1884. Zaterdag 15 Maart. N°. 770. teer!! lEM, filbory TAND i\m.i cherij upons, DEN, uda. BINNENLAND. BUITENLAND. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. SCHOOIfHOVEBSCHE COURANT oen nieuwe I» aan m. Oliën. o. egenthart. en van •echt. zegd werd er ook bij te behooren, vervult als altijd zyne betrekking. ■etaris. ukken. a daarboven in verstrekt. S. W. N. VAN NOOTEN Tï Schoonhoven, Uitgaven. W. VAN •EN HOED gen. Koopt nieuwe NDON, ite der pat rien om het haar zij* natuurlijke terug te een af- 24 M. van «ijn .rgo- ena. J. Bouvy. J. VAN DROST te ida; H. J. J. VAN MOES te Schotel, n. iebouwen, Q. de longh. Lkanten. Koopman. d als nieuw. ERKLEIJ, Dat alle brieven „aan den directeur der 1 te Amsterdam” portvrij 1 hand vrjj algemeen beken inborgh Zonen. 3o. ui en onhoven. )LLEN en IJEN, LE- EDEN en nde in rich tte publiek en beleefd IDEN en Hoofdagent a/d IJssel DAM te i Krimpen ekkerland, AN WIN- DIAMANT NAAR Cs. Dose Courant wordt des Zaterdag-morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. land gertelde wateritand verbonden; voorSpoor- Directe Stoomboot. a- ts een halve meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsche Advertentibn, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts t maal in rekening gebracht. wekelijks blijft steeds an KÜNST- 'èns laatste a tandheel- rant te Rotterdamzal 8 percent dividend uitkeeren over het afgeloopen jaar. Op versoek van verschillende eigenaars van pluimvee in Nederland, om eene nationale tentoonstelling van pluimvee to Rotterdam te houden, omdat bij de in ternationale landbouwtentoonstelling te Am sterdam, naar men verneemt, geen afdee- ling pluimvee zal syn gevoegd, werd Woens dag eene bestuursvergadering dor Rotter- damsche postduivenvereeniging „Pro Patria” gehouden, met het doel zulk eene tentoon stelling te organiseeren. Er werd besloten, dat door de vereeniging „Pro. Patria” eene dusdanige tentoonstelling op groote schaal te Rotterdam zal worden gehouden, op den dag waarop door de Maatschappij van Land bouw, afdeeling Rotterdam, hare harddra verij, in de maand Mei a. s., zal worden uitgeschrevon. Zondag werd uit Hollevoet- sluis aan den heer C. A. Joekel, burge meester van Leerdam on oud-luitenant ter zee le klasse, een eigenaardig souvenir gezonden. De commissie voor de marino- cantine vereerde hem namelijk een zeer goed uitgevoerdo photographic van decan- tine, vervat in een calligrafische opdracht met een vlaggentropee, het Nederlandsche en ’t Hellevoetsohe wapende Militaire Willemsorde en een anker. De opdracht luidt: „De marine-cantine te Hellevoetsluis aan haren oprichter, den oud-luitenant ter zee le klasse C. A. Joekel, ridder der Militaire Willemsorde enz., aan geboden door de Commissie van toezicht”.' In het begin van Februari werd de Commissie door don heer Joekel verrast met een duizendtal keurige bierglazen, waarin gegraveerd de letters M. en C. met oen anker. De Hollandscho fabriek van melkproducten „Hollandia” te Vlaardingen is te Calcutta bekroond met de gouden medaille voor hare gecondenseerde melk en kindervoedsd. In de afgeloopen week is te Leiden één persoon door pokken aangetast, en aan dio ziekte overleden. Er hoeft zich in de gemeente Wassenaar een eerste geval van pokken voorgedaan. In do gemeente Hokendorp komen oenige gevallen van mazelon voor. In totaal zjjn in de laatste drie weken to Schiedam 291 runderen ont eigend voor een bedrag van f73.944. De opbrengst van den verkoop van het vleesch enz. dezer runderen was f37.803. Wederom is een goval van longziekte voorgekomen op oen tot nu onbesmetten stal. In het koffiehuis van den heer Backers te Gouda word Maandag een biljart wedstrijd gehouden, waaraan 36 personen deelnamen. Er waren 3 prijzen uitgeloofd. Na een heeten stryd, die van ’s middags 12 tot ’s avonds 10 urep duurde, was do uitslag als volgt: 1ste prijs de heer Th. Jaske van Rotterdam, 2e prijs de heer J. v. d. Made van Zwijndrecht en 3e prijs de heer Th. Streng vpn Haastrecht. Ook uit Amsterdam, Utrecht, Dordrecht en Deventer namen liefhebbers aan den wedstrijd deel. De oollocte voor do Maat schappij van Weldadigheid heeft opge bracht te Benschop f36 te Willeskop f 17 te Hoenkoop f 8,25. J. v. L., scheepmaker, wo nende te Lekkorkerk, is 11. Dinsdag door de Arr. Rechtbank te Rotterdam, ter zake van laster, door aan iemand op eene open bare plaats eene daad ten laste te leggen, die, in geval zij plaats had gehad, dengone tegen wien zij geduid is, aan lijfstraffelijke vervolging zou bloot stellen, veroordeeld tot eene celstraf van zeven dagen. Bij vonnis der rechtbank te Dordrecht, 11. Vrjjdag uitgesproken, is A. Van dor Wolf te Groot-Ammors ander maal vrijgesproken van de hem ten laste gelegde overtreding der keur van de Al- blasserwaardmet veroordeeling van den Staat in al do kosten, zoowel in oersten aanleg als in hoogor beroep gevallen. Voor het kantongerecht te Sliedrecht trad als zijnen gemachtigde op de heer C. B. Van Baaren te Schoonhoven en voor de rechtbank te Dordrecht Mr. J. M. Rens, advocaat on procureur aldaar. De Arr. Rechtbank to Dord recht heeft veroordeeldG. A. B. en F. v. d. H., te Meerkerk, ter zake gewelddadigheid jegens een bedienend beambte, de le 6 weken cell, gov., de 2o vrijgesproken. A. A. W., te Meerkerk, ter zake het op zetten tot wedorspannigheid, tot 6 dagen cell. gov. J. d. R., huisvr. A. v. N., te Sliedrecht, wegens het tappen zonder ver gunning, tot f 11 boete, subs. 7 dagen gev. Een bericht in verschillende bladen, als zouden, in zake den diefstal in hot postkantoor te Breda, twee aldaar wo- nonde personen, als daarmede in betrekking staande, in voorloopige bewaring zjjn, is I bezijden de waarheid. Wel zijn de bewuste I personen ondervraagd, doch van arrest is 1 geen sprake. De brievenbesteller, die ge il, geadresseerd Rijkspostspaarbank zijn, is laogsamor- w, 3nd gWWde». Min der bekend schijnt het te wezoo, dat het adres van zulke brieven niet den familie naam van dien directeur mag vermeldea. Wordt die naam wèl vermeld, hetgeen, naar men verneemt, in den laatsten tijd vaak geschiedt, dan vervalt niet slechts de portvrijdom, maar blijft tevons zoodanige brief, totdat hij den geadresseerde zelvon in handen is gekomen, onafgedaan. Dit laatste nu kan, wanneer do genoemde directeur b. v. voor dienstzaken, gedurende kortoren of langoren tijd, afwezig is, allicht tot groot ongerief of nadeel voor do daarbij betrokken personen leiden. Ook bij onver wijlde toezending toch van zulke brieven is onmogelijk eenige vertraging in de be handeling van zaken te vermijden. Beroepen naar Everdingen Do. L. O Terneden, te Brakel. Bedankt voor Barendrecht door Ds. A. Van Veelote Waarder. Zaterdag-avond hield do Duit- sche visscherij-vereeniging te Berlijn zyne jaarlijksche algemeene vergadering, die ook door den beschermheer der vereeniging, den Kroonprins, werd bygewoond. Do voorzit ter, de hoer Behr, begon mot een overzicht te geven van den algemeenen toestand en wees daarbij op het feit, dat nog nooit zoovele zalmen in den Rijn zjjn gevangen als in dit jaar. Daardoor werd ook aan do vereeniging oen buitengewoon groot aantal zalmoieron te koop aangeboden, zoo- dat er meer dan 3.000,000 werden verkocht. In het geheel heeft de vereeniging, mot behulp der door den Staat geoorloofde middelen, meer dan 33.000.000 eieren van fijne vischsoorten gekocht en in de rivieren gebracht. De voorzitter liet zich ook zeor ongunstig uit over de talloozo zalmversper- ringen in den Rijn, omdat daardoor don zalmen het opzwemmen naar hunne gelief koosde plokjes moeielyk wordt gemaakt. Met allo aangrenzende lauden stond de vereeniging op uitstekenden voet, en ook met Holland, met welk land men op de meest vriendschappelijke wyzo van gedach ten wisselde over de wyze, waarop allo be woners der Rijnoevers zoo billijk mogelyk deel kunnen nemen aan de vischvangst. GOUDA, 11 Maart. Een aantal inge zetenen hebben zich hier ter stede vor- eenigd om de Transvaalsche deputatie uit te noodigen ook deze gemeente met een bezoek te vereeren. Het comité van uit voering bestaat uit de hh. mr. A. A. Van Bergen IJzendoorn, eere-voorzitter, O. J. C. Prince, voorzitter, dr. H. IJsol de Schepper, II. W. G. Koping, I. F. A. Van Leent en mr. J. Fortuyn Droogleover, secretaris. GORINCHEM, 12 Maart. De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier hooft aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen het verzoek gericht, om voor het vervoer van vee het tarief zoodanig in te richten, dat de vracht geboren zoude worden per stuk vee on men niet oene go- heole wagonlading zoude hebben te betalen voor het vervoer van bijv, een of twee run deren, hetgeen tot nu too het geval iu en den aan voer van vee per spoor bij kleino hoeveelheden niet weinig belemmert. Tevens is door do Kamor de Maatschappij attent gemaakt op het feit dat zich in hot front ran hot station wel oen wijzerplaat bevindt, doch dat het publiek daar geen nut van heeft, vermits dezo geon wyzers heeft en er waarschijnlyk hot uurwerk ook aan ontbreekt. Tegelijkertijd is verzocht ook aan de perronzjjdo een uurwerk aan te brengen. Het. lijk van mej. R., die eenigen tijd geleden het Oude-Vrouwonhuis alhier ver liet, is ia do Groote Haven alhier opgo- ALBLAS8ERDAM, 12 Maart. Alhier is een oud-strijdor van de Citadel van Antwerpen overleden, namelyk Hendrik Briena, in ruim 76-jarigen ouderdom. Tot hoofd der school met don bijbel alhier is benoemd de heer J. C. W. Voigt, te Numansdorp, die de benoeming heeft aangenomen. •BERKENWOUDE, 11 Maart. In de op heden avond gehouden Nutsvergadoring, de laatste van dezen winter, trad als sproker op do heer D. Oskam uit Borg-Ambacht. Door het talryk opgekomon publiek werd zijne lezing over „De Klok” mot do grootste belangstelling aangehoord. Na do pauze werdon bydragen geleverd door den sproker, don heer W. Do Jong van Streefkerk, do dames M. en G. Do Jong en do heeron W. Groenendyk, W. Van Roeuwijk, J. De Bruin Jr., L. v. d. Bas, A. De Joog en J. A. Verdoold uit Berkenwoude. KRIMPEN a/d IJSEL, 8 Maart. (Storm- Dolder). Hoden worden op de werf „Do Hoop" van don scheepsbouwmeoster Cs. Van der Giossen do kielen gelegd van twoo ijzeren p^viljoonboeierade oeno voor rekening van de hoeren Wessa tien en Laan, en de andere voor den heer J. Koolman, beiden te Wonnervoer. Door Z. M. is met ingang 15 Maart a. s. aan J. D. Van Slijpe, op z verzoek, eervol ontslag verleend als burj meester van Goudriaan en Ottoland. Bij Kon. besl. is benoemd tot Rijksontvanger te Zaandam H. A. Essers, thans te Sliedrecht. Bij koninklyk besluit is aan L. R. Sandick, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als ontvanger der directe belastingen te Haarlem c. a., behoudens aanspraak op pensioen. Door Z. M. is aan den Rijks ontvanger Jhr. W. H. Teding van Berk hout een pensioen verleend van f 1536. Bij Kon. besluit is aan J. D. De Bloeme, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als ontvanger der dir. belastingen invoerr. en acc. en van den waarborg der belasting op de gouden en zilveren werken te ’s Hertogenbosch, behoudens aanspraak op pensioen en onder dankbetuiging voor de aan den lande bewezen diensten gedu rende meer dan 50 jaren. Z. M. heeft benoemd bij de dd. schutterij te Gouda tot In luit. C. J. C. Hoogendijk en Dr. J. H. Bakker Niemeijer, thans 2e luit.tot 2n luit. Mr. A. G. Wolff en L. A. Keeper, beiden thans schutter. By kon. besluit is Mr. W. H. Roijer, te ’s-Gravenhage, met ingang van 16 Maart 1884, benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Woerden. Bij Koninklijk Besluit is de vereeniging „Algemeen Belang van Gorinchem” rechtspersoonlijkheid verleend. Met ingang van 1 April e. k. is tot machinist le kl. bevorderd de ma chinist 2e kl. T. F. Fauel, thans geplaatst bij de opleiding der mach, leerlingen te Hellevoetsluis. Tot plaatsvervangend lid der commissie voor de herziening der belast bare opbrengst van do ongebouwde eigen dommen in het schattings-district Rotter dam, onderdeel Gouda, is benoemd de heer G. Barendregt NRz., te Hillegersberg. In de vergadering wan hoofd ingelanden on hoofdingelanden-plaatsver- vangers van de Krimponerwaard, óp den 12. Maart 11. te Stolwijkersluis gehouden tot het opmakeu eener voordracht voor de betrekking van hoogheemraad van do Krim- penerwaard, wegens periodieke aftreding van den heer B. Hoffland, die, uithoofde zijner jaren, verzocht had niet meer in aanmerking te komen, zijn gekozen tot le kandidaat de heer P. J. Smits te Berg- Ambacht;(i2e kand. de heer H. Dogterom te-Stolwyk en 3e kand. de heer L. Kooij te Krimpen aan den IJsel. Aan het Ministerie van Wa terstaat werd 11. Woensdag aanbesteed Het verrichten van baggerwerk tot ver betering van het vaarwater tusschen de beide leidammen in het Zwolsche Diep en daar buiten in zee, in de prov. Overysel. Minste inschrijver de heer A. L. Van Wijngaar den Yz. te Sliedrecht, voor 67rTff cent per kub. Meter en Het leveren on verwerken van stortstoen ten behoeve van de overbrugging van hot Hollandsch Diep, en hot uitvoeren van her stellingen on vernieuwingen aan de rivier- werken, gelegen aan den noordelijken oover van het Hollandsch Diep, tot de overbrug ging behoorendo, met hot onderhoud dier werken tot 1 Mei 1885. Minste inschrijver de heer D. Volker te Dordrecht, voor f 15.450. Aan {het gebouw van het Pro vinciaal bestuur is 10 dezer aan besteed: het maken van oen bazaltstoenen dam op het strand langs de haven van Goedereede. Minste inschrijver do hoor C. Roskam Jz., te Sliedrecht, voor f13.210. Burg, on weth. van ’sGraven- hage hebben aan de directie der IJsel-Btoom- tramweg-maatschappy concessie verleend voor zoover ’s Gravonhage daarbij betrokken is voor den aanlog en de exploitatie eener stoomtramverbinding tusschen deze gemeente en Gouda, onder voorwaarde, dat de ver binding zal uitgaan langs den Schenkweg, terwijl voorts dezelfde voorwaardon zijn ge steld als aan de Wostlandscho stobmtramweg- maatsebappij zijn opgelegd. Naar men verneemt, is men dezer dagen begonnen met hot doen van opmetingon van gronden ten behoeve van den aanlog eener tramlijn, van do gemeente Jutfaas, in de richting van IJaelstein. Deze opmeting geschiedt vanwege de directie der IJsel-stoomtramwogmaatschappiy. Te Weesp overleed den 5den Maart 11. de oudste in functie zijnde no taris in de prov. Noord-Hollandde h^er A. C. Papegaay. Bij Kon. besluit van 19 Sept. 1835 tot notaris te Weesp benoemd bekleedde do overledene dit ambt gedu rende 48 jaren. Prof. Hubreoht te Utrecht deelt mede, dat ten behoeve der proef met I t -- do invoering van Amerikaansche elft in j ro,kto (io krachtige ons vaderland ruim f3000 van belangstel- Yaa lenden is ingekomen. Wanneer er nog f2500 to Amsterdam bijeenkomt, dan zal ook een bezending van honderdduizenden zoetwaterharingen en een kloiae soort meer vallen worden overgebM^ht en in onze binnenwateren Amstel .gF h’^prdzeekanaal worden geplant. J-.„ De Transvaalsche deputatie heeft deze week van uit Amsterdam ver scheidene plaatsen bezocht. Op Maandag 17 Maart zal do deputatie dos voormiddags te 11 uren 39 min. aan het station Delftschepoort te Rotterdam aankomen. Daarna begeeft zij zich naar het New-Bath Hotel, waar haar een dejeuner wordt aangeboden. Des namiddags van 1} tot 2| uur zal de deputatie de Groote kerk bezoeken, vooral om de daar aanwezige praalgraven te bezichtigen. In de kerk zal haar bij die gelegenheid eene ovatie gebracht worden door de leerlingen der diaconiescholen van de Nederl. Hervormde gemeente. Van 3 tot 5 uren zal de deputatie receptie houden in de zaal Caledonia. Te 6 uren zal de feestmaaltijd plaats hebben, en onder dit diner zullen de leerlingen der Hoogere Burgerscholen aan de deputatie eono serenade brengen. Dinsdag-ochtend zal de deputatie tot 12 uren de fabriek van de Nederl. stoomboot maatschappij op Feyenoord bezichtigen, en na het dejeuner zal zij de bezienswaardig heden der stad, waaronder de Diergaarde, benevens eenige scholen enz. in oogenschouw nemen. Dien dag wordt haar een particu lier diner aangeboden, en des avonds ten 8| ure zal haar door verschillende veree- mgingen in het Verkooplokaal aan den Oostsingel eene ovatie worden gebracht. Door de firma H. W. Van Loon aldaar zal aan de deputatie bij haar bezoek een herinnerings-medaille worden aangeboden. Dezo medaille bevat aan de voorzijde het Transvaalsch en Nederlandsch wapen met de woorden „Uit éénen stam” en „God zij met hen”. Aan do achterzijde staat: „De Transvaalsche deputatie bezoekt Nederland 1884.” Deze medaille is in brons verkrijg baar voor f3, in zilver voor flOjpingoud voor f150. De deputatie zal Zaterdag Utrecht bezoe ken en wordt, den 19en dezer te Kampen verwacht. Op uitnoodiging van don hoer J. Van ’t Lindenhout, directeur der weezeninriohting te Neerbosch, zal de Transvaalsche deputatie op een nader te bepalen dag do weeshuizen aldaar komen bezoeken. Ook te Leeuwarden is ee\ie commissie gevormd tot uitnoodiging on ontvangst van do Transvaal-deputatie. De gemeente Brielle zal ook trachten het Transvaalsche driemanschap in haar midden te zien, zoo mogelijk op 1 April, don ge denkdag van de inneming der stad door de Watergeuzen. Do Transvaalsche deputatie heeft aan het comité te Dordrecht kennis gegeven, dat zij aan do uitnoodiging om Dordt te be zoeken voorloopig geen gevolg kan geven, doch waarschijnlijk wel na haar terugkomst uit Portugal. Vermoedelijk vertrekt de Transvaalsche deputatie Maandag 24 dezer naar Antwer pen, om over Brussel en Parijs naar Lissabon to gaan. Te Soerabaja overleed 30 Ja nuari 11. de heer Leonard Hendrik Nanning Vriesman, dirigeerond officier van gezond heid dor 2e kl., in den ouderdom van 43 jaren. Over do groote bekwaamheden van den majoor Vriesman is slechts één stom. Als degolyk wetenschappelijk man hadden zijn studiën bij prof. Donders en Dr. Snellen tjjdens zijn verloftijd vooral op hot gebied van oogziekten hem oen welverdiende re putatie bezorgd. Hij was het ook, die den luitenant- gonoraal Van der Heijden in 1877 te Kotta Radja do operatie deed ondergaau, waarbij diens uitgeschoten oog door een glazen word vervangen. Voor oenigon tijd zijn drie hoeren, als afgevaardigden yan de steen fabrikanten in de noordelijke provinciën, op audiëntie geweest bij den Minister van Waterstaat enz., om zich te beklagendat do Waalsteen bij rijksgebouwen vanrogee- ringswege telkens verkozen werd boven Groninger steen. Waarschjjnlyk naar aan leiding van dat bezoek, is aan oen dier heeren, den heer A. H. Van Bergen, steen- on pannonfabrikant te Hoiligerlee, do lovoriug opgedragen van eon millioon stoonon van zijn fabrikaat. —Te Kralingen werd Woensdag, in tegenwoordigheid van vele autoriteiten en eenige leden van de Rotterdamsehe brand weer de aldaar n euw aangekochte brand spuit beproefdvervaardigd in de fabriek van don heer A. H. Van Bergen te Heili- gerloo welke op de internationale tentoon stelling te Amsterdam in het afgeloopen jaar werd bekroond. Dezo spuit is van eene i niëuwo constructie en munt uit door hare i soliditeitkrachtige werking en het geringe l aantal pompiersin verhouding tot andere spuiten, terwijl zij voorzien is van een ge- heel koperen waterbak. By de proef bo- waterstraal, op eland van IOj M., eono hoogte van i De spuit voldeed dus zeer goed. —Do Maatschappij tot exploitatie van het „Grand Hötel Coomans", café restau- Overzicht. JDe Doltsehe Rijksdag is den 6en dezer geopend met eene troonrede waarin Duitsch- lands politieke toestand als zeer gunstig wordt voorgesteld en op de tot standko- ming der sociale wetten wordt aangedron gen. De gewone geestdrift ontbrak. Slechts een honderdtal afgevaardigden woonden deze eerste zitting bij. Die onverschillig heid duurde echter niet lang. Reeds bij de volgende zitting, waarin het bureel moest worden samengesteld, begonnen de partijen zich te meten, en de nationaal liberalen moesten daarbij ervaren, dat de Forlschritls- partij door hare aansluiting bij do Seces- sionisten (afgezonderden) gewonnen had in kracht. Terwyl de eerste en tweede pre- sidentszetel door een conservatief en cen- trumlid werd ingenomen, verkreeg hetFort- schrittslid Hoffmann de derde plaats. Daarna kwam het Lasker-incident aan de orde, of beter, niet aan de orde, want de president belette dat. Door verachillende afgevaar digden werd op allerlei wyzo getracht de handelwyze van den Rijkskanselier in deze aan kritiek te onderwerpen, Hoch de voor zitter belette de sprekers voort te gaan, terwijl de Minister Bötticher het recht van de vergadering om in deze kritiek uit te oefenen bestreed. Men zal er echter nog wel oens op terug komen zoodra Amerika van zich zal hebben doen hooren. Een voorstel tot verlenging der socia listenwet is bij den Rijksdag ingekomen en zal, nu in den laatsten tijd het dynamiet meer en meer aftrek begint te vinden, wel een meerderheid verkrygen. Dit schynt althans deugdelijker argu ment, dan het door de regeering tot on dersteuning van haar voorstel aangevoerde, dat te Hamburg een socialistisch candidaat met 120.000 stemmen tot Rijksafgevaar- digde werd gekozen. Oostenrijk gaat in deze hand in hand met Duitscbland. Het Heerènhuis heeft mede zyne sanctie gegeven aan de uitzon deringswet tegen de socialisten en inmid dels is men te Weenen druk bezig met huiszoekingen bij hen, die verdacht worden deel uit te maken van den bond. Een gevolg hiervan is, dat men menigmaal dynamiet- bommen op den openbaren weg vindt, welke door lieden, die een huiszoeking vreezen, zijn nedergelegd. De Fransche socialisten hadden een der gelijk voorwerp dezer dagen aan don Graaf van Parijs wenschen te vereeren, doch de attentie werd gelukkig nog tijdig aan de plaats van afzending, Lyon, ontdekt en het pakje onschadelijk gemaakt, niet zonder een gansch onschuldig slachtoffer te hebben gemaakt. Een onderofficier der douanen werd gewond. Het is echter niet onmoge lijk dat de Rooden het deze maand, waarin de gedenkdag der commune valt, nog eens op eene andere wijze beproeven. Eene groote meeting op een der openbare pleinen van Parijs zou dien dag in alle stilte wor den voorbereid. Uit Tonking bepaalt men zich nog steeds tot het eentonige bericht, dat de aanval op Bac-Ninh wordt voorbereid. Men was de Roode rivier overgetrokken zonder een vyand te ontmoeten. De nederlaag aan Osman Digna door de Engelsche troepen in Egypte toegebracht is nog door twee kleine nederlagen gevolgd, welke echter wel van eenige beteekenis mogen geacht worden, omdat het hier niet de Engelschen, maar de Soudaneezen waren die Osman Digna afbreuk deden. Binnen weinige dagen kan een nieuw treffen tus- schen deze en do Engelsche troepen worden verwacht tusschen Suakin en Tamanieb, do beide hoofdkwartieren. Gordon gaat intusschen voort de bevolking door proclamaties tot betere gedachten te brengen en tot verzet aan te sporen tegen Osman. Natuurlijk dat Egypte steeds de hoofd schotel is der debatten in het parlement. Met 178 tegen 13 stemmen verwierp het Lagerhuis een voorstel om do regeering do handen te binden, door het aangevraagde crediet tot voortzetting der expeditie te verminderen. Een gelijk lot trof Parnells voorstel om wijziging te brengen in de lersche Landwet. De regeering en met haar de groote meerderheid van het Huis m^nt, dat die wet in staat is den toestand interland te regelen. In Spanje is een R. C. geestelijke op den vinger getiktomdat hij zich wat al te stout had uitgelaten over de welwillendheid op receptiesdoor leden van het Vorstenhuis tegenover Ketters betoond. De opmerking gewerd hem door zijn eigen autoriteiten en zal dus waarschijnlijk wel eenige vrucht dragen. Tot gouverneur van Creta benoemde de Porte een Christen, die zij beter dan een Muselman in staat acht de rust op dat eiland te herstellen. De benoemde is wel bereid het hem toegèdachte mandaat te aanvaar den doch wenscht ookdat do middelen hem daartoe worden verleend. Dit is echter iets wat men in Turkije ’t liefst over ’i hoofd ziet! dal da us, het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1