SR. TOTO." 000. N°. 701. Zondag 19 November. 1882. NDSCHADE BDSCHME CHINES HEN, IN 1845. f 1.000.000 - 290.745.93. oor 1883. AND” RECHT. HEN, Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. II DAARHEEN! idige, nderdijk, kleine winst kan Maatschappij S Co., C 169, recht over ENTEN BUITENLAND. 2D. 9 BOER, AGENT. lundsche latschappij EVEN, i ongelukken, te ha ge. EDEKER, loven en Omstreken. i a/d Aalt, nzn BOER. 1882. HENNY, Direetenr. kun-1 BINNENLAND. SCHOOMOVEWSCHE COURANT ▼an Woensdag werden valt S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgaven. Maatichapplj live franco en geeft 'arantie. wulk, xgn te ver- Zich te adres- Hoofd-Agent. N, Schoonhoven. Ie plaatsenalwaar w Nispen bestreed de geroemd. Hoe vreemd het willekeurige onderscheiding van gewone en ijgbaar, tegen zeer was van oordeel dat niet L8TE en BILLIJKS leggelden of Nabo- remMnfrekklng en oenen Notaris, zal lig den daarop vol- >r van den (irooten i» beide züden der nier en veehouder 'bouwbedrijf omvat, Ifd. Land van or zijne nette Overzicht. De wijze waarop de Franscho regeering bij hare wederontmoeting met de Kamers dqor deze ontvangen is men weet, de eerste ontmoeting was slechts van zeer korten duur is vrij bevredigend. Hare Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rjjk f 0,80. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. VEEVOEDER ge- gehouden Tentoon- November 1882. ituur ^Czn., President, itaris. nff, n.l. 75 Cent, oekhandelaren. ike KAPITAAL- EDUWEN- en dadelijk Ingaan- l ENTEN, verse- [EN OP REIS en oortspruitende. •rkrijgen bij den UIJT te Onder meer voordeel aanbrachten, dan het be- I krompenst exploitatie stelsel ooit zou nen doen. waardoor het mogelyk zou zijn één oorzaak verklarinj van ontevredenheiii over een groote massa van personen te verspreiden en hun geza menlijk den handschoen te doen opnemen voor dezelfde zaak, *t zy deze goed of slecht mocht wezen. Nederland keni geen prole tariaat in den gewonen zin van het woord de standen en beroepen zyn er geheel on- dereengem^ngd, al vloeien zij niet samen, en het beeld onzer maatschappij duet den ken aan een bont mozaïek. Te midden der landbouwende bevolkingen heeft zich de groote industrie ontwikkeld; de spinners en wevers van Twente waren oorspronkelijk boerenarbeiders die, om hun inkomsten te vermeerderen, de winteravonden gedurende welke zy buiten natuurlijk niets te doen hadden aan spinnewiel en weefgetouw in g-Maatschapplj jen vaste premita, «dmlnlstratiekoeten, •riekenHofsteden an, Inboedels, Koop- Hooi enz. hun woonvertrek doorbrachten, totdat de invoering van machinerieën van lieverlede aan deze nyverheid haar nieuw karakter gaf. Wy zijn in de eerste plaats een volk van boeren, visschers en kooplui, en de vrijzinnige geest, die onder deze omstan digheden dg onderscheiden verhoudingen kenmerkt, die de klove tusschen patroon en werkman met bruggen van welwillend heid en plichtgevoel overwelft, is zelfs be waard gebleven bij het veldwinnen der groot-industrie, zoo onmisbaar voor onze stofTelyke belangen, zoo gevaarlyk voor de eerbiediging van de individualiteit van den arbeider. Toch is de onderlinge verhouding niet overal gunstig. Naarmate de voortgaande beschaving nieuwe behoeften in het leven .heeft geroepen, die óf voorheen in het ge heel met, of slechts door weinigen werden gevoeld, openbaart zich ook bij de arbei dende klasse de begeerte, om daaraan te voldoen. Zy wil en terecht, beter gehuis vest en gekleed zyn, zonder daarom minder goed te worden gevoed, dan het voorgeslacht; en, dewyl de bronnen van kennis niet meer uitsluitend voor enkelen toegankelyk zyn, maar voor allen die er zich aan willen laven, begeert zy ook haar aandeel van de vruchten van den geestes-arbeid, door de mannen van wetenschap verricht niet voor enkele uitverkorenen, inaar voor dé geheele menschheid. Voeg daarbij, dat ook de schaduwzijde van het fabriekwezen zich in onze maat schappij op dezelfde wyze, hoewel in min deren graad, heeft vertoond als elders. De verbetering der machines, de aan het fabel achtige grenzende nauwkeurigheid waar mede dezen een arbeid verrichten die voor heen slechts door menschenhanden en op kleine schaal kon worden tot stand ge bracht, heelt de rollen van werktuig en arbeider verwisseldde eerste, de onbezielde kracht, werkt, de andere ziet slechts toe en neemt stoornissen weg, speelt in ieder geval de tweede viool. Die arbeid eischt noch groote lichaamskracht, noch verstan- delyke ontwikkeling, met een minimum van beide kunjeinand reeds een geschikt fabriek-arbeider zyn. Alzoo was de hoe veelheid van beschikbare werkvermogens als het ware onbegrensd; jeugdige kinderen en ouden van dagen, mannen en vrouwen, alles kon bij de groot-industrie terecht; deze produceert in groote hoeveelheid voor de wereldmarkt, elders geschiedt dat ook, zoodat ieder zich beyvert zoo goedkoop mogelyk te kunnen leveren, door zelf zoo mm mogelyk kosten te maken. En dewijl nu de belangrykste post van uitgaven voor de productie bestaat in de arbeidsloonen, streefde elk industrieel er naar, om daarop te bezuinigen. Dat kon geschieden, door werkkrachten in beslag te nemen die elders geen plaatsing konden vindenen hoe meer de exploitatie van vrouwen en kinderen veld won, des te geringer werden de loonen, des te kleiner het aandeel van de afzon derlijke arbeiders in de vruchten van het werk, dat is, in de genietingen des levens. Er zyn fabrikanten, we onthouden ons van het noemen van namen, want dan zouden we billijkheidshalve ook verplicht zyn voorbeelden van het tegendeel met den vinger aan te wyzen, die, waar zy ston den voor de keuze tusschen concurrentie en humaniteit, aan de stem der laatste ge hoor gaven en niets onbeproefd lieten om voor het welzjjn hunner ondergeschikten te zorgen, evenals van ouds toen het geluk van den »gezel” den sbaas” nauw ter harte ging. En zonderling, wèl is het een bewijs voor de eeuwige waarheid, dat rechtvaar digheid haar eigen loon met zich brengt, daar, waar dit geschiedde, bleek het dat de stryd tegen de mededinging zonder moeite was vol te houdende ondernemer schaarde om zich heen een groep verstandige men- schen, die den bloei der zaak als hun hoog ste belang leerden beschouwen, en door IN 1845, Vertegemroordlger Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel i meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, on uitorlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandscbe 1 Advertentiën, waarvan de plaatsing .1 maal wordt opgegevenworden slechts t maal in rekening gebracht. geeringsstelsol der liberalen, dat volgens hem zoowel het moederland als de koloniën ten verdorvo strekt door den schuldenlast tot een ongekende hoogte op te voeren. In verwerping der begrooting ziet hij het eenlge middel om dfen nieuwen Minister van Koloniën de gelegenheid te geven ernstig te onderzoeken of er niet meer kan worden gedaan, ten einde het verbroken evenwicht te herstellen. De heer Kool be sprak den toestand in Atjehen ried de benoeming aan van eon militairen gezag voerder aan het hoofd van het thans be staand civiel en militair bestuur. De heer De Bruijn Kops gaf als oorzaken van den min gunstigen financiëelen toestand, bene vens den Atjeh-oorlog, de lage koffieprijzen en de opdrijving van openbare werken op; ook wenschte hij voor de particuliere nij verheid meer vrijheid van beweging. De heer De Casembroot gispte in een hier en daar heftige redevoering het optimisme des Ministers tou aanzien van Atjeh en de minachting van de feiten waarmede hij in zijn nota den achteruitgang van het Indi sche leger had betoogd. De heer W. Van ‘et zoo donker in; j voor de économische ont wikkeling der inlandsche bevolking en voor de openbare gezondheid, benevens in beper king der bureaucratie ziet hij het middel om een t en uitgaven te verkrijgen. en J. W. Van Hoogstraten, van de depar tementen Dordrecht, Rotterdam en Edam. Men spreekt er van, dat de beroemde Noordpoolreiziger Nordenskjöld 1 aanspraak maakt of denkt te maken op de belooning van f25.000, uitgeloofd op het vinden of totstandbrengen van de Noordelijke doorvaart. De uitlovers waren voor meor dan 2} eeuw de Hollandsche Staten-Generaal en, naar beweerd wordt, zou de premie nooit zijn ingetrokken. Als nu een andere bewering juist is, nl. dat dén ook de tegen woordige Nederlandsche Regeering, als de opvolgster van genoemde Staten-Goneraal, verplicht is de premie nu uit te betalen, dan ontvangt Nordenskjöld het geld, ge lukkig zonder den interest op interest er van. Te Rotterdam hebben zich in de vorige week 4 nieuwe gevallen van pok ken voorgedaan. Het water is in de rivieren in de laatste dagen sterk gewassen. Te Vreeswijk heeft men met schutten moeten ophouden, tot groot ongerief der scheep vaart. De uiterwaarden staan overal onder waterook de steenfabrieken ondervinden daardoor veel schade. Te Nijmegen heeft de Waal zoodanige hoogte bereikt, dat vele bewoners van de Waal kade hunne huizen aan de voorzijde niet kunnen verlaten dan met schuitjes of aan de achterzijde in eene aangrenzende straat, waartoe enkelen langs ladders moeten klimmentot dezon behoo- ren ook de bewoners vau een der loge menten. Men vreest dat de provinciale weg van ’s Hertogenbosch naar Deuteron en Vlymen weder zal overstroomon, waar door de gemeenschap met de Langstraat en het Land van Housden zal worden ver broken. Do heer De Vries, aannemer der groote rivierwerken tot normaliseering der Waal bij Tiel, heeft allen arbeid daar aan doen staken. De sneeuw, die deze week viel en reeds zoo vroeg*ijdig den winter aan- kondigde, heeft hier en daar het verkeer belemmerd. In den Haag en te Wage- ningen moest de tramwegdienst worden gestaakt. Te Goes is bij besluit van Burg, en Weth. de vergunning tot uitoefe ning van den kleinhandel in sterken drank aan eon kastelein, die tweemaal is veroor deeld wegens kennelijken staat van dronken schap op den openbaren weg, ingetrokken. Voor de Rechtbank te Rotter- dam stond eergisteren terecht: A de G., timmermansknecht te Nieuw-Lekkerland, beklaagd van moedwillige mishandeling. Eisch 15 dagen gevangenisstraf eenzaam en f8 boete. Over 8 dagon uitspraak. ig, bij de opening, die, zoowel wat het buitenland als het binnenland betreft, nog al belangrjjkc zaken aanroerde, maakte een goeden indruk. P.<* regeering mocht zich beroemen op een verstandhou ding met de vreömde ‘•Mögendhedon, be paaldelijk ook met Italië. Ten aanzien van Egypte, zeide de regeering in vriendschap pelijke onderhandeling te zijn met Engeland, waarvan de uitslag aan de beoordeeling der Kamers zal worden onderworpen. De anar chistische woelingen, die zich hier en daar openbaren, met kracht onderdrukkende, zal de regeering zich beijveren de denkbeelden van vrede ‘en verzoening ingang te doen vinden en daartoe doet zij ook een beroep op de vertegenwoordiging, die wél zal doen met voorloopig alle quaesties, die oneeuig- heid kunnen teweegbrengen of de meerder heid zouden verzwakken, te laten rusten. Aan dien wensch het moet tot eer der anders niet zoo heel voegzame Kamer ge zegd worden heeft zij gehoor gegeven, door dadelijk de begrooting ter hand te nomen; de begrooting van eeredieust, een roosje met doornen. Ook nu weder gaf de Kamer aan het verlangen van den Minister gehoor door de behandeling van de quaestie van scheiding tusschen Staat en Kerk te verdagen tot de commissie met hare voor stellen te dien aanzien zal gereed zjjn; bij voorbaat echter verklarende dat de regee ring zoodanige scheiding zal bestrijden. Hoe teleurstellend die verklaring een aantal leden in de ooren klonk, bleek spoedig uit de amendementen van verschillende zijden voorgesteld om de begrooting, dus de be zoldiging der geestelijkheid en de kerke lijke toelagen te besnoeien. Zoo kon do Aartsbisschop van Parijs zelf lid der Kamerniet verhinderendat ook zijne bezoldiging werd ingekort terwijl mede 24.000 francs voor kanselarij kos ten werden verworpen. Best mogelijk dat hierin niet slechts ontevredenheid te zoeken is over de wyze waarop sommige dier geestelijke heerenmet voorbijzien hunnor roomingzich ver- oorlooven verdeeldheid en verzet te predi ken, maar ook het streven om te bezuini gen. Want de vette jaren schijnen ook voor Frankrijk voorbij te zijn. De Minis ter van financiën becijfert een te kort van 40 millioen en wordt beschuldigd zelfs nog geflatteerde cijfers geleverd te hebben! Wo leven dan ook in een tijd van tekorten, en niet zoo alledaagsch is eene als de Duitsche Keizer dezer dagen bij de opening der zittingen van den Pruisischen Landdag kon doen, dat nl. de vier laagste trappen der Klassen-Steuer zullen worden afgeschaft. Die mededeeling verhoogde nog de vreugde over des Keizers persoonlijke verschijning en men lette daardoor weinig op de wel wat Bismarckiaansch getinte be wering, dat handel en nijverheid hare we- deropkomst te danken hebben aan de zoo impopulaire nieuwe rijks wetten Ook de betrekkingen met het buitenland werden zeer geroomd. Hos vrssmd hst klinken moge, aan die vriendschappelijke be trekkingen met het buitenland, waarvan ook de Oostenrijksche Minister van Oorlog mocht gewagen, heeft deze het te danken, dat de commissie der delegatie hem 7‘ millioen buitengewone legeruitgaven toe stond. Het driekeizersbond zoo zou men uit zijne mededeeiingen kunnen opmaken is opgelost in een ntwee-keizers-eu-óén-ko- ning” bond: Italië zou nl. de plaats van Rusland hebben ingenomen. Omtrent Bosnië wordt medegedeeld, dat de toestand daar zéér bevredigend is, en dat de regeering de kolonisatie zooveel mogelijk bevordert. Op gelijke berichten ten aanzien van Ierland kon de Engelsehe regeering het parlement vergasten. De agrarische mis daden zjjn dóór van ruim 500 ’s maands op 31 gedaald en ging het zóó voort, verze kerde Gladstone, dan kon de regeering eens denken aan maatregelen om aan recht matige grieven te gemoet te komen. Som mige leden en ook een goed deel der pers vinden die voorspiegeling van den premier vry gevaarlijk, omdat zij zoo licht tot over dreven verwachtingen, dus tot teleurstelling en nieuwe ontevredenheid kan leiden. Hoewel er geen dag omgaat, zonder dat de Egyptische zaken ter sprake komen, valt er hoegenaamd geen nieuws medo te dooien. Hot bericht dat de Engelsch- Fransche contróle is of wordt afgeschaft is, hoewel niet rechtstreekstoch zijdelings door de regeering erkend. Art. 1 van het ontwerp tot wijziging van het Reglement van orde, dat sluiting der debatten mogelijk maaktwanneer de wv..—. Vv»v..UUT.c>> v.i uww> meerderheid van het Huis dit wonscht, is nauwgezette en verlichte plichtbetrachting eindelijk onveranderd aangenomen. STATEN-GENERAAL. De algemeeno beschouwingen over de Indische Begrooting, die do Tweede Kamer I eerst Dinsdag kon aanvangon, dewijl Maan dag het aautal tegenwoordig zijnde leden te klein was om te beraadslagenwerden door onderscheiden sprekers gevoerd. De hoer Wiytgens opende het debat met een opsomming van zjjn grieven tegen het rc- I. Het heeft in den laateten tyd weer niet ontbroken aan nieuwe bijzonderheden uit de lange geschiedenis van het maatschap pelijk vraagstuk. En vermits het plicht is, de oogen geopend te houden voor de fei ten, omdat deze leerzamer zyn dan alle bespiegelingen, en de gevolgtrekkingen, uit gene af te leiden, voor de toekomst mogelyk groote waarde bezittenzullen we trachten ze eenigermate in het licht te doen treden. Niet wat het meesje gerucht maakt, is steeds van het grootste belang. De anar chistische woelingen in Frankryk, die het laatste kwartaal van 1882 schijnen te zullen onderscheidenzyn naar onze meening tnin- der bedenkelyk dan de toenemende verar ming der lagere volksklassedie zich in het eerste kwartaal dezes jaars vooral in sterke mate openbaarde in hopelooze po gingen tot landverhuizing. De man die daar op aansporen van dezen of genen po- litieken avonturier een dynainietboin tracht te werpen in een publiek gebouw, en voor dat heldenfeit misschien met eenige bor rels wordt betaald, is niet zoo gevaarlyk voor de rust, als de behoeftige landbouwer of handwerksman die met zyn gezin en een schamel restant van bezittingen op het scheepsdek staat van een dier kolossale emigranten-booten, staal op één lyn te plaat sen met andere meesterstukken van men- schelyke vlyt, namelijk de pyramiden van Egypte, aangezien beiden gedenkteekenen zyn van maatschappelijke ellende, terwijl hy met een traan in het oog staart op het vaderland dat hem niet langer voeden kan. Ja, want al gaat hy heen, hij laat een atmosfeer van wrevel, misnoegen, ver bittering achter, die de kalme ontwikke ling van het sociaal leven bedreigt. Als men nu den staathuishoudkundigen toestand der Duitsche bevolking in verband brengt met sommige politieke verschyn- selenbij voorbeeld de jongste verkiezingen voor den Landdagdan vraagt men zich af: zou hetgeen als ooi zaak van den ach teruitgang der vryzinnige partijen wordt opgegeven, wel inderdaad de ware waar heid vermelden Men spreekt van de krachtige medewerking der ambtenaren, die allen om zoo te zeggen op hoog bevel hebben gestemd en bovendien in hun om geving stemmen trachten te winnen voor de regeerings-candidatendoch in welk land hebben ooit een handvol personen <le macht gehadom den volkswil in een be paalde richting te leiden? Als de metzyn économischen toestand onvoldanen werkman gebleken was, dat hem van liberale züde tegemoetkoming in zyn druk kon worden aangebodenhy zou er het zijne toe heb ben bygedragen om de beslissing in een andere richting te stuwen. Merkt ook opdat het succes der soci aal-democraten niet stijgende is. ’t Is zoo, de Bebels, Hasenclevers en Liebknechts zitten in den kerker en kunnen daar moeie- lyk propagande makenmaar kan men in onze eeuw nog een beweging die reden van bestaan, heeft onderdrukken door de leiders gevangen te zetten Zouindien zij werkelyk het evangelie van den vierden stand hadden verkondigd, geen breede schare van geestverwanten het werk voor zetten, ondanks socialistenwet, staat van beleg en andere liefelijkheden van de Prui sische politie? Maar men schynt de fra- zenmakery der aanvoerders moede te wor den, en te begrijpen dat hun stelsels, in lange en duistere speeches en verwarde verhandelingen uiteengezet, ook al niet het middel zyn om de arbeidende klasse te helpen aan datgeen, wat zij behoeft, een behoorlyke raate van welvaart. Minder opgeschroefd, minder pralende met groote woorden, zijn de Duitsche li beralen der onderscheiden schakeeringen doch van hen is evenmin, als partij, ver betering te wachten. De heeren hebben er geen begrip van dat al hun staatkundige twisten over in hun oog misschien belang rijke zaken niets beduiden, doch dat allen, die van de hedendaagschë toestanden het onhoudbare zien, zich vereenigen moeten, om gezamenlijk, met volle en onverdeelde kracht, en onder zorgvuldige vermijding van alles wat de eendracht kan verbreken verbetering in het leven te roepen. Alvorens verder te gaan zy het ons ver gund even op vaderlandschen bodem terug te keeren; er is in het opgemerkte moge lyk iets ten onzent van toepassing. Al wordt er niet met die levendigheid die we elders waarnemenover het vraag stuk van den arbeid en wat daarmede sa menhangt geschreven en gesprokenhet zou eenvoudig struisvogel-politiek wezen, zyn bestaan te ontkennen. Dat het zoo kalm wordt behandeld en weinig rumoer naar buiten veroorzaakt, is te wijten aan de groote veelzijdigheid van de bestaans middelen in Nederland en hun verspreiding over de geheele oppervlakte van ons kleine land. Men heeft hier niet die ontzaglijke opeenhoopingen van slechts één soort van arbeiders binnen een zeer begrensde ruimte Bij Koninklijk besluit van 4 dezer is de gemeente Lekkerkerk aange wezen als standplaats van een postkantoor. De Minister van Binnenland- sche Zaken heeft, met betrekking tot de uitvoering der drankwet, als zijn gevoelen te kennen gegeven, dat bij overdracht tus- achentijds van eene zaak tot het verkoopen van sterken drank in het klein, ook door den nieuwen eigenaar het vergunningsrecht moet worden voldaan, vermits toch de wet zegt, dat eene vergunning eerst kracht ver krijgt door de betaling van vergunnings recht, en alzoo, waar eene nieuwe vergun ning noodig is, ook opnieuw vergunnings recht betaald zal moeten worden. De Gemeenteraad van ’s Gra- venhage heeft met algemeene stemmen het voorstel aangenomon tot overdracht van het paleis aan den Kneuterdijk aan don Prins van Oranje voor f 227.000. Te Dordrecht hoeft 9 dezer de aanbesteding plaats gehad van het verbe teren van de havonbatterij bij Brielle, on der beheer van de genie te Hellevoetsluis. Minste inschrijver was de heer J. Smit VII te Slikkerveer, voor f 43.900. Naar men verneemt, is conces sie aangovraagd voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Haarlem naar Utrecht door HaarlemmermeerAals meer etc. Naar men verneemt, is aan het bestuur van den Prins Alexander-polder door de IJsel-stoomtramweg-maatsohappij conces sie gevraagd voor een stoomtram van Nieu- werkerk naar Rotterdam. Z. M. is verleden week Vrijdag te Apeldoorn op eene wandeling in eon konijnenhol gestapt en daardoor gevallen. De knie is daardoor gezwollen en pijnlyk. Z. M. ontving den raad aioh onder be handeling van Dr. Mezger to Amsterdam to stollen. De minister van financiën, Graaf Van Lijndenis weder hersteld en heeft zijne werkzaamheden hervat. Er heerscht teNieuwkuik groote ongerustheid over den toestand van den nieuwen djjk, in de--doorbraak van het vorige jaar gelegd. Een foit is datdedyk water doorlaat on aan den binnenberm ver zakking merkbaar is. Ook dat het water in de achtergelegen wiel aanmerkelijk is toegenomen. Hierbij moet echter in aan merking worden genomen, dat die wiel geen afwatering had en door den aanhoudenden regen het water in iederen plas zou stijgen. Thans is in de afwatering voorzien. In- tusschen heerscht ook onder deskundigen verschil van gevoelen over den toestand van den dijk, zoodat nauwkeurig onderzoek en desgevorderd spoedige voorziening dringend noodzakelijk zijn, daar, ingeval do dijk niet in goeden staat is, eene nieuwe ramp te vreezen is. Door de commissie voor do op richting van een herinneringsteeken op ’t f van 28 der omgekomenen bij ’t vergaan van den monitor „Adder” op de begraaf- i, een een- graiieeaen ve sricnienhetwelk de van al de omgekomenen bij die ramp .“dds”. De uitvoering daarvan is opgedragen aan den steenhouwer Simon te Utrecht. De onthulling van ’t grafteeken zal plaats hebbon op 5 Juli 1883, juist een jaar nadat de ramp heeft plaats gehad. I De boeken van notaris De i Haan te Amsterdam zijn behoorlijk in orde 1 bevonden. Zijn verdwijnen kan dus veilig alleen aan familieomstandigheden toegeschre ven worden. Met 1 Januari a. s. zal de nieuwe spelling zooveel mogelijk gebruikt worden bij alle stukken, welke van de mi- nistorioele departementen uitgaan. De commissie ter voorberei ding van het eeuwfeest der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen vergaderde heden ^■j is samengesteld uit de iwtnan, A. Moens, H. De hoofdbestuur; J. 0. Boot, jrs, van wet en streed de luchhartige opvatting van den to Amsterdam. Zij Minister in zake de Indische financiën1 h««rnn H. Rnnvm mededeeling I hooge raming van koffieprijzen, voldoening aan alle aanvragen voor openbare wer ken, een leening in het verschiet waar van renten en aflossing niet uit do gewone middelen bestreden kunnen wordenbij dit al- heb- aan- Dedem zag den toestand niet zoo donker in in meerdere zorg der inl gezondheid, benevens betere verhouding tusschen inkomsten j graf vu ditgiver. tc vau uen munuur „auaer op ut De heer Van Gennep, de eerste spreker 1 plaats te Nieuwediep is besloten van Woensdag, was van oordeel dat niet TOudig grafteoken te stichten. 1 op het Binnenhof, maar te Batavia de namen van al d quaostin van het militair bestuur in Atjeh xal vermelden, moest worden uitgemaakt. Hij drong aan op financiëele zelfstandigheid van Indië1 met behoud van de contróle der Volksver tegenwoordiging; de heer Bahlmann op we derinvoering der differentiëele rechten. De heer Keuchenius nam acte van de betuiging van den heer Wintgens, dat de antirevolu tionaire partij de conservatieve politiek voor Indië had ten onder gebracht; juist daarin I heeft het anti-revolutionair beginsel zijne kracht getoond. Voorts behandelde hij uit- voerig de verlenging der concessie aan de Biliton-maatsohappijwaarmede de vorige Minister de Kamer voor een fail accompli heeft geplaatst. Hij waarschuwde verder tegen een vernieuwing van den oorlogs- toestand in Atjeh. De heer Mirandolle be- I de luchhartige opvatting 1 heeren H. Bouwman, Veer, van het 1 Joh. Van der Scheer, H. J. Steghgei de Commissie naar artikel 41 der ooI J. P. Goedhart, W. Th. Van Griethuyzen middelen bestreden kunnen wordenbij de onmogelijkheid om in welke richting ook de belastingen te verzwaren, d? les noopte hem om geen deel te ben aan de verantwoordelijkheid, die neming dezer begrooting op de Kamer zou laden. De heer De Vos van Steenwyk drong aan op vroegere indiening der be grooting, de heer Van 'T‘ buitengewone uitgaven on ried het nemen van een hypothecaire leening op de spoor- 1 wegon en de vestiging van Javaansche ko loniën op Sumatra aan. Do Minister handhaafde in de zitting van Donderdag zijn standpunt in de Atjeh- quaestie. Uitvoerig bestreed hij de bewe ring dat de fiuanciëele toestand zorgwek kend en de raming dor begrooting onjuist zou zijn. De Atjeh-politiek werd door de heeren Rutgers en Insinger bestreden, die de vertrouwbaarheid der dagbladberichten volhielden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1