IW. Zondag 24 September. N°. 693. 1882. JOHAN", dagsdienst DEN. 'ARIÉTÉS, tennis te «H Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. WAABDEERING. .op OP: weejarlge MOND, d voor de jacht. aan het HULP- IDE KRUIS WAS, er ZalmvisBcherg rivier de Nieuwe HERTEN, i beschadigenmet ds M. VAN DER Inspectie gratis, i en dankbetuigin- inzage. OWDE, elmonde op Kra- groot: bericht. imers. LP ZOON. ppij vau EKERING BUITENLAND. h™ d^M“M binnenland, statbn-generaal. stoomgemaal op te fflOlftWME COURA1VT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeve®; tjos volgens de emeld reglement duden. September 1882. aders voornoemd, N NOOTEN, Burgemeester. der. e WETHOUDERS erak; de onderhouds- -ZevenderNcben te, dat de NA- a weg zal wor- tober 1882. dspligtigqn aan iglemont op het r wegen in de zelfs de laatste kiemen van het verderfelijk ,vJw... Dat zeer velen zulks dat ze er zich mede verge- aan te heffen over de JT BASIS mge dagen «au alk Inouden kwaadsip- ii lepel,liuhl-eukan- il Meu Hidite nch I «OEUK lNTEN kolff. roeijing enenue, lot dat legt igeljjks behalve igen, waartoe aan joot zal aanwezig varen. bekomen ten kan- otaris. trschynselen, in enkel ge- n vinger uit- dagen vóór de ip de kanten of de onderhouds- >et zjjn, gerekend slaglengten voor rs van den weg, izels, welke óön over de breedte en weg moeten HPICX: ectaren m. 6 uur 30 min. 3 uur. ZESSEN. j. WATERBEEK zal aldaar, in »EN HOLLAND- derdag den 21. voormiddags te TEN, Schoonhoven. 19 A., 60 M». 15 30 )8 35 ingen vóór of «p inkosten ad 10 *f9 Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. n het geëerde pu- t te tiroot-Ammers eenige voorstellin- ir Gezelschap, be- Voltigeurs, Equili- ts, gemonteerd met he Costumes enz. root Ballet Panto- rlichting. dEerste groote i 8 uur. Ie Rang 99 Cis., ng 50 Cts. Bi EDERLANDEN, enbosch DSCHADE, ROE IDE GOEDEREN, etop vaste en zeer en VEE kan ook den tijd van zes en het aanvragen van re inlichtingen go- den tot den Agent n IJssel, den Heer Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Allo binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. Overzicht De doortaatendhoid waarmede de Engel- "8”, r de oerwinning bij Tel-el-Kebir, ie werk gingen in het ,er- ralgen van den vijand tot bij Cairo heeft goede vruchten gedragen. Het grootste gedeelte van het leger van Arabi is Ko- nomon of ontwapend en de meeste aanvoer ders ziende dat hun zaak verloren was Ook66* ondorworpinK aangeboden, hem als verblijfplaats aangewezen. W “°8 hoawaar maken zich aan do Engelsohen over te geven. De kom- mandant hoeft zich echter bereid verklaard vo'l^n T Khedi”. ’ion hij, volgens zijne bewering, eigenlijk nooit on- «“"dag zullen do Engelschen, met den Khedive aan het hoofd, hun zegevieren den intocht te Cairo houden on ontwijfel baar zullen dan eg, die eenige dagen geleden Ond^V*^0 1“ A'*bi ko,M’ he‘ luid’e de" Oe d.srkomng begroeten. Dit moge niet voor Kffpte 'oöraï’üta lantaren n I rageermgspersonen gepleegd wor- meiA^J-zz0We id<> Sultan ‘ls do Khedive deze^hlédn ra'gO’Poo'd hebben, waarvan deze gebruik heeft gemaakt om zone me- departp den loef af tosteken, bleek tot nog toe uit alles, en zal misschien wel duid J ranOTJ“n het ‘°M .kome"> nu ’"Ie papieren h::do^ij”p;x8r den Engol“hM Vreemd schijnt het wel eenigszins, dat mettegenstaando Engeland van Turkije in onS °°r,i ‘"Menwerking dan medewerking ondervond, toch de vriendschappelijke ver? b’“d,“8 Wd» Staten daaronder niet 8 “to” ‘meft. O» Engelsche gezant te Constantmopellord Dufforin gaf daarvan “°g““ls do plechtige verzekering, toen ^,2 d6n 8"l‘“" Mm«"8 zjjne rageenng te kennen gaf, dat de Tnrksche troepen nn wel thuis konden blijven. Mis- H 18 het dat wol wat overdreven geduld oefenen van Engeland te wijten, dat m.i nr°PD T* «““eht verspreid is, als zou “8‘ W “’“raenkomst gesloten zun, waarbll aan Engeland het Buzorein- schap over Egypte wordt toegekend, enge- --P^ezoifde wijze ais mot Cypré. fe. Het is zeer natuurlijk dat Europa on met name Frankrijk en Rusland dit maar niet zoo zouden dulden en Engeland zal zich ook wel tweemaal bedenken alvorens het met z[jne vroeger gedane verklaringen zoo- ren „„k °8Tp™“k k»"“- I-tussohen voe- 8nkeletoongevende bladen over doze uk nogal eene heftige polemiek; oen storm in een glas water. zich6 ïeaM.rii)S<’ fw”ilie ,an B“8,""d hoeft rX’uö d“‘ 6 “"Selliko voorzorgkmaut- egelen genomen waren, en o. a. 30 000 Xe.toMepeQJang8 d° 8P°orlÜnen waren opgesteld, weder sens van huis gewaagd. Sommigen meenen dat die tochtnaar Moskau, Z<U tbe^ouden ,en "el aankwamen, in verband staat met de kroningsplechtigheid dl“'‘lid moet plaats hebben. g Ook do Oostenrljksclie vorstelijke familie word er bU haar bezoek aan Triest aan her- lïtHddi d i“” «ekroond hoofd zioh niet altyd zoo vedig beweegt „1, sterveling. Even vóór hunne aankomst aldaar werd oen persoon gearresteerd dio in hot bezit was van twee handgranaten. Do ont vangst van het keizerlijk echtpaar, dat ver gezeld was van den kroonprins on eebtge- noote, was er dos te hartelijker om. Gambetta is weer druk in do woor om kZ.d? "“"rahelijkheid eener I J““erantbinding te belongs,,, waardoor hü hobpt omdolijk zijn lljststemming (.origin luie)waarmede hg zoo deerlijk fiasco |O“kte er door te krjgon. Het is Ja hopen dat de t rausehe Kamer niet ten zijnen be lieve zulk een maatregel zal uitlokken. koXhk/‘ A“d zwichteu Wen tot stand gekomenon over do defini tieve grenslijn wordt nu o" nandold. Een hoogst eigenaardige verschoning in het Engeland van onze dagen is het zooge naamde Reddingsleger, the Salvation Army. Een steeds aangroeiend getal mannen en vrouwen hebben zich vereenigd tot een kruistocht tegen het sterke drankmisbruik, de prostitutie, en al de maatschappelijke en zedelgke ellende, uit die beiden voort vloeiende. Zingende en predikende, het eerste onder begeleiding van vreeseljjk luid ruchtige muziek-instrumententrekt de schare het land door om aanhangers te winnen. De bewoordingenwaarin de handelingen dier menschen vermeld worden, zijn ontleend aan het militair woordenboek, en al wat op de Salvation" betrekking heeft, wordt met die soort van termen aangeduid. De aanvoerder heet generaal Booth. Een prediking wordt een aanval genoemd, de ondeugd met haar dienaren en slachtoffers is de legermacht van Satan. De njwziek is de artillerie. Een lang verblyf ergens houden is kampeeren. In het weekblad, door de leiders der beweging uitgegeven, komt bijna geen regel voor, of er is een militair woord in gebezigd. Wie zich door yver en geestdrift voor de goede zaak onderscheidt, bekomt een rang, en men heeft zoowel een aantal korporaals en sergeanten als eenige kolonels; aan die uit de heeren Vun Ree., Cremer, eu V.n rtispeu. b,.-be.luit, j, benoemd tot noten. Umneu lie, ’v ztandplaat. de gemeente te 8ÏÜ' V“ Me“’ ““did“'-not.ri. - B# koninklijk be.luit i. den luit, ter zee 2de kl. G. J. Buys, op verzoek, met mgug v«n 1 October m toogekend óén jour verlof, onder atilztand van non-act.traetement on zonder opklim- ming m do ranglijst. P te N1Z' Mkhe8ft F»»»!, vee.rt. to JNieuwenhoorn, benoemd tot plaatsver- vanger V.n den di.trictaveeari., wion Dord recht als standplaat, i, aangewezen. B d° 0p8ni"E dor Kamer, in ..H“« 7"> ovenal, gewoonlijk, eeno talrgke menigte op de been. De luitenant- gonoraal Van der Hegden, voormalig gou. Z. M. was alleen in het Koninklijk rij tuig gezeten, en groette minzaam de volks menigte. Op het Buitenhof drong bg den optocht bot ’“nl van een huzaar, .chichtig ge- worden, met den kop in hot met ze. pa„- den bepannon rgtuigmot do grootofficleren van Komng. Hun. Het portierraam on een der lantaarns van deze hofkoet, werdon daardoor verbrijzeld. De hófdignitariMen ritalï1 b!"e! .«odMrd- Het blchadigde rgtuig bleef deel mtmaken van den trein. In de, openbare vergadering van den Haad van State, Woodsdag gehou? don werd behandeld het beroep van den Baad dor gemeente Noordeiooa van oen be sluit van Gedep. Staten van Zuid-Holland, waarbg goedkeuring is onthouden aan het besluit van dien Baad tot verbouwing der aldaar bestaande school en ondorwHzers- woning. v den nieuwbenoemde!! burgemeester, Mr. J G. Patgn een serenade gebracht. Kolonei X"n.H"doobroelr stelde de officieren aan het hoofd der gemeente voor eu bracht hem de betuiging hunner sympathie over die door don hoor Patijn met een warme dank betuiging beantwoord word. De muziek dor schutterij luisterde do plechtigheid met do uitvoering van eenige muziekstukken op. - Te Vinnen is tot lid van den gemeenteraad gekozen Dr. D. G. Winkler. P001" do ingelanden van den polder Stein is Dinsdag mot 180 tegen 117 richt™" bM Ote“ 00,1 "‘"“'“gemaal op te te -HAi*n Dr' W’ V“ N»°‘e- R r “r? 18 door den „Verein zur Beforderung des Garten baues in den Preus- medX. XX”’ “"'«‘b 0e“8 zi|raran medaille toogekend voor zijne op het ge bied vjn tuinbouw bewezen diensten. -Ben telegram van den Gouver- nonr-Generaal van Nederlandsoh-Indiö, bii vgand, wiens getalsterkte snor aanzienlijk was werd met groote verliezen uit zjjne stelling verdreven Onzerzijds telde men 10 gekwetsten. Samalangan, Passanuan b"kIi‘!?"k.’'Md0" door «"ra marine go. taobtlgd. In Groot-Atjeh werd do bonfe van het oproerige hoofd Njakassar door een patrouille van ons uiteongedrevon en m.t“1ht"ÏT g8W°nd- De ’»““d ’'"«btto "«btarlating van 6 doodon; terwijl do patrouille zes gewonden telde. DetoMtand J”! b“! 881,881 door do betoonde dan- perheid veel verbeterd. In de vorige week heeft de Minister van Waterstaat de wer^n voor n8 rt’ET”! Dordrecht—Eist aan don Diefdgk bezocht, waar de aardenbaan steeds over eeno groote uitgestrektheid wegzinkt Do aannemers zijn daarop voor dat gedeelte van don weg van hunne verplichtingen onto 8 “88n', °.ol‘ b«t stationsgebouw te Gorin- oliom begint te verzakken. De Diofdiik aanvankelijk Diefweg, dient om eo„ doolte van Zuid-Holland te beschutten t Jen t vloedwater uit Gelderland. Na 1284 toon hjj tot djjk werd verheven, U hH tel’ Ï1X 7rk08gd 8l; ""waard, en weerstond 1809 v08.d8,‘ a»ld8d8"‘l van *890- v"lg»"8 do overleveringen leed hij steeds aan verzakkingen. k„7|M8t h8‘ m*ken van de drie hoofdspanningen voor den bovenbouw der mJT”dbrU8 0,er d0" «ilu bij Rhenen ia men reeds zóóver gevorderd, dat die tus- ■ohen pgler 1-4 „og ,óór den winter kun-, nen zgn afgewerkt. u Door Dijkgraaf on Hoogheem raden van Schietend ia aanboatoed hot maken van oen netbealag op do binnontaluda van den hulpboozem van Schietend. Er ziin in gekomen zeven biljetten nameljjk W 't Hoen te Alblasserdam voor f795 T nr.,j i te Lekk.rlt.rk voor fl!73 p'. Zn en fe Ammerato voor f1177, C. Zanon Hz te Aiumoralol voor f1296, C. Ooma te im. graden zyn speciale onderscheidingsteekens bespottelijk verbondenofschoon er voor het overige 1 j)e neigir geen uniform wordt gedragen. Schier alle standen der maatschappij zijn in het red dingsleger vertegenwoordigd. De »Solda- ten”, wier middelen het veroorloven, die niet te zorgen hebben voor het dagelijksch onderhoud, trekken mede »te velde” om den vyand overal op te zoeken en zoo mogelyk te verslaan; wie daarentegen werken moet j voor zijn brood, blijft in zijn woonplaats >in garnizoen” om daar by elke gunstige gelegenheid een aanval te wagen. Het optreden van de Salvation Army is niet alledaagse!). Generaal Booth maakt vooraf in zyn «oorlogsbulletin" bekend, waar de vyand zich ophoudt, en verkondigt dat het leger zich gereed moet houden om op een bepaald uur op te marcheeren naarde stad die hij op het oog heeft. Daar aan- gekomen, natuurlijk maakt men gebruik roeping hem van de gewone vervoermiddelen, zoodat te belasten; welnu, hy aarzelde niet het niet zelden gebeurt dat eenige waggons ,,J - i -sa a en goederenwagens geheel gevuld zijn met Salvatiomtit en hun oorlogsmaterië'*' schaart de troep zich >in slagorde’ uc vaandels worden ontplooidde artillerie opent op vervaarlijke wijze het vuur, dat wil zeggen, de muziek begint een ont- 1 geV( zettend geweld te maken, ’t Spreekt vanzelf I wèl dat de heele bevolking intusschen te hoop biedt is geloopen. Nu begint het preeken, door zjèn I zingen afgewisseld, en koperen longen njet zouden zyn, moeten sommige reddings-soldaten wel gJuiter, 'a,a ,o ^nat' hebben, dat zij het onstuimig geweld der bewys van onze meerdere voortreffelijkheid, menigte kunnen owrschreeuwen. Hun toe- Die vormen, in ons oog zoo vermakelijk, spraken, als wy’de korte, afgebroken, en I z00 onzinnig zelfs, ze zijn slechts de tijde nzeer op uitroepen gelykende redevoeringen |yke dragers van een schoon denkbeeld, zoo noemen mogen, bestaan hoofdzakelijk Booth koos ze, omdat hij slagen wilde, uit verwyzingen naar de macht van Satan, en het komt ons voor dat hij daartoe het uit bijbeltekstendikwijls zonder eenig recht had. Zelfs de alweer in oni oog, verband en aanhalingen uit geschriften van i bekrompen godsdienstige begrippen van den de meest puriteinsche godgeleerden. Want, aanvoerder van het Verlossingsleger, be- aal L’ati/in.lwii’aiTi nn vürtnnnt non at r An Cr kc^.iAn klï no ncrJnnl ...«n Generaal opende, luidt all volgt" „Mijne Heeren „Het is Mij aangenaam de Vertegenwoor digers van het Nederlandsche volk weder i byeen te zien. „Mjjne betrekkingen met de buitenland- seno Mogendheden zyn van den moest vriend- schappelyken aard. .Zee- en landmacht kwijten aioh met lof- felgkon grer van hare hoogst gewichtige „De zeemacht leed een betreurenswaarde V8r118’ door J»e* vergaan van don monitor „Adder met zjjne bemanning. »Ik mag verwachten, dat in desesittinir sullen kunnen worden veelgesteld alle weto tehjke maatregelen, noodig voor het in wer king treden van onze nieuwe strafwetgevina .Moge al do toestand in Atieh nog te wenschen ovorlatonIk vertrouw dat het bestuur van dat gewest, gesteund door do zee- on landmacht, er in zal slagen het ge zag meer'en meer to bevestig,;n en de vei- ligheü te verzekeren. i ”/ni.dT%0-Verig- teelten van Neder- landsch-Indie geeft de staat van zaken over het algemeen stof tot tevredenheid. hA^v Z10k?®n?lie ‘n BOram’8e "treken do bevolking teisterden, zijn nog niet geheel geweken. De besmettelyke veeziekte heeft nagenoeg uitgewoed. „De toestand der West-Indische Koloniën is niet onbevredigend. .Hoewel de opbrengst dor Rijks middelen in de laatste jaren op verblijdende wijse toenam zal toch vermeerdering van ’s Rijks inkomsten niet lang meer achterwege kun nen blijven. Hervorming van het samenstel onzer belastingen dient daarmede gepaard te gaan. Een voorstel om met die hervorming FeboRm"*8 t0 mBkeQ’ Zal U worden „Betere regeling der plaatseljjke belastin gen bfykt meer en meer noodzakeljjk. In verband met de herziening van ’sRyks be lastingstelsel zal daartoe Uwe medewerking worden ingeroepen. .Een «“‘werp tot wijziging van de wet op het middelbaar onderwijs wordt in ge- reedheid gebracht. 8 .Voorstellen betrekkelijk hei kiesrecht zullen U weldra bereiken. „Het is Mijn voornemen een onderzoek te doen instellen omtrent de vraag, van welke z2m iTQ deF GrOndwet herzieniag raad- „Omtrent gewichtige ontwerpen van wet, reeds m vorige zittingen ingediondworden Uwe overwegingen met belangstelling to gemoet gezien. 8 .Mog8n.onze vereenigd. pogingen onder Gods onmisbaren zegen het geluk van ons dierbaar Vaderland bevestigen. .Ik verklaar de vergadering der Staten- Generaal te zyn geopend.” In de zitting van de Eerste Kamer vau Dinsdag hield de Voorzitter een korte rede, waarin hij wees op den invloed van de crisis op den gang der werkzaamheden. „Het zittingjaar, sprak de heer Van Bysmga o. a., ,dat achter ons ligt, kan voor onzen weigerenden arbeid zeker niet vruchtbaar worden genoemd. .De politieke atmosphoer was niet zuiver. »Er wss storing in den dampkring, on de buien dreven somwijlen zoodanig togen elkander in, dat hot niet altgd gemakkelijk uit to maken was, van waar de wind kwam. »De gevolgen bleven niet uit. .Hei Ministerie meende in dien toestand niet to kunnen voortleven on vroeg zjjn ontslag. 8 u .Van daar oene crisis, langduriger dan er ooit eene was. „Eene krisis die en het kon wel niet anders - verlammend gewerkt en althans do uitkomsten op wetgevend gebied belem- merd en tegengehouden heeft. „Dank zij de kalmen en welgezinden geest van het Nederlandsche volk, de zaken zijn gaande gebleven, do orde werd in «een enkel opzicht gestoord. „Met geringe wyziging zien wij het Ka binet weder voor ons opgetroden. „Moge het den afgebroken draad met goed gevolg weder opvatten....” In deze zitting werd besloten, de troon rede met een adres to beantwoorden, en werden de afdeelingen op nieuw samen gesteld. Woensdag onderzocht de Kamer het ont- werp-adros in de secties. Bij de openbare behandeling, in de zitting van Donderdag, gaf do Minister van Finan ciën eenige inlichtingen omtrent de crMis- de Minister van Binnenlandsche Zaken ver klaarde dat hot de bedoeling is, botonder zoek naar grondwetsherziening eerst aan te vangen na do goedkeuring der nadere regeling van hot kiesrecht, die weldra hjj 110 Kamer aanhangig zal gemaakt worden. De 1 woede Kamer vergaderde Dinsdag ouder presidium van den hoer Wybenga voor de samenstelling dor voordracht die •an A M. sul worden aangeboden voor de benoeming van oen Voorzitter. Zij bestaat voorkomende sociale ziekteye terwijl ze zich middelerwyl gee not ontzagen, terwyl zeg^ei alekep om t dQ.n. broedf^^jjg-rfa oogen verzinkt in den póérvan een nieuw leven op te voeren, hun wel den plicht op, van schaamte te blozen over hun eigen werkeloosheid, maar geeft hun geenszins het recht met een smadelyken glimlach neder te zien op den arbeid van beteren dan zy. Ken op nieuw onder- veler oog geheel verouderd liggen aan I ““"“‘'Jrg ten grondslag. o het den soldaten van generaal ten we er aanstonds by voegen, dat zoo lt allArminat non nnthrenkt. llllt is kil Unnih’a vnlrrolinrrAn moa,. uaaI rlorvmo UUI1 UlltoUl CCIkV, UUb to Want in de meefcte gche eenzijdigheid wordt aangetroffen, de echt vryzinnige gedachten uitspreekt, waar mede ieder, van welke richting hy ook zyn moge, volmaakt kan instemmen. Wij durven beweren dat ons de libera liteit van iemand, die voor de Salvation Army niets heeft dan bespotting, uiterst verdacht toeschynt. Laat ons toch meer, laat ons beter waar- deeren. Vormen verdwijnen en worden door nieuwe vervangen. Godsdienstige begrip pen ontwikkelen zich en maken plaats voor andere. Zij zyn het voertuig, meer niet, waarvan de menscliehjke geest zich bedient om zijn ideaal nader te komen. Maar onze waarde als mensch hangt af van den ernst, waarmede we dat ideaal trachten te bereiken; zy heeft met de inrichting en het voorkomen van dat voertuig al zeer weinig te maken. Als daar mannen en vrouwen optreden die de onzedelykheid aantasten en bekam pen, die er hun geheele leven aan wijden, dat God hun pogingen zegenel Er is in de maatschappij een beginsel van verdier- ‘lueii, uav im er up geaiciu tyu muweien lyking, dut zich uls een zuurdeesem zou behalen als martelarendoor een woeste uitbreiden, indien men het onbelemmerd clood gegooid te worden, is niet 1 liet voortwerken; en ware die maatschappij - Evenwel, christelijk, wat zy niet is, al ontbreekt zich van er gelukkig het waarachtig christelijk ele- let recht ment niet ten eenenmale in, dan zou er uit dan met meer kracht worden gearbeid om tot 1 nnlf een 1 zelfs de laatste kiemen vnn h«»t vprilArf<>liik I,. --mi - min element te dooden. mdelyke ontmoeting met >Satans krygs- 1 niet doen, den” een van de manschappen van Booth 1 noegen, klachten in het ongelyk wordt gesteld, omdat het altijd blykt dat de aanval en de beleediging^n van de andere zijde kwamen. In den regel blijven de reddingssoldaten dapper door zingen, blazen, trommelen en prep- ken, terwyl zij de rotte appelen en veel erger dingen nog, die een sierlijken bodg beschrijven over, langs en tegen hun hoof den, zooveel doenlyk bejegenen als epn lastige soort van vliegen die hun om de ooren gonzen. En maar zelden is hun optreden geheél vruchteloos; meestal winnen zy bij eiken aanval een of meer zielen. Een der toe hoorders komt naar den spreker toeloopen, en verklaart dat Satan hem niet langer de kracht zyner klauwen zal laten voelen; voortaan wil hy toonen, sterker te zyn dan de Booze. Groote blijdschap in de gelede ren der Salvationists, en een hoera’tje van verdacht gehalte by den vyand”, die den overlooper met een vloed van spotternijen en scheldwoorden overlaadt. Maar juist dit vuurt den ijver van den nieuwbekeerde aan; ware zijn aansluiting bij hetreddings leger door het publiek behandeld als een geheel onverschillige zaak, zijn geestdrift zou nooit die hoogte bereiken, waartoe zij thans stygt, ten bewyze waarvan hy, de recruut, even hard gaat meeroepen en zin gen als zyn toekomstige krygsmakkcis. Wij zyn gewoon, dergelyke dingen uiterst te vinden. «w neiging, om met al wat niet overeen komt met onze alledaagsche gebruiken, af te keuren of er ons vroolyk mee te maken, verloochent zich ook hier niet, en, werd ons de aanwijzing opgedragen van het meest geschikt verblijf voor generaal Booth, we zouden wellicht bij meerderheid van stemmen tot het gekkenhuis adviseeren. Toch vragen we met aandrang: Is dat oordeel, zoo het den naam van een oor deel mag dragen, billyk? Niet ue vorm, waarin luewyding, alge heele overgave aan een verheven taak zich uit, mag beslissen. Het wezen, dat is het waar het op aankomt. Wy veroorloven ons, generaal Booth een groot man te noemen. Hij zag, dat er een taak te vervullen is, hij gevoelde, dat een onweerstaanbare i aandreef, zich met die taak belasten; welnu, hij aarzelde niet De stryd tegen onzedelijkheid, tegen ver- dierlyking, door hem aangevangen, is eigen- iëel, lijk ons a||en voorgeschreven, evenals den le”de j Muzelman de oorlog tot verbreiding van zijn geloof. Dat we, niet alleen er niets aan doen, maar zelfs heel wat gelach ten beste —ven als wy iemand, die de worsteling 1 aandurft, wiens geweten hem ver- zich er aan te onttrekken, zich bedienen van middelen, die de onze - als we eens konden be sluiten, iets te gaan doen, is zeker geen js van kunnen owrschreeuwen. Hun toe- Die vormen als wy’de korte, afgebroken, en I z00 onzinnig uitroepen gelykende redevoeringen 1 iyke dragers mogen, bestaan hoofdzakelijk Booth koos ze, omdat L” Satan, en het komt ons voor dat hij igen uit geschriften van bekrompei ie godgeleerden. Want, aanvoerdei de salvation-beweging vertoont een streng hoeven bij ons oordeel over zyn Werk niet dagmatisch karakterkerkelijke begrippen, I Op den voorgrond te staan; zij zijn slechts in veler oog geheel verouderd, liggen aan I het kleed waarmede een inderdaad verhe- de prediking ten grondslag. ven gedachte is omhuld. Qovendien moe- Waar het den soldaten van generaal ten we er aanstonds byvoegen, dat zoo er Booth het allerminst aan ontbreekt, dat is bij Booth’s volgelingen zeer veel dogmati- persoonlyken moed. J- J--..-.21 o...2. gevallen wordt hun komst juist niet met generaal op menige plaats van zyn weekblad ingenomenheid begroet; de menigte is aan --1.* - haar volksondeugden gehecht of wil er ten minste niet maar zoo in het publiek over gekapitteld worden; bovendien zijn er lieden, die door de dronkenschap en de lieder lijkheid van anderen veel geld verdienen, en dezen laten niet na de menigte aan te sporende operatiën van het reddingsleger zooveel mogelyk te bemoeielyken. De scherpzinnigste lezer kan dan ook onmogelyk een enkel smijtbaar voorwerp opnoemen, dat den »soldaten” niet om de ooren wordt gegooidja, dikwyls ontstaan er zeer ernstige botsingen, waar de politie bij te pas komt en die met eenige arrestatiën eindigen. In enkele gevallen gaat zelfs de overheid preventief te werk, als zy kan vooruitzien dat een ernstige rustverstoring door den aanval van het reddingsleger zal worden uitgelokt; evenwel, men is in Engeland op dat punt nogal prikkelbaar, en het recht van vergaderen, waar of hoe dan ook, wordt er hoog in eere gehouden, zoodat de magistraat er niet licht toe overgaat, de een of andere demonstratie te verbieden. Van de Salvalionult kan juist niet gezegd worden, dat ze er op gesteldzyn lauweren te k menigte het ideaal waai naar zy streven. J zooveel mogelyk onthouden zjj zich handtaslelykhedenen oefenen het recht van zelfverdediging niet verder uit dan volstrekt noodig is. Het is dan ook een groote zeldzaamheid, dat na een iaa... vrier'4''1”1"' benden’

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1