N°; 766. Zaterdag 16 Februari. 1884. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. „Schulden hebben is verboden." BLMSENLA.ND. COURANT. Deie Courant wordt des Zaterdag-morgens uitgegeven. Prijs: root Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. S. W. N. VAN BOOTEN te Schoonhoven, %0' Prjjs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsohe AdvertentiSn, waarvan de plaatsing S maal wordt opgegeven, worden slechts X maal in rekening gebracht. Eenige dagen geleden meldden de bladen dat door den Burgemeester van 's Gra- venhage, den heer Patyn, een circulaire is gericht tot de politie-beambtenwaarin hun uitdrukkelyk het hebben van schulden werd verboden. Dat rondgaand schrijven heeft nogal aanleiding gegeven tot opmerkingen. Vanwaar die bemoeiing, werd er gevraagd, van jiet hoofd der plaatselijke politie met den financieëlen toestand zijner onderge schikten? Wanneer een agent, door beren achtervolgd, zich niet meer weet te redden, zal hy denkelyk niet tot hen zeggen Gaat maar naar den Burgemeester, die is beter by kas dan ik?'' Hebben we hier niet te doen met een staaltje van landsvaderlijke gezags-uitoefening, waaraan we meenden dat onze eeuw sinds lang is ontgroeid? Aan den anderen kant moet erkend worden dat het recht tot het maken van schulden, wat in den regel aan het hebben er van vooraf moet gaan, niet behoort tot de bevoegdheden by de Grondwet aan eiken Nederlandschen burger gewaarborgd. "Ware den politie-agenten verboden, inge zonden stukken voor couranten of brochures over koloniale en andere staatkunde te schrijven, het publiek zou er met grond tegen op kunnen komen. Maar het ^eldt hier iets geheel huishoudelijks, iets wat in verband kan staan met de handhaving van het gezag, en dat alzoo buiten de openbare beoordeeling valt. De burgemeester had even goed dat zaakje geheel «onder ons'' kunnen behandelen, zonder dat de buiten wereld er iets van aan de weet kwam. Gesteld hij had op een goeden morgen al de mannen van de politie eens bijeenge roepen, en tot hen gezegd: «Hoort eens, vrinden, wie van jelui niet zorgt, dat hij geen schulden heeft, krijgt ongevraagd eervol ontslag, begi epen En nog iets, je behoeft er geen praat van te maken dat ik je dat gezegd heb, niemand heeft er mee noodig, beschouwt het maar als een ambtsgeheim!" zou dat dan niet geheel in den haak zjjn geweest? En inderdaad, is voor ieder onzer bet «hebben van schulden" soms lastig, voor den handhaver der openbare rust kan het soms tot'zeer onaangename ontmoetingen voeren. Als hjj bijvoorbeeld eens een van zjjne beren, waarom niet, handelaars staan immers ook bloot aan de verlok kingen der menschelyke hartstochten? in kenneljjken staat ergens aantrof, zou hij dan niet liever gauw een straatje om- loopen, dan zich in net gevaar te begeven dat de drinkebroer in zijn dronkemans openhartigheid tot hem zegt: «Betaal liever wat er van jou by me staat te kraaien, dat zou heel wat aardiger zyn dan dat je me in de kast wilt stoppen?" Want als zoo iets gebeurde, waar bleef dan het «prestige van het gezag?" Maar werd er weer door anderen gezegd, die circulaire had een gansch andere beteekenis dan men er oppervlakkig in leest. Men moet hier het onderscheid niet over het hoofd zien tusschen wat men ziet en wat men niet ziet. Het kan den burgemeester niemendal schelen of een agent contant zyn rekeningen betaalt, of met het kwartaa' of het jaar. Daar is evenwel verleden jaar een politie-ambtenaar geweest van wien ontdekt werd dat hy een kolossale schuld had by een inrichting die men in fatsoenlijk gezelschap, en der halve ook in de kolommen eener courant, niet noemten waar, naar men zegt, meer dan bij eenige andere nering, bet systeem van «boter b|j de visch" van toepassing is. Tegen het hebben van zulke schulden heeft de heer Patyn willen waarschuwen en niemand van het politie-personeel heeft zich ook in den rechten zin der circulaire kunnen vergissen. Afgescheiden van dat schrjjven; van de aanleiding die het in het leven riep en van de persoqen tot wie het is gericht, zou het niet de moeite waard zyn nogeens na te gaan in hoeverre het wenschelijk kan geacht worden het bevel: «Schulden hebben is verboden" aan te nemen als grondslag van meer dan één huishoudelyke inrichting? Nogeens zeiden we, en niet zonder doel. Want het is, in de vele jaren dat we de eer genoten onzen kring van lezers met een wekelyksche beschouwing onder de oogen te treden, stellig niet de eerste maal dat we dat onderwerp behandelen, en misschien, we durven het althans niet beloven, ook niet de laatste. Er z|jn dingen van zoo overwegend maatschappelijk belang, dat ze met een enkele bespreking volstrekt niet uitgeput zyn. «Het hebben van schulden is verboden." Natuurlijk, niet by eenige tiykswet of ge meentelijke verordening. Maar hebben wjj, vrjje mannen en vrouwen, niet te gehoor zamen aan een veel hoogeren wetgever dan het openbaar gezag, aan het zedeljjk be wustzijn, dat ons zegt hoeveel kwaad er in ligt, zich bloot te stellen aan het gevaaf een ander te moeten benadeelen We slaan het boekje van Franklin open en lezen daar. «Als gy schulden maakt, bedenkt dan wel wat gij doet; gy geeft anderen recht op uw vryheid. Wanneer gij op den vervaldag niet kunt betalen, zult gij u schamen ais gy uw schuideischer ziet; slechts bevende zult gij tot hem spreken; gy zult de akeligste, de erbarme lijkste, de laagste verontschuldigingen voor wenden. Trapsgewijze zult gy er toe ge raken uwe openhartigheid te verliezen, gy zult u zelfs tot leugen vernederen; want «liegen is de tweede ondeugd, schulden maken is de eerste; de schuld draagt den leugen met zich mee." Een burger van een vrij land moest nooit blozen, nooit bang zyn eenig mensch ter wereld te zien of te trotseerenmaar dikw'yls beneemt de armoede allen moed en alle deugd. «Een leege zak kan moeielijk overeind blyven staan". De zedel'yke nadeelen van het schulden maken zyn in die enkele trekken zoo vol komen juist geschetst, dat wy er niets aan hebben toe te voegen. Wie meer koopt dan h|j kan betalen leeft ten koste van een toekomst die hem niet toebehoort. Handelaais die tot het plegen van dat mis drijfonder sommige omstandigheden past. er geen andere naam voor, aanmoedigen, z'yn de medeplichtigen, en velen hunner, die cr de slachtoffers van worden, verdienen ter nauwernood ons medelijden. De maatschappelijke voonf elendie de inach\neming van het zedelijk verbod van schulden hebben zou aanbrengenzijn bijna niet te overzien. Men werpe slechts den blik op een manhoofd van een gezin die onder schulden gebukt gaatb|j het zich vruchteloos verdiepen in het zoeken naar middelen om aan zyn geldelijke verplichtin gen te voldoenboet h|j zijn levenslust z\jn geestkracht, zyn werkvermogen in. Hij is gelijk aan den vroegeren geleislaafdie met een looden kogel aan het been liep. Hoe vaak is niet zelfmoord de eenige uitweg 1 'tls waar, de algemeenheid van het kwaad maakt soms blind vdor zyn verschrikkingen. Men drijft den spot met de angstvallige lui, die geen dubbeltje durven uitgeven als zij dat dubbeltje niet bepaald hebben. Maar om deze reden bespot te worden is een eeretitel, dien wy elk onzer landgenooten toewenschen. Laat de lichtzinnige zich vrooljiK maken met de verhalen hoe slim hij het heeft aange legd om voor ditmaal zijn «beren" om den tuin te leiden die soort van geestigheid mogen we gerust rangschikken onder de rubriek «galgenhumor". «Schulden hebben is verboden." Als eens de Uegeeringen wat vroeger be gonnen waren met dit ongeschreven voor schrift op zich toe te passenen de nako melingschap wat minder te bezwaren met uitgaven waar z|j voor zichzelf niet het minste voordeel uit trekt? De «moderne staat" bezwijkt schier onder de financiëcle lasteneen belangrijk deel van zijn inkom sten moet worden uitgekeerd aan renten en al verder en verder gr'ypt het monster, dat staatsschuld heet, om zich heen. De leeningen stapelen-zich opeen, de afgrond van het bankroet wordt zichtbaar. We geven toe, er zyn uitgaven die niet uit de gewone inkomsten bestreden kunnen worden en het ook niet behoeven omdat zij ten doel hebben de algemeene welvaart op zoodanige wijze te verhoogendat ook het nageslacht er de vruchten van plukt niets is dan billyker dan dat het zich daar voor eenige offeis getroost. Maar indien we eens de geschiedenis van de staats schuld der Europeesche volken konden na gaan, hoe klein zou dan wel het deel z'yn dat in die termen valt. In het vaderland van Franklin denkt men er anders over. Daar wordt jaarlijks afge lost en zou het, als men er met ernst naar streefdeweinig moeite kosten in een kort tijdsverloop schoon schip te maken. Of de Arnerikaansche burgers dezelfde financiëele beginselen zijn toegedaan weten we niet. Vermoedelijk zullen er ook wel zyndie op dat punt minder soliede zyn. Voor ons kan het niet twijfelachtig zijn dat er een onweersprekelijke waarheid ligt in het gezegde van den groeten grondvester der Arnerikaansche onafhankelijkheid, waar mede we deze beschouwing willen besluiten: «Geef dagelijks een stuiver minder uit dan uw zuiver inkomen. Daardoor zal uw platte zak weldra beginnen te zwellen en niet be hoeven te schreeuwen dat zyn buik zoo leeg isgij zult niet door schuideischers geplaagd, door armoede gedrukt, door hon ger geknaagddoor gebrek aan kleeding verkleumd wordende hemel zal voor u een helderder glans verioonen, en het ge luk zal uw hart vioolijk doen kloppen." Z. M. heeft bjj do rustendo schutterijen, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend: in Zuid-Holland, 5o bat., aau F. A. Van Lange, als 2o luit; en benoemd tot 2e luit. C. Mijnlieff, thans schutter. Bij de Dinsdag gehouden ver kiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiosdistrict Botterdam werden 2075 geldige stemmen uitgebracht. Gekozen werd de heer Mr. B-^C Vorniera van der Loeff mot 1076 stemtfi#ioft den heer M. L. Van Deventer waron 729, op den heer J. M. Voorhoove 261 stemmen uitgebracht Tot lid van den Gemeenteraad van Rotterdam is II. Dinsdag gekozen de heer L. A. Gleichman, mot 1061 stempien. Op den heer P. Gillissen zijn 579, en op den heer W. A. Vrolijk Sr. 265 stemmen uitgebracht Tot lid van den gemeenteraad te Dordrecht is 11. Dingdag gekozen de hoer J. H. Lebret, met 450 stemmen. De hoer mr. H. W. Do Bas had er 28, de heer mr. D. Van Tienen Jansse 59, de heer Admiraal 10. •—Door de besturen der belang hebbende polders in de Krimpen er waard is aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een adres gericht, ver zoekende dat de inundatiesluis, nabij Stol- wijkerslais, ingericht worde tot schutsluis. Aan het gebouw van het Prov. bestuur te 's Hage zal 25 dezer worden aanbesteed: hot afdammen, droogmaken, onderzoeken en herstellen der Mallegatsluis te Gouda, behoorende tot de werken van don Waterweg van Amsterdam naar Botter dam. (Raming f26.600). Dbor den heer D. de Bock, te Gouda, zjjn aan het gemeentebestuur van Enschedé de plannen met begrooting in gezonden ter verkrijging van concessie lot hot aanleggen van eene lijn voor een Btoomtram in en door Enschedé, met zij takken naar de fabrieken, het Volkspark en naar Oldenzaal (station). Men zal zich herinneren, dat indertijd geklaagd is over knoeierijendie bij den bouw van de koninklijke stallen te 's Ilage zouden hebben plaats gehad. Thans meldt men dat door den Minister van Financiën eene commissie van deskun digen tot onderzoek vau die stallen is be noemd. Deze commissie zou bestaan uit de heeren Schuurman en De Jonghdirecteu ren der gemeentowerken te Amsterdam en Rotterdam, en J. Köoy, aannemer te Am sterdam. Het plan bostaat om te Hoorn een standbeeld op te richten voor Jan Pietersz. Koen. Aan 'sRijks Munt te Utrecht zullen binnenkort worden aangemaakt 20.000 halvo centen, 100.000 heole centen en 100.000 dubbeltjes. Men meldt, dat de Transvaal- sche deputatie reeds op 't laatst van do volgende week uit Engeland hier te lande kan verwacht worden. Kaar men verneemt, zal de opening voor hot publiek van do spoorweg- lijn Zaandam—Hoorn omstreeks 20 Mei a. s. plaats hebben. Eenige dagen vroeger zou de lijn feestelijk worden geopend. In de vorige week zijn to Rot terdam 4 gevallen van pokken voorgekomen, te Leiden 3 te Oud-Beierland 4 en te Maassluis 1. Een achtste geval van pokken heeft zich te Buren voorgedaan in een tot dusver nog onbesmet huisgezin. Nadat de vorige week in do gemeente Kethel 72 rundaren waren ont eigend om te worden afgemaakt als ver dacht van longziekte, moeten thans weder 259 runderen, toebehoorende aan verschil lende veehouders te Schiedam, worden onteigend en afgemaakt, als verdacht van longziekte. Volgens de in 1877 in Engeland uitgevaardigde nieuwe voorschriften moet ook thans nog het uit Nederland aange brachte vee bjj aankomst in Engeland dadelijk worden geslacht, en bestaat voor alsnog geen vooruitzicht dat deze verplich ting Bpoedig zal worden opgeheven. Boven dien is sedert eenigen tijd ook de invoer van lovend vee in Pruisen verboden. Tengevolge van een en ander is in den laatsten tijd door verschillende Neder- landsche maatschappijen van landbouw de wensch te kennen gegeven, dat opnieuw do gelegenheid worde opengesteld tot uit voer vau versch vleeacb, met ontheffing van den accijns. Do regeering heeft gemeend aan dezen wensch gevolg te moeten geven door het indienen van een ontwerp van wet. De daarbij voorgestelde bepalingen zijn, bo- houdens eenige verduidelijking der redactie van de artt. 4 en 5, gelijkluidend mot dio dor wet van 29 December 1866, welker uitvoering goeue aanleiding heeft gegeven tot moeilijkheden, en waarvan door den handel een ruim gebruik gemaakt is. In art. 8 is echter niet moer opgenomen het voorschrift dat de belanghebbende 5 ct. moet betalen voor elk lood dat de ambtonaren aan de stukken vloosch hechtou. Daar voortB, ook afgezien vau de ver bodsbepalingen in andere landen, de gele genheid tot uitvoer van verBcb vleesch voor handel en veeteelt van belang kan zijn, is voorts de geldigheid dor thans voorgestelde vrijstelling van het wetsontwerp aau geen tijdsverloop gebonden. Naar men uit Leeuwarden meldt, bestaat het plan om in do Ver- eenigde Staten van Amerika eene vereeni- ging op te richten onder den naam: Ver- eomging van fokkerB van Hollandsoh vee". In de zitting der Arr. Recht bank te Rotterdam van 1.1. Dinsdag werd veroordeeldH. r. V., visscher te Krimpen a/d Lek, beklaagd van verbreking van afsluiting, tot 7 dagen gov. ceil. Verder stonden terecht P. v. W., voer man te Schoonhoven, beklaagd van ver breking van afsluiting. Eisch 7 dagen gev. cell. P. B., boomkweeker to Wad dingsveen, beklaagd van verzuim van aan gifte voor de Nat. Militie. Eisch f 25 boete. Over 8 dagen nitspraak. Door de Arr.-Rechtbank te Dordrecht is veroordeeld: J. De Z., te Al- blasserdam, wegenB rebellie, tot 3 maanden cell., 2 boeten van f8 ieder, Bubs. 1 dag cell, voor elke boete. -^Zaterdag had te Velzon do ver koop pl&ats van de volgende harddravers van baron F. W. Van Tuyl van Serooskerke. De bekende schimmelhengst „Pourtchak", 8 jaar oud (Orloff-ras)werd opgehouden op f4000. Verder werden verkocht „Queon of Diamonds", 8 jaar oud, voor f625, aan Jhr. P. Sixto's Gravenland„FramboiBy", bruin hengst-veulen1 j jaar oudvoor f 400, aan den heer H. P. De Kat van Hardings veld, teDordt; „Multum in Parvo", aftands (Amerikaansch ras)voor f 425 aan den beer T. Prévinaire; „Soda", aftands (Nor- mandisch ras) voor f 800aan den heer K. Eindhoven, te 'aHage; „Lady Mabel", aftands (Engelsch ras)voor f 250aan den heer Ellenbroekte Hoorn. De inlandsche harddravers „Presjjhuiir (ex „Nelly") en „Protest" werdëlïbeide opgehouden. Ook in de gemeente Ridder kerk is het treurig gesteld met de vlasserjj, welke vroeger in zulk een bloeienden toe stand verkeerde. Wegens de lage vlas- prijzen lijden de verbouwers gevoelige ver liezen, waardoor het hun onmogelijk is, om aan hunne arbeiders voldoend loon uit te betalen. Deze lijden dientengevolge gebrek, aangezien zjj met hard werken niet meer dan f3 k f4 per week kunnen verdienen. Benoemd tot onderwijzer aan de school mot den bijbel te Haarlem, de heer B. Wijnveld te Ridderkerk. Op 10 Augustus a. s. hoopt Ds. A. H. C. Van Senuspredikant te Kralin gen den dag te herdenkenwaarop bij vóór 50 jaar in het predikambt werd bovestigd. Sinds 1839 is hij te Kralingen werkzaam, en nog altijd vervult de 75-jarige evange liedienaar met jeugdige krachten zijn dienst werk. Beroepen te Leiden Mr. W. Van den Bergh, thool. dr. en pred. Ie Sohaarsbergon. Beroepen naar Oost- en West- Barendrecht A. Van Yeelo, te Waarder. - Ds. C. Van Koetsveld CEz. te Zwartsluis is beroepen te Kolderveen. Beroepen te Amsterdam Ds. Van de Kasteelopred. te Kollum. Voor de 283 predikanU-vaca turen in de Herv. kerk waren op 1 Januari 1884 boschikbaar 26 candidalen, van welke reeds 18 beroep hebben aangenomen of als predikant bevestigd zijn. Hierbij zijn niet opgeuomen 10 candidaten, die van 1844 tot 1877 zijn aangekomen en die blijkbaar geen predikantsplaats begeeren. Derhalve zijn er voor de 1 Januari 1884 bestaande 283 vacaturen slechts 26 candidaten be schikbaar. Die vacaturen zijn zes meer dan op 1 Januari 1883. Da. G. De Braai, predikaat te Bodegraven, heeft voor het op hom uitge bracht beroep naar do Christelyk Geref. Gemeente te Scheveningen bedankt. GOUDA, 14 Febr. In de Dinsdag ge houden vergadering van den gemeenteraad kwam eene missive in van Burg. en Weth. in verband met hun verbod aan de direc tie der IJBei-stooratramweg-maatschappij om binnen de wateren der stadssingels met de stoomtram te rijden. Daarin wordt allereerst medegedeeld dat genoemde di rectie eenige vooratelfen beeft ingediend om de bocht bjj de Kleiwegsbrug minder gevaarlijk te makendan die tot heden wasbestaande in: 1°. constructie dier bocht volgens bet straatsystoemhetwelk ook op andere plaatsen in deze gemeente wordt toegepast, on 2°. ophooging vin het terrein yoor het café van den heer Ten Cato. Burg. en Weth. achten die voor gestelde middelen echter niet voldoende, daar zjj vreezen dat do bochtvolgens be doelde constructie vervaardigd en waarbij de eene rail 2} centimeter hooger zal komen to liggen dan de ander, zoowel voor rjj- tuigon als voetgangers hoogst govaarlijk zou zijn. Zij zeggen bjj bun eenmaal te kennen gegeven besluit te blijven volhar den, en derhalve zal de tram voorloopig binnen Gouda nog niet rijden. In deze zitting werd nog behandeld een voorstel van Burg. en Woth. betrekkelijk den verkoop van bouwterrein aan de west zijde der Crabethstraat. Twee personen, de heeren Nederhorst en Smit, wilden ieder denzelfden grond koopen, doch eerstge noemde nog eenig terrein daarbij. Daar de heer Nederhorst na voornemens is (wöttc voornemen uit de overgelegde fteekening duidelijk bleek) daar huizen te boawon, 1 die B. en W. beter achten (vooral met het oog op het doel, waarmede de Crabethstraat aangelegd is, nl. gegoede vreemdelingen met bun gezin hierheen te lokken) dan die welke de heer Smit van plan is te zetten, zoo stelden zjj don raad voor, eerstgenoemde den grond te vorkoopen. Het raadslid Samson bestreed het voorstel van Burg. en Weth. Hij wilde het terrein uit een oog-- puut van billijkheid afstaan aan hem, die daarom het eerst gevraagd had, doch nadat de voorzitter, mr. Van Bergen IJzendoorn en de heer Oudjjk hot voorstel haddon verdedigd werd dit aangonomen mot 16 tegen 1 stem, dio van den heer Samson. De raad besloot den heer P. Goede- waagen Tzn. een aanlegplaats aan te wjjzon voor den pakschuitdienst op Amsterdam, nl. aan het zoogen. Rotterdamacbe veer, doch alleen tot woderopzeggens toe. -— Voordracht voor twee onderwijzers aan de eerste kostelooze school alhier 1. G. Van Montfoort te Zovonhuizen, N. Vlasveld te Gouda en J. Slinger te Gouda. 2. N. Vlasveld te Gouda, G. Van Montfoort te Zevenhuizen on L. Van Dijk te Krimpen a/d Lek. De directie der Stearine-Kaarsenfabriok „Gouda" heeft den beer L. Burgersdijk, opper-brandmeester, onder begeleiding van een schriftelijke dankbetuiging, een prachtig gouden remontoir-horloge met toepasselijke inscriptie gezonden en voorts voor hot personeel der verschillende spuiten (zoowel die der gemeente als die der militairen) verschillende geldelijke gratification beschik baar gesteld. Ook namens de gemeente Gouda zijn aan de militairen zoowel als aan het burgerlijke personeel der spuiten gratificatiën uitgereikt. GORINCHEM, 14 Febr. Dinsdag had alhier een gewone vergadering plaats van do leden der vereeniging „Algemeen Belang van Gorinchom", waarin de hoer Iiassig tot lid van het bestuur werd horkozon, terwijl de heer dr. Nieuwenhuijzen Kruseman in do plaats van den heer Boli tot lid van het bestuur werd benoemd. De vergadering koos daarop eenparig tot haren voorzitter jhr. E. Üe Gijselaar. Allo benoemden namen de betrekking aan. Door mevr. de wed. S. is aan de diaconie der Nod. Herv. gemeente alhier golegateerd do som van f1000; de Chr. Ger. gem. alhier ontving f 500. Benoemd tot hoofd eener bijzondere school voor voorbereidend lager onderwijs te Rotterdam mej. W. C. J. Vroom alhier. •BERG-AMBACHT, 14 Febr. De wei- en hooilanden in dezen polder zien er, door het gunstige weder, zoo schoon van kleur en zoo goed bezet uit, als menigmaal ia Mei niet het geval is. Enkele veehouders zijn voornemens reeds in de aanstaande week pinken in de woide te brengen. •BERKEN WOUDE, 12 Febr. In de beden avond alhiergehouden uutsvergadering trad als spreker op de hoer W. Van Reeuwjjk, die op eene verdienstelijke wijze voordroeg eene novelle vau P. Louwersogetiteld „Do oude zeeman". Bjjdragen werden geleverd door don spreker, door Mej. Kout- staal en den heer Jacs. Stoppelenburg uit Stolwijk, D. Oskam uit Berg-Ambaeht en W. Groenendijk en J. Van Buren uit Berkenwoude. ♦LEKKERKERK, 14 Febr. Vrijdag ontstond er bjj do gez. Stam een schoor steenbrand, die als gewoonlijk weder spoo- dig werd gebluscht. Do prijzen der kaas variëeren van f27 tot f30 de 50 kilo's terwijl voor be legen kaas een veel boogere prijs wordt besteed. In de vorige week raakte van een wagentje de achterste wielen aan een jjzer hekje vast en bleven staan, terwijl hot overige gedeelte mot de daarin zittende per sonen onvorwijld voorwaarts ging. Staande gehouden bleek dat de reizigers, hoewel zij aohtero verlagen, met don schrik vrij kwamen. Een ingezeten dezer gemoente leidde Maandag jl. zijn paard langs den weg, en schijnt een slag in hot aangezicht gehad te hebben; althans hij word in een bewus- teloozen en bloedenden toestand opgenomen on onder geneeskundige behandoling gostold. MONTFOORT13 Febr. Blijkens de opgomaakte schoolstatenin verband met andere officiëele gegevens, zijn in deze gemeente aanwezig 234 kindoron tusschen 6 en 12 jaar. Van dat getal wordt door slochts 161 gebruik gemaakt van de gele genheden om ondorwijs te ontvangen, zoodat het cijfer van de niet schoolgaande kin deren op 1 Januari 1884 bedroeg 73, togen 56 op 1 Jan. 1883. •POLSBROEK, 8Febr. Behoudens na dere goedkeuring vau den raad der gemeente Vlistis tot onderwijzer benoemd da heer H. Voogsgoerd te Oostzaan. Met den be noemde Btonden op de voordracht P. Van Rijswijk te Spijk on A. Van der Komp te Oudenhoorn, bij Iiollovoetsluis. Ds. J. Iioogenraad alhier heeft oen beroep ontvangen naar Vlaardlngen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1