafde lieden, en vooral de mannen die ons vertegenwoordigen in den omtrek der regeeringskringen, die zjjn erg beschaafd. Moeten zjj elkander somtyds iets zeggen dat minder aangenaam klinkt, dan doet men het met fluweelzachte woordekens, en men vergoeljjkt en plooit en bemantelt de dingen zooveel mogelijk. (»De wolven eten elkander niet op,” zou een burgerman zeggen.) Alzoo: we béginnen met den Minister van Koloniën dpnk te zeggen voor de ver strekte inlichtingen. Natuurlijk. De Minister had evengoed kunnen zeggen: Loop waar je wilt om meer licht, maar ik bemoei mjj er niet mee. Voorts zullen we ons onthouden van het vellen van een oordeel over de geschiktheid van den luitenant-generaal voor het voeren van civiel bestuur, of aangaande het hem verleende ontslag Maar alle duivels, mjjne heeren, dat is juist de spil waar de heele quaestie om draait. Om de ongeschiktheid te bewijzen, heeft men een lasterIjjke historie uitgevon den, die gij zjjt geroepen te onderzoeken ge hebt bevonden dat er niets van aan is, en ge onthoudt u? Maar weet ge dan niet, welk een ellendige boel het op Atjeh geworden is, sedert men Van der Hejjden met die gewaande koelie-mishandelingen den voet lichtte? Is het u niet bekend, dat men ons lettërljjk uitlacht met onzen vrede op hoog bevel, dat we, sinds de generaal weg is, de arme Chineezen die zich in vertrouwen op ons bestuur daar hebben neergezet met hun negotie, als schapen moeten laten vermoorden dooreen vijand, die met ons bestuur den draak steekt? Is er één zoodanig geval vertoond, terwyl Van der Hejjden daar ginds het hoogst gezag uitoefende? Toen was het veilig, vele mjjlen in den omtrek; thans rooven en moorden de kwaadwilligen onder den rook van onze wachtvuren. In ’s hemels naam, mjjne heeren, hebt toch den moed, het jammerlijk weefsel van knoeierjj en van verdachtmaking te ver scheuren, waaronder men een eerlijk man, waarachtig, we hebben geen overstelpenden overvloed van eerlyke lieden, wil verstik ken noemt nu eens voor deze enkele ge legenheid een kat kat, en de beschuldigers van onzen generaal lasteraars. Misschien zal uw voorbeeld verfrisschend werken op onze steeds duffer wordende zedelijkheid. Voorts niet aannemende,” wezenljjk 1 vrienden, het staat er! »dat de Minister de bedoeling gehad heeft om den adres- 1 sant,” dat is, natuurljjk, de held van Samalangan 1 te grieven of in de scliat- 1 ting van anderen te doen dalen.” Och, wat een vergoelijkende welwillendheid tegen over een Minister, die eenmaal met zooveel nadruk, en tevens met een gebaar van slecht geveinsd leedgevoel, (»i^ mag niet ets. per kilo. i, 2de qual. f56, o 55 80 ets. leeuwsche, Flakk. t f 12,00 A 13.00, 50, dito mindere •o do beste f 10,25 AIO. >he, Zeeuwsehe en andere f6,50 A 7,50, ,75, dito mindere derlandschen Schaakbond, dezer dagen Amsterdam gehouden, is d? p’ behaald door den heer C. Messemaker van Gouda. De heeren Dr. P. M. S. Kros te J. De Bruyn Hz. teGouderak hebben op de Zaterdag te ’sGravenhagr gaarne nadere inlichtingen richten van toetreding als Weldra verrijze ook eene „Schoonhoven en omstreken”! In de Tieler- en Bommeler- waard gaat men geregeld voort met de dijken voor rekening der polderdistricten te bazalten. De districtsbesturen begrjjpen terecht, dat deze verzekering op den duur het. goedkoopst en voordeeligst zal zijn. Met dat doel heeft het district Tielerwaard eene leening ad 4 pCt., groot f 100.000, opengesteld. Het is alzoo te verwachten, dat binnen enkele jaren alle dijken der groote rivieren door bazalt tegen afslag zullen gewaarborgd zjjn. Men verneemt, dat door een aannemer te Oostzaan aan den Minister van Marine is medegedeelddat hij op een zeer eenvoudige wijze de gezonken rammonitor „Adder” wil lichten, of bij openbaarmaking van de bewerking aan Z. Exc., zich desnoods met de leiding wil belasten. Door deze firma zijn reeds vroeger twee groote stoomschepen, waaronder de „Nordenskjold”, met eenvou dige werktuigen gelicht. De Regeering heeft zich bij de electrische verlichtin^-maatschappij de noodige toestellen aangeschaft om door elec trische verlichting onder water de lichting van „de Adder” te vergemakkelijken. De Telephoon-maatschappy te Rotterdam opende voor circa 70 eerste aan sluitingen haren dienst, en binnen weinige dagen zullen de overige aansluitingen ge heel voltrokken zijn. Het aantal abonne’s bedraagt te Rotterdam 310, terwijl er te Delfshaven 9 en te Kralingen 5 geabon- De^heeren Orans Co., die drie jaren geleden concessie aanvroegen voor een tramweg van Tiel naar Kuilenburg, zjjn nog niet begonnen met het leggen van de rails. Zij hebben thans weder aan den gemeenteraad van Tiel om 8 maanden uit stel verzocht. Dit verzoek is vooralsnog niet toegestaan, omdat men vernomen had dat andere personen geneigd waren concessie aan te vragen. De registers van den burger lijken stand en andere aan zegel onderwor pen registerswaarvan telken jare een nieuw deel in- gebruik wordt genomen worden dikwijlslang voor den aanvang van het jaarwaarvoor ze bestemd zyngedrukt. Voor de registers 1883 zijn niet bruikbaar de thans aan de Rijkskantoren verkrijgbare zegels. De wet van den 11. Juli 1882 (Staats blad N°. 93) tot wijziging der wet op het recht van zegelvordert daarvoor zegels waarvan 50 opcenten geheven worden. Zijn wij wel onderricht, dan zullen de bestaande door een andere soort zegels ver vangen worden en is de regeering voorne mens die nieuwe zegels binnen een niet al te lang tijdsverloop aan de Rijkskantoren voor de drukkers verkrijgbaar te stellen. Het is dus raadzaam met het drukken der bovenbedoelde registers zoolang te wachten en bij den inkoop uitdrukkelijk te vragen om zegelsdie in 1883 bruikbaar zullen zijn. Al mocht de regeering bereid bevon den worden om voor de op verkeerd zegel gedrukte stukken ander gezegeld papier te laten verstrekkenhet drukloon zou dan toch verloren zijn. Ieder wachte zich daarom voor schade. Vad. Maandag-na middag, omstreeks 1 uur, zijn de passagiers der opvarende Arnhemsche stoomboot „Concordia” N°.5, kapitein W. v. d. Boscheven beneden do aanlegplaats te Kuilenburg, aan een groot gevaar ontsnapt. De kapitein der afvarende Duitsche stoomboot „Moltke”, een afdrij vend schip willende voorbjj varendeed zulks in strijd met de reglementengeheel buiten zijn vaarwater, en liep dientengevolge recht op de Arnhemsche stoomboot in. Deze had nog juist den tijd een paar boots- lengten achteruit te stoomentengevolge waarvan de „Moltke” gelegenheid had het roer te wenden doch niettemin de Arnhem- sche boot rakelings in volle vaart passeerde. Aan den wal te Kuilenburg maakte men zich reeds gereed zoo noodig adsistentie te verleenen daar iedereen een groot ongeluk verwachtte. In het belang der veiligheid op deze rivier, ook voor andere stoombooten en schepen is het zeer wenschelijkdat de hier langs varende groote Duitsche stoombootendie op zulk een vaarwater toch reeds zoo onhan delbaar zijnvoortaan voorzichtiger en meer in overeenstemming met de politie-reglemen- ten betreffende de scheepvaart op den Rijn mogen te werk gaan. Toezicht daarop van de bevoegde autori teiten is hoogst noodzakelijk om ongelukken te voorkomennu het nog niet te laat is. U.D. In de vorige week zijn te Rot terdam twee personen door pokken aan- Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BUITENLAND. Overzicht ’t Is met de overwinningsberichten uit Egypte al juist als met alle andere be richten van veldslagen: een algeheele ne derlaag wordt, zoodra de kruiddamp wat is opgetrokken, tot een flinke nederlaag en eindelijk tot een halve nederlaag, zoo nog niet minder, herleid. Zoo is het ook ge gaan met de overwinning door den Engel- schen generaal Wolseley den 25en Augustus op Arabi’s legermacht behaald. Eerst heette het dat Arabi geheel verslagen was, daarna beperkte de mededeeling der cijfers den nederlaag tot een belangrijk verlies, einde lijk blijkt, dat de belangrijke verliezen den vijand niet hebben verhinderd reeds 3 da gen daarna aan de Engelschon op nieuw het hoofd te bieden. Wederom moesten de Egyptische soldaten, niettegenstaande zij heel wat talrijker waren dan de Engelschen, 1»»* pn al ia AZ»lr AL» nederlaag niet volkomen, toch is hij van groote beteekenis, daar het leger van Arabi, door dien herhaalden tegenspoed, geheel demoraliseert. De Engelschen zijn nu ge naderd tot de sluis bij Kassasine op den weg naar Tel-el-Kabir, waar Arabi’s hoofd kwartier gevestigd is. Ook zou zijn voor naamste militairen raadgever gevangen genomen zijn. Het is eene goede inval der Engelschen, dat zij een gevolmachtigde van den Khedive medevoeren, die de operation volgen zal en het gezag van den Khedive in de provincie zal handhaven. Zoo werd Ferid-pacha reeds tot moudir van Zagazig benoemd. Met de militaire conventie tusschon En geland en Turkije is het nog altijd niet richtig. De wijze waarop de Porte die zaak op het sleeptouw houdt is zeer eigenaardig. Telkens als Engeland nieuwe voorstellen doet, neemt zij die in hoofdzaak aan, doch voegt er weer bepalingen aan toedie voor Engeland onaanneembaar zjjn. Deze houdt echter voet bij stuk. Eene poging van Tur kije om te Port-Said soldaten aan wal te zettenwerd door den bevelhebber van het Engelsche pantserschip Monarch verhinderd on om zeker te zijn dat niet elders dezelfde poging herhaald wordt, blijven Engelsche stoombooten het Turksche transportschip „Calypso” vergezellen. Engelands handelwijzedie eerst door Frankrijk wel met eenigen argwaan werd gadegeslagenbegint langzamerhand meer waardeering te vinden. Althans leTcmps een orgaan van nog al invloed, laat zich in dien geest uit. Het zegt datnu door do Kamer besloten is, dat Frankrijk rustig thuis zal blijven, Engelands streven om de moorden op Fransche onderdanen in Egypte gepleegd, te wreken en Egypte weder tot een goed georganiseetden staat te vormen, waardeering verdient. Ook le Siècle laat zich in gelijken zin uit. Die beide bladen moeten zooals men beweertspreken naar het hart van den Minister van Buitenland- sche Zaken. De sympathie van Griekenland voor En gelands houding in het Oosten die zich vroeger reeds in minder aangename bejege ning tusschen grensbewoners van beide lan den uitteheeft tot eene uitbarsting aanlei ding gegeven. Bij Larissa is het tusschen de Turken en Grieken tot eene botsing ge komen en beide regoeringen vinden daarin eene reden tot protest, waarbij het echter hoogstwaarschijnlijk wol blijven zal. Nu relds begint Dultechland last te krij gen van de betoonde toegevendheid op ker kelijk gebied. De nieuw benoemde bis- schop te Breslau heeft namelijk tot groote ergernis van den Keizerverklaard, dat ge mengde huwelijkenin de protestantsche kerken ingezegendniet als wettig zullen worden erkend. Dergelijke verklaringen dra gen waarlijk weinig bij om den vrede te herstellen. Zou ook hier wellicht de praktijk de theorie niet logenstraffen BINNENLAND.” De Minister van Waterstaat is voornemens, tegen April e. k. den post pakkettendienst op allo postkantoren in te voeren. De verlengde zomerdienst aan het Rijkstelegraaf kantoor te Kralingsche Veer, voor het tijdvak van 1 Maart tot 31 Augustus dezes jaars toegekend, blijft tot en met 30 September aanstaande aanhouden. Het Rijkstelegraafkantoor te Alblasserdam zal met ingang van heden op werkdagen open zijn van 7—11, 11—41 en 6—7 uren. De Zondagsdienst blijft onver anderd. Op Woensdag 20 September zal‘ter herberge van den heer P. Damsteegt, te Berkenwoude, de verkiezing plaats heb ben van een hoofdingeland-plaatsvervanger van de Krimpenerwaard (2e district). Deze verkiezing dient tot vervulling der vacature, ontstaan door het overlijden van den heer Jillis Burgerte Stolwijk. In het kamp van Milligen zijn de manoeuvres op telegrafisch bevel van den Minister van Oorlog voorloopig afgelast. Men zegt dat dit op order van den Koning is geschied, wegens ziekte of vrees daar voor onder de troepen. Er zijn thans ge lukkig slechts zeer weinig zieken. Er zijn thans afbeeldingen verschenen van het gouden doosje, waarin het bestuur van de City van Londen op den llden Mei jl. haar adres aan onzen Koning aanbood. Het is gemaakt van 18 karaat’s goud, hier en daar geëmailleerd. Op de hoeken zijn kolommen met de Ko ninklijke kroon en monogram. Aan de voorzijde neemt het wapen der City in groen goud een eerste plaats in, terwijl de open ruimten worden aangevuld met afbeeldin gen van de roos, de distel en de klaver, als zinnebeelden van Engeland, Schotland en Ierland. Op de achterzijde zijn gezich ten op het binnenste van de Guildhall in email. Op het deksel staat een figuur, die de City van Londen vertegenwoordigt, om geven door yier cupido’s, die schilden dra gen, waarop de initialen en de kroonen van den hertog en de hertogin van Albany, <>m aiu»uoovUDu lumiauum-jAHucvcCU voorkomen van onzen Koning, den lord mayor, het raadslid, dat de aanbieding van het adres voorstelde (Bedford) en dat van het lid, hetwelk die motie ondersteunde. Ter zijde staat ook nog het Nederlandsche wapen. Het kistje is vervaardigd door den heer Benson en doet den vervaardiger alle eer aan. De zalmvisscherij met den ze gen is gisteren, 1 September gesloten. Het afgeloopen vischseizoen was dit jaar bevre digend. De heer M. Boogaerdt Bz., lid der Rederijkerskamer „Cicero” te Krimpen a/d Lek, heeft bij den wedstryd voor rede rijkers (losse voordrachten), uitgeschreven door den Nederlandschen Rederij kersbond en op 27 dezer te Utrecht gehouden, den tweeden prijs behaald. Bij het tournooi 3t. per half kilo. 12 A 24 ct. per half 0 A 1,40 per week. Vette schapen Het verhaal van de verovering van Atjeh door de Nederlanders is geen mooie ge- geschiedenis. Aan kloeke wapenfeiten heeft het niet ont broken, en over het algemeen kan niet gezegd worden dat de eer onzer Wapenen schade leed. Integendeel, de bevriende natiën, die in den laatsten tijd ondervonden wat het beteekent, oorlog te voeren in een onbe schaafd, weinig bekend land, waar de vyand alle denkbare nulpmiddeleii heeft, van ieder hoekje en gaatje gebruik maakt om zich te verweren of onverhoeds als aanvaller op te treden, zullen moeten erkennen dat onze Indische krijgsmacht bij geen andere ach terstaat. Maar wat die historie zoo onbeschrijfelijk treurig maakte, dat is de kleinzieligheid die in de hoogere kringen van onze maatschappij is voor den dag gekomen. Wat een vloed van geschrijf lokte niet alleen de oorlog zelf en zijn aanleiding uit, maar vooral het beleid van de verschillende comman- 1 danten, die elkander hebben opgevolgd te beginnen met den dapperen Köhler, tot en met Karei Van der Heyden. Wat hebben de brave stuurlui die aan den wal bleven staanzoowel als zij die, ofschoon mede plaats nemende in de boot, toch den helm stok niet in handen kregen,zich afgesloofd om te critiseeren, honderd uit! Als we ons wel herinneren is van de actieve ge neraals alleen Pel aan het afkeurend oordeel van de militaire specialiteiten ontsnapt, zeker omdat hij te midden van het succes door den dood werd overvallen. Ware hij gespaard geblevenook hem zou de zeer welwillende en uiterst humane critiek niet hebben ontzien. Het ergst maakte men het met Van der Heyden. Kohier en Pel mochten althans hun leven ten offer brengen aan de taak, hun opgedragen. Van Swieten liet men met rust zoolang tot hjj zelf verkoos het karwei als afgedaan te beschouwen, iets dat hij volkomen mishad, en waarvoor men hem dan ook later niet weinig liefelijkheden toevoegde. Maar Van der Heijden nam men weg in het midden van zijn overwinningen, als vreesde men dat er voor den aanvoerder eener eventuëele nieuwe expeditie niets meer te doen zou overbly ven. Hem hebben zij dus het ergst mishandeld, en toch zegt de openbare meening, dat hij de kloekste, de vastberadenste is van allen! Men kon hem dan ook niet zoo maar verwijderen, evenals een werkbaas een loopjongen ont slaat; er hebben zekere démarches moeten plaats hebbegjtfim hem weg te krijgen,-— men heeft hem bijna in letterlijken zin moeten Wegjagen. »Generaal! u hebt daar den boel wel aardig opgeknapt; maar zoudt u nu geen beetje rust gaan nemen?” »Rust? Ben je dwaas? Ik zal rusten als mijn werk af is.” »Maar ons dunkt toch, dat de voltooiing nu toch wel als vastgesteld kan worden beschouwd.” >Daar weetje niemendal van. Je kent die lui niet. Ik ken ze prefect goed, en ik weet dat mjjn tijd om af te marcheeren nog niet is gekomen.” yMaar u zoudt ons toch zoo’n machtig groot pleizier doen als gij gingt. Uw lau weren moeten u wel geweldig drukken, en dan nog zooveel vermoeienissen, be nevens die kogelwond.” •Hoor eensals ik ziek bèn zal ik het je wel vertellen. Wil je me weg hebben,— zooals ik bemerk dat uw begeerte is, jaag me dan weg. Doch uit eigen beweging ga ik nog niet, vóór de Atjehers voor goed zyn onderworpen.” De gedachtenwisseling tusschen generaal Van der Heijden en gouverneur-generaal Van Lansberge wordt in bovenstaande regelen vrgwel gekenschetst. Ieder weet dat men toch het niiddel heeft aangegrepen, door den generaal zelven aan de hand gedaan men joeg hem als het ware weg. En toen in de Tweede Kamer de verbazing en de verontwaardiging over zoodanige handel wijze onze vertegenwoordigers aandreef tot het doen van dringende vragen aan den Minister van Koloniën, antwoordde deze op geheimzinnigen toon: «Zacht wat, myn heeren, en stuift niet op als buskruid voor de eer van den generaalwezenlijk, ’t was daar een raar boeltje op Atjeh, en Van der Heijden mag wel dankbaar zyn er zonder kleerscheuren af te komen. Met al zyn glorie had hj best in de kast kunnen raken, als medeplichtig aan het mishan delen van die arme drommels van dwang arbeiders!” •Van de dooden niets dan goeds!” De heer baron van Goltstein is van het Staatstooneel verdwenenen we hebben eenige reden om te vermoeden dat zyn po litieke levensdraad wel voor goed zal zyn afgesneden. Hij zelf behoeft daar niet rouwig om te zijnwant zooals het in de eerste regels van den Palamedes luidt Die zorgt, en waakt, en slaaft, en ploegt, en zwoegt, en zweet, Ten oorbaar van het land een lastig ambt bekleedt, Kinderdijk en -r - je gehouden tentoonstelling van pluimgedierte een aantal medailles behaald voor door hen ingezonden fraaie en zeldzame hoenders en eenden. Aan de Dinsdag te Schagen gehouden harddraverij door paarden van zessen klaar, namen 11 paarden deel. De prijs, groot f250, werd gewonnen door de „Prinses”, vaa P. Smit Jr., te Rotterdam; do premie ad f 100, door de „Willem III”. Het jaarverslag der Maat schappij van Weldadigheid is in druk ver- Bchonen. De Maatschappij van Weldadigheid is eene instelling, wier doel, helaas, te weinig bekend is. Haar hoofddoel isvoorkoming van ar moede, verbetering van den toestand der lagere volksklasse. Hare landbouw-koloniën Frederiksoord, Wilhelmina’soord en Willems oord gelegen op de grenzen van Drente, Ovorijsel en Friesland, beslaan eene opper vlakte van ruim 2000 hectaren met eene bevolking van p. m. 1800 zielen. Voor ruim 60 jaar ontwaardemen niets dan woeste heide waar thans vruchtbare bouw en weilanden, bosschen, en eene menigte landelijke woningen het oog boeien. Dat werk is verricht door de menschen, wier lot zich de Maatschappij aantrekt, en die daar van zelven de vruchten oogsten. Men ver- warro deze instelling niet met de Rijks bedelaars gestichten Ommerschans en Veen huizen. Sedert 1859 zijn deze laatste geheel van de Maatschappij gescheiden; de be volking der Maatschappij van weldadigheid bestaat uit volkomen vrije menschen. Doch, zal deze zegenrijke instelling, die een sieraad is van Nederland en de bewon dering wekt van het buitenland, kunnen bljjven bestaandan hoeft zy den krachtigen en voortdurenden steun noodig van velen, van alle welgezinde Nederlanders. Het lidmaatschap kost slechts f 2.60 ’b jaars(5 cents per week). In vele plaatsen van ons land zijn afdeelingen gevormd. Schoonhoven mist tot heden zoodanige af- I getast.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1