tMIMM BttilWlliM RIETGEWAS HOFSTEDE WILLESKOP. Beukenhout Briquets, PUBLIEKE VBmCllTlNG van T. GOEDEWÜGENT in Effecten en Coupons, Markt, A 146, Opgaande- en Fruitboomen, Heestergewassen, Doorbloeiende Rozen. Voorts Plantsoenen, enz. enz. Nemen commissiën aan door tusschenkomst van den Heer Jb. DE JONG Jr. te Lekkerkerk, den Heer ANDRIES DE HAAN te Nieuw- Lekkcrland en den Heer K. GELDER- BLOM te Streef kerk, en zijn eiken Woens dag te spreken of te ontbieden in het Kof fiehuis van den Heer D. C. DEN HOED te Schoonhoven. 3- en 4jarig RIJSGEWAS, TEEN VOOR 'T MES, STIKTEEN 38 Opgaande WILGEBOOMEN en Rijsgewas van Knootwilgen. 4- jarig Rijsgewas, H. A. BOECK, Commissionair in Effecten en Loten, is van af heden EEK VOONBDIS, waarin WINKEL en SLIJTERIJ (met Vergunning), SCHUUR, ruim TERREIN of OPEN GROND en WATER, alle, ne vena elkander buitendijks aan de rivier de Lek en groot 26 A., 01 O., zoomede oen Wei-en Hooiland, f19000 en f 2000. Aanbesteding. SCHOOLGEBOUW, bestaande uit: 7 LOC ALEN, PRIVATEN, GYMNA8TIEKLOCAAL en SPREEK KAMER, met de daarbij behoorende le- verantiën. Aanbesteding. LEVENSMIDDELEN en Brandstoffen. Verzekering-Maatschappij OP HET LEVEN, tegen Invaliditeit en ongelukken, gevestigd to Gravenhage. SOLIEDE AGENTEN kunnen geplaatst worden. Zich te adres seren by bovongonoemden Hoofd-Agent. J. DE LANGE, Kleermaker, Schoonhovefi. f 150,000, benevens PRIJZEN van: l8te qualileit Paardenhooi, verkrijgbaar in pakken van 100 Kilo, f 4,75. DORSCH-LEVERTRAAN van H. SARDEMANN te Emmerik a/d Rijn, onderzocht en aanbevolen door: WEI-, HOOI- EN Boomgaardlanden, te zamen groot 13 Hectaren, 93 Aren, 52 Centiaren, staande en gelegen in de gemeente HOOILMD «o KADE, groot 1 Hectare, 83 Aren, 40 Centlareil gelegen in den Melje-polder, onder de ge meente Bodegraven. A»., EENE ZITBANK, in de Hervormde Kerk te Oudewater, Letter A, nummer 7. WEI-, HOOI- en BOUWLAND, gelegen grootendeels in dezelfde gemeente, aohter- en by de Bouwmanswoning en overigens in de gemeente en polder Ber ken woudé, te zamen groot EEN HUIS, ingerigt tot 2 Woningen, met SCHUURTJE of ZOMERHUIS, verder Getimmerte, ERF en DIjJK, staande en gelegen in de ge meente 0UDEBKERK a/d IJSSEL, in den polder de Nesse, aan den Groenendyk, te zamen groot 8 vierk. Roeden, 75 vierk. Ellenbehoorende tot den boedel en de na latenschappen van wylen de Echtelieden ARIE KREUK en AALTJE VERHEIJ. Te aanvaarden dadelijk na de toewyzing. Betaling der kooppenningen 1 Decem ber 1882. Openbare Verkooping. Wei-, Hooi- en Bouwland, op den Beemd onder S- 3 perceelen RIETGEWAS r on OPENBARE VERKOOPING van HOFSTEDE, genaamd «Stadwijk”, gelegen onder Wllleskop op Blokland, bestaande in: BOUWMANSWONING met ACHTERHUIS, SCHUUR, 2 HOOIBER GEN en JAGT en VISSCHERU. RUS-, TEEN- en RIETGEWASSEN en BOOMEN, ten overstaan van den Notaris BODDE. Te Lexmond, op Woensdag 1 November 1882, ’s morgens 10 uur, in „DE 3 SNOEKEN.” Te Meerkerk, op Dinsdag den 7. November 1882, ’s morgens 10 uur, bij ROMEIJN. pont, zal de passage het Veer tusschen Kri GECABB0NI8EERD LOPIK. AAHSTEKELIJKE ZIEKTEI W. KOOIMAN Jz., Handelaar in Steenkolen, C O U D A. T. van der Molen Mesman Zonen, B00MKWEEKER8 Wordt te koop gevraagd: EEN EZEL, Het regt van Visscherij in den polder Giessen-Oudebenedenkerk, mede met geringe uitzondering. Hardinxveld, Ongeveer 35 Hectaren 16 Hectaren TEEN VOOR T MES, STIKTEEV, lop -nm- pen a/d Lek en /Vteuw- Lekkerland voor Rij tuigen en Vee gestremd zijn van af Maandag 23 tot en met Woensdag 25 October. De Administrateur. VERHUISD naar het HUIS van Mevr, de Wed. DE WILDE, Ingang voor Kantoor en Huishouding in de Koestraat. WOONHUIS Wei- of Hooiland, Krimpen op de Lek, en breeder bij billetten omsohreven. Zijnde de perceelen buitendijks, door derzelver uitgestrektheid en ligging aan de rivier, tot uitoefening van handel of oprigting eener fabriek bijzonder geschikt. Aanvaarding en betaling der kooppenningen op 1 January 1883 of vroeger bij overeenkomst. BENSCHOP, HET BOUWEN AANBESTEDING Eerste Nederlandsche DE VERK1 Heeren Overjagen van af 45 tot 12 Golden. Heeren Demi-Saisons van af 11 tot 30 Galden enz. en:. SCHOUWBURGLOTEN. Gebrs. BLOM, J. M. VAN MINDEN, Geëxamineerd Tandheelkundige, Dubbele Buurt, GOUDA. BODEGRAVEN, aan den Straatweg, naby de Nieuwerbrug. S T O L W IJ K bij veiling en verhooging Ouderkerk aan den IJssel, op Vrydag den 27. October 1882, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van A. BROERE, Herbergier in het dorp aldaar, van: 5.46.20 Hectaren Hoog- Blokland. Rijsgewas n nootwilgen. Boekjes, waarin de perceelen zijn om schreven, zijn op aanvraag verkrygbaar: By TEUNIS VAN DER PLAS en MARI NES VAN KEKEM te Hardinxveld, by L. P. VAN LOMWEL te Amelde, by ANDRIES VAN VEEN te Meerkerk en bij Notaris BOLL voornoemd. GRIENDHOUT EN TEEN gelogen onder de Gemeenten IJselstein, Vreeswijk, Vlansn, Jutfaas en Ouden-Rijn. Openbare Verkooplrigan van Wegens re- 8, W hall van I Zoi Bui gemerkt GOUDA. 92^^* Depöthouder de Heer C. F. VAN DEN BERGH te Htolwljkereluls. Maandag den 30. October 1882, des middags ten 12 ure, zal aan den watermo len no. 3, bewoond door P. VAN DEN WIJNGAARD te Lopik, publiek worden verpacht Van het Waterschap Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven. Het RIETGEWAS, staande langs kade en kerkvliet, tegenover den Slangenweg, in de gemeente Vlist. Inipuitlo, VI» Ut Rosd* Krui» nu A. Bouvier,ipolht X«r te Pary*,,weMi te wte- ■te* d»f<n «Mater mbv» andere Mandeling ,pm Mtei'ne of veroudarde vloeiing», willen vloed Mi.De u f la tekende resultaten van dit middel en de •takenden genetingen eedert B5 jeren, rijn er den Melen waarborg voer.Men volg» nauwkeurig liet «eorerbrift. - orpot in allk ooiob apotiikkbn. Rotterdam: VAN SANTEN KOLFF. Deze Courant w Prys: voor Schoonho door het geheele rij Boekhandelaren, Post voor huishoudelijk gebruik hoogst gemak kelijk en voordeelig, geven, na eenige «ogen blikken met vuur in aanraking te zijn ge weest, gedurende 10 A 12 uur, zonder reuk of walm, een hooge gelijkmatige warmte, welke door geen andere brandstof kan ver kregen worden. Ook voor verplaatsbare kachels zonder pjjpen bijzonder aanbevelenswaardig. Verkrijgbaar bij Oude Haven, SCHOONHOVEN. Prijs per 100 f 3,50, vrij aan huis. Prijs per 500 - 16,50, vrij aan huis. neemt gelden h deposito i\ 4°/0 jaars, te- rugvorderbaar ten allen tjjde, mits een halve maand te voren waarschuwende. Voor bedragen van f 1000 en daarboven wordt onderpand in solide fondsen verstrekt. TIE BOSKOOP, leveren tot concurreerenden prijs alle soor ten van vlug bij den weg en zonder gebreken. Aanbiedingen met franco brievenaan het Bureau dezer Courant. En MK** D® Notaris BOLL te Gorin- chem zal verkoopen: Op Donderdag 2 Nov. 1882, ’s namiddags 5 uur, bij H. KOENS Jr., in „De Drie Snoeken", te eenige Perceelen Op Donderdag 16 Nov. 1882, ’s voormiddags 10 uur, te M E E R K ER K, by HOMEIJN, Ongeveer 4 Hectaren De Noted. W. A. MEIJBOOM middags ten elf ure, ten verzoeke van de "Weduwe en Erven van wijlen den Heer A. VAN DER HEUL, ten huize van den Logementhouder K. ROEST te Krimpen op de Lek, in het openbaar, in vier per ceelen, verkoopen: en verderen OPSTAL, ERF, BOOMGAARD, TUIN, DUKGROND en WATER' binnen dijks, zamen groot 24 A., 39 C., en eindelijk nog oen perceel groot 96 A., 30 O., op het Oosteinde over de Wetering, een en ander te Dagelijks, except Zondags, met verlof der bewoners te bezigtigen en inlichtingen te bekomen bij voornoemden Notaris. jn Op Dinsdag den 31. Ooto- ber 1882, des voormiddags ten uftSSF 11 uur, zal ten huize bewoond door JOH. SCHOUTEN te Benschop, aan den Polsbroekerdam, publiek worden ver kocht: EEN PERCEEL groot 6 Hectaren, 36 Aren, 56 'Centiaren, gelegen in de gemeente op do Zuidzijde, nabij den Polsbroekerdam. Te aanvaarden bij de betaling der koop gelden. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W. H. J. GAM BIER VAN NOOTEN te Lopik. den waarop ingeschi de GELDLEEN1NG meente, groot Haastrecht, 21 October 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. A. DUPPER Aan., Burgemeester. T. J. DEN HARTOG, Lo.-Secretaris. BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Oudewater zullen op Vrijdag den 10. November 1882, aes middags ten 12 ure, ten RAADHUIZE aldaar, publiek aanbesteden van een Aanwijzing in loco zal geschieden op Vrijdag den 8. November a. des middags ten 12 ure. Nadere informatiën te bekomen bij den Architect M. O. VAN WIJNGAARDEN te Oudewater, by wien, tegen betaling van f 1,bestek en teekeningen op franco aanvrage te verkrijgen zyn. Oudewater, den 17. October 1882. De Burgemeester, HAENTJEN8 DEKKER. De Secretaris, J. A. MONTIJN, L. 8. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Hoog-Blokland zullen op Dondèrdag den 26sten October a. s., des namiddags ten 121 ure, in het GL MEEN TEHUIS aldaar, onder nadere goed keuring van Heeren Gedeputeerde Staten der Prov. Zuid-Holland, in *t openbaar aanbesteden: Het OPMAKEN en BEGRINDEN van den Hoog-Blokland- scheu weg, strekkende van af de Herv. Kerk te Hoog- Blokland tot aan den Haar- weg onder Gorinchem lang 2985 Meter. Aanwijzing in loon zal plaat, hebben Donderdag 19 October a. s.des middags ten 12 ure. Insohryvingsbiljotten kunnen tot op het oogenblik der besteding yracbivry worden ingcleverd ter Gomeento-Secrotarie, alwaar van af heden het bestek ter lezing ligt en tegen betaling van 1»,verkrijgbaar is, alsmede by den Boekdrukker T. HORNEER te Gorinohem en don Heef SWETS te Leksmond. Burgemeester en Wethouders i Hoog-Blokland, De Burgemeester, W. LOT8Y. De Secretaris, F. DEN HARTOG. Hoog-Blokland, 12 Oct. 1882. van Op Woensdag 1 November a. s., zal onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, ten Bureele van den Gamizoens-Kommandant alhier, worden aan besteed de lovering van: VLKESCH en VET, SPEK, ZOUT. BRANDSTOFFEN, benoodigd voor de Menages der Instructie- Compagnie, gedurende het tydvak van 1 Januari töt 31 December 1883. De gewijzigde Voorwaarden der aan besteding liggen dageiyks, behalve des “rndags, van 10—2 uur ten bovengemelden ireele voor gegadigden ter lering. De Voedings-Commissie De Kapitein, Voorzitter, R. VAN MAN8VELT. De le Luitenant, Secretaris, W. VOSMABK. Dterlwpendo en tl|dell|ke KAPITAAL- VKRZEKXRINGÏNWEDUWEN- en WEEZENPENBIOENEN, d.dolljk Ingean- de en utlfteetelde LIJFRENTEN, veran kering tegen ONGELUKKEN OP REIB en uit het beroep of bedryf voortspruitende. Inlichtingen zyn to verkrijgen by den Hoofd-Agent M. L. SPRUIJT te Ouder kerk aan den IJmcI. het oogenblik da schrijven staat het met datuur voor de verkiezi ter vervulling van de van den heer Patyn onti niet zeer gunstig. De anti-revolutionaire candidaat gereed, en de wat hun te doen staal de Beaufort aanvaardt heeft verklaard zich bi zullen aansluiten, hij program”, derhalve hi meer te vragen. Ongelukkig 'staan de diging lang zoo goed nii Der verdediging, voi De verkiezing in het een gëbeurtenis, waarvar licht te overschatten'is. strijd, de moed onzer andere districten zal ei knakt; behouden we v zal nieuwe bezieling wo: waar men op het punt zegepraal van het anti-ri als iets onvermijdelijks Ieder kiezer in ons dit zware verantwoordelijk he van één man kan de k« hangen. Bezitten de vrij niet het vermogen, hun krachtsinspanning te wel zyn de dagen waarin N worden medegeteld ond' vende staten van Europ Dan gaan we mede in reactie, die de volken vei werktuigen. De liberale kies vereen i schillende onderkieédistr Tfcbbön^het bewijs gele ernst van hot oogenb de eenstemmigheid, waai candidatuur van den '1 IJzendoorn is geproclame met blyde hoop. Ongelukkig heeft Gou gemeend, de opdracht ni vaarden. Hoe diep dit besluit oi moeten ons er bij nede Van Bergen IJzendoorn man, dan dat we andere tige redenen mogen on de Intusschen, zijn we c de anti-revolutionairen i verhouding gekomen. Het gevolg is niet uitgei kiesverenigingen zyn el gaan, en hebben verschil! voorloopig geproclameerd Alzoo bestaat er groot snippering van stemmen, inspanning by hel verkie geen de nederlaag slecht werken. We zullen ons wel daarvan een verwijt te m niet, of men wellicht t candidatuurVan Bergei voorbarig is geweest, er had moeten vergewissen beschikbaar stelde; er is, evenveel vóór alp-tegen min wenschen we oude of nieuwe pogingen om,t< te geraken wel met ’de zyn beproefd. Er zyn mi len genomen .of ook wel, zulmd, die eensdeels van oi zyn geweest op het vc anderdeels de positie aann konden hebben, dat all /onderwerp van bespreking één ding is er, - waarop willen leggen: Er zij eendracht. We treden in geen vi verdiensten der verschilh didaten. De yryzinnige nu eenmaal niot aan een is haar plicht en haar het dan ook, door der aard der dingen, een elei zyn. Doch krachtens spreekt elk liberaal man uit, en behoudt hij een op zyn sjiem. Toch herhalen we onzei Er zy één dracht. Geen eendracht op hoi Maar een eendracht, o eenslemming, op samenw< Op den dag dat ons 1 vergadert te Gouda de nigmg‘ om een keus te loopige candidate!). Wie van hen de mee halen, hij aanvaarde de heid, hem op de schoi niuun, die Zaterdag woi zy het vereenigingspunt niet het anti revolutions kunnen vereenigen. Is men hiei toe vast be stelling van elke ander van het leedwezen dat man zyner keuze tot i Alle Goederen worden beneden alle con currentie geleverd. Trekking 1 December, met een Hoofd prijs van f 15,000, f 5000, f 3000, f 1000, f 100, f 75, f 50, f 25, t 20, 1 10, 5. Verkrjjgbaar bij'den Heer H. A. BOECK te Schoonhoven. GEPERST door Ondergetee- konden oene lading Stalhouders. Het is nu ruim 39 jaar dat hij onaf gebroken Schoonhoven wekelyks heeft be zocht; het vertrouwen, dat hij zich heeft weten waardig te maken door het plaatsen van KUNSTGEBITTEN en TANDEN, stelt hem in de gelegenheid dat velen zy- ner patiënten bereid zyn aan belangheb benden informatiën te willen geven. KUNSTGEBITTEN en TANDEN wor- den volgens de laatste methode door1 hem geplaatst, zonder wegnemen der aanwezige oude wortels. Verdere aanbeveling van de Tandheelkundige behandeling onnoodig daar hij vereerd wordt met het algemeen vertrouwen der geneesheeren, zoo van. hier als elders. Des Woensdags te spreken te Schoon hoven bij den Heer D, C. DEN HOED. Lofodinsche Dr. D. DE LOOSdirecteur der Hoogore Burgerschool to Loiden. Professor Dr. M. FREYTAG to Bonn. Dr. R. FRESENIUS, Geheim Hefrath en Professor te Wiesbaden. Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide levertraan is, by hare erkondo ge neeskundige waarde, vry van eiken onaan- genamen reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelyk ingenomen en verteerd. Verkrygbaar in flacons A 25, 85 en 65 Cents. Eeno daaruit bereide, door Noderlandsobe en Duitsche geneesheeren aanbevolen Ijzer houdende Levertraan, togen bleekzucht, klierziekte, verzwakking, bloedarmoede enz., is verkrijgbaar k 75 Cents de flacon te Schoonhoven bij J. W. VALKI. S?4 W. K. VAN NOÜTËN. SoboonhoTen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haastrecht brengen ter algemeene kennis, dat van Maandag 23 October tot en met Maandag 6 November 188.2, alle werkdagen van des morgens 101 ure, ter Secretarie voor een ieder ter lezing zyn nedergelegd, de Voorwaar- -hreven kan worden naar HNGEN ten laste dier ge- Men zal öp Woensdag den 8. November 1882,"des mor gens ten elf urë, in het Loge ment „De Dubbele Sleutel”, bewoond door H. CLAUSMAN to Woerden, publiek veilen en verkoopen: 1. Een hechte en sterke Boim'woél bestaande in: WOONHUIS met annexe KOESTAL, groote SCHUUR, HOOIBERG en verdere Getimmerten, benevens aanhoo- rige uitmuntende 2. Een perceel Te aanvaarden 1 January en 1 Mei 1883. Nadere informatiën te bekomen bij den Notaris S. LAGERWEIJ te Woerden en bij don Heer H. VAN WIJK aldaar. De Notaris VAN BLA- RICUM te Oudewater zd op Maandag 30 October 1882, des avonds ten 6 ure, in het Hotel „DOELIN” aldaar, verkoopen: «oEEN WOONHUIS, gemerkt 11, met annex SCHUURTJE en ERF, te OtJ OEXW’A.Tfiï» 6 naby de gewezen Linschoterpoort. Breeder by billetten en nadere inlich tingen bij genoemden Notaris. Openbare Vrijwillige VERKOOPING op Dingsdag den 24. October 1882, en bij afslag en combinatie op Woensdag den 1. November 1882, boide dagen des voormiddags ten 11 ure, ten huize van GERRIT VAN DAM, Her bergier in het dorp aldaar, van: Eene met SCHUUR, HOOIBERG, verdere Ge timmerten, TUIN, BOOMGAARD en ERF, staande on gelegen in de gemeonte Stol wijk, aan het einde van Benoderheulop de noordzydo, benevens eene daarbij bo- hoorendo party 13 Bonden, 75 vlerk. Roeden, 94 vierk. Ellen, bij biljetten breeder omschreven. Te aanvaarden: de Opstallen en het Erf den 3. Mei 1883 en overigens bij de beta ling der kooppenningen, op den 27. No vember 1882. Nadere informatiën zyn te bekomen ten kantore van den Notaris G. J. SPRUIJT te Ouderkerk a/d IJssel. °PeBbare Vrijwillige SESoEB Verkooping te Nadere informatiën zyn te bekomen ten kantore van den Notaris G. J. SPRUIJT te Ouderkerk a/d IJssel. t Notaris BODDK te Meerkerk zal bij veiling en afslag op Dingsdag 24 on 31 October 1882, beide dagen morgons om 10 uur, ten Herbergo van PETER VAN MAURIK te Hoog-Blokland, in het openbaar ver koopen In 5 porccelen; breeder by biljet om sohreven. Notaris N. IMMINK te IJselstein zal op Dinsdag den 31. Ootpber 1882, des morgens 10 uur, te Vreeswijk bij SPA- RENBURG, verkoopen: 26 PEROEELEN De Catalogussen worden op aanvrage franco toegezonden door den Notaris. Al degenen, die iets verschuldigd zyn aan- of te vorderen hebben van de nalatenschap van JACOBUS DE RIDDER, in leven veekooper te Benschop en aldaar op den 29. September 1882 over leden, worden verzocht daarvan uiterlyk vóór den November 188» betaling of opgave te doen ten kantore van den Nóta- ru N. IMMINK te IJselstein. De Notaris A. M. BEIJERMAN, ge vestigd te Utrecht, zal aldaar in het Lokaal van publieke verkooplngen achter 8t. Pleter, provisioneel op Zaturdag den 28. Octo ber 1882 en definitief op Zaturdag den 4. November dezes jaars, beide dagen des namiddags ten 1 ure, publiek veilen en verkoopen: De zeer gunstig gelegen en uitmuntend onderhoudene 19 Hectaren, 50 Aren, 60 Oentiaren BOOMGAARD-, Bouw-,Wei- en Hooilanden, kad. Soctie B, No. 269 tot en met 294. In huur by JOHANNES VERKLEIJ, tot over 1885, voor f 2070 ’s jaars. Dagelyks te bezichtigen en nadere inlich tingen to bekomen, zoo ten kantore van gonoomdou Notaris BEIJERMANDrift G 235 te Utrecht, als bjj den Heer E. VAN DER GIJP BARENDREGT te Barendreoht. Op Woensdag den 25. October 1882, des voormiddags om 11 uur, zri in de Herborg van C. VAN DER VLIES te Glresendaih, voor 2 of 4 jaren worden VERPACHT: HET REGT VAN JAGT, in den polder Giessen-Oudebenedenkerk gemeente Glcssendamvan af het land van Mejuffrouw do Wed. O. VAN HARTEN tot den Damschen weg, met uitzondering van het land van slechts eenige eigenaren, en in den polder Giessen-Oudebovenkerk met uitzondering van het land van slechts één eigenaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 3