I 1 Zaterdag 19 April. N°. 775. NKüLEN welke hij tegen concur- STBODE. ÜAN ALLEN", t e r k e r k. baart kunst" RMEISJE. i Advettentiën. i. KAPTEIN. en Tegels zen ▼an Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 4 5 K T. 5OBUB Stolwijk. K 14 April 1884, ten 2 ure, in het locaal PELEN BURG aldaar. Kabinet, BINNENLAND. likoeijen 1ST, BUITENLAND. ipril 1 Ouden is te NOOTEN, Schoon horen. i concurreerende RAKKE PANN: firma VALK, Krimpen a/d Lek. BEKOMEN Notaris D. TEIJINCK te ihoven zal op V r jj d a g 884, ’s morgens 9} ure, te merstol iet openbaar, om contant D. WEP8TER te Krimpen bericht aan zijne geëerde hij eene puike lading Jlijft uitverkoopen. klein gezin zonder kinde- t p°. Mei verlangd eene lett. B, aan het Bureau IEERENS en VAN OS pjarige Eehtvereenl- i. ikbare Kinderen, Be en Kleinkinderen. 11 April 1884. ag 18 April 1884 geliefde Ouders en OHOfflM COURANT nde zwarte SCHRIJFINKT an NEELMEIJER Co. s in flacons van 75, 55, voorbanden bij de Boek- van de op Woensdag avonds 7 uur, te houden ERIN O, ten huize van N DER WOUDEN, wor- leerende” leden uitgenoo- nhooren der rekening en over Ket afgeloopen boek- Namens het Bestuur, E JONG Jr., Seor.-Penn. rEREENIGING IE UITVOERING Entree 25 Cts. ekomen op den dag der L. MATHUISEN. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. iegel, Schilderijen, Koper-, ark, eenig oud Porcelein. ledeGereedschap en eigend om te worden afgemaakt. Door den burggraaf de Renneville zijn omstreeks 60 stuks fokvee in de provincie Friesland opgekocht en in 4 wagens van Leeuwarden naar Bokstel vervoerd, om, nadat aldaar nog 6 wagens met fokvee vau Utrecht zullen aangekomen zijn, met dat vee in een extra-trein naar Italië te worden afgezonden, ter veredeling van den veestapel aldaar. Door een landbouwer in de gemeente Rauwerderhem (Friesland) zijn 8 runderen (jong vee) voor de som van f2000 aan Amerikaansche kooplieden verkocht. Door eene tot dusverre onbe- uwre'Op>’ïê*^acki zijne zalmkweekéry ge zonken in den Rijn. Hoewel nu dit onge val reeds spoedig hersteld waswerd toch gedurende dien tijd aan de daarin aanwezige zesweeksohezalmpjes, pl. m. 500000, de ge legenheid gegeven weg te zwemmen en wel nu dit juistonder contróle door, de daar voor van regeeringswege benoemde heeren prof. C. Hoffman en baron P. T. Van Heerdt, zou zijn geschied. Eenige bakken met den daarin aanwezigen voorraad konden nog uit het vaartuig ge haald worden. De eenjarige zalmen zijn nog allen aanwezig. De Bonner Courant ergert rtbe- ibrikanten in 1ILVERWERK. PEUR wenscht zich in den met een fabrikant in ER, die het geheele land slijk de provincie Zuid- n na kennismaking zjjne p over te doen of tegen ie in commissie mede te franco, letters Z N Z, jSBLAD te Amsterdam. OOTEN te Schoonhoven, t gemakkelijk uit de pen, in, droogt onmiddelijk, himmelt niet, en is niet Door Z. M. zijn herbenoemd tot burgemeestersmet 3 Mei a. s., van Nieuw-Lekkerland, J. E. A. R. baron Rom Kraijenhoff, secretaris dier gemeente, en van Streefkerk, H. Gautier, secretaris dier gemeente. Bij kon. besluit: is 1*. de le luiL-adj. P. De Wijs, van het 1ste reg. veld-art., op pensioen gesteld en het bedrag van het pensioen bepaald op f 1085 's jaars 2°. aan genoemden officier den rang verleend van kapitein. DoorZ. M. is aan Mr. G. P. A. Struyk, op zijn verzoek, met 1 Mei a. s. eervol ontslag verleend als notaris te Dord recht. Behoudens goedkeuring van Z. M. den Koning is tot secretaris der ge meenten Goudriaan en Ottoland benoemd ens vóór de verkooping Deze Courant wordt des Zaterdag-morgene uitgegeven. Prfls: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco, per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Kruger den eersten Paaschdag in de avond godsdienstoefening der Chr. Ger. gemeente, na het einde der leerrede.van den predikant^ voor de vergaderde schare is opgetreden, en naar aanleiding van Rom. 8 vs. 23 een ernstig woord tot haar heeft gesproken. De heer W. Goossens te Rot terdam is benoemd tot deurwaarder bij de arroud.-rechtbank te Dordrecht. Op den 1. Mei e. k. zal voor het Gerechtshof te ’s Hage terecht staan Johanna de Jong te Ouderkerk a/d IJsel, thans gedetineerd, beschuldigd van kinder moord. Door de Arr. Rechtbank te Dordrecht zijn veroordeeldJ. C. K., te Groot'Ammers, wegens laster, tot f 8 boete, subs. 3 dagen gev. A. v. d. M te Giesen- Nieuwkerk, wegens moedw. mishandeling, tot 5 dagen cell. gev. J. B., te Sliedrecht, wegens beleediging met woorden^ tot f25 boete, subs. 7 dagen gev. Te Maassluis kwamen de vorige week 2 gevallen van pokken voor en 2 te Leiden. Ook te Utrecht is een geval van pokken voorgekomen. Weder zijn te Schiedam 123 runderen, als verdacht van longziekte, ont- iskalveren, Zog, Boeren- houwBouw- en Melk- HordenBoomen en F BR AAK, waaronder: ijzeren spijlenDeuren en Brandhout. 8 vóór den verkoop te zien. 'iotaris D. TEIJINCK te hoven zal op Dingsdag 's morgens 9 ure, op de 1 door W. DE PATER, emeente om contant geld ver- schappij van landbouw was als spreker op getreden de heer Van Aken, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. w Herziening van de belastbare opbrengst der onbebouwde eigendommen”, was zijn onderwerp. De spreker behandelde in duidelijke bewoor dingen eenige bepalingen uit de wetten van den 26sten Mei 1870 Staatsblad N°. 82 en van den 25sten April 1879 Staatsblad N°. 89. Uit de laatstgenoemde wet had hij het voornamelijk over de wijze waarop de com mission voor de herziening zijn samenge steld en de manier van schatten. Verder over het zamen werken van al die commissiën om tot óéne gelijke schatting te geraken en het bestaan eener hoofdcommissie, om het werk der commissiën na te gaan. Al wat de spreker hiervan zei i vinden in bovenvermelde wetten. Het doel zijner lezing was ook vooral om de aan dacht der landeigenaren op de schatting te vestigén en zoodoende te voorkomen dat do klachten, niet even als indertijd bij de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen, inkomen, nA afloop van ’t werk, maar vóór dien tijd. Ook vestigde spreker nog de aandacht op het treurige, doch maar al te ware feit, dat het Nederlandsche volk onverschillig is, zoolang de wetten in behahdeling zijn, maar dat hot in den regel met vreesdijk veel geschreeuw wakker wordt, als er niets meer te veranderen is. Met belangstelling werd het gesprokene gevolgd en naar aan leiding daarvan besloten, dat wanneer een afschrift van de schaal van schatting en eene opgaaf van de als tij pen geschatte eigendommen, (waarin zijn vermeld het be drag der belastbare opbrengst, voor die eigendommen, per hectare bepaald, en hunne kadastrale grootte,) ter inzage ligt, op nieuw ter algemeene bespreking te brengen, om in het openbaar het werk der commissie te beoordeelen en van belanghebbenden en belangstellenden een oordeel uit te lokken en dit behoorlijk, met redenen omkleed, aan het oordeel van bevoegde personen te onderwerpen. Voor do hooikaas wordt door de opkoo- pers f 23,50 a f 25,per 50 KG. besteed. Het grasgewas van den polder alhier heeft bij verpachting opgebracht de som van f 1919,25. Tot tegenschatters voor de persoueele belasting zijn opnieuw benoemd de heeren J. Stam en G. Slijk. De grasgewassen van de Ned. Herv. kerk hebben bij publieke verpachting opge bracht f534, tegen f428 in het vorige jaar. In de afgeloopen maand heeft zich één geval van mazelen voorgedaan met doo- delykon afloop. Hot kohier van den hoofdelijken om slag is vastgesteld tot een bedrag van f5150. Door kerkvoogden der Herv. gemeente is aanbesteed het bouwen van een portaal en aan hoeren. Ingekomen waren vjjf bil jetten, waarvan de heer P. Borsje alhier, laagste inschrijver was voor f 495. Den 25. dezer zal de verkiezing plaats hebben van 2 leden voor het bestuur van den polderden Hoek en Schuwagt, waarvan een voor don Hoek en eon voor Schywagt. ♦LEKSMOND, 16 April. Op Zondag hoopt Ds. T. J. Ringeling, voorbuiten oen KINDER- leden de 14 jaar, P. G. 'jes of in persoon, bij de KOK Comp, to Gouda. ergi zich weder over do Kralingsche markt richten en kan de Hollanders maar niet toestaan dat zij zich aan elft en zalm te goed doen. Uit het groote aantal elften, die gevangen wordenmaakt het blad de conclusie, dat do visschers met hun zegens de rivier versperren en den Duitsohers geen enkel vischje overlaten. Trouwens zegt het blad het is een roofvisschenj op groote schaal, die reeds in onze Kamer is ter 1 sprake gebracht, zonder dat het der re- geering tot nu toe is gelukt is hieraan paal en perk te stellen. Op onze Duitsohe markten ontbreekt geheel en al de elft. De heer M. Koomen, oud-hoofd- onderwijzer van Goudriaan, is 11. Dinsdag in den ouderdom van 82 jaren te Gouda overleden. De vereeniging „Eben-Haë- zer", voor Christelijk schoolonderwijste Leerbroek is door Z. M. erkend. Acte als onderwijzer is ver kregen door de heeren J. Slingerland van Stolwijk, P. J. Endenburg van Gouda, E. A. Zwaaneveld van Gouda en M. 8. Both van Moordrecht. Ds. E. A. Lazonder te Zegveld is beroepen te Westbroek en te Renkum. Ds. J. A. Barbas Jr. te ’s Gr a ve lend heeft het beroep naar Akkooi aange nomen. Ds. A. Van Yeelo te Waarder heeft het beroep naar Klundert aangenomen. Ds. Van den Steen, te Char- lois, is door hot classicaal bestuur van Rotterdam voor den tijd van 4 weken in zijn bediening geschorst. (JORINCIIKM, 17 AprïiTT).. W. Zogen, predikant alhier, heeft een beroep ontvan gen naar St. Johannisgac.a., bij Heerenveen. ♦BERG-AMBACHT, 16 April. Tot tegenschatters, voor bet dienstjaar 1884/85, zijn benoemd de heerenA. Van der Straaten en W. F. Van der Wal. Aan de 2e Openbare School te Berg- Ambacht is tot kweekelinge aangestold mej. A. Q. do Jong, van Ammorstol. ♦BERG-AMBACHT, 18 April. De heer G. Voorsluijs Jz. alhier is herkozen tot hoofdingoland-plaatsvervanger en de hoer A. Nobel, te Vlist, tot hoofdingeland in het le district van de Krirapenerwaard. Tot bedienaar van het Stoomboot- hoofd aan Borgstoep is, in plaats van wijlen Jan Bodo, aangosteld Marinus Slingeiand BERKEN WOU DE, 15 April. Wegens het huwelijk van onzen geachton onderwijzer J. De Visser is ons dorp in feestdos. Schier vaü allo woningen wappert de vaderlandsche 20. dezer Prgs der Advwtentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel- meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsche Advertentiën waarvan de plaatsing Jl maal wordt, opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. predikant alhier, zijne afscheidsrede te. houden, des namiddags om'half twee, en op Zondag, 27 dezer, zijne intrede te doen te Krimpen aan de Lek. De consulent heeft het werk der bevestiging bereidwillig afgestaan aaq Ds. F. P. L. C. Van Lingen, Emeritus predt. te Zetten. MONTFOORT, 16 April. De heer Arnoldts, surnumerair bij de belastingen, waarnemend rjjks-ontvanger alhier, werd door den Gemeenteraad in den Hooffielijken omslag aangeslagen, doch kwam daartegen in verzet. Thans hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht bevolen dat de over 1883 betaalde belasting moet worden terug gegeven. Dit besluit was gegrond op de overweging, dat de heer A. zijn hoofdver blijf te Maastricht, de plaats 'van wakr hij na^r hier kwam, heeft behouden. ♦NOQRDELOQS, 18 April. Volgens de gesloten kiezerslijsten bedraagt het aantal kiezersvoor leden van den Raad 90 en voor die der 2e Kamer 63. De verpachtingen van wei- en hooi landen zijn hier weder afgeloopen. Die van den heer Van Dam van Noordeloos en van de polders hebben een weinig meer- opgebraohLdan verleden jaar, doch die van de Burgerlijk- en Diaconie-armenfondsen ruim f200 minder dan ’t vorige jaar. OUDERKERKa/d IJSEL, 15 April. De predikant dezer gemeente, G. Boer, thans woonachtig te Velsen, is uit zijne betrek king als zoodanig tot de gemeente heden door den kerkeraad ontslagen. REEUWIJK, 17 April. De heer A. F. Marlet van Hontcnisse zal 24 April e. k. des namiddags te 7 uren eene landbouw kundige voordracht houden in eene verga dering der afd. Reeuwyk en Omstreken, ten huize van den heer R. Rademaker. SLIKKERVEER, 15 April. Van hetéta- •LEKKERKERK, 17 April. In de laatst blissement van den heer P Smit Jr. werd 10 aannnrtan x?».—j, u—dezer met goed gevolg te water gelaten penerwaard van de 'TCmWftlïS Maat- terdam gebouwJe stoomschip „tno* Üe ..n i.ndhnn. .1. .n-Usn. iengte van dit vaartuig is 210, en de breedte 30[ Eng. vt., terwfll het ladingsvermogen 1300 ton bedraagt. De compound surface condensing machinevan 500 paardenkracht, alsmede de stoomketel, zijn in dezelfde fa briek vervaardigd. Met kracht zal er nu aan het in aanbonw zijnde stoomschip „Burgemeester van Vol lenhoven” worden doorgewerkt, ten einde dit in het laatst van Augustus ut te leveren. Nog werden de kielen gelegd van drie stoom- sleepbootenvoor rekening van „de Slik ker veersebo Sleepdienst”, om dienst te doen tusschen Dordrecht, Gouda en Amsterdam in vereeniging met de reederij „de Blauwe Ster”. STOLWIJK, 17 April. Tot tegonschat- ters zijn herbenoemd dó heeren Cs. Van Dam Az. en Jb. Van Dam Fz. J Aan de heeren A. .Mathuisen en A. F. W. Loeponderwijzers aan de le en 2e open bare school alhieris Op hun verzoek eervol ontslag verleend. Eerstgenoemde is benoemd te Naaldwijk. Het kohier van don hoofdelijken om slag over 1884 is-vastgesteld tot een bedrag van f 3090 en dat der belasting op de honden tot een bedrag van f 211,50. Aan den heer M, Verdoold Cz. werd op zijn verzoek wegens hoogen léeftyd» eervol ontslag verleend als ambtenaar van den burgerlijken stand, en als zoodanig benoemd de heer N. Dogterom. Maandag 14 April gaf onze zang- vereeniging „Oefening baart Kunst” weder eene uitvoeringdie uitnemend slaagde. Een eivolle zaal getuigde van eene harte- lijke belangstelling. Men bracht een zes tiental zangstukken van gevierde compo nisten ten gehoore. Vooral de 2de afdee- ling bevatte vele stukken, waarin passages voorkwamen, die bij ’t publiek algemeenen bijval vonden. Na afloop werd den directeur met een toepasselijk woord een cadeau aangeboden, waarvoor hij in warme bewoordingen zijnen dank betuigde. ♦STREEFKERK, 16 April. De zang- vereeniging „Oefening kweekt Kunst”, gaf op den tweeden Paaschdag, den dag van haar 10-jarig bestaan, eene uitvoering die boven verwachting aan het talrijk opko mend publiek heeft voldaan, terwyl de op brengst der collecte, bij die gelegenheid ten behoeve van armen en kerk gehouden, meer dan bevredigend was. Na afloop van de uitvoering werden de werkende leden van de vereeniging in het schoollokaal op ververschingen onthaald en bleven tot laat in den avond feestelijk byeeu. Benoemd tot tegenschatters voor de Personeele belasting, dienst 1884/5, de hee ren M. De Bruyn en B. Lagendijk. VREESWIJK, 15 April. Ds. J. G. Brai ning is voornemens op 27 April zijne af scheidsrede te houdenen 4 Mei zijne intrée te doen te Workum. WOERDEN, 15 April. By de heden ge houden herstemming voor hoofd-ingeland plaatsvervanger voor het groot-waterschap van Woerden is als zoodanig gekozen de heer J. Heijkoop, te 's Gravesloot, met 87 stemmen. De hoèr S. Prinste Rietveldhad 59 stemmen pp zich vereenigd. Overzicht De Eageleehe politie deed op Goeden Vrjjdag eene goede vangst. Te Birkenhead werd zekere Daly, te Londen de beruchte fenian Fitzgerald gevat. Eerstgenoemdedie te Birmingham woonde en onder streng politietoezicht stondhad op reis naar Bir kenhead een drietal bommen en eenige fles- schen met nitroglicerine medegenomen. Men gelooftdat hij tevens betrokken is geweest in de onlangs plaats gehad hebbende ont ploffingen aan het Victoria station. Bij Fitz gerald zijn belangrijke papieren in beslag genomenterwyl hij eenmaal in handen der politie zynde, niet ongenegen schjjnt zyn leven of zyne vrijheid te koopen, door als verklikker op te tredeh. Dim vooral zou de vangst gewichtig mogen heeten. Do regeering is vol goeden moed na den gunstigen uitslag van de tweede lezing der kieswet in het Lagerhuis. Zij acht de tot standkoming dier wet thans volkomen ver zekerd. Zoo liet althans de postmeester generaal Fawcett zich dezer dagen te Sa lisbury uit De hervorming van het Londensch ge meentebestuur is thans ook door de regee ring aanhangig gemaakt, door de indiening van een wetsontwerp, waarbij wel is waar de Lord-Major wordt gehandhaafd, doch een aantal zijner privilegies aan het algemeen belang worden opgeofferd, terwijl van de 39 districten, waarin de hoofdstad zal verdeeld worden, elk een zelfstandig bestuur voor de plaatselyke administratie zal verkrijgen. Het ontwerp wordt van verschillende zijden zeer geroemd. Door Duitschland en Oostenrijk is dezer dagen bij de Egyptische regeering aange drongen op de uitkeering der schadever goeding, die verschuldigd en toegekend is wegens het bombardement van Alexandrië en den opstand aldaar aan de onderdanen van verschillende mogendheden toegebracht, 't Is echter te vreezen dat de belangheb benden zich voorloopig met den goeden wil der Egyptische regeering zullen moeten te vreden stellen, immers de schatkist verkeert I in zulk een benarden toestand, dat Engeland dezer dagen een voorstel aan de betrokken Mogendheden heeft gedaan om te voorzien in de „financieele moeielykheden”. En het ziet er niet naar uit, dat daarin vooreerst verandering ten goede komen zal. In Soudan is de toestand allertreurigst. Gordons positie te Khartoum wordt ge- vaarlijk en zonder tijdige hulp van Engel- sche zijde, loopt hij gevaar de stad te moeten verlaten. Hoo moeielyk het zou zijn Gordon te hulp te komen blijkt uit het voorstel van Baker, die daartoe eerst een reeks van waterputten zou willen doen graven in de Korosko woestijn, alvorens troepen naar de stad te kunnen zenden. Men hoopt echter nog altijd door tus- schenkomst der bevriende stammen met de opstandelingen een vergelyk te zullen treffen. Met de Fransche expeditie in Tonkin is het beter gesteld. Hong-hoa is even als Bac Ninh schier zonder slag of stoot in genomen en daarmede zou do expeditie dan als afgeloopen kunnen worden be schouwd. Er rest dan nog slechts de rust in de bezette landstreek to herstellen en eon krachtig bestuur to organiseren. Van China hoopt het Gouvernement eene belangrijke schadevergoeding te kunnen bedingen. Te laat schijnt de Chineescho regeering in te zien, dat zij zich door de Franschen heeft laten verschalken en al te veel op moeielykheden van terrein en kli maat en den tegenstand der garnizoenen en van de bevolking heeft gebouwd. Ver schillende hooggeplaatste ambtenaren moe ten het nu misgelden. Te Cabors is Maandag jl. een standbeeld voor Gambetta onthuld, waaruit do regee ring, bij monde van Ferry en Campenon, munt heeft zoeken te slaan voor de bevor dering van de -- eendracht onder de Re publikeinen, dat, zoo zeiden ze, steeds het streven was van dien grooten staatsman, wiens nagedachtenis zij eerden! Van de dooden niet dan goeds! In Zweden is een wet tot stand geko men, krachtens welke des Zondags alle kroegen sullen moeten gesloten zjjn, een voorschrift dat in Noorwegen reeds bestond. de heer W. J. Van Slypeburgemeester dier gemeenten. Naar men meldt, zal 'de heer Geerling eerlang als Minister van Marine aftreden. De Minister van Financiën herinnert nogmaals f aan belanghebbenden, dat de gelegenheid ‘om de buiten omloop gestelde koperen centen en halve,, centen aan de kantoren der betaalmeesters in te wisselen, op 30 April a. s. wordt gesloten. -rBjj de Woensdag plaats gehad hebbende verkiezing van een hoofdingeland en van een hoofdingeland-plaatsvervanger van de Krimpenerwaard zijn verkozen tot hoofdingeland de heer G. Graveland Gz. te Stolwyk en tot hoofdingeland-plaatsver vanger de heer M. Bogaard te Stolwyk. --Tot hoofdingeland in het derde district van het hoogheemraadschap van den Lekdijk Benedendams en van den IJseldam is gekozen Jonkheer N. H. Strick van Lin- schoten te Benschop. Het leggen van een berm langs het biunentalud van den Lekdijk onder Ame- rongen, tuBschen de kiiometerpalen len21, ter lengte van 1810 Meter, is door het be stuur van den Lekdijk Bovendams toege wezen aan den minsten inschrijver, den heer J. Fruitier te Utrecht, voor de som van f15.122. Te Kuilenburg werd 15 dezer aanbesteed het af breken van oude gebou wen en het bouwen van twee nieuwe open bare scholen. Het laagst was ingeschreven voor de eerste inrichting door D. Barneveld, te Vreeswijk, voor f21.730; voor de tweede inrichting door L. H. Buitener, te Tiel, voor f15.109. De gewone verpachting van het grasgewas der kaden en singels van den polder Stol wijk zal plaats hebben op Zaterdag 26 April 1884 dos voormiddags te tien uren ten huizo van P. Stoppelenburg aldaar. M tovn ten, bloemen, bol- en knolgewassen, bou- quetten enz., uitgeschroven door de afdee- ling „Rotterdam” van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, werd van 12 tot 15 dezer in den Doelen te Botterdam gehouden. Zij was ditmaal buitengewoon rijlc on fraai. Tot de bekroningen behooren o. a.10 selaginella’s, in verscheidenheden, le pr. verguld zilv. mod, D- Van Brummelen, tuinbaas bij den heer L. Smit van Nieuw- Lekkerland, Kinderdijk; 20 blad-bego- nia’s, in verscheidenheden, le pr. zilv. med., D. Van Brummolen. 10 nertera depressa, le pr. zilv. med., J. Okhuyzen A Zoon, Schoonhoven. 15 reseda’s, op stam, 2e pr. bronz. mod., J. Okhuyzen Zoon. 15 gloxinia’s, lopr., verg. zilv. med D. J. Van Brummelen. 15 grooto confituren, door kweeking uitmuntende, met uitzondering van pinus en abies- le pr. gouden med., Jac. Van Hoff, Boskoop. 20 coniferen (handelsplau- ton) 1 a 1.50 M., 2e pr., zilv. med., J. Vermeu len Wz., Boskoop. Een koppel thuia aureale pr., zilv. med., Jac. De Jager, Boskoop. Een verzameling hulsten, in de meeste verscheidenheden le pr., verg. zilv. medJ. J. De Vink, Boskoop. Het dividend der stoomboot- reedenj Maas en IJsel over 1883 is 5 pet. Op de leening Amsterdamsche 1 Omnibusmaatschappij (f 500.000) is voor 28 millioen gulden ingeschreven. De Staats-Courant, dd. 16 April, bevat de statuten der naamlooze vennoot schap: Omnibusdionst AsperenLeerdam Staatsspoor vice versa, te Asperen. De Koningin van Engeland is Woensdag-avond te Vlissingen aange komen en van daar per spoor over Venlo naar Darmstadt vertrokken. Gisteren vertrok de Trans- vaalsche deputatie naar Antwerpen en Za terdag en Zondag zal zij te Brussel ver toeven. In beide steden worden groote toebereidselen gemaakt om haar foestelyk te ontvangen. Als in België de feesten zijn afgeloopen gaat de reis naar Parijs. Ook daar zal do deputatie, door de Hollanders daar verblij vende, worden ontvangen. Na het bezoek aan Portugal zal zij terugkeeren naar Ne derland. Dan zal de deputatie onder anderen nog een bezoek brengen aan de stad Hoorn, on de gemeenten Abbekerk en Twisk, om daar, onder meer, de kaas- en botermakery te bezichtigen. Er zal, zoo mogelijk, oen ten toonstelling van vee en landbouwproducten gehouden worden en op geheel landelyke wyze zal de deputatie met Noord-Holland- sche sjeezen van het station Noordscharwoude worden afgehaald. De deputatie wenscht, als blijk harer hooge erkentelijkheid voor do uitmuntende ontvangst, haar door de geheele bevolking, zonder onderscheid, bereid, een zilveren her- ianeringsmedaille te vereeren aan de geza menlijke Nederlandsche scherpschutters. Zij stelt zich voor, dat deze medaille zal be waard worden door die vereeniging, welke op den aanstaanden grooten schietwedstrijd te Bussum het hoogste aantal punten zal behalen. Uit Zaandam bericht men, dat de heer driekleur, en zijn hier en daar eerepoorten op gericht, Van verscheidene zijden worden hem prachtige geschenken aangeboden; ieder een neemt deel in zyn feestwel een bewyu dat hij zich niettegenstaande zijn kort ver blijf alhier, geacht en bemind heeft weten te maken en men zijn degelijk onderwijs op prijs stelt. •BLE8KEN8GRAAF16 April. Als tegenschatters voor de Personeele belasting, dienst 1884/5, zijn xoor deze gemeente be noemd de heeren M. Ooms en J. Ouder kerk Sr. §LANGERAK, 16 April. Naar de op jl. Zaterdag alhier gehouden publieke aanbe steding van het verbouwenverlengen en verhoogen van pastorie en onderwijzerswo- ning der Christ. Geref. gemeente alhier, is ingeschreven door: A. Van der Wal, te Groot-Ammers, voor f5.839; C. De Bruin te Jaarsveld f5.749; J. Coljé, te Nieuw- poort, f5.734 L. Roth te idem f5.227 G. Den Besten’te idem f 5.225H. Schip pers te Ameide f 5.190G. Kreukniette Ottoland, 44-999 L. Hortensius, te IJsel- monde f 4.925 P. Blanken te Berg-Am- bacht, f4.819; J. Maasland te Goudriaan, f 4.373. Het werk is aan den laagsten in schrijver gegund. LEERDAM, 16 April. Tot predikant bij de Chr. Geref. gemeente alhier is beroepen Ds. R. Laman te Zuiliohem. LEERBROEK, 14 April. Ds. M. J. Bouman, predikant alhier, is beroepen naar de Herv. gemeente te Gouderak en heeft bedankt voor de beroepen naar Neerlang- broek en Hoornaar. Door den kerkeraad dezer gemeente is bepaald dat op a. s. Woensdag een bid stond zal gehouden worden voor den oogst en in de kerk eene collecte worden gedaan voor de hier in aanbouw zijnde school met den bijbel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1