N°. 704. Zondag 10 December. 1882. lGEN. ischade T 5. epelijk I Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 1.000,00. 1.745,93. iK, i SLUPE. AIK. ;oor, nburg. 80.000 te Ani- Coupons, A. t evraagd, irieven franco JR Haastrecht. Nogeens diezelfde vijanden. BUITENLAND. BINNENLAND. ente van 8 pCt. m conditie der I of bij gedeel- óf mie. eerste Klasse HOöfflOWSCHÏ COURAIT S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. aschonken ver- iwkeurige uit- 47.600 prijzen 7 Klassen of BAAREN. O ïgenwoordigd. UNzonder 3 «47, iet ineareeeren IN; >O. Azn. r Jb. r. wij reeds vaak len te kunnen. I, «7. j*"», ta- mits een halve nde. en daarboven idsen verstrekt. Toezigt, )AAL, Notaris, r ’a Hage. CL008. o uyeen zgn, is er uug mew Do afgevaardigden willen wel van de toestanden, doch gevoe- lust daarvoor de noodige mid- te wijzen. Zoo gaat het wel meer. een tekort van i geen zeer ver- Oostenrljksche is dit wel het organi- die hij zijn land had waarschijnlijk naar Mark i 270000 20000 j 324.000 i 528.000 i 15.000 l 3600 530.000 i 536.500 i 3O.3CO 1 6250 I 17.000 t 15.000 i =3.925.005 297.600 alve en vierde untbiljetten of Postwissel te rogramma bij, verschillende het trekkings- Ing der eerste rneeren. Ook igsprogramma. t de officieele Lot toegezon- en. Op wensch Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts l maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. I. 452.100 415.600 351.655 >n biedt H iburgsche Re- zamen gesteld, k de Premie ikkigste geval werkslieden tegen hoog loon vraagt voor Amerika, niet in ’t minst eenig vertrouwen verdient en de zoogenaamde directeur Van den Berg geen relation heeft in N.-Amerika. Aan de Hoog- en Noodheem- raden van het Hoogheemraadschap „de Al- blasserwaard met Arkel beneden de Zou we” is kennis gegevendat in geval van dijk- legering aan de Merwede- en Lekdijken de volgende dijkposten zullen worden be zet als MerwedesijdeTe Hardinxveldof daar waar de omstandigheden zulks mochten ver- eischen door de Hoog- en Noodheemraden C. Van Houweling, A. Schram Jz. en A. Ver- voornJz. Te Gorinchem of als bovendoor de Hoog- en NoodheemradenH. Schram de JongL. A. Van Haaften en T, G. M. A. Van Dam. Lek zij deTe Ameide, of als boven, door de Hoog- en Noodheemraden A. P. H. A. De Klegn, G. Jongkind en S. Knijpers. Te Langerakof als bovendoor de Hoog- en Noodheemraden T. Hagendijk en A. Eijkel- boom. Aan het Schoonhovensche Veerof als bovendoor de NoodheemradenJ. A. Van der Stok en C. De Ruijter. Te Groot- Ammersof als bovendoor de Hoog- en NoodheemradenK. Verlek en H. J. Van Beten. Te Streefkerk of als boven door de NoodheemradenJ. Veth PhJz. en V. Brandwijk. Te Nieuw-Lekkerlandof als boven, door den Noodheemraad A. Smit Jz. en voor het houden van toezicht over een gedeelte van de Merwede en langs de Noord, de Noodheemraad J. Veth PhJz. De Dijkgraaf W. C. M. Begram van Jaars veld en deSecretaris-Penningmeester D. Ver- hage zullen zich in den regel te Gorinchem bevinden de Dijkgraaf zal zich echter naar die plaatsen begeven, waar zijne tegenwoor digheid wordt vereischt. Als dijkbazenzoo wel voor de Lek- als voor de Merwezijde hebben zich verbonden A. F. Volker Phz. en G. Bot CAz. van SliedrechtAdrianus Jo hannes De Groot van Giesendam en W. Verschoor van Sliedrecht, welke bij afwe zigheid zullen vervangen worden door Arie Johannes De Groot van Giesendam on P. Van ’t Verlaat van Hardinxveld. Door Dijkgraven en Hoog heemraden van de Hoogheemraadschappen „de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zou we” en „de Vijf-Heerenlanden” is be paald, dat de commissie voor gemeene be langen, in de verdediging der aan hare zorg toevertrouwde werkenbij dringend of dreigend gevaar zal worden bijgestaan door de na te melden Hoog- en Noodheem raden 1. Tot opening der overlaten te Dalem, de Hoog- en Noodheemraden H. Schram de Jong, J. De With en S. Knijpers; drie dijkbazen P. Van ’t Verlaat van Hardinx veld B. P. De Groot en Arie Johannes De Groot van Giesendam en 700 man schappen uit 31 polders. 2. Tot opening der overlaten naar den Zuider-Lingedijk, de Hoog- en Noodheem raden L. A. Van Haaften, W. Scherpenzeel, J. Veth Ph.Jz. en C. De Ruijterdrie dijkbazen G. Vlot Gz. van Hardinxveld Mn. 't Hoen van Alblasserdam en W. H. Swets van Hardinxveld en 600 manschap pen uit 27 polders. 3. Bij dijklegering zullen aan do Dief-, Meer- en Zuider-Lingedijken, na het openen der overlatende volgende posten bezet worden: Het Viaansche Huis of de Zwarte Kraai aan den Diefdijk door den Hoogheem raad 0. Van Houweling, den Noodheem raad H. Veen Cz., den dykbaas G. Both C.Az. en 25 manschappen. Het Alblasserwaards- huis, door den Hoogheemraad T. Hagendijk, de Noodheemraden J. Boon en V. Brandwijk, raden L. A. Van Haaften en W. Scherpen zeel, de Noodheemraden J. Veth Ph.Jz. en C. Do Ruijter; den dijkbaas G. Vlot Gz. en 82 manschappen. Aan den Gaddam door den Hoogheemraad A. P. H. A. De Kleijn, de Noodheemraden S.Knijpers en H. Bassa; den dykbaas W. H. Swets en 73 man schappen. Ie Spijk, door den Hoogheem raad K. Verlek, de Noodheemraden G. De Vor Hz. en A. Vervoorn Jz.; den dijkbaas Arie Johannes De Groot en 47 manschap pen. Te Gorinchem, door de Hoogheem raden H. Schram de Jong en J. De With, den Noodheemraad A. Schram Jz.; den dijkbaas Adrianus Johannes De Grout en 39 manschappen. Wijders zullen nog geplaatst worden Aan den Diefdijk, tusschen het Viaansche en het Alblasserwaardshuisde dijkbaas A. F. Volker Phz. Aan den Horn, de djjk- baas Mn. ’t Hoen. Aan den Heukolumschen Zeeweg of Zijve, de dijkbaas P. Koedam. Aan de Broeksche sluis, de dijkbaas A. F. Volker Phz. Te Sprokkelenburg, de dykbaas W. Verschoor. —In de vorige week hebben zich te Rotterdam 11 nieuwe gevallen van pok ken voorgedaan. Zondag-nacht is M. Do Bont, de vermoedelijke dader vau den diefstal met voorafgaande poging tot moord te Raams- donk, onder de gemeente Bladel, gevat en den volgenden dag, zwaar geboeid, over Eindhoven naar Breda getransporteerd. tische zaken zorgvuldig het stilzwijgen be- Uit alles blijkt echter duidelijk dat het Frankrijk meer te doen is om bij deze gelegenheid koloniën te veroveren dan eeretitels of eereposten, als het voorzitter schap eener commissie voor de openbare schuld. De parlementaire arbeid gaat geregeld en goed vooruit. De begroetingen van is aan de orde. De aalmoezeniers bij de normaal- van Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Zutfen op 11. Dinsdag werden uitgebracht 0784 geldige stemmen. Gekozen is de heer Mr. W. G. Baron Brantseh' van de Zijp, met 1413 stemmen. Op den heer jhr. Mr. H. B. Van Tets waren 1358 stemmen uitgebracht. Het Rijk heeft te Utrecht een ruim huis aan de Drift aangekocht voor f24.000, met het plan, om daarin de kan toren der accynsendir. belastingen en waar borg over te brengen. De Regeering heeft Maandag uit Atjeh medege- (Slot van het voorgaand artikel.) Van het spiritisme tot het Somnambu lisme is er slechts één schrede; het laatste staat in even nauw verband met het eerste, als de vrucht met den boom, als de practijk met de théorie. Inderdaad zou er veel minder over de geestenwereld gepraat worden, als er niet zoo aardig munt uit viel te kloppen. Dat reeds dertig jaar geleden en vroeger nog «slapende juffrou wen” niet tot de zeldzaamheden behoorden, weet iedereen, en het moet alleen bij hen die aan haar macht gelooven verwon dering baren, dat de geheele medische fa culteit van de Oude en Nieuwe wereld niet reeds is opgedoekt, om plaats te maken voor vereenigingen tot onderhouding van betrekkingen met de geesten of zoo iets. Misschien is dat ook niet eens noodig, want wetenschap heeft met al deze dingen hoe genaamd niets te maken. Iemand bezit het vermogen, als medium op te treden, of hij bezit het niet; in het eerste geval be hoeft hij geen studie, in het laatste kan zij hem nooit geven wat hem ontbreekt. Het gaat er mee als met het verzenmaken, dat volgens Victor Hugo of zeer gemakkelyk of totaal onmogelyk is, naarmate men het kan of niet kan. En wat de «juffrouwen” be treft, men heeft ze als clairvoyantes zien optreden die niet de allereerste beginselen van geestesontwikkeling bezaten. Toch gaven zy, in haar magnetise' slaap, ad viezen die klonken als een klok, als men ten minste geneigd is de algemeenheden, waarmede zy antwoord gaven, of, indien zij tot de minder geoefenden behoorden, waarmede de «magnetiseur” dan haar gemonpel vertolkte, als hooge wysheid te aanvaarden, stellen zich geheel onbe vooroordeelde lieden, niet zulke, die na alle hulpmiddelen vergeefs te hebben be proefd en die alzoo voor zich of voor per sonen die hun dierbaar zijn alle hoop ves tigen op de «slapende dame” en alzoo in de beste stemming verkeeren om al wat zy zegt voor goede munt aan te nemen neen, geheel nuchtere lieden met het som nambulisme in aanraking, dan komt in de meeste gevallen het bedrog spoedig genoeg aan het licht. Doch meer dan ergerlyk is het, en dat is ëfen uitvinding, gelooven we, van*den laatsten tijd als lieden, die wettelijke be voegdheid hebben tot uitoefening der ge neeskunde met den speculant op de licht- I geloovigheid van een deel des publieks in verbond treden om gezamenlijk die zwak heid te exploiteeren. De magnetiseur is dan gevrijwaard tegen rechtsvervolging, en kan ongehinderd de aandacht vestigen op zyn bediyf; bovendien, als het gebeuren mocht dat de medicinale mengsels, door de «slapende juffrouw” opgenoemd en voor geschreven, wat al te zot by elkander komen, dan kan de medicus van professie er de noodige veranderingen in aanbrengen, om schijn te doen bewaard blijven dat men met een ernstig geneeskundig consult te doen heeft. Wordt de zaak een onderwerp van openbare bespreking, dan ontbreekt het gewoonlijk niet aan voorbeelden van won- derbaarlyke genezingen, aan welke voor beelden men dan een onfeilbare bewijskracht wil zien toegekend, ofschoon zij vooreerst niets bewyzen, in de tweede plaats door niets gestaafd worden dan door de ver klaring des belanghebbenden. Er zyn in de kunst vele trappen. Muziek maakt zoowel de vioolman langs den weg, wien men een aalmoes geeft opdat hij maar zoo gauw mogelyk ophoude ons trommel vlies te martelen, ais Paganini en Joachim. Diezelfde verscheidenheid valt op te merken bij de heeren en dames van hei somnam bulisme, beginnende met het onoogelyk vrouwspersoon dat in een kermistent haar «gaven” ten toon spreidt, tot aan den «Hoogedelgeboren heer” magnetiseur, die zijn cliënten op de statigste wyze in een elegant verblyf ontvangt en hun behalve het nadeel dat hy aan hun gezondheid te weegbrengt de beurs een flinke aderlating doet ondergaan. Maar tusschen het wyf op de kermis en de hoogst fashionable crairvoyante van den beroemden heer U. bestaat slechts een verschil in graad, niet en wezen. In een dezer dagen openbaar gemaakt stuk, we meenen de memorie van ant woord van den Minister van Binnenlandsche Zaken, wordt gewezen op de groote moeielijk- heid om te voldoen aan den wensch van veie leden der Tweede Kamer, die aange drongen hadden op beperking van den verkoop van geheime geneesmiddelen. Het groote bezwaar sch'ynt daarin gelegen te zijn, dat er geen juiste omschryvmg te geven is van hetgeen er onder wordt verstaan. Wy gelooven ook, dat er op dit oogen- blik niets meer gedaan kan worden, dan er gedaan is of woidl- De wet verbiedt aan iedereen, die niet de bevoegdheid van geneesheer of apotheker heeft, bepaalde stoffen in mindere dan de vastgestelde hoeveelheden, ’t zy alleen, ’t zij in mengsels, te verkoopen. Aan dat voorschrift kan Overzicht. Al wederom is eene lastige quaestie door tusschenkomst der Engelsche regeering in Egypte tot eene oplossing gebracht: het proces tegen Arabi-patha. Er dreigden door den voortgang van dat proces zooveel compromiteerende zaken aan het licht te zullen komen, dat Engeland er voorzeker der Turksche en Egyptische regeering eenen goeden dienst mede bewezen heeft door voor te stellen, dat men alle beschuldi gingen tegen Arabi, behalve die van re bellie, maar zou laten vallen, Arabi zijn schuld aan opstand zou erkennen en hij deswege voor den vorm ter dood veroor deeld doch in werkelijkheid zou verbannen worden. Zóó is dan ook geschied en het moet gezegd worden, dat, hoe ongelukkig de geslepen Arabi zich tijdens den loop van het proces ook gedragen hebbe, hij zich na de gevallen beslissing kranig ge houden heeft. In de Times is een brief van zyn hand geplaatst, waarin hij, berus tend in zijn lot, de hoop uitspreekt dat I Engeland zijn oordeel over hem nog eens zal wijzigen en zyn blijdschap er over te kennen geeft, dat hoewel zijne pogingen mislukten, Egypte toch de betere satie zal verkrijgen, die hij zijn toegedacht! Hij zal Kaap de Goede Hoop, Malta of Gibraltar verbannen worden, van waar hij nog een maal hoopt terug te keeren! Maar niet alleen hierin openbaart zich Engelands invloed. Tot opperbevelhebber van het leger in Egypte zal waarschijnlijk benoemd worden Evelijn Woodterwijl Baker-pacha, de samensteller van het leger, als kommandant der gendarmerie zal op treden. Als vergoeding voor de opheffing der Fransch-Engelsche contróle, bood En geland aan Frankrijk het voorzitterschap aan van de Commissie voor de openbare schuld, ’t Is echter lang niet zeker dat Frankrijk zich met dat kluitje in het riet zal laten sturen. Het parlement is uiteengegaan zonder het rechte van de zaken in Egypte te weten te komen. Het reglement van orde is af gedaan en zal dus reeds dadelijk, bij de heropening der zittingen tegen de obstruc- tionisten, kunnen worden toegepast. In de afscheidstroonrede worden de betrekkingen met het buitenland, bepaaldelijk ook met Frankrijk, zeer bevredigend en vriendschap pelijk genoemd en verbetering in de lersche I toestanden geconstateerd. I Ook in Frankryk wordt over de Egyp- CvU Waren nu alle apothekers lieden op welke waard. gerekend kon wordendan zou er wel een middel te vinden zijn om den verkoop van geheimmiddelen in ons kleine land zeer te beperken. Er zou moeten worden opge richt een genootschap van vakgenootenin denzelfden geest als de «Vereeniging tot bevordering van de belangen des boekhan dels,” en welks leden zich verbinden, geen gereedgemaakte geiireSIUIUUcleil IH depót te nemen of voor eigen rekening te debiteeren, die niet door de vereeniging zyn goedgekeurd, en tot welker verkoop het bestuur machtiging heeft verleend. En zelfs met de verwachting, dat er altyd nog bevoegden gevonden zouden wor den, die liever het bedrog willen dienen dan zich bepalen tot een eerlyke uitoefe ning van hun bedrijf, bevelen wij het aan geduide middel ter overweging aan. Waren alle menschen wijs,” en lieten zij zich niet zoo dikwijls verlokken door het zoet gefluit van den weldoener die voor alle ziekten raad schaft, een dergelyke ver eeniging zou niet noodig zijn. Thans even wel zal niemand haar recht van beslaan kunnen betwisten. De Engelschman Holleway heeft vele I jaren achtereen over de geheele wereld zijn bolletjes aloë als pillen verspreidde inhoud van elke doos had een waarde van drie centen en werd verkocht voor 80 als ik my herinner. Met dien fraaie» handel heeft de man milhoenen verdiend; zelden heeft iemand meer geprofiteerd van de goed gelovigheid zijner tydgeiioolen. Hy gevoelde daaiom behoefte, hun zijn dankbaarheid te bewyzen; daartoe stichtte hy een groot ziekenhuis te Lond n, dat hy toen het kant en klaar wasaanbood aan de geneeskun dige faculteit van Engelands hoofdstad. De heeren geneeskundigen weigerden echter de opdracht te aanvaarden, en wat er dit oogenblik met het hospitaal wordt Z. M. heeft benoemd tot com- op missaris van politie te Gouda, J. A. Van ge- Tricht, thans comm, van politie te Sneek. daan, weet ik inderdaad niet. Men moet dan c+<k erkennen, dat de heer Holleway gceu ^lokkig denkbeeld heeft gehad. Een van beidenOr zijn pillen zyn niemendal waardzoodat hij zyn geweten moest in orde brengen door den ongelukkigen zieken de gelegenheid te ope nen om iets beters te krygen, en dan ware het beter dat hij zyn naam niet door een stiphting had zoeken te vereeuwigen óf, zij waren wezenlyk heilzaam, en in dat geval bestond er aan geen ziekenhuis behoefte. Eenige okshoofden pillen, op de hoeken der straten geplaatst voor gratis gebruik, zouden veel beter aan het doel beantwoorden. misschien wat sHpter de hand worden ge houden dan dóórgaans geschiedt verder1 kan, gelooven we, de wetgever niet gaan Alleen zal de lyst der verboden waren af en toe herziening behoeven. De drogist- depóthouder van allerlei vomal uit den vreemde tot ons komende «heilzame” mid delen tegen alles en nog wat, moet scherp in het oog worden gehouden. Wil hy zyn handel voortzetten, dan moet hij maar het diploma van apotheker zien te krygen. Een treurig feit is het, dat er nog on der de mannen wier plicht het is in de eerste plaats het hunne te doen tot wering van de kwakzaivers-middelen een vry groot aantal zyn die zich niet ontzien hun dien sten aan het bedrog te wyden. Ware dit qiet het geval, dan zou aan geen ver scherping ¥an wetgeving gedacht behoeven te worden. Bij den strijd, die in onze dagen over dat onderwerp wordt gevoerd, neemt nog het getal medicamenten van slecht allooi telkens toe; wel verdwyqt er ook weleens een van den catalogus, maar de oude, de beproefde, namelijk die veel geld in 't badje hebben gebracht, handhaven zich gewoon lyk zeer lang, al wordt de concurrentie nog zoo groot. En dan baat het voor som mige lieden al zeer weinig, of de chemicus al aantoontziet eens die zoo dure pilllen zyn niets anders dan samenstellingen van stoffendie ge voor enkele centen overal kunt koopen, en die niet slechts van geenerlei uitwerking zyn voor de ongesteld heid tegen welke gij ze aanwendt, maar bovendien bij het gebruik zeer veel omzich tigheid vereischen, ten einde vergiftiging of andere bedenkelijke gevolgen »e vermy- den. Men schrijft die waarschuwingen een voudig toe aan broodnyd, anders niet. De advertentie-bladzijden \an de dag- en weekbladen, niet slechts in ons land rnaar overal, 'kunnen er van getuigen, dat de kwakzalversmarkt nog zeer druk wordt be zocht. Die pagina’s, ze z‘\jn als het ware het onzydig terrein, waarop ieder die iets te vragenaan te bieden of mede te dee- ien heeftongehinderd aan het woord wordt gelatenzonder dat zijn vrijheid door de richting, de denkwijze, de persoonlykege voelens van een redacteur, of door wat ook, wordt beperkt; als dus een blad veel van die annonces plaatst, dan vatte men onze opmerking dienaangaande niet op als een verwijtals zou ergens de journalist den kwakzalver de hand reiken; integen deel, de eerste zet zyn opinie uiteen zonder eenigszins te letten op de belangen van den laatste, die eenvoudig als handels man optreedt, en zyn advertentiën niet plaatst om den uitgever eener courant plei- zier te doendoch enkel om zyn negotie te bevoordeelen. Welnu, dat die handel nog steeds zoo veel succes heeft, achten we een treurig verschijnsel; het bewijst dat de menschen heel weinig nadenken. Hoe kolossaler de réclame is, des te grooter is de kans op debiet. Nu en dan worden middeltjes aan de hand gedaanwaarvan de bestanddeelen volkomen onschadelijk zyn en ook niet val len in de termen eener gerechtelyke ver volging; in dat geval kan ieder ongehin- deid als depóthouder optreden, en komt het er slechts op aan, flink den trom te roeren. het volgend telegram deeld In de vorige maand is het gebied van den radja van Passangan, die met naburige staatjes in oorlog is, meermalen door onze oorlogsschepen getuchtigd; ook kampongs bij Samalangan zijn beschoten tot ontzet van den radja, die door zijne tegenstanders was ingesloten. Naar Pieng en Moenroe zijn tochten ge maakt; aan de vyandelijke bende zijn be langrijke nadeolou toegebracht en zij is uit hare stelling gedreven, wij hebben 15 ge wonde minderen en kapitein Botter is ge sneuveld. Door den Commissaris des Ko- nings in de provincie Utrecht werd 2 dezer aanbesteed hot driejarig onderhoud, 1883— 1885, van den weg Meeru—Oudewater. Er waren 3 inschrijvers. Minste de heer J. Vermeer te Hekendorp, voor f 3629 per jaar. Zr. Ms. r^derstoomschip „Valk” wordt met spoed gereed gemaakt aan ’s Rijks werf te Willemsoord, teneinde, naar men verneemt, in het begin van het volgende jaar in dienst gesteld te worden 8e" tot het o ver brengen van het vorstelijk gezin Tief naar Engelands hoofdstad. In de Rijkspostspaarbank is van 21 tot 30 Nov. jl. meer ingelegd dan terugbetaald f 35.128,511iu het geheel is meer ingelegd f 1.904.841,99}. Te Montfoort gaat het in de vergaderingen van Burgemeester en Wet houders niet zeer vredelievend toe. Er was bij bet gemeentebestuur een adres ingeko men van de wed. Jacobi, om vergunning tot verkoop van sterken drank in ’t klein (zonder tapperij), welk verzoek, gebaseerd op art. 2 alinea 3 der drankwet in het college van burgemeester en wethouders bij meerderheid van stemmen behoudens machtiging van Ged. Staten werd toege- staan. De burgemeester verklaarde zich echter tegen het verleenen van de gevraagde vergunning en eveneens tegen de bij meer derheid van stemmen aangenomen redactie van het ter zake genomen besluit, hetwelk hij dan ook weigerde te teekenen, te ken nen gevende, dat hij de redactie van de stukken heeft, welk vermeend recht door de wethouders en den secretaris werd be twist, omdat naar hunne meening het col lege, dat het besluit neemt, ook heeft te beslissen welke redactie het stuk zal hebben. Een en ander gaf aanleiding tot vrij on stuimige tooneelen in de vergadering, en de burgemeester maakte zich zoo driftig, dat hij haastig de vergaderzaal verliet, na bevorens bij wijze van sluiting van de ver gadering krachtig met den presidiaïen ha mer op de tafel te hebben geslagen, waaraan evenwel de wethouders zich niet stoorden, die bleven zitten en na het vertrek van den burgemeester nog besloten het met meer derheid van stemmen genomen besluit, aan Ged. Staten te zenden, met verzoek den burgemeester de naleving van art. 69 der gemeentewet te gelasten, en ten tweede den secretaris het bepaalde verbod te geven om in ’t vervolg eenig stuk, van burgemeester V’ Lh0 “tUlWlfe' ’M. is behandeld, en de wethouders op de hoogte te houden van iedere handeling des burge meesters, die tot de competentie van het college behoort. W. v. M. Met algemeone stemmen is be sloten het standbeeld voor Hugo de Groot te Delft op te richtenwaar hij den lOden April 1583 geboren werd. De commissie heeft f 5500 bijeenDelfts ingezetenen schre ven nog voor f 1400 in terwijl het gemeen tebestuur van Delft de zaak op krachtige wijze belooft te steunenzoodat er thans alle kans van slagen is. Door de Arr. Rechtbank te Dordrecht zijn op 2 dezer veroordeeld P. R., te Ameide, wegens moedw. mishan delingtot 15 dagen cell, gev., f8 boete, subs. 1 dag cell. gev. J. 8., te Hardinx veld, wegens idem, tot 8 dagen cell. gev. H. d. B., te SliedrechtWegens moedw. mis handeling tot f3 boetesubs. 3 dagen gev. J.K., te Sliedrecht, wegens beleed, met woorden tot f 11 boetesubs. 7 dagen gev. A. v. H., A. 0. M., A. M., A. d. W., allen te Sliedrecht, wegens over treding hondenbelasting, ieder tot f 5 boete, subs. 3 dagen gev. De Officier van Justitie te Amsterdam bericht in het „Algemeen Po litieblad”, dat een voorloopig onderzoek aan hot licht heeft gebracht, dat het gene raal correspondentie-kantoor te Amsterdam, dat in verschillende annonces in dagbladen een aantal diverse werklieden en hand de orde. De aalmoezeniers bij de scholen zijn bij amendement eervol hunne functiën ontheven. Al schijnt oppervlakkig ruim 31 millioen florijnen blijdende zaak, voor het huis van afgevaardigden i geval, omdat dit tekort, waarmede de be groeting over 1883 zonder ongelukken sluiten zal, nog ruim 7 millioen minder is dan die over het loopende jaar! Zoo ziet men, alles is slechts betrekkelijk! Eene ontdekte samenzwering in Turkije heeft wederom eens eene opruiming doen houden onder de Ministers, waarvan er een, de Grootvizier nog wol, reeds na verloop van twoe dagen weder in zijne vroegere betrekking werd hersteld. Ook 150 Cir- cassische vrouwen, tot de bevolking van het paleis behoorende, hebben om dezelfde reden de plaat moeten poetsen. In Griekenland gaat het evenzeer Turksch toe. Niettegenstaande do Kamers reeds weken lang bijeen zijn, is er nog niets uitgevoerd. - -••• - ---• verbetering len weinig delen aan t<

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1