H GODIN W. T 1882. F. 700. BLEN. Zondag 12 November. Snoeken Lschappij VEN, ingeluklun, tenbank. T MTEN •ich te adres* jofd-Agent. iSElC0, sulver fabri- en der vorige ►ÜD1 O, Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. iing i 1 ndsche OTEN. L 2 [ER&Co. 8. BUITENLAND. Overzicht. ÏKTEH »S mldaleada lijn tf Sm knarlR bat 'OTIUKKM. t. Kio»- whi voor wordt •Off van ïedcKa- ig 7 No ten drin- olen BINNENLAND. illetten em, Naar aanleiding van de Groningsche Stemrecht- meeting. j 1 S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Oitgwen. t een Hoofd- deneerii heeft L K 15—17, EFFECTEN, it den Koers NGATIENen op Effecten. Geen land ter wereld waar meer voor WDÏfflOfflMÏ GOOT. CNI88I Co. ronhoven. Krato na mi ia mi- i KOLFF. Schoonhoven. KAPITAAL- JUWEN- en >delijk Ingaan* NTEN, verse- N OP REIS mi rtaprui lende, rijgen by den JT te Onder- iber a. s. sal, ui den Minuter i den GARNI- Ihierworden - i r--rr-f ir-r-nT Prijs der AdvertentiSnVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groove letters naar plaatsruimte. Insending franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandscho Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. n ippelen, der Instrsctie- t tjjdvak van Jnnl 18M. jelyks, behalve ten bovenge- jden ter losing. igt-Commiaaie Vereonigtng md. STAT EN- GENERAAL. De Tweede Kamer hervatte Woensdag- afwiMeling op het gebied der parlementaire namiddag hare zittingen. FEB en WET- emeente Haaet- algemetae ken- 1OOO. f 100, 10, C 5. NOEN groot tyr of op wember a.s. moeten ingelo* ers voomoemd, Burgemeester. L.-Secretaris. nog de heer Schaepman het voor- n der Hoeven ondersteund, en de heeren Van Eek en Lohman het bestreden hadden, werd het met 37 tegen 18 stem men verworpen. In de zitting van Donderdag is ingeko men een voorstel van den heer Vermeulen tot wijziging van de art. 56, 61 en 65 der schoolwet, strekkende om uit de verplichte examen-vakken teekenen en wiskunde te lichten en acten voor vreemde talen niet langer afhankelijk te stellen van het bezit der hoofdonderwjjzersacte. Do voorzitter deed mededeeling van oen ingekomen schrijven van den heer Mr. Sic- kesz, houdende kennisgeving dat hij met 13 dezer voor het lidmaatschap der Kamer bedankt. D«T heer Van Bylandt, nteuwgekoseu lid voor Amersfoort, legde de gevorderde eeden af, en nam zitting. De heer Van der Hoeven stelde voor, het afdoelings-onderzoek van het ontwerp tot wijziging der kieswet uit te stellen, wegens het nog niet bekend zijn Van het voorstel tot verandering der kiesdistricten. De hoer Van Wassenaar ondersteunde dit denkbeeld, de hoer Bastert bestreed het; evenzoo de Minister van Binnenlandscho Zaken, die be loofde het tweede ontwerp te zullen indie nen vóór de openbare behandeling van het eerste. Nadat r stelVan Bij Kon. besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accyn- sente Vianen o. a. H. C. Kosterthans to Breskens c. a. Bij de 11. Dinsdag gehouden verkiezing van een lid van de Tweede Ka mer der Staten-Generaal in het hoofdkies district Gouda werden 2615 stemmen uit gebracht, waarvan 20 van onwaarde. De I volstrekte meerderheid was alzoo 1298. Ge kozen werd Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort, met 1690 stemmen. Mr. J. Fortuyn Droog- leever verkreeg 887 stemmen Mr. P. J. Snel 15 stemmen en eenige andere personen 1 stem. Door den gemeenteraad van Dordrecht is tot directeur van de gemeente werken benoemd de heer C. Corstiaan van Rijsbergen, architect der gemeente Harlin gen. Met hem stond op de voordracht de heer A. Nolen, bouwkundige te Rotterdam. Aan het Ministerie van Wa terstaat werd Woensdag aanbesteedhet wegruimen van het bij de oostpunt van Rozenburg in het Scheur gezonken stoom schip „Ethelwin”. Minste inschrijver de heer W. M. Schram, te Sliedrecht, voor f129.800. Aan 't Brughuis te Jutfaas werd eene vergadering gehouden, belegd door Dijkgraaf en Hoogheemraden van het waterschap Heycop, genaamd de „Lange Vliet” en waartoe door dat college de be langstellenden waren uitgenoodigd, teneinde te beraadslagen over het tot hen gericht verzoek door de IJsel-stoom-tramwegmaat- schappij tot het berijden van den Randdijk. Door den Dijkgraaf werd het plan der maat schappij ter kennis der belanghebbenden ge bracht en de profielteekening voorgelegd. De dijk zou op 5 meter kruinsbreedte wor den gebracht en daarvan zou 3 meter voor voertuigen bestemd blijven; de overwegen zouden op 2} meter breedte worden be straat en uitwijkpunten worden aangebracht. Door een der belanghebbenden werden echter de bezwaren opgesomd, die zouden voortvloeien uit ’t leggen van een stoom tramweg op zulk een «mallen weg en de ongerieven voor de aangelande eigenaars en huurders uiteengezet. Deze bezwaren deel den al de aanwezigen en met algemeene stemmen werd besloten het bestuur van het waterschap voor te stellen, aan de maat schappij te berichten, dat haar verzoek voor geene gunstige beschikking vatbaar is. Naar wordt gemeld zal hejt leggen der rails voor den stoomtramweg tusschen Gouda en Utrecht nog in deze maand beginnen. Do ontvangsten der postoryen in de provincie Zuid-Holland over 1881 be droegen f 1157.450,30}, Hiertoe werd bijgedragen o. a. door de kantoren: Rotterdam f532.597,10}; ’s Gra- venhage f221.340,46; Leiden f82.675,14} Dordrecht f58.760,77; Delft f 36.950,22} Gouda f29.785,17}; Schiedam f24.498,94; Gorinchem f 21 378,98; Vlaardingen f 15.094,06; Alfen f 11.685,41}Schevenin- gen f 10.933,00} Schoonhoven f 10.828,07} Brielle f 10.358,76. Naar men meldt, zullen de postboden ten platten lande die den zwaren last der postpakketten niet langer op de tot dusverre gevolgde wyze kunnen torschen, vanwege de postadministratie grooto manden bekomendie zij als mars op den rug kun nen dragen. Door het museum van Kunst nijverheid te Haarlem zyn voor 1882/1883 de volgende premiën uitgeloofd: A. Aan zilversmeden, meesters of gezellen in Nederland gevestigd. Voor een voorwerp in silver, tot huiselijk gebruik bestemd, ter waarde van hoogstens f 100.—, b. v. een kandelaar, oen lepel en vork, mes-beft, trekpot, suikervaas, melkkan, suikerstrooier, zoutvat, peporbus onz., mits do bewerking EUCJC-, xyyop 18 dezer van lieverlede totaal onbekwaam zal maken voor wetgevende hervorming. of men moet zjch getroosten, als middel tot ver betering aan te grypen, wat de practyk voorschrijft. Middel ia geen floel, en naar onze bescheiden meening £ev< n zij, die van het perste niets willen weten omdat zij rechtstreeks tot het laatste willen komen, wat zy zelf wel weten dat niet mogelyk is, geen bewys kan staatkundigen tact. Ofschoon adhaesie verleenende aan het beginsel van den Minister Pynacker Horlyk eerst censusverlaging, daarna een ernstig gemeende poging om tot grondwetsherzie ning te komen, willen we toch geenszins geacht worden, het ontwerp tot wyziging der kieswet, dat thans de aandacht der volksvertegenwoordiging zal bezighouden, te beschouwen als voldoende aan billy ke eischen. Reeds toen de kieswet pas in werking trad, bleek het spoedig dat het platteland, door zyn veel lageren census dan in de steden werd gevorderd, in een al te gunstige verhouding kwam, zoodat de bevolking der landbouwende streken den doorslag geeft. Reeds destyds werd de billijkheid dezer regeling door velen in twyfel getrokken. Sedert is het er niet beter op geworden. Wel is, by den vooruitgang in verstande lijke ontwikkeling, het platteland niet stil blyven staan, doch het lijkt er niet naar dat de vorderingen gelijkmatig zyn geweest, zooals ieder die onbevooroordeeld den he- dendaagsclien toestand naast dien van vóór dertig jaar plaatst, gereedelyk zal moeten toegeven. Toch gaat nog altyd ieder bui tenman, wiens maatschappelijke positie hern eenigszins boven de lagere volksklasse ver heft, naar de stembus, terwijl in de steden slechts aan een betrekkelyk klein deel dat recht is toegekend. Het ontwerp van den Minister Pijnacker Hordijk neemt die wanverhouding niet ge heel wegzyn census-cyfere voor de steden zyn nog altijd te hoog. In plaats van een verdeeling van de kiesdistricten naar den census in vijf klassen, zou zonder eenig be zwaar een systeem van drie klassen kunnen worden ingevoerd, met minimum bedragen van 40 gulden voor de gemeenten Amster dam, Rotterdam en ’s-Gravenhage, van f 30 voor Utrecht, Groningen, Arnhem, Leiden, Haarlem, Leeuwarden, Dordrecht, Delft, Schiedam en Middelburg, en 20 gulden voor al de overige. Het oogmerk der her ziening kan geen ander zyn, dan een zoo groot mogelyk aantal kiezers als de Grond wet toelaat uitspraak te laten doen, ten einde een Kamer te verkrygen die volgéns diezelfde Grondwet bevoegd kan gerekend worden over de latere voorstellen der Com missie voor de Grondwetsherziening een beslissing te nemen. De zeer beperkte uit breiding, die de Minister aan het kiezers corps wenscht te geven, wordt in de Memorie ,.vu van toelichting niet voldoende verdedigd. Turkije met die regeling, geheel buiten Er is nog een ander punt, waarop het hem noodig is de aandacht te vestigen: in de meeting te Groningen werd er door den heer Heineken met een enkel woord aan gedacht. De verkiezingen heeten vrij te zyn, maar er bestaat geen enkele waarborg dat zy het inderdaad zyn; de kiezers krygen hun biljet aan huis, en by de invulling kunnen zich gemakkelyk allerlei invloeden doen gelden. Daarom zou reeds nu in de kieswet bepaald kunnen worden, dat de briefjes worden uitgereikt aan de stembus, en dat de kie zers in de gelegenheid worden gesteld ze in te vullen zonder door iemand te worden bespied of gecontróleerd. Men zou kunnen tegenwerpen dat men daardoor hen zou uitsluiten, die niet schryven kunnen; doch wy zien niet in dat daar eenig onrecht in zou gelegen zyn. De census is juist in het leven geroepen om een vermoeden van vei - standeljjke ontwikkeling te hebben, onder erkenning dat die maatstaf, ofschoon op zichzelf niet zuiver, toch voorshands de eenig bruikbare was. Dewyl voorts de tweede alinea van art. 77 der Grondwet (oor sverdere regels ten aanzien van het kiesrecht" naar de kieswet verwyst, staat het den gewonen wetgever naar onze mee ning vry, zoodanige bepalingen in het leven te roepen dat het vermoeden” eenigen schijn van zekerheid verkrijgt. Het vraagstuk van het kiesrecht is thans voor goed aan de orde, en het is de plicht der vertegenwoordiging, het tot een oplos sing te brengen. Dat zy dit met genoeg zame levendigheid beseft, zouden wy niet gaarne beweren, evenmin als zy ons dwingt tot bewondering voor haar yver in het be hartigen van andere dringende \olksbelan- genimmers, na haar eerste samenkomst in September heeft zij nog weinig anders gedaan dan vacantie houden. En toch, ofschoon onze hoop op beterschap al dik wijls is teleurgesteld, we blyven hopen; eenmaal zal het haar toch wel duidelyk worden, dat het vaderland haar daden met billijk verlangen, weldra misschien met ongeduld, te genioet ziet. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Pry«: voor Schoonhoven per drie maanden J 0,70. Franco per post door het geheele rgk 0,80. Men kan zich abopneeren by allo Bóekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. »De ontevredenheid is algemeen over den tegenwoordigen politieken toestand over de tegenwoordige regeling van het kiesrecht. Algemeen heerscht de overtu? ging, dat wy aan de kieswet van 1850 zyn ontgroeid. Nergens nog, bij geen der te genstanders van het algemeen stemrecht, heb ik haar verdedigd gevonden.” Aldus de heer Mr. W. Heineken in de vergadering, den 30sten October jl. door het >comité voor algemeen stemrecht” be legd. De stand van het vraagstuk werd door genoemden spreker zeer duidelyk uit eengezet. Het onhoudbare van den census was natuuriyk het hoofdpunt van zyn re- ‘ring; hy betoogde, aat men dien altyd beschouwd als een tudelqken maat regel; in 1848 als een middel om zekere elementendestijds als gevaarlyk beschouwd, buiten den kring der kiezers te houden. Maar dat alles is reeds zeer dikwyls ge zegd, en in théorie kunnen zeer velen zich met die denkbeelden vereenigen. Daarvoor zou het dus niet noodig zün, meetings te beleggen, die in ons land toch altyd ont aarden in openbare disputeer colleges. In doen echter de heeren Heineken, Van Houten en hun geestverwanten meenen, op dezelfde gronden zich te moeten verzetten tegen de pogingen der Regeering om een eerste wy ziging in den politieken toestand te bren gen door verlaging van den census, binnen de grenzen der grondwet, dan gelooven we dat daartegen wel iets is in te brengen. Trouwens, op diezelfde meeting ontbrak bet niet aan bestryding; zy ging voorna melijk uit van de heeren Cort Van der Lmdyn, Oppenheim en Tellegen, die ook in meer dere of mindere mate het beginsel van al gemeen stemrecht zyn toegedaan, doch op de vraag, wat de politiek van het oogen- bhk voorschryft, een ander antwoord geven dan de Groningsche Afgevaardigde. Stelt men de quaestie zóódat een beslissing moet worden uitgesproken of grondwets herziening, waarby het census-voorachrift worCR weggenomen en de bepalingen om trent de eischen voor kiesbevoegdheid naar de kieswet verschoven worden, wenschehjk is, dan kan het antwoord niet anders dan bevestigend luidenzelfs zou men dan kun nen zeggen, dat de puntenalgemeen of beperkt stemrecht, en in het laatste geval de aanwijzing der beperkingen, van onder geschikt belang zyn en eerst later by. het vaststellen der kieswet te pas komen. Doch plaatst men zich op practisch terrein, en vraagt men, of zoodanige wyziging mogelijk is, dan moet een stellige ontkenning wor den uitgesproken. En juist die kleinigheid wordt door de heeren Heineken, Van Houten c. s. geheel over het hoofd gezien, of liever, handig ter zyde geschoven. Zy kennen de kaart des lands wel zóó goed, dat niemand hun behoeft te zeggen dat geen enkel voorstel tot grondwetsherziening thans kans van aanneming zou hebben; welk ministerie het ook mocht aanbieden, het zou aan de in zichten van geenerlei meerderheid kunnen voldoen. En zelfs, al werd de in art. 196 gevorderde wet aangenomen, waarby ver klaard wordt dat er grond bestaat het voor stel in overweging te nemen, zoodat daarop een Kamer-onlbinding volgde, het is vol komen zeker dat we, met zeer geringe ver andering wellicht, dezelfde Kamer terug kregen; en deze moest dan met een meer derheid van twee derden der uitgebrachte stemmen de voorgeslelde wyziging goedkeu ren. Doch dat is immers totaal onmogelyk Er bestaat slechts één weg om verande ring, een dringend noodige verandering voegen we er bij, te verkrygen. De cyfer-verhouding der partyen in de Tweede Kamer moet anders worden; hetzy een aanzienlyke versterking van de leden aan de linkerzijde, hetzy een nog aanzienlyker toeneming rechts, in elk geval, we moe ten hebben een besliste-meerderheid, krach tig genoeg om met twee derden een besluit te nemen. Daartoe is het noodigdat een zeker aantal leden der Kamer door anderen wor den vervangen. Dat kan niet anders ge schieden, dau door wyziging van het kie zerspersoneel. De conclusie ligt dus voor de hand, dat de oplossing, die de Regeering thans bezig is te beproeven, de eenig mogelyke is. Er bestaat geen kans, om uit den verwarden toestand te gerakendan door censusver laging. Maar deze is al by herhaling beproefd, zonder dat men tot overeenstemming kan komen; de Ministers Heemskerk, Fock en Geertsema hebben aan haar te vergeefs hun krachten gewyd. De heer Heineken bracht dit natuurlyk in herinnering. Wy meenen, dat zulks niets bewyst. Al waren er ook een dozyn ontwerpen in dien geest afgewezen, niets verhindert dan het dertiende aan te bieden. Het kan nu eenmaal niet andere. Of men moet berusten in hetgeen it. in den staat van verslapping^ van mach teloosheid die onze volksvertegenwoordiging werkzaamheden wordt gezorgd dan Enge land. Te oordeelen naar het aantal vragen en antwoorden, dat, schier eiken dag in Hooger- en Lagerhui over allerlei zaken, niet mii de.-Brt«»*ügk'.gaWMHiold WOfdt, zou men haast mogen aan nemen, dat ge- middeld elke zitting voor de helft verbeu zeld wordt. Juist heden is men 14 dagen bezig met het beraadslagen over art. 1 van het nieuwe reglement van orde, waarop ontelbaar vele amendementen zyn voorge- steld en verworpen. Na verwerping van hot voorstel om de sluiting van het debat te binden aan eene meerderheid van der aanwezige leden, kwamen weer allerlei voor stellen in om nog grooter meerderheid of nog kleiner minderheid te eischen; maar tot nog toe zegeviert de regeering. Vat men samen wat buitendien voor nieuws behandeld dan blijkt uit de mededeelingen der -legeering, dat hot in den Transvaal nog alles behalve rustig is on de Boeren nog veel last hebben van de naburige stammen. Dit is oorzaak dat de Commissie nog niet gereed is met hare grensregeling. Van andere zyde bericht men echter, dat de Boeren zóó weinig te vreden zyn over de regelingen der Engel- sche commissarissen, dat zij, door de uit zending van een afgevaardigde, willen trach ten alsnog betere voorwaarden van de Engelsche regeering te bedingen. liet nieuws uit Egypte is van weinig aanbelang. Het nieuwe leger, nog op verre na niet compleet, begint nu reeds te ver- loopen. De Zwitsers, ontevreden over hun toestand en vooruitzichten, namen weder hun afscheid De valsche profeet, die in Soudan huis houdt, beet verslagen, doch zjjn stoken maakt toch nog altijd allerlei voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Arabi’s verdediging is een maand uitgesteld, tot onderzoek van stukkeneen onderzoek, dat I vooral in het Oosten lang kan duren! De Khedive heeft verzocht om afschaffing der Engelsch—-Fransche contróle. Booze tongen •eggen, dat dit slechts een middel voor Engeland is om Frankrijk weg te knikkeren. Dit geschiedt echter op vriendschappelijke wyze, zooals de Vice-Minister van Buiten- landsche Zaken in het Lagerhuis mede deelde. Voor de Fransche Kamers, die heden weder bijeenkomen, is dit een kolfje naar de hand om de Regeerjng den voet dwars te zetten. Gelukkig voor deze, dat zij kan roemen op de ge volgen van haar beleid in Tunis. De op- treding van den nieuwen Bey, wiens rechten en verplichtingen van Fransche zijde zijn voorgeschreven, is gevolgd door de afschaf fing der Ministeriën van Oorlog on Marine aldaar on de aanstelling van een eersten Minister, bekend om zyne sympathieën voor Frankrijk. Wat in Egypte verloren wordt is dóór dus ruimschoots gewonnen. Het is vrij natuurlijk dat de Sultan van om tot stand gekomen, weinig inge nomen is. De Bey zond hem niet eens ©ene kennisgeving van zijn optreden. Hoe wel hij vooraf verzekerd kan zjjn- aan een doovemans deur te zullen -kloppen, heeft de Sultan zich bij de mogendheden be klaagd over de behandeling die hij van Engelsche zijde in Egypte en van Fransche zijde in Tunis ondervindt, terwijl hij daarbij niet onaardig herinnertdat indien de Mogendheden zich geroepen achten te wa ken voor de getrouwe nakoming der bepa lingen van het Berlynsche Verdrag, zij zich m ooi olijk kunnen onttrekken, nu men aandringt op handhaving van bepalingen, die in het belang zyn van Turkije. Groote belangstelling in staatszaken wordt in Griekenland geacht te zijn een ongunstig teeken voor de stabiliteit der regeering. Althans de geringe belangstelling, betoond bij do heropening der Kamers, waarbij noch het Hof, noch het corps diplomahgue en slechts een vyftigtal leden tegenwoordig was, wordt een gunstig teeken genoemd voor de toekomst van het Kabinet Trikoupis. De grensverachillen met Turkije worden voor de zooveelste maal gezegd te zyn bij gelegd. Men gelooft altijd nog aan eene verandering in de partij formatie van den Prulslschen Landdag. Vrij-oonservatieven en nationaal- liberalen zouden zich namelijk vereenigen tot eene meerderheid voor de regeering en een tegenwicht vormen tegen de aanmati ging van hot centrum. Deze partij zou echter troost zoeken en, blykena de jongste ver kiezingen, vinden bij den linkervleugel der Fortschritts-partij. De Keize^.'verdryft zich den tijd met hot by wonen van groote jachtpartijen in de Hartzals gast van graaf Stolberg te Wernigerode. De nieuw gekozen afgevaardigde voor de Itallaansche Kamer, Muffi, van beroep lettergieter, heeft, ten einde op onafhanke lijke wijze zijn mandaat als volksvertegen woordiger te kunnen vervullen, werk gezocht en gevonden te Rome. Hij zal zoo het nuttige met het aangename vereenigen I beantwoorde aan de eischen van zuiveren stijl en in het algemeen hot kenmerk drage van een streven naar veredeling van onze vaderlandscho kunstnijverheid. B. Voor meubelmakers, meesters of ge zellen in Nederland gevestigd. Haulsntj- werk. Een deurpaneel in renaissftncö-sttyl, van noten- of eikenhout, met profiteering en ornamentele versiering. Ingeval het paneel slechts een gedeelte van de deur uitmaakt, moet de teekening van hot geheel er bijgevoegd worden. C. Uitsluitend voor Nederlandsche dames. Borduurwerk. Een geborduurde stoelbeklee- ding (rug en zitting) eigen ontwerp, uitmun tende door sierlijkheid van teekening en harmonie van kleuren. De premiën zullen bestaan in zilveren en bronzen medailles. De ingezonden stukken- blijven, oók bij bekroning, eigendom van de inzenders. De beoordeeling is opgedragen aan de commissie van het museum. Van de ingezonden voorwerpen zal een tentoon stelling worden gehouden in een der lokalen van het museum tijdens de jaarlijksche al gemeene vergadering van den Raad van Bestuur, in de maand Mei 1883. Inzending met besloten naambriefjes vóór 1 Mei 1883, aan het Museum van Kunst nijverheid op het Paviljoen te Haarlem. Z. M. heeft het beschermheer schap aanvaard over de Nederlandsche Hard draverij- en Renvereeniging. De handel in hooi is zoo traag mogelijk. Er is letterlijk geen vraag naar genoemd artikel, zoodat de landbouwers er leelijk mee blijven zitten. De omzot in aardappelen is daarentegen zooveel te groo ter; wie maar „blauwkes”, zoogonaamde Turken, te veel heeft, kan thans goedo zaken doen. Bij een 11. Maandag door den Hoogen Raad gewezen arrest is verworpen de cassatie-voorziening van A. H. A. Van R., te Ouderkerk a/d IJselingesteld tegen een arrest van het gerechtshof te 's Gravenhage houdende zijne veroordeeling tot twee boeten van f 3 wegens het hebben van twee brug gen over den Kerkvliet, in stryd met het reglement voor den polder KrommeGeer en Zyde. Het Gerechtshof te Hage heeft J. v. d. B. uit Reouwijk, wegens diefstal van palingfuikon en geweldpleging tegen een veldwachter, die hem wilde arrosteoren, tot 18 maanden celstraf ver oordeeld. Door de Arr.-Rechtbank te Dordrecht zijn veroordeeld: E. v. d. B., huisvrouw van A. H. te Hardinxveld, we gens moedwillige mishandeling, tot 15 dagen cell. gev. en f 8. boetesubs, i dag cell, gev. A. d. B. en P. L. to Nieuw-Lekker- land, wegens moedw. mishand., ieder tot 15 dagen cell, gevang, en f 8 boete, subs. 1 dag cell. gev. P. B. en C. R. te Sliedrecht, wegens idem, ieder tot f 3 boete, subs. 3 dagen gev. In de vorige week hebben zich te Rotterdam 11 gevallen van pokken voor gedaan. - In de gemeenteraadsvergade ring te Wassenaar, op 4 Nov. jl., is tot hoofd der openbare lagere school in de kom der gemeente benoemd de heer H. W. Bet- tink, te Utrecht. De heer J. R. 0. Reesink te Gouda heeft acte middelb. onderwijs ver kregen voor de Hoogduitse he taal. De heer F. IJpma Hz. te Noor- deloos heeft acte behaald voor landbouw- ondarwijs. Te Amsterdam zijn tot predi kanten bij de Herv. gemeente beroepen: Ds. A. R. Van der Dussen te Bennekom en Ds. B. Van Schelven te Haarlem. Ds. E. A. Lazonder te Zegveld is beroepen te Monnikendam. Ds. G. Nijhuis te Hoogeveen is beroepen te Leiderdorp. GORINCHEM, 9 Nov. Door mej. P. J. Van Dam, den 4. Nov. 11. alhier over leden, is aan het Diaconie-Armhuis alhier een legaat vermaakt van f200. Daar héfl lijk van den persoon, die Vrijdag-avond 11. in de rivier viel en ver dronk, nog niet is gevonden, vermoedt men dat hot zekere Kn., groenteboer alhier is, dien men sedert dien tijd vermist. ALBLASSERDAM, 6 Nov. Op de werf van den scheepsbouwmeester P. Boele E.Az. wordt de kiel gelegd van de ijzeren sleep- kaan „Vertrauen,” groot circa 275 last, te bouwen voor rekening vau den heer A. Specht III, te Rheindürkheim. *AMEIDE, 7 Nov. Heden werd alhier een begin gemaakt met de slooping van do vroegere aanlegplaats der stoomb.- maatsch. Concordia. De talrijke in den dijk geslagen palen worden boven den grond afgezaagd. Ook die van groote af meting, in de rivier, worden verwyderd. Ditzelfde lot treft de fundeering, een hecht getimmerte. Had de gemeenteraad eenige vrijgevigheid betoond en hot vaste hoofd aangekocht, het zou hebben kunnen dienen tot onderscheiden nuttige doeleinden. Thans wordt het tot brandhout gezaagd.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1