Sm. I Ss miskenning zijner suze- ■I RKOOPIW n- en i Zondag 5 November. .Huisraad, Cilinder Schnjf- I, Tafels, Stoelen, 'els, Schilderijen Cornet a Piston, ai bank, een partij iwerk, Petroleum- goed als nieuwe shooren, een par- issen, IN te DE, iris BODDE te 11 November re. KOOI’ir langrijke party ipgaande Mr.J.FortuijnDroogleever, lid der Prov. Staten te Gouda. 1882. QOt De Verkieting. issen, •i rkoöpin* :N- en t town I i 1 ENTEN andsche atschappij EVEN, ongelukken, ontste- n8> BUITENLAND. Overzicht ‘J7't W 7 Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. SCHEN- loomen, toopingen EEN- iTASSEN IEN, fotaris BODDE. oud, vember 1882. •E 3 SNOEKEN.’’ kerk, o v ember 1882, OMEIJN. tjp- BINNENLAND. eld, S' k., j f I baarlijke ziek- 1 Not. f, Schoonhoven. =.-.-.~T=r-—T-: 1 - L- - S. W. N. VAN NOOTEN n Schoonhoven, UitgMMl- .084 II'H'AVl .01 •olil Zich te adres- Hoofd-Agent. vertrokken 1 <1 J Khedive, die ook niet gaarne al te dicht op de vingers gezien worden, mede schijnen ingenomen. Wi Goederen zoude gelieve daarvan ton kantore van die desverkie- g zorgt. e hage. ke KAPITAAL- EDUWEN- en dadelijk ingaan- 1ENTEN, verse* .EN OP REIS en oortspruitende. rkrijgeh bij den UIJT te Ouder- G0R1NCHEM, 1 Nov. Door den Com missaris des Kouings zijn tot zetten voor de directe belastingen alhier benoemd do hecren 11. Ilooghwinkel en U. F. Sant man. Door den heer L. Do Boor alhier zal Prys der Ad verten tiönVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending Tranenen ui terlijk tot Zaterdags-voonniddags te 10 uren. Alle binnenlandscbe Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts S maal in rekening gebracht. side verkoud- )est doet de uigen aan,en bezocht werd ide middelen nomen, waar- rift van den or in do go- vervaardigde, t-bonbons, okon en voor zijn, zeer aan I Ledekanten, een iten en hetgeen orden gebragt. in van 9—12 en Liet hot zich een oogenblik verwachten, dat de eigenlijk altijd nog niet officiéél ge ëindigde conferentie van Europoeacho gevol machtigden, de Egyptische zaken weder in behandeling zou nemen, de jongste maat regel der Engelache regeering duidt veeleer aan dat zij niet voornemens is de ooumaal begonnen zaak uit handen te geven. Lord Dufferin, de Engelscho gezant te nv^n. l.»' toBr.n trj, |S 8CH00M0VENSCHE WRffl 9 .i. UR» r -At ■en BODDE voor- Ameide. BOOM te Mi Ivember o. wi BODDE voor- lAjneide. ^erT^TdlanT qdaestle V Den 9den zullen de rraneche Kamers geopend worden. De rooden zorgen er voor, dat de regeering zich niet zal kunnen be roemen op de rust, die allerwego heerscht. Zij gaan voort, voornamelijk in het Zuiden, onrust en schrik te verspreiden, zoodat zoo wel sommige gemeentebesturen als de re geering maatregelen van voorzorg hebben moeten verordenen. De radicale Panjsche afgevaardigde Clemenceau, kon zich dezer dagen voor zijne kiezers niet verstaanbaar maken, omdat deze meer heil zagen in dy namiet dan in de argumenten van hunnen vertegenwoordiger. Pruisen en Italië hebben beide vernieuwde Kamers. Tegen alle verwachting hebben de conservatieven in Pruisen het van de nationaal-Iiberalen gewonnen; deze moesten 18 zetels aan oerstgenoemden afstaan, ter wijl de verhouding der overige partyen na genoeg onveranderd bleef. De regeering toont zich ingenomen met dien uitslag, of schoon de toekomst zal moeten bewijzen of die ingenomenheid wel van langen duur zal zyn. In Italië schijnen de verkiezingen de re- geeringsmeerderheid versterkt te hebben, zoodat men van de aanstaande zitting alles goeds verwacht. De verkiezingen hadden daar voor ’t eerst volgens lijststemming (groote kiesdistricten) plaats. y Nog altijd wacht Italië op het tegenbe zoek van den Keizer van Oostenrijk. Het blijkt nu dat de vertraging daarvan ver oorzaakt wordt, door verschil over do plaats, waar de ontmoeting zal plaats hebben. Welke waarde er dus aan die bezoeken te hechten is! In Spanje wordt ernstig gedacht aan eeno vervroegde byeenroeping der Kajners, in verband met Serrano’s bekende plannen. Vrijwillige >OPINC. Schoonhoven zal ber 1882, voor- n het Koffiehuis N” Toch mogen we ons niet ontveinzen dat de kans op een nederlaag alles behalve gering is. De tegenpartij spant al haar krachten in, dat is haar recht en haar plicht. In den tjjd dien wij beleven moet ieder burger van den Staat rond en flink voor zyn gevoelen uilkomen, zonder te vragen of een ander dat misschien als dwaling beschouwt. Alleen dat elke party zorgvuldig naga, of de wapenen waarmede zij in het strijdperk treedt, wel de goedkeuring van een eerlijk man verdienen. Niemand kan de voor treffelijkheid van zijn beginsel bewyzen, door het streven des tegenstanders in een verdacht of hatelyk daglicht te stellen. Het eenige wat wy van onze z'yde kun nen en mogen doen is, tot een getrouwe opkomst aan te sporen. De beslissing kan eerst dan volkomen zuiver zyn, als niemand wegblyft. En daar wy van de tegenpartij gewoon zijn, dat zy haar plichten met pry- zenswaardigen yver vervult, kunnen wij niets beters doen dan in dit opzicht haar voorbeeld volgen. Moeten we dan onver hoopt het pleit verliezen, dan vallen we met eere. Vervolgens, nu we ons mogen verheugen in volkomen samenweiking van de verschil lende kiesvereenigingen, hopen we dat ook by de stembus geen andere naam genoemd zal worden als dien van den met eenparig heid geproclameerden candidaat. Zoo dit niet in acht wordt genomen, dan is de hoogste overwinning die we behalen kun nen een heistemming, die gewoonlyk de kansen ongunstiger maakt Wenschelijk is het daarentegen, dat de beslissing in ééns valle. Nog eenmaal zy het herinnerd, èn het gewicht dezer verkiezing, èn de voortref felijke eigenschappen van onzen Candidaat, maken het ons tot plicht, eendrachtelijk en yverig op te komen. Dat men ook ver zocht wordt den naam nauwkeurig te schrij ven, met de gedachte aan de kleingeestige haarkloverijen waartoe bij het onderzoek der geloofsbrieven een fout met één letter somtyds aanleiding geeft, behoeft slechts even herinnerd te worden. De naam, dien wij met vertrouwen op het grootst aantal stembriefjes verwachten, is die van den heer voegd do geneeskundige praktijk hebben uitgooofend en niet de veroischte aangifte van oono door hem waargenomen besmotte- lyke ziekte hebben gedaan. Hot Hof oor deelde do schuld van bekl. niot voldoende rechtens bowozen on hoeft mitsdien hot von nis der rechtbank bevestigd. Voor hot gerechtshof te’s Ha ge verscheen eergisteren J. v. d. B., arbeider te i Reeuwjjk, beschuldigd van diofstal van pa- lingfuiken uit eon water in den Vette- broeksuhen polder en van geweldpleging tegen een der veldwachters die hom wilden arresteereu. Do diefstal werd door besoh. Gelijk verwacht was, heeft de Zaterdag te, Gouda gehouden'* vergadering der Cen trale Kiesvereeniging tot het gewenschte resultaat geleid. Met groote meerderheid van stemmen vereenigde men zich op den heer Mr. J. Fortuyn Droogleever, lid der Provinciale Staten. De afdeelingen die an dere voorloopige candi daten hadden voor gestaan, verklaarden thans, dat men met alle krachten de candidatuur van Mr. J. Fortuyn Droogleever zou bevorderen. Ook •Krimpenerwaard” heeft in zyne vergade ring van Maandag-avond denzelfden candi daat gesteld. De( eendracht, juist die welke we in ons vorig, hoofdartikel als zoo dringend noodig hebbqn trachten voor te stelteneen een dracht op den grondslag van eerlyke en openhartige samenwerking, is dus geluk kigerwijze tot stand gekomenen wel zoo dat de vrijzinnigen op nieuw een candidaat hebben, met wien het kiesdistrict Gouda voor bet oog van Nederland flink voor den dag mag komen, die een waardig op volger van Patyn zal wezen. We.behoeven hier in het breede niet uit te weiden over zijn verdiensten,zyn nver en zyn toewijding aan de zaak van den vooruitgang-, de heer Fortujjn Droog leever werkt in het openbaar, zyn daden zyn van algemeene bekendheid. In het verslag van de vergadering van Zaterdag lezen we dat hy wordt aangeduid als een eerlijk man, die met talent weet te strijden voornzyn gevoelen en tevens de opinie van anderen weet te eerbiedigen; dat hy op velschillende wyzen heeft getoond zyn tyd en zijne kennis over te hebben voor het al- - gemeen belang, en zeker een goed volksver- i tegenwoordiger zqu zyn. We hebben aan S w? van onzen canditaatverwachten mogen, indien hét mandaat hem wordt opgedragenniets toe te voegen. Hy is ten volle waardig, in hei strijdperk te treden. Maar, nu de man is aangewezen, wiens naam aan den kiesstrijd is verbonden, en dien we dus in zekeren zin als onzen aan voerder mogen beschouwen- nu ook met geestdrift er op los. Elk kiezer is Dinsdag een kampioen voor een zaak die hem niet koel mag laten. Het geldt hier de belangrijke vraag, of Gouda een anti-revolutionair district zal zyn, of1 dat het, door middel van ten minste één zyner vertegenwoordigers, deel zal nemen aan de behandeling der gewichtige hervormingsplannendie ons Parlement eerlang zal hebben te onderzoeken. Er 13 behoefte aan verbeteringen op maat schappelijk en staatkundig gebied. Het krakeelen over en voor en tegen en om de school heeft ons die noodzakelijkheid maar al te lang uit het oog doen verliezen; en ofschoon zulks nu minder de schuld is van de vrijzinnigen dan wel van de tegenpartij die hen als het ware wil dwingen zich blind te afaren op haar zoogenaamde grieven tegen de voor alle Nederlandsche kinderen toegankelijke volksschool, het feit is er met minder waar door. Hoe sterker die party wordt, des te mee; tyd wordt op het Binnenhof verbeuzeld met langwylige debatten die geen andere vrucht hebben dan de onverdraagzaamheid op ker kdijk gebied te versterkenwant dat er ein delijk een anti-schoolwetmeerderheid zou gevormd worden, die aan den stryd een einde zou maken door opheffing van de zorg {lie volgens de Grondwet van overheids wege voor het lager onderwijs wordt ge dragen gelooven we niet. De verkiezing van den heer Fortuyn Drooglever zou de beteekenis hebben van een door dp meerderheid der Goudsche kiezers uitgedrukt verlangen, de schoolwet- discussiën voor een poos te verdagen en de aandacht by andere opderwerpen te bepalen. En daarom verwachten wy, behalve den steun der beslist liberalen, ook dien van alle andere ernstige mannen H die gezien hebben hoe de strijd over de school onze binnenlandsche politiek geheel en al bederft. De Regeering heeft ons daden beloofd maar zu kan haar woord niet gestand doen, als zy niet door de meerderheid in de Tweede Kamer aan de verwezenlijking van haar plannen wordt geholpen. Welnuwie onzer van dat gevoelen j8| wie de overtuiging bezit dat de school niet het eemg vaderlandse!» belang is dat we te behartigen hebbenhy blyve Dinsdag niet in gebreke. De oogen des lands zyn op Gouda gericht. De beslissing, die Dinsdag zal vallen, kan niet nalaten een diepen indruk te maken. Onze yver wordt ten onrechte hopen we I eenigszins gewantrouwddaar zyn er zelfs die recht meenen te hebben, ons bij voorbaat daarover te kapittelen. Zoo schreef iemand aan het Rotterdumsch Nieuwsblad” (N®. van 1 November)»Hoe- veel er ook gewerkt moge worden voor de respectieve candidatenmet hun allen kry* Minste inschrijver v» de heer A. L. V»n W(giNgaarden IJzn. teSliedrecht voor f 10750. ^Mei cneekenden .poed werkt tnrn thiüë^iïèf het one dpMSn «Inter ilonr een den metalen bovenbouw van do »poor- wegbrug over den Rijn bjj Rhenen. In het begin van Mei ia met dat kolossale werk ungevangen on thans reeds is men hevig met de derde of laatste spanning. Tiel vierde Dinsdag een dub belen feestdag: do l|jn Oeldormalsen-Elst, waardoor de stad in hot spoorwegnet is opgenomen, werd feestelijk geopend on het nieuwe rechtsgobouw werd plechtig inge wijd. Do gansche stad was in fooetdos. Drio ministers: die van Binnonlandsoho Zaken, van Justitie on van •Waterstaat on jal van andere autoriteiten waren bij de feestelijkheden tegenwoordig. Naar men verneemt, is de Koning voornemens, voortaan bjj beurten verblijf te houden in Den Hvg, <>P Soest- dijk, op het Loo en op het landgoed Oranje-Nassau". Prinses Handnk hooft Soestdjjk men meldt voor goed verlaten. Nadat in de sitting den Haagschen Gemeenteraad van 25 October il was verworpen het voorstel om het paleis aan den kneuterdijk voor f l50-“°® aan Z. K. H. den Prins van Oranje af to staan, hebben Burgemeester on Wethouders van Z. K. H. oen schrijven ontvangen, waarbij hü, onder herinnering dat aan ge noemd paleis voor hem dierbare herinne ringen ljjn verbonden, het verrock doel dat paleis, zooals het bij do laatste onderhan- delingen werd omschreven, aan hemt over te dragen voor den pnjs van f227.000. Burg, en Weth. hebben aan den Raad voor gesteld het paleis aan Z. K. H. orer te dragen voor den genoemden prijs, buiten en behalve de kosten van overdracht - Aan den Minister van Finan ciën heeft het hoofdbestuur der Hollandsche .^do voorstellen van dé commissie, benoemd om den Minister omtrent eene betere regeling van den vrijdom van zoutaccjjns voor te Het hoofdbestuur dringt daarin namens de algemeene vergadering der maatschappij aan, om lo. zout voor landbouwgebruik in depóts in verschillende gemeenten vorkryg- baar te stollen, en 2o. teruggaaf van den accijns te doen geschieden by uitvoer van boter en kaas. De begroeting ven het wa terschep don .Hoogen Boezem echter Heasireoht is vastgesteld in inkomsten en uitgaven op f '’351,0'J1. üe hot waterschap, welke f 69000 bedroeg, bedraZgt™ Januari 1883 f58500 De omslag is geraamd tot hetzelfde bedrag als over 1882. Voor de nagelaten botrokkin- gen der bemanning van den monitor Adder is van de verschillende sub-comitós enz. tot dusver bij het centraal co™»6 ingekomen 1 eon bedrag van ongeveer t 70.000. De .Willem Barents" is Maan- dag behouden te IJmuidon blnnengeloopen, I nu bijna eon week in de nabijheid der i Noord-Hollandscho kusten rondgrawalkt te I hebben. Hot ranke vaartuig hooft zich weder kloek gehouden. Te Utrecht is sprake van hot oprichten van eon contraal-abattoiraldaar te vestigen, teneinde van daar de voor naamste garnizoenen dagelijks te voorzien. Do hoer A. Slotomakor, gebo ren te Molenaarsgraafis te Lolden bevor derd tot doctor ip do rechtswetenschapmet proefschrift: Een on ander over P'»re“‘ie’e hechtenis on hare toerekening op de hoofd- "tr— Tot doctor in de rechts«oten- schap is aan de Rijksuniversiteit te Utrecht I bevorderd de hoor J. Oh. Immink, geboren te IJsolstein, na verdediging van een acad. proefschrift, getiteld: Over verboden bodln- gen in huwolijksche voorwaarden (194- 192_B'|')VO) publieke verkooping van 130 knootwilgen en hot daarop .toando rpsgewas van hot waterschap den .“oogen Boezem" achter Haastrecht beeft f34 op gebracht.^ oorreclionoe|e terechtzit ting van hot gerechtshof to van II. Zaterdagword o. a. uitspraak ge daan op hei appèl v«n don officier van justitie te Rotterdam tegen-het vonnis der rechtbank aldaar, waarbij de hoer M. hooi- on verloskundige te Gouda, is «r||go sproken van do aanklacht al. zou hp oilbo- De centrale liberale kiesver- eeniging in het hoofdkiesdistrict Gouda stelde 11. Zaterdag tot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer den heer Mr. J. Fortujjn Droogleever, lid der Pro vinciale Staten, met 49 stemmen. De luit.- generaal Van der Hejjden verkreeg 14, Mr. J. W. Mouton 12 stemmen. De R. K. kiesvereeniging „Recht voor Allen” te Gouda heeft mot algemeene stemmen tot candidaat gekozen Jhr K. A. Godin de Beaufort. Gedep. Staten van Zuid-Hol land hebben aan de Provinciale Staten van dat gewest voorgestold ter behandeling in do aanstaande najaarsvergadering aan het ui^oorend comité voor de Internationale Landbouw-tentoonstelling, in 1884 te Am sterdam te houden, eon subsidie van f 5000 toe te konnon. De Minister van Financiën heeft do ontvangers uitgenoodigdde ilog in omloop zjjnde oude koperon centen, die zij ontvaugen, niet meer uit te geven, maar die uitsluitend te gebruiken voor hun stor tingen bij de betaalmeesters. Aan het Departement van Wa- terstaat is Woensdag aan besteedhet maken vuil een strekdam met aauhechtingskrib aan den rechteroever van de rivier do Boven- Mor wede, onde’r de gemeente Hardinxvold. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. PrQs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rgk 0,80. Men kan zich abonnecren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. UIS te EMBER 1882, 9 uro. Jer DE KLEIJN gen zy niet zooveel stemmen als Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort alleen. Maar er zal ook niet gewerkt worden van liberale zijde, want de liberale candidaten maken de liberale kiezers warm noch koud.” Zooveel woorden zooveel onjuistheden gebaseerd op het idéé dat er nog altyd zyn rrespectieve candidaten.” De corres pondent van het «Rotterdamse!» Nieuws blad” schynt zich een weinig verslapen te hebbenen niet tot de kennis gekomen te zyn dat we als één man ter stembus zullen komen, allen met 'denzelfden naam op ons biljet. Wat hij onder «werken” verstaat, is ons natuurlyk duister; er bestaat een soort van werkenwaarvan een vryzinnig man een diepen afkeer heeft, dat hy zich nooit zal veroorloven, al zou hy dan ook met zekerheid een nederlaag te gemoet gaan; een werken, dat van de tryheid des kiezers een fictie maakt en het stemrecht verlaagt tot een onedel werktuig in de hand van dry vers. Wy spreken tot vr'ye man nen die zelf de geheele verantwoordelijk heid dragen voor de keus die zij zullen uit brengen; die aan niemand daarvan reken schap verschuldigd zynen ook niet dulden dat iemand de geringste poging aanwendt om op die vryheid inbreuk te maken. Wy kunnen niets anders doen dan raadgeven, met verwyzing op hetgeen de toestand van het oogenblik ons te denken geeft, en ook de besturen der kiesvereenigingen kun nen en willen niet verder gaan, dan hen die het belang der zaak niet levendig ge noeg beseffen, met een woord van opwek king aan hun plicht herinneren. Dat zal men toch zeker geen werken willen noemen; en in zooverre heeft de correspondent van het «Rotterdamsch Nieuwsblad” gelyk. Doch wanneer hij insinueert, dat de liberale can didaten de liberale kiezers warm noch koud makeu, en daarmede te kennen geeft dat het ons ontbreekt aan geestdrift vqor aan toewyding aan de beginselen van den -rAiuruttgattg up MrUoiyi. i 1 bied, ja, dan protesteeren we daarte gen, en we maken ons sterk aan de stembus het bewys te leveren dat we een ander oordeel verdienen. ontkend, maar hij gaf toe dat hjj zich tegen zijne arrestatie had verzet. Adv.-gen. mr. Bjjleveld achtte zoowel den diefatal als het renet beweaon an roquttoerde 1 jaar cel straf. Do verdediger concludeerde tot vrij spraak. A. 8. Donderdag uitspraak. Door de Arr. Rechtbank te Rotterdam is B. W. P., schipper te’Ouder kerk a/d IJsel, beklaagd van diefstal van slib, vrijgesproken. Door de Arr.-Rechtbank te Dordrecht zijn veroordeeld: G. v. V., to Westmaas, wegens het opzettelijk dronken makon van oen kind beneden den leeftijd van 16 jaren tot 15 dagen cell, gevang. C. J. B., to Ameidewegens beleed, mpt. - dreigementen, tot f 11 boete, subs. 7 dagen.A P. B. on G. R., to Ameide, wegens weder-r spannigheid ieder tot 15 dagen coll. vangenisstraf. G. J. L., te Ameple, wegens gewelddadigheid, tot 15 dagen cell, gevang. A. R. Az., te Groot-Ammers, wegens bede larij tot 15 dagen cell, gevang., met last tot opzending naar oen bedelaarsgosticht. Jannetje Struik, de millioenon- juffrouw, is bij vonnis van de arrondisse- ments-rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot betaling van f1400 aan de firma Warmsteeker—Van der Gant voor eon ge- kochten, doch niet betaalden juyveelen arm band van dien prijs. Voor do levering van 1500 hectoliter beste machine-ruhr-steenkolen ten bohoevo van het stoomgemaal van den „Hoogen Boezem” te Haastrecht waren 4 inschrjjvingsbiljetten ingekomenvan F. Oosterom te Jaarsveld, voor 55 cent por HL; M. J. Manion Zonen to Dordrecht, 54 cent per HL; F. J. Mijnlioff Wz. to Krimpen a/d Lek, voor f 10,20 per kar of 1700 KG.W. Verwejj te Haastrecht, voor 53 cent per HL. Aan laatstgenoemden in schrijver werd de levering gegund. Blijkens telegrafisch bericht Aan aflanè on cuusul-jzouiH'aal dor Nederlanden te Alexafidfin, is don 24ston October jl. te Mekka de cholera uitgebro ken, on zal dientengevolge, te rokenon van 1 dezer, op de in Egyptische havens aan komende schepen het cholera-reglement worden toegepast. In de vorige weok zijn te Rot terdam tien gevallen van pokken voorge komen te Woerden één geval. Indien het gerucht waarheid bevat, staat do kans om den voortvluohtigen graanhandelaar Engels in handen te krjjgen, niot zoo goed als men aanvankelijk had verwacht. Twee dagen na zijn vertrek uit Amsterdam, zou hij nameljjk te Hamburg schoep zijn gegaan naar Buonos-Ayreo, waarmede wij geen uitleverings-traotaat hebben. Dezer dagen werd gevankelijk van Zevenaar naar Arnhem overgebracht eene nog jeugdige vrouw, die al spoedig bekond had het vierjarig zoontje van haren man uit een vorig huweljjk door middel van phosphorus te hebben vergiftigd. Woensdag avond van de vorige week was het kind ziek geworden en had gebraakt, terwijl werd opgemerkt dat die uitwerpselen licht, on een reuk naar phosphorus verspreidden. Geneeskundige hulp werd evenwel niet in geroepen vóór Maandag-morgen, toen bjj do komst van den geneesheer het kind reeds was overleden. In de Tieler- zoowel als in de Bommelerwaard zijn adressen van ad- haosie aan het bekende adres van de ver^ eoniging van openbare onderwijzers en hoofdonderwijzers te Amsterdam aan den Minister van Binnenl. Zaken, om voor de na te laten betrekkingen van openbare onderwijzers van rjjkswege bij de Wet geldeljjke ondersteuning te liekoinen, door velen van het ouderwijzend porsonoel ge- teekend. Acte voor boekhouden, huis onderwijs, is verkregen door den beer T. W. Vermaat te Gouda. •—Van de Rjj ks-nor maallessen te Borg-Ambacht zijn de kweekelingen, dio j zich aan het najaars-examen onderwierpen, allen geslaagd, zoodat acte ais onderwyzer is verkregen door do hoeren J. Hooi kaas uit Schoonhoven, A. Mathuisen uit Btolwjjk en B. Van der Wal uit Groot- A minors. Tot predikant bjj de Herv. ge meente te Rotterdam is beroepen Ds. B. Van Schelven predikant te Haarlem. Ds. J. J. F. Van den llamme te Elspeet is beroepen te Ooltgensplaat. Ds. J. F. Do Later te 8t. Aiyia- land is beroepen te Yoneke (Zeeland Ds. E. A. Lazonder te Zegveld heeft voor het beroep naar Driesum bedankt en is beroepen te Baambrugge. Door bet aannemen van het beroop naar Zierikzeo door Ds. Rumjjn, pred. te Ridderkerk, zullen eerlang in den ring Zwyndrecht drie van de zes gemeonten zonder eigen predikant zjjn. Constantiriopel, is naar om met den En gelachen woedend ovef die r 1 reine rechten, terwjjl de Ministers van den er evenmin w w rant hoewel Arabi thans de algemeene zondebok is, op 1 y00r rdt, wien de geheele verantwoordelijkheid do jongste gebeurtenissen geladen won I de stukken, die na zijn inhechtenisnemii zyn gevonden, bewjjzen genoeg, dat 1 slechts den handigen uitvoerder is geweest van hetgeen anderen met hem beraamden. Hieraan is het ook toe te schryven, dat de Egyptische Ministers hem maar liefst, zon der het onderzoek verder voort te zetten, zouden wenschen te verbannen, waartegen Engeland zich echter schjjnt te zullen ver zetten. In het Engelsche parlement is Egypte natuurlijk dageljiks het onderwerp van vra gen en antwoorden, die echter geen nieuws hoegenaamd opleveren. Do motie van hulde aan het leger is aangenomen en de regee ring heeft aangekondigd, dat zij weldra een voorstel zal indienen om aan de beide hoofden der onderneming Wolsely en Wood lijfrenten toe te kennen. Aan de orde is de reeds zoo langen tijd geleden door de regeering ingediende wijziging van het reglement van orde. Den 25sten October zijn de beraadslagingen daar over aangevangen en by het schrijven dezes is men nog altijd bezig aan het eerste artikel, waarin gehandeld wordt over de sluiting van het debat. Wel een bewijs van de noodzakelijkheid dier herziening. Het groote verschil loopt nu over de quaestie of de sluiting door der leden of door de volstrekte meerderheid, zooals de regeering wenscht, zal kunnen worden bevolen. Do regeering schijnt er echter van te hebben --

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1