HR, N". 695. d i X Zondag 8 October. 1882. Hit het adresdebat. schappij 1STDMES isen, lillijke prijzen. !LDER, Schoonhoven. 5R. de olie, IÜRRIJ, nikte STORT- een gebruikte HUIS shikt voor alle elaar of Wa- fte is. Dage- i, met franco DEN aan den HUIS, Bierhuis, waar in de Alblas- d. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. I I I .OTEN. idsche VEN, ingelukken, P: ERT11, WEN O, koop: den, KRUIS VE REKEN. P: ïlburry’s nieuw soiled aagd BINNENLAND. BUITENLAND. l UUUXluiu jpidemisch sue zeer groote gereden. Afstand I UO r‘ I VI. SCHOOMOVEKSCHE COURANT. S. W. N. VAN NOOÏÈN te Schoonhoven, Ditgerm. ;e"9 school zooveel het behoud van de :AN, Mr. Wa- snrsveld a/d alle landen bona-fide en gereden et een Hoofd- integendeel on^ Gember, nde gebruikte ÏTSCH WA- i KAPCHAI8, EULEN, Rij- bij EN. iich te adres- >ofd-Agent. F van: 1000, f 100, 10, f8. bij den Heer loonhoven. KAPITAAL- IUWEN- en delijk ingaan- NTEN, verze- N OP REIS en rtspruitende. rijgen bij den JT te Ouder- ISIS uiii-eukan- nacble zich *P01 N KOLFF. Schoonhoven. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groot© letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. inco per post, s. IËN uitmuntende IT. >ne regel. Bij ,ke korting. mtiën worden idelaars, Post- dsmede bij den te Gouda. ntieblad, RANT voor f- en Zater- E. HEIMAN, Rjj- der letter B., jerland. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post ij door het geheele rjjk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. tevens geen enkele belemmering in den weg gelegd, integendeeleerlijke medewer- king wordt verleend on^gk het bijzonder rechtt er onderricht in denagod^®kfrHo*«gn recht intkennen ’te dóen komen dat door de kerkgenoot schappen wordt verstrekt, dan onophou delijk voedsel geven aan de meer en meer voortwoekerende planten van den gods diensthaat, die reeds meer dan één volk ten verderve geweest is! In de op Dinsdag gehouden vergadering -Van geërfden in den polder Dalem is de heer H. v. d. Giessen Wz. benoemd tot voorzitter van het collegia van poldermeesters. Ter benoeming van een secretaris zijn op de voordracht geplaatst de heeren Emck, Briedé en Stellenboom, allen te Gorinchem, terwijl eerstgemelde benoemd werd tot ontvanger. In eene te Oudewater gehou den vergadering van do kiesvereeniging „Nederland en Oranje” is Mr. A. A. Van Bergen Uzendoorn to Gouda, in plaats van den heer Patijntot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gekozen. Aan het departement van wa terstaat is "Woensdag aanbesteed: het ma ken van vier dwarskribben onder de ge meente Houten, provincie Utrecht, aan den rechteroever der rivier de Lek, tusschen de kilometerraaien 70 en 71. Minste in schrijver was de heer A. Van Anrooy, te Nieuwaal, voor f 15.500. Bij de Woensdag gehouden aanbesteding door het Departement van Koloniën was minste inschrijver voor 1425 KG div. werk, de Goudsche Mach. Garen spinnerij, Gouda, voor f 577,12^. De „Staats-Oourant” meldt: Bij het departement van Marine is van den kommandant der zeemacht in Oost-Indië een telegram ontvangen, houdende bericht dat op 25 September bij het visiteeren van inlandsche prauwen op de Indragiri-rivier door de stoombarkas van Zr. Ms. schroef- stoomschip „Watergeus”, deze is aangevallen, met het treurig gevolg dat de luit, ter zee 2e kl. N. J. Gips en de matroos 2e kl. M. H. Van Essen gedood, en de machinist 3e kl. H. Kremer gewond zijn-, terwijl de machinist-leerling le kl. 0. H. Kammeijer is verdronken. Bliikena een bericht van de Tndiaeba regeering, heerscht de cholera epidemisch te Kotta-Radja (Atjeh). Ve$l korter dan ons aangenaam was kon* den we ons verleden week bezighouden met de hoogst belangrijk discussie. Donderdag den 28en September gevoerd over de onderwys- quaestie. We meenen daarom aan onze lezers verplicht te zyn, er een meer uit gebreide bespreking aan te wyden. Het waren dan de heeren De Savornin Lohman en Keuchenius, die namens de anti-revolutionaire partij in een aanvulling tot het adres op de noodzakelijkheid van - schoolwetherziemng wenschten aangedron gen te zien. Vyf jaren geleden heeft iets soortgelijks plaats gehad; toen werd door den heer Kappeyne, ook in een amende ment op de onderwys-paragraaf van het adres van antwoord op de Troonrede te leurstelling uitgedrukt over de wyze, waarop de Regeering de schoolwetherziening tot stand wilde brengen. Dat amendement werd toen aangenomen, en de heer Heems kerk zag zich verplicht zijn zetel af te staan aan den voorsteller. Hetzelfde zou thans hebben plaats gehad, indien de heer Lohman een meerderheid aan zyn zyde had gevonden. Natuurlijk heeft hij dit niet verwacht, en blijkbaar is het den leden der rechterzijde alleen te doen geweest, om de vlag eens te toonen, de krijgslieden te teilen, en den tegenstan ders te laten zien dat men niets, volstrekt en hoegenaamd niets van zyn eischen heeft laten vallen. Consequentie, vasthouden aan beginse len, en met deze staan of vallen, moet men ook in zyn bestrijders waardeeren, en in dien zin kunnen we den anti-revolutio- nairen leden der Kamer den lof over hun volharding niet betwisten. Iets anders is het, of zy werkelijk met een gerust gewe ten kunnen blijven betuigen, dat deschool- quaestie nog altijd is en blijft de hoofd- quaestie waarnaar alle andere quaestiën in den lande zich hebben te regelen. Want dat is woordenspel, niets meer. De school is een zeer belangrijke factor in het maat schappelijk samenstel, en van den geest, die haar bezielt, hangt veel af voor het volksgeluk; maar wanneer twee staatkun dige partjjen, die te zamen, en zelfs nog versterkt met leden die tot haar niet ge rekend willen worden, verklaren dat alleen by voldoening aan haar eischen, verdere samenwerking op wetgevend gebied moge- liik is en beloofd |<an worden, dan be taamt het ons, deze verzekering niet met onverschilligheid tp bejegenen, doch van onzen kant ernstige pogingen te doen om te verhoeden, dat inderdaad het niet naar I langen, den Bijbel zullen lezen den zin dier minderheid oplossen van een 1 door haar gestelde quaestie, tot werkeloos heid dwingt Er is een schoolquaestiezegt de heer Lohman, ofschoon in den laatsten tijd de liberale bladen haar trachten dood te zwijgen. De partij, die alle zaken, ook die welke van het hoogste belang zyn voor Nederlands welzijn, ondergeschikt maakt aan haar eisch tot herziening van het onderwijs-artikel der Grondwet, wil eenvoudig de heerschende zyn. Als middel, om zich het overwicht te verschaffen, koos zy de school, wel beseffende, dat onze natie op het punt van de opvoeding der kinderen, ondanks de gebrekkige wijze waarop sommige ouders zich nog van die taak kwyten, het ge- makkelijkst in beweging, is te brengen. Maar wie op haar gezag aanneemt, dat zij de toekomst van ons vol<c op het oog heeft, loopt gevaar van tot de grootst mo- gelyke dwaling te vervallen. Die toekomst hangt van zoo oneindig veel oorzaken af, waarvan slechts weinige binnen ons bereik liggen. Het is volstrekt niet waar, dat wie meester is van de school, ook de toekomst des volks in zijn hand heeft; op een gege ven oogenblik gebeurt er iets onverwachts, dat alle berekeningen omverwerpt, en de regelaars der toekomst” met beschaamde kaken doet aftrekken. >Heeft de geachte afgevaardigde,” zoo sprak de heer Van Houten in zijn antsvoord aan den heer Van der Hoeven, »zich nboit eens afgevraagd, of het geslacht van 1793 of van 1871 was opgegroeid in de neutrale school? Was het geslacht van 1793 niet een geslacht dat opgegroeid was in de alleen Zaligma kende Katholieke leer in Fmnkryk? En welke schoolwet heeft de mannen opgevoed die de bloedige tooneelen van 18/1 ver oorzaakten? De school van Paul Bert toch zeker niet. Of is het den geachten afge vaardigde onbekend, dat door Napóleon lil het schoolwezen aan de geestelijkheid werd overgeleverd, en dat de scholen in Frankrijk onder geestelijk toezicht stonden? Is de Fransche schoolwet van 18Ö2 hem onbe kend i" Indien elk, die het goed meent met zijn vaderland, eens mocht nadenken over de vraag, of het niet beter is, een inrichting te handhaven die er naar streeft goede burgers voor den staat en deugdzame leden van de maatschappij te kweeken, wat toch ieder Katholiek en ieder rechtzinnig Gereformeerde behoort te zyn, en waarby Overzicht De schitterende wapenschouwing die he den voor acht dagenter viering van de zegepraal der Engelsche wapenen in Egypte, te Cairo voor het paleis en in tegenwoor digheid van den Khedive plaats had, werd voorafgegaan door een ongeluk, dat, meer nog dan de revue de herinnering aan de plaats gehad hebbende gebeurtenissen zal levendig houden. Terwijl binnen de stad alles rustig en vroolijk was, geraakte door eene vooralsnog onbekende oorzaak een groote trein met ammanitie en levensbe hoeften in brandzoodat uren lang de hevigste ontploffingen plaats hadden, die natuurlijk eene niet geringe schade ver oorzaakten. Meer dan 100 waggons werden vernieldvoor eene waarde van honderd duizenden ponden sterling aan ammunitie on mondbehoeften ging verloren, terwyl ook eenige menschenlevens te betreuren vielen. Ofschoon men het nog niet tot zekerheid heeft kunnen brengen, is het toch waar schijnlijk dat boos opzet den brand heeft aangestoken en dat er onder de inlandsche bevolking velen zijn, die in stilte zich over het voorgevallene verheugen. Zoo heel rooskleurig is de stemming dan ook nog niet; alles is te snel in zijn werk gegaan om de dweepzieke inlandsche be volking de zekere overtuiging te geven, dat zij overwonnen zijn en er niets anders overbliift dan zich te onderwerpen. Baker-paoha mag dus wei spoedig aan het werk gaan tot organisatie van een nieuw leger en het is te hopen, dat hij er in zal slagen een leger saam te stellen van beter gehalte en vooral beter aangevoerddan het nu ontbondene, uit welks boezem vooral de beroeringeu der laatste jaren immer voortkwamen. Tot zoolang Baker-pacha daarmede bezig is en ook de verdere aangelegenheden zijn geregeldblijven 10.000 man Engelsche troepen in Egypte achter; de overigen ver trekken nog vóór hot einde dezer maand. Wolsely wordt zelfs vroeger te Londen terugverwacht. Hoe de Egyptische aangelegenheden zul len geregeld worden is tot dusver een diep geheim. Wel bevestigt het zich dat En geland en Dultschland, vermoedelijk ook in overleg met Oostenrijk en Italië, daar over onderhandelen zullen en dat Frank rijk daarbjj althans geen eerste rol zal vervullen. De Fransche regeering, die wel dra weder voor de Kamers zal verschij nen, zal daarover wel het een en ander moeten hooren en wellicht blijkt het dan nog wel, dat het zoo’n vaart niet zal loopen en de EngelschFransche contróle over Egypte gebleven is. ’t Is te verwonderen, dat de oproersto ker Gambetta, die de zijnen al weór lang zamerhand om zich begint te verzamelen, de Egyptische zaken geheel buiten beschou wing laat, om zich hoofdzakelijk tot de rechterlijke organisatie, het onderwijs en de uitvoering van het Concordaat te bepalen. Zelfs de lijststomming, het Scrutin de lisle, schijnt hij voorloopig los te latentot dat betere tijden zullen zijn aangebroken. Doch niet alleen in Frankrijkook elders bereidt men zich tot den parlementairen strijd voor. In Pruisen zullen do liberalen zich bij de stembusdie den 19en dezer geopend wordtmet de conservatieven on ultramontanen meten. Door de houding van den Bisschop van Breslau is de verhouding tusschen beide laatstgenoemde partijen niet van de gunstigstewaaruit de liberalen munt hopen te slaan. Of het hun zal gelukken moet do verkiezing van afgevaardigden den 26sten dezer don 29en worden do kies colleges gekozen leeren. In Spanje tracht Serrano eene meerder heid te vormen voor een terugkeor tot do democratische grondwet van 1869waarin echter eene plaats zal worden gelaten voor eene erfelijke dynastie. Dat de regeering niet met hom modegaat en dus zijn kans van slagen zeer gering isligt voor do hand. De Engelsche regeering gaat voort met te trachten door toegevendheid het hart der Ieren te winnen. Thans is de uitzonderings wet tot bescherming van leven en eigendom in Ierland buiten werking gesteld en zijn zijdie krachtens die wet waren gevangen genomen, in vrijheid gesteld. Van gel"1"* gezindheid getuigt de invrijheidstelling don oppor-shcri/J-van T lid Gray J:-* waarin cp- hechtenis was genomen. weder een slecht voorbeelddoor too to laten dat Arabi-pacha, de oproerstoker van Egyptedoor Engelsche advokatori zal ver dedigd worden waren gevangen Van gelijke r van putste- P““rui" t hd Gray die als eigenaar van oen blad rjjtui Ilan(iicap müt hot geven opruiende artikelen voorkwamenin Tior8prong- Maximum afstand 4000 n -~zz Prijs, f 1500 en t dor inleggelden en for- Aan den anderen kant geeft do regeering I door d(J ,Lady Annie»r van Au I Trotting two words in Frankrijk. Premie do „Zmeika”, van A. Duhamel in Frankrijk. TL Aanmoedigingsprijs. Hurdle-race voor paarden van allo landen, rassen en van den neutralen Staat zal het kunnen beweren. »Als de heer Lohman zegt; zoo sprak de heer Van der Kaay, »doe i wordt geklaagd, gij kunt niet ot dat de klachten veelvuldig zyn,-—dan erken ik dat die klachten veelvuldig zijn, maar hare gegrondheid zou moeten aange toond worden eer wy recht kunnen doen. Niet het bestaan der klachten is voldoende, niet het bestaan van vele klachten, zelfs niet wat hier” (in het amendement) >wordt aangevoerdde steeds toenemende ontevredenheid, maar derecht- matigheid der klachten. Daarbij wil ik wyzen op een verschijnsel, dat in deze zaak veel kwaad gedaan en althans my met wantrouwen vervuld heeft, en wel dit: naar myne overtuiging wordt de stryd, dien men hier voert, niet gericht tegen de school, zooals die volgens de wet moet zyn en in werkelijkheid is, maar tegen dat beeld van de school, dat men langzamerhand geslaagd is zich te doen vormen in de door het langdurig bespelen van het klavier der volks-conscientie ontstelde verbeelding van de natie.” Zoo is het. De leiders der anti-schoolwet- beweging hebben geen middel ontzien om lieden, die volstrekt niet in staat en even min in de gelegenheid waren tot oordeelen, hun oordeel op te dringen. Zy hebben de door hen verfoeide inrichting voorgesteld als een kweekplaats van ongodsdienstigheid, van zedeloosheid, van alles wat den mensch van zyn ideaal verwijdert. Is er een mis daad gepleegd, zij wordt op rekening van die school geschoven. Maakt men zich op om eenig sociaal kwaad te bekampen, in *t voorbijgaan scheldt men de neutrale school, die door haar heilloozen invloed op de karaktervorming dat euvel in de hand werkt. De man die nadenkt en gewoon is uit eigen oogen te zien, haalt bij al die beschuldi gingen eenvoudig de schouders op en gaat zijns weegs; doch de minder onafhanlroljjire toehoorder blijft er bij stilstaan, en denkt: Dat alles wordt met zooveel nadruk gezegd, ■zoo dikwyls herhaald, en zelfs met aanroe ping van den Allerhoogsten naam verze kerd, ’t zal dan toch wel waar zijn. Naar bewyzen wordt niet gevraagd. Doch verlangt de tegenpartij bewijzen,— dan komt men aan met beschouwingen die met het onderwys zelf niets te maken heb ben. Wij willen den Bybel op school.” Goed, gij kunt er dien brengenzegt de wetgever. Treedt slechts met de school- autoriteiten in overleg, over welke uren gy wilt beschikken, en dan kunt gy er uw eigen godsdienstleeraars zenden, die voor en met de kinderen wier ouders dit ver- i en verkla ren. »Neen, dat willen we niet. Als we dat deden, zouden de menschen gaan den ken, dat de neutrale school nog zoo kwaad niet was, en die gedachte, die we ons met ongeloofelyke moeite beijverd hebben hun uit het hoofd te praten, mag tot geen Wy meenen, dat soffimige, dat vele bladen i enkelen prijs bij hen op nieuw post vatten.”— zelfs aan de school en aan haar belangen Maar wat wilt ge dan? de noodige aandacht wyden; dat zy het minder druk doen dan aan de overzyde geschiedt, is zeer natuurlyk. De rechterzijde wil nu eenmaal, met kracht en geweld, een deur forceeren; dat de liberalen, terwyl zij die deur verdedigen, tegelijkertijd denken aan andere belangen, die insgelijks behartigd moeten worden, is toch zoo vreemd niet. De rechterzijde wil van niets anders weten, dan intrekking van het Grondwetsartikel, dat aan de overheid de verplichting oplegt voor vold^pnd lager onderwys te zorgen. En dat alleen op grond van het recht der oudersom voor de opvoeding hunner kinderen datgene te doenwat zij meenen dat gedaan moet worden. In hoofdzaak zal wel niemand dat recht betwisten, en de eenige dwangdie daarbij opgelegd zou kunnen worden, is de werkeVyke verplichting, die opvoeding niet te verwaar- loozen. Doch wanneer nu de groote meerder heid van de burgers van een staat van oordeel is, dat van Staatswege de gelegenheid gegeven moet worden, tot het verkrygen van een voor allen bruikbaar onderwijs, een onderwys, dat in vele 'opzichten aan vulling kan hebben, maar dat in zichzelf volstrekt niets bevat, dat die aanvulling in den weg staat; als zij meent, dat wan neer de Staat zich aan die verplichting ont trekt, niemand haar op behoorlijke wyze zal vervullen, zooals wel gebleken is in de dagen toen de Staak er niets aan deed en zooals nog op den huidigen dag blijkt in die landen waar het Staatsgezag de zaak van het onderwys overlaat aan de goede zorgen van kerkgenootschappen; hoe moet men dan de houding beoordeelen van mannen, die het vertrouwen in de scholen, door het Staatsgezag in het leven geroepen, komen ondermynen door den oudeis allerlei onware voorstellingen te doen van den ver- derfelyken invloed, door het niet-leerstellig onderwys uitgeoelendalleen met het doel om de macht eener partij bij de stembus te versterken? Want, dat het ontbreken van het specifiek kerkgenoot- schappelyke in de lagere kwaad doet zelfs/aan dogmen waarvddrmen strydt, geen van de mannen die daar smalen op het beginsel jeorjuguwravui. ub Kotta-Radja (Atjeh). Door den heer A. Kaptijn to Gouda zal aan don Koning ter goed keuring worden aangeboden de Statuten der Zuid-Hollandsche stoom tram-maatschappij en waarin o. a. de lijn Gouda-Schoonhoven is opgenomen. Door de IJsel-stoomtramweg- maatschappij is concessie gevraagd aan den Raad der gemeente Zevenhuizen voor den aanleg en de exploitatie van een lijn Zoetermeer-Zegwaard-Moercapelle-Zuidplas- poldef-Moordrecht-Gouda. De aanvragers om voor den aanleg van een spoorweg van Am sterdam langs Gouda naar Dordrecht (de heeren Schwiep o. s. te Amsterdam) hebben verzocht hunne aanvraag als niet gedaan te beschouwen. De heer Dr. E. C. Büchner, lid der Eerste Kamer voor Noord-Holland is in 68-jarigen ouderdom te Amsterdam overleden. Zaterdag werden te Nijmegen, voor de tweede maal in ditjaar, wedrennen op groote schaal gehoudenwaarvan de uit slag was als volgt I. Nationale prijs. Harddraverij van in landsche paardentoebohoorende aan Ne derlanders onder den man gereden. Afstand ongeveer 2000 meter. Prijs f750 on J der inleggelden, behaald door de Apollo” van A. H. Jurgens te Oss. Premie: f 150 en J der inleggelden door de „Willem IIP’, van P. Brommer te Zijpe. II. Najaarsprijs. Wedren op de vlakke baanvoor paarden van alle landen en ras sen, 3 jaar en ouder. Afstand 2400 meter. Prijs f1500, behaald door de „Boraine” van den burggraaf Do Buisseret te Casteau premiede inleggelden en forfeitsdoor de „Factor”, van den heer Meterlokamp te Leiden. III. Prijs van de stad Njjmegen. Officiers Steeplechasevoor paarden van en rassen, 4 jaar en ouder, ojivoorwaardelijk eigendom van en w door officieren van hot Noderlandsche of Nederlandsch-Indische leger. Afstand 2600 meter. Prijs f500, door do Queen Louise”, van don heer Metelerkamp luit. 3e reg. huz. te Leidenpremiede inleggelden en forfeits door do „Clontarf Boy”, van den hoer Wijn stroom, ritm. 3e reg. huz. te ’s-Gravenhage. IV. Gelderland Stakes. Selling Steeple- Chase voor paarden van alle landen en rassen, 4 jaar en ouder. Afstand 3600 Meter. Prijs: f1500 en der inleggelden en forfeits, door de „Cartel” van den vrij heer Von Cramm te Driburg. Premie, J dor inleggelden en forfeits door de „Lohen grin” van den heer R. Then-Berg te Werne bij Hamm. V. Internationale harddraverij. Voor paarden van alle landen, rassen on ouder- -i voor twee- of vierwielige i van Maximum afstand 4000 meter. en J der inleggelden feite, door do „Lady Annie”, ml ouderdom, onvoorwaardelijk en bona-fide eigendom van Nederlanders, gereden door Nederlandsche gentlemen-riddera. Afstand 3200 meter. 8 Hurdles. Prijs: f750, door de „Clontarf Boy” van den heer Wijnstroom te ’s Gravenhage. Premie: de inleggelden en forfeits, door de „Japonaise” van den heer O. D. Van Diopenbrugge te Zutfen. VIL Handicap. Wedren op de vlakke baan voor paarden van alle landen, rassen en ouderdom. Afstand 1600 meter. Prijsf 1000 en der inleggelden en forfeits door de „Florence”, van den heer baron De Blondel, te Brussel. Premie: 4 der inleggelden en forfeits door de „Boraine”, van den heer Vicomte do Buisseret, te Casteau. In de Maandag gehouden zit ting van den Hoogen Raad heeft de adv.- generaal Mr. Polis tot verwerping geconclu deerd der cassatie-voorziening van A. II. A. v. R., door het gerechtshof te ’s-Gravenhage veroordeeld ter zake van het hebben van twee bruggen over de Kerkvliet in den polder KrommeGeer en Zijdein strijd met de keur voor dien polder. De uitspraak is bepaald op 6 November. In de zitting der Arr. Recht bank te Rotterdam van Donderdag word veroordeeld J. v. R., arbeider te Gouda, be klaagd van mishandeling, kot 8 Jagen ge vangenisstraf eenz. De bestelhuishouders der pos terijen, tevens belast met de bezorging der brieven enz., zullen voortaan evenals de postboden van uniform voorzien worden. De politie te Rotterdam heeft eene arrestatie gedaan, waarbij eene zeer belangrjjke inbeslagneming heeft plaats ge had. Zekere K., die vroeger een sigaren winkel op don Binnenweg heeft gehad woonde thans met een achttienjarige juffer lu de Ooolschft straat,,-alwaar hü /uit gaf voor reiziger in tabak. Reeds sinds eenigen tijd was hij aan een winkelier in de binnenstad ongeveer f 3 schuldig ge weest en telkens wanneer er met eene kwitantie om dit bedrag werd gezonden had hij onder het een of ander voorwendsel de betaling uitgesteld. Toen nu Dinsdag de loopknecht van den winkelier andermaal bij hem kwamverklaarde hijwel een bankbiljet van f 60 te hebbenmaar het niet te willen afgeven als hij niet dadelijk geld terug kreeg. De knecht ging met die boodschap naar den patroon terug. Deze gaf hem nu wel concessie het noodige bedrag van f57 en zond hem daarmede naar K., maar vertrouwde de zaak toch niet. Het zou toch niet zoo heel ón mogelijk zijn, dat schuldenaar de f57 in palmde, het bankbiljet hield en naderhand beweerde, het aan den knecht te hebben gegeven. In alle geval, de winkelier ging mot den knecht mede en bleef voor de deur wachten. Eenige oogenblikken later kwam de knecht het huis uit, en ja wel, alles was in orde: Dóór was het bankbiljet! De winkelier echter, hetzij uit wantrouwen of slechts uit voorzorg, scheen het noodig te achten, zich van de echtheid van hot biljet te overtuigen. Hiertoe bestond de beste gelegenheid bij de Bijbank op de Leuve- haven. Het biljet werd aldaar onderzocht en onmiddellijk naar Amsterdam gebracht, alwaar ten kantore der Nederlandsche Bank werd geconstateerd, dat het een valsch biljet was. Nauweljjks was dit bericht te Rotterdam ontvangen, of de politie nam maatregelen om K. in handen te krijgen. Woensdag middag kreeg zij hem in do nabijheid zijnor buurt in ’t oog. Zoodra hij dit bemerkte, ging hij op den loop. Door de ageuten vervolgd, nam hij de vlucht naar zijne woning, alwaar de politie binnendrong en hem in hechtenis nam. Bij de daarop ge volgde huiszoeking vond men onder het bed eene kist, bevattende alle noodige litho grafische toestellen, met gereedschappenen benoodigdheden, die bij het maken van valsch bankpapier dibnstig kunnen zijn. Doch bij nader onderzoek vond men ook een hoop valsche bankbiljetten van f 60 en -van f100, eenige reeds gehoel, andero nog slechts gedeeltelijk afgewerkt. Dit alles werd door de politie medegenomen, terwijl K. naar de gevangenis werd gebracht, tegelijk mot de juffer, die tijdens de arres tatie beschuldigd werd van onlangs te Rot terdam een valsch bankbiljet te hebben uitgegeven. Mon schrijft aan het U. D.: Do duikers, die werkzaam zijn bij het lichten van de „Adder”, vermenen veel gold en voeren weinig uit. O«i het duikerspak slechts aan te trekken, onverschillig of ze naar beneden gaan of niet, krijgen zij f2,50 por man, voor elke mi/iuut, dat zij onder water zijn 10 cent, terwijl zij bovendien f 1 daags overwerkgeld genieten. De duikers zullen dus wellicht aan hot langste lijntje trokken, want er bestaat, volgens onzen zegsman, die hot woton kan, zeer weinig kans, dat men de „Adder” weer goed on wel boven zal krijgen. In den monitor durven de duikors geen kijkje te nemen. Het elcctrisoh licht moet slecht i voldoen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1