r. 780. Zaterdag 24 Mei. c°., telzaak i Zonen, oupons, LERING s. w. I BUITENLAND- ij vau Vernielzucht. BINNENLAND. paar minuten (Verzekering S. Schoonhoven. N. VAN NOOTEN Schoonhoven, üitgevera. prijstrekking borgde Geld en met circulaires; lüVrden tegenge- de hand! •pen, worden burgers, t van belang loterij opge- idat geen n getrokken dus tot aan ris en behoeft eger, zoo als dassenloterij, worden en )rliezen. volgens het Den 20en dezer zijn de zittingen der Spaansche Cortes door den Koning geopend/ Aangaande de geldmiddelen verklaarde Z. M. dat het evenwicht tusschen ontvangsten én uitgaven spoedig zou verzekerd zijn, daar de inkomsten steeds toenemen. N.fl 3,60 ets. „1,80 „0,90 izending van ste opmerk- stueerd. Het iintbiljetten makkelij kste postwissel te en ieder van >t het Staats- e halve en Bij het ver- de noodige ygevoegd on bij niet over- de trekking toegezonden namen der loterij-regis- n na iedere uder van een iciëele trek- an het geluk hebben wij laatste lote- ibetaald t. w. )0, 100,000, ark etc. lat deze so- 1 deelnemers ierhalve om itvoeren, do nogelijk, in en geschiedt (ring. Door len ook de trekking, ter i uitbetaald HOOWEHHE COURANT *r” Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. ■RLANDEN, Bosch y HADE, BOS GOEDEREN, >p vaste en zeer VEE kan ook tijd van zes en aanvragen van dichtingen ge- tot den Agent teelden Heer raagt in het dprijs, welke Geldloterij goedgekeurd gewaarborgd mogen. De is juist zoo ndsche klas- verschil, dat I 50,500 prij- n getrokken (gesteld zijn 300,000 200,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 30,000 20,000 15,000 10,000 5<NK) 3000 2000 1500 1000 500 200 150 145 94, 67, 40, Deze Courant wordt des Zaterdag-morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. 'het tot nu en en ter- nieuwe ver- oodigen, zal door reëele d onzer ge- verven. De baldadigheid der jeugd wordt niet afge^cliriktdoor ofbesf wèl kan zy met vn gaanj doorwmllMtaffnhe' blijkt, krachtdadig handelen. Overzicht. De Fransche regeering had ditmaal de vertegenwoordigers bij de heropening der zittingen eene gunstige mededeeling te doen, nl. hot herstel der goede betrekkingen met China, tengevolge het met dien Staat ge sloten vredestractaat. Omtrent het niet vordören van eene schadeloosstelling in geld verklaarde de regeering, dat zij grootmoedig als overwinnaar China een gevoel van ver nedering wilde besparen en alle reden tot verbittering voor de toekomst wegnemen. Do ihodedeelingen der regeering werden met toejuiching ontvangen en losten zich op in een votum van dank aan Frankrijks dappqre troepen, welke die gelukkige uit komst in Tonkin hebben bevochten. De Kamers zullen nu zeker ook wél geen be zwaar maken de 36 millioen, die alsnog voor het ten einde brengen van de expe ditie en de regeling van zaken in Annam en Tonkin worden aangevraagd, toe te staan en, in afwachting van eene even gunstige oplossing, ook wel de aan gevraagde 5 mil lioen voor Madagascar bewilligen. De eerst onlangs benoemde Chineesche gezant Li- Tong-Pao zou eerstdaags door Shut-Sin- Tsihing vervangen worden en voor Frankrijk door een vice-ambassadeur worden bijge staan. Ofschoon in de verklaring, waarmede de zittingen der Fransche Kamers geopend werden, van het ontwerp grondwetsherzie ning niet wordt gerept, moet dit toch reeds door den Ministerraad zyn vastgesteld. Be halve het daaromtrent reeds vroeger mede gedeelde zou het ontwerp ook de bepaling inhouden, dat art. 8 der constitutie geen herziening van staatsvorm toelaat. Ook de Fransche regeering maakt be zwaar op eene interpellatie over de Egyp tische aangelegenheden, in den Senaat aan- gekondigd, te antwoorden. Dit bewijst reeds voldoende dat het tusschen Engeland en Frankrijk het reine is e ferentio hoort beide genoemde Mogendheden het eindelijk opgevoed plaats hebben, en bij te groot candidatental her een vergelijkend examen worden afgenomen, alloen in do wiskundige steijn i r'r j Polytechnische School tusschen 20 en 23 WASG,) A. jaars, te- mits een halve (de. 1 en daarboven dsen verstrekt. De jammerklachten over der knapen boosaardigheid hebben eindelyk het oor des Konings bereikt. Althans, zoo Zijne Majesteit zich nog niet persoonlijk met deze zaak heeft bemoeid, dan is het toch een lid der Regeering, die officiéél, by ministriëele aanschrijving, het nemen van maatregelen tegen de wanbedrijven van jeugdige vernielers heeft aanbevolen. Immers, wij le?en in de dagbladen dat door den Minister van Waterstaat een schrijven gericht is aan de Commissarissen des Konings, om te wyzen op de verre gaande baldadigheid der jeugd, wier ver nielzucht geen grenzen kent en zich o. a. ook geregeld bot viert aan de vrij kostbare isolatoren der telegraafpalen, welke op dit oogenblik weer bij duizendtallen vernield zyn. De minister wijst op de wensche- lijkheid om zich de medewerking van ouders, voogden en onderwijzers te verzekeren, om de straatjeugd van die baldadigheid te weerhouden. Er is in deze circulaire veel, wat haar by voorbaat tot onvruchtbaarheid ver oordeelt. Vooreerst, het gebruik van dikke woorden. Wanneer gezegd wordt dat rde ver nielzucht der jeugd geen grenzen kent,” dan wordt de verbeeldingskracht gericht op een eindeloos verschiet, maar voelt het verstand zich onbevredigd men krijgt den indruk van iets spookachtigs, waaraan een tastbare vorm ontbreekt. Zoo is het ook met die »wcer bij duizendtallen vernielde” porceleinen dragers van de telegraafdraden. Weer drukt een herhaling uit’t zelfde feit heeft zich dus in denzelfden schrikwekkenden omvang meermalen voorgedaan? Naar wij meenen dienen die onbestemde aanwijzingen tot niets. Waarom deelt de Minister niet eenvouding mede, dat in het tijdperk tusschen twee gegeven datums, op het grondgebied der gemeente A.ofB., zóóveel isolatoren moedwillig zijn vernield Dan konden de betrokken autoriteiten weten, wat hun te doen stond, welke maatregelen zij konden nemen om de schuldigen te straffen en voor het vervolg dergelijke schandelijkheden te voorkomen. Wy vragen niet eens, hoe men aan de wetenschap komt dat de jeugd hier het kwaad bedreef. Er zijn ook straatjongens die lichamelijk de grens van het volwassen zijn reeds overschreden hebben, en wier moedwil zeker niet minder te duchten is dan de baldadigheid van schoolgaande knapen. Maar nogeens dringen wy er op aan dat de feiten gepreciseerd worden: de Minister kan immers de rapporten der lijn-inspecteursof welke andere ambtenaren toezicht uitoefenen op de telegrafische ge leidingen, raadplegen? En al ware het ook, dat die «duizendtallen” over een honderdtal gemeenten zyn verspreid, dan nog zou het noodig zyn, die by namen aan te wyzen, in een staat die de circulaire vergezelt. Het eenig effect dat wy van het bewuste ministeriëel schryven verwachten, iseen papierverbruik op vermeerderde schaal. De heeren Commissarissen des Konings zullen wellicht een afdruk der circulaire zenden aan de Burgemeesters. Velen hunner zullen door aanplakking de zaak ter alge- meene kennis brengen. Van de tien inge zetenen is er niet één die het biljet zal lezen. Van de tien die het lezen zullen er negen zyn die niet weten wat isolatoren zyn. Van de tien die het wèl weten zijn er er negen die zeggen: «Mijn jongen gooit die dingen niet kapot”. Men rekene nu eens uit, hoeveel Nederlanders zich de quaestie persoonlijk zullen aantrekken. Ook is het niet on mogelyk, dat in een zeker aantal gemeenten de onderwyzers zullen uitgenoodigd worden, zich met deze zaak te bemoeien. Heel veel kunnen zy er natuurlyk niet aan doen, ook al weder omdat zy niet weten of in de gemeente waar zjj werkzaam zijn iets gebeurd is hetwelk hun kan doen vermoeden dat de schuldigen onder hun scholieren zitten. In algemeenen zin kunnen zy aan de jongens vertellen, dat die porceleinen dingen veel geld kosten, dat zy dienen om het verkeer per telegraaf mogelijk te-maken, dat elk van die voor werpen, dat vernield wordt, moet vervangen op kosten van de belastingbetalende dus ook van hun ouders, dat het moedwillig beschadigen van voorwerpen voor den openbaren dienst bestemd, streng wordt gestraft, enz. Maar verder reiken hun krachten niet En wat beteekent dit, tegenover bengels die ten gevolge van een hoogst gebrekkige huiselijke opvoeding alle ontzag voor de «gestelde machten” hebben verloren? Als men weet, waar eenig kwaad schuilt, dan kan men middelen tot herstel in over weging nemen. Wy meenen, dat de oor- zaakt ligt èn in de slapheid, èn in het ondoel treffende van het openbaar toezicht, niet slechts op de telegraaflijnen maar op alles wat tot het publiek domein behoort. Vooreerst vestigen wy de aandacht op de plattelands gemeenten, die zich over een wyde ruimte uitstrekken, terwyl toch de politie-bewaking soms aan één of twee personen is opgedragen, die nog een deel Prys der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel pieer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsohe Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slecht» 2 maal in rekening gebracht. en aan particulieren, die in *t bezit van voorwerpen en zaken, welke tot dat doel geschikt zyn, het verzoek gericht, die tijdelijk aftos taan, zooals: documenten, schil derijen, portretten in olieverf, pastel, gra vuren, platen, munten, penningen en zegels, boeken, en handschriften, voorwerpen van verschillenden aard, huisraad, kleeding, beelden, monumenten, enz. Een catalogus zal worden opgemaakt, waarin de omschrijving der voorwerpen, alsmede de namen en woonplaatsen der inzenders voorkomen. Eene eenigszins uit voerige opgave van al wat men bereid is in te zenden wordt zoo spoedig mogelyk ingewacht aan hei adres van den heer H. L. Jansen van Raay, O. I. Hoofdambtenaar, Nieuwelaan no. 1, Delft. De commissie behoudt aan zich het recht, voor inzendingen, die minder aan het be oogde doel beantwoorden, te bedanken. Het tijdstip van inzending en het adres zal nader worden opgegeven. De kosten van heen- en terugzending komen voor rekening der tentoonstelling. Do commissie zal al het mogelijke doen voor de zorgvuldige bewaring en behandeling der voorwerpen, doch kan zich ingeval van beschadiging of verlies daarvoor niet aansprakelijk stollen. De voorwerpen zullen tegen brandschade ver zekerd worden, wanneer zulks uitdrukkelijk verlangd wordt, onder opgave van het bedrag, waarvoor de verzekering moet geschieden. De medewerking tot het welslagen dezer nationale en historische onderneming wordt in het algemeen ingeroepen. Het gerechtshof te ’sGraven- hage deed Zaterdag uitspraak in de zaak van J. v. d. P., beschuldigd dat hij zyn broeder 0. v. d. P. Jz. te Hardingsveld tweemalen bedreigde met brandstichting onder bevel tot het vervullen eener voor waarde. Hij werd veroordeeld tot 3 jaren gevangenisstraf. Betreffende de Leidsche ver giftigingszaak wordt gemeld, dat de behan deling van het rechtsgeding niet kan ver wacht worden vóór Maart of April van het volgend jaar. Er zijn niet minder dan 57 gevallen te onderzoeken waaromtrent ver moeden van vergiftiging bestaat. Om al die gevallen tot klaarheid te brengenis er na tuurlijk een lange tijd van voorbereiding noodig. •Ajl Tegen W. v. d. H., O. v. P. en A. v. d. B., sjouwerlieden op eene steen bakkerij te Capelle a/d IJsel, is door den I Burgemeester dier gemeente Jhr. v. Beren- steyn en den gemeenteveldwachter Laman proces-verbaal opgemaakt, omdat zy tegen den wil van den Burgemeester diens woning 1 zijn binnengetreden, hem hebben aangegre pen en getracht hebben hem naar buiten te krijgen. De veldwachter, die den burgemeester van die indringers wilde bevryden, werd ook door hen aangegrepen, doch sloeg or zoo duchtig mot zjjn stok op los, dat de aanranders in een oogenblik tijde uit elk ander stoven. Het nieuw gebouwde Wees huis te Neerbosch, bij Nijmegen, is thans geheel afgewerkt en gemeubileerd, en zal nog voor het einde van deze maand geo pend en in gebruik gonomen worden. 120 weezen, waarvoor reeds voorlang plaatsing was aangevraagd, zullen dan weder worden opgenomen, zoodat met het getal dergenen, die reeds aanwpzig zijn, voortaan 800 kin deren in de inrichting verpleegd worden. Te Amsterdam is eene Neder- landsche vereeniging van Postzegelverzame laars opgericht, welker bestuur, vertegen woordigd door de heeren A. Huart en 0. H. Kothe, gevestigd is op den O. Z. Voor burgwal 258. In een gezin te Delftshaven, waar drie kinderen aan mazelen gestorven zijn, is nu ook het vierde en laatstë kind aan die ziekte overleden. Door den gemeenteraad van Amsterdam is benoemd tot leeraar in de wiskunde aan het gymnasium aldaar, Dr. N. J. Hoorwegdirecteur van het gymnasium Willem III te Batavia.' Voor de acte als onderwijzeres zijn toegelaten de dames: W. E. Van Ree, van Ridderkerk, en W. Van Waning, van Ouderkerk a/d IJsel. Mej. A. L. Siberian te Reeu- wijk is benoemd tot onderwijzeres te Hil versum. Beroepen te Vreeswyk Ds. L. Wagen aar te Wons c. a. -Ds. E. Van Loo, te Sliedreoht, heeft bedankt voor het beroep naar de Chr. Ger. Gemeente te Barend recht. Dezer dagen overleed te Er- melo een man, die groote diensten bewees aan de zaakwelker bevordering hij zich ten levensdoel stelde: Ds. H. W. Witteveen vroeger predikant bij de Herv. gemeente aldaar en later directeur der Zendingsge- meente. Behalve eene kapelstichtte hij nog 4 verschillende inrichtingen waaronder een tot opneming van verlaten kinderen. Een aantal zendelingen werden door hem uitgezonden naar Palestina en alle deelen der wereld. Moer dan 20 jaren was hij redac teur van „Ermelo’a Zendingsblad”. -Z. M. heeft benoemd tot notaris binnen het arrond. 's Hertogenbosch, ter standplaats de gemeente Werkendam, J. Kerkhoven, cand.-notaris aldaar. Bij Koninklijk besluit is, met ingang van 16 September: 1°. aan Dr. N. Beets eervol ontslag verleend als hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de Rijks universiteit te Utrecht, met dankbe tuiging voor de door hem gedurende vele jaren den lande bewezen diensten; 2°. tot hoogleeraar in de faculteit der godgeleerd heid aan gemelde universiteit benoemd, om onderwijs te geven in de geschiedenis van bet Christendom, de geschiedenis der leer stellingen van den christelijken godsdienst en in de zedekunde, Dr. J Cramer, hoog leeraar aan de Rijks universiteit te Gro ningen, aan wien tevens eervol ontslag is verleend uit laatstgenoemde betrekking. -- Bij de herstemming in het hoofdkiesdistrict Almeloo is tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen de heer Mr. A. Van Laer met 1177 stem men. De heer Mr. E. J. I. Van Sonsbeeck bekwam 1135 stemmen. De voorstellen tot wijziging van de Onderwijswetzoowel van de Re geering als van de heeren A. Mackay c. zijn door de commissie van rapporteurs der Tweede Kamer in staat van wijzen verklaard. Met het oog op het groote ge brek aan artillerie-officieren, bestaat, naar men met zekerheid verneemt bij den Mi nister van Oorlog het voornemen niet tot opheffing van den artillerie-cursus te Delft met 1 October over te gaan, doch dien cursus voorloopig nog eonige jaren op an dere grondslagen te doen voortduren. Leer lingen van Hoogere Burgerscholen tusschen de 17 en 20 jaar, die het eindexamen met goed gevolg aflegden en bewijzen leveren in wiskundige vakken voldoende te zijn, zullen volgens het reorganisatieplan van den inspecteur van het militair onderwijs dezen cursus goheel kosteloos kunnen volgen en 1 worden. Jaarlijks zal op 1 October de toelating plaats hebben, er k,j' zal in September een vergelijkend vakken. Dit jaar zullen ook leerlingen der jaar kunnen worden toegelaten. Bij de op Zaterdag gehouden stemming voor schout on heemraad van den polder den Banne van Gorinchem en Kwa- kernaat”, zijn met algemeene stemmen her kozen de heeren J. Vermeulen en M. De Gier Sr., en voor schout van den polder „Lang-Scheiwyk” is herkozen de heer B. J. Van Maaren. De conceptbegrooting voor het Hoogheemraadschap van de Krimpe- ■erwaard, dienstjaar 18®*/»», bedraagt f78002,40» in ontvangst; f77380 in uit gaaf; vermoedelijk batig slot f622,40». De nieuwbenoemde burge meester der gemeente Venendaal, de heer P. De Wijs, le luitenant bij de artillerie te Amersfoort, deed Dinsdag zyn intocht in het met vlaggen en eerebogen versierde dorp. De leden van den Raad verwelkom den hem aan het station, waarna men met muziek en een eerewacht te paard naar de feestelijk versierde gemeente trok. Des namiddags hadden volksvermakelijkheden plaats en werd een muziekuitvoering gege ven. Een fakkel-optocht door het dorp besloot den feestdag. Dat werkelijk groote voort brengselen onzer Nederlandsche industrie ook in het Buitenland gewaardeerd worden, is wederom gebleken op de internationale tentoonstelling te Nice. Het hier te lande zoo gunstig bekende Stout uit de bierbrou werij „de Gekroonde Valk” der heeren van Vollenhoven Co. te Amsterdam, is op ge noemde tentoonstelling bekroond met den hoogsten prijs: een Eerediploma. In deze week is een aanvang gemaakt met de gebouwen voor de inter nationale landbouwtentoonstelling, op het bekende terrein achter het nieuwe rijks- museum te Amsterdam. Onder die gebou wen worden ook gerekend eenige ruime stallen voor het groot aantal runderen en paarden, die worden verwacht. Omtrent eene tentoonstelling, die te Delft zal gehouden worden van voor werpen, betrekking hebbende op het leven en den tijd van Prins Willem I, vernemen wij, dat zij op 10 Juli a. s. geopend zal worden in eene der zalen van de Polytech nische school aldaar en ongeveer zes weken zal duren. Het doel der tentoonstelling is, zooveel mogelijk alles by een te brengen, wat in verband staat met het leven van dien grooten man. De door den gemeen teraad van Delft uit zijn midden benoemde regelingscommissie heeft aan gemeente- en kerkelijke besturen, aan besturen van musea van hun tijd moeten besteden aan bood schappen voor den Burgemeester. Al ge beuren er nu langs de wegen allerlei bal dadigheden, er kraait geen haan naar. Heeft het Ryk daar bezittingen, dan dient het Ryk ook te zorgen dat er personeel is voor de bewaking, ’t Is waari hier en daar zyn Ryks^yeldwachters gestationeerd, maar zoo die mannen, met hun op grooten afstand kenbafe* uniformen, ergens komen, dan gebeurt er natuurlyk niets. De groote en kleine straatjongens zorgen dan wel intyds hun biezen te pakken. In de groote gemeenten heeft men af en toe het politie-personeel uitgebreid, en niettemin is het toezicht er niet beter op geworden. Vooreerst is de inrichting van den dienst zeer machinaal. Elke agent krijgt zyn post of zyn route; op .dien post staat hy vaak als een lantaarnpaal, nu en dan tot tydpasseering een praatje makende met een bekende, of met belangstelling de eene of andere winkel-uitstalling bekykende, of hij marcheert met afgemeten tred zijn straatjes af; zelden komen hoogere ambte naren dan hij zich vergewissen of hij inder daad aan zijn opdracht voldoet, daar dezen met bureau-werkzaamheden zijn overladen en dus geen tyd overhouden voor persoonlijke contróle En dan, die agent met zyn van koperen knoopen blinkende uniform is een soort van optische telegraaf, die de over treders van wetten en verordeningen van verre waarschuwt dat zij hun plan eenige minuten moeten aanhouden, totdat hij voorby is. Daar komt een vrouwtje aan met haar emmertje vuil, welks inhoud zij voornemens is in de stadsgracht te depo- neeren. Zy kykt even rechts en links hoe toevallig, daar komt net een agent aan. Eventjes gewacht, de politieman stapt den hoek om, en klets! daar ligt de boel. Ginds ligt een hoop straatkeien, die men veiligheidshalve op den walkant heeft gedeponeerd om ze over een dag of wat te gebruiken. Bewaking is onnoodig. De jeugd speelt met de steenen en doet ze stuk voor stuk in de diepte verdwynen. Jongens, daar komt een agent aan. Weg zyn de knapen, om een paar minuten later hun arbeid met vernieuwden yver te hervatten. Wanneer men nu in elke gemeente had een klein getal ijverige, goed bezoldigde lieden, die ais gewone menschen gekleed gaan, ten einde in goval van noodzake lijkheid recht tot het maken van proces verbaal te bewyzen zouden zij hun aanstelling of eenig ander bewijsstuk by zich moeten hebben, die als het ware de bedrijvers van ongerechtigheden overvallen, dan zou er reeds veel zyn gewonnen. Die menschen behoefden dan niet met een stap van >kom ik er vandaag niet, dan toch zeker morgen”, hun voorgeschreven padje te loopen; men kon hun eenvoudig de bewaking van een bepaald stads- of dorpsgedeelte opdragen en hen binnen de grenzen der billijkheid ver- antwoordelyk stellen voor hetgeen er plaats heeft. Ook zou men dan geen moord l en brand moeten schreeuwen, wanneer zoo’n politieman een straatjongen eens met een klap door middel van zijn wandelstok toe gebracht, tot de orde riep. De bengels weten thans al te goed, dat hun «blyf van me lijf af’ volstrekt geen zinledige uit drukking is. Die wetenschap is gevaarlijk voor de openbare orde. Ook zou men, waar schade wordt toe gebracht, het beginsel van vergoeding zoo consequent mogelyk moeten toepassen. De meeste vernielers huizen daar, waar men vooronderstelt dat «niets te halen valt”. Dat zou dan maar eerst moeten blijken. Zoo ver als de fiscus gaat, om tot betaling van belastingen te noodzaken, mag, dunkt ons, ook de justitie gaan. .Als een huisvader weet, dat de schade die zyn lief zoontje veroorzaakte door het inwerpen van ruiten of gaslantaarns, verhaald kan worden des noods door openbaren verkoop van zijn inboedel, dan zal hy wel al het mogelijke doen om zijn waardigen nakomeling eenigen eerbied in te boezemen voor andermans eigendom. Eindelyk moet men een klein beetje rekening houden met den aard van den j door Hildebrand wel wat geïdealiseerden i Hollandschen jongen. Hij is nu eenmaal een liefhebber van guitenstukken, en ver- I geet weleens dat er een punt is waar de be- i tamelijkheid ophoudt. Dat men toch vooral’ c de gelegenheden wegneme die den dief i maken, en niet onbeheerd late wat bewa king vereischt. Minstens zestig percent van de zoogenaamde straatschenderijen danken haar ontstaan aan de slaperigheid der vol wassenen. Eenige dagen geleden was schr. dezes er nog getuige van niet te Schoon hoven. Tot het maken van een gasleiding was ergens de straat opgebroken, en de grond vry diep uitgegraven. De jongens vonden het erg aardig, elkander en casu quo ook de voorbijgangers, met taaie modderkluiten te werpen, weshalve in ’t middaguur een werkman daar geplaatst werd om op te passen. Maar die vriend vond het daar wat tochtig, ging in de luwte van een stal zijn pijpje staan rooken, en binnen weinige oogenblikken had het bombardement van omringende gevels een aanvang genomen. r in dit opzicht nog niet in en van de bijeenkomst der con- men dan ook nog niets. Zijn eens geworden, dan hebben de andere mis schien weer bezwaren. Do toestand in Soudan verbetert er in- tusschen niet op. Behalve Berber, dat reeds vroeger zich overgaf, heeft thans ook het garnizoen van Fascher zich overgegeven en o. a. 20.000 Remmington-geworen in handen van den Mahdi overgegeven. Vluch telingen uit Berber brachten het trouwens weinig betrouwbare bericht, dat Gordon in den laatsten tijd met gunstig gevolg uit vallen deed. De Engelsche regeering schijnt nu toch besloten eene expeditie tot zijn ontzet af te zenden. Dit zou echter, in verband met de bevaarbaarheid van den Nijl eerst in Juli kunnen geschieden, doch niettemin wordt, alles daarvoor reeds in gereedheid gebracht. O. a. zijn 12.000 kameelen aangekocht. Van uit Assouan zullen van de zijde van Egypte pogingen tot ontzet worden aangewend. Terwyl het Lagerhuis zich met do be handeling van het ontwerp kieswet bezig houdt en o. a. een amendement verwierp om die wet niet op Ierland van toepassing te doen zyn, werd op eene bijeenkomst van dames besloten, dat zij weigeren zouden belasting te betalen, zoolang haar ook geen kiesrecht ware verleend. Ook deze quaestie zal dus, nu de kieswet aan de orde is, wel weder op nieuw te berdo komen. Het voostel tot instelling van een afzonderlijk Ministerie voor Schotland is in 2o lezing aangenomen. Vóór het uiteengaan heeft de afgevaar digde Windthorst in den Pruisischen Land dag op nieuw een poging gedaan tot wij ziging van de bekende Meiwetten. Met 168 togen 116 stemmen verwierp de ver gadering echter het voorstel, nadat de re geering, hoewel verzoeningsgezind, er zich ten stelligste tegen verklaard had. De partijdag dor nationaal-liberalen heeft Zondag jl. te Berlijn plaats gehad. De ge nomen besluiten waren zeer gunstig voor de regeering. Ingenomenheid werd betuigd met de mautschappelijk-staatkundige her vormingen, door de regeering voorgedragen. (Verzekering van arbeiders tegen onge lukken.) In zekeren Rups, zadelmaker van beroep, meent men den schuldige gevonden te hebben aan don toeleg om het Niederwolds- gedenkteeken door middel van dynamiet in de lucht te doen vliegen. Het voorstel ter voorkoming jan dergelijko aanslagen is door den Dultscheii Byksdag bijna onveranderd aangenomen. De feesten ter viering van de meerder- jarigverklaring van den 16-jarigon Czare- witch zijn in Rusland in de beste orde afgeloopon. De Czaar en de Grootvorst troonopvolger vertoonden zich herhaaldelijk in open rijtuigen voor het volk. Prins Wil helm van Pruisen, oudste zoon van den I Kroonprins, woonde de feesten by.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1