ïgëF Zondag 29 October. 1882. itboomen, ÜCK, ten en Loten, m I S D van 1 WILDE, Huishouding raat. riquets, N". 698. 'r* Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. itrateur. ian Zonen, KERS OOI». BERD evraagd: EL. ITRAAN r yens re- i aan de ssage op nKrim- iïieuw- lor Rij- 'estremd ndag 23 oensdag [AN Jz., eenkolen, ONHOVEN. rij aan huis, rij aan huis. Coupons, 6, A. INDEN, elktindlge, GOUDA. BINNENLAND. DE VERKIEZING. BUITENLAND. j nselen dam en P. P. Seret te Sliedrecht, f825.775; scho omrara courant. kachels zonder iwaardig. FAG te Bonn, eheim Hofrath iBondsraad is de 'voor Hamburg rtet veld. - De hoer C, Woutman, cand., heeft voor het beroep naar Graft bedankt. :en te Schoon- )EN HORD. prijs alle soor- Doorbloeiende nntsoenen, enz. issiën aan door i den Heer Jb. e Lekkerkerk, AAN teNleuw- K. GELDER- n eiken Woens- den in het Kof- 3. DEN HOED hoogst gemak- ta eenige oogen- :ing te zijn ge- mr, zonder reuk matige warmte, .ndstof kan ver- ader gebreken, o brieven, aan merlk a/d Rijn, oor: ur der Hoogere er nog niets Noderlandscbe nbevolen Ijzer en bleekzucht, sdarmoede enz., i de flacon te valk! Schoonhoven. Prjjs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Allo binnenlandsche Advortentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 3 maal in rekening gebracht. 4°/0 jaars, te- mits een halve mde. 10 en daarboven ndsen verstrekt. S. W. N. VAN NOOTEN tb Schoonhoven, dat hij onaf elijks heeft be- t hij zich heeft or het plaatsen m TANDEN, dat velen zjj- lan belangheb- i geven. PANDEN wor- tiode door hem der aanwezige beveling van de ng onnoodig t het algemeen i, zoo van hier ging in het hoofdkiesdistrict Gouda tot hot verkiezen ju kiesvereenflH en de kieswB degraven kOM J. Fortuin Dra Staten en advt eeniging „Vader! en lo kiesvereeniging „Woerden” te Woer den den heer Mr. J. W. Moutonkanton rechter aldaar. Daar de verschillende afdeelingen der cen trale kiesvereeniging alzoo niet eenstemmig zjjn moet volgens het reglement eene alge- meene vergadering plaats hebbenwaarop een definitief candidaat wordt gesteld, welke vergadering heden (Zaterdag) te Gouda zal worden gehouden. De kiesvereeniging „Krimpenerwaard” welke niet tot de centrale kiesvereeniging behoortzal a. s. Maandsg-avond eene ver» f houden tot h$t stellen van een VUUM <1t Bij besluit van den Minister van Marine zijn aan de weduwen van hen, die met Zr. Ms. monitor „Adder” zijn om gekomen, pensioenen toegekend ten laste van den Staat. Voor de weduwen van onderofficieren is het pensioen vastgesteld op f 200, en voor die van korporaals en minderen op f 150 ’s jaars. Bjj de Woensdag te ’s Hage lioinaal gebruik re erkende ge- n eiken onaan- n wordt vooral ingenomen en aeons A 25, 35 weinig verandering te zullen brengen in de partijverhouding in den Landdag. Uit de samenstelling der kisMolleges maakt men op, dat de liberalen wkele zetels zullen winnen. Bjj besluit^fl kleine staat nB w een jaar ■fbrlengd. Bij kon. Wel uit ia Zr. Ms. Minis ter van koloniën Jhr. Mr. W. M. De Brauw tijdelijk belast met de waarneming van het beheer van het Dép. van financiënter ver vanging van Hd. Minister van financiën Mr. C. Th. graaf Van Lijnden van Sandenburg, die door ziekte in de waarneming zijner be trekking wordt verhinderd. Daar de heer Mr. Vaz Bergen IJzendoorn de candidatuur voor het lid maatschap der Tweede Kamer niet heeft aanvaard vergaderden de verschillende af- dcelingen der liberale centrale kiesvereeni- «V. l-I. 77 Ir -.1 t.l-I ^^J'üda tot llüt een anderen candidaat. De |pn „Burgerplicht" te Gouda, buigingen te Alfen en te Bo- Kals zoodanig den beer Mr. ■Weeverlid der Provinciale MBat te Gouda; de kiesver- niging „Vaderland en Oranje” te Oude- den luit.-generaal K. Van der Heijden i lo kiesvereeniging „Woerden” te Woer- al, dat ieder onzer en zijne toewijding zal verloskundigen schreden door praktjjk, en door hem waarj noch aan den bijstand zou hebben over- uitoefening van inwendige bij die gelegenheid van eene rgenomen besmettelijke ziekte i inspecteur van het genees kundig staatstoezicht tn’de provincie, noch aan den burgemeester der gemeente aan gifte zou hebben gedaan. De rechtbank achtte echter het bewijs van schuld niet 1~i en sprak'mitsdien den beklaagde werd uitgeroepen, dan is verloren. We hebben nog ruim een week den fyd. Er kunnen nog maatregelen genoeg worden genomen om de algemeene candi- datuur te doen slagen. Niemand late zich dus ontmoedigen. Het geloof aan de vryzinnige beginse len, de overtuiging, dat er in onzen Staat, in onze volksschool, in onze maatschappij plaats is voor elke godsdienstige mee- ning; de zekerheid, dat verdraagzaamheid een volk verhoogt, dat ontwikkeling der vryzinnige staatsinstellingen de band is, die ons bü het voorwaarts streven bijeen houdtdoe ons alle vrees en alle aar zeling -verre van ons werpen. Als één man ter stembus De tegenpartij vleit zich wellicht met de hoop, dat we weerloos staan tegenover de goed gedisciplineerde krijgsmacht, al zal men zich door die verwachting niet in slaap laten wiegen en even talryk als ooit de gewaande bres bestormen. We zullen toonén, dat die bres er eigen lijk .niet is. Of, zoo haar met zyn ijver vullen. geleverd Tengevolge van het appel door den offi cier van justitie -bij de rechtbank tegen haar vonnis ingestéld, werd Zaterdag deze zaak behandeld door het gerechtshof te ’s-Gravenhage. Er had een nieuw getui genverhoor plaats, waaruit bleek dat de heelkundige zich wel degelijk met de ge neeskundige praktjjk had ingelaten, terwijl de heeren Dr. Halbertsma en Dr. Klinkert te Rotterdam en Dr. Egeling, inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Zuid-Holland, hoofdzakelijk als deskundigen gehoord ter beoordeeling der voorgesohroven recepten, als hun oordeel te kennen gaven dat de aangewende geneesmiddelen voor inwendige ziekten hadden gediend. De inspecteur was bovendien van gevoelen dat iedere geneeskundige of deskundige in ’t algemeen van eene door hem waargenomen ziekte, die geacht kan worden de volksge zondheid te bedreigen, krachtens de wet aangifte behoort te doen. De beklaagde erkende dat hij geen be voegdheid bezat tot uitoefening van de in wendige praktjjk, maar verdedigde zich met te verklaren dat hjj niet had ingesien dat do door hem behandelde patiënten inwendig Ijjdende waren geweest. Advocaat-generaal Mr. Gregory toonde ook van zjjne zijde aan dat de beklaagde van de door hem waargenomen besmetteljjke ziekte aangifte had behooren te doen, j Overigens stelde hjj in het licht dat er zich wel gevallen kunnen voordoen dat de heelkundige inwendige ziekten mag behan delen, maar dan moeten die ziekten oorzaak zjjn van oen uitwendig gebrek, en dat was in de onderhavige zaak het geval niet ge weest. Wanneer er geen heelkundig gebrek is te constatoeren, kan er geen sprake zjjn van het optreden van een heelkundige, dan is hij daartoe onbevoegd. ZEGA. beschouwde de zaak onder de meest gunstige omstan digheden, maar geloofde in strijd mot het vonnis a quo, dat de ten laste gelegde over tredingen voldoende bewezen waren, en requireerde de vernietiging v*n het vonnis en veroordeeling van bekl. wegenslo. over schrijding zijner bevoegdheid tweemalen ge ploegd; en 2o. het niet doen van aangifte eener door hem waargenomen ziekte, die de volksgezondheid bedreigt, aan den in specteur der provincie en den burgemeester zjjner gemeente, het eerste gval met aan neming van verzachtende omstandigheden, tot vier geldboeten, ieder van f10. ’s Hofs uitspraak is bepaald op heden. Voor de Arr.-Reohtbank te Rotterdam stond Donderdag II. terecht B. W. P., schipper te Ouderkerk a/d IJsel, beklaagd van diefstal van slib. Eisch 6 dagen gevangenisstraf. A. s. Donderdag uitspraak. Bjj vonnis der arrondissements rechtbank te Dordrecht van 11. Woensdag niet zal worden voorkomen door zich in middels voor de buffetten het vergunnings recht te verzekeren. Hartverheffend zal het zjjn voor eene natie, die 22 millioen gulden ’s jaars aan accjjns op het gedistil leerd betaaltindien men voortaaa aan beide zjjden van het Binnenhof, op de deuren, die toegang geven tot de beide Kamers der Volksvertegenwoordiging evenals op de gemeenste kroeg, zal kunnen lezen het woord Vergunning. N.R.C. De voortvluchtige notaris 8. De Haan van Amsterdam moet zich nog in Duitschland ophouden. Men meent hem zooverre op het spoor te zjjn, dat hjj wel dra weder naar Nederland teruggevoerd zal worden. Naar globale berekening bedraagt het passief pl. ,m. f 80000. Ook de heeren Schermbeek en Van Hall te Utrecht zouden financiëele schaden lydep. Tegen den voortvluchtigen Engels van Amsterdam is thans ook rechts ingang verleend wegens valscbheid in ge schrifte. Daardoor zal een oventueele uit levering door Amerika mogeljjk zjjn. Het zjjn hoofdzakeljjk familie leden en vrienden van den gefailleerden Engels, die hjj meer of minder aanzienljjke verliezen heeft toegebracht; zelfs zjjn eigen moeder is daarvan niet verschoond gebleven. Hjj had voor haar effecten in bewaring, die. niet achtergelaten, maar door den voort vluchtige zijn medegenomen. Het passief overschrijdt de reeds vroeger gemelde 7 ton. Ten gevolge van den grooten aan voer van aardappelen te Assen besteedt men thans voor beste eotaardappelen slechts f 1,20 A f 1,30 per heet. De Drentsche aard appelen zjjn titans in de Hollandsche steden zeer gezocht. Tot bescherming van voetgan gers, die de Willemsbrug, de verbinding tusschen Rotterdam en Fejjenoord, moeten passeeren, tegen regen en wind, zal aan den westkant een houten schut worden aan gebracht. De storm, die 11. Dinsdag hoerschteheeft verschillende onheilen ver oorzaakt en veel schade toegebracht. Ver scheidene schepen verloren ankerszeilen masten enz. Schipper M. Roos van Scheve- ningen deelt mededat hij in den storm had gezien twee schepen waarvan de equi pages om hulp riepen doch door den storm was het hom ónmogelijk bjj hen te komen; de booten dier schepen hingen langs zjjdo en het scheen dat de equipages door den storm het niet durfden wagen die los te maken. Een weinig tjjds daarna zag men het eene schip na het andere zinken en kwamen de equipages in de golven om. Bjj het Departement van Marine, waren Donderdag berichten ontvangeu, dat aan de Nóordhollandsche kust voorwerpen wa ren aangespoeld, ver moed el jjk afkomstig van marine-loodskotters. Het schooner- vaartuig „Argus” zou ter opsporing uitge zonden worden. Ook in Engeland en Wales woedde een geduchte storm, vergezeld van regen en sneeuw, waardoor op land en op zee groote verwoesting en vele ongelnkken .zjjn ver oorzaakt. In de vorige week zjjn er te Rotterdam zes nieuwe gevallen van pokken voorgekomen. De mazelen zjjn te Utrecht epidemisch heerschende verklaard. Te Amsterdam zjjn weder on derscheidene valsche guldens in betaling gegeven. In de vorige week kwamen te Scheveningen twee haringschuiten aan waarvan de een het grootste gedeelte van haar netten verloren had, door de groote massa haring, die er in gezwommen was. Toch had het vaartuig met de rest van zijn netten nog zooveel gevangendat er 44 ton zout verbruikt was. Mevrouw 8., wier%beenen bjj het spoorwegongeluk bjj Vogelenzang ge broken werden en die Dinsdag 11. van daar naar Haarlem overgebracht was, is eer- gisteren-morgen in laatstgenoemde plaats plotseling overloden. Een landbouwer te Nieuw-Bei- erland is.met achterlating van zjjne huis vrouw naar de Transvaal vertrokken. De Raad der gemeente Rid derkerk heeft benoemd tot onderwjjzer aan de openbare school te Bolnes, gemeente Ridderkerk, op eene jaarwedde van f 800, den heer W. A. Kalkman te Nedorhemort. De heer II. Plooij, onderwijzer te Amsterdam, is benoemd tot hoofd der 2e openb. school te Mjjnshoerenland. Ds. A. Steehouwer, predikant te Papendrecht, die het beroep naar de Herv. gemeente te Oostkapelle eerrt aan nam, heeft thans den kerkeraad aldaar ver zocht ontslagen te worden van de verplich ting zijn woord gestand te doen. De ker keraad beeft gemeendhoewel tot zjjne groote teleurstelling, aan dat verzoek te moeten voldoen. 1 —Bedankt voor Nieuw-Beiorland door Ds. E. A. Lazonder, predikant te Zeg- 1 ia - drankwet zullen blootstaan, indien dit al j te Montpellier zjjn personen gehouden aanbesteding van het bouwen i eener schutsluis en het maken van een gedeelte voorhaven binnes den Lekdjjk, met bjjbeboerende werken, onder de gemeente Vreeswjjk (provincie Utrecht), behoorende I *-* 4»-11 voor (jen aanjeg van een Op het oogenblik dat wy deze regelen schryven staat het met de liberale candi datuur voor de verkiezing in ons district, ter vervulling van de door het aftreden van den heer Patjjn ontstane vacature, nog niet zeer gunstig. De anti-revolutionaire partij is met haar candidaat gereed, en de getrouwen weten wat hun te doen staat. Jhr. Mr. Godin de Beaufort aanvaardt de candidatuur, hij heeft verklaard zich bij de Kamerclub te zullen aansluiten, hij onderschryft »Ons program”, derhalve heeft niemand iets meer te vragen. Ongelukkig 'staan de kansen ter verde diging lang zoo goed niet. Der Verdediging,voorzeker I De verkiezing in het district Gouda is een gebeurtenis, waarvan de beteekenis niet licht te overschatten'is. Verliezen weden strijd, de moed onzer geestverwanten in andere districten zal er door worden ge knakt; behouden we wat we hebben, er zal nieuwe bezieling worden gewekt daar, waar men op het punt staat de tydqlyke zegepraal van het anti revolutionair stelsel als iets onvermydelyks te beschouwen. Ieder kiezer in ons district draagt een zware verantwoordelijkheid: van den jjvef van één man kan de kans van slagen af hangen. Bezitten de vryzinnige beginselen niet het vermogen, hun voorstanders tot krachtsinspanning te wekken, nu ja, dan zyn de dagen waarin Xederland. nog kan worden medegeteld onder de vooruitstre vende staten van Europa, spoedig geteld. Dan gaan we mede in den stroom der reactie, die de volken verlaagt tot willooze werktuigen. De liberale kiesvereenigingen in de ver- schillende onderkiesdistricten van Gouda iHjbbüihet bewys .geleverd, dat zij den ernst van het oogenblik gevoelen, en de eenstemmigheid, waarmede terstond de candidatuur van den heer Van Bergen IJzendoorn is geproclameerd, vervulde ons met blyde hoop. Ongelukkig heeft Gouda’s burgemeester gemeend, de opdracht niet te moeten aan vaarden. Hoe diep dit besluit ons ook smart, we moeten ons er by nederleggen. De heer, Van Bergen IJzendoorn is een te eriistig man, dan dat we andere dan zeer gewich tige redenen mogen onderstellen. Intusschen, zijn we daardoor tegenover de anti-revolutionairen in- een ongunstige i verhouding gekomen. Het gevolg is niet uitgebleven. De liberale kiesvereenigingen zjjn elk huns weegs ge gaan, en hebben verschillende candidaturen voorloopig geproclameerd. Alzoo bestaat er groot gevaar voor ver snippering van stemmen, voor onvoldoende inspanning by het verkieringswqrk, al het geen de nederlaag slechts in de hand kan werken. We zuljen ons wel wachten, iemand daarvan een verwijt te maken. We vragen niet, of men wellicht bij het stellen der candidatuur—Van Berden IJzendoorn wat voorbarig is geweest, en zich liever eerst had moeten vergewissen of die heer zich beschikbaar stelde; er is, wij erkennen het, evenveel vóór al» tegen te zeggen. Even min wenschen we onderzocht te hebben, of nieuwe pogingen om tot eenstemmigheid te geraken wel met ‘den noodigen spoed zjjn beproefd. Er zjjn misschien maatrege len genomen .of ook wel, maatregelen ver zuimd, die eensdeels van ongunstigen invloed zjjn geweest op het voorbereidingswerk, anderdeels de positie aanmerkeljjk verbeterd konden hebben, dat alles kan thans geen /onderwerp van bespreking uitmaken. Slechts één ding is er, - waarop wy allen nadruK willen leggen: Er zij eendracht. We treden in geen vergelijking van de verdiensten der verschillende liberale can- didaten. De vrjjzinnige partjj gehoorzaamt nu eenmaal niot aan een wachtwoord dat is haar plicht en haar recht,—al moge het dan ook, door den onvermjjdelyken aard der dingen, een element van zwakheid zjjn. Doch krachtens datzelfde beginsel spreekt elk liberaal man een eigen oordeel uit, en behoudt hij een onbeperkt recht op zjjn sjem. Toch herhalen we onzen dringenden raad Er zjj ééndracht. Geen eendracht op hoog bevel. Maar een eendracht, op onderlinge over eenstemming, op samenwerking gegrondvest. Op den dag dat ons blad wardt gedrukt, vergadert te Gouda de centrale kiesveree niging1 om een keus te doen uit de voor- loopige candidate!). Wie van hen de meerderheid moge be halen, hjj aanvaarde de verantwoordelijk heid, hem op de schouders gelegd. De naam, die Zaterdag woidt geproclameerd, zjj het vereenigingspunt van allen die zich met het anti revolutionair iprograu/’ niet kunnen vereenigen. Is men hieitoe vast besloten, met terzijde stelling van elke andere gedachte, ook van het leedwezen dat niet de bepaalde man zjjner keuze tot definitief candidaat ger dan den hem bij de wet toegestanen termijn van zjjne standplaats verwijderd heeft, on is de heer N. A. C. Slotemaker, notaris te Sliedrecht, aangewezen om het noodige te verrichten ten aanzien der mi nuten enz. van eerstgpnoemden notaris, wiens tegenwoordige verblijfplaats niet bekend is. Se k««Un(f»reohl te Rotterdam werden Dinsdag 9 landbouwers of kooplieden uit Schiedam, Gouda, Nieu- werkerk, Poortegaal, Groot-Ammers, Oud- Beierland, Oost-Voorne en Meppel veroor deeld ieder tot eene boete van f 25 of gevangenisstraf van 3 dagenwegens het te Rotterdam ter markt brengen van zieke runderen. Tot eeno boete van f 10 of ge vangenisstraf van 3 dagen werden veroor deeld 2 vleeschhouwers uit Rotterdam en 1 koopman uit De Vlist, die te Rotterdam bedorven vleesch hadden vervoerd. Burgemeester en Wethouders te Amsterdam hebben het nog eens noodig geacht tappers en koffiehuishouders in her innering te brengen, dat het verboden is aan politie-agenten in uniform sterke!) drank te schenken. Bjj overtreding zal de „vergunning” worden ^ingetrokken. Naar wij vernemen, is er dezer dagen tegen de houders der buffetten van de Eerste en van do Tweede Kamer van do Staton-Genoraal proces-verbaal opge- niaakt, wegens hot zondor vergunning ten verkoop voorhanden hebben van sterken drank. Men verwacht dat bij de eerst* volgortdo bjjeenkomst van do Tweede Ka mer do afgevaardigden, die gedurende de lange namiddag-zittingen in de koffiekamer zich, zooals dit vroeger ongestraft kon ge schieden, aan het buffet meteen „bittertje” zullon willen verkwikkeneveneens aan oene vervolging wegens overtreding van de De eenige belangrijke staatkundige quaes- tiedie op dit oogenblik de regeering houdt, is het Egyptische geruchten zouden doen gelooven wil Frank- rjjk zich in Tunis schadeloos stellen, voor het- in^Bsyple altham aanzodolijk over- ker^r"“?8M.Ocio," A. S.'Schaatana'ón J. zou namelijk een nieuw traotaat met den Bey yoikör” La. 'tö BuëdrëoM gesloten hebben, waarbij het beheer der j - - geldzaken en de rechtspraak zoo goed als j geheel in Fransche handen o verg aan. De Times, die zich natuurlek on middellijk van het gerucht meester maakte, om dit ten voordooie van Engeland te exploiteeren, wordt wel door de Agence Havas tegenge sproken, doch de wjjze waarop dit geschiedt, duidt genoeg aan, dat het gerucht niet zoo geheel uit de lucht is gegrepen. Niette genstaande het Engelsche parlement den 24en dezer weder bijeengekomen is, zal vooreerst over de wijze van regeling der Egyptische zaken yreï niet Teel licht op gaan. Gladstone verklaarde toch in het Lagerhuis, dat wegens den tederen aard van het vraagstuk in deze zitting waar- schijnljjk geen voorstellen daaromtrent zul len kunnen worden gedaan Door de re- geering is een votum van dank voorgesteld aan den bevelhebber en officieren van het expeditiecorps in Egypte. Zoowel Wolseley als Wood zjjn thans huiswaarts gekeerd. De in Egypte achtergebleven troepen doen nog dienst. De notabelen in Damiate heb ben, uit vrees voor het volk, verlenging der bezetting gevraagd. Baker-pacha is door den Khedive tot «tyn hoogsten rang benoemd bjj het leger, dat echter voor het grootste gedeelte nog te zoeken is. Hjj klaagt steen en been over de moeite, die hjj ondervindt in het bjjeenbrengen der 10.900 man, waaruit dat leger, met inbegrip der gendarmeriezal zjjn samengesteld. Ongetwijfeld ten gevolge der pressie van Engelsche zijde uitgeoefend, zal Arabi- pacha bjj zjjn verhoor worden ter zjjde ge staan door Engelsche advocaten. Zjjne briefwisseling van de twee laatste jaren met den Sultan en diens raadgevers is gevonden en in beslag genomen. Deze moet, zooals zich denken laat, niet zeer vleiend zjjn voor den Sultan, die daarin misschien wel aanleiding vond, den hhedive de verzekering te geven zjjner voortdurende vriendschap en welwillende gezindheid. Eene echt Turksche handelwijze! --- ■- p De verkiezingen in Prutsen schynen bevoegdheid tot het verleenen van heel-en Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prjjs: toot Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. plakkaten aangeplakt, waarin het hijbehoorende werken, onder inisme gepredikt wordt. Vreeswijk (provincie Utlechl,, Het is te hopen dat de regeering niet je werken voor den aanleg OTU zal aarzelen tegen de rustverstoorders streng kanaai ter verbinding van Amsterdam met op te treden; er is toch in Frankrijk zoo Merwede (Raming f800.000), zjjn ont- weinig toe noodig om de vonk tot een vlam vangen de navolgende inschrijvingen: aan te blazen. j M. D. Broekman te Hardinxveld, f967.800; w v W. P. De Vries te Rouum en A. L. v. igenblik de regeering bezig Wijngaarden te Sliedrecht f 898.000J. it, is het Egyptische vraagstuk. Naar de Kooy te Amsterdam, f883,500; G. A. v. ichten zouden doen gelooven wil Frank- Hattem te Sliedrecht en G. Goedhart te rDordrecht, f856.000; J.8mit (VH)toSlik- wicht meent te zullen verliezen. De regeering Schaafsma ^e Harihigen, "7833.000 7 A* v - i v.wv. mw. .v. M..vw.w»t en D. Volker te gegoten hebben, waarbjj het beheer der i Dordrecht, f832.000; L. Brand te Giesen- .u-u U.- UP P Buret teSliedrooht, «25.775; j8 do „otaris p. H. c. v.n Noorden, te Ir? 7nn20,T0°j L’ Kal‘8 Kz' Papendrecht, sedert 6 October afwezig, ge- te Sliedrecht, f812.700; J Monster Jr. te 8ch‘ór80ht voor den tijd van 3 maanden, Puttershoek, voor f 764.300. ingaaude 26 dezer, op grond dat hij zich lau- Aan het Departement van Wa- gOr jan den hem bjj de wet toegestanen terstaat is Woensdag aanbesteed Het verhoogen verzwaren en verdedigen van het westolyk deel van den Sasdjjk,met de levering van al de daartoe benoodigde bouwstoffen en de uitvoering van al de daarmede in verband staande werkzaamhe- dou uudvr do gotuTOuiw Wcrkundam enz. (herbesteding). Minste inschrjjver was dé heer 0. Bot Czn.. te Sliedrechtvoor f 14.783. Naar men verneemt worden er tusschen de leden der vorstelijke familie onderhandelingen gevoerd over de bezitting „Soestdijk”. Z. M. de Koning moet nl. het plan hébben om ook dóór een gedeelte van het jaar verbljjf te houden. Studenten derTheol. faculteit aan de universiteit te Utrecht hebben het plan opgevat een monument op te richten op het graf van wjjlen Prof. Van Oosterzee. Evenals in de Hookschewaard, worden thans ook op Voorne en Putten pogingen in het werk gesteld, om door middel van een brug die eilanden met den vasten wal te verbinden. In een adres aan den Minister van wa terstaat, handel en njjverheid wordt gewe zen op de gebrekkige middelen van vervoer tusschen die eilanden en Rotterdam, terwijl in den winter door mist of ijs somtijds de gemeenschap langen tijd gestremd is, het geen voor eene bevolking van 26000 zielen hoogst bezwaarljjk is, temeer daar die stre ken bestaan van landbouw en veeteelt met een geldeljjke opbrengst van 2( millioen gulden, hetwelk alles naar en van Rotterdam vervoerd wordt. De heer M. 8., heel- on ‘verlos kundige- te Gouda, werd eenigen tjjd gele den voor de arrondissements-rechtbank te 'Rotterdam vervolgd ter'zake dat hij zijne Overzicht. Het schijnt wel alsof de legitimisten en de rooden in Frankrijk het er op gesteld hebben de zeldzame rustdie er in den laatsten tjjd. op staatkundig gebied heérscht, te verstoren,- tfli einde zoodoende de maat schappelijke toestandenzoozeer in strijd met de idealen van beide partijen, ximver te werpen. Elk der beide partjjen gebruikt daartoe de middelen die haar het best passen; de intrige en het dynamiet. Te Marseille werd dezer dagen een banket gehouden, waaraan meer dan 50<H legitimisten aanzaten en waarin beslotenwerd een geregelde propo- gande voor de Monarchale beginselen op gadering getouw te zetten;' tot medewerking waaraan candidaat in alle provinciën invloedrjjke personen zou den worden uitgenoodigd, Voorts wordt een monsterpetitie voorbereid. De rooden gaan weder anders te werk ter bereiking van hun dctel. De voorzitter van het Hof, dat een onderzoek moest instellen naar de ongeregeldheden te Monceaules mines, ontving een brief, waarin hjj met den dood bedreigd wordt. Te Lyonte i St. Vallier en V* gearresteerd die bezig waren bommen te doen ontploffen; te Parijs en te Toulon zjjn -o o- roode o. Het gevolg is niet uitgebleven. De liberale communisme gepredikt v.in zillz hnno wua™ oa. l hebben verschillende candidaturen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1