N°. 707. 1882. Zondag 31 Jecember. jscourant finders. AO. met Tuin, hireKlompen ij W. DEJONG, I IJseel, ’s Gra- Van t Oude in 't Nieuwe. 1B0NS :ents. Weekblad voor Zuid-I Hand en Utrecht. scourant htblijvende iejassen haars 3ERIJ. *n enz., van der Hof oonhoven. reboden HAGEN. Coupons, 16, A, ‘BINNENLAND. WERTH. VERTH. 'f die Cents per '/t kilo eener buurvroui nische er. N, Schoonhoven. der 50 Cents. tnder 75 Cents S. W. N. VAN NOOTII te Schoonhoven, Uitgeren f 1,-. 95 Cents, r 75 Cents, ender 60 Cents. Cents. eurkalender75 Ct. 75 Cents. 90 Cents. 10. irkalender f lt—, »r van N. Beets N. vam NOOTEN gende SCHEUR- i-KAPBL. dan flink rabat aeftjjd wordt ter- leneene 8 M fi er >ed burgerbestaan Bvragen, behalve •r f 1,25. er 30 Cents. VAN NOOTEN, Br soliede •ed geconserveerd. TAN ARK EL te gemeend van deze dingen w niet te mogen zwygen. Onze nationale eenheid, vooral voor een WOfflOfflffl COURANT. Prijs der Ad verten tiënVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending franco, en ui terlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 3 maal in rekening gebracht Deze Courant wordt geregeld lederen Zaterdag-mlddag verzonden. Prjjs; voor Schoonhoven per drie maanden f 0,70. Franco per post door het geheele rgk f 0,80. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. mders 40, 75 en ar 90 Cents. dender 90 Cekts. Ier f 1,50. ider 75 Cents. >r 75 Cents, mrkalender door gave De Hoogh) t f 1,15. er door Oouvee SCHE itbreiding van en even groot raeparaten als t, welke zich kleur en etiket ia te bootsen, te Stollwerck- m vollen naam mmerken zich de pitgehan- gende depóts: i Wolff Zoon; kente Haast- We hebben op dezen dag klein volk zoo onmisbaar, is in gevaar. En als we nu, by den aanvang van het jaar 1883, een wensch mogen uitspreken, dan is het deze, dat het getuige moge zyn van ernstige pogingen om dat gevaar af te wenden. Beginselen behoeft niemand te verloo chenen. Doch ieder overlegge wel by zich- zelven, of zyn toepassing van die begin selen wel de juiste is. Indien eerlyke concessies, wederzyds ter goeder trouw gedaankunnen strekken om de strydvragen buiten debat te stellen, ten einde alle aandacht te gaan wyden aan de gemeenschappelyke belangen, dan achten wy het noodig iets aan de samenwerking op te offeren. De ééndracht moet worden hersteld- Zy is voor het vaderland een levensquaestie. Met den wensch, dat wy er iets aan mogen toebrengen om dat besef levendig en algemeen te maken, aanvaarden wy onaen arbeid voor den nieuwen jaarkring. jun, te- le, mits een halve 'ende. 00 en daarboven ondsen verstrekt. EDERS 15 Cts. 'E 50 CU. p. pot. ürT STATEN-GENERAAL. De laatste dag der begrootings-discus- siën in de Tweede Kamer (Zaterdag 23 Dec.) ving aan met de voortzetting der algemeeno beraadslagingen over Hoofstuk X (Departement van Koloniën.) De heer Van der Hoeven vroeg den Minister naar de motieven voor de pensioen-aanvraag van den heer Pruys Van der Hoeven, Gouver neur van Atjeh; de Minister kon daarom trent geen inlichtingen geven, omdat hem nog geen mededeeling was gedaan. Ten tweede traden zoowel genoemde afgevaardigde als I Te Amsterdam hebben de inspecteurs- I rechercheurs Batelt en Diederiks de hand I gelegd op zekeren Consenheim, commissio nair in gouden- en diamanten werkenwo nende op dè St. Anthonie-Brèestraat, bij wien gevonden zijn 35 brillanten en 1 saffier van f 36.000 alles behoorende aan de heeren Bosch en Zoon die bij den heer Steenkamp, hoofdcommissaris, ontboden wer den en bovengenoemde juweelen als de hunne erkenden. Op verzoek der Rotterdamsche politie is Consenheim gevankelijk naar Rot terdam vervoerd. De personen, die te Rotterdam in verband mot de handelingen van Jannetje Struik in hechtenis zijn genomen, zijnVan Zutphen, bij wien het halssnoer met juweelen werd gevondenVan der Hdftn, koffiehuishouder, bij wien twee armbanden werden gevonden Jools en Brandei, kooplieden, benevens nog iemand, wiens naam in verband met andere onderzoekingen niet openbaar wordt ge maakt. Het halssnoer is blijkens nadere berich ten f25.000 waard; de armbanden hebben een waarde van f 40.000. Bij Van Zutphen (bedriegen wij ons niet de juffrouw, die in het Bible-hotel ais ge zelschapsdame van Jannetje dienst deed), woonde de millioenenjuffrouw in den laat- sten tijd binnenshuis en vroegere huiszoe kingen in deze woning hadden geen resul taat opgeleverd. Toen de hoofd-inspecteur Verschoor echter op nieuw met de recher cheurs Randsen en Kuipers zoeken ging, hadden zij daarvoor, in verband met op gaven van Mr. Croockewit, den rechter commissaris, hunne redenen, en ’t bleek, dat zij niet mis hadden gezien. Er ontbreken nu nog oen borststuk en drie ringen met brillanten aan het ont vreemde van de heeren Bosch. Ongetwij feld zijn ergens nog gelden of geldswaar dige papieren geborgen, want niettegen staande Jannetje Struik aan de geldschieters i dau aanmerkelijk beter Lfraaie on kostbare geschenken gaf en met geneeSKunuigo nuip inge- f - i~«m» -a *- ageu later herhaalden rich Bottonte» nog op aoodamgen roet, dat er 1 nog wel wat voorhanden moet zyn. Toen de politie te Rotterdam op last der justitie, op Zaterdag II. des namiddags ten circa 12} ure, ten huize van Van Zutphen aan de Leuvehaven 14 (bovenwoning), de huis zoeking bewerkstelligde, is die onmiddellijk aaugevangen op de achterkamer 2de ver dieping, door die familie bewoond, waardoor de toegang tot den daarboven gelegen zolder als het ware afgesloten wasonmiddellijk waarna die huiszoeking tot op den zolder is voortgezet, alwaar door den rechercheur Randsen, in den neus eener bottine, staande onder meerdere schoenen op een plankde collier met diamanten gevonden is. De Gorkummer, die in verband met deze zaak is gearresteerd, is zekere Pieter Christie, bij wien Hoetinck (Jannetjes bruigom) in dertijd op gemeubileerde kamers woonde, en bij wien thans nog twee kinderen van Van Zutphen in de kost waren. Kort gele den moet de justitie ook ten zjjnent huiszoe kingen gedaan hebben, doch zonder gevolg. Wanneer dit geding in openbare behan deling komt en alle getuigen worden ge hoord die in de instructie verklaringen hebben afgelegd, dan zal men vreemd op zien van zooveel list en sluw overleg aan de eene, en zooveel geloof en goed ver trouwen aan de andere zijde. Want al hebben de geldschieters kostbaarheden, kleederen, huisraad enz. enz. ten geschenke gekregen, ze hebben hun kapitalen op verre na niet terug, en het merkwaardigste is dat bijna alles is geleend zonder eenig be wijs van ontvangst aan hen dio leenden. Er is een familie «te Haarlem door deze gebochelde boerendeern (die f 1000 betaalde aan den geneeskundige die baar bij haar bevalling bijstond) geheel geruïneerd om van anderen niet te gewagen. Op dit oogenblik zijn behalve de milli- oenen-juffrouw negen personen in preven tieve hechtenis, die allen in meerdere of mindere mate medeplichtig zijn aan deze geruchtmakende zaak. Bedankt voor het beroep naar Poederoijen o. a. door Ds. G. Boxman te Oud-Alblas. Ds. E. A. Lazonder te Zegveld heeft voor het beroep naar Zuidland bedankt. por kilo. [VEN 60 Cents LNJE8 20 15 iS 60 en 35 Cents Marins Boogaard, hetwelk sedert zijn onge- lukkigen dood te Eik en Duinen te ’s Hage was bijgezet, van die begraafplaats naar w het familiegraf .te drummen overgehr«¥sht. J m Het fraaie grafmonument van wit marmer- n< steen, den knaap door de familie en de schooljeugd te ’s-Gravenhage gewijdis evenwel op het kerkhof behouden. De Arr. Rechtbank te- Dord recht heeft in de zaak van A. v. D., te Alblasserdamwegens overtreding kinder arbeid het vonnis van den kantonrechter te Sliedrecht vernietigd en de zaak verwezen naar het kantongerecht te Sliedrechtten einde verder te worden berecht en afgedaan. Op 4 Januari a. s. zal voor het Hof te Arnhem de zaak worden behandeld van Derkje Vermeer, vrouw van B. D. Smeenk, verdacht van opzettelijke vergif tiging van haar stiefkind. Aan de acte van beschuldigingopgemaakt door den advocaat-generaal Jhr. Sandberg, ontleenen wij de volgende bijzonderheden: De arbeider Smeenk te Zevenaar had uit zijn eerste huwelijk zes nog jeugdige kin deren; hij hertrouwde in 1881 met de be schuldigde, die, hoewel goed voor hem, zijne kinderen toch stiefmoederlijk behandelde. Juist daardoor nam zijne liefde voor die kinderen toe en vooral voor zijn 4-jarig zoontje Paul, dat wel, het meest van de stiefmoeder te lijden had. Beschuldigde zag dit met leede oogen aan, voelde zich miskend en gegriefd en begon op middelen te peinzen om althans dat zoontje uit den weg te ruimen, denkende en hopende dat haar man zich dan meer met haar zou be moeien. Met dat doel liet zij een aantal lucifers met roode phosphorkoppen op lauw water trekken, mengde dat aftreksel met meel en bakte daarvan een pannekoek, welke zij op 25 October 11. aan het kind voorzette, dat daarvan met gretigheid at. Nog dienzelfden avond begon het te bra ken, maar daar het zich spoedig herstelde Am dnn vplownden was, werd geene g roepen. Eenige dage.. de brakingen, het kind klaagde over hevige pijnen in buik en hoofd, en stierf vóórdat de inmiddels door den radeloozen vader in geroepen hulp van den geneesheer kon worden verleend. Volgens verklaring eener buurvrouw, die bij de eerste ongesteldheid was te hulp ge roepen, was in het gansche huis eene sterke phosphorlucht merkbaar, en als de lamp een oogenblik werd weggenomen, lichtte het braaksel in het duister, en steeg er damp op uit de keel van het kind. De doctoren, die de lijkschouwing hebben verricht, zijn van oordeel dat hier aan chro nische vergiftiging moet worden gedacht en dat het niet ééns, maar meermalen aan het kind moet zijn toegediend. „De millipenen-juffrouw ont maskerd?’ Door het krachtig optreden der Rotterdamsche justitie en politie, door haar vasthoudenbeid en onvermoeidheid in het lastige onderzoekwordt Jannetje Struik, als millioenen-juffrouw berucht, meer en meer ontmaskerd. Zaterdag jl. werd, op last der justitie, onder leiding van den inspecteur van politie J. F. Verschoor, opnieuw eene huiszoeking bewerkstelligd ten huize van Van Zutphen aan de Leuvehaven no. 14, te Rotterdam, met het bijzonder gunstig gevolg, dat door de rechercheurs Randsen en Kuipers ver borgen gevonden is het door diefstal van den heer Bosch Zoon te Amsterdam verkregen halssnoer met diamanten. Ook zijn op dien dag, in een verdacht koffie huis, aan den Steiger aldaar, door genoem den inspecteur, in beslag genomen twee armbanden met diamanten, een van welke eene geldswaarde van pl. m. f 40.000 ver tegenwoordigt, welke beide armbanden men in dat huis voor pl. m. f 500 zoogenaamd verkocht had. In eerstgenoemde woning werden voorts nog drie gouden ringen met diamanten en eenige andere voorwerpen van waarde in beslag genomen. Dit onderzoek heeft geleid tot de Voor- loopige aanhouding van vier personen. Drie van hen zijn naar de celgevangenis overgebracht. Het schijnt nu dat de papieren die on langs bij den kruier Van de Poll werden gevonden al waren het dan ook slechts lastgevingen tot het doen van boodschappen bij dezen en genen wel degelijk in zóóver van waarde zijn geweestdat zij het middel waren om het verlorene terecht te brengen. Men hoopt nog meer te vinden, maar zoo veel is nu reeds gebleken dat wanneer men 24 uren later ware gekomendo vogels ge vlogen waren geweest en de brillantenvoor de heeren Bosch en Zoon van zooveel waarde, naar Londen verkwanseld en daar gewis spoorloos verdwenen zouden zijn. Zaterdag-nacht ontvingen de heeren Bosch van den rechtercommissaris bij do rechtbank te RotterdamMr. A. E. Croockewiteen telegram f om Zondag zoo vroegtijdig moge- lyk te Rotterdam te komen en zo werden daar niot woinig verrast, toen hun de dia- Mocht hem echter niet ge- manten uit het bewuste pakket, dat indertijd too geheimzinnig verdwenen wastor waarde van pl. m. f70.000, werden getoond. Zij Dezer dagen ishetlgkjevan herkenden do voorwerpen onmiddellyk. Doch wanneer we uit deze kolommen by het overgaan des jaars tot onze vrienden het woord richten, —dan verwachten zij niet slechts de vraag besproken te zien, wat de scheidende is geweest voor de in- dividuën in hun stille oinnenhuis, maar inzonderheid wat hy gaf voor de samen leving, voor de groote menschengroepen die we noemen Staat, Kerk, Maatschappij, ook wat hy was voor de menschheid in het algemeen. Ofschoon we die vraag niet ongewettigd mogen noemen, willen we toch doen uit komen dat zij niet gemakkelijk te beant woorden is. Vooreerst is de geschiedenis van het heden moeielyker te schryven- dan die van het verleden. De berichten die den journalist stof leveren, zyn meestal eenzydig en be vatten niet zelfden óf halve, óf verminkte waarheidbovendien ontvangt er de tijd genoot niet den volledigen indruk van, omdat hy dikwijls niet in staat is de gebeurtenissen in verband te brengen met haar oorzaken, vaker nog haar gevolgen niet kan overzien. Zoo staat hy, die toestanden tracht waar te nemen en zyn beschouwingen aan het oordeel des publieks onderwerpt, aan velerlei misvattingen bloot. Als bescheiden dienaar van de ^Koningin der aarde” gevoelt hy tevens, dat zyn meesteres geenszins aanspraak kan me ken op de gave der onfeilbaarheid Daai komt nog by, dat de wijzigingen in toei landendieals ze ver achter ons liggen, volkomen waarneembaar zyn, om dat we het begin en het einde der ver andering onder de oogen kunnen doen tre den, minder goed te bespeuren zyn op den dag van gisteren, dewyi haar ontwik- tuk 13 Cts. 85 Cts. p. blik. s. p. blik. 50 Cts. p. blik. ons. 70 Cts. •ot 60 Cts. Gelijk een afgedragen kleed ontvalt ons *t oude jaar. Of neen die vergelijking is niet juist. Want heb nog zooveel sympathie voor het armoedig overblijfsel van een kleeding- stuk dat u belangrijke diensten heeft be wezen, doch u thans niet meer dienen kan, zooals bekend is hebben sommige dichters dat heel aardig bezongen, dat gevoel is toch geheel voorby als het nieuwe in zyn plaats is getreden en goed passend wordt bevonden. De gedachte die men er nog aan wydt is vluchtig, als een morgennevel. Maar een jaar dat heengegaan isdat is heel iete anders. Naarmate we vorderen op onzen levens weg, beginnen we beter te beseffen dat het een zeer belangrijk deel is van dat leven zelf. Naarmate we onze levenstaak ernstiger opvatten, komen we tot de erkentenis, dat een jaar iets lieteekent. Een stuk van onz<> geschiedenis ligt er in opgesloten en ge- lukkig de mensch, die een geschiedenis heeft. O, zy behoeft niet gekenmerkt te worden door schokkende gebeurtenissen, om niet temin van krachtige werking te zyn op ons zedelyk bestaan. Gewis, wy allen tellen in het tydvak dat achter ons ligt een grooter of kleiner aantal jaren, die we nooit zullen vergeten, omdat een diepe smart, veroor zaakt door een onherstelbaar verlies, ze teekende of omdat ze ons pen overwin ning deden behalen om welke we lang met onbezweken moed hadden gestreden, of, omdat ze ons de vervulling van een dier baren wensch brachten. Doch behalve deze hoofdmomenten van ons leven, ont moeten we dagelijks nog zulk een bonte mengeling van lief en leed, waarvan de buitenwereld niets gewaar wordt, dat haar zelfs in de hoogste mate onbeduidend moet toeschynen, en dat evenwel op het weefsel van onze eigen geschiedenis zulke fraaie schakeeringen brengt. Men zegt weleens: Het leven is in de meeste gevallen eentonig. Niets is minder waar dan dat. Het biedt een ryke verscheidenheid aan van allerlei groote en kleine, meest kleine bijzonderheden, die het de meest verrukkelijke afwisseling by zetten. Het komt er slechts op aan of we daar oogen hart voor hebben. Niet de uitwendige gebeurtenissen, maar onze eigen ontvan- kelykheid voor haar indrukken schenken karakter aan ons bestaan. Zoo zal misschien menigeen in het schoonst van den tyd een heideveld een akelige, vervelende vlakte noemen. Slechts de man, die gevoel heeft voor het kleurrijk wolkenspel boven zyn hoofd, van den ryken plantenschat aan zyn voeten, en iets ver staat van de harmonie der levende schep selen om hem heen en in de verte, zal van een geheel ander oordeel zyn. De groote schipper aller dingen heeft I ook zonder grootsche middelen zyn heer- 1 lykheid ten toon gespreid. en evenzoo 1 behoeft een waarachtig kunstenaar geen bloedige tafereelen om een aangrijpend drama samen te stellen. Ons eigen leven kan, ook by een alle- 1 daagschen samenloop van omstandigheden, 1 ryk zyn aan onvergetelyke indrukken: en het jaar dat is heengesneld kan, wanneer 1 wy de poösie des levens verstaan, voor onze hoogere vorming van onschatbare waarde zyn geweest. kelingsproces nog in vollen gang is. Evenwel, we zien niet in waarom we, dit voorbehoud gesteld hebbende, onze i Nieuwjaarsgedachten zouden moeten terug houden. Het is zelfs noodzakelyk dat we, by de halten op onzen levensweg, het ter rein eens met eenige nauwkeurigheid op nemen. In vele opzichten is voor ons volk die blik in het ronde niet bemoedigend. Geheel gezond is ons nationaal leven niet. Het schynt wel of we gedreven worden door een soort van middelpuntvliedende kracht, die verderfelijk is voor de samen werking. We spatten uiteen in verschil lende richtingen, en vragen vergeefs waar we steun zullen vinden. Het is volstrekt niet noodig, dat we de hoofdoorzaak van% dat verschynsel trachten te verbloemen. In ons kerkelijk leven ont breekt het aan verdraagzaamheid; de on derscheiden belijdenissen en schakeeringen van belijdenissen teekenen zich scherper af, de punten van overeenstemming wor den geheel uit het oog verloren, terwyl men wederzyds al den nadruk laat vallen op hetgeen verdeeldheid wekt en scheiding maakt tusschen zonen van hetzelfde vader land, burgers van denzelfden staat. De maatschappij groeit daarover heen. Bij haar is de verdraagzaamheid toenemende. We zeggen niet, dat diezelfde maatschapppy zich genoegzaam bewust is van den ge- heelen omvang van haar plichten jegens al haar leden, maar een feit is het, dat I zy zich om geen kerkelyke leuzen meer be kommert, en dat de onderlinge betrekking van de leden der onderscheiden kerkge nootschappen in de samenleving weinig te wenschen over laat. We achten dat een grooten vooruitgang. Intusschen blykthet duidelyk, dat onder die omstandigheden de kerk, als draagster van het Christendom, haar invloed op het maatschappelijk leven moet verliezen. Dit noemen we een OeuenaeiyK verscnynsei. Het Christendom, het beginsel van de hoogste toewyding, heeft tot de maat schappij nog zeer veel te zeggen, en als zyn voornaamste woordvoerster nu dat alles onuitgesproken laat, en al haar krachten inspant om met doordryving van eigen op vattingen, de menschen van elkander te vervreemden, dan is het niet te verwon deren, als de maatschappij haar, waar schijnlijk tot beider schade, links laat lig gen en buiten haar, zonder haar mede werking, het ideaal der samenwerking zoekt te bereiken. De kerkelyke partyen zoeken daarentegen op staatkundig terrein haar krachten te versterkenen trachten de staatkundige quaestiën met het licht harer leerstellingen te bestralen. Dat is de voornaamste reden, waarom die vraagstukken niet tot een op lossing kunnen komen. De partijverhou dingen worden ingewikkeld en verward. De beginselen der partyen op practisch gebied loopen langs allerlei kronkelende lynen dooreen. De natie verliest den draad, al begrypt zy niet, dat zy aan zichzelve de verwarring te w'yten heeft, door politiek en kerkleer niet genoegzaam gescheiden te houden. De meest gewenschte, de aller noodzakelijkst verbeteringen blyven uit, ons volk verliest zyn politieken zin, zyn belangstelling in de openbare zaak, zyn nationaal bewustzyn na hem de heeren Keuthenius en Insinger I in eenige beschouwingen over de Billiton- saak, en 's Ministers uitstingen daarover: de heer Vee dor Hoert., het waar was, dat de Regeering nt>g wachtende was op eenige inlichtingen, wat door den Mi nister werd ontkend; de heer Keuchenius keurde het af dat de Minister, na het verschynen van het Commissie-verslag, in de Eerste Kamer had gesproken over een epidemie van achterdocht, waarvoor geen grond bestaat ea die aanleiding geeft tot beschuldigingen van oneerlijkheid ea kwade trouw, waar niets dan eerlijkheid ea goede trouw bestaat De heer Insinger betoogde dat de Minister zelf had moeten aandriagen op een spoedige behandeling van de Billi- tonzaak, en zou, overtuigd dat er in die zaak is gebeurd wat niet te verdedigen is, tegen de begrooting stemmen. Ook de heer De Casembroot zou dit doen, omdat, niet tegenstaande de verandering van bestuurder, A tjeh niet wordt bestuurd door een militair. Hij hoopte dat de Minister geen gehoor zou geven aan den wenschin de Eerste Kamer uitgesproken door een geacht staats man, inkrimping van ons gebied in Atjeh. Dit laatste werd door den Minister na drukkelijk verzekerd. Zijn woord over wan trouwen, in de Eerste Kamer gebezigd, lichtte hij toe door het eenvoudig het con- stateeren te noemen van een feit, waarop de heer Keuchenius zelf zich had beroepen. De begrooting voor het Departement van Koloniën werd aangenomen met 49 tegen 5 stemmen. Hoofdstuk XIonvoorziene uitgaven met algemeene stemmen. Bij de Wet op de middelen protesteerde de heer Wintgens tegen het geldelijk be leid dezer Regeering en constateerde dat hij jaren lang de verbreking van het finan- ciëel evenwicht had voorspeld. De heer De Bruijn trad in eenige be schouwingen over ’s Ministers plannen en recommandeerde verhooging van den wijn- leiden tot verminderd gebruik onder den middelstand; over de laatste heeft hij zijn laatste woord nog niet gezegd. De Wet werd met algemeene stemmen aangenomen. Op voorstel van den heer Rutgers van Rozenburgnader ondersteund door den Voorzitter, werd besloten terstond na den terugkeer der Kamer het Billiton-rapport te behandelen. Daarna scheidde de Kamer tot nadere bijeenroeping. Z. M. heeft benoemd tot ont vanger te Heni ’T der directe belastingen en accijnzen sngelo e. a., J. P. Reede, thans te Harmelen c. a. De heer J. Swets As., oud-di- recteur der geineente-waterwerken te Kam pen, is door den Minister van Waterstaat benoemd tot hoofdopzichter bij de werken van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede. Door het gemeentebestuur te Utrecht werd Zaterdag aan besteed 1. het doen van eenige vernieuwingen aan en het onderhoud gedurende een jaar van de sluis en de daarbij behoorende werken te Vrees wijk; 2. als voren van den straatweg van Utrecht naar Vreeswijk; 3. als voren van de sluis te Nieuwenluis en het jaagpad van daar naar Hinderdam4. als voren van het jaagpad UtrechtWoerden met daarbij behoorende werken. Minste inschrijvers voor: l.de heer J. Barneveld te Vreeswijk, voor f1980; 2. de heer J. Barneveld te Vreeswyk, voor f6680; 3. de heer J. Krachte te Utrecht, voor f3950; 4. de heer Van Schaik te Nieuwenluis, voor f1391. Te Gravenhage is Zaterdag avond plotseling overleden, in 68-jarigen ouderdom, Mr. J. L. Jolles, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, vroeger Minister van Hervormden Eeredienst, later Minister van Justitie, ridder van den Ne- derlandschen Leeuw. In de vorige week zyn voor* gekomen te Rotterdam 9 gevallen van pokken, te Leiden 1, teKatwjjk 1 en te Ter Aar 2. In de vorige week zyn te Scheveningen zeven personen aan de ma zelen overleden. Naar de Dordt. Ct. verneemt, is de som aan toezeggingen en giften voor het eventueel op te richten weeshuis „Bethel”, onder de leiding van Ds. Eigeman te Dord recht reeds geklommen tot een bedrag van ruim f7750, en dat in den tyd van weinige maanden. Twee Vollendammer visch- schuiten begaven zich Zaterdag op weg naar huis, om na langdurige afwezigheid te midden der hunnen het Kerstfeest te vieren. Niet verre van onze kust over zeilden ze elkander, tengevolge waarvan één der schippers over boord sloeg. Zijn zoon,-dit bemerkende, sprong zonder aar zelen over boord om den worstelenden vader j te redden. *- ’-*■ -- lukken. Ook hy verdween in do diepte en vond daar met den vader zyn graf. GOUDA, 28 Dec. Do Gemeenteraad van 's Gravenhage heeft benoemd tot leeraar in de Hoogduitscho taal- en letterkunde aan de Hoogere Burgerschool voor jongens den hoor A. L. Schmidt Jr., leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool en het stedelijk progymnasium alhier. Tot onderwijzeres in de Nedorlandscho taal aan de meisjesschool te Delft is be noemd mej. A. Schim Van der Loeff alhier. Zondag jl. hielden de leden van het Zieken- en Weduwonfonds „Providentia" in hun gebouw de 8e jaarvergadering. Uit het verslag van den secrotaris-boekhouder bleek het volgende: Het ledental bedraagt 361. L’e ontvangsten hadden bedragen f3426,99, de uitgaven f3070,68. Batig saldo f356,31. In kas Ao. Po. f417,291. Totaal in kas f773.60*. De aftredende bestuurders werden allen herkozen, doch in de vacature, ontstaat! door het bedanken

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1