ie Let October, en Agenten. :keruïg F, aak 74, 1882. N°. 696. Zondag 15 October. II SLAG. LBURRIJ, De strijd die aanstaande is. Tilbiirry’s en nieuw solied TJE. e jaren. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Uitgnera. EN, RECTIE. pij van SLOTEN. OP: TEN ENINGENj 00, DERLANDEN, nbosch EIJER, Oudewater. BLOM, Stalhouders. stlijden BINNENLAND. BUITENLAND. SCHOOBBOVENSCHE COURANT diner aan in het „Hotel de van HOLKEMA te Schoonhoven. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, eekende blyftzioh aanbevelen tot missiën voor den ir liëntèle te ko- W. N. VAN ven is de intee- veeden druk van UBIK Jr. HETSEN. il worden uitge- )H. BRAAKEN- 30 Cents, zoodat >ekening zalkos- met een Hoofd- I WEIMAN, Rjj- alsmede het ver- en verder wat i en “-uitwa- loop der Katwgk E N van f 1000, f 100, f 10, f 5. I) bij den Heer ichoonhoven. SCHADE, BOH- >E GOEDEREN, op vaste en zeer n VEE kan ook a tijd van zes en t aanvragen van inlichtingen ge- a tot don Agent IJssel, den Heer Prijs der Advertentiön: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentignwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. te dragen dat de partij die de Slaatschool ten val wil brengen, uit de aftreding van den heer Patijn geeri mui(t slaat. Zietdaar, naar onzeLb^cheiden ineening, de beteekenis der aiufttetade verkiezing in het district Gouda. Is het wellicht te be treuren, dat de schoolouaestie wederom als verkiezingsleus moet dienen, we moe ten haar eenvoudig aan'aarden en er nog dankbaar voor wezen dat de partyen in tijds zijn gewaarschuwd. dit boek te zeg- ieder die echte prijs stelt, heeft en. en de volgende door Ondergetee- iding lardenhooi, a 100 Kilo, f 4,75. e Heer C. F. VAN Stolwijkersluls. IJMAN, Mr. Wa- Jaarsveld a/d )P: «bruikto STORT- en een gebruikte irstbonbons, per evelingswaardige raad in de meeste tibles-winkels en Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. zich het verschynsel voor dat een versnip pering van stemmen, door het stellen van verschillende candidaturen van dezelfde politieke kleur den tegenstander de over winning deed behalen. Als onze man ze gevierde, was het ten gevolge van de macht, door eendracht ontwikkeld; moesten we het onderspit delven, we vielen met eere. Die goede traditie, die van kracht en be ginselvastheid getuigt, moge ook by deze gelegenheid bewaard blijven. De staatkundige toestand van het Ne derland onzer dagen dwingt ons tot ver dubbelde krachtsinspanning. Met de leiding van ’s lands hoogste be langen is op nieuw een groep zeer bekwame mannen belast, die, ofschoon niet behoo- rende tot een bepaalde partij, het ernstige voornemen hebben, omtrent vraagstukken, die sedert geruimen tyd aan de orde zijn, een beslissing uit te lokken. Vindt het Kabinet bij zijn arbeid den steun van de liberale meerderheid, dan zullen ook liberale hervormingen ons ten deel vallen; vindt het dien niet, dan gaan we een nieuwe crisis te gemoet, die niet slechts tot wer keloosheid noodzaakt, maar een schromelyke verwarring na zich zal sieepen en het be houd der constitutioneele staatsinstellingen in gevaar brengt. Voor het oogenblik is de verstandigste staatkunde die, welke den invloed en het gezag der Regeering ver sterkt, en haar den arbeid mogelijk maakt, totdat het oogenblik gekomen is waarop zy, zonder gevaar voor storing in den ge- regelden loop onzer parlementaire geschie denis, haar taak aan andere handen kan toevertrouwen. Wat zij op zich heeft ge nomen, volbrenge zy tot het einde toe. Van de anti-revolutionairen en hun bond- genooten in de Tweede Kamer is in deze niets te verwachten. Op nieuw hebben zjj de vlag geheschenwaarop geschreven staat: Opheffing van de bemoeiingen van den Staat met het onderwys. En wanneer iemand mocht zeggen, dat toch de school- quaestie het eenige vraagstuk niet is waarvan de oplossing dringend noodig is; dat men, bij de gebleken onmogelijkheid om het op bevredigende wijze van de baan te schuiven, weleens andere dingen ter hand mocht nemen, om later, als het noodigste is verricht, den nimmer eindigenden strijd te hervatten, dan antwoorden zijÓn mogelijk: voor ons is de, schoolquaestie de eenige quaestie, en zoolang zij bestaat ont zeggen wy U alle medewerking. En be staan zal zy, zoolang artikel 194 van de Grondwet voorschrijft: »Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwys gegeven.” De gedenkwaardige Kamerzitting Donderdag 28 September heeft ons plotse ling weder te midden van den strijd over de school geplaatst. Of wy willen of niet, op datzelfde terrein moeten we ons in slag orde stellen. De omstandigheid, dat zoo kort na het debat van dien dag by de stembus slag geleverd wordtin een distri waar de partyen vóór of tegen de openbare school in getalsterkte tegen elkander op wegen en de overwinning zal behaald worden daar waar by de meeste eensge zindheid ook de meeste ijver aan den dag wordt gelegd, is zeker hoogst merkwaardig. De vraag is gesteld, of de Staat ook in de toekomst zich met de school zal moeten blij ven bemoeien. Voorshands is het, dunkt óns, niet bepaald noodig daarop een ant woord te zoeken. Door te spreken van hun geloof, en van hun recht, en dit thema op allerlei wyzen te variöeien, hebben de bekwaamste woord voorden van de het openbaar onderwys vyandige partyen de quaestie in een fantastisch kunstlicht ge plaatst, waardoor de blikken van hen die niet scherp toezien, verduisterd worden. In het heldere zonlicht is zij zoo eenvoudig mogelyk. Zoolang door particuliere krach ten niet voorzien kan worden in een on derwas dat voor alle kinderen, onverschil lig van welke godsdienstige belijdenis hun ouders zyn, toegankelijk is, en hetwelk tevens waarborgen aanbiedt dat het ver- standelyk peil onzer landgenooten tot een betamelyke hoogte wordt gevoerd, rust op de Overheid de plicht, om allerwege dat onderwys verkrygbaar te stellen, en tevens, om dat zoo goed mogelyk te doen zyn. Dat is een Staatsbelang, waartoe alle bur gers van den Staat geldelijk behooren bij te dragen, gelijk zy dat moeten doen voor de uitvoering van alle wetten, onverschillig of die met of tegen hun overtuiging zyn vastgesleld. Gevoelen zy behoefte aan in richtingen, die meer geven of iets anders geven dan de Staat geven kun, de Grond wet waarboigt hun de vryheid die in het leven te roepen, behoudens het toezicht dat het algemeen belang noodig maakt. Wil men nu, om in dien stand va.i zaken verandering te brengen, langs wettelyken weg de gewenschte wyzigmgen trachten te verkrygen, men late zich niet weerhouden doch de tactiek om door het in werking stellen van godsdienstige hartstochten de openbare school te doen beschouwen als een plaats des verderf» het moge wette- lyk heeten, gewettigd is het zeker niet. Wij althans, die de Staatszorg voor het onderwys hoog waardeeren, behooren zorg eling op ’t Am- mgejuffrouw. de Jolleman. a”. Een ver- ie Kraantjes. Maandag werd dan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Hage o. a. aanbesteed: het maken van een inlaagdijk achter den Oudenlandschen zeedijk bij de haven van Ouddorp tusschen de dijkpalen 21 en 35, behoorende tot do zoewerken in de provincie Zuid-Holland, dienst 1882 1883. Minste inschrijver de heer A. Van Kekem, te Gouda, voor f 17947. De gemeenteraad te Ridder kerk heeft aan Dr. C. A. Bos op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als gemeente geneesheer. Ten blyke hunnor sympathie met het optreden van den heer Patijn als burgemeester der residentieboden de wet houders en leden van den gemeenteraad van ’sGravenhage hunnen voorzitter Don derdag een diner aan in het „Hotel de 1’Europe”. Naar men vernoemt, zal bin nen weinige dagen, op het scheepsbouw- etablisement van de Nederlandsche Stoom bootmaatschappij op Feyenoord, de kiel worden gelegd voor een stalen stoomschip van 3000 ton, voor do Nederlandsch Ame- rikaansche Stoomvaartmaatschappij, ter ver vanging van hot door aanvaring veron gelukte stoomschip „Edam”. Op 1 November wordt de oostelijke helft der lijn DordrechtEist, namelijk het traject GeldermalsenTiel Eist, voor het publiek verkeer geopend. Vóór het gedeelte DordrechtGorinchem Geldermalsen gereed is, zal nog heel wat tijd verloopen. Een gerucht wil, dat de lijn Dordrecht—Eist zal doorgetrokken worden naar ZeVenaar, om daar dan in verbinding te worden gebracht met een nieuwe lijn Zevenaar—Booholt of Zeve naar—Winterswyk. Door het dagelyksch Bestuur van Tiel is eene commissie uit den ge meenteraad benoemd, die bij de opening van den spoorweg GeldermalsenEistdie thans officieel op 1 November is vaatgesteld, als feestcommissie zal optreden. In het laatst dezer maand zal van wege de bouwmaatschappij „Concordia” te Kralingen, do aanbesteding plaats hebben van den aanleg eenor nieuwe straat naast de buitenplaats „Lusthof”, die zich zal uit strekken van don Hoogen Zeedijk tot den Ouden Dijk onder Kralingen. Naar men verneemt, zullen door do maatschappij voor de eerste, fraaiste on tevens doelmatigste gebouwen belangrijke premiëu worden uit geloofd en zal aan de gemeente een terrein in die straat worden geschonken, teneinde aldaar een nieuw raadhuis te stichten. Door djjkgraaf, heemraden leden der commissie voer de Linge-uii' tering bij Steenenhoek is in den loop vorige week pot stoomgemaal te Katf bezichtigd, aldaar geplaatst om Rijnland van het overtollige water te bevrijden. Algemeen werd de inrichting dezer water machine geroemd, zoowel wat betreft hare eenvoudige constructie als om de groote hoeveelheid water, die §r mede kan worden verplaatst Niettegenstaande door boven genoemde commissie reeds verschillende plannen zijn besproken, is zij nog niet tot een besluit gekomen om de Linge bij hoo gen waterstand op oen bepaald peil te kunnen houden I In de vereenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van deZwijn- drechtsche Waardonder voorzitterschap van den dijkgraaf Mr. G. A. De Raadt, Zaterdag gehouden, werd niet eenparige stemmen besloten, het tegenwoordige bo vengemaal der Develpolders te vervangen door een stoomgemaal met hevelcentrifu- gaalpompenovereenkomstig de plannen laatstelijk door Dr. Van Dissel, ingenieur van Rynland, daarvoor in hoofdzaak opge maakt. Van dezen gewichtigen maatregel mogen voor de belangen van den landbouw in die streek heilzame vruchten verwacht worden. Op de lijst van medewerkende zangvereenigingen voor het XVIe Neder landsch Nationaal Zangersfeestin 1883 te Rotterdam te houdenkomen o. a. voor Gorinchems Mannenkoor Caecilia te Gorin chem, met 28 zangers; Aurora’s Mannen koor te Kinderdijk, met 21 zangers; en Woerdena Mannenkoor te Woerdenmet 24 zangers. Onlangs werd medegedeeld, dat door den heer J. Do Boeraannemer te Oostzaanaan den Minister van Marino werd te kennen gegeven dat hij er zeker van meende te zijn om met eenvoudige machi nerieën den gezonken rammonitor „Adder” te kunnen lichten en hij zelfs genegen was zij ue plannen daaromtrent aan den Minister te openen. In de vorige week werd de heer De Boer dientengevolge door den Minister van Marine aan het Departement ontboden alwaar in tegenwoordigheid eener commissie eenige besprekingen plaats hadden, zoodat men mag verwachten er eerstdaags iets na ders van te vernemen. Te Rotterdam hebben zich in de vorige week elf gevallen van pokken voorgedaan. Do mazelen heerschon te Utrecht epidemisch. vinden in de geringe waardeering van ker- kelyke zijde ondervonden ten aanzien der aan Rome gedane concessies. De ItaUaaiiscbe kamer van afgevaardig den is ontbondende nieuwe verkiezingen zullen 29 October plaats hebben. Zooals men weet heeft Rome hare aanhangers onthou ding aan de verkiezingen aanbevolen. 8TATEN-GENERAAL. Na de drie eerste dagen der afgeloopen week telkens een korte openbare zitting gehouden te hebben, is de Tweede Kamer tot Dinsdag a. s. gescheiden. Maandag was aan de orde een interpel latie van den heer Dirkswaarin den Mi nister van Waterstaat inlichting werd ge vraagd over een aanbesteding van werken ten behoeve van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede, zonder dat een onteige ningswet is vastgesteld. Door het maken van schutsluizen te Nigtevecht en te Vreeswijk, meende Spr., wordt vooruitgeloopon op de latere beslissing der Kamerten opzichte van de richting van het kanaal. De Mi nister merkte opdat bedoelde sluizen in ieder geval noodig zullen zijn en de Kamer daarvoor reeds op de begroeting voor 1882 gelden heeft toegestaan. Dinsdag besprak de heer Van der Schrieck, mede in den vorm van een interpellatie tot den Minister van Waterstaathet be zwijken van de sluis bij Crèvecoeur, vroeg inlichtingen omtrent de oorzaak van het onheilen over de maatregelen die geno men waren of nog genomen zouden worden, om verdere rampen te voorkomen. De Mi nister verzekerde dat in tijds maatregelen waren genomenmaar dat de hooge water stand door deze sluis niet te keeren was geweest. De leden der Kamer uit Noord- Brabant en Limburg drongen aan op ver betering van den toestand en op een spoedige behandeling van het ontwerp tot verlegging Yan den Maasmond. De Minister deelde dien aandrang. Woensdag verklaarde de Kamer ten aan zien van een conclusie over de toetreding van Nederland tot de regeling der interna tionale rechtspraak in Egypte, dat wegens den veranderden toestand aldaar een tractaat aan de goedkeuring der Wetgevende Macht behoort te worden onderworpen. Naar aan leiding van een motie van den hoer Van Houten, over een instructie, in 1875 door het Departement van Oorlog uitgevaardigd, beloofde de Minister een nadere wettehjke regeling van het krijgsrecht in oorlogstijd en een wijziging der instructie voor de fort- commandanten. Z. M. heeft aan Mr. C. H. T. A. Hooft Graafland, met ingang van 20 Oct. a. s., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van Jutfaas. In de Maandag gehouden zit ting van de Tweede Kamer is ingekomen eone missive van Mr. J. G. Patijn, waarin hij verklaart zijn ontslag te nemen als Lid dor Kamer, tengevolge van zijne benoeming tot Burgemeester van ’s Gravouhage. De kiesvereeniging „Burger plicht” te Alfen heeft metalgemeene stem men gekozen tot candidaat voor de Tweede Kamerin plaats van Mr. PatijnMr. A. A. Van Bergen IJzendoorn. Met ingang van 12 dezer is het Rijks-telegraafkantoor te Alblasserdam, als mede dat met telefoondienst aan den Kin derdijk, op werkdagen open van 8 tot 12 uren voor- en van IJ tot 4J en 6 tot 7 uren namiddtgs. De Zondagdienst van het kan toor te Alblasserdam ondergaat geene ver andering, terwijl het kantoor aan don Kin derdijk als tot heden op Zon- en feestdagen gesloten blijft. Bij de Woensdag aan het De partement van Waterstaat, Handel en Nij verheid te ’s Hage gehouden aanbesteding van het bouwen van twee schutsluizen en den aanleg van bjjbehoorende werken te Nigtevecht, behoorende tot de werken voor den aanleg van een kanaal tor verbinding van Amsterdam met de Merwede (raming f274.000), werd o. a. door de volgende hoeren ingeschreven: A. Volker Ldz. te Sliedrecht, f272.000; L. Kalis Kz. te Slie- drecht, f271.340; J. W. Bijl te Hardinx- veld, f268.400; C. Hoogendoorn Kz. te Giesendam, f267.000; L. Brand Dz. te Giesendam en P. P. Seret te Sliedrecht, f249.675; A. L. v. Wyngaarden IJz. te Sliedrecht, f249.500; G. A. v. Hattum te Sliedrecht en G. Goedhart te Dordrecht, f247.800; C. Verheul en G. Vlot te Har- dinxveld, f239.999; J. Smit (VII) te Slik kerveer, f239.000; B. Voordendag Az. te Dordrecht on C. Van der Plas te Hardinx- veld, f238.864. De laagste inschrijvers waren de heeren G. I. y. Erp te ’s Bosch ou E. S. Roymer te Rotterdam, f228.970. Aan het Departement van Wa terstaat is Woensdag aanbesteed, het ver diepen van het groot schoepvaartwater iu de Nieuwe Maas en aan den bovenmond van het Scheur, nabij de oostpunt van Ro zenburg, voor de verbetering van den wa terweg langs Rotterdam naar zoo. Minste inschrijver de heer L. A. Van llaaften te Sliedrecht, voor f 10.960. Overzicht Dat het zoo’n vaart niel zou loopen met de buitensluiting van Frinkrijk ten aan zien der Egyptische zaken heeft zich spoe dig genoeg bevestigd. Het bljjkt dat Engeland wel degelijk ook in overleg met Frankrijk handelt en dat er tusschen beide Mogendheden de beste overeenstemming heerscht. Wat er met betrekking tot de regeling der Egyptische ziken bekend is, bepaalt zich nog slechts tot algemeenheden. Voorop wordt gesteld de veiligheid van den grooten handelsweg oj Indië en als waarborg daarvoor een gotd en krachtig bestuur in Egypte. Duiftrhland schijnt tot bereiking van dat doel iet voortzetten der conferentie het beste mfldel te vinden. Het zou daarbij in Turkip hoogst waar schijnlijk een bondgenoot pinden, want de toeleg van de Porte is nog altijd de zaken op de lange baan te schuiven. Daarom dringt ze er ook zoo op aan, dat de En- gelsche troepen Egypte zulfen verlaten, en nu Engeland natuurlijk nie| genegen is do vruchten van een moeielijken strijd zoo maar op eens prijs te geven, dreigt de Sultan zich tot de Mogendleden te zullen wenden, alsof dat baten zou! De commissie van instructie te Cairo is intusschen druk bezig om de zich in ge vangenschap bevindende rebellen in verhoor te nemen. Allen pleiten hunne onschuld; de een werd door den ander verleid en niemand is ten slotte aansprakelijk voorde gepleegde gruwelen. Ook Arabi verklaart, dat hij daaraan part noch deel heeft. In Egypte neemt men het echter met bewijsen zoo nauw niet, zoodat voor velen die ver ontschuldigingen wel niet voel zullen baton. Daarenboven schijnt men in Egypte ook niet zoo geheel onbekend met het stelsel yan „zelfmoorden”, dat in zulke gevallen, gelijk men weet, in Tnrkije nog al eens in gebruik is. Intusschen ondergaan de inlanders, van wie gebleken is, dat zij zich aan moord 'op Europeanen schuldig maakten, te Alexandrië hun gerechte straf. De taak, die Baker-pacha op zich nam tot organisatie van een nieuw leger, laat zich nog niet zoo heel gemakkelijk uitvoeren. Hij wil uitsluitend Turken en Circassiërs tot bevelhebbers en het grootste gedeelte van het leger uit vreemde nationaliteiten aan werven. Verschillende staten, waaronder district, Zwitserland, dat gewoonbjk het grootste u..__ C0ntjng0nt levert, leggeu echter bezwaren in den weg, terwijl de Porto alles aanwendt om Baker-pacha in de vervulling zijner taak te bemoeielijken. Hoe gunstig de uitslag van dqn loop der zaken in Egypte voor Engeland ook was, de conservatieven laten zich in het alge meen daarover niet zeer gunstig uit, zoodat bij de wederopening yan het parlement, het getal vragen en antwoorden over die aan gelegenheid wel weer legio zal zijn, Gelukkig dat de regeering ook op ver betering van den toestand in Ierland kan wjjzeu. Een goede oogst geeft de gunstige werking der nieuwe wetten daar bevorderd, zoodat de hoeven weer koopers vinden en de pachten geregeld betaald worden. Zelfs de leden van de land liga erkennen dat indirect, daar zij besloten tot opheffing van het fonds, dat dienen moest om de bewe ging in de hand te werken en levendig te houden. Ook deed zich het in den laatsten tijd ongewone verschijnsel op, dat pogingen tot nieuwe moorden tijdig ontdekt on de beramers er van gevat werden. De Spaansche regeering is toch niet ge heel gerust, ten opzichte van den toeleg van Serrano om de grondwet van 1869 weer aan de orde te brengen. Zij liet in hare bladen aankondigen, dat zij zich na drukkelijk zal verzetten tegen olko herzie ning der grondwet. Een verontrustend ver schijnsel is echter dat vele conservatieven zich door de opneming eener bepaling om trent de erfolijke dynastie door de demo craten lieten vangen. De infant Diego, zoon van Don Carlos, is door de legitimisten tot hoofd der partij uitgeroepen en ah zoodanig erkend. In Oostenrijk zal weldra de wet in wer king treden, waarbjj de census aanmerke lijk verlaagd en het aantal kiezers daardoor belangrijk uitgebreid wordt; men verwacht daarvan o. a. ook dat aan het overwicht van sommige nationaliteiten in de vertegen woordiging eeu einde zal komen. Yon Bismarck schijnt zijn hoop, bij de ophanden zjjndo verkiezingen voor den Prulslschen Landdag, ditmaal meer op de gematigd liberalen gevestigd te hebben, die hier en daar met do conservatieven ver- eenigd zijn. Die wending zou hare oorzaak Binnen korten tyd zullen de kiezers van het district Gouda op nieuw geroepen worden tot de vervulling van een der be langrijkste burgerplichten. Een van onze beide afgevaardigden, de heer Patyn, onlangs door Z. M. den Koning aan het hoofd van het bestuur der Residentie geplaatst, acht een trouwe behartiging van de hem daardoor opgelegde taak niet vereenigbaar met de tydroovende waarneming van de plichten die door het hem bij herhaling toever trouwde mandaat als Volksvertegenwoor diger op hem rusten, en de zaken ten halve te doen, daar is natuurlyk de heer Patijn de man niet naar. Dat zyn heengaan uit de Kamer ons leed doet, behoeven wy het wel te zeggen? De kiezers uit dit district, die telkenmale door hun trouwe opkomst hem de zegepraal bezorgden, hebben aan het vaderland een wezenlyken dienst bewezen, want zoowel zyn geestverwanten als zyn tegenstanders erkennen in hem een man, die de Volks vertegenwoordiging tot sieraad verstrekte. Een partyman in den exclusieven zin van het woord heeft de heer Patijn zich nooit betoond; de gave der waardeering is by hem zeer sterk ontwikkeld, en hij huldigt het goede, overal waar zyn helder oog het opmerkt. Maar evenmin kan van hem worden gezegd, dat hy met beginselen het niet ernstig opneemt; integendeel, waar dezen op het spel stondenheeft men hem nimmer zien wyken. Is alzoo het offer zwaar, dat wij aan een der aanzienlykste gemeenten des lands hebben moeten brengenwij brengen het met een vroolijk hart, overtuigd dat de heer Patyn ook daar waar hy thans staat, de rechte man is op de rechte plaats. Maar ook, in dezelfde mate als de uit nemende' diensten, door hem aan ’s lands welzyn bewezenons tot dankbaarheid stemmen, gevoelen wy ook levendig de verplichting die op ons rust, hem op waar dige wijze te vervangen. Aan ons is het zorg te dragen, dat de schade, door zyn benoeming tot burgemeester van ’s-Graven- hage der Volksvertegenwoordiging toege bracht,—zoo gering mogelyk zij. De beginselen, die wy gedurende een lange reeks van jaren in de kolommen van dit blad hebben voorgestaan, en die, wy durven het zonder vrees voor tegenspraak zeggen, in hoofdzaak weertdank vonden bij den heer Patyn, leggen ons de verplichting op, niet onverschillig te zyn voor de dingen die gebeuren zullen. En in afwachting dat het tydperk der voorbereiding tot den kies- stryd de onverdeelde aandacht van velen onzer lezers in beslag zal nemen, achten wy het niet ondienstig met een enkel woord het gewicht van de aanstaande beslissing in het licht te stellen. By een vorige verkiezing, toen de heer Bichon aan de beurt van aftreding was, hebben de vryzinnigen in dit district de nederlaag geleden. Dat bewijst volstrekt niet, dat zy hier in de minderheid zyn; het tegendeel wordt bewezen door de niet onbelangrijke meerderheid, waarmede de heer Patijn aanvankelijk werd gekozen, en waarmede zyn mandaat twee maal werd vernieuwd. Wei zien we uit de laatste stemming, dat het uiterst moeielijk is, een afgevaardigde, die herbenoeming verlangt, te vervangen; sommige kiezers, al behooren zy tot een andere politieke richting, willen daartoe liever niet medewerken, anderen nemen aan den stryd geen deel, omdat zij vooruit meenen te kunnen berekenen dat het vergeefsche moeite zal zyn. Wij zullen niet zeggen, dat wy die zienswijze als juist erkennen, en zelfs niet op billykheidsgronden haar verdedigente meer nietomdat aan de overzyde dat respect voor een eens gegeven mandaat nergens wordt aangetrof fen; alleen, het feit is niet onverklaarbaar. Maar het argument dat het eenigszins hard zou zyn, een verdienstelyk afgevaar digde, zy hy ook een politiek tegenstander, niet weer te benoemen, legt ons thans geen hinderpaal in den weg, omdat het de keuze geldt van een nieuw man. Indien alle kiezers den ernstigen wil hebben, hun plicht onder geen voorwendsel te verzuimen, dan gelooven wy niet dat het gevaar voor een nederlaag thans groot is. Veel hangt in deze af van de keuze van een candidaat. Het is de taak van de kiezersvereenigingen, dit allerbelangrijkste deel van het verkiezingswerk met al den ernst op te vatten, dien de toestand van het oogenblik vereischt. Tevens zij het den leden dier vereenigingen op het hart gedrukt, de vergaderingen, waarin de Can- didatuur wordt gesteld, zoo voltallig mogelyk te doen zyn, opdat het blyke dat de man, iu wiens naam by de stembus de vaan der liberale beginselen wordt ontplooid, inder daad door vden als de meest gewenschte wordt aangewezen. Flinke samenwerking der verschillende in ons district bestaande vereenigingen is daartoe noodig. In dit opzicht hebben we geen reden van klagen. Steeds kon men het over de keuze van een candidaat eens worden, en nooit zou ver wy weten deed

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1