1 N°. 697, LENBOOM NHOVEN ote sorteering toffels, het paar, S-BOTTINES SN in vele soorten, ider te borstelen, TBN. b ontbieden bij Groot-Ammere. d adres is een E HUUR, gemakken. Chocolaai ding. ER. Zondag 22 October. 1882. Weekblad voor Zuid-tiplland en Utrecht. )E KRUIS IN JEKER, en on Omstreken. Wat voor Atjeh verlangd wordt. 1 WOfflOfflffl COÏÏRAÏÏT 4 pots. leening van der publieke UvUmlk n Wethouders i okland, Jargemeester, LOT8Y. Secretaris, SN HARTOG. 882. t S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. H nnen tot op het rachtvrij worden ecretarie, alwaar er lezing ligt en verkrijgbaar is, arT. HORNMR Heer 8WET8 te lents per Kilogr. en 70 Cents per r BASIS dageu va* al* onden. kwaadaap- «pel.huid-eukaa- Men wacUia nek wioa ITEN KOLFF. EN, Schoonhoven. Een profetie, men lere inlichtingen, [gbaar. o. 4, E> Jk. r 0,70 per j KG. 1,00 1,25 1,50 2,00 3,00 0,60 0,80 i,oo f 1,00 tot f 4,00. en 60 Cents het onze t geschut van den kraton?” Fi< laatschappij ND, 1DRECHT. ■ekt vooral de kostbare admi- blijkbaar oog verzekering op i daar te stellen, nOMSTREKEN IJN&Co. 'eoten, Wissels ën, 3 33, Vischmarkt. agen van «oliede ikte personen als Aannemers enz., Lgenten provisie >n te komen voor- Prjjs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel z A<A x_ i_xx plaatsruimte. Inzending franco, en Idags te 10 uren. Alle binnenlandsche ateipg 3 maal wordt opgegevenworden bracht. ook al wil de regoering i middags. nnvnrand. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post I door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. laatschappij L N D” ECHT. vaste premiën, linlstratiekoeten, kenHofsteden Inboedels, Koop- >oi enz. BEGRINDEN -Blokland- rekkende van rk te Hoog- i den Haar- inchemlang Dat men onzen soldaten belet, er op in te hakken, gelijk het een volk dat meegeteld ■wil worden betaamt I dier gruwelen, 'met de gestolen wapens in de hand gevat, weer stilletjes iaat loopen vethoudirs land zullen op October a. are, in het GE- der nadere goed- jputeerde Staten a ’t openbaar l plaats hebben her a. s., des Het optimisme der Regeering in de Atjeh-zaak is een zwakheid, die de beden kelijkste gevolgen kan hebben. Wie de weinige telegrammendie gepubliceerd worden, met eenige aandacht leest, moet -wel oprïiork.^^ anhuotamd Aa naamde overwinningsberichten zijn: t is alsof men moeite heeft gehad ze samen te stellenbij schaarschte van feiten. De jobstijdingen zijn daarentegen duidelijk en beknopt, vooral wanneer zij eerst komen nadat het gansche land langs particulieren weg uitvoerig op de hoogte werd gesteld. Den 21 en September hebben wij er den Minister yan Koloniën weer zoo een hoo- ren voorlezen in de Eerste Kamer, dat denken doet aan de Engelsche bulletins over zegepralen in Egypte behaald, na de meest onbeduidende schermutseling. »Op den 13en September te Samalangan be langrijk succes door flinke houding van leger en vloot verkregen. De talrijke vijand werd met groot verlies uit zijne stellingen verdreven. Onzerzijds 10 gekwetsten. Sa- 1oPassangan en Palesch door zü 'oordeelt0op de feiten die’haar ter kennis I m'arine getuchtigd, fn Groot-Atjeh, door kwamen. Is die kennis onvolledig, des’te patrouille Nja Hassan zwaar gewond en erger voor hen die geschroomd hebben zijne benden uiteengedreven met achter liet volle licht er over te doen opgaan of latmg van zes dooden; onzerzijds zes ge wonden. Best, die mynheer Nja Hassan, ’t was dezelfde die een maand vroeger den stouten en welgelukten aanval volvoerde, die zooveel verontwaardiging wekte, heet zwaar ge kwetst te wezen en zijn benden zyn uiteen gedreven. Sommigen meenen nu zelfs te kunnen verwachten, dat de Atjehers zich verder rustig zullen houden, nu zij eenmaal (den 7en Aug.) door uiterste krachtsinspan ning getoond hebben wat zij kunnen. We vreezen zeer dat de feiten ook hier weer zullen bewyzen, dat het den Atjehers vol komen ernst is met de begeerte, om de Hollanders uit hun land te jagen. Een vy- and, die zooveel énergie aan den dag legt, als vriend voor te stellen, is onzin. De Indische Regeering moge dan de mili taire bevelhebbers verwyderen, die het ver bergen van den werkelijken toestand niet langer kunnen verantwoorden, het moge kolonel Haus, omdat hij sprakvervangen hebben door kolonel Schilfer, wien het zwij gen is opgelegd, die althans in last kreeg zich geheel ondergeschikt te betoonen aan den civielen bestuurder, en die vervan ging moge, ondanks de betuiging van den Minister De Brauw dat het benoemen en ontslaan van ambtenaren alleen den Gou- verneur-Generaal is opgedragen, nog het werk zyn geweest van zyn ambtsvoorganger Van Goltstein, als nwn op dien weg voort gaat zal de ellende op Atjeh nog grooter, de overmoed des «bevredigden” vyands nog gevaailyker, de demoralisatie van ons leger aldaar nog dieper worden. F— - waarvoor we ernstig verzoeken dat trachten zal haar te verydelen. moer 0,10. Grooto letter» naar uiterlijk tot Zaterdags-voonnidf Advertentiën, waarvan de plaat slechts 2 maal in rekening gebi.» BINNENLAND. Bij de Dinsdag gehouden ver kiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Amersfoort werden uit gebracht 1859 geldige stemmen. Gekozen is u- ei ur n p „A,, D.vlandL met 1W> verkreeg 562 stemmen. Het thans bij de Tweede Kamer ingódiende ontwerp tot herziening der kies wet bevat slechts een artikel en bepaalt den census op: f60 voorde gemeenten Amsterdam, Rot- gematigde terdam en ’s-Gravenhage; f 40 in de gemeenten Utrecht, Groningen. Arnhem, Leiden, Haarlem, Leeuwarden, Dordrecht, Delft, Schiedam en Middelburg; f30 voor de gemeenten Maastricht, Nij megen, ’s-Hertogenbosch, Zwolle, Gouda, Alkmaar, Zaandam, Harlingen, Snoek, Vlis- singen, Gorinchem, Goes1, Bolsward, Dokkum, Zierikzee, Hoorn en Purmerend; f 24 in de gemeenten Deventer, Kampen, Breda, Zutfen, Amersfoort, Roermond, Tiel, Zalt-Bommel, Assen en Meppol en in alle gemeenten der provinciën Groningen, Fries land, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zee land, voor zoover in deze tabel niet eene andere som is aangewezen; f20 in de gemeenten Urk, Marken, Vlie land, Terschelling, Egmond aan Zee, Wijk aan Zee en Duin, Zandvoort, Petten, SpaarndamAmelandSchiermonnikoog, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Vlagt- wedde, Wedde, Ostwedde, Marum, Leek, Grootegast en Oldekerk en in alle gemeen ten der provinciën Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijsel en Drente, voor zoover in deze tabel niet eene andere som is aangewezen. het volle licht er over te doen opgaan of er een valsch licht op deden vallen. Wij weten, dat de 'gedwongen aftocht van den man, die de Atjehers bedwong en in be dwang hield, het rèsultaat is geweest van een intrige, en dat al de schande en al de smaad, sedert over onze wapenen ge bracht, dat de moorden op onze officieren en soldaten gepleegd, dat de geest van billyken wrevel, die als een epidemie het Indische leger dreigt te overmeesteren het gevolg zijn geweest van dien éénen mislukten politieken zet, in de laatste dagen van de opperlandvoogdij van den heer Van Lans bergen tusschen Buitenzorg en het Plein beraamd. Het wekt onze ergenis, dat een pas opgetreden Minister in een tyd van spanning als dezen zoo geheel buiten de quaestie kan en mag treden, en zydelings zijn verantwoordelijkheid delegeert aan een kortelings aan het bewind gekomen Gou verneur-Generaal, die door een votum van de Volksvertegenwoordiging niet eens te bereiken zou zyn. Onder omstandigheden als de tegenwoordige hebben we mannen noodig, die een eigen inzicht durven hebben, en daarmee staan of vallen, en zich niet behoeven te beroepen op den korten tyd, gedurende welken zij met zekere portefeuille zyn belast geweest. Men hoore slechts, hoe doodkalm de heer De Brauw de ’Atjehsche zaken beredeneert «De geachte afgevaardigde uit Delft kent maar twee toestanden; er is oorlog of er is vrede. Is er oorlogdan moet er een militair bestuur zynis er vrededan een civiel bestuur. Ik geloof dat we juist in Atjeh in een tusschentoestand verkeeren. Er is veel tegen aan te voeren wanneer men zegt, dat daar een toestand van vrede is, iraar men kan evenzeer ontkennen dat daar is een toestand van oorlog.” Zulk besjeshuis-geleuter hooren we van de Ministeistafel, als weerklank op het gevoel van verontwaardiging, dat ons het hoofd doet gloeien over het feit, dat onze officieren daar ginds worden doodgemarteld! i belet, er op in te volk dat meegeteld Dal men de daders ■g Gember, ons, ons, bij WERTH V E N. Het komt ons voor dat de wyze, waarop de Minister van Koloniën in de Tweede Kamerzitting van 27 September j.l. den aandrang tot herstel van het militair bestuur ter Noordkust van Sumatra afwees, wel eenigszins op een uitvlucht geleek. »Ik geloof dat de geachte spreker zich er over moet verheugen, dat by het Departement van Koloniën volle vertrouwen wordt ge steld in den Gouverneur-tieneraai, en aai het zich zoo weinig rnogelijk mengt in het beleid ten opzichte van Atjeh. Het ligt overigens geheel in de bevoegdheid van den Gouverneur-Generaalkrachtens het Regeerings-reglement, om de hoofden van gewesten aan te stellen en te ontslaan, en ik wensph op die bevoegdheid geen inbreuk te maken.” Ware de bestuursverandering, by welke generaal Van der Heyden ruim baan moest maken voor den heer Pruys Van den Hoeven, geheel buiten het Departement van Koloniën om geschied, dan zouden we tot op zekere hoogte met deze exceptie genoegen moeten nemen, en alleen de vraag stellenWaar blijft de verantwoordelijkheid van den Mi- leger nister? Maar de Nederlandsche natie weet i wera wel beter. Met opvattingen van het Re- verdreven, geerings-reglement houdt zy zich niet op; malangan ,1.. j:-u„„_ i.-I marine o-e rente en aflossing van een zal kunnen verzekerd zjjn. Tot ambtenaar ter gemeente secretarie te Woerden is benoemd de heer H. lïengevold te Alfeu. Sinds eenigen tyd worden po gingen aangewend om te Ridderkerk ge zuiverd drinkwater verkrijgbaar te stellen voor elke woning. De commissie die zich tot dat einde heeft'govormd en belast met het instellen van een onderzoek in hoeverre dit doenbaar is, heeft, alvorens hare be moeiingen verder uit te strekken, zich zoo veel mogelijk op de hoogte willen stellen van de medewerking der ingezetenen, en daarom een voorloopig plan of tarief van deelname ontworpen, en dit aan de inge zetenen toegezonden, met de vraag of zij eventueel op den voet van dit tarief willen deelnemen. Tot veler verwondering, zoo schrijft men uit Vreeswjjk, zal do arbeid tot verruiming van den Vaartschen Rijn niet dien geregelden voortgang hebben, die aanvankelijk daarvan verwacht werd. Heden hebben vele werklieden, uitsluitend grond werkers, gedaan werk gekregen. Men is van oordeel, dat de werkzaamheden eerst dan zullen voortgaan als de onteigening van landerijen in haar geheel is afgeloopen. Het .baggerwerk blijft voortgaan. Door do arrond.-rechtbank te Utrecht is uitspraak gedaan in de zaak van Dr. Fock, beschuldigd van ten behoeve vpn den ambtenaar van den burgerlijken stand eene verklaring van het overlyden te hebben onderteekend, waarbij niet naar zijne overtuiging en niet zoo nauwkeurig moge lijk opgave van de oorzaak van don dood is gedaan. Het openb. min. eischte zijne schuldigverklaring en f100 boete. De rechtbank veroordeelde hem tot f10 boeto of 2 dagen gevangenisstraf. Volgens kennisgeving van den l inspecteur van het geneeskundig staatstoe- Cap5Uêi7dTJB?n~ UpiueAllBLii Te Rotterdam zjjn in devorige week 17 pokkenlijders aangegeven. Tp Am sterdam is oen geval van pokken voorge komen bij een meisje van 20 jaron, dat te Rotterdam door die ziekte was aangetast en van daar zich naar Amsterdam had begeven. Te Woerden zijn 2 personen door do pokkeu aangetast. Ook to ’s-Hago heeft zich oen geval van pokken voorgedaan. Het verdwijnen en de daarop i gevolgde failliet-verklaring van J. G. En gels koopman en lid van den gemeenteraad te Amsterdam, wordt natuurlyk druk be sproken. Omtrent deze zaak meldt mon aan de „Echo” de volgende bijzonderheden „Zijn zaken stonden reeds geruimen tijd slechtdoch daar E. zoor gezien was in don handelsstandging men voort met hem te crediteeren. Zoo was het ook eenige dagen vóór de verdwijning. Er was een lading granen, zei lende voor de firma Engels, por schip „Nelly Wise”. De connossomenten waren ontvangen, doch E. had om dringonde redenen geld noo- dig en bovendion zag hij indat zjjn zaken niet meer te redden waren. Zijn vriendon moesten hem helpendit stond vasten wanneer het hem meeliep dan De firma Bunge Co., wier hoofd mot E. j zoer bevriend was, genoot het eerst de eer van een bezoek. Het gold het voorschieten In do memorie van toelichting zegt do, van f35.000 in contanten, met de connos- 1 1Usomenten der graanlading als onderpand. Het verzook werd toegostaan, doch nauwe lijks had E., wiens plan intusschen tot rijp heid gekomen washet geld in handen of hij wist op oon sluwe wijzeonder een of ander voorwendseldo laadbrieven weder in zijn macht te krijgenquasie mot het dool om ze na een oogonblik gebruik weder terug te bezorgen. In plaats van dit to doen, spoedde hij zich echter naar do „Twontscho Bankvoreeniging”, waar hij do onrechtmatig verkregen documenten nogmaals beleende en z wel voor f 25.000. Alsof dit nog niet genoeg ware, begaf E. zich naar zijn vrienddon heer Langerbujj- zon makelaar in effecten en slaagdo er in door allerhande bedrieglijke voorspiegelin gen ook daar 25.000 tor leen te krjjgon. Gelukkig kon of wildo de hoor Langerhutj- zon niet moer geven (E. vroog nl. 100 mille), doch beloofde pogingen in het work to zul len stellen bij anderen om do rosteorendo 75 mille voor E. machtig te worden. In middels had E. beproefd om bij de firma H. Van Leouwon&Co. evenzoo gold loste krijgen hetgeen hem echter niet gelukt is. Den volgenden morgen, Vrijdag, was En gels verdwenen met de f80 000, zjjn zaken in de grootst mogoljjko wanorde achterla- tendonde; den 7den dus Zaterdags, werd de firma A. Engels failliet verklaard. Het tekort moet oen kleine 7 ton bedragen. In een buitengewoon „Politie blad” is gesignaleerd Johannos Godefridus Engelsoud 47 jarencommissionnair in granen en hout te Amsterdam, geboren te Weosp, gestalte lang on zwaar, haar on wenk brauwen grysachtig «wart, oogen blauwgrijs, neus van voren rond afioopond, mond groot, lippen dik, aangezicht en kin rond, kleur De toestand op Atjeh begint in Nederland de aandacht te trekken. Dat zegt nogal iets. Ons volk is niet gewoon zich veel met Regeeringszaken te bemoeien. Wie de natie alleen uit de couranten leert kennen, zou misschien het tegenovergestelde denken, omdat de dagbladpers natuurlyk van critiek op het gouvernementeel beleid haar dage- lyksch brood maakt; maar zoover gezegd kan worden dat die pers de leidsvrouw is der publieke opinie, moet men tevens erkennen dat de laatste zeer langzaam ach teraan komt. Er is heel wat toe noodig, om haar in beweging te brengen. Hoog stens geschiedt het bij een zeldzame gele- 0genheid, dat er een rilling” gaat door het land. Is het land uitgerild, dan gaat men tot iets anders over. Geen rilling, maar een krachtig protest, dat weerklank en navolging vindt, en dat, zoo wij hopen, weldra uit geheel Nederland zal worden gehoord, ontlokt de Atjehsche vrqdetoestand. Dat is mannelyker en prac- tischer. Waarom zou men het ook aan de cou ranten overlaten, de feiten te commenta- riöeren en op herstel aan te dringen De nationale zaak, waai mede onze eer gemoeid is, moet door de natie zelve ter hand worden genomen. toen al geweten heeft dat gedurende zyn heel goedkoop reisje naar Insulinde de goocheltoer die Van der H^vden in het slijk wierp zou worden verricfeUwq weten het van een Turkschen premier —‘de'innige ook nietThaaf zeltèr ie^et dat hij, -nu 1 overeenstemming /net Duitaohland plaat» de Minister Van Koloniën hem als het --- - ware heeft doen\ bemerken dat men niet in den Haag, maar te Buitenzorg de leidsels in handen heeft, verplidit is door te tasten. Hoe dat is zyn zaak. Voor het overige is Iet tyd, dat het volk zich eens met verdubbelde kracht doe hooren. Gouverneurs-Generaal gaan in ruste, als de regeeringstaak hun niet meer bevalt, en niemand dan later de muze der geschiedenis! vraagt hun rekenschap over het gevoerde bestaur; Ministers duiken onder, als de politieke zeissenman hun le vensdraad afsnijdt, en verdwynen met dankbetuiging en pensioen. Maar Nederland en Indië blijven, en dragen gezamenlyk den last, dien een zwak en beginselloos beheer over hen gebracht heeft. Dat dan zoowel hier als ginds de roepatem om herstel van onze geschonden eer klinke, als de donder over Indië’s wolkendoorborende bergkruinen. Dan zal de Regeering misschien begrijpen, dat er iets gaande is. BUITENLAND. Overzicht. Het zou zeker onder de bestaande om standigheden geen geruststellend verschijn sel geweest zijnindien waar gebleken was wat een oogenblik vermoed werddat de land-liga in Ierland opgehouden had te be staan. De gebeurtenissen der laatste dagen wijzen op een veel geregelder verloop. Parnellde bekende afgevaardigde in het Engelsche par lement, over wiens plotselinge invrijheidstel ling indertijd zulke zonderlinge geruchten liepen heeft eene hervorming der liga voor gesteld en naar luid der laatste berichten ook werkelyk tot stand gebracht. De nieuwe stelt zich ten doelverkrijging van een eigen larloment met afschaffing van het onder- coningschaphervorming der land wetge ving; uitbreiding van het stemrecht en aan moediging der lersche nyverheid. Hoewel dat programma nu nog al heel wat eischen steltmag het toch als epn gunstig toeken beschouwd worden, dat de meer g beginselen van Parnell over die van Michael Davitt hebben gezegevierd. Op dit resultaat zal de regeering bij de heropening der parlementszittingen, op 24 dezeralthans kunnen wijzen. De hoofden der beide groote partijen zyn reeds druk in de weer om de tragen tot een trouwe op komst aan te manen. Die groote belangstelling vindt niet alleen haar grond in de herziening van het regle ment van orde die in de eerste plaats in behandeling komtmaar vooral ook in de Egyptische zaken. Van conservatieve zijde zal de regeering daarover heel wat moeten hoorenofschoon zijziende op de verkre gen uitkomstenzich daarvan weinig zal aantrekken. Vooral nuals de Times ten minste juist is ingelichtEngeland en Frank rijk hetten opzichte van de regeling der Egyptische zakenzoo goed als eens zyn. Frankrijk heeft die overeenstemming dan ook goedkoop genoeg gekocht en van het Fransche eergevoel mocht haast verwacht worden, dat het zou aarzelen, een aandeel in de behaalde voordeelen aan te nemen. Maar staatkunde gaat ook in Frankrijk te genwoordig boven wapenroem Zoowel do legitimisten als de radicalen maken het de regeering tegenwoordig we der vrij lastig. Eerstgenoemden hielden naby Parijs bijeenkomsten, waarbij het vrij hartstoohtelijk toeging en daden in plaats van woorden verlangd werdenlaatstge noemden bezigden dynamiet om hunnen haat togen clericalen en clericalisme te luchten. Tegen de leiders van beide oproerige be wegingen zal eene gerechtelijke vervolging worden ingesteld. Serrano maakt ernst met zijne beweging ten gunste eenor herziening der Spaansche grondwetin democratischen geestmet behoud van het Koningschap. Na eerst onder do conservatieven propaganda gev maakt te hebben voor zijne beginselen wendde hij zich nu tot de geavanceerden, met wier hoofden Mastos, Moret o. a. hij eene byeenkomst had. Zoo konden er, c 1 er niets van weten, wel eens andoro begin selen op het kussen komen. Do offioieuse pers in Pruisen blijft nog coquetteeren met de nationaal-liberalen, in de hoop dat deze zich met do gematigde conservatieven zullen kunnen vereen igen, om do regeering te beschermen tegen de pretenties der clericalen. Deze zullen, niet tevreden met de verkregen concessies, al dadolyk weer met een voorstol tot afschaf fing der Moiwetten voor don dag komen. Zoolang de stemming zóó^bhjft, is er wei nig heil te verwachten van de onderhan- dolingen tot vorzoening tusschen Berlijn en Rome. Graaf Hatzfeldt, Duitsch gezant to Con- stantinopel, is benoemd tot Secretaris van 1 Staat bij Buitenlandsche zaken, in plaats van wylen Yon Bülow. Die verwisseling weer doen 1” M yn God, dat al die tachtig volksvertegenwoordigers rustig die baker- welsprekendheid konden aanhooren! En dan nog die naïeve voorstelling der feiten, als of het wezenlijk dö möettë niet' waard zou zyn er zich druk over te maken 1 »De geachte afgevaardigde” (het isaltyd de heer De Casein broot die hier wordt be doeld,»weet beter dan ik hoe het ge legen is met al die kleine staatjes aan de Noord-, Oost- en Westkust van Atjeh. Hij weet zeer goed dat die staatjes gewoon zijn Voortdurend tegen elkander oorlog te voerenen dat het van tyd tot tijd noodig wordt eene tuchtiging van die staatjes te doen plaats hebben.” Dat is het dus. De staatjes voeren oorlog legen elkander. Eilieve laat ze dan maar bakkeleienop ’t laatst hebben ze mekaar vernietigd, evenals de twee bullebijters van Starings bereisden Roel, en de glorie is ons, de twee staarten blijven op het terrein I Het is alzoo onwaar, dat de Atjehers - troepen aanvallen bijna onder het ut van den skraton?” Zagen zij wel- icht den officier, dien zij heel, heel, lang zaam met klewangsneden afmaakten, voor het hoofd van een vyandig «staatje” aan? Dat zij de Chineezen, die zich in vol ver trouwen op Neerlands fermiteit hebben neergezet om handel te drijven en te wer ken, iets dat zeer noodig is omdat Ne- dei landers het nipt kunnen en inlanders niet willen, uitplunderen en vermoorden, is natuurlyk geheel uit de lucht gegrepen. Misschien hebben die domme Chineezen wat veel opium geschoven en daardoor wat zwaar gedroomd I en verpakkingen, in alle prijzen heikundig onder- voorhanden zyn. PHÜIZEN, r», GOUDA. Men noeme den man die in Atjeh den onlreddenden boel in orde zal brengen hoe men wil, hy drage een sabel of een wandelstok, maar een handhaving \an het lamzaligheids-systeem verlaagt ons meer dan een beslissende nederlaag; daar moet dus een eind aan komen. Van het oogenbhk waarop de heer De Brauw de portefeuille aannamis hy volkomen verantwoordelyk voor al hetgeen daar ginds Verloren gaat. Welke instrucliën de heer 's Jacob heelt meegekregentoen hij afscheid nam van op belofte van voortaan zoet zyn en nooit l^aron Van Goltstein, wéten we niet; of hij Regeering, dat thans slechts ecu wetsonty, werp tot herziening van den census wordt ingediend als het meest urgent met het oog op het samenstellen der nieuwe kiezerslijsten in Februari. Een voorstel betrekkeljjk de in dexing der kiesdistricten zal spoedig volgen. Do vormoedelijke vermeerdering van het aantal kiezers door deze censusverlaging wordt op ongeveer 22.000 geschat. Naar men verneemt, bestaat het yoornemen om met 1 Januari a. bij het inwerkingtreden der wet van 11 Juli 1882, tot wyziging van de wet op het recht van zegel, het tot heden voor in het bui tenland opgemaakt handolspapier bestemde aanhechtzegel af te schaffen; het bezigen van plakzogols wordt alsdan voor dit papier verplichtend. Hot Ryks-telegraafkantoor aan het Kralingscho Voor is voortaan en voor den duur van den winter op Zon- en feestdagen open van 8 tot 11 uren voor- w i. De diensttijd op werkdagen blyft onveranderd. Do gemeenteraad van Amster dam heeft eergisteren mot 25 tegen 4 stemmen besloten een nieuwe beurs te bouwen. Deze nieuwe beurs zal worden gebouwd achter de bestaande op een aan j te plempen gedeelte van het Damrak, met I breede straten aan weerszijden. Volgens een globale raming zullen de kosten voor beursbouw 2 millioon gulden bedragen waarbjj voor demping, bewailing enz. een rondo som van 3 ton komt. Een en ander zou worden gecompenseerd door de op brengst der beursbelasting,- ingaande 1 Jan. e. k., ad f 50 en f 25, plus het provenu van restaui atie-, vergader- en kantoorloka len bankenborden ons.waardoor de van personen zal wellicht niet onaangenaam zijn voor Turkije, waar in zooverre men waarde mag hechten aan het programma Turkschen premier de in: maakt voor eene nauwere aansluiting aan Engeland en Frankrijk. Van die gezindheid getuigt ook de jongste nota van de Porte aan den Engelschon gezant, waarin zij zich bereid verklaart met de Britsche regeering vriendschappelijke onderhandelingen aan te knoopen over de regeling van het Egyptische vraag stuk. Terwijl zij vroeger eischic spreekt zij nu het vertrouwen uitdat in de toestanden van dat land in hoofdzaak geen verandering zal komen. Nu in zooverre de geruchten geloof verdienenbestaat daar voor ook weinig vrees. De Engelsche troepen zullen voor een deelnog een tijdlang de rust in Egypte moeten handhaven. Telkens nog bljjkt het noodig dat patrouilles rondgaan om de op- roerigen in bedwang te houden. Zoolang Baker-pacha met zijn legerorganisatie niet gereed is en geen recht is gesproken over de gevangenenzal die toestand nog wel voortduren. Vooral de rechtspraak over Arabi-pacha wekt veel geharrewar. De Khedive wil hem door de Egyptische rechtbank doen vonnis sen en ziet er zelfs bezwaar in, bij do be handeling zijner zaak Engelsche advocaten toe te laten, terwijl Arabi zich, als krijgs gevangene vafi Wolseley, op Engeland be roept. Waarschijnlijk zal van Engelsche zijde wel genoeg invloed worden uitgeoefend om zyn vonnis niet al te streng te doen luiden 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1