M w r 1882. N’. 702. )ere.k. Zondag 26 November. Co., ieuws, I l u .1 SB i ■Bureau, RC. 1 i1 t; r I 81) Coupons, D A, ■’i i f l ’oX J BUITENLAND. Overzicht. u 0AARHRRN! BINNENLAND. staten-generaal. 1 IvT "'tJ ft Jin It annuohe geestelijken dooi raters doch ivek de m SCHOONHOVENSCHE COURANT tzet in Stager Jdhap i zonder twgfel »fen in ieder nom- len loop der week jITIE worden zoo Igbaar lie van fl, to tan witte voorzien zijw waar- nte en conditie der i een» of by gedeel ten Toerigt, •JEN DAAL, Notaris, culier Hage. )RDELOO8 hoogenzelfsals hjj iets van een vreemde taal heeft gelderd, waartoe in onze da- aangeboden zen het ar Cèns} bedil heid y werkhet Nf - neniw o buitén de maatschappelijke or<h ven, - *- den loss den ementsprgs is voor Irie maanden. Zij ende maand gratis. EDEN. n Postdirecteuren fijne nette Srachil- beves- rvsSrldiging r aardigheid kort voor de tar Loten bui- m wij onze ge- p opmerkzaam, zij ook slechts uit welke oor- worden, gaarne roor ontvangen m. IN, BurgemeJ >n echt verkJ me van fl. 2, flacons van fll ode en flaco itdie vanl n umerk, te Wed. Wolfl FoliF; Gorinc itrecht bij J.l i P. Vlaai r Starre; gr; Stolwijk I September 1877. KNI1EIMBR, Mainz, vriend werd my den AST-HONIG, ogen mijn boeuen en ndeerd, gelievadaar- cenden. 1 IN, Burgemeeroer. 1 September 1K77. gebruik van A irat-Honlg zee raoek ik nog l 146, 'ito 4 47. jkm, ie- n tijde, mits èen halve ohuwende. f 1000 en daarboven lide fondsen verttrekt. iDKN, Lug. Wei- een rente van 3 pCt. Deze Courant Wordt u Prps: voor Schoonhoven per door het geheele Boekhandelaren, P< geregeld lederen Zaterdag-middag verzonden, per drie maanden 0,70, Franco per jk 0,80. Men kan zich abonneeren bij ^directeuren en Brievengaarders. it werk) V«n F»> en t&h r dan dje C, te dame#' de Geldloterij, welke geering In Ham- i met bet geheele borgd ia, bestaat O Prijzen en eene taande Pnjsteza- m worden in 7 i, volgens onder getrokken. Het Klasse van een Mark «of f3.60. ieder naar zjjne en, worden ook irde a 00 Ceuta iet Ambtelgke Na de ontvangst an ieder besteller in een gesloten ezonden. Tevens iding het Ambte- laruit de nadere a zien is als ook inleggelden der Na de trekking itter de A mb te mden Ook wer kplannen steeds 'erzonden. Ie Hoofd-Lotery- vele bestellingen i; wij verzoeken m zoo spoedig róór den F Zn.; 1 ,r» den i I f Het „geen tijding, goede tjjding” mag vooral voor Egypte gelden. Het tijdstip waarop belangnjker berichten van daar gewacht mogen worden, is nog niet geko men alles verkeert nog in eon toestand van wording. Lord Dufferins zending heeft alleen ten doel een beteren staat van zaken voor te bereiden, gelijk Baker-pachas taak is, een nieuw leger te organiseeren. Bijzonder gelukkig is deze daarin niet. Men herin nert zich welke moeielijkheden hij onder vindt bij het werven in den vreemde on nu worden zelfs zijne tegenwoordige land- geaootoa ontrouw; 200 Egyptische solda- lers véél te aart dat »r de .Jvensi gelpden, als 1 kost leken aanialj spelden -;j k;; imllioenenj kocht ?«)-— gebruikt; Jat doel aanjgeWend, |d groot gehpteg zjjfc j^der v.ad '.gietenJ J It ®»t) De uitbreiding van Net nijverheids-stelsel, bejwhd onder den naam’sarbeidsverdeeling”, heeft aan den, oenen kunt misschien even- veel ï|k waad gedaan, ais het aan de andere zijde gunstig werkte. Dank zij dat stelsel, zyn eed aantal voorwerpen, die voorheen in andbren vorm wellicht, beschouwd werdenH als arükeleh, van weerne,1 nu zoo goedkoop gewogen,i dai zjj biftnen lede-" bereik Jhggen. 1 En qaardien wè3ze zooveèj jaren achtereen reeds bezigden,’lijn i het gebruik gewoon geraakt, zoo zeil ze een plaats nebben verover^ omj Onmisbaarheden des dagelykscKen Het is nOg niet zooveel eeuwep dat een koningin van Engelanqj i baar geschenk,' een Jit:.-. J ontving. Thans worden zy bij n nee week 'gemaakt, gakocht eni i dé massa koper, tothlat doel aai zpu binned koiten t|d o.„. om er een[ metalen -ptweelingbro^ de naald van Cleopatra van te De spelden, die koningin ElisabethMntving, waren verriioedelyk hit werk Van Wen zeer bekwaam ambachtsman, en toteh denkelijk nog vrij wat plompe' stiften waarmede ons lende versierselen van haar costuu tigen; toch komt bij de vervi van deze geen zweem van kunstvs te pas. De hiachines doen Hlles, het men- schenwerk is van zeer ondergc chikte be- teekenis. Maar nu wotdt de inensch zelf pachine; hy vol voert zijn leven lang dezelfde eentonige reeks van bewegingen, wel met onverbeterlyke juistheid, doch zonderl dat die geschiktheid voor de verrichting van het afgepaste deel van zyn taak hem in eenig opzicht als mensch ten goede komt. By elke verdere uitbreiding van machinalen arbeid neemt ook deze schaduwzijde toe. Hetzelfde is van toepassing op andere werkzaamheden, waarby weinig machine- riëen worden gebezigd en niettemin het beginsel der arbeidsverdeeling te voorschijn treedt. Men koopt tegenwoordig voor wei nig geld een sierlyk en goed loopend hor loge; toch zyn zoowel de Geneefsche als de Amerikaansche werklieden, die ze ver vaardigen, minder in gehalte dan de vroe gere Zwitserache horlogemakers. Dat komt, dewyl elk hunner zich uitsluitend ophoudt met het maken van één bepaald deel, één rad, één plaat ot wat het ook zyn moge; hij leert dat deel zóó nauwkeurig vervaardigen, dat de man die de stukken in elkander moet zetten er zeker van kan zyn dat alles precies past en geen de minste afwyking van den vereischten vorm ver toont. Komt een ander fabrikant op de gedachte van een nog doelmatiger verdee- hng van den arbeid, zoodat hy, zonder iets op te offeren van de degelijkheid van zyn fabrikaat, met een gelijk aantal werklieden in denzelfden tijd een grooter aantal uur werken kan vervaardigen, dan kan hij ze weer goedkooper leveren, of, zooals men gewoon is te zeggen, met meer succes concurreeren. Doch de werklieden raken daardoor als het ware met handen en voeten aan de onderneming gebonden. Als kind hebben zy waarschijnlijk reeds de soort van bezig heid aangevangen, die hun levenslang blyft opgedragen, doch voor eiken anderen arbeid zyn zy niet geschikt geworden. Hun wel en wee hangt af van de fabriek waar zy zich bevinden; wordt deze gesloten, zy zouden moeielyk plaats kunnen vinden op een andere nyverheids-onderneming, waar weer volgens een ander systeem van ver- deeling wordt gearbeid. En al ware dit zoo, in sommige takken van industrie bestaat dat verschil niet, zoodat bijvoorbeeld een katoenwever uit Hilversum of Leiden zonder veel moeite zich de arbeidswijze in Twente kan eigen maken, toch blijft hy, die niets anders heeft kunnen leeren dan precies dat afgepast manuaal dat we hem J igelyks hebben zien verrichten, in een inder gunstigen toestand. Dezer dagen hebben we iern^nd, die veel nadenkt over sociale toestanden, hooren be weren, dat één fabriekarbeider, die zijn zoon de gelegenheid laat om een ambacht goed te leeren, meer doet aan de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk, dan een dozyn redenaars met al hun hervormings plannen. In dat gezegde schuilt wellicht tamelyk wat overdrijving. Toch moet het dade lijk in het oog springen, dat de sociale toestand van den handwerksman oneindig beter is dan die van den werkman in een fabriek, vooral dan wanneer eerst genoemde zich niet vei genoegt met als de meerderheid zyner confraters het gereedschap te hanteerendoch er jjverig naar streeft het in zyn vak steeds verder te biengen. In elk geval heeft hy dit reeds voor, dat hij niet aan een bepaalde plaats is gebonden; hy kan zich daarheen begeven, waar hij óf voor zyn arbeid de beste levensomstandigheden kan veroverenóf waar hem de geschiktste gelegenheid wordt aangeboden, zyn bruik baarheid zijn waarde als werkman te ver- lenten in'ïndië zolf kunnen Ijjijdragon tot - one gewesten. Ook do heer Vak der Knaij zag in de waarschuwingdpor den Gouverneur-gene- raal tot don heor' IJaakman gAohtover treding zijner bevoegdheid. Depneeren Van der Hoeven en Van Gennep daarentegen handhaafden het reiht dessoppöriandvoogds o|n uit te zetten wipn hij voor ide rust ge- Vtearlijk acht, doch waren ifan oordeeldat waarschuwingen minder gepast zijn. Te dier zake stelde de heer Van der «lijsij later eon motio voordie afzonderlijk in behandeling zal komen, in dezo woofrddn De Kamer van oordeeldat het recht' MM ontzegging van het verblijf in Ned. door den Gouverneur-generaal nietfl mag^worden ge bruikt an> reddol tot boteugeliw der druk pers gaat over tot de ofde vdtfj den dag.” Over de Billiton-zaak doelde‘de Minister nog mede, dat naar zijn oordeel van Buitenzorg ontvangen kennisgeving, dat. machtiging tot concessio-verlefnging verleend was, ook in zich sloot, dat van die maoh- rigiog gebruik zou gorden gemaakt. Bij zijn optreden bad de Minister'^ stukken ontvangen en in orde bevoMen, en er daarna een rapport over uitAbracht aan den Koning, die vervolgens zwh goedkeu ring op de „suppletoirs overeenkomst” heeft i verleend, ’s Ministers overtuiging is, dat het finantiëel belang des lands! niet is be nadeeld. De heer Köucheniuh verklaarde i zich door de woorden van 'den Minister voldaan, en meende nu dat de Kamer, zonder rechtstreeks de daden Van den Gou verneur-generaal te beoordeelen, bevoegd .rr.ki een begroting te verwer pen van oen Minister, die een Gouverneur- i generaal handhaaft, die in strijd met de -j._:-handelt. onderdooien der bepalen tot ten, bestemh voor Soudan, deserteerden. Met<( het proces tegen Arabi en zijne de zedelgke ontwikkeling van medegevangenen vordert men sléchts Jang- BU, s-Kun ny, ais uinumi iwgiwi- zaam. Verschillende getuigen hebben zijn imbacht tjjdelijk gedrukt is, bui- schuld aan den moord MfejplWidorjng to dikwyh voordeehger voorwaardeïl Alexandria in ’t licht gesteld en de itegoo- ring schijnt niet ongenegen om hem reeds op grdYid van dat feit mits de Engelsche regeoring er genoegen mede' neemt te vonnissen. Deze *al echter wel het ,„hoor en wederhoor” eischeti. It De gezondheidstoestand der td Oaïro ver blijf ‘houdende Engelwhe trbeppn is pller-' .treurigst; velen benijden voorzeker hét lot* ’hunner wapenbroeders, die, haar hun land /teruggekeerd, dezer dagen dft oer genoten voor de Koningin te deflieeran. De wapen- schouwing had in Sl Jametp^rk te Londen» in tegenwoordigheid eenèri onafzienbare menigteonder koinmanjb van generaal Wolseley, plaAat*.. jl i Nu art. 1 tap/met ortworp tot wijziging /Van het regletyóht van orde doorjjwt I^ar jgerh/uis is aangenomen, vordert meAlbeter. Binds zijn nogy8 artikelen goedgókeurd, Iwaarbij de reJnring blijken gaf van haren /goeden wil tó^liamen^ierking. Reeds in het jpogin van Demniber dpnkt mep de zitting m kunnen staroh I y j In de Fran^he Kenter schjjnt men het Iflit jaar bijiondèt voorzi4n<jp hebben op de ^egroot^ngs-postep die een geestelijk doel» teinde hebben. Mót horttft en stooten werd 1 de begrooting yah eeredienst aangenomen. Sind* heeft nóg ‘eene interpellatie plaats gehad over een bedrag van f 50.000, dat ten behoeve van do verptanging der Italij- aansche geestelijken dooraFranschó in Tunis is besteed geworden on waarvoor op dp begrooting voor het volgèhde jaar de gelden zgn* aangevraagd. De Kamer besliste echt» i met een overgroote meerderheid, dat het i hier geen godsdienst maar een quaestip van vaderlandsliefde gold. Men ziet alwéér het doel heiligt de middelen l Bij de begrooting van Buitenlandsche Zaken trachtte men den gezantschapspost bij het Vaticaan te doen vervallen «»n dit niet gelukteden gezant door een zaak gelastigde te doen vervangen. Beide po gingen mislukten, tot groote voldoening van den Minister, die voor den gezant zjjne portefeuille veil had! Niet minder dan 488 millioen francs zijn voor openbare werken uitgetrokken. De mededeeling van den Duitsohen Keizer bij de opening van den Prutatachen landdag, betrekking hebbende op de afschaffing van belastingen, treedt in een eenigszins ander daglichtnu de Minister van Financiën eene nadere becijfering daaromtrent heeft geleverd. Die belasting zal namelijk worden vervangen door een drank- en tabaksbelas ting beide zeer impopulair in Duitsch- land en dan nog zal er een tekort van ruim 130 millioen te dekken vallen. Met veel ophef wordt gewag gemaakt van een bezoek dat de Rueeiwche Minister Van Giersop zgn reis naar Italië, dezer dagen te Berlijn bij den Keizer en Kroon prins en te Varzin bij Von Bismarck aflegde. Zijn dineeren ton hove bewijst voor de goede gezindheiddie er tusschen beide hoven heerschtterwjjl zijne langdurige afwezigheid uit St. Petersburg mag gelden ah een teeken voor de betrekkeljjke rust, die er heerscht. Daaraan is zeker ook het ongewone on onverwachte bezoek te danken, dat dezer dagen de Keizer en zijne gemalin in eene slede aan de hoofdstad brachten. Met eene flinke redevoering, die in toon wel wat afwijkt van den gewonen toon, dien eene troonrede ademt, opende Koning Hum bert van Italic Woensdag de zittingen der nieuwe Kamer. Hij wees op de geleidelijke ontwikkeling waarin Italië zich mocht ver heugen en verwacht van de Kamer, die een aanzienlijk grooter deel van het volk vertegenwoordigt, dat zij die vredelievende overwinningen, waarin dq ware grootheid van een land gelegen is, tot een goed einde zal brengen. Met de grootste ingenomenheid wordt van de vriendschappelijke en hartelijke be trekkingen met de Mogendheden gewag gemaakt. De Spaanache Cortes zijn tegen 5 De cember bijeengeroepen. Bij de voortgezette behandeling der Indi sche Begrooting in de Tweede-Kamerzitting van Woensdagdeed de heer Keuchenius nogmaals uitkomen dat zjjn vertrouwen in don Gouverneur-Generaal zeer aan het wan kelen is gebrachtvooreerst wegens de con- cessie-verlenging van de Billiton-maatschap- pijwaarvan den Minister van Koloniën niet eens kennis werd gegevenvervolgens om het gebeurde met den hoer Haakman, die, bij den Gouverneur-generaal ontboden met uitzetting uit Indië werd gedreigd voor zjjn oppositie als journalist in do Atjeh-ziak. Do vrijheid van de pers acht spr. ook voor Insulindo van het hoogste belang, en niet te spoedig mag worden besloten tot do ver wijdering uit Indië van mannendie niet alleen Nederland omtrent don staat en do behoeften van de kolonie wenschen in te lichtenmaar die ook door hun krachtige persoonlijkheidhun karakter en hun ta- aan het oordeel van een deskundige te zul len onderwerpen.)Een voorstel om voor de in 1884 te Amsterdam te houden inter nationale landbouw tentoonstelling eon pro vinciaal subsidie van f5000 toe te zeggen, werd aangenomen. Een adres van hot Nederiandsch Tooneel verbond tot bekoming van subsidie voor de Tooneelschool werd in handen gesteld’ van Gedeputeerde Staten. Op een vraag van den heer Haantjens Dek ker antwoordde de heer Blussé, dat God. Staten niet voornemens zjjn een voorstel te doen tot intrekking der tijdeljjke verorde ning op de wegen en voetpadenin verpand met den aanleg van tramwegen. De na jaarsvergadering'‘‘werd daarna gesloten. De Haagschè correspondent der „Zutjih. Ct.’fl deelt het volgende mede „Reeds sinds fang was het bekend dat de verstandhouding tusschen den Commis saris des Konings in Zuid-Holland en Gede- puteerde Staten veel te wenschen overliet, maar^VOO/r eenige weken is het tot( een openljjke brèuWöLomen. Alle leden van Gedeputeerde Staten élKagt,,hen de griffier hebben aan den Minister van'-BMag“J*nd- sche Zaken geschreven, dat zij eenstomtffig- van meening warenonder leiding van Mr. Fock niet meer met vrucht in het) be laag der provincie werkzaam te kunnen zijn, en dat zjj daarom in de eerstvolgende vergadering van de Provinciale Staten hun ontslag zoqden nemen. Hun voornaamste grief tegen den Commissaris was hierin gelegen, dat deze het gezag van Gedepu teerde Staten ondermijnde door de gemeente besturen tegen de besluiten der Staten op te zetten. „Derhalve een crisis in optima forma, die alleen nog door de tusschenkomst van den Minister van Binnenlandsche Zaken weder bezworen is. Deze toch heeft den Commissaris weten te bewegen tot verkla ringen, waarmede Gedeputeerde Staten en hun griffier genoegen konden nemen, en dientengevolge is aan het plan om ontslag te vragen geen uitvoering gegeven. Dat eontor na aan vnnrval gespannen blijft en elk oogenblik een nieuwe crisis kan uitbrekenspreekt wel van zelf.” Drie-en-twintig leden der Prov. Staten van Noord-Brabant hebben bij de Tweede Kamer een adres ingediend tegen het wetsontwerp tot verlegging van den Maasmond. Zij verklaren, wel voor de provinciale bijdrage voor de werken van het Oude Maasje te hebben gestemd, maar thans in te zien, dat door het wetsontwerp, zooals het daar ligt, de belangen van een groot deel der provincie in hooge mate worden benadeeld, zoodat een provinciaal subsidie voor de door do regeering voor gestelde werken hun niet gerechtvaardigd schijnt. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de Gemeenteraad van ’s Hertogenbosch, de afdeeling ’s Bosch der N.-Brabantsche Maatschappij van Landbouw, de Kamer van Koophandel te *s Hertogenbosch en hot bestuur van ’t waterschap ter bevordering der verbetering van den waterstaatstoestand in ’t noordoostelijk gedeelte van Noord- Brabant hebben adressen aan de Tweede Kamer der Staten-Goneraal ingediend waarbij als om strjjd in de meest krachtige bewoordingen protest wordt aangeteekend tegen het adres, door 23 leden van do Staten van Noord-Brabant aan voormelde Kamer gericht tegen het wetsontwerp tot heropening der Oude Maas ui dringend verzocht wordt, dat de Kamer het aange boden wetsontwerp zonder uitstel in behan deling neme en tot wet verheffe, opdat de regeering de lang verbeide rjjkswerken kunne doen uitvoeren, waardoor voorgoed een einde zal komen aan de waterrampen on overstroomingen, waardoor een voornaam deel der provincie tot dusverre genoegzaam jaar op jaar geteisterd wordt. Naar aanleiding van het door eenige ingezetenen der gemeente Nieuwkuik aan Gedeputeerde Staten ingediend adres omtrent den toestand van den nieuwen dijk nabij do doorbraak van 1880/81, is> door den provincialen waterstaat een onderzoek ingesteld. Naar diens gevoelen verkeert de dijk in zeer goeden staat en is de ver hoogde waterstand van den in de onmid dellijke nabijheid gelegen wiel niet aan doorkwolling van den dijk, maar aan de veelvuldig gevallen regens toe te schrijven. Niettegenstaande er alzoo niet het minste gevaar bestaat, zal de dijk toch steeds met de meeste zorg worden bewaakt. Door de steenfabrikanten te Heerewaarden is een adres gericht aan den Minister van Waterstaat, waarbij instem ming betuigd wordt met de door de hoeren R. Van Wjjck c. s. in September en Oc tober dezes jaars aan Z. E. gerichte adres sen ter zake van het gebruik van bazalt, in plaats van Nederlandsche gebakken steenen, aan de sluizen en verdere werken der nieuwe Keulsche vaart. Op het verzoek van een aantal ingezetenen der gemeente Kralingenom aan het bestaande postkantoor een tele graafkantoor te verbinden, is afwjjzend be schikt. De vorige week zijn te Rotter dam vier gevallen van pokken vóórgekomen. hoogen; zelfs tegenheid zoo ruimschoots wordt 1+- kan hyals binnen de grea- ajids dik wyls voordeehger voorwaardc.. igen, wanneer althans zyn geschikt- geltjken tred houdt met dip van de lieden met wie hy wil concurreeren. 'ïu moge men met allerlei schoonschy- ide redeneeringendie echter geheel om zwer- i krachten te betoogen dat ook voor i gqivonen ambachtsman een nieuwe op- i igjfvan »het sociaal vraagstuk" te vin- is^ - wy gelooven het hooit. d Voor hem lost het zich op in een quaestje van eSen kennen. By gebruikmaking van db 'hand liggende middelen wordt» zijn |iWl langs een natuurlijken weg beter; l||als vaststaande dat meh de Qrond- den socialen vooruitgang, Je wet kvlijt en spaarzaamheid’! AauwgtfzctJ- - die middelen Iftji*!: goeïr óndei'wijs,. regeling v4n heb leerlingsdhi ambachtscholen. Én Jwje medewerktj. een dezeiudrie factoren inee? tot zyn me» fe doeö jiet leve ■■'t en verplicht is I pen van een Mi naan, wetten en verordeningen Over de verschillbnde begrooting moeten we ons enkele korte mededeelingen. Bij de onderafdeeling „Havenwerken van Batavia” drong de heer Tak er op aan dat over de exploitatie geen beslissing zou „urdvu geuumeu zouam de concessie door de wetgevende macht, hetgeen door den Min. ten stelligste werd toegezegd. Onderscheiden sprekers wensch- ten waarborgen gegeven te zien, dat de Kamer ook in deze quaestie niet voor een verrassing zou worden geplaatst. Op „aanleg en uitrusting van Staats spoorwegen" werd een amendement aange nomen met 38 tegen 35 stemmen, voorge steld door de hoeren Bastert o. s., en strek kende om een post van ruim 5 ton te schrappen voor een aanleg van het zü- lijntje Soerabaja—Oedjong. Van dezelfde heeren werd op artikel„maritime etablis sementen en magazijnen” een bezuinigings- amondement van f335.000 (voor het over brengen van de fabriek te Soerabaja naar het marine-etablissement) met 46 tegen 31 stemmen' aangenomen. Hoofdstuk Uitgaven in Ned.-Indië werd aangenomen met 54 tegen 22 stemmen, uit gaven in Nederland met 56 tegen 9 stem men. Ook de overige hoofdstukken der Indische begrooting werden aangenomen. Voorts bewilligde do Kamer met 67 tegen 7 stemmen de subsidie van f150.000 voor de koloniale tehtoonstelling te Amsterdam. Z. M. heeft benoemd tot no taris te Rotterdam, W. J. Wosterouen van Meeteren, cand.-notaris aldaar. Z. M. heeft H. Van Steel, met 25 Nov. e. k. benoemd tot leeraar aan de Rijks H. B. School te Gouda. Bij Kon. besluit is aan de hee ren J. P. Mahlstede ie Berg-Ambacht, J. Paul te Zevenhuizen en H. Ellens Oving te Rotterdam concessie verleend tot droog making van plassen onder de gemeente Beeuwgk en Sluipwgk, ter gezamenlijke grootte van 789.5 hectare. Voor de aanvaarding der concessie is hun een termijn van 18 maanden na dag- teekening van het besluit der concessie- ver|eening toegestaan. De concessie vervalt, wanneer niet binnen een jaar na de aanvaarding met de werken een ernstige aanvang is gemaakt. Door de Provinciale Staten van Zuid-Holland is in hunne vergadering van 1.1. Maandag o. a. beslotenom de ver ordening omtrent den aanleg van tramwegen to laten rusten totdat te dien opzichte bij de Regeeringwelke tot dusver bezwaar maakte do koninklijke goedkeuring daarop aan te vrageneene verandering van ziens wijze ontstaat. Voorts werd besloten aan de gemeente Wilnis een subsidie van f 8000 te verleeneu teneinde don Meent weg onder die gemeente tot oen harden ryweg te ma ken. Verder om voor rekening der pro vincie te doen uitvoeren de voorgenomen verbetering der haven te Stellendam, indien het Rijk de helft der kosten bij draagt en om tegen eene jaarlijkse he vergoeding der gemeente in het onderhoud te voorzien. De heer Begram gaf hierbij in overwegingom een minder kostbare wijze van uitvoering van het voorgenomen werk te volgen door in plaats van het dure en veel onderhoud- eischende pakwerk aan te brongenmet steenstortingen in do oeververdediging te voorzien. Namens Gedep. Staten verklaarde de heer De la Bassecour Caan dezen wenk kun voot toes Ai gesffi WetV|i van <<y« acht neme-*--- óndei'wijs,. regeling v4n he molen. En 'Iwje romenn of, waar zy ontbrekepiJin Ae roeben, is een hervormér op socia»lgebied. K We Wpen echter met deze dinged niet volstaan jqn een beschouwing dér behoeften vap de ffiroot-inaustriegelyk hierboven werd geragd, verkeert de fabriekarbeider meestal jnjeen toestand van meeerderè af- hankelykheid van zyn werkgever. Deze heeft reedh vroeg beslag gelegd op zijn ar beidsvermogenen het aangewend op èen wijze die voor hem de gelegenheid vflor maatschappelyken vooruitgang als het wire afsluit, hem feitelyk de khns beneemt,‘ran bruikbaarheid te verhoogen. Die staat yhn maatschappelijke onmondigheidwaartpe gezegde klasse van werklieden, dikwijs huns ondanks werden gebracht, wrnit toen zy door hun oudere werden genoopt naar de fabriek te gaan, hadden zij Kéen keus,legt den werkgever een nog höo- gere verplichting ten aanzien van hun lots- bedeeling op, dan waarmede een gewone werkbaas zich belast ziet. Op hem rust de plicht, het welzijn van z<n onderhoo- rigen voortdurend te maken tot het ern stigste deel zijner bemoeiingen. Wy zyn van oordeeldat de concurrentie niet als alvermogend despoot mag heer- schen over het lot van den arbeider; dat daar, waar zij niet kan worden volgehou den dan ten koste van hun welzijnzij zedelyk verplicht is het veld te ruimen. Gevoelt men die zedelyke verplichting, dan behoeft er niet te worden aangedrongen op vaststelling van het beginsel eener wettelyke verplichting, die trouwens slechts op en kele onderdeden van het uitgestrekt ter rein haar invloed zou kunnen doen gelden. Dat niettemin op die wettelyke voorziening met zooveel schyn van recht wordt aan gehouden, bewysl eenvoudig dat de hoogere beginselen tot dusver door zeer velen zijn miskend. Er bestaat in Duitschland een zoogenaamd zchristelyk-socialistische” partij. Waren wy Duitschere, we zouden er geen oogenblik aan denken, ons bij haar aan te sluiten. Toch is onze stellige overtuiging, dat alleen een breede en ruime toepassing van het christelyk beginsel op de maatschappelijke verhoudingen die maatschappij kan behoe den voor vervalen dat in de eerste plaats de groot-industrie daaraan dringende be hoefte heeft. Het geredekavel over >rechten en plichten” brengt ons geen stap verder men behoort te gaan begrijpen dat er slechts één plicht bestaat voor allen, welwil lendheid; dat ieder menschenzoon wel de- gelyk is »zyns broeders hoeder.” De hoo gere verstandelijke en zedelyke ontwikke ling, die de werkgevers genoten hebben, dank zjj de gunstiger omstandigheden onder welke zy hun loopbaan zjjn begonnenmoet hun dwingen niet te wachten totdat die goede geest bjj hun arbeiders is levendig geworden, doch zelf te beginnen dien geest heerschappij te verleenen. Christeljjk, in onze sociale verhoudingendat moet ieders leuze worden. En vraagt iemand welke soort van chris tendom we hier op het oog hebbendan antwoorden wy dat wjj er, Gode zy dank! slechts één kennen. Het is de wet der hoogste menschenliefde, die met geloofs verdeeldheid niets te maken wil hebben. =0^= Prgs der Advertentiën: Vaiffl tot 5 regols f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letter" naar plaatsruimte. Inzending francoen uitorljjk tot Zatordags-voorwildags te 10 uren. Allé binnenlandsche' Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 3 maal in rekening gebracht. I 1 S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1