vet, J 1882. N°. 706. Zondag 24 December. l islmeid, EPRAD, over het kruis erliefst met IDE. (schappij ken p illende stuk- er „Expres- n, Carillon, astes, Harp- Kerstklokketonen. GEN, SS, Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. jouraat f ndsche :ven, ongelukken NTEN oupons, A. age. zen 1: te Bern, j; ad.) BUITENLAND. Overzicht. OVEN, erij. ERTH. BINNENLAND. «af i a. wordt nge dat 1 SCBOOIfHOVENSCHE (MRAiïT. S, W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Milhoenen menschen staan gereed, op het eerste sein naar de grenzen te rukken oin den met eis c ht. mteerde Staten dezer bepaald dat de jacht op op de belangen tan Gouda, gebracht tegen bet ontwerp ter L.aan de AN NOOTEN R 8pred. te 11 Januari 1883, Blits. van SOHUÜR- ijs 25 Cents. VAN NOOTEN DER8 15 Cts. 50 Cts. p. pot. aagd Januarjj, eene ide melken. er X, HULP- nd. voorts heffing landsche, wijziging i nenlandsche effecten successierecht, met der regeer in g, noch wat het binnen- noch wat het buitenland betreft. Lord DufferinEngelands gevolmachtigde in Egypte. heeft. «»n«£hprvorming van het to voorgesteld en houdt t het beste stelsel van voor dat land uit te ig, eerst 1 259 el eindelijk weder 339 el ongeveer op dezelfde 'iet C Zich te adres- loofd-Agent. Prijs. Q He. Elk jaar hooren we ze. Nu eens klinken »e, glashelder, over de besneeuwde velden die het aangenaam gelegen dorpskerkje om ringen terwijl de feestvierende schare zich vroolyk tempelwaarts spoedt, verkwikt door de zuivere, fyne lucht die zy inademt, lap weder doen zij zich troostvol en be- noedigend houren te midden van het ne- '7. j“". te- mits een halve ide. en daarboven dsen verstrekt. e KAPITAAL- IDUWEN- en adelijk ingaan- £NT£N, verae- EN OP RUS en ortspruitende. krijgen bij den FIJT te Ouder- overeenstemming, heerschzucht en eigenbaat. XI. 11.aa mAr.oolion atut.ii rtn Minister voor Indië en de Markies nabuur te beoorlogen; en van wat de men- --* 1..1. terwy» vuaritn Kabinet wordt. llende Airs. renstanders bums, Inkt- m, Brieven- J jarenkokers, O ItjesFles- temonnaiesj luziekwerk. J rtreffelijkste ing daarvan itstreeksche Ie echtheid dePryscou- zonden, )J9A oimead M uba uen Jepuo nep gsjpoq nee J “SA OOI j Schoonhoven. dezer dagen zijn vijftigjarige loopbaan als staatsman herdacht, zéér goed te pas, dat hij zijn portefeuille als financier kon afstaan aan Lord Childers, die in zijn plaats als Kanselier der schatkist optreedt. Gelijk tijdig zijn nog andere wijzigingen in het Kabinet aangebracht: Lord Derby is als Minister van KoloniënLord Kimberley als 7" van Hartington tot Minister van Oorlog benoemd, terwijl Charles Dilke mede lid van het Kabinet wordt. De beteekenis dezer ver andering ligt vooral in de eersteen laatste benoeming: Derby is een bekeerde conser vatief, terwijl Dilke tot nu toe de meer geavanceerd liberale richting vertegenwoor digde, waarom hij ook bij de kroon in een niet al te besten reuk stond. Deze wijzi gingen schijnen echter geen verandering te zilver zou zullen brengen in de staatkundige gedragsljjn spoort tot omzichtigheid Prijs der Advertentiin: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterljjk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandscbe Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 3 maal in rekening gebracht. Een vijftigjarig jubiié ais staatsman en het verlies van een minister-portefeuille zjjn, zou men oppervlakkig zeggen, geen zaken die bij elkaar passen. En toch kwam het I den Engelschen Premier Gladstonedie vneud- 1 Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prgat voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bfl alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. ling van alle plichten; en zoodra dit besef wordt, zullen wy er- misschien 13 toe komen, de strydbylen op te hangen en de twisten over vormen te laten u-w-w varen voor een ernstig streven naar de hun wrevel i zaak zelve. Dan zal er vrede komen op aarde 1 Inmiddels openen wij ons hart voor die profetie der toekomst, die de Kerstzang ons voorspiegelt: ’l is zoo heerlijk, in het barre jaargetijde te denken aan de lente, die gewis komen moet! irseizoen puike, 7AN PUN8CH bij ook witte, Fine CHAM- iUM, Fransohe 7IJNdiverse EN. nco aanvraag het indertijd door Ged. Staten Noord- en Zuid-Holland ontworpen voor verbetering van den waterweg Amsterdam naar Rotterdam. Intusschen w 1 j van dien water- onvermydelyk in het verschiet, indien spoedig op afdoende wijze wordt voor- Dientengevolge is thans een plan ontworpen voor eene nieuwe sluis, met ver- bindingskanaal van den Hollandschen IJsel naar de Gouwe, met handhaving der alge- meone beginselen, die aan een deugdelijken waterweg van zoo groote beteekenis als die tusschen Amsterdam en Rotterdam ten grondslag moeten liggen, zoodat deze wer ken als een begin vau uitvoering van de verbetering van dien vaarweg kunnen wor den beschouwd. Het nieuwe werk is ontworpen op afme tingen, voor een waterweg als dezen, ook het oog op de defensie-vaartuigen ver- Het kanaal is 1230 el lanj 632 el rechtdan een boog van (straal 600 el) en recht. Do sluis zal w w plaats komen, welke het Gemeentebestuur van Gouda wenschthet kanaal nadert de bebouwde kom dier gemeente zoo dicht als in het welbegrepen belang van Gouda tqo- gelijk is met het oog op de ruimtedie men voor de stichting van handelsinrich- tingen dient te reservoeren. De Minister vertrouwt dat hot thans voor gestelde plau geheel tegemoet komt aan de bezwaren van de zijde van Zuid-Holland k 13 Cta. Cts. p. blik. p. blik. .0 Cts. p. blik. >ns. 10 Cts. t 60 Cts. 8TATEN-GENERAAL. De financiëele toestand eischt dringend verbetering, en de Minister doet niets om aan dien eisch voldoening te geven. Ter kwader ure werd de kapitaalbelasting in getrokken; maar wat bovenal verbeterd moet worden, is de patentwet. Die wet is gek, en kan niet anders dan gek worden uitgevoerd, getuigen de boekdrukkers, die als molenaars worden aangeslagen! Aldus de heer Blussé bij de algemeene beraadslagingen over Hoofdstuk VII (Fi nanciën.) Het is meer dan tijd, de muntquaestie nader te regelen. Invoering van den en kelen gouden standaard, zij het ook met belangrijke offers, is een dringende nood zakelijkheid geworden. v Zoo spraken de hoeren Van Bylandt, Do Bruijn Kops on vele anderen. Omtrent de muntquaestie ben ik het met de heeren eens, antwoordde de Minister - van Financiën maar, ontmunting van ons -ringen schijnen echter geen verandering te zilver zou 30 millioen kosten, en, dat 1 -iu„ AmBtAkMnkAuj aan. Met de be- schelyke vlyt vergadert gaat een aanzieniyk deel verloren voor het onderhoud van het monster dat gewapende vrede heet. Spreek van scheidsrechterlyke beslissing over inter nationale geschillen, en men noemt u een dweper; gewaag van de wenschelijkheid, om door eerlyke verdragen de welvaart- vernielende legers te verminderen, en men lacht u uit. De diplomatie is niet de kunst, om door samenwerking en wederzydsche In plaats van den heer A.Pruys van der Hoevendie pensioen had aange vraagd is tot Gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden benoemd de heer P. F. Laging Tobias tot dusver resident van Pa- lembang. Door de Regeering is aange beden een wetsontwerp tot onteigening voor het maken van eene nieuwe verbinding van den Hollandschen IJsel met de Gouwe. Bij dit ontwerp wordt verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert ten name van den Staat van de eigendommen in de gemeenten Gouda, Gouderak, en Moordrecht, noodig voor den aanleg van een verbindingskanaal tusschen den Hol- landscben IJsel en de Gouwe, aan vangende bij den Hollandschen IJsel, onmiddellijk beneden de terreinen voor de Goudsche waterleiding bestemd, en in N.N.W. rich ting zich uitstrekkende tot een punt der zuidelijke Gouwekade, onmiddelhjk bewes ten het uiteinde van het bebouwde gedeelte dier kade, dat het verlengde van de Wachterstraat uitmaakt. In de Mem. van Toel. tot dit ontwerp herinnert de Minister van Waterstaat enz. de redenen die vooreerst geen voorstel kunnen doen verwachten voor de uitvoe ring van van plan van ligt eene geheele afsluiting wog-- niet 1 zien. Jastinghervormingsplannen ben ik thans klaar, zooals de heeren hooren zullen. Een nienwe wet op het personeel, 120 artikelen groöt, is gereed. Het personeel zal geheel voor het Rijk zijn: twee grondslagen van de 5, deuren en haardsteden, zullen ver vallen. Op het roerend kapitaal hef ik Ij percentik hervorm het patent tot een algemeene bedrijfsbelasting. De grondbe lasting zal geheven worden naar een vast percentage, wat 8 ton meer zal geven; .AA.*. kA«;n„ van zegelrecht op buiten van dat recht op bin- 1; wijziging van het intrekking Wn het registratierecht van 15 percent voor schei dingen. De zout-accijns zal worden her zien. Ter vergoeding van het verlies van van het personeel zullen de gemeenten mogen heffen: op datzelfde personeel tot 150 opcenten; op gebouwde eigendommen tot 60 (in plaats van 40) en op ongebouwde tot 50 (in plaats van 10) opcenten; voorts opcenten op de bedrijfs- en op de kapitaal belasting. Het Rijk zal zich van het heffen van opcenten onthouden. En de heeren keken elkander met ver baasde blikken aan. Dat was nog eens een financiëel programma! „Daar komt toch niets van!” mompelde de heer Klaas De Jong, afgevaardigde van Hoorn. Over de loterij werd gedelibereerd, zon der resultaat natuurlijk. De verplichting ook aan de Christelijk-Gereformeerden opge legd om voor de uitgaven van andere gezind ten te betalen, was het onderwerp door den heer Donner behandeld. Een nader te bespreken motie zal die zaak verder be schouwen. Met 60 tegen 7 stemmen werd Hoofdstuk VII aangenomen. Van do oorlogsbegrooting deelon we al leen mede, dat zij met 39 tegen 26 stem men werd goedgekeurd: het aantal behan delde onderwerpen was zoo groot, dat we 00 lïrïtTKÖnder- dag aan de orde. De algemeene beraad slagingen liepen voornamelijk over: Uit sluiting van buitenlandsche mededinging bij aanbestedingen, verbinding van do Zuid-Hollandsche eilanden met den vasten wal; wettelijke regeling van eenige stoom- tramdienstenwenschelijkheid van verhoo- ging der rente van postspaarbank-inlagen. De beide laatste punten inzonderheid wer den door den Minister bestreden. rechtswezen in Egyj zich thans bezig ml vertegen woordiging denken. Terwijl generaal Wood als opper bevelhebber van het leger, naast een an deren Engelschman, Baker-pacha, als hoofd der gendarmerieoptreedtput de Engel- sche regeeringbij monde van som mi™-' harer leden, zich uit in verzekeringen, c... het zoo spoedig mogelijk de handen zal terugtrekken uit Egypte! En om aan die verzekeringen kracht tij te zetten, wordt beweerd, dat zy van het voornemen zwanger gaat, om het initiatief te nemen tot instel ling eener internationale commissieter bescherming van het Suez-kanaal, waarin dan ook Nederland en Spanje zullen ver tegenwoordigd zyn. Frankrijks pogingenom zich voor dat over wicht van Engeland ia Egypte, schadeloos te stellen in Madagascar, schijnt tot nog toe weinig kans van slagen te hebben. De af gevaardigden van dit eilanddie bij hun bezoek aan Frankrijk minder aangename indrukken medenamen ten aanzien van de wenschen en plannen der regeering, schij nen zich in Engeland meer op hun gemak te gevoelen. Op een feestmaal roemden zij de zegeningen der beschaving, door Engeland en Frankrijk over hur. land gebrachtmaar gaven tevens vrij duidelijk te kennendat daardoor ook hun onafhankelijkheidsgevoel ontwikkeld was. A bon entendeur demie mol tuf fit Maar Frankrijk heelt geen klagenIn Tunis heeft het vasten voet gezeten de begrootingscommissie heeft aan het aldaar verrichte haar zegel gehecht, door, op ver zoek der regeeringhet nieuwe orediet van 23 millioen voetstoots goed te keuren. Als de kamers nu dat voorbeeld maar volgen I Nog altijd is men drukjaa^ *t« r^etwutgn sommen. Het gejammer ever het tekort dat trouwens door den Minister van Finan ciën al is weggecijferd schrijft men voor namelijk toe aan het agiteeren der bankiers, die hun eigenbelang op bet oog hebben. Nu is waarlijk ook Frankrijke financieele positie niet zoo beklagenswaardigals men in aan merking neemt, dat er 65 millioen meer ge amortiseerd isdan verplichtend was. 1 Say, de oud-minister vaa Financiën onder Thiersheeft dan ook vsel bijgedragen om de gemoederen te kalmeeren. Tusschen Duitschland en Oostenrijk is een verbond tot stand gekomenwaarbij beide staten zich tot plicht stellen elkander te helpenwanneer een van beide van twee 1 tegelijk wordt aangevallen. Dit trac- taat heeft den argwaan van Rusland dermate opgewektdat de Goios een artikel openbaar gemaakt heeft, waarin Duitschlands bedoe- stig worden voorgesteld. De Kölnitche nam het dadelijk voor Duitschland op, totdat de i Moskauer Zeitung den vrede kwam herstellen, i door te wijzen op de historische betrekkin- I gen tusschen beide landen en de vriend schappelijke gezindheidwaarvan bleek bij het jongste bezoek van Von Giers te Berlijn en te Varzin. Schier de geheele Duitsche pers is zóó ingenomen met het artikel der Moskauer dat misschien wel weer een drie- keizersbond ophanden is. Serrano heeft in de Spaansche cortes nog minder succes met zijn voorstellendan in den Senaat. In laatstgenoemd lichaam werd een motie tot grondwetsherziening met 118 stemmen verworpen de minderheid ont hield zich van stemming. In de Cortes is het tot een breuk gekomen in den boezem van zijn partij. Terwijl de eene helft huu getrouw blijftwil de andere helft hervor mingen invoeren met behoud der bestaande grondwet. De Spaansche bisschoppen zijn van wege het Vaticaan aangeschreven, zich met geen staatkundige partijen in te laten. Mocht die goede aanschrijving gehoor vinden de in< vdenkïeed, dat den ontrek als een sluier bedekt. En telkens ryzen er nieuwe gewaarwor dingen in het menschenhart. Het is byna niet mogelyk, zich te verschansen tegen de aandoeningen, die ons op den Kerst morgen bestormen. Het is een Zondags- gevoel van geheel bijzonderen aard, dat zich dan van de ziel meester maakt, en zelfs zy die er een soort van eer in stellen, gebroken te hebben met eiken vorm van weekhartigheiden die er zich byna over zouden schamen als iemand tot de ontdek king kwam dat lipn gemoed nog niet ge heel is versteend of uitgedroogdzwichten voor dien invloed. Zyn het wellicht de oude herinneringen, die zich dan met bijzondere helderheid aan ons opdringen? Ligt de toovermacht van die eenvoudige woorden: »Eere zy God in de hoogste hemelenvrede op aarde, in de menschen een welbehagenligt zy in den nagalin van den klank, waarmede wy ze eenmaal van de lipper onzer moeder opvingen? Gedeeltelijk ja; m.-iar in de eerste plaats schryven wy die daaraan toe, dat zy zoo volkomen beantwoorden aan de innigste neigingen des gemoeds, dat zy de oplossing geven van elk raadseldat zy de zichtbare en tastbare verwezenlijking zyn van onze hoogste idealen. Maar niet onvern engd is dat Kerstgevoel. De tegenstelling tusschen dat ideaal en de werkelykheid is zoo schril, dat de Kerst zang ons ook met weemoed vervult. Eeuwen achtereen hoorde de mensch- heid het lied van vrede en welbehagen, werd de fantaisie getrokken naar de vel den van Efrata, verre van het strydgewoel dat gisteren nog alle andere geluiden over stemde, en dat morgen weer bij vernieu wing de zinnen zal verbijsteren en alle ver heffende klanken het zwygen zal opleggen. En dan vragen we, met angst en twijfel, of de invloed van het goede wel ooit zoo overwegend zal worden, dat de wor steling tegen het kwaad iets meer is dan een hopeloos verzet? Het is niet mogelyk de oogen te sluiten 1 voor het droevig feit, dat de groote men schen maatschappij door vele krankheden wordt geteisterd. De zelfzucht zwaait den schepter en heeracht als oppermachtige souverein. De stryd om het bestaan wordt met zooveel heftigheid gevoerd, als bood de sarde slechts voor enkelen plaats aan. Elke vraag die het leven opwerpt beslissen we uitsluitend met het oog op eigen belang, en we be schouwen onzen naaste niet zelden als den vyand, die hetgeen ons rechtens toebehoort aan zich trekt. Meer dan ooit is de storm der sociale hartstochten opgestokende be geerte naar bezit onderdrukt de stem der menschenhefde. In de diepste diepten van het maatschappelijk leven kookt de hek senketel der hartstochten, en zy, die waarlijk niet te klagen hebben o<er een hoofd af van het lyden der minbevoor- met het oog in het midden van 1878, zonder te kort te doen aan wat door Noord-Holland wordt verlangd. Door de aanneming van dit plan znl dat in de eerste plaats worden voorzien in eene be hoefte, die dringend voorziening eischt, en tevens een begin van uitvoering gegeven kunnen worden aan de verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotter dam op eene wyze, waardoor geheel vol daan wordt aan wat door de beide bij de zaak betrokken provinciën word gewenscht. Voor de voortzetting van het werk meent de Minister dan ook up de medewerking dier beide provinciën te mogen rekenen. Zoodra de Staten dier provinciën het besluit zullen hebben genomen, waarbij zij zich tot het verstrekken der verlangde bijdragen, voor ieder van f 1 500.000 in de kosten van aanleg en van jaarlijks f 10.000 in die van onderhoud, verbinden, zal door den Min. het voorstel tot voortzetting der verbetering worden gedaan. Zoodra de Staten-Generaal omtrent het plan zelf zullen hebben be slist, zal een voorstel worden gedaan om voor de uitvoering daarvan eene som op de begrooting uit te trekken. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben eene wij ziging gebracht in de verdeeling van het hoofdkiesdistrict Gouda, voor de verkiezing van leden voor de Provinciale Staten. Daarbij is bepaald, dat, met wijziging van de vroegere beschikking in dat hoofdkies district, de gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld worden afgescheiden van het on derkiesdistrict Waarder, en voortaan zullen uitmaken afzonderlijke onderkiesdistricten voor de verkiezing van leden der Provin ciale Staten. Gedeputeerde Staten dezer provincie hebben bepaald dat de jacht op klein wild in deze provincie wordt gesloten op Zaterdag den 30aten December aan ring van het vangen laat-, war- of valflouwen, dat blijft toege laten tot en met den 24sten Maart 1883. De minister van marine heeft bepaald, dat de marine-autoriteiten denoo- dige maatregelen zullen nemendat bij overlyden of by ziekte met doodelyken af loop van personen, bohoorende tot de zee macht of het corps mariniersdaarvan onverwijld kennis worde gegeven aan de familiebetrekkingen. De Staatscourant bevat een Kon. besluit van 18 Dec. 1882houdende vaststelling van de wijze waarop het plak- zegel voor quitantiën en handelspapier be hoort gebruikt te worden. Het plakzegel wordt op het aan zegelrecht onderworpen stuk geheel en al vastgeplakt gaaf en ongeschondenzooals het van Rijks wege wordt uitgegeven en zonder dat pa pier of eenige andere stof tusschen het stuk en het zegel aanwezig zy. Het wordt vast geplakt daarwaar het stuk moet worden onderteekend door hemdie het zegel ge bruikt. Deze schrijft zijne onderteekening met inkten op of over het zegel. Hij ver meldt tevens op het zegelen mede met inkt, het tijdstip waarop het wordt gebruikt, door aanduiding van den dag de maand en het jaar. Beide besluiten treden in werking op 1 Januari 1883. Dezer dagen komt tot stand de verdeeling van de nalatenschap van Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden tusschen Hds. wettige erfgenamen. In het aandeel van Z. M. den Koning komen o. a. de Luxemburgsche domeinen en het ko ninklijk paleis en domein van Soest- dyk. In het aandeel van H. K. H. de groothertogin van Saksen zijn begrepen de Posensche domeinen en het paleis in het Voorhout te ’s-Hage, thans bewoond door H. K. H. prinses Hendrik, en waarvan het voortdurend gebruik aan H. K. H. blyft afgestaan. De gemeenteraad van Tiel heeft besloten aan de aanvragers om con cessie voor de stoomtram Tiel—Kuilenburg te antwoorden, dat de concessie hem zal verleend worden die het eerst kan bewijzen eene som van f 200.000 aan inschrijvingen bijeen te hebben. Bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap aan de rijksuniversiteit te Leiden de heer V. G. A. Boll (geboren te Gorinchem), met een academisch proefschrift, get.: „Eenige opmerkingen over aanneming van schenkingen artt. 1721 en 1722 B. W. Door de A r r. Rechtbank te Dordrecht zijn veroordeeld A. B. O., te Al- blasserdam, wegens verwonding, tot 15 dagen cell., f 8 boete subs. 1 dag cell. gev. en be taling van f50 voor schadevergoeding. C. V., teSliedrecht, wegens mishandeling, tut 3 dagen cell, gevang. M. H., te Schel- luinen, wegens mishandeling, tot f 10 boete, subs. 3 dagen gev. W. d. G., te Hardinx- veldwegens jachtovertreding en boleedi- ging vaneen bedienend beambte, tot boeten van f 3 en f 8subs, elke boete 3 dagen gev. In de vorige week hebben zich te Rotterdam 8 gevallen van pokken voor gedaan Te Leiden zijn de vorige week twee gevallen van pokken voorgekomen. opheffing van bezwaren de betrekkingen der volken gemakkelijk en voor allen voor- deeliger te makendoch streeft er alleen naar, zich rechten toe te eigenen die voor anderen niet toegankelijk zijn. De handel, drager der beschaving by uitnemendheid, wordt door hooge tarieven bemoeilijkt, en we zeilen met gang in de richting van de Chineesche murendie we meenden dat voor goed tot het verleden behoorden. Biyven we binnen onze grenzen, dan zien we den strijd der partyen steeds heftiger worden. TervVyl politiek zelfvertrouwen in de hoogere kringen verdwijnt, en er een geest van verlamming en verslapping rond waart om den vooruitgang te belemmeren, zyn de party-geschillen ontaard in klein hartige kibbelarijen. Het geloof in staat kundige eerlijkheid ontvangt telkens weer nieuwe schokken, en het is als of zij die ons behooren voor te gaan er hun eer in stellen, de natie zoo duidelijk mogelyk te laten zien dat er verrotting is in den Staat. Te midden van dat alles leven wij voort alsof al deze dingen ons niet aangaan. Voor de meesten is het voldoende, als zij hun zucht naaf genot den vryen teugel kunnen latenen zelfs de arbeid, met hoe veel kracht ook aangevat, wordt door velen met beschouwd als het middel om zich zedelyk te verheffen, als een ernstige ver vulling van een roeping, doch alleen met het oog op de vruchten die hy kan afwer pen, en die zoo spoedig mogelyk worden omgezet in zinnelyk genot. Doch veel te lang vertoefden wy bij deze sombere schildering. Op dagen als die wy te gemoet gaan past het meer, te luisteren naar de klanken die van iets beters en hoogers gewagen. Gezegend zy hij, die Kerstdag, die ons weder oproept om heen te reizen naar het land onzer idealen, om de ster te volgen die ons uit de on meetbare verte toewenkt, onbezorgd waarheen zy ons voeren zal, alleen dit wetende dfti waar ztj sitttiuwiv den wordt voor het door twijfel en vrees geslingerd gemo> d. tere zy God! Ver boven godsdiensthaat en vervolgingszucht ruischt dat lied, en stilt het de smart, die de gedachte aan de onveidraagzaamheid onzer tijdgenooten in ons doet ryzen. Op den bodem van elk menschenhart ligt het bewustzijn, dat toch eigenlyk de godsdienst iets beters is dan het strijden voor stelsels, begrippen, mee-, ningen en dogma’s; dat de naam der hoog- ste Liefde slechts vrede kan ademen, vrede op aarde, overal waar menschen I wonen. En niet altijd zal dat lied met de laatste Kerstklokketonen wegsterven in de onein- dige ruimte. Wy kunnen niet gelooven zijden dat het Christendom bestemd is een ydele, u'. u zinledige vorm te biyven, voor de maat- opgewekt dat de Golos een artikel openbaar schappij van geenerlei waarde, hoogstens f, goed genoeg om wapenen te leveren voor lingen tegenover Rusland alles behalve gun den stryd tusschen partijen en secten. Ge loofsverdeeldheid kan onrnogelyk de juiste vertolking zyn van het heerlijke: »in de menschen welbehagen;” de geest van broe- derlijke liefde zal niet steeds worden mis- 1 kend, maar eindelijk doordringen overal waar menschen leven en lijden. De maat schappij zal, na te vei geels andere middelen te hebben aangewend, wel moeten terug- I keeren tot het eenvoudig Christelyk be ginsel, dat alk wanverhoudingen kan doen I verdwynen, dat rekening houdt met alle ongunstige lotsbedeelïngzy wenden het j rechten, dat bezieling geeft aan de vervul- hoofd af van het lyden der minbevoor- I w rechten en sluiten het oor voor hun billijke levendiger klachten. Maar ook vele klagenden doen spoedig niets om door inspanning van alle krachten han<rAn een beter standpunt te bereikenin doffe onverschilligheid geven zy aan i.u.. lucht, zonder er ooit aan te denken dat God hem bystaat die zichzelven helpt. Er ontbreekt ailerwege die geest van toena- deiing, die alle byzondere belangen tracht te verdeelen over de schouders van allen, die den nijd tracht te dooden door de klove tusschen den benyder en den benyde te dempen of althans begaanbaar te maken dooi middel van de brug der onderlinge welwillendheid. Hetzelfde égoïsme dat de individuen van elkander veiwijderd houdt, dat de maat schappelijke standen van elkander ver vreemdt, beheerscht ook de onderlinge verhoudingen der volken. Aan de opper vlakte zien we betuigingen van t-2 schap, en in den mond der Regeerders is het een stereotype uitdrukking geworden, te gewagen van de »uitmuntende betrek kingen,” doch onder dat vernis ontwaart het oog niets dan wantrouwen, gebrek aan

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1