Mr.P.J.S^EL Mie Matt! „BE EENDRACHT", HEID HUISHOUDSTER, Zondag den 29. Oct. a. s. '&R0MVET. Prijs-Courant van Azijnsoorten DE GORINCHEMSCHE BANK., AGENDA'S 1883. BIM'DHMEID, BliOODMUknT, BRANDVERZEKERING mi ADVERTENTIM. de laatste Zondagsdienst VERKOOPING Ouderkerk aan den IJseel VERKOOPING. te Schoonhoven, VAN ZESSEN. S-CRAVENHACE. Directie: MILDERS Co., Rotterdam. TEGEN STERFTE VAN RUNDVEE. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. Kapitaal f 200.000 volgefourneerd. Directeur J. J. HERENS te 's Gravenhage. F. H. HEHEWERTH te Schoonhoven, eenig Agent der Frankforter Aaijn-Easence. Heeren Winkeliers genieten op fust flink rabat. Neemt gelden A deposito* ïl_„. Ret «Generaal Correspondentie-Kantoor", W. HOOGENDIJK J. LEVI, fabriek van Overhemden, Flanellen Hemden, Nachthemden, Tricot Pantalons op maat. GEVRAAGD, Er biedt zich aan JOHANNES KRAMER&Co. De Maatschappij van vaak burd grjjzachtig, heeft een lifcteeken ®P don rug en op een zijner beenen, ten gevolge van het zetten van koppen. Tegen hem ia bij vonnis oer Arrond.- Rochtbank te Amsterdam, dd. 12 Oct. jl., rechtsingang met bevel van gevangenne ming vorleend, ter sake van bedriegelijke bankbreuk en misbruik van vertrouwen. Hy wordt uit Amsterdam vermist sinds 4 Oct. jl. en was toen gekleed met blauw phantaaiepak en phantasiehoedzijn onder goed is met roode letters gemerkt J. G. E. De offioier van justitie te Amsterdam ver zoekt opsporing, aanhouding en telegrafisch berioht. Daar bet niet geheel onaannemelijk ia dat do gesignaleerde zich van het leven heeft beroofdwordt bjj ontdekking van oen lijkmet bovengenoemd signalement overeenkomende, onmiddellijk berioht daar van door voornoemden officier van justitie verzocht. Ook te Rotterdam zijn eenige groote handelshuizen by het faillissement Engels voor niet onbelangryke bedragen betrokken. Men noemt o. a. de firma M. E. Do Monchy voor oen cjjfer van 60 mille en de Rotterdamsche bank voor een bedrag van 35 mille, behalve nog andere, •lie minder groote verliezen leden. De Minister van Finanoiën, do heer Van Lijnden van Sandenburg, is sodert eenige dagen ziek. Zjjn toestand was gisteren niet gunstiger; de naoht was onrustig. De burgemeester van Vlissin- gen, de heer Arie Smit, heeft zyn ontslag als lid van den raad genomen. In oene op 11. Woensdag te Gouda gehouden gecombineerde vergadering dor anti-re vojutionaire kies vereen igingon „Nederland en Oranjo" en „Vrjjheid en llecht" is tot candidaat voor de aanstaande verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Gouda met alge- meeno stemmen gekozen: Jhr. Mr. K. A. Godin do Beaufortlid der Provinciale Staten van Utrooht, die deze oandidatuur heeft aanvaard. Mr. A. A. Van Bergen IJzen- doorn hoeft de hem aangeboden candidatuur der centrale liberale kiesvereeniging in het district Gouda voor lid der Tweede Kamer niet aangenomen. Gisteren had de aanbesteding plaats van de werken, welke moeten worden uitgevoerd op en nabij de buitenplaats „Lusthof" teKralingon, nl. a. het aanleg- Cvan diverse wegen en stratenb. het ipen van slooten en wateringenc. de rioleering en d. de bouw van een vaste brug, breed 26 meter. Er waren 16 biljetten inge leverd. Hoogste inschryver was de heer L. J. Van den Steenhoven te Dordrecht, voor f 103.796laagste inschrijvers de hee- ren H. J. Nederhorst en G. Toornvliet, beiden te Gouda, voor f48.943. Nadat de gemeenteraad te Amsterdam het beginsel van nieuwen beurs- bouw heeft uitgemaakt, is eergisteren het beginsel van beursbolasting vastgesteld, f 25 's jaars zal voortaan door iedereen, patroon of bediende, betaald moeten wor den om toegang te verkrjjgen tot de afge sloten ruimte en f 0,25 per keer voor ieder, die niet tot de vaste bezoekers behoort. Met 1 Januari a. s. gaat doze belasting in. Tot algora. vooraitter der Maatsohappy tot Nut van 't Algemeen voor 1882/3 is benoomdde heer J. Coninok Westenberg. Het standbeeld van graaf Jan Van Nassau, dat to Utreoht zal verrijzon, wordt aldaar, naar thans mot zekerheid gomold wordt, in Mei van 't volgende jaar op het Munsterkerkhof onthuld. Door hot Gereohtshof te 's Hage is eergisteren J. S. uit Jaarsveld, wegens gewelddadigheid jogens den bur gemeester van Lopikwaardoor bloedstor ting en kwetsing is veroorzaakt, veroordeeld tot 6 maanden eenzame opsluiting. —By eene gisteren te Rotterdam gehouden veiling van aandeelen werden verkooht: 15 aandeelen in de stoomboot- reederij „Maas en IJsel" te Kralingsohe Veer, voor f30,— per stuk. Een aandeel in de Nod. Bouwvereeniging te Gouda werd voor 70 pOt. opgehouden. Pref. 8. Rosonstoin, hoogleer aar te Leidenhoeft do benoeming naar de universiteit te Amsterdam niet aangenomen. De landbouwers klagen alge meen, dat de bewerking van de akkers in de polders Vuren en Dalem zeer veel te wenschen overlaat. Het aanhoudend natte weder heeft den grond in zulk een onna- tuurljjken toestand gebracht, dat men er het winterkoren byna niet weet in te krjjgen. De suikerpeeën worden thans in de Tielerwaard afgeleverd voor f 11 de 1000 KG. De wintor-oardappelen, zooge naamde Goldersohe jammen voor f 3,50 en do knolrapen voor f0,70 per HL. Uit Assen meldt men: De aan voer van Duitsche aardappelen hier in het noorden neemt steeds toe. Het gevolg daarvan is, dat men thans boste inlandsohe aardappelen tegen ,'f 2 kan koopen. Te Mydrecht is oen geval van gewysigde pokken voorgekomen by een jon gen van 7 jarendie ingeënt was. Aan den heer 0. H. Brouwer, sedert 1841 hoofd der le openbare school te Ridderkerk, is op zyn verzoek eervol ontslag verleend. Tot onderwyzer aan de open bare school te Hensbroek is benoomd de hoer 0. W. K. Du Boeuff, te Sommelsdyk. Aote als onderwijzeres is be haald door mej. H. D. Begeer uit Gouda. Door de synode der Ned. Herv. kerk zyn tot hoogleeraren te Amsterdam bonoemd de hoeren Dr. J. Knappert, pre dikant te Leiden en Dr. J. H. Gunning, predikant te 's Gravenhage. Beroepen te Zaamslag Ds. C. H. Kuipéripred. te Sluipwyk. Aangenomen het beroep naar Oostkapolle door Ds. A. Steehouwer, pred. te Papendrecht. Ds. J. A. Prins te Nieuwveen heeft het beroep naar Dokkum aangenomen. Bedankt voor het beroep naar Sprang door Ds. E. A. Lazonder, predikant ♦e Zog veld. •GOUDA, 20 Oct. lïedon werd door den Raad de gemeentebegrooting voor 1883 behandeld. De Raad besloot den inspecteur van politie eene jaarlyksche personoele toe lage toe te kennen van f 100, de bezoldiging der agenten v. politie le on 2e klasse met f25 te verhoogen en den heelmeester der gasthuizen f 100 meer toe te kennen. Het voorstel van B. en W. om den op per brand meester eene bezoldiging toe te kennen van f200, word met 9 tegen 8 stera men verworpen, doch de Raad besloot den gemeente-architect (die tevens opperbrand- meester is) eene personeele toelage te geven van f200. Voor de restauratie der raadzaal, die de begrootings-oommissie in overweging had gegeven, stemden alleen de leden dier com missie. Een voorstel van B. en W. om op den Tiendeweg en in de Molenwerf eene hout bestrating aan te brengen, ten einde de leorlingen der Hoogere Burgerschool en de zieken in het Gasthuis minder last te doen hebben van het gerij, werd aangenomen. De begrooting werd ten slotte vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f 356.689,81». In eene Donderdag-avond gehouden vergadering van de afd. „Gouda en om streken" van het Nederlandsch Protestan tenbond werd benoemd tot bestuurslid de heer A. L. Schmidt Jr., tot afgevaardigde ter alg. vergadering de heer H. P. Schim van der Loeff en tot lid der commissie over de Zondagschool de heer L. Proos Hoo- gendyk. Tot direoteur der waterleiding alhier is genoemd de heer 0. J. Van der Veen te Valburg. •GORINCHEM, 19 Oct. Den len dezer zyn weder vjjf aandeelen ad f 1000, rentende 4 pot. 's jaars, afgelost van de leening in 1876 ten behoove van "hot hoogheemraad schap „de Alblasserwaard mot Arkel be neden de Zouwo" gesloten. Door de her haalde aflossingen is do schuld, primitief f 165000 groot, thans reeds tot f45000 ge reduceerd. AMEIDE, 18 Oct. Op de gisteren al hier gehouden najaarsbeestenmarkt was by redelijken aanvoer de handel levendig. De bestede pr'jjzen bedroegen voor neurende koeien van f 180 tot f 240, tijdkoeien van f 125 tot f 180, vaarzen van f 90 tot f 150 en kalveren van f 30 tot f 65. De kermis, die alhier ruim twee da gen en nachten (dezo 1 aatsten niet te ver geten) duurt, is zonder verstoring der orde voorbijgegaan. Dat alles veel rustiger toe ging dan by do vorige kermissen, en de soms ergerlyke tooneelen na den afloop uit bleven, wjj mogen er op wijzen als op een teeken van de goedo werking der drankwet. ♦AMMERSTOL, 20 Oct. In de afgeloopen week werden alhier aan de markt verkocht 25 winterzalmenprjjs van f2,20 tot f2,40 per half kilo1 zomerzalmwegende 20 halve kilo's; prys f 1,60 per half kilo. BRANDWIJK, 18 Oct. Tot hoofdinge landen van het waterschap „De Neder- waard" zyn gekozen de hoeren W. Van Harten en A. Vermejj Sr. •HAASThECHT, 20 Oct. D.. O. J. Paré heeft het voornemon op den avond van den Hervormingsdag een voordracht te houden in het gebouw der Hervormde kerk. Het koor zal by die gelegenheidonder leiding van den heer 8. De Jong Jz., eenige vier- Door do leerlingen der openbare school is van 15 Sopt. tot 15 Oct. f21,50 in de schoolBpaarbank ingebracht. De heer J. H. Verkerk, ondorwyzer alhier, is bonoemd tot onderwijzer aan de openb. school voor meer uitgebreid lager onderwys te Bodegraven, op een traotement van f 800. Door de stembevoegde leden der Herv. Kerk is j.l. Woensdag gekozen tot notabol de heer W. Snellemanen zulks in plaats van wylen den heer A. Kooiman. •HOORNAAR, 19 Oct. Sedert de vo rige week is do prijs der kaas f0,50 per 50 KG gestegen. Door de opkoopera wordt thans hier en in de omBtrekeu f27,50 h f28,60 en voor eenigszins zwaardere en meer belegen kaas tot f30 per 50 KG besteed. Heden namiddag is alhier tot pre dikant beroepen de heer E. J. Horaoet, predikant te Putten op de Veluwe. MEERKERK, 17 Oct. Zondag-morgen jl. werd de heer M. Van Kleef,-candidaat, tot predikant dezer gemeente bevestigd door Us. K. F. Ternooy Apil, pred. te Amster dam, met eene rede naar aanleiding van Hand. 4 32a. Aan de plechtige handop legging werd met den bevestiger deelgo- nomen door don oonsulent Ds. W. Van Beuningon, pred. to Ameide, Db. A. Do Pecker, pred. te Gorinchem en A. Van de Water, pred. te Sassenhoim. Des namid dags verbond zich do hoer Van Kleef aan zjjne gemeente met een rede naar aanlei ding van 2 Kor. 12 19. By beide gods dienstoefeningen was Veen tulrjjko schare belangstellenden togenwoordig. •MEERKERK, 20 Oot. Do heor Hor- tensius, die den Son October 11. de school alhier opleverde, is gisteren aannemer ge worden van de school te Niouwland. Men is hier bezig met bieten ryden. 't Gewas is slecht, zoodat de meeste bie tenbouwers ter nauwernood een half gewas inoogsten. •NIEUWLAND, 19 Oct. By do aanbe steding der nieuwo school alhier waren de volgende 12 insohryvingsbiljetteu ingeko men: J. Maasland, Leerbroek, f16.550; N. Claus, Dordrecht, f 16.945; A. Borsje, Sliedreohtf 15.480; J. SchoutenVthnen, f15.399; H. Stuiver, Lekkerkork, f 15.300 J. Dumolyu, Vianenf15.223; J. Geus, Gieseudam, f 15.169; J. v. Dia, Fjjnaard f14.999; L. Struike, Golleoora, f14.900; J. v. Rees, Sliodrecht, f14.682; A. v. Os, Arkelf 14.580; L. Ilortonsius, IJselmoudo, f14.250. NIEUW-LEKKERLAND, 19 Oct. Ds. J. Kalkman heeft voor do boroepen naar Willemstad on naar Bonschop bedankt. OUDEWATER, 19 Oct Met het oog op de herhaaldo diefstallen met inbraak alhier, zyn de kleppers der nachtwaohtavoor- loopig afgeschaften zyn de kleppertlieden dientengevolge in stillo nachtwaohts her schapen. Wegens den stilstand van werk zaamheden, heeft de politie dezer gemeente socr veel te doen mot vreemde lieden, die zich hier ytjjdeljjk komen vestigen, de in gezetenen zoowol by dag als nacht lastig vallen, en zelfs de huizon tot in de binnen kamers indringen, zooals onlangs by een voornaam ingezeten is gebeurd. REEUWIJK, 17 Oct. Ds. E. A. La- zonder heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. SLIKKERVEER, 17 Oct. Van de werf van don scheepsbouwmeester P. Boelo rz. alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan „Georg Elisabeth," groot circa 375 last, gebouwd voor rekening van den heer P. Urmetser te Neuendorf. Daarna is de kiel gelegd van een dito sleepkaan, te bouwen voor rekening van den heer Jos. Fendel te Neuendorf. •ZEVENHUIZEN, 20 Oct. Door den heer H. Ripping iB wegens vertrek ontslag ingediend als lid van den gemeenteraad. Tot president-kerkvoogd bjj de Her vormde gemeente alhier is gekozen de heer J. Dogterom. Deze verkiezing geschiedde, nadat de heer H. Ripping, die eerst ver kozen was, voor deze betrekking bedankt had. Verbeterd bericht.) Tot notabel bij de Hervormde ge meente alhier is gekozen de heer H. Tuinzaad, in de plaats van den heer G. Klapwijk, die tot kerkvoogd gekozen is. De begrooting voor 1883, door den gemeenteraad vastgesteld, bedraagt in ont vang en uitgaaf f15804,16. De uitgaven voor onderwys zyn bepaald op f5774. STATEN-GENERA AL. De Tweede Rmner qam in haar zitting van Dinsdag jl. het ontwerp tot overdracht van het Noordzeekazaal aan den Btaatmet algemeene stemmen aan, vervolgens de overeenkomst met de Hollandsche spoorweg maatschappij met 4} tegen 22 Btemmen. In de vergadering van Woensdag zyn met 49 tegen 11 stanmen een aantal In dische credieten tot een gezamenlijk bedrag van meer dan 12 millben boven de begroo tingen van 1880 en 81 aangenomen, na, uitvoerige discussie over de vraag of goed keuring van dorgelijke credieten niet in strjjd was met de comptabiliteitswet. Donderdag nam de Kaïnor het besluit, het ontwerp tot verbetering van den Rot- terdamschen Waterweg aan een tweede sectie-onderzoek te onderwerpen. De In dische rekeningen over 1867, '68 en '69 zyn, na verwerping van een amendement van den heer Keuohenius, onveranderd aange nomen. VARIA. De Petersburgsche politie kon zioh in het vorige jaar beroemen op eene vangst van nagenoeg 47 duizend dronkemans, de Londensche dito op een buit van ruim 17 duizend losloopende honden en Zwitserland op eene landloopersbevolking van meer dan 30 duizend personen. In hetzelfde jaar werd in Ruslands hoofdstad alleen 25 mil- lioen aan sterken drank uitgegeven en in ons lieve vaderland 23>millioen aan jenever accijns, dat wob byna de helft van de geheelo accijnzen-opbrengst. Limburgs hoofdstad telt 395 drankhuizendat zijn maar 323 meer -dan het maximum der wet toelaat. De Maastrichtenaars schjjnen zioh dus niet angstvallig aan Maaswater te hou den. In 't Frieeohe Bolsward was dezer dagen een vereerder van Bacchus boven zyn feVx><>l^^l^«^l|^lt i4i« li »'#)-11 111 oemen, door de politie in het rundvee stamboek zou worden ingesohreven, zag by naar een kruier om, die hot vrachtje dan ook behoorljjk thuis bracht on daarna het ontvangen kruiersloon in zyn zakboekje notodrde met de by voeging „voor een vol vat jenever." In '81 werden in ons land 1 millioen brieven en lj millioen brief kaarten in 't binnenland verzonden, waar onder 75 brieven en 1168 briefkaarten zonder adres. De post ontving meer dan 36 J millioen dagbladen ter verzending. In Amsterdam zullen een paar dagbladen worden vergroot en nog een paar nieuwe worden uitgegeven. Met het oog op de schaarschte in dat artikel zeker een ver- blydend verschynsel. Ook „om in eene lang gevoelde behoefte te voorzien," zal in Noerlands hoofdstad een „Noderlandsche Eierhandel Compagnie" worden gevestigd. Het tydstip der oprichting had men be ter kunneu kiezen. Een kuiken van den heer Schuvink te Harkema-Opeinde schijnt tooh do onderneming te willen steu nen. Pas 20 weken oud, is het beest be gonnen met alvast wat eieron te leggen. De Doventer slagers hebben de vleesch- pryzen met 10 ets. per kilo verminderd, de Nd. Hollandsche visschers vangen tegen woordig'' in de Texelsche zeegaten baarzen van 10 h 14 pond en, om het alles nog smakely ker te maken, organiseert de koningin van Saksen eene kookkunst-tentoonstelling in het kristallen palois te Leipzig. Jammer, dat Devonter, Texol on Leipzig niet in de buurt van Schoonhoven liggen. Do Pa- njzenaars eton vleesch voor oen beotjo. Ze koopen het in de paardonslaohterjjen, waar van Parijs er meer dan 60 bezit. De Engelsohen gebruiken tegenwoordig 234 millioen pond boter uit het buitenland en do Hollandsche boerinnen brachten in 1840 slechts 43 in '78 reeds 72 millioen pond aan de markt. De „Gron. Ot." vertelt van 22 hollende veulens en het „Rotterd. Nieuwsbl." noemt in één adem niet minder dan vijf personen, die wegge- loopon zjjn. Uit Loiden ia onder andoren de Pret verdwenen. Nog al jammor. - In den Haag denkt men er aan oen Pa nopticum op te richten, 't! Amsterdarasche zal zeker, vooral in de afdeeling beruchte personenplaatsgebrek krijgen. Mjjnheor Engels, wordt aan het Utr; Dgbl. goschre- venis zonder twjjfel over! Liverpool naar Amerika gereisd. Men zegt in gezelschap van bO duizend gld. Dat een good go- woteu het boste reisgeld is, sohijnt Engels to hebben vergeten. Om eenheid in spoi ling by de verschillende departementen te krygen, zullen waarschijnlijk onze ministers nog de „nieuwé" spelling gaan gebruiken. In dit opzioht zullen we dus eindelijk weer eens een homogeen ministerie krijgen. De heer Yan Eek beweert, dat de speel zucht bij hot Nedorlandsche volk in merg en been zit, eu hy geoft den raad, do staatsloterij niet op te heffen, wjjl anders het publiek zou deelnemen aan loterjjen, die veel minder waarborgen opleveren. Drio blikslagersknechts zyn ook togen de afsohaffing. Zij hadden gedurende eenige weken 15 ets. van hun weekloon wogge- logd en trokken dezer dagen ,'f van de 25 duizend. Een buitenkansje had ook een werkman te Tiel. Hij kocht een la tafel voor f 4,25 en meende er een koopje aan te hebben, wat bleek toen hij in de lade ruim f 400 aan coupons vond. Ook „bon-af" was do koopman, die onlangs te Utrecht 5 Japansche vazen van gekleurd porcelein kocht voor f 460 en ze dezer dagen van de hand deed met eene winst van 1190 gld. Antiek was ook de onder wijzeres, die dezer dagen te Oporto over leed. Zo was 108 jaar en genoot eerst sedert 8 jaren eene welverdiende rust. Wel verdiend is zeker wel eens minder goed gebruikt. De Pruisische bevolkingssta tistiek over '81 doet zien, dat men ver keerd doet, de vrouwen de zwakkere helft van ons geslacht te noemen. Van de 5355 inwoners, die de 90 jaar te boven gingen waren 3330 vrouwen tegen 2035 mannen; 231 vrouwen en slechts 128 mannen hadden hun 100ste levensjaar overschreden en in heel Pruisen waren slechts 5 echtparen te vindenwaarvan man en vrouw beide de 100 jaren hadden bereikt. Meer dan 140 gemeenten dingen tegenwoordig naar een onderwijzer of onderwijzeres en niet minder dan 93 onderwijzers naar de noofdonder- wyzersbetrekking in de gemeente Bever- wjjk. In Athene heeft men gebrek aau kleermakers. 200 van daj gild hebben do naald in den steek gelaten, In Genève wandelt zekere Kanpt met schoenenin den vorm van schaatsen eu gpvuld met samengeperste lucht, over het water en te Rotterdam verwacht men eerstdaags de luchtwandelaar Blondin op de koord te zien. Op de straten is hy reeds. De Londensche Sir Rothschild heeft de En- gelsohe soldaten in Egypte eene verrassing bereid in den vorm van 15 duizend lange pjjpen en 15 duizend kilo tabak. Aan zoo iets zouden onze soldaten in Atjeh nog weinig hebben. Eene verrassingmaar in gewyzigden vormviel dezor dagen ook een sergeant te Maastricht ten doel. Voor eene afkeurende hoofdbeweging te gen zyn luitenant-kolonel ontving hij 8 dagen politiekamer en voor zyn eisch om wijziging van het vonnis in hooger beroep 14 dagen provoost. Een Engelschman is van oordeel, dat men in ons land den rang van officier nog beter kan afmeten naar de mate van corpulentie dan naar de oog verblindende uniform. Een kapitein is ge zet, een majoor bepaald dik, een kolonel nog dikker en voor een generaal is het dikwijls niet mogeljjk zyn teonen te zien. Te Woensel werd onlangs eene bruilofts partij gevierd op oene kelderkamer. Het gezelschap was talrijk en zeer levenslustig, de vloer wat oud en niet zeer soliede en het einde, dat de feestvierders met tafels, stoelen, gerechten en al in den vrjj diepen kelder terecht kwamen. Gelukkig keerde de goede luim spoedig bij het gezelschap terug en werd de pret voorgezet in eene kamer, die betere waarborgon aknbood voor eene ongestoorde feestviering. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 21 October. De vergadering der kieBver- eeniging „Krimpenerwaard", 11. Woensdag avond alhier gehouden, word door 21 leden, zoo van hier als van eldersbijgewoond. Tot lid van het bestuur en tevens tot penningmeester werd gekozen de heer Dr. Met algemeene stemmen werd voorts tot candidaat voor de aanstaande verkiezing van een lid der Tweede Kamer gekozen de heer Mr. A. A. Yan Bergen IJzondoorn, burgemeester van Gouda. Maandag 1.1. hield de Sohoon- hovensche IJsclub in het koffiehuis van den heer A. Brandwijk hare jaarlyksche alge meene vergadering, welke zeer goed bezocht was. Na lezing en goedkeuring der notulen deelde de penningmeester mede, dat het boekjaar, niettegenstaande de hooge kosten van de pacht en het schoonhouden van het vischwater, met een batig saldo sloot. Het aantal leden bedraagt 130. Door den heer HrA. Boeck werd mededeeling gedaan, dat hij namens iemanddie onbekend wenschte te blijven, gemachtigd was aan de kas eene som van f25 uit te keeren. Deze mededeo ling werd door den voorzitter met dankbe tuiging beantwoorden hy uitte den wensch, dat dit voorbeeld navolging mocht vinden. De aftredende bestuursleden en commissa rissen werden aljen herkozen. De IJsclub die, behalve het Ijsvermaak te bevorderonook des winters meerder nut sticht, verdient ten volle ieders belang stelling. Door toetreding tot die vereeni- ging werkt men mede tot bevordering eener goede zaak. KANTONGERECHT 1e SCHOONHOVEN. Zitting 20 Oct. 1882. 1. J. S., wonende te L.; 2. 0. d. O., wonende te J.; 3. C. O., wononde te J.; 4. G. B., wonende te L.; 5. J. K., wonende toW.; 6. A. C.v.D., wonende te J.; 7.U. W., huisvrouw van J. v. W, zonder vasto woon plaats 8. S. v. W., zonder vasto woonplaats 9. J. O., zonder vaste woonplaats10. C.d. H., wonende te S 11. A. W., wonende te 8.; 12. 13. J. v, W., wonende te O.; 14. W. F., wonende te C.; 15. II. K., wonende te W.; 16. W. d, G., zonder vaste woonplaats; 17. W. Z., wonende te L.; 18. A. H., wonende te A.; 19. H. H., wonende te K. (driemaal veroordeeld)20. W. B. Pzn., wononde te N. L.j 21. L. Jl., wonende te K.; 22. J. B., wonende to N.; 23. J.K., wonende teS. (twee maal veroordeeld)24. M. N., wonende te S.; 25. W. E., wonende te O.; 26. A. O., wonende teJ.; 27. J. S., wonende te B.; 28. J. B., wo nende te H.; 29. C. d. W., wonende te R.; 30. J. C. N., wonende to A.J 31. J. L. M., wo nende te S. (tweemaal voróordeeld)32. G. v. d. R., wonende te K.; 33. J. 8., wonende to W.; 34. 8. v. W., wonende te 8allen veroordeeld tor zako van „het zioh in ken- nolyken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren wog", 1—30 ieder tot eeno geldboete van f7,50, by wjaubotaling te ver- vangeu door gevangenisstraf vah drio dagen 3134 ieder totoone geldboete van f 15,00, by wanbetaling te vervangm^door gevange nisstraf van zeven dagen;» 35. A. d. K., J. C. H. en J. Z., allen te O., voroordoeld ieder tot eene geldboete van f7,50bij wan betaling te vervangen door gevangenisstraf van drie dagentor zake van „het zich tezamou en in voreeniging in kennelykon staat van droukonsohap bovinden op den oponbaron weg"; 36. P. v. W., wononde te K.; 37. G. v. d. W., wononde te K., veroor deeld ter zako van „hot zich in kennelyken i staat van dronkenschap bevinden op den j openbaren weg, en het maken van nach telijk burengerucht, verstorende de rust der inwoners", beiden tot twee geldboeten, elk van f 7,50by wanbetaling elk te ver vangen door gevangenisstraf van drie dagen, 37. bovendien tot eene gevangenisstraf van drie dagen 38. J. v. Z., wonende te IJ., en 39. F. P., wonende te 8., beide veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie dagen; ter zake van „het zich in kennelyken staat van dronkenschap bevinden op den openba ren weg, bjj herhaling gepleegd." 40. H. V., wonende te J., vrijgesproken van het hem ten laste gelegde feit van „zich op den openbaren weg in kennelijken staat van dronkenschap te hebben bevonden." Afloop van Publieke Verkoopingen van Onroerende Goederen. In openbaren verkoop op 16 October 1882 door Notaris W. J. For- tujjn Droogleever te Gouda gehouden, zijn verkocht Een huis en erf in de Lange Dwarsstraat te Gouda, Wjjk H, No. 142, aan den heer A. Grendel voor f 1010. Een huis en erf aan den Turfsingel te Gouda, Wijk P, No. 71, aan denzelfden voor f 690. En een huis en Erf aan den Turfsingel te Gouda, Wijk P, No. 70, aan den heer B. Muilaart, voor f 710. Gemengd Nieuws. De 21jarige zoon van het lid der Eerste Kamer '-C. is leerling van de 6. klasse van hot gymnasium te Kampen en woont op kamers bij mej. Van Gelder, mo- disto. De kamor moest eergisteren worden „gedaan" en de vrouw dos huizes droeg de zorg daarvoor op aan Dora Seis, de 16- jarige dienstbode. Na afloop harer taak kwam hot meisje beneden en zoide in den winkol, dat alles in orde was, maar dat zij het stof niet had durven afnemon van het boekenrekje omdat daar een pistool op lag. Eene helpster van mejuffrouw Van Geldermejuffrouw v. A., zeide lachend „daar zal ik je wel aan helpen," ging met Dora naar bovennam den met 5 patronen geladen revolver van het boeken plankje, maar liet het wapeu. vallen. On bekend met de inrichting, raapte zij het pistool op onhandige wijze op. Het schot ging af en trof de ongelukkige dienstbode, die zonder oen woord te uiten neerviel eu na een paar seconden overleed. Uit het visum repertum, opgemaakt door Dr. Huber, blijkt, dat de kogel is gedrongen door het slaapbeen en de dood oogenblik- kelijk moet zijn gevolgd. Het lijk ligt in eeno zaal van het ziekenhuis; reeds 3 uren na dezen onwilligen manslag had de in structie plaats van wege de rechtbank te Zwolle. Aan boos opzet valt bij dit on gelukkig voorval niet te denken. Mej. v. A., die nog meer te beklagen is dan haar ongelukkig slachtoffer, is radeloos. Onwillekeurig vraagt men zich af, of de wetgever, die verbiedt, dat aan jonge men- schon beneden zekeren leeftijd sterke drank wordt geschonken, ook niet maatregelen zoude kunnen nemen met betrekking tot het open en bloot laten liggen van geladen vuurwapenen. Maandag-a vond barstte te Moordrecht door een onbekende oorzaak een Hevige brand uit in het huis bewoond door do weduwe van Jan Van Tilburg. Dit huis stond op een half uur afstands van het dorp in den Zuidplaspolder. Gelukkig ontdekte do smid Werkhoven, die ook daar woont, den brand en gelukte het hem de bewoon ster die reedB te bed wasmot hare dienst bode nog uit het gevaar te redden. De brand- weervanhier, die dadelijk toesnelde, mocht het gevaar voor de nabijstaande smederij keeren. Huis en inboedel zjjn totaal ver brand alleen zjjn nog eqnigo bolangrjjke zaken gered. Het Ijjk van den jongeling, die 30 Sept. jl. te Gorinchem verdronk, werd Dinsdag tor hoogte van de Krinkel winkel in de Merwede opgevischt. Woensdag-namiddag te circa 2 uren, bij aankomst te Slikkerveer der salonboot uit Dordrecht, had het volgende ongeluk plaats: Een roeibootje, komende van Krimpen, waar zich 4 personen in be vonden, roeide naar de stoomboot die juist aan den legger lag. Door den sterkon Btroom en het achteruitslaan der stoomboot kwam het bootje in aanraking mot het rad der stoomboot, zoodat het kantelde. Een der personen in het bootje, de heer A. Boshoff, greep het rad der stoomboot, doch geraakte er in beklemd. Aan arm en been gekneusd, werd hij spoedig door toegesnelde hulp gered. De overige personen wisten zich zelf op do stoomboot in veiligheid te stellen. De verraaardo kunstenmaker Arsens Blondin is te Amsterdam aangeko men en zal binnen korten tijd het Amstor- damsche publiek in de gelegenheid stellen zyne talenten en zjjne roekeloosheid te bewonderen. Bjj het hevig onweder, dat op 11 dezer woedde, werden 4 koeien van den veehouder J. M. Lekkerkerker te Benschop door den bliksem getroffen en gedood. Zjj hebben zekerljjk met hun vieren aan den kant der sloot onder een boom gestaan, daar er drie letterljjk op elkaar gevallen waren en de vierde in den sloot. Genoemden landbouwer, vast meenende dat h|j ook met zyn vee een geheel jaar in de assurantie was, bleek hot na inzage der polis dat hjj er slechts voor een half jaar in was. Woensdag-avond was in een kaaspakhuis aan de Groeneweg te Gouda zekere De Zeeuw werkzaamwaar hij yin een hoogte achterover Bchijnt to zijn ge-, vallen, met het gevolg dat hjj waarschjjnljjk terstond overleed. Gis toren-morgen werd al thans zijn Ijjk gevonden. Een horlogemaker te Dresden heeft oen «papieren horloge vervaardigd. Men zogt, dat het oven good loopt als dio welke gewoonlijk worden gebruikt. In eone naburige stad zocht dezer dngen een jongenonder groot ge schreeuw, de „laatste telegrammen" van zekere courant uan den maii te brongen. „Wat kosten zoP" vroog hem een jonge boor, en 't antwoord was: „Twee conton." De royale, jonge boor, juist geeno twee centen bij do hand hebbende, gaf donjon gen oen dubbeltje, zeggende: „Geef er me dun maar vijf; waarop de jongen met een lachenJ: „Dank jo wol menoer," maakte, dat hjj uit de vooten kwam. (Historisch,) 7 M de Koning heeft tan een Wnrtember'gKh leken van gl», «muurdigJ en gewhlkt Üm te dienen «oowel ,oor dekking Je voor staatsie. De Torige week beg»,en «loh twee mennen, met oen doodb.t beteden, neer het hole Ten den heer X. te B-Hege. Deer gekomen belden ej een en Tereochten de dienstmeid, die open deed, de pleets een te wijzen, weer zij de kizt konden neer zetten. De meid Tereohrikte, meer jerze- kerde del zij bepeeld een een verkeerd huiz hedden eengebeld, went dat er hier geen doode een hnis wes. De mennen hielden echter rol, del de kiet wel degelijk door den heer des huize», wiens naam op de deur ztond, bezield we». De meid ging neer boven en nu kwam mevrouw ook mee naar voren om de werklieden te beduiden, dat zij deer niet terecht waren. Terwijl zij echter met de mannen stonden te praten, sloeg haar eensklaps do schrik om het hart. Zonder Lts te zeggen vloog zjj naar boven, en... zjj vond haar echtgenoot dood aan den zolder hangen. Voordat de heer des huizes zjjn plan tot zelfmoord had uitgevoerd, had hjj alles geregeld en zelfs zjjn doodkist be- steld. Dezer dagen is te Berlijn een ambtenaar plotseling overleden, wiens dood, volgens de verklaringen der geneeskundigen, te wjjten was aan overmatig rooken van tabak met een ledige maag. Een waar schuwing voor de hartstoohteljjke rookers, die reeds zoodra zjj 's morgens de oogen open hebben, hun geliefde sigaren opsteken. Als eene bjjzonderheid kan gemeld worden, dat Maandag te Gorinchem niet minder dan 218 konjjnen aan de markt waren. BEURSBERICHTEN. PC. 21 a 4 4 3 1 1876. 2 1 3 5 5 Nederl. Werk. Schuld. Dito dito Dito dito Dito dito 1878 Loten Rotterdam. Loten Amsterdam f 100. Spanje. Buitenl. Dito Dito Binnenl. Portugal, Oblig. Rusl., Obl. Hope 1798. Dito 6e Serie. 1855. Dito Obligatiel. 1864 h f 1000. 6 Dito Obl. Nicol. Spw. 1867/69. 4 Dito Obligatieleen. 1872. .5 Dito 1873. 5 Dito 1875. 4J Dito 1877. 5 Dito 1880. 4 Oostenrijk, Obl. pap. Mei-Nov? 5 Dito Feb.-Aug. 5 Dito zilver Jan.-Juli. 5 Dito Apr.-Oct. 5 Turkije. Alg. Sch. 1865 5 Dito 1869 6 Egypte Oblig. 18764 Dito Spoorwegl. 1876. 5 N. Amerika Oblig. 1876 4j Dito 1877 4 Brazilië Oblig. 1865. 5 Peru Oblig. 1870 6 Dito 1872 5 Gr. Russ. Spw. 5pC. aandeel. Rubb. Spoorw. Jelez Griasi. 5 Dito Poti Tiflis a f 1000. 5 Dito Jelez—Orel5 Hong. Oblig. 1867. 5 Dito Loten 1870. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Centraal-Pacific. Oblig. 6 Theiss-loten4 Antwerpsehe loten. 1874. 3 Oct. 66 J 80 102 J 102 1001 1101 27* 431 261 53 f 97j 77 j 941 75 B 841 85A 76[ 88 67/, 64t 641 65 J 65j 131} 71 92} 111} 1171 101 i 155 11} 120} 83 87} 88}} 95} 100} 52} 91 92} 96} steed: Het afgraven van een gedeelte kade langs de gewezen Hoogen Boezem, het dem pen eener sloot en het ophoogen van ter reinen. Na inBchrjjving en opbod, werd dit werk afgemijnd door H. Zaanen Cz. van Ammerstol, voor de som van f790. •BEBG-AMBACHT, 20 Oct. De jaar wedde van het te benoemen hoofd aan de 2e openbare lagere school, aan den Hoogen- dijk, is vastgesteld op f 900. De bestaande le openbare lagere school, in de kom der gemeente, zal door een nieuw gebouw met 6 lokalen vervan gen worden. De 19e reeks leesbeurten in de Ver- eeniging: „"Winterlezingen" werd op Dond. 19 Oct. geopend door den voorzitter, den heer J. G. Bettink, welke de novelle „Een Vriendendienst" van JuBtua Van Maurik voordroeg. Bjjdragen werden geleverd door den spreker en de hoeren D. Oskam, H. Bezemer, A. Blanken Dz. en G. De Vreugt. •KRALINGEN20 Oct. In de afgeloopen week werden alhier aan de markt verkocht 72 winterzalmen. Prijs f 2,30 tot f2,60 per half kilo. •NOORDEDOOS, 18 Oct. In de Zaterdag jl. alhier gehouden vereenigde vergadering van Ingelanden van de polders Noordzjjde, Botersloot, Grootewaarden Over-Slingeland, is besloten: de besturen dier polders te machtigenrechtskundig advies te vragen betrekkeljjk het jacht* en vischrecht onder deze gemeente. ♦POLSBROEK, 20 Oct. De op Maan dag gehouden verpachting van het recht tot baggeren in de vlieten, het waterschap Polsbroek toebehoorende, heeft opgebraoht de som van f44,50. Burgerlijke Stand. Gem. Sohoonhoven. Van 13 tot 20 October 1882. Geboren: Gerrigje, ouders A. Lommerde en M. De Bruin. Joanna Henrica, ouders M. De Wit en G. J. Tennissen. Ondertrouwd: H. F. De Leeuwen A.M. SM> J. De Vries en A. Njjland. Getrouwd: H. Teerink en O. Koppenol. Overleden: A. M. Klip, oud 11 jaren. CORRESPONDENTIE. De wensch van den heer v. B. zal door den samensteller zooveel mogeljjk in acht genomen worden. 50-jarige Echtvereeniging van J. F. HEILIGERS S. VAN HOUWELINGEN. Bleskensgraaf en Hofwegen, 22 Oct. 1882. Op den 22en September jl. overleed te Gouda mjjne geliefde Zuster LOUISE MATHILDA. G. A. VAN STEEL. Voor de vele bewijzen yan deelneming, betuig ik mijn dank. Wegens buitenldndsche betrekkingen eerst heden geplaatst. MARKTBERICHTEN. Schoonhoven, 18 Oct. Boter: le qual. 72 ct., 2de qual. 68 ot. per half kilo; kaas f 30k 32, vette varkens 25 h 28 ct., overloo- Heden overleed, na een langdnrig doch geduldig lyden, tot diepe droefheid van mjj, mijne Kinderen en verdere Familie, mjjn hartelijk geliefde Zoon HENDRIK GE RARD 'T HOOFT, in den jeugdigen leeftijd van 25 jaren. Wed. 'T HOOFT, ,geb. KREIJVELT. Gorinchem, 20 Oot. 1882. Voor de menigvuldige bewijzen van be langstelling en hoogachtingzoowel van hier als elders, ter gelegenheid van onze vijf en twintig-jarige Eohtvereeniging qn- f289iSi%fia,Xernm ''dervonden, betuigen wij, ook namens onze f 12514, vette kalveren 24 a 26 ets. per ]7:lljfll,an nnmn hnrtaliik-an dank. f12 514, vette kalveren 24 a 26 ets. per half kilo, nuchtere dito f6 5 8 per stuk aardappelen Kleingeel f 4,75, Zeeuwsche Jammen f4,80, Wolkammers f3,80, Poters f2,40 per Hectoliter. Hennep Schil f18 5 20, Bint f16 518, Gelling f 18 per 50 kilo. Hennepzaad f8510. tiouda, 19 Oot. Kaas. le qual. f30 5 32,00, 2e qual. f26 5 29. Aangevoerd 109 partyen. Handel vlug. 1 November a. s. groote kaasmarkt. Boter: goeboter f 1,55 5 1,65, wei- dito f 1,35 5 1,45 per kilo. Gorinchem16 Oot. Bjj een aanvoer van ongeveer 350 stuks vee was de handel heden, vooral in kalfvee, vrjj vlug. Pry zen: enkele zware kalf koeien f260 a 330, mindere qual. f 160 a 240, dito vaarzen f 150 5 230, vare koeien f 125 5 180, melk koeien f 130 5 240, hokkeling ossen f 85 5, 150, dito stieren f75 5 130, graskalveren f25 5 75, nuchtere kalveren f 8 5 15. Varkens, eenigszins zware 51 5 53 ot. Ïer kilo, fokvarkeris van 6 5 8 weken f 6,50 9 per stuk. Rotterdam, 16 en 17 Oot. Aangev. 2 paar den, 1609 runderen, 219 vette en graskal veren, 4 nuchtere kalveren, 900 schapen of lammeren, 346 varkens, 311 biggen en 4 bokken of geiten. Runderen: 1ste qual. 84 ct., 2de qual. 67 ct., 3de qual. 48 ct.; Kalveren: lsto qual. f 1,00, 2de qual. f 0,80; Schapon 92 ct., alles por kilo. Wei varkens 53 tot 54 ets. per kilo. Hennepzaad, f9,00 5 10,50. Bodegrnven, 17 Oct. Op de weekmarkt werd heden aangevoerd: Kaas, 125 wa gens te zamen 6658 stuks, wegende 33.290 kilo, prjjs le soort Uoudsche f28 5 30,50, 2e soort f24 5 27; hieronder 10 wagens Derby-kaas, le soort f 27 5 29,00, 2e soort f 23 5 26. 1 wagen Edammerkaas, a prijs f32,50. Handel matig. Boter niet aan gevoerd 4 koeion, 11 schapon, 1 varken eu 44 biggen. Handel stug. Vervolg der Nieuwstijdingen. ALBLASSERDAM, 19 Oct. Van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, weril heden met goed gevolg te water gelaten oon ijzeren RijnzeHschip, voor rekening van den heer F. E. Terwindt, te Pannerden. Daarna werd do kiel gelegd voor een dergeljjk schip, „Sybilla" genaamd, voor rekening van den heer W. Van Lfth, te Dordrecht. •BERG-AMBACHT, 19 Oot. Door schout en heemraden van den polder werd op Za terdag 14 Oct. jl. ter Polderraadkamer -aanbe- Kinderen, onzen hartoljjken dank. O. J. VAN BEEKUM. A. VAN BEEKUM— VAN WIJNGAARDEN. Noordeloos, 16 Oot. 1882. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bjj het overlijden mjjner ge liefde Dochter WILLEMPJE HEILTJE, betuig ik, ook namens mjjne Kinderen, mijnen oprechten dank, en in 't bijzonder ook aan hen, die der overledene op zoo harteljjke wjjze de laatste eer hebben bewezen. A. O. VAN LOMWEL. Ameide, 19 Oot. 1882. De Heer en Mevrouw VAN OOSTEN SLINGELAND - CAMBIER VAN NOO- TEN betuigen bjj deze hunnen dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de geboorto hunner Dochter ontvangen. Sohoonhoven, 21 October 1882. Bjj een Weduwenaar zonder Kinderen wordt zoo spoedig mogeljjk gevraagd eene tUBSchen de 40 en 50 jaren oud. Adres, met franco brieven, lett. M. H., aan A. BRINKMAN, Courantier te Gouda. zal op De ERVEN en LANDERIJEN ff i>^~te Ouderkerk a/d lJaeel, op den 18. October 1882 ten overstaan van den Notaris SPRUIJT aldaar geveild, zyn in bod 1 op 1375,— 2 550,— 3 1400,- 4 876,— 5 6000,- 6 4800,- 7 4100,— 8 2650,- 9 2400,- 10 3300,— 11 1100,- 12 8000,— Te zamen 30550,— De afslag en oombiagtie blijft bepaald op Woensdag den 25>. October 1882, des voormiddags ten 10 ure, ten hnize van A. BROERE te Ouderkerk a/d IJseel. Openbare Vrijwillige te tengevolge van vertrek naar elders, op Dinsdag den 7. November 1882, des avonds ton 5 ure, ten huize van A. BROERE, Herbergier aldaar, van: Een zeer net en gemakkeljjk ingerigt dubbel waarin: 4 geplafoneerde Kamers, Logeer kamer, ruime Keuken, Msngelhuis, groote Zolder en Kelder; voortsnog een KOETS HUIS en PAARDENSTALLING naast het gemelde Hoerenhuis; en de by een en ander behoorende alles gelegen te Ouderkerk aan den IJssel, in het dorp en uitkomende aan de rivier, en zulks ra drie percelenbij biljetten omschreven. Voorsobreven onroerende Goederen, thans behoorende aan- en in gebruik bjj den Heer Dr. A. H. A. VAN ROOJEN, zjjn te be- zigtigen tegen en op den 6. en 7. Novem ber 1882, des namiddags tussohen 1 en 4 ure. Te aanvaarden uiterljjk den 15. Decem ber 1882. Betaling der kooppenningen op den 2. February 1883. Nadere informatiën zyn te bekomen ten kantore van don Notans G. J. SPRUIJT te Ouderkerk a/d IJssel. De HOFSTEDE onder Hekendorp, in vorige couranten en bij billetten breeder omsohreven, is ingezet als volgt: 1. De Bouwmanswoning enz., groot H. 12.25.10 op f28000. 2. Uiterdijks-Bouwland groot H. 1.10.90 3. Dito groot H. 0.76.40 4. Wei- en Hooiland groot H. 3.94.94 5. Uiterdjjks-Bouwland groot H. 0.41.40 6. Wei- en Hooiland groot H. 2.34.85 3300. 2700. 9300. 1500. - 8000. Totaal H. 20.83.69 op f52800 De toeslag in perceelen, combinatiën en masBa bljjft bepaald op Vrjj dag 27 Oc tober 1882, des voormiddags ten 11 ore, in het Koffijhuis „de Roos" te Oudewater, ten overstaan van den Notaris VAN BLA- RIOUM aldaar. Openbare VrijwUlige C. B. VAN BAAREN te Sohoonhoven zal op Dinsdag 31 Ootober 1882, voor middags half tien ure, in het Koffiehuis „DE DRIE HENNIPBOSSEN" in het openbaar verkoopen: waarnemen. De Uitgevers S. A W. N. Van Nooten te Schoonhoven bezorgden een zeer good- koopen en toch netton druk van de „Grond wet van het Koningrijk dor Nederlanden". Nu de grondwetsherziening algemeen bespro ken wordt, zullen velen de gelegenhoid waarnemen om sioh voor 10 cents een exem plaar aan te schaffen. Het Vaderland. aU: een Mahoniehouten Cilinder Schrijf bureau, Kasten, Veerenbed, Tafels, Stoelen, Pendules, Klokken, Spiegels, Schilderjjen in olieverf, Oleografiën, Cornet 5 Piston, Kagchels en Haarden, Draaibank, een partij Porcelein-, GlaB- en Aardewerk, Petroleum lampen, alsmede een zoo goed als nieuwe Hnndbrnndspuit met toebehooren, een par tijtje Goud en Zilver en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. Te zien daags te voren van 9—12 en van 2 tot 4 uren. Die hier nog Goederen zonde willen bijvoegen, gelieve daarvan in tjjds opgave te doen ten kantore van voornoemden Deurwaarder, die desverkie- zende ook voor de afhaling zorgt. Om de redenen, welke zjjn vermeld in de Gondsohe en Schoonhoven- sche Couranten en die nader uitvoeriger onder de oogen van alle Kie- Sers zullen worden*gebracht, wordt bjj dese voor de verlriezing van 7 November aanstaande ten sterkste ondersteand en aanbevolen de Candidatuur van In plaatsen waar deze Assurantie niet is vertegenwoordigd, worden AGENTEN gevraagd. Vereischten zjjnkennis van Vee en goede referentiën. De Ondergeteekende H. ROZENDAAL Hzn., Bouwman te Langerak, gevoelt sioh gedrongen publiciteit te geven aan bet feit dat de Direotie der Nationale Vee-Aeau- rantle Bank, hem heeft gemachtigd, om, in overleg met den Heer O. VERHOED Agent, en op attest van den Heer D. GOEDHART, Veearts, te mogen overgaan tot den verkoop van een aan kliertering lijdende vaart, welke voor 90,00 waa veraekerd en f 24,00 heeft opgebracht. UJ Terwijl dus van sterfte nog geen sprake was, is de sehade van f 66,00 onmiddei- ljjk vergoed, waarom Ondergeteekende aan gemolde Direotie openljjk hulde brengt LANGERAK, 30 September 1882. (geteekend) H. ROZENDAAL Hz. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 October 1881. Deze Maatschappij de eenige van dien aard, welker Statuten bjj KONINKLIJK BESLUIT zjjn goedgekeurd levert eiken waarborg aan hen, die zich doen vervangen bjj de Nationale Militie. Betalingen gesohieden geheel naar verkiezing, ook na vjjf jaren. Prospeotussen gratis en franoo. Voor deelneming vervoege men zioh bjj den Heer J. W. C. VAN DER WERF te Gouda, Crabethstraat 240, en bjj den Heer GEELHOED te SehoMahoven. verkrijgbaar in het C0MEST1BLES-MA6AZIJN van Vinaigre aux flues Herbes Vinaigre Aromatique per per flacon. 1,25. 0,90. Wjjnflesoh. ƒ0,75. 0,50. 0,30. „0,15. 0,10. 0,06. 0,12. 0,08. 0,05. 73 Cents per flacon, waarvan men door bjjvoeging van water 7 wjjnflesschen buitengewoon sterke en geu rige Wijnazijn kan maken, die nimmer bederft en daardoor boven alle soorten is aan te bevelen voor inleggen en inmaken, terwjjl men 14 flesschen gewone Wijnazijn daarvan kan verkrjjgen. Groote voordeelen dos voor bewoners van Dorpen, Boerderjjen en Buitenplaateon. Pure malt Vinegar Kruiden-Azjjn Vruchten-Azjjn Frankforter Rozjjn-Wjjnazjjn Frankforter Wijnazjjn Frankforter Bieraajjn Hollandsche Rozjjn-Wjjnazjjn Hollandsche Wjjnazjjn Hollandsche Bierazjjn KANTOOR LANGENDIJK. B 847, belast zich met den aan- on verkoop van Effecten en Coupons, het Incaaseeroa on dteconteertffkn Wiseels enz. enz. f Voor één jaar vaat togen een rente van 4 pCk. zes maanden a a »3I» t Voor drie maanden vast of met veertien dagen opzegging tegen een rente van 3 püt Met drie dagen opzegging 2} pCt. Bedragen van f 80Q0,en daarboven, tegen de prolongatierente en conditie der Amsterdamsche beurs. Over de 5 deposito gegeven gelden kan, zonder eenige kosten, ra eens of by gedeel ten per kwitantie worden besohikt. Het Bestuur, Commissarissen van Toezigt, Mr. J. A. ALTING BÖSKENDireoteur. W. J. U. VAN ROOSENDAAL, Notaris. 0. VAN ANDEL Tz.Koopman. B. JANSE Jz.Particulier 's Hage. ARIE SMIT, Burgem. van Vlissingen. VAN DAM VAN NOORDELOOS. HpuiNtrant No. 232 te Amsterdamplaatst allerlei DIENSTPERSONEEL j (mits voorzien van goede getuigschriften), tevens beveelt zjj «iöh steeds i totl het bezorgen derzelve. Postzegel voor antwoord. N.B. Spoedige plaatsing, geene vooruitbetaling der koeten. Sohoonhoven, Haven bjj do Hork, lo GEDISTELBEBD, WIJN, LIKEUR en BIEREN, TABAK en SIGAREN. Ontvangen verscheidene nieuwe merken Sigaren, van af 2 Cents en'hooger, con- ourreerende prijzen. Likeuren van af 50 Cents de flesch. Punech van af 75 Cents de flesch. Roode en Witte Bereenwljn van 50 en 55 Cents de flesch. Uredaache Ontbijtkoek, Poeder- en Koek». jen Chocolaad onz. enz. s VOORHANDEN: Kanioor-Agenda'a voor 1883, met ruimto voor iederen dag tot het maken van aan- teekeningen. Prjjs 60 en 75 Cents. Alsmede Koopmana-, Kantoor- cu Huiahoudelijk dagelijkach fttytboek, voor het jaar 1883. In linnen bandjo met tasch. Prjjs f 1. Boekhandel van S. A W. N. VAN NOOTEN te Sohoonhoven. UITRUSTINGEN VOOR DE INDIAN. ■fegnutigvr. kun. Overhead., ter wa—«h!e* inde». BEN P. G., goed kunnende melken, wensoht plaatsing, liefst zoo spoedig mogeljjk. To bevragen bjj ADRIAAN EIJKEL- BOOM, in Benedenberg, Bergambacht. bjj P. KRAMER te Stolwijkoene flinke gen 1 November of vroeger. Adres liefst in porsoon. oen bekwaam P. G., om dadeljjk in dienst te treden. Te bevragen, onder letter W., aan het HULPKANTOOR te Groot-Ammers. Opgericht in 1858. DA!}, hoek VIJGENDAM 15-17, AMSTERDAM. KOOPEN en VERKOOPEN EFFECTEN, COUPONS, LOTEN enz. tot den Koers van den dag. Sluiten PROLONOATIEN on geven onmiddelljjk Voorschot op Effocten. voor het KONINGRIJK der NEDERLANDEN, teHertogenhoHch ronokert tegen BRANDSCHADE, KOR RENDE en ONROERENDE GOEDEREN, zondor inleg of voorachotop vaste en zeer matige promie. HOOI on VEE kan ook verzekerd worden voor den tjjd van zenen negen maanden. Tot het aanvragen van verzekering en om nadere inlichtingen ge lieve men zich te wenden tot den Agent te Ouderkerk aan den Uaael, den Heer M. L. SPRUIJT. L. fP

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 2