I Jf I 1 V men reuk en smaak kkelijk ingenomen Zondag 17 Hecember. 1882. N°. 705. n ODE. OT. AGEN. De BillitOD-zaak. snstineid, I Weekblad voor Zuid-Holland én Utrecht. isrscholen ELTJE, Jtrechtsche, Enkhuizer voob im, 30, 35,50 Cents, en PLAKALMA- IR Ir., ol te Epe. M). BUITENLAND. Overzicht •II BINNENLAND. Coupons, 16, A, ari wordt Uwe Vergadering eren in A-Dnr. J. W. VALK. N.VAN NOOTEN 'EN, Schoonhoven. MMERIXMRk i een goeden bur- ERB, prod, to zal verschijnen in pe: RSUS 8M0IMWE COURANT. P. Schelling Zoon te Ouderkerk werd gewerkt op 126 dagen, ichil ik in meening Canon”. Wat hij aft, komt mij voor miver tweestemmig tik dan nog No. 26. in het 2de deeltje indacht van belang- ve te vestigen. Ba. Hoofd eener School veel genoegen werd ikt met den Zang- angscholen van den Eenvoudigheid gaat tigheid, zoodat deze raardig is, en zeker iet vrucht zal ge- Van Nooten te uitgave van onze Het boekje munt nette uitvoering r ook door den hts 10 cent. i en geschreven lening en het voor den tekst derzelve achten wij deze Bcht. \tholieke Stemmen. behalve verval ede getuigen on even onder lett. Adv. Bureau van l, Rotterdam. ige omliggende 40 jaar werd i liaan voor het ontginnen van delfstoffen Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte.. Inzending franco, on uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts t maal in rekening gebracht. S. W. N. VAN NOOTEN T« Schoonhoven, Uitgeven, len oefeningen ge in kwart-, kwint- evolgd door aller- g van do seconde- oefeningen in het an van de school zangstukjes met de berijmde ohro- a 25, 35, 65 cents, ioor Nederlandsche aanbevolen IJZER MAAN tegen bleek- ring, verzwakking, verkrijgbaar A 75 e vogel” (No. 27) 30), lieve versjes lard Hol op muziek werkje van schoone schrijver heeft goed nig oefeningen als Ik zangstukje toch of dient zulks te hervormingen, die zeker dus tullen moeten strekken tot bevestiging van 4e bestaande E ’■-^urstelling i Salmeron, iche Repu- abruari verlangt dam eene fat- imede verschenen: R Jr., en Zangscholen. 0,40. April 1882 zegt nden titel zag dezer cht, dat naar mij g mag aanspraak iet het geven van besluite, dat het noodzakelyk is: »Üp grond de Indische 1 schappij, op i- - palingen, vervat in het Kon. Besluit van lö73, en dat bij deze overschrijding van haar bevoegdheid de behartiging van 's lands belang niet op den voorgrond is getreden; »dat het Opperbestuur, niet berustende in de door de Indische Regeering in deze gepleegde handeling, zyn volle vrijheid haudhave, om bij het eindigen van de oor spronkelijk aan de Billiton-maatschappij ver leende concessie voor de naleving der be staande wetteLjke bepalingen en de behar tiging van ’s lands belang te waken.” Serrano’s pogingen tor verkrijging eener hervorming van de grondwettige 'instellin gen van Spanje, in meer republikfeinschen geest, met behoud evenwel van het Vorsten huis, hebben niet veel kans van slagen. De president-Minister Sagarta, van wien eerst beweerd werd, dat hij niet geheel ongenegen was althans iels te doen in den bedoelden zin, heeft dezer dagen in den Senaat eene verklaring afgolegd, die allen twijfel daaromtrent wegneemt. Alle voor stellen ian' Serrano: invoering van het al gemeen stemrecht; vrijheid van godsdienst, drukpi.'^ en huweljjk; vermindering van belastiflf, enz. acht hij ontijdig en gevaar lijk, zoodat hjj daartoe in geen geval zal medewerken. Hij zou voortgaan, zoo ver klaarde hij, op den weg der trapsgewijze dezelfde fabriek g vormd van af 5 April tot 20 September, 169 dagen, of de --1-— rekend 145 dagen. Het aantal werkuren bedroeg 1036 of 145 dagen a ruim 7 uur daags. Het is ondoenlijk vooruit te berekenen of gedurende den geheelen dag, dan wel alleen gedurende morgen, middag of avond ge vormd kan worden. Echter wordt nooit gewerkt vóór 5 uur ’s morgen of na 8 uur ’s avonds. In de eerste on de laatste weken moet ten gevolge de duisternis later aan- gevaugen en vroeger geëindigd worden. Een gevolg van dezen toestand, die even zeer als wat veldarbeid betreft, door de natuur wordt in het leven geroepen, en waarmeê dus evenzeer rekening moot worden gehouden, als de Regeering dit doet ton opzichte van den veldarbeid, is, dat er omstreeks 30 weken in het jaar overblijven, waarop de arbeiders van 12 tot 15 jaar geheel kunnen worden vrijgesteld, en zij zich geregeld aan het schoolgaan kunnen wijden. Bij den veldarbeid zal men moeilijk op 30 vrije weken kunnen wijzen. Uit bovenstaande daadzaken rosumeeron adressanten, dat, mocht gemeld ontwerp tot wet worden verheven, het in vele gevallen ondoenlijk zou blijken kinderen van 12 tot 15 jaar te gebruiken het verdient weekloon in de meeste huis gezinnen aanzienlijk besnoeid zou worden, hetgeen onvermijdelijk armoede zou na zich sloepen. Op bovenaangehaalde fabriek komt onder meer voor een huisgezin bestaande uit man, vrouw, zoon van 15 jaar, zoon van 14 jaar, on 4 kinderen onder 12 jaar. Zij zouden het thans verdiende zomerloon f25,— zien dalen tot f20,50 of f16. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden J 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. STATEN- GENERAAL. Een aantal kleinere wetsontwerpen zijn door de Eerste Kamer in haar zittingen van Maandag, Dinsdag, Woensdag en Don derdag zonder veel oppositie goedgekeurd. Verworpen werd het voorstelRombach tot facultatief-stelling van den ijk op gas meters, met 22 tegen 8 stemmen, nadat de Minister het als ontijdig had bestreden. De Tweede Kamer was Maandag gena derd tot de algemeene beraadslagingen over Hoofdstuk V (Binnenlandsche Zaken) der i Staatsbegrooting voor 1883. Het debat I werd geopend met een rede van den heer De commissie stelt voor, dat de Kamer Schaapman, die zich verplicht achtte tegen L: deze begrooting te stemmen, omdat er tus- 1 dat de overeenkomst tusschen schen hem en den Minister geen vrede kan Regeering en de Billiton-maat- zlJn zoolang het Departement van Binnen- 7 Jan. gesloten, is aangegaan J—r,-‘ J- 11 *--- met terzijdestelling van de wettelyke be- I laudsche Zaken aan de schoolwet is gebon den. Tot de uitvoering eener wet, die hij niet op recht acht gegrond, en die hij, al bezwoer hij de Grondwet, zegt niet bezwo ren te hebben, kan hij niet medewerken. Deze theorie vond bestrijding bij den Mi nister en bij den heer Lieftinck; de eerste wees op 115 der Grondwet, dat de on schendbaarheid der wetten vaststelt, de heer Lieftinck noemde de leer van den heer Schaepman, nadat deze onderscheid had gemaakt tusschen zijn plicht tot gehoor zaamheid als staatsburger en zijn recht als staatsman om de zedelijkheid eener wet te beoordeelen on daarnaar te handelen bij het toestaan of weigeren van door haar gevor derde uitgaven, een revolutie, een meten met twee maten: is men gehoorzaamheid schuldig aan de wet, dan is men dat zoo wel als staatsburger als in qualiteit van staatsburger. Wie do Grondwet bezweert, is gehouden ook de wetten te eerbiedigen, die op grondwettige wijze zijn tot stand gekomen. Wil men zulk een wet niet, men neme het initiatief tot haar wijziging. De hoer Van Nispen meende ook dat het af stemmen eener begrooting om de posten tot uitvoering eener wet die men niet wil, gewettigd is, en de heer Van Houten wil zijn recht om een voordracht af te stommen, ook als zij strekt tot uitvoering eener wet, onverkort handhavendaarentegen betoogde de heer Brouwers dut do Regeering de wet, die bindend is omdat zij op wettelijke wijze tot stand kwam, moot uitvoeren. Bij art 67 (besmotteljjke ziekten) ont- wone rivier-correspondentie geopende tijde lijke rijks-telegraafkantoren te Asperen en Vreeswijk zijn gesloten. Aan do Tweede Kamer der Staten-Generaal is door verschillende Steen fabriekanten in do provincie Zuid-Holland het volgend adres gezonjeh rivieren IJsel en Noord, om hunne Dwmn» kenbaar to maken omtrent het Ontwerp-wet, behelzende bepalingen op den Kinderarbeid, den 25n April jl. aan Uwe Vergadering aangeboden. Zij veroorloven zich optemerken dat ge mold Ontwerp-wet, na mogelijko aanneming zou blijken to zijn: grootendeols doelloos, heilloos en verderfelijk voor den grootsten tak der Nederlandsche Indrustrie, en gronden zich voor dit hun beweren op de navol gende feiten: Van allo takken van Industrie in ons land is de Steenfabricage degene, welke don meesten handenarbeid verschaft. Buitendien nog wordt onmiddellijk door de Stoenin- dustrie belangrijk work verschaft aan Ver- venors, Binnenschippers, enz. De loonen in de Steenfabrieken hebben eene hoogte bereikt, waarop de concurrentie met het Buitenland met lage loonen zwaar gevoeld wordt. Wèl staat nog steeds bij allo solide vakmannen de Nederlandsche steen aangeschreven als in kwaliteit verre uitmuntend boven al hetgeen door hot Bui tenland wordt geproduceerd, doch dit is zelfs der Nederlandsche Regeering, bljjkens de treurige ondervinding der laatste jaren, geene aansporing om zich van Nederlandsch fabrikaat te bedienen, en daar waar de Hooge Regeering voorgaat, volgen te vele particulieren het door haar gegeven voor beeld, weinig daarbij berekenende de ook voor henzelf schadelijke gevolgen. Op de Steenfabrieken geschiedt alle werk in de open lucht. Het wordt er gedurig afgebroken door kort opvolgende rusturen, zoodat des zomers het langste werkschaft (van ’s morgens 5 tot 8) slecht 3 uur be draagt, terwijl do overige werkschaften nooit langer zjjn dan 2 en 2j uur. Het werk op de Steenfabrieken is gezond, zoodat men daar weinige zieken aantreft en de gemiddelde levensduur veel langer is dan op eenige andere fabriek. Men vindt dan ook onder de arbeiders velen, die een hoogen leeftijd bereiken. Het vormen der steen (het eigenlijk stoeu- maken) heeft plaats van af begin April tot in September. Slechts gedurende dezen vormtijd, 22 a 24 weken, is de kinder arbeid noodzakelijk. Het steenvormen kan alleen geschieden bij bepaald droog weder, terwijl de fabrie kanten tot uitoefening van hun bedrijf bo vendien nog afhankelijk zijn van waterstand en vele andere omstandigheden. Een gevolg hiervan is dat gedurende een geheelen zomer gemiddeld slechts 50 volle werkdagen voor komen, zooals blijkt uit onderstaanden werkstaat van eene der grootste Steenfa brieken aan den IJsel („de Spreeuwenhoek” van n aan den IJsel). In 1879 werd gewerkt op 126 dagen, waarvan 59 volle werkdagen. In 1880 werd gewerkt op 127 dagen, waarvan 54 volle werkdagen. In 1881 werd gewerkt op 125 dagen, waarvan 42 volle werkdagen. In 1882 werd gewerkt op 120 dagen, waarvan 43 volle werkdagen. In 1882 werd op dezelfde fabriek ge vormd van af 5 April tot 20 September, is 169 dagon, of de Zondagen niet medege- Toch is dat fabejachiige geschied. Op welke wijze? Ziet hier de datums en fei ten zij zjjn welsprekend. 22 Jan. 1880. \erzoek van de Billiton- maatschappjj aan Min. Van G dtstein om het concept-verdrag aan de l> van uen Koning vöör te dragen. 3 Feb. Gesteld in handen van den Gou- verneur-Generaal Van Lansbergen. 15 Nov. Nieuwe aandrang van de maat schappjj bij den Minister. 26 Nov. Gesteld in hand n van den Gouverneur-Generaalmet verzoek de af doening dezer zaak zooveel mogeljjk te be spoedigen. 21 Maart lö81. Brief van den Gouver neur-Generaal die het wenschelijk bljjft achten dat regeling der voorschriften om trent mjjnonlginning voorafga, welke re geling echter spoedig zou totstandkomen. 19 April 1881. Aankomst van den nieuwen Gouverneur-Generaal s Jacob te Batavia. 1Ü Mei. Opdracht aan den Directeur van Onderwjjs, Eeredienst en Ny verheid om de concessie-verlenging, door de Bil- liton-maatschappy gevraagdten spoedigste voor te brengen. (De directeur was thans op dit punt geheel van opinie veranderd en de Raad van Indië was van oordeel dat zelfs de Koninklijke machtiging niet noodig was, daar het hier geen nieuwe maar al leen een verlengde concessie gold; de an dere directeuren werden niet meer gehoord). 7 Jan. 1882. De concessie-verlenging wordt toegestaan. 4 Juli 1882. (II) Een afschrift wordt den Minister Van Goltstein toegezonden. 13 Oct. De Minister De Biauw geeft den Koning in overweging, aan de over eenkomst zjjn goedkeuring te verleenen. 21 Oct. Dit geschiedt bij Kabinets- schrijven. Is deze overeenkomst rechtsgeldig? vraagt de commissie. Zoo beslist mogeljjk antwoordtzijNeen! >De verplichting om tot openbare uit- gaan bij het eindigen der concessie is in de verordening opge nomen met het oog op de concessie, ver leend aan de Bilhton-maatschappij. In de toelichting tot het Besluit betredende mijn ontginningen wordt dit uitdrukkelijk gezegd. Letter en bedoeling van het voorschrift zijn I geen andere dan deze, dat het toestaan I van verlenging noch gedurende den loop I der concessie, noch bij het eindigen daar- I van bij onderhandsche overeenkomst binnen de bevoegdheid der Indische Regeering ligt, dan wanneer zjj, en dit alleen nog by het eindigen der concessie, door den Koning daartoe gemachtigd wordt. Dit voorschrift is door den Gouverneur-Generaal ter zijde gesteld, »zoodat de overeenkomst, als ge sloten door hem, die daartoe niet bevoegd was, niet rechtsgeldig is.” Met niet minder stelligheid beantwoordt I de commissie de tweede vraag, die voor het overige, hoe belangrijk ook uit een I financieel oogpunt, by het hooge gewicht der eerste geheel in de schaduw zinkt: »ls by het sluiten der overeenkomst ’s lands belang behoorlyk behartigd?” Hoe gaarne we ook uit dut gedeelte van het rapport eenige zinsneden overnamenwe moeten ons ter wille der plaatsruimte beperken, i en nemen alleen nog de conclusie over, die voor den Gouverneur-Generaal en de beide Ministers van Koloniën Van Goltstein en De Brauw aan duidelykheid niets te Wenschen o verlaat: Het is niet mogeljjk het hoog belang dezer quaestie voorby te zien. Hier geldt het geen vraagstuk van regeeringsbeleid, over hetwelk mannen, uie in den staats dienst een schat van ervaring opdeden van gevoelen kunnen verschillen, zoodat leeken op dat gebied zeer licht mistasten, thans loopt de strijd over een vraag van politieke eerlijkheid, en wel in verband met feiten, die ieder kan beoordeelen. Wij rekenen ons dus verplicht, voor onze lezers de voornaamste punten van het onderzoek in de Billiton-zaak aan te stip pen, ook om de latere discussie over het onderwerp gemakkelijker te kunnen volgen. Het rapport, door de commissie uit de Tweede Kamer uitgebracht, zal daarbij onze leiddraad zijn. Men gelieve daarbjj in aanmerking te nemen, dat er thans geen sprake is van meerderheid of mindei heider is volkomen overeenstemming. We herinneren, dat de commissie bestaat uit de heeren Wintgens, Keuchenius, Van Houten, Mirandolle en Van Delden; er is dus schakeering genoeg in, om een onpartijdig oordeel te ver wachten. Welnu, dat oordeel is zoo afkeurend mogeljjk. De Billiton-concessie is den 23. Maart 1852 verleend aan Z. K. H. 1'. ns Hendrik der Nederlanden en den heer V. G. Baron Van Tujjll 'an Serooskerkenzjj hield in dat genoemd eiland met eenige omliggende kleinere voor den tijd van 40 jaar werd j afgestaan voor het ontginnen van delfstoffen en het in cultuur brengen van woeste j gronden. Vele jaren gingen voorbij met I onderzoekingen, en bij niet weinigen I heerschte het idéé, dat er van Billiton niets te halen zou zjjn; aan den "anderen i kant werd weder verschrikkelijk hoog op- j gegeven van den rjjkdom aan tinertswaar- door het nog boven het van gouvernements- I besteding ‘over te wege geëxploiteerde en nabijgelegen veel grooter eiland Banka zou uitmunten. I Prins Hendrik had gewoonljjk een goed oog op de behoeften en belangen der in- dus trie, en het is vooral aan zjjn volhar dend streven te danken, dat de Bilhton- maatschappjj in 1860 ontstond om de toen reeds ruim acht jaar oude concessie te ex- ploiteeren. In den aanvang ging het nog niet al te best, maar, zooveel zag men toch wel reeds, dat de maatschappij zeer spoedig uitmuntende zaken zou makenreden I waarom men reeds het volgende jaar van I de Indische Regeering gedaan wist te krjj- gen, dat de duur der concessie verlengd werd en gesteld op 50 jaar, te beginnen met 1861. Doch het opperbestuur, (de Minister van Koloniën)weigerde toestem ming, vooral omdat het Kon. Besl. van 24 Oct. 1850 een termijn van 40 jaar als maximum stelde. Niettemin werd bij herhaling de aan- i drang om concessie-verlenging vernieuwd. Geen wonder, de winsten, die het zoo uiterst tinrjjke eiland afwierp, waren zeer groot, en men wilde die zich natuurljjk gaarne voor zoolang mogeljjk verzekeren. Zoo in 1875, toen weder gevraagd werd, haar op 50 jaar te bepalen. Verschillende autoriteiten in Indië hadden daartegen groot bezwaar. De directeur van justitie keurde bet af dat in hetzelfde concept-contract twee dingen worden geregeld die niet bij I elkander behoorenbehalve de mjjnconcessie wordt nog het geheele eiland Billiton en 5 andere in erfpacht gegeven, verwar ring dus van mjjnontginning en erfpachts- recht. De regeling van den cijns (de ver goeding van den JStaat) was geheel in het voordeel der maatschappjj, en de directeur ziet niet in dat de Staat zich moet beroo- ven om den aandeelhouders het geld in den schoot te werpen; vooral achtte hjj het af te keuren nu het gevaar bestdat, dat de Staatsinkomsten de Staatsuitgaven niet meer zullen dekken. (Dit werd ge schreven in 1876: sedert is de financiëele toestand waarlyk niet beter geworden.) De directeur was overtuigd, en zijn ambt genoot van binnenlar.dsch bestuur deelde die zienswijze, dat tot het sluiten van een dergeljjk contract ’s Konings machti ging nimmer zal verleend worden. In October 1878 werd over dezelfde over eenkomst nogmaals geadviseerd door den Directeur van Onderwjjs, Eeredienst en Njj verheid; vooreerst verwierp hjj haar be slist op bovenstaande gronden, maar ook, omdat het nieuwe Kon. Besluit (van 2 Sept. 1873, omtrent uitgifte van mjjnont- ginningen) openbare uitbesteding vordert. Alleen bij uitzondering is onderhandsche overeenkomst geoorloofd, krachtens mach tiging des Konings. Maar voor die mach tiging moeten overwegende redenen bestaan van landsbelang, en noch in, noch buiten het concept-contract zjjn die te vinden. Eindeljjk wordt gewezen op het slecht ge kozen oogenblik om tot verlenging over te gaan, 14 jaar vóór het verstrijken. Een geschenk aan de maatschappjj van onge veer 50 millioen mag zeker een fabelachtige vrjjgevigheid genoemd worden. «aft, op zijn verzoek, verleend aan den heer G. 2e luit, bij de d d. schutterij <7. te- Ie, mits een halve rende. 00 en daarboven ondsen verstrekt. stond een debat over de vaccine; door den heer Keuchenius werd zij bestreden, door den heer Rombach verdedigd. De heer Lohman deed naar aanleiding eener opmer king van den heer Lieftinck uitkomen, dat alleen de dwang i de antirevolutionairen jhjui MBS3V1 vaccinatie te ondeFWUFpSlI de hW v* w?aH«enaer cut- wijck, de voorganger der antirevolufiöKtttrir club, verklaarde dat geen enkel Christelijk beginsel zich zou verzetten tegen ’t gebruik van het schoone middel, door den Heere onzen God ons geschonken tegen do pok- ziekte, en dat het verzet alleen den dwang geldt. Bij art. 73 werd de post van f1600 voor do rijksgebouwen te Medemblik verhoogd tot f 120.000 voor verpleging in dat gebouw van 500 krankzinnigen, door de aanneming, met 34 tegen 33 stemmon, van een amen dement van den heer De Jong. De gewone en ook de avondzitting van Dinsdag werden hosteod aan het algemeen onderwijsdebatnieuws leverde hot niet op. Van verschillende zijden werd op beperking der uitgaven on inkrimping van bemoeiin gen aangedrongen. Do Minister van Bin nenlandsche Zaken erkende de gebreken van de Wet op het Hooger Onderwijs, maar achtte zich verplicht de uitgaven voor het door haar geboden getal hoogleerareu op zijn begrooting te brengen. Het doel van de herziening der Wet Middelbaar Onder wijs zou hoofdzakelijk zjjn den omvang der leervakken en der eindexamens te vermin deren. In de Wet Lager Omlerwijs zijn van deze Regeering geen belangrijke wij zigingen te wachten. De Minister is vóór het Openbaar onderwijs, omdat het bij zonder niet in alle behoeften kan voorzien; men kan de 400.000 kinderen die de open bare school bezoeken zoo maar niet op straat zenden. Woensdag zijn eenige amendementen tot vermindering van uitgaven aangenomen; zij betroffen een nieuwen hoogleeraar aan de universiteiten te Leiden en te Utrecht, en subsidiën aan gemeenten voor gymnasiën en progymnasiën. Een amendement om f50.000 te schrap pen voor nieuwe subsidiën aan de kweek scholen (lager onderw.) en een ander om geen gelden meer beschikbaar te stellen voor overdekte speelplaatsen in afwachting eener herziening van het sehoolbouwbesluit werden in do zitting van Donderdag aan- genomen. Hoofdstuk V (Binnenl. Zaken) werd aangenomen met 57 tegen 17 stemmen. I Z. M. heeft, eervol ontslag ve... Prince Jr., als 2e V te Gouda. I Aan het Departement van i Waterstaat is Woensdag aanbesteed: Het wegruimen van het bij de Oostpunt van Rozenburg in het Scheur gezonken stoom- I schip „Ethelwin”. Minste inschrijver was de heer Ph. Verbruggen te Waddinxveen, Voor f 64.600. Tot opzichter bij don provin cialen waterstaat in Limburg is benoemd de heer L. H. A. Stassar, laatstelijk buiten gewoon opzichter bij ’s Rijks-Waterstaat. 1 —De heer J. Van Gent, van Gouda, is te Middelburg werkzaam om door het vervaardigen van teekeningen ten behoeve van het rijk, de restauratie van den stadhuistoren aldaar voor te bereiden. In een tijd, waarin men dik werf klachten hoort uiten over hot te jonge kader van het legerals een gevolg van de omstandigheiddat vele onderofficieren na een korten diensttijd tot de burgermaat schappij terugkeeronverdient het zeker vermeldingwanneer een onderofficier het zilveren jubilé van zijne eervollevaak mooielijke betrekking herdenkt. Dinsdag 19 dozer zal het 25 jaren geleden zijn, dat do heer A. W. J. Vliekadjudant-onder- officier bij de Artillorie-Cursus-Compagnio to Delfttot onderofficier werd aangestold. Zeker zullen velen met ons den jubilarisdie in de 13 jarenwelke hij aldaar in garni zoen waszich veler achting en vriendschap heeft verworven, toewenschendat hij nog lang in zijne betrekking nuttig werkzaam inogo zijn. Door de Arr.-Rechtbank te Dordrecht zijn veroordeeld: P. L. te Nieuw-1 Lekkerland, wegens moedw. mishand., tot 1 maand cell, gev., f 8 boete, subs. 1 dag cell. gev. A. L. te Sliedrechtwegens eenvoud, diefstal, tot 1 maand cell. gev. M. B., J. F. C., C. V., A. H., M C. H., allen to Sliedrecht, wegens overtreding honden belasting, ieder tot f 5 boete, subs. 3 dagen gev. P. 0. v. W. te Sliedrecht, wegens gewelddadigheid bed. beambte, tot 6 weken cell. gev. F. K. te Alblassordam, wegens belood. mot woorden, tot f 11 boete, subs. u7 dagen gev. J. J. H. te Alblassordam wegens idem, tot f 8 boete, subs 3 dagen gev. De stoomboot-reederjj „Fop Smit Co.” is voornemens binnen 14 dagen hare Salonboot, tusschen Gorinchem en Rotterdam, dos avonds mot eleotrisch licht to verlichten. Groote- en voorkajuit, als mede do machinekamer, zullen van dat licht worden voorzien. De ten behoeve der buitenge- toestanden. Om zich over diei het hart eens te luchten, hjjj eertijds president van de Spsï kliaalr «wt» gemeenebest. Nu, er zijn wel eens tjjden geweest in de laatste jaren, dat zulk een lofspraak meer misplaatst was dan thans. Kamer en Senaat werken tot nog toe eendrachtig mot de regeering samen; de thans in zijn ge heel aangenomen begrooting geeft daarvan blijk. Wel is men het nog niet geheel eens over het door den Minister van Fi nanciën, Tirard, becijferde tekort, waarvoor een driepercents aflosbare leening zal moe ten gesloten worden, doch de bezuinigingen, die de regeering wil invoeren en die voor oorlog en openbare werken alleen 95 mil- lioen bedragen, alsmede de steeds stijgende opbrengst der middelen, zullen het tot stand komen eener overeenstemming wel gemakkolijk maken. De bekende Louis Blanc, die o. a. ook lid is geweest der voorloopige regeering van 1848, is overleden en den 12en dezer op kosten van den Staat begraven, waar voor de Kamer, na eenige oppositie van de Rechterzijde, 10.000 fr. toestond. Aan zijn graf werd eene door Victor Hugo samengestelde redevoering uitgespro ken. Ongeregeldheden hadden niet plaats. De Kamers hielden dien dag geen zitting. In het Engelsche Kabinet zijn eenige i wijzigingen ophandenwaarvan de voor- naamste deze is, dat Lord Derby, die zit- ting had in het laatste Kabinet van Disraeli, als Minister voor Indië zal optreden onder Gladstone; eene niet geringe teleurstelling voor de conservatieven. De ex-koning Cetawayo van Zululand, die altijd nog in Londen vertoeft, zal eerst daags op een Britsch oorlogschip naar zijn land terugkeeren; hij nam de voorwaarden aan die de Engelsche regeering hem daartoe stelde. Een nieuw deel der Engelsche troepen zal weldra uit Egypte kunnen terugkeeren, daar Bakcr-pacha zoover met de organisatie der gendarmerie gevorderd’is, dat hij 3000 van de 4000 man bijeen beeft. Arabi-pacha is naar Ceylon verbannen; hij troost zich 1 nu met het denkbeeld dat ook Adam op zijn ouden dag daar een toevluchtsoord gevon den heeft! De Duitsche Rijksdag wil niets weten van de tweejarige begrooting, die de Rijks- kanselier, in eenigszins gewijzigden vorm toch indiende, niettegenstaande de vergade ring er zich zeer stellig tegen verklaard had. Misschien is het daaraan wel toe te schrij ven dat de Prins meer last dan ooit heeft van zijn zenuwlijden en vooreerst wel niet I ter vergadering zal verschijnen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1