1884. N°. 781. Zaterdag 31 Mei. «ES f Tol A 6. AREN. NDEN. IHTIN&, loven, i geopend. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 4M. IWS. BUITENLAND. Overzicht. WTM mi’l'IJ I 4ONING. (idige, inderdijk, Een suikerpraatje. BINNENLAND. 5 I lallen lzn.> Secretaris. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgever»- SGHOOHOÏflfSCHE CÜÜWT. an abonneere men iet intcn. Bandt Co. inlichtingen en irerlyden. ipitalen, uit te be- opaald aantaljaren. atvangen bij debe- raf bepaalden leef- jer invallend over- TWEEMAAL per it de belangrijkste op de voorvallen i deze maand ver- Buiten Amerika geen land waar het volk meer rechtstreeks deelneemt in de staats- 8CHE Maatschappij. on. Besl. van INo. 6. 'en: a en S. P. ten Holt Idiulst In- i Ongelukken. bruik, zijn te ver- Schoonhoven: verfwinkel zijn te Ite en gemaakte N en VERNISSEN. kleine winst kan clve franco en geeft jaranlie. RWAARDEN en in de Hoofdagent ierkerk a/d IJwel 1. VAN DAM te PERS te Krimpen te N.-Lekkerland, W. VAN WIN- A. DIAMANT MOLENAAR Cs. Prjjs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, uiterlgk tot Vrydags-namiddags. Alle binnenlandsohe Ad verten ti Sn waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts 3 maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt des Zaterdag-morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rjjk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. n Witte PLAATJES en Boekhandel van SN te Schoonhoven. en opnieuw wordt lastig gevallen over het voortbestaan van den drukkenden, onbil- lijken, voor den handel verderfelyken suiker- accyns, hij zal, gelijk zyn voprgangers, roepensAfschaffen, heel graag, maar wijs my een aequivalent.” Hetgeen beteekent in gewoon NederlandschWelke andere belasting zal ik er voor in de plaats geven, die het tekort dadelyk aanvult? in- vrij- H gestelde eu wateratand st verbonden; n; voorSpeor- m M Directe 9 Stoomboot. isopgaven. rine en Oliën, .inden. >kmaker. 'zn. rikanten. sr Gijp de longh. zetelfabrikanten. H. J. Koopman, ibriek. er Co. canten. beek Co. gers, enz. A. P. Schotel, irikanten, ratingen, Gebouwen, er Linden, agers. L, Vliegenthart. Ie loorten van emeel. Zwijndrecht. enaars. er 4 Co. jer. oogd. Brand, onz. J. J. B. J. Bouvy. iets. I. van Oldenborgh 4 Zonen- f 0,1». eraonen. -10, -w»-. ir evenredigheid. NDWIJK. Het geval is denkbaar dat iemand een heel dozyn redenen weet aan te voeren die hem aansporen tot het koopen van een nieuwe jas, terwijl er slechts één argument tegen in te brengen is, na melijk dat hjj geen geld heeft; en het valt niet moeielijk te gissen in welken zin dan besloten wordt, altijd indien de siemand” van wien we spreken een eerlijk man is. Op dezelfde manier is het heel gemak kelijk, eenige motieven aan te voeren die de afschaffing van den suikeraccijus zouden wettigen. Vooreerst, het is een accijns, en als zoodanig af te keuren. De heeren die de financiëele belangen der Staten moeten regelen, vinden misschien de heffing van accynsen een gemakkelijk belastingstelsel, omdat men zoo weinig moeite heeft met de inning; het geld komt vanzelf binnen. Nu eigenlyk is dat gemak niet bijzonder groot; er is altijd veel verleiding tot smok kelarij °P de grenzen en tot ontduiking dóór en overal elders; dat maakt de aan stelling van een groot getal ambtenaren en beambten noodig, waardoor de kosten van innig zeer hoog zijn of, om een alge meen gebruikelijker! term te bezigener veel aan maat en strijkstok blijft hangen. Voeg daarbij dat ze ongelijkmatig drukken en juist daar het meest waar het minst zou gevraagd moeten worden, op groote ge zinnen. Immers de suikerbelasting bedraagt 27 gulden op de 100 kilo, en nu is het toch zoo klaar als de dag dat, wie er een vrouw met een zestal spruiten op nahoudt, veel meer suiker noodig heeft, dus veel meer geld brengt in het laadje van den fiscus, dan iemand die als vrijgezel nooit bijzonder zware aanvallen doet op den sui kerpot zyner eerzame hospita, ofschoon beider inkomen misschien gelijk is. Dat is alzoo een belasting, die niet de minste rekening houdt met de draagkracht der ingezetenen en daardoor niet voldoet aan den allereersten eisch, waaraan een billijke heffing behoort te voldoen. Doch er is meer. Met het jaar 1890 zullen op Java de laatste suikercontracten zijn afgeloopen, zoodat. geen enkel onder nemer daar meer de bescherming van het gouvernement voor zijn industrie geniet. Maar dan heeft ook de particuliere of vrye suikerteelt niet slechts de plaats ingenomen van die volgens het cultuurstelsel, doch als alles goed gaat zal de eerste oneindig uit- gebreider geworden zijn dan de laatste. Daar echter de bloei van een industrie voor een groot deel afhangt van den meerderen aftrek van haar product, en het als een paal boven water staat, dat goedkoope suiker oneindig meer gebruikers zal hebben dan dure suiker, behoeft men niet veel redeneering te bezigen om den accijns aan te wyzen als een vijand zoowel van de productie van rietsuiker, in Indië als die van beetwortel- suiker in Nederland. Er komt nog bij, dat een massa suiker, in Indië bereid, niet in onze, maar in Engelsche havens wordt gelost, omdat daar de belemmering van den handel door de accynsheffing niet bestaat. Zoo gaat het altyd; de handel zoekt niet slechts de hooge prijzen, maar ook de vrije markten, om met geen tyd- en geldroovende forma liteiten te moeten worstelen. Zoodoende missen onze stoomvaartreederijen menig vrachtje, onze kooplui en makelaars menige gelegenheid om een duitje te verdienen, 1 alles ten genoege van den fiscus! Voor het overige zegt men, dat suiker een uitstekend voorwerp van heffing eener indirecte belasting is, als zijnde een artikel van weelde dat niettemin in groote hoe veelheid wordt gebruikt. Doch wie dat beweert, mag wel gewapend zijn op tegen spraak. Suiker is zeer stellig een nood- zakelyk voedingsmiddel, al kan men er ook te veel van gebruiken, net als van alle andere dingen,en al nuttigt men het somtijds 1 in den minst doelmatigen vorm. Dooreen- 1 genomen hebben wij het maximum van suikergebruik nog lang niet bereikt, en, 1 zonder ons nu juist te wagen op phijsiologisch terrein, kunnen we gerust zeggen dat de algemeene gezondheidstoestand bij een hoo- ger cijfer van suikerconsumptie bepaald ge- baat zou zijn. We zouden nog meer kunnen aanvoeren om de afschaffing van den suiker-accijns aan te bevelen. Slechts één reden pleit 1 er tegen. De zes en een half millioen guldendie hij jaarlyks opbrengt, kan de schatkist onmogelyk missen. En dat argument is afdoende, gelooven we. Alle andere zinken daarbij in het niet. Wel trachten we nog tegen te spar- telen, en vragen, of de afschaffing niet een zoo gunstigen invloed zou hebben op de cultuur, op de nijverheid, op den handel, 2 op de scheepvaart, dat de daardoor ver- 1 meerderde draagkracht der ingezetenen hier 1 en der Europeesche ondernemers, der in- landsche bevolking ginds, het opleggen van een andere belasting gemakkelijk zou maken, maar we voelen toch dat met dien éénen sabelslag de kracht der verdediging ge broken is. En we moeten erkennen, wie van ons ooit Minister van Financiën wordt,, i Onze tegenwoordige Minister van Finan ciën is een suiker-specialiteit. Als men begrijpt, dat het vinden van den juisten weg, om het bedrag der belasting billijk te bepaleneen verschrikkelijk moeie- lijk ding isbijna net zoo moeielijk als het vinden van de eeuwigdurende beweging, dan zal men tevens gevoelen wat het inheeft, op dat gebied ajs een deskundige by uitne mendheid bekend te staan. De suiker komt uit Indië, ruw, in ver schillende kleurenen onderscheiden graden van zuiverheid om in de raffinaderijen voor den handel in ’t klein en de consumptie geschikt gemaakt te worden. Ook het pro duct der beetwortelsuikerfabrieken wordt daar nader verwerkt. Nu gaat het niet aan, om van alle suiker die aangebracht of uit de bieten getrokken is hetzelfde bedrag aan accijns te heffen, ofschoon datzelfde stelsel indertijd door de Rereering werd toegepast in haar voorstel tot invoering van tabaks belasting, waarin de fijnste merken over dezelfde kam werden geschoren als de kwa- lykriekendste producten. Er zijn echter voorstanders van de zoogenaamde uniforme heffingtot hun getal behoort de Minister niet. Er zal namelijk, eerlang, door de Tweede Kamer in behandeling worden genomen, een voorstel om den suiker-accijns op een anderen grondslag te plaatsen dan den tegenwoordi- gen. Het spreekt van zelf, dat bij die ge legenheid de verschillende stelselsdie voor toepassing in aanmerking komen, nauw- keuring worden bekeken, zoowel het tegenwoordige, dat niet blijkt te voldoen, als het door den Minister voorgestelde, die daarvan billyker verdeeling en verhooging van de opbrengst verwacht. Het thans gevolgde is het klassen-stelsel, anders gezegd Mrage. Het gehalte, waar naar bij den invoer uit de koloniën of by den uitslag uit de beetwortelsuikerfabrieken de accyns wordt geregeld, wordt bepaald door de kleur. Dat is te zeggen: er zyn een zeker aantal standaard-kleuren, die als monsters dienst doen, en de grenzen der klassen aangeven. Doch nu deed zich het geval voor, dat de lui hun suiker, alvorens die voor den accyns aan te geven, eenvoudig wat don kerder kleurden. Daardoor werden zy voor een lagere klasse aangeslagen, en de schat kist leed er schade door. Wie er het voordeel van trok, is lichtelijk na te gaan zeker niet het suiker-consumeerend publiek. Er is dan ook reeds door de onlangs aan genomen voordracht tot voorloopige regeling van den suiker-accyns bepaald, dat het tekort, op die wyze ontstaan, door de raffinadeurs moet worden aangevuld in den vorm van bijslag, voor de suiker die binnen een bij dezelfde wet aangegeven termijn aanwezig is. By de definitive regeling stelt de Mi nister voor, het gehalte langs scheikun digen weg te doen bepalen. Dat kunstje heet saccharimetrie; zuiver vertaald: be paling van suikergehalte. Er wordt dan een monster getrokken, na zorgvuldige ver menging van den inhoud van den baal waaruit dat geschiedt, en aan het Rijks- laboratorium zal dan worden uitgemaakt hoeveel accyns er op te betalen valt, waarby echter eenige reductie zal plaats hebben, vooreerst om te voorzien in het verlies van grondstof bij de fabricatie, ten tweede, om den raffinadeurs het vel niet geheel en al over de ooren te halen. Wordt geraffineerde suiker uitgevoerd, dan heeft terugbetaling van reeds voldanen accijns plaats, we zullen hier niet uit eenzetten, op welke wijze die verrekening geschiedt, doch ons bepalen tot de mede- deeling dat er nog een vierde systeem van heffing is; namelyk alleen van de in de raffinaderij geproduceerde en niet voor den uitvoer bestemde suiker. Dat noemt men exercise. Maar dan zou men noodig hebben een half leger van Commiezen, die zorgvuldig waakten tegen elke poging tot ontduiking, en zeil zich nooit rijksdaalders op de oogen lieten plaatsen; ook zou de fabricatie zelve veel meer onder contróle der regeering moeten staan. Alles byeen genomen, gelooven we dat de Volksvertegenwoordiging niets beters kan doen, dan zich met het denkbeeld der Regeering te vereenigen. Het is evenwel niet om zulks uiteen te zetten, dat we ons ssuikerpraatje” gaven wel om onzen lezers voor zooverre zy nog niet over deze quaestie nagedacht hebben, althans een paar hoofdtrekken te schetsen van haar beeld. zaken dan Engeland. Elke gebeurtenis van eenig belang, elk wetsontwerp van eenig gewicht geeft aanleiding tot het organi- seeren van volks- of kiezenbijeenkomsten, waar meermalen Ministers en parlements leden het woord voeren. Aan de thans in behandeling zijnde kies wet en aan de ingediende wet tot hervor ming van het Londensohe gemeentebestuur was reeds menige bijeenkomst gewijd en de zaken voor Egypte hebben ook al me- nigen redenaar stof tot spreken gegeven. De Minister Dilke hield dezer dagen te Londen weder een pleidooi ten gunste der hervorming van Londensch beetuur en te Bradford kwamen 15.000 personen bijeen om de tot standkoming der kieswet te be vorderen. De voornaamste aanvallen tegen laatstgenoemd ontwerp zijn tot dusverre zegevierend afgeslagen. Een voorstel der oppositie om de regeling der kiesbevoegd heid te verbinden aan de regeling der ver deeling van de kiesdistricten, werd verworpen en daardoor de regeering een votum van vertrouwen in deze geschonken. De handel te Manchester telt ook mannen die iets durven. Nauwelijks was daar het bericht bekend, dat eene commissie uit het Hoogerhuis het plan betreffende het kanaal van Manchester zou aanbevelen, mits de on dernemers een kapitaal van 5 millioen pond sterling zouden bijeenbrengen, of eene in schrijving werd geopend met het gevolg, dat binnen 3 uren het kapitaal bijeen was. Een navolgingswaardig voorbeeld voor hen die liever in onbekende, soms waardelooze fondsen dobbelen, dan een levensvatbare onderneming door hun kapitaal mogelijk te maken. Eindelijk zouden, mag men de Pall Mall Gazette gelooven, Engeland en Frankrijk het eens zijn geworden omtrent de voor waarden, waaronder laatstgenoemde staat aan de conferentie over de Egyptische aan gelegenheden wil deelnemen. Engeland zou de verplichting Op zi<rtr"HwBi»n ontrol ming van Egypte binnen twee jaren, ter wijl eene internationale commissie zou wor den ingesteld ter behandeling en contro- leering der finantieele aangelegenheden van Egypte. Daarover geïnterpelleerd, beves tigde de regeering het gerucht niet, doch sprak het evenmin tegen. Met de expeditie tot ontzet van Khartoum wordt voortgang gemaakt. Generaal Wol seley, die reeds meermalen dorgelijke ge waagde en gevaarvolle tochten organiseerde, zal met de leiding er van belast worden. De vijand zal tegelijkertijd van de land- en rivierzijde bestookt worden. Intusschen moet de gouverneur van Dongola een nog al belangrijke nederlaag aan de opstan delingen hebben toegebracht, zoodat het voor de Engelschen misschien wel zaak kon worden reeds vroeger dan tegen de herfst de handen uit de mouw te steken. De Fransche regeering heeft haar be kende plan tot grondwetsherziening inge diend onder toejuiching der meerderheid, doch onder teekenen van afkeuring der rooden. Deze hebben dezer dagen nog weer eens eene communistische demonstratie gehouden bij het graf hunner gevallen broeders op het kerkhof te Père la Chaise. Zij bleken echter te veel eerbied te hebben voor de politie, die in grooten getale aan wezig was, om tot dadelijkheden over te gaan. Zij stelden zich tevreden met het houden van toespraken en het uiten van kreten als Leve de commune, Leve de revolutie en dergelijke. De eerste (provinciale) verkiezingen, die in België hebben plaats gehad onder de nieuwe wet, die behalve zeker fortuin ook een minimum ontwikkeling van de kiezers eischt, hebben, tot groote teleurstelling der liberalen, die zich, voor hnnne partij, veel goeds van de wet hadden voorgesteld, een beduidend aantal zetels in handen der tegen partij doen overgaan. In Antwerpen alleen bedroeg het verlies 26. De oostelijke provinciën van Spanje wor den door overstroomingen geteisterd. Be halve verlies en beschadiging van have en goed zijn ook menschenlevens te betreuren. De Transvaalsche Boeren moeten den 21 en dezer een zoon van den beruchten gewezen Koning van Zululand, Getawayo, tot diens opvolger gekroond hebben. Door Z. M. is benoemd tot No taris binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaats de gemeente Lopik, N. F. Cambier Van Nooten, candidaat-notaris aldaar. Z. M. heeft benoemd tot raads heer in het gerechtshof te Amsterdam Mr. R. Van 'de Werk, substituut-officier bij de rechtbank te Rotterdam. Door de benoeming van den heer Mr. R. Van de Werk, lid der Tweede Kamer voor het district Zevenbergen, tot Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam, zal eerlang eon verkiezing voor de Kamer in genoemd district moeten plaats hebben. Tot schout van den polder Kralingen is herbenoemd de heer A. Cankrien, en tot heemraad van dien polder, in de plaats van wylen den heer P. Van Vliet, de heer H. W. Wachter. Aan het Departement van Wa terstaat Handel en Nijverheidte ’s Hage, werd Woensdag o. a. aan besteed Het leggen van een dam In den beneden- mond van het Havelingerdiepop den rech teroever der Boven-Merwedeonder de ge meente Hardingsveld, provincie Zuid-Hol land. Minste inschrijver de heer H. Dub beldam te Gorinchem, voor f9199. Het uitvoeren van graaf- en baggerwerk tot verruiming van de Dordtsche Kil, langs den rechteroever der rivier, en het verdedi gen van dien oever tusschen de kilometer- raaien 124 en 126, onder de gemeente ’s Gravendeel, behoorende tot de werken der Dordtsche waterwegen. Minste inschrijver de heer A. Volker Lzn. te Sliedrecht, voor f31.500. Het verdiepen van het groot scheepvaart- water in het boveneind van het Scheur boven de Vergulde Hand, voor de verbete ring van den waterweg langs Rotterdam naar zee. (Raming f154.000.) Minste in schrijver de heer M. C. De Jong P.Azn. te Sliedrecht, voor f140.900. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, werd 28 dezer door den toezienden chef der garnizoensbakkerij te Utrecht, ten behoeve dier inrichting aan besteed de levering van 200 heet, roode tarwe van 80 kilogr. per heet., 600 heet, witte tarwe van 80 kilogr. per heet., waar van de voorloopige toewyzing is toegekend aan den heer M. De Gier te Gorinchem voor de respectievelijke inschrijvingsprijzen van f8,80 en f8,07 de hectoliter. Ten behoeve der garnizoens- bakkerij te Deventer werd aldaar Dinsdag aanbesteed de levering van 300 heet, witte en 100 heet, roode tarwe. De minste in schrijver was voor de witte tarwe de heer M. De Gier te Gorinchem a f 8,24 per heet, wegende 80 kilo. Maandag werd te Grave aan besteed de levering van granen voor de garuÏMoaebalcIrorij•rnaunio iuouiirlJrOT voor witte tarwe de heer M. De Gier, te Gorinchem, voor f 10,18 per HL. Bij de plaats gehad hebbende aanbesteding van het onderhoud der haven dammen in Cromstrijen, voor den tijd van twaalf jaren, waren ingekomen 14 biljetten. De laagste inschrijver was de heer C. I Roskam, te Sliedrecht, voor de som van f 1596 per jaar. Wegens het overlijden van den molenaar Van Rijswijk en de nood zakelijke vernieuwing van den molen heeft het bestuur van den Oukoopschen polder aan dat van den polder Stein gevraagd op welke voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van de in Stein gestichte water machine tot afvoering van hun overtollig water. —De groote militaire manoeuvres zullen, naar men verneemt, in het laatst van Augustus of begin van September onder Eede, Wageningende Grebbe, Reenen, Veenendaal, Amerongen, Loersum on Doorn, uitsluitend door cavalerie en artillerie plaats hebben terwijl zij hoogstwaarschijnlijk een twaalftal dagen zullen duren. Naar men verneemt, zullen dezen zomer krijgsverrichtingen tegen het fort te Asperen plaats hebben. Daarvoor zullen te Geldermalsen en in andere plaatsen langs de Linge militairen ingekwartierd worden. Op de Maandag te Utrecht ge houden Pinkster-paardenmarkt stonden 833 paarden en veulens aan de lijn. De paarden golden van f 500 tot f 800de veulens van f120 tot f300; ponney’s van f 90 tot f 180. De handel was tamelijk. Er waren veel bin nen- en buitenlandsche kooplieden opge komen. Uit de Tielerwaard schryft men dat de vette lammeren tegen hooge prjjzen door Engeland worden opgekocht. Men besteedt f 15 tot f 17. Het gewas der kersen is middelmattig. De verpachtingen nemen een aanvang. Uit goede bron verneemt men dat de Synodale commissie der Ned. Herv. kerk besloten heeft aan de kerkeraden dier 1 gemeente eene uitnoodiging te richten om 1 op den Zondag vóór of volgende op den 1 lOden Juli a. b., zijnde den sterfdag van Willem den Zwijger, den Prins te herden ken in de openbare godsdienstoefeningen. Binnen eenigo dagen zal ver- 1 schijnen een plaatwerk, getiteld: Een Lau- 1 werkrans op des Zwijgers graf, door W. J. Hofdijk, met een gedicht van B. Ter Haar Bz., 1 op muziek gebracht door Richard Hol. 1 Naast toepasselijke initialen en vignetten, speciaal voor deze gelegenheid geteekend, J zal de uitgave onder meer bevatten een i tot heden ongereproduceerd portret van Prins Willem op twintig-jarigen leeftijd; I een door hem aan zijn broeder Johan ge- 1 richten briefreproducties van eene aquarel 1 van Bosboom, van schilderijen van Kruse- man, Cornelia Visscher e. a.en van oude teekeningen en gravures, op het leven des 1 Prinsen betrekking hebbende. 1 Het werk, op zwaar chromopapier ge drukt, met een artistiek geteekenden omslag, 1 zal niettegenstaande do groote kosten, aan 5 deze uitgave verbonden, slechts f 1,90 kosten. De Regeering heeft bericht ontvangen, dat op 2 Mei 1885, onder het beschermheerschap van Z. M. den Koning - der Belgen, te Antwerpen eene internationale tentoonstelling van voortbrengselen van nij- verheid, landbouw enk. zal geopend worden. Deze tentoonstelling omvat de volgende vijf hoofdafdeelingenI. Onderwijs. Vrjje kunsten. Huisraad en toebehooren. Geweven stoffen. Kleedingstnkken. II. Nijverheid. i III. Scheepvaart en reddingwezen. Vis- scherjj en vischteelt. In- en uitvoerhandel. IV. Electriciteit. V. Landbouw. Tuinbouw. Bjjzondere wedstrijden. Aanvragen om plaatsruimte moeten vóór Juli 1884 zijn ingekomen bij het comité van uitvoering, 80 Avenue des arts te Antwerpen. Men verneemt, dat Z. M. de Koning in het volgende jaar tijdens de tentoonstelling een bezoek zal brengen aan Antwerpen. Voor den Hoogen Raad kwam Maandag o. a. in behandeling een beroep van W. J., arbeider te Gouda, tegen een arrest van het Hof te ’sHage, bevestigende een vonnis der Rechtbank te Rotterdamwaarbij hij is veroordeeld tot 1 jaar celstraf, ter zake van diefstal van kippenna verbre king van de sluitii^gen van het hok en de schuur, waarin die,hpeston zich bevonden. De Adv.-gen. Mr. Pons concludeerde tot ver werping der voorziening. Uitspraak 3 Juni. In de zitting der Arr. Recht bank te Rotterdam van Dinsdag-morgen stond terecht: J. Van C-, 24 jaar, arbeider te Krimpen a/d IJsel, wegens geweldpleging tegen een bedienend beambte en verwonding. In den avond van den 14 April jl. bevond beklaagde zich met andere bezoekers in de herberg van H. B. te Krimpen a/d IJsel, toen de aldaar gestationeerde veldwachter hun aan zegde dat de herberg moest ontruimd worden, waaraan allen voldeden. Ben nngemv blik daarna Kwam beklaagde op den vela^S wachter toe, bracht hem moedwillig eenige slagen toe, en wierp hem tegen den grond. Ook zekere W. J. S., die hem aanmaande naar huis te gaan, moest dit misgelden, en ontving twee sneden over het aangezicht. Beklaagde gaf voor, niets van het voor gevallene te wetendaar hjj beschonken was. Het O. M. eischte zijne veroordeeling tot eene maand celstraf en f8 boete subs, een dag celstraf. Daarna nam in de bank der beschuldigden plaats een 14-jarige knaap, C. De B., wo nende te Lopik. Deze knaap, die zich reeds meermalen aan oneer! ijk heden had schuldig gemaakt, bekende, onder een vloed van tranen, op den 2en April jl. uit eene kist toebehoorende aan den bij zynen vader in- wonenden knecht W. v. M., na die met een sleutel te hebben geopend, een bankbiljet van f25 en een muntbiljet van f10 te hebben weggenomen en zich te hefiben toe geëigend, en een gedeelte daarvan te hebben besteed aan het aankoopen van verschillende snuisterijen. Het O. M. zyn requisitoir nemende, meende dat de knaap met oordeel des onder- soheids had gehandeld, en eischte zijne ver oordeeling tot een jaar gevangenisstraf. De verdedigerMr. A. J. Bikhoopte dat de rechtbank ruimschoots gebruik mocht maken van de haar bij art 66 van het Wetboek van Strafrecht verleende bevoegdheid en beklaag de aan zjjne nabestaanden zou terug geven. In genoemde zaken zal de rechtbank a. s. Zaterdag uitspraak doen. Voor het examen van essayeur, hetwelk deze week aan ’s Rijks munt te Utrecht zou gehouden worden, heeft zich geen enkele candidaat aangemeld. Dat de overkant van den IJsel (het zoogenaamde jaagpad) tegenover Haastrecht door de daarstelling van de stoomtram een geheel ander aanzien zou krijgen is bewaarheid geworden. In het laatst van 1883 verrees aldaar een prachtig ingericht koffiehuis; nu weder aan de andere zijde van de veerlaan eene flinke bleekerij en handwasscherij. Het is te hopen dat den eigenaar, den heer T. J. Van Dort, spoedig zooveel werk zal verschaft worden, dat het blijken zal dat zijne handwasscherij" niet voldoende zal zyn en in eene stoom- wasscherjj moet herschapen worden. De Maatschappij „Een natio naal Belang”, die zich ten doel stelt het beplanten met vruchtboomen enz. en ’t daar door productief maken van gronden (bermen) langs de spoorwegen, heeft te Utrecht haar algemeene vergadering gehouden, waarin het jaarlijksch verslag werd uitgebracht. Hieruit blijkt, dat de maatschappij thans in het bezit is van ongeveer het navolgend getal boomen14994 pruimeboomen, 1580 pereboomen, 8364 appelboomen, 5260 dwerg- appel- en pereboomen, 4800 frambozeboo- men, 3660 kruisbesseboomen, 14000 zwarto besseboomen, 9000 roode kerseboomen en 300 hazelnootboomen benevens 15 hectaren grond. De uitgaven bedroegen in het ge heel f33.130,42. Door de pokken werden ver leden week aangetast te Leiden 12, te Zoeter woudo één, en te Aarlanderveen óén persoon.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1