Co., mpmakers. N°. 784. Zaterdag 21 Juni. idziekten ‘sle Bieren, erdam. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht oonhoven. TAN *iGEN. NK, TMIIM’I’I.I 1t: I Co., lijt is aardeeren 9 grootste mogelijk chteri', in lie is, en i zijn. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. De „Nisero”-zaak. SCHOOÏÏHOVENSCHE COÜRANT illitonstraat 2. q rente van 3 pCt. a en conditie der dit Blad i. te ff, Schoenhoven. S. W. N. VAN NOOTEN ra Schoonhoven, Uitgewn. tlgefourneerd.) J. P. Portielje. 12. HERVERZÏKE- UK INGAANDK B S47', het incaseeeren s onder- lelf be- ÉRARD, b te Berlijn, ■en. taald door i. J. QÜANJER. oudheid. ng te NIOE. IIiIscIh' Ingelukken. EVIinr aarde het l.v.‘ spoedig ken, koi in l NAARS. KEN jEN voorwaarden. ▼an J. ▼an F. ens of bij gedeel- n Toezigt, ND AAL, Notaris. Uer ’s Hage. DELOO8. et belang rijsver- l worden, mogelijk ■oorzaakt. gesteld. De Kroonprins is president, Von Bismarck vice-president, terwjjl onder de le den 41 ambtenaren (burgerlijke en militaire) 3 geleerden, 6 geestelijken, 10 landbouwers en 6 industridelen gevonden worden. Te St. Petersburg werd Zondag jl. het huwelijk voltrokken tussohen Grootvorst Sergius van Rusland en Prinses Elisabeth van Hessen. De plechtigheid werd o. a. door den Koning en de Koningin van Grie kenland bijgewoond. Te Xeres, in Spanje, ,werd aan 7 leden der beruchte moordenaarsbende „de zwarte hand” het doodvonnis voltrokken. Deze Courant wordt des Zaierdag-morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,70. Franco per post door het geheele rjjk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. •om in de heeft be de naai- le han- spaart èn vorden. Spóts der hte Sin- l is, niet ten, maar en voor Onze hoogste ste We- i h o o g- Staat het bij ons vast, dat Engelsche handelingen de >Nisero”-zaak verwikkeld hebben, nog onwankelbaarder is onze over tuiging, dat tot eiken prijs hel af wy zend gevoelen van onzen gezant te Londen, Graaf van Bylandt, betreffende het bemiddelings voorstel, gehandhaafd moet worden. Al de redenen die lord Granville aanvoert om het als zeer aannemelyk te schetsen, zyn ge- Het in het jongste overzicht medege deelde, dat de laatste verkiezingen voor de Kamer in België, evenals do onlangs plaats gehad hebbende provinciale, Daar het ca- paciteitsbeginsel hadden plaats gehad, be rust op eene dwaling. Dat beginsel toch geldt niet bij de verkiezingen voor de Kamer. Tussohen beide verkiezingen is dus alleen in zooverre verband te zoeken, dat de voor do olerioalen zoo gunstige uitslag der pro vinciale verkiezingen hot zjjne heeft bijge dragen aan de overwinning bij de stembus voor de Kamer. Maar de eensgezindheid onder de antiliberalen heeft ook niet langer geduurd dan tot de opening der stembus. De thans bovendrijvende partij heeft even goed, doch in veel grooter getale, hare enfant» terrible» als de liberalen en reeds de keuze van het eerste Kabinet heeft, in verband hiermede, heel wet voeten in de gehad. Aan de uiterste richting, die t liefst het werk der laatste jaren zoo mogelijk zou wenschen af te bre- u, Kon natuurlijk het roer van Staat niet handen worden gegeven, doch de meer gouvemementeele richting, aan wier hoofd Malou staat, had met de aanspraken van genen rekening te houden. En zoo ont stond onder aanvoering van genoemden staatsman eene regeering, wier wachtwoord „remmen” is. Het afzonderlijk departement voor onderwijs is vervallen. Engeland en Frankrijk zijn thans eindelijk tot overeenstemming gekomen, wat betreft de regeling der Egyptische zaken; de re geling heeft hoofdzakelijk betrekking op den duur der bezetting en het toezicht der finantieele commissie. Over die punten worden nu de overige groote Mogendheden mede geraadpleegd. Onder al dat beraad slagen en raadplegen gaat de Mahdi steeds voort mot in Soudan huis te houden. Aan den val van Berber valt niet meer te twij felen. Het garnizoen werd bijna geheel ver moord. Het bedreigde Dongola zal vermoede- Ijjk, voor dat de troepen van den Mahdi de stad bereiken, de plaats verlaten. Er worden maatregelen genomen hunnen aftocht te dek ken. Kouing Jan van Abessinië verklaarde zich bereid met een leger van 30.000 Kassala te ontzetten. Wat Gordon betreft blijkt uit een officieel stuk, door de regeering openbaar gemaakt, dat hij gemachtigd is, het koste wat het kost, Khartoum hoe eer hoe beter te verlaten met die hem getrouw bleven. De regeering gaf hem onbeperkte volmacht ten aanzien der noodige gelden, ’t Is nu maar de vraag of Gorden zich met het plan van den terugtocht zal kunnen vereenigen en of geld alleen hem daartoe in staat zal stellen. Met 271 tegen 135 stemmen heeft het Engelsche Lagerhuis de vrouwen van hot kiesrecht uitgesloten; de regeering had er een NB. Kabinets-quaestio van gemaakt. Het drijven der oppositie heeft de regee ring er toe gedwongen eene rechtsvervol ging in te stellen togen Bradlaugh, wegens het onbevoegd zitting nemen in het Huis. Wordt hij veroordeeld, dan zou hij niet minder dan 100.000 p. St. aan boete te betalen hebben. Het beginsel der wet op de recruteering, do driejarige diensttijd, is door de Fransche Kamer na langen en hevigen strijd aan genomen. De Minister van Oorlog, gene raal Campenon, verdedigde de voordracht met warmte en wilde van geen transigeeren weten. Vier millioen mark subsidie vraagt de Dultsche regeering voor eenige jaren ton behoeve van poststoombootlijnen op Azië. Hoewel de postmeester-generaal en de kanse lier beide met klem de wensohehjkheid der subsidie betoogden, ook ten einde Duitsch- lands invloed naar buiten te verhoogen, besloot de Rijksdag de voordracht in ban den dor begrotingscommissie te stellen, 't goen als geen gunstig toeken wordt be schouwd. De beraadslagingen betreffende do wot tot verzekering van arbeiders tegen ongelukken vorderen goed. Velo afgevaar digden zouden den maatregel meer algemeen, tot alle arbeiders zonder onderscheid won- sohon uitgebreid te zien, De nieuwe Pruisische Staatsraad is in- In de aanstaande zomerver gadering der Prov. Staten van Zuid-Hol land zal o. a. in behandeling komen een adres van het gemeentebestuur van Schoon hoven, om tegemoetkoming uit de Provin ciale fondsen in het door die gemeente toegezegd subsidie ten behoeve van den aanleg en exploitatie eener tramlijn tus- schen Gouda en Schoonhoven, waaromtrent Gedep. Staten eene afwjjzende beschikking voorstellen. In eene op Zaterdag in den Doelen te Gorinohem gehouden vereenigde vergadering van het Waterschap van de Linge-Uitwatering, werd de rekening over 1883 vastgesteld tot een bedrag: in ont vang van f 67663,87, in uitgaaf van f 38690,03}, en dus met een slot van f28978,83}. Aan het Departement van Wa terstaat, Handel en Nijverheid te ’sHage werd Woensdag o.a. aanbesteed: Het bouwen van twee wachterswoningen aan de Ottersluisonder de gemeente Slie- dreoht, behoorende tot de werken der Mer- wede en Killen in de provincie Zuid-Holland. Minste inschrijver de heer G. Dykstra te Werkendamvoor f6673. Het maken van gebouwen en inrichtingen op de stations West woudHoogkarspel en Bovenkarspel en van twaalf waohterswonin- gen ten behoeve van den spoorweg Hoorn— Enkhuizon. (Raming f237.980.) Minste inschrijver de heer Ph. Verbruggen te Wad- dingsveen voor f218.800. Bij de aanbesteding, 16 dezer te Amsterdam door het Departement van Koloniën gehoudenwas voor vlashennep en touwwerk minste inschrjjver de Goudsche machinale garenspinnerij te Goudaen wel voor f604. De commissie uit het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht, iu bijzijn van den provincialen ingenieur en den rentmeester der memoriegoederen, heeft Zaterdag aan het locaal van het provinciaal bestuur aanbesteed de uitvoering van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de me moriegoederen te Montfoort. Minste in schrijver was de heer J. Vermeer te Heken dorp voor f 1594. Verder hadden inge schreven J. v. d. Poll te Montfoort voor f 1823; J. v. d. Poll, id. voor f 1770; H. De Goedere te Linschoten voor f 2099 J. Smit te Utrecht voor f 1693 en J. Pras te Montfoort voor f 1710. Bij de aanbesteding Bij de aanbesteding te Delft, ten behoeve der artillerie stagW- en con- structie-magazynen is het minst ingeschre ven voor 600.000 KG. fijne Rhoersche steen kolen (smeekolen)door den heer F. J. Mijn- lieff Wz, te Krimpen a/d Lek, k f5,39 per 100 KG. Door het bestuur van het waterschap Willeskop c.a. is op Woensdag 11 Juni de gewone jaarlijksche grasverpachting gehouden, welke heeft opgebracht de som van f 234de Ruigkade alleen bracht f 100 op. Deze verpachting bedroeg het voorgaande jaar eene som van f 187. Nadat reeds enkele dagen te voren de algemeens tevredenheid met de be noeming van den heer P. Peereboom tot Bur gemeester der stad Bolsward zich o. a. had geopenbaard door eene hem gebrachte sere nade door de muziek der schutterijheeft Vrydag-avond de installatie plaats gehad in den raad en aanvaardde hij syne benoeming met eene aanspraak, die een zeer gunstigen indruk maakte. Daarna hield hij receptie op de raadzaal en kwamen de verschillende rijks- en stedelijke ambtenaren en tal van commissiën hem hun hulde brengen. De harddraverij door paarden van Zessen klaar (onder den man gereden), uitgeschreven door de afdeeling Rotterdam, Schiedam en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, en Dinsdag te Rotterdam achter den Noordersingel ge houden, werd met uitnemend goeden uitslag bekroond. Er waren 19 paarden ingeschreven en wel: „Victoria”, van 0. Oudijk te Wad- dingsveon; „Snijboon”, van W. H. J. Brom te Utrecht; „Willem Drie", van J. Koster te Beemster; „Viorno II”, van G. Baren- dregt, te Barendrecht; „Kampioen”, van L. Klugt to Rjjswyk; Apollovan A. H. Jnrgous te Osch; „Leuke”, van Oosthoek, to Charlois; Vitesse”, van A. Van Aar denne, te Voorburg; „Innocent”, Roele, te Buiksloot; „De Prins”, fAARDEN en de Hoofdagent kerk a/d IJseel VAN DAM te RS te Krimpen N.-Lekkerland V. VAN WIN- A. DIAMANT OLENAAR Cs. Prfls der AdvertentUn: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Intending franco, uiterlijk tot Vr^dags-namiddags. Alle binnenlandsohe Advertentiön waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts 3 maal in rekening gebracht. zijn steenkolen niet deugen. Om andere zocht. In het tractaal van 1871 waar- te krygen, zal hy maar gaan naar Oleh-leh. borgden we onbelemmerde»! handel, ’t is ’tls waar, zyn eigen landslui, met veel 1 grooter voorraad, wonen heel dichtbij, en ieder ander zou natuurlyk zyn eigen kolen station hebben opgezocht, maar kapitein Woodhouse, verkoos nu eenmaal naar Oleh-leh te gaan. Ge moet niet denken dat hy contrabande aan boord had, wapens en krijgsbehoeften voor de oorlogspartij in Atjeh, die misschien op een gegeven punt, de blokkade was toen zoo scherp niet als op ditoogenblik, afgehaald zouden worden. Volstrekt niet. Woodhouse heeft een be- eedigde verklaring gegeven van het tegen deel bovendien zyn de reeders van de sNisero” achtenswaardige menschen, verre verheven boven elke verderging, alzoo kunt ge zelf de gevolgtrekking maken. Hoe dwaas kan toch zoo’n kapitein op een vreemde kust terecht komen, als zyn steen kolen niet deugen! Wacht, denkt de radja van Tenom, op het vernemen van de tijding dat op de kust, op geringen afstand van zyn verblijf plaats Simpang Olim, een Engelsch schip gestrand is, afkomstig van Penangmet die lui van Penang heb ik nog een appeltje te schillen. Daar woont een Chinees die me de peper niet wil betalen die hy eerlyk van mij gekocht heeft; laat ons zien of we nu geen middel weten om dien man te dwingen. Weldra bereikt zoowel den gouverneur van Atjeh als dien van de Straits, dat de radja van Tenom, met wien we aldikwyls moeielykheden gehad hadden, de bemanning van de gestrande >Nisero” gevangenhoudt. Op het verzoek, hen vry te laten, ant woordt hij dat hij eerst het geld moet hebben dat de Chinees Tem po hem schuldig is. Onze gouverneur neemt maat regelen om hem te voldoen, ten einde zoo gauw mogelijk die menschen in vryheid te krijgen. Hadde de gouverneur der Straits de geheele geschiedenis aan ons overgelaten, waarschijnlijk zou het doel spoedig bereikt zyn geweest. Maar ongelukkig wildèn de Engelschen eens laten zien dat zij er ook waren, en op de reede van Atjeh verscheen, quasi om de gevangenen na hun invrijheid stelling in ontvangst te nemen, het oorlogs- stoomschip zPegasus”, kapitein Bickford. Daarmee was de zaak geheel bedorven. Want, ofschoon we ons volstrekt niet te beklagen hebben noch over de houding van Bickford en den bij hem aan boord zjjnden Britschen consul te Oleh-leh, den heer Kennedy, die van verlof naar Penang thans naar zyn standplaats terugkeerde, en gaarne erkennende, dat ook de gouverneur der Straits, Sir Frederick Weid, zich steeds vriendschappelijk en welwillend heeft be toond, de komst van de vPegasus” was de tweede fout, evenals de stranding van de zNisero” de eerste geweest is. Immers, voor den radja van Tenom werd het nu duidelyk, dat het bestuur der Straits Settlements en dien ten gevolge ook de Britsche Regeering, bijzonder veel gewicht hechtte aan de bevrijding der gevangenen, en hy meende de kans te moeten wagen, Engelands steun te ondervinden by het stellen van de ónmogelijkste eischen. Hij, radja, was meester van den toestanddoor zijn schelmstuk had hij ons als het ware een mes op de keel gezet. Van dat oogenbiik wisselen en stijgen zyn eischen by elke poging tot onderhandeling, en toen, na de mislukte expeditie van Januari, besloten werd dat gedeelte der kust streng te blok- keeren, kwam de eisch tot volledige onbe perkte handelsvrijheid, onder waarborg van Engeland; ja, later nog is meermalen door hem het verlangen te kennen ge geven, dat Engeland Tenom in bezit zou nemen! Een der hoofd-acteurs in het drama, kapitein Woodhouse, vervulde juist niet de mooie rol. Als hy er op gesteld is, dat later zyn naam in één adem wordt genoemd met dien van Regulus, Beiling en Hambroek, moet hy nog erg veranderen. Door den radja naar Oleh-leh bij consul Kennedy gezonden als onderhandelaar, ondgr belofte van terugkeer, de radja zou anders de heele bemanning vermoorden blyft hij stilletjes weg; de consul belette hem terug te gaan en meldde dit aan den radjaziet, toen we dal lazen in de rede voering van onzen Minister van Koloniën (Tweede-Kamerzitting van Maandag 9 Juni,) toen hadden we inderdaad moeite om niet aan coinediespel te denken, want hoe zou óf Woodhouse, óf Kennedy de verantwoor delijkheid hebben op zich geladen van misschien aanleiding te geven tot de ver moording der bemanning, als zij niet voorat hdtiden geweten, dat de radja zijn bedreiging toch niet zou volvoeren? zocht. In het tractaal van 1871 waar; doch ieder weet, dat oorlogstoe standen vanzelf dien waarborg tijdelyk buiten werking stellen. De strijd tegen de Atjehsche hoofden duurt de Engelsch- man behoeft het ons waarachtig niet voor te rekenenerg lang, en zeer is het te hopen dat het thans gebeurde in Nederland zooveel geestkracht en eensgezindheid zal doen ontwaken, dat men nu spykern met koppen gaat slaan en geen offers ontzien om er een eind aan te maken. Doch dat alles moet buiten Engeland om geschieden. Als het vrede is, zullen wij de Britsche handelaars met alle soorten van genoegen onze Noord-Sumatraantche kusten zien na deren, maar tot zoolang moeten de Engel schen onze vryheid eerbiedigen om in ons eigen huis de orde te vestigen. Smitte Rotterdam„Concordia” H. Meureing, te Alblasserdam4 ▼an J. Koster, te Beemster„De Hoés”, van L. Dooper, te Balk; „Prins Alexander”, ▼an W. Doon, te ’s Gravenhage; „Flora”, ▼an J. G. Matse, te Boskoop„De Goede ▼an A. C. Van den Akker, te Hazen- woude; „Nimrod”, van A. H. Jurgens, te Osoh; „Nelly” van A. Van Aardenne, te Voorburg; „Telegraaf”, van P. Smit, ie Rotterdam. De prijs van f500 werd behaald door „Prins Alexander”, de bruine ruin van W. Doon, te ’s-Gravenhage, bereden door A. Bos. De eerste premie, f250, door „Willem Drie”, de zwarte ruin, van J. Koster, te Beemster, bereden door den eigenaar, en de tweede premie, f100, door Nelly”, de bruine merrie, van A. Van Aardenne, te Voorburg, bereden door A. De Koning. Bij de door de Vlaa^rdingsche harddravery-Tereeniging „De Eendracht” gehouden harddraverijen werd des morgens (paarden, die nooit een prijs gewonnen hadden,) de prijs behaald door „Jet” van C. Van der Hor te Heenvliet en de premie door „Wilhelm” van C. M. Ham, te Vlaardinger-Ambaeht By de namiddag-harddrarery (paarden, die één prijs gewonnen hadden,) werd de prys behaald door „Bruine David” van B. Kneppers te Hazerswoude, de premie door „Jozef’ van d. Akker te Hazerswoude en de 2e premie door „De Leuke” van A. Oosthoek te Charlois. Wederom is naar uit Berlijn wordt gemeld de invoer van vee uit Nederland in Duitsohland door den Minister ▼an landbouw verboden. Groningen wordt deaer dag bezocht door twee voorname Russische h ren met een tolk, die, voor zeer hooge prijzen, uitmuntend rundvee koopendat moet dienen ter verbetering van den vee stapel op een modelboerderij van Z. M. den Keizer van Rusland. Er zyn reeds boeren, die voor hun koeien zeer veel geld hebben ontvangen. De bouw der stallen op dè ter reinen der landbouwtentoonstelling te Am sterdam houdt heel wat handen bezig en vordert goedofschoon aan eenige nog de eerste hand moet worden geslagen. Veel oponthoud geeft natuurlijk de renbaan welke ter lengte van 450 M. moet worden bestraat. Zij wordt aangelegd ter Jioogte van het gebouw van Sohoone Kunsten der vorige tentoonstelling. Omstreeks die hoogte zal ook eene fontein worden aangelegd, welke zich minder moet kenmerken door sierlijkheid dan wel doOr de hoogte, van den waterstraal. In het hoofdgebouw de vroegere kolo niale afdeeling waar de inzendingen van zuivelbereiding zullen worden tentoonge steld zal voor het goedhouden der boter bijzondere zorg worden in acht genomen. De tafelswaarop zij zal worden uitgestald worden voorzien van ysladen en door duin- wateraanleg de verkoeling op de beste wijze verzekerd. De inzendingen uit Engeland voor de In ternationale Landbouwtentoonstelling zullen zeer belangrijk zyn. Vele opgaven voor inzending van vee worden bij het Uitvoerend Comité ontvangeno. a. van wege H. M. de Koningin van Engeland en Z. K. H. den Prins van Wales. Voor het mondeling gedeelte van het litt math, examen te Utrecht is ge klaagd de heer J. Douwes, van Berg-Ambacht. Bij het te Middelburg gehou den examen voor apothekersbediende is ge slaagd de heer L. A. M. Kocks, geb. te Gorinchem en mej. 8. G. Sijpesteijngeb. te Hardingsveld. Naar men verneemt, hebben zich meer dan 330 adspiranten aangemeld voor het notarieel examen, dat in Juli zal aanvangen. In de zitting der Arr.-Reoht- bank te Rotterdam van Dinsdag-morgen stond terecht J. K., beklaagd van bedelarij, te Gouda gepleegd. Eisch 1 maand gev. Over 8 dagen uitspraak. Gaarne vestigen wij de aan dacht op een werk, getiteld; „De Vader des Vaderlands, in zyn leven en werken geschetst voor het Nederlandsche Volk, door Dr. W. A. Terwogt, waarvan dezer dagen de eerste aflevering is verschenen. In boeienden stijl wordt hier hot leven geteekeud van Prins Willem, in 1584 gedood door den kogel eons sluipmoordenaars. Thansnu dat treurige feit, 300 jaar ge leden voorgevallen, in ons land wordt her dacht, zullen velen de kennis willen her nieuwen met de geschiedenis dier dagen en daartoe is genoemd werk alleszins ge schikt. Het is compleet in 20 afl. van f 0,65. Do intoekenaren ontvangen gratis een portrqt van Prins Willem, in Chromolithographic naar de schilderij van Mieroveld. Maandag is een processie uit Gouda te Brielle aangekomen om hot graf der Martelaren van Gorkum aldaar te bezoeken. Onder het vorig Engelsch Ministerie, het Kabinet-Beaconsfield, werd, gelijk men zich herinneren zal, oorlog gevoerd in Afghanistan, een krijg, dien de toen malige premier misschien hoopte te doen eindigen met de aanhechting van dat land aan Britsch-lndië, maar die door zyn op volger Gladstone is gestaakt. Het was vooral de vrees voor toeneming van den Russischen invloed in dat gedeelte van Azië, die den stryd had doen ontstaan. Welnu, als destijds de Emir van Afgha- nisten zoo slim was geweest als thans de radja van Tenom, die brave vriend wiens naam in den laatsten tyd zoo dikwyls werd genoemd, dan zou hij zonder veel moeite een mooien slag hebben kunnen slaan. In dien hy slechts een gezelschap Russische kooplui had opgelicht en in verzekerde be- wanng genomen, dan ware opeens de weg gebaand tot een voordeelige beëindiging van alle quaesties. Natuurlijk, Rusland zou getracht nebben zyn onderdanen weer los te krygende bewuste Emir zou zeer hooge eischen gesteld hebben, en op de weigering van Engeland om ze te bewilligen, zou Rusland een bemiddeling hebben aangeboden, die Engeland, *t spreekt vanzelf! zich gehaast zou hebben aan te nemen. Of meent iemand wellicht, dat het, zelfs in dit geval, zoo vlot niet zou gegaan zyn Ziet, wy zyn ter nauwernood met het abc. van de diplomatie bekend, maar zouden toch wel denken dat het geen pas geeft, beginselen in toepassing te willen brengen, waarvoor men stellig zou bedanken, indien men stond aan de andere zyde van het vraagstuk, ’t Is waar, het Kabinet- Beaconsfield was conservatief, en bij de conservatieve party in Engeland is de buiten- landsche politiek altijd wat scherper afge bakend dan by de liberalen die tnans aan *t bewind zyn, zoodat het zeer natuurlyk zou zyn geweest, interventie, in welken vorm ook aangeboden, van de hand te wyzen. Maar nu regeeren in Engeland de liberalen, en dezen, tot dusver niet gelukkig in hun oplossing van buitenlandsche moeielykheden, schijnen thans eens te willen toonen dat zij zich even goed de dingen kunnen aan trekken, wanneer zy dat willen, als de beste conservatief. Voorts zal men wèl doen zich altyd te herinneren dat de Christelyke grondregel, die u verbiedt iets te doen aan anderen wat gy ongaarne aan uzelven zoudt zien ge schieden, voor alle menschen en alle om standigheden schijnt geschreven te zijn, met uitzonderingyuirt van de diplomatie. Anders is het onbegrypelyk hoe een vryzinnig staats man als lord Granville ooit op de gedachte is gekomen, ons gouvernement een bemid deling op te dringen, die Engeland zelf onder alle omstandigheden van de hand zou wyzen. Wy zullen niet zóó ver gaan als het >Handelsblad”, en de stranding van het Engelsch stoomschip de »Nisero” op dë Westkust van Atjeh een doorgestoken kaart noemen, uitgespeeld door de Engelsche kooplui in de Straits settlements, (Britsche koloniën aan de straat van Malakka,) ten einde een officiëel bemiddelingsvoorstel uit te lokken. In onze Tweede Kamer is met de stukken betoogd, dat de gouverneur van bedoelde nederzettingen, zoomede de kolo niale raad aldaar, steeds welwillend jegens ons gezind is geweest, hetgeen onder anderen gebleken is uit het verbod van uitvoer van wapens en ammunitie naar de Atjehers. Als men dat een byzondere mate van welwillendheid gelieft te noemen, wy hebben er vrede mee. Anders men zou ook kunnen beweren dat bet uitvaardigen van zoodanig verbod niets meer is dan een internationale verplichting. Buren mogen niet anders handelen. Bovendien beteekent zoo’n verbod niet, dat er toch geen heimelyke invoer plaats heeft. Dat de handelaars in de Straits ons gouvernement alles behalve vriéndelijk gezind waren, is niet zoo erg te verwonderen; men weet ook dat de >Penang Times” zich gaarne tot tolk maakte van die min vriendschappelijk gevoelens, en zich steeds haastte om de berichten be treffende teleurstellingen die we in Atjeh ondervonden, met de noodige vergrooling de wereld in te zenden. Maar nogeens die kooplui hadden daar voor hun redenen. Inderdaad is de blokkade van de Atjehsche kust, die we tegen onzen wil jaren achtereen moeten handhaven, in hun nadeel. Ook wy spinnen er geen zyde by. Dat zy dus een liefst zoo scherp rno- gelijke tusschenkomst niet ongaarne zouden zien, is verklaarbaar; doch, om tot dat doel moedwillig een schip vast te laten loopen op een vreemde kust, vereischt meer overleg dan we zelfs hun willen toeschr'yven. Wat kapitien Woodhouze.de gezag voerder van de >Nisero”, daar op de hem onbekende kust van Atjeh doen kwamisnaar zijn meening althans, voldoende opgehelderd. Op last van zyn Penangsche reeders was hij te Soerabaja een lading suiker gaan halen, die hy naar ’t Suez-kanaal moest brengen. Even onderweg, bemerkt hy dat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1