4 56} 126 911 88 92 921 92} 551 109 UU 101 98} 95 95} 104} 111} 140 1821 126 44 9} 1884. N°. 787. Zaterdag?12Juli. EK JES, 3TENVISCH, en 22 cent, eent de 5 ons. Weekblad voor ZuidtHolland en Utrecht. I ROOI JEN, r, Schoonhoven. BINNENLAND. i: BUITENLAND. ■urn" Beperking van vryheid. r van te Schoonhoven, rs a •adhotel te Wjjk- dat fichosnhoven. arken» van 20a biggen, prijs f6 &<W. N. VAN N( Uil Mt, den in den Boek- VAN NOOTEN SCHOOBHOVENOE COURANT. 4 4 .5 d-NoT. 5 i.-Aug. 5 i.-Juli. 5 ir.-Oot. 5 3 flOOO. 5 flOOO. 5 5 5 5 Op.r 67/69. 4 Ristarwo f8,505 8,00, witte dito e f6,50 6,75. rer f3,50 5 4,25. n. Prijzenzw^re kalfvaarzen f140 5 240, l}-jarige vaarzen f100 5 nuchtere kalveren CHTEN. pC. 3 Juli. «7* 801 103 102 J 98 67 66 50 1001 821 981 981 95| 90H 90Ï st. 4| 88} 1 81} 5. .4} 83} P H 56 67| 58} 85 118} 16 .4} 109 97} 9. 4 4 4 gereg. 4 5 n4 4 ,1854. ,1860. 1864. s. 100. Boter: le qual. L per half kilo; eren 27 28 et., tte schapen 25 5 igevoerd 26 lam- kens 23 5 25 ot, uk; aardappelen nieuwe Graafjes 8 1870. 3 I CHTEN. Deae Courant wordt des Zaterdag-morgens uitgegeven. Prfni voor Bdkoonhrrea per drie maanden 0,70. Franco per port door hot gehorte r|k 0,80. Men kan zich abonneeren bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. i SO cent de 5 ons. 8CHE MAATJES stuk. kilo, eieren f 0,90 en f0,85 0,90 1 Juli. Aangev. en, 217 vette- shtere kalveren, n, 304 varkens, feit. 5 et, 2de qual. Kalveren: late f 0,80; Schapen i. per kilo. 2de qual. f50, 55 5 80 ot. euwsche, Flakk. dere f7,30 5 8,50; ,00 per 100 kilo, irsche, Overm. en mindere f5,80 5 kk. en Overm. mor f 4,805 5,80. lore f 3,20 5 4,40. f 12,60. de weekmarkt Kaas, 220 wa- wegende 76.586 be f24,50 5 27, -onder 28 wagens f26 k 27,50, 2e is Edammerkaas, f25 k 29. Handel Door Z. M. is benoemd bij het wapen der infanterie by het 4e reg., tot kapitien de le Init.-adjudant F. II. A.Sabron, van het 6e reg. Bfj Koninklyk besluit is be noemd tot ontvanger der invoerrechten en accijnzen te Schiedam A. M. Van Kessel, iger dor directe belastingen en accijnzen te Gouda. Z. M. heeft benoemd tot kade- graaf van den polder de Kersbergsche en Achthovensche Uiterwaarden den heer W. N. J. Van Slijpe, burgomoeatei* van Leks-( mond en Hoi- en Bocicop. deel. •tl 00. 5 5 5 5 1000. 5 -aand. 5 6 3 Overzicht. I thans outran; Het Engelsche Hoogerhuis verwierp met j eene beduidende meerderheid Gludstone’s nieuwe Kieswet, waarmede het Lagerhuis zich bereids had vereenigd. Deze uitslag I was voorzien, immers de rogeering had door de oflicieuse organen reejjs-'öóen verklaren, 5 ?8j .5 Z. R. 5 lig. 3 »t per half kilo, k 20 ok per half 5 k 1,20 per week, immeren f 12 a 18. .1, Fokkal veren baar zeker, dat haar verwaarloozing de verspreiding zeer in de hand werkt. En daatom is het, vooral nu, de plicht van alle gemeentebesturen, een schrijven van heeren Gedeputeerde Staten herinnerde er reeds aari, alle verdedigingsmiddelen gereed te houden die den aanval des ge- vreesden vijands kunnen weren. Komen daarbij bijzondere opvattingen van vryheid in botsing met hetgeen van overheidswege voor het algemeen welzijn wordt vastge steld, dan moeten die particuliere in zichten, meer dan ooit, naar den achter grond verdwijnen of zich geheel terugtrek ken. Het is alsof de staat van beleg dan is afgekondigd. Immers, in dien toestand kunnen ook, zonder dat daarby precies al de gewone vormèn worden in acht genomen, huiszoekingen worden gehouden of ook iets aanwezig is wat de plannen des buiten- landschen of inwendigen vijands kan be gunstigen; of men, by voorbeeld, ook wa pens en ammunitie gereed houdt om hem die by de eerste de beste gunstige gele genheid in handen te spelen. Welnu, juist hetzelfde geval doet zich hier voor: de naderende vyand,voorondersteld dat veler niet ongegronde beduchtheid zich verwezenlykte, vindt in elke particuliere verzameling van onreinheden een welvoor zien arsenaal, en de openbare macht gaat, meenen we, haar bevoegdheid geenszins te buitenwanneer zy op een gegeven oogen- blik daar binnendringt en wegruiming van de ammunitie, anders gezegd een radi cale zuivering gelast Behoorden we allen tot de verstandige lui, die met genoegen alles doen wat aan anderen by terugwerking ook ons zeiven, het leven aangenaam kan maken, er zouden een massa verbodsbepalingen ge schrapt en inbreuken op de individueele vrijheid vermeden kunnen worden. Maar zoolang we van het woord vryheid nog zulke allerzonderlingste begrippen hebben, is het dringend noodig dat de autoriteiten ons een handje helpen en den weg wyzen. Er zijn menschen die er niets kwaads in zien, vloerkleeden uit slaapkamers, waar men ze eigenlyk nooit hebben moest op straat te gaan staan uitkloppenterwijl gansche drommen groote en kleine voor bijgangers passeeren; best, dan is het ge meentebestuur wel verplicht, daarvoor een uur aan te wyzen, waarop het zoo weinig mogelyk gevaren oplevert of hinderlijk is. Er worden menschen aangetroffendie niet begrypen waarvoor grachten en andere wateroppervlakten in de wereld zouden zijn, indien het niet is om allerlei vuilmet in begrip van het lijk van wykyi den hond, er in weg te werpen. Dan moet immers het gemeentebestuur wel zeggen: Hoort eens, op de school, in de pers, op volks voordrachten, overal wordt u geleerd dat de nabyheid van rottende stoffen de ge zondheid bedreigt; als ge dat niet verstaan hebt, dan rest ons niets anders dan u de inwerping in de gracht te verbiedenen zoo ge-die niet wilt opgeven, den kanton rechter er by te roepen. Wij kennen in* dustriëelen die met de meeste bedaard heid den omtrek hunner werkplaatsen ver pesten door schadelyke dampen; en als ge er iets van zegt dan bewyzen zij u, dat die dampen niet bepaald doodolyk zyn, dat hun werklieden, die er steeds in ver- keeren, niet zieker of zwakker zyn dan andere arbeiders. Hun begrip reikt zóó ver niet dat zij inzien hoezeer voor de om wonende menschen de noodzakelijkheid om de lucht te ververseben, en daartoe de •«amen geopend te houden, wordt verhin derd door den stankdien men niet tege lijkertijd binnen wil laten. Het is om die reden dat de wet reeds eenige beperkende bepalingen op dat punt heeft gemaakt. Wij hopen dat zy eerlang nog een stapje verder zal gaan, en een jaarlyksch onderzoek ge lasten van alle werkplaatsen benevens een verplichte uitnoodigipg tot de omwoners, omals zij klachten hebbenze aanstonds ter kennis van het gemeentebestuur te brengen. - We zouden over dit onderwerp nog veel kunnen zeggen. Waar het openbaar gezag haar taak nietverder durft voortzetten kan de particuliere kracht die overnemen. Elke ondersteuning, b. v. doof arm verzor gers of de vrije liefdadigheid verstrekt, kan gepaard gaan met een zachten drang ot slevigen dwang, al naar de gelegenheid het meebrengt, om eerst te zorgen voor reinheid. In de achterbuurten van onze grootere steden, maar ook in een aantal kleinere kommen van gemeentenis opdat gebied nog een belangrijke arbeid te ver- i richten. In het algemeen veroorloven wij ons de spreuk te herhalen: »Wilt ge den vredebereid u dan ten oorlog I” Pry. der Advertesitita: Tan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Intending franco, uiterlyk tot Vrjj etage-namiddags. Alle binnenlandsohe Ad vertentiën waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebneht. 100 stuks. le qual. f26 5 28, lere f Noord- i gevoerd 179 par- 5 1,50, wel- dito te vrouueraK, i6,18; F. Mijnli.ff Tan., t. Ouderkerk a/d IJself 6,33J. Van Holst te idem, f5,70; Wed. P. Van Lange, to Goudertk, f6,38; Schaly Bekker, te Schoonhoven, f5,74. By het artsexamen te Utrecht is toegelaten voor het le gedeelte de heer D. W. 0. v. Dort Kroon. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden is bevorderd: tot doctor inde klas sieke letteren, de hoer J. S. Van Veen, geboren te Krimpen aan do Lek, met aoademisoh proefschrift, getiteld Quaestiones Silianae. In de afgeloopen week slaagden in het derde gedeelte van het examen voor eandidaat-notario de heeren: G. H. Stuart, van Vianonen A. P. Greebe, van Waddingsveen. Op de Maandag te Utrecht gehouden paardenmarkt waren 457 paarden en veulens aan de lijn. De paarden werden verkocht van f 100 tot f 500. Er wareu tamelyk binnen en buitonlandsoho kooplieden. De handel was flauw. De werksaamheden aan de eerste overspanning van de spoorwegbrug aan Baanhoek te Sliedrecht vorderen zoo hard, dat reeds een begin is gemaakt met het af breken der stellingen. Over de 100 man, met inbegrip van jongens, zijn daar thans aan het werkde aoogenaamde klinkers zijn allen Dniteohers. Men is voornemens aan de tweede overspanning te beginnen. In de afgeloopen week werden te Leiden 8 nieuwe gevallen van pokken waargenomen, terwijl niemand aan die ziekte overleed. In de vorige week kwamen in 126 huisgezinnen te Rotterdam nieuwe ge vallen van mazelen voor. In de afgeloopen week zyn er te Kralingen 24 gevallen van mazelen waar genomen en stiorf er niet een aan die ziekte. Te Amsterdam worden maatre gelen beraamd tot het uitzonden van eene „vacantie-kolonie” voor betalenden. Kinde ren uit den burgerstandwier ouders daaraan behoefte gevoelen zullen togen den kosten den matigen prys f21 by twee weken, f30 bij drie weken verblijf en verder be- hoorlyk toezicht in het badhotel te Wyk- aan-Zee worden gehuisvest. Onder den titel: «Waar bluft ons geld?” heeft het hoofdbestuur derNe- derlandsche Voreeniging tot afschaffing van sterken drank het onderstaande staatje laten opmaken en algemeen verspreidenvan het geen jaarlijks in Nederland voor sterke dranken wordt uitgegeven, vergeleken met de uitgaven voor eenige meer of minder noodzakelijke behoeften. Sterke drankf40.000.000 Zeep6.000.000 Tabak5.500.000 Suiker ,20.000.000 Koffi17.000.000 Theo4.000.000 Rund- en kalfsvleesch ,80.000.000 Steenkolen f 10.000.000 Turf 10.000.000j «rtrulk. Lager onderwysf 12.000.000 Huurw. der woningen in steden 39.000.000 Idem ten platten lande 19.000.000 Levensverzekerings-prem. 8.000.000 Inlog spaarbank12.000.000 Tot toelichting is het volgende er byge- voegd; 1. De som, jaarlyks in Nederland be steed aan sterken drank, bedraagt f 10 per hoofd, tegen f 1,50 aan zeep. 2. Ruim zevenmaal zooveel wordt aan st. drank uitgegeven als aan tabak. 8. Tweemaal zooveel aan st. drank als aan suiker. 4. Drie-en-twintig millioen gulden moer dan aan koffie. 5. Tien millioen meer aan st. drank dan aan rund- en kalfsvleesch. 6. Tweemaal zooveel als aan steenkolen en turf voor huiselijk gebruik. 7. Acht-en-twintig millioen gulden meer dan het lager onderwijs kost 8. Een millioen gulden meer dan aau woning huur in de steden wordt betaald. 9. £en-en-twintig millioen meer dan aan woninghuur ten platten lande. 10. Ruim elfmaal zooveel als aan levens- verzekerings-premiSn. 11. Drie-en-een-vierdemaal zooveel als aan inleg van spaarbanken. 12. Behalve de schrikbarende uitgave aan sterken drank heeft de natie nog ette- lyke millioenen ten gevolge van dien drank te betalen voor armwezen, politie, krank zinnigen, misdryf, landlooperjj, ongelukken, ziekte, vroegtydigen dood enz., enz., al het welk jaarlijks zeker nogmaals 40 millioen gulden kost! ,Werkliedenzqo luidt ten slotte de waarschuwing der genoemde vereeniging ziedaar, waar uw geld heen gaat! Ziedaar de oorzaak van den algemeenen achteruit gang, waarover gij klaagt. Verlangt gij naar betere tijden, vervloekt den drank en de drankwinkels, en gij zult er wel bij Z. M. heeft benoemd tot dlik- ohera. f 12.71 graaf van het hoogheemraadschap van den f 16,75. Voc Lekdijk benedendenw en van den IJeeldam, te Gouderak prov. Utrecht, Dr. J. O. Van Eeten. Tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het hoofdkiesdistrict Zevenbergen, is bij herstemming gekozen de heer Mr. A. P. R. C. Baron van der Boroh van Verwolde met 910 stemmen. De heer Mr. R. Van de Werk, afgetreden lid, verkreeg 629 stemmen. Z. M. de Koning heeft bepaald, dat de plechtige begrafenis van Z. K. H. den Prins van Oranje zal plaats hebben op Donderdag 17 Juli, met hetzelfde ceremo nieel, als voor de begrafenis van Prins Willem van Oranje in 1876 was vastge steld, met deze afwijking evenwel, dat de trein reeds des ochtens te 9 uren zich in beweging zal stellen naar den Koninklijken grafkelder te Delft Z. M. vertrekt den 15en dezer uit Kreuth naar Frankfort, om den volgenden dag in Den Haag aan ie komen. De Groothertog van Saksen Weimar is voornemens, het bijzetten van het stoffelijk overschot van Prins Alexander in den grafkelder te Delft bij te wonen. Naar men wil, zouden, inge volge beschikking der Hooge Erfgenamen van Z. K. H. Prins Alexander, de door den Kroonprins nagelaten roerende en on roerende goederen verkocht worden, met uitzondering van de juweelen, toebehoord hebbende aan wjjlen ’s Prinsen Moeder en na Haren dood in zijn bezit overgegaan. De gemeentebesturen worden op last van den Minister van Binnenlandsohe Zaken door Ged. Staten der provinciën herinnerd aan de in het vorig jaar gegoten wenken tot wering van de cholera. Nu deze ziekte van naderbij dreigt en zich langs de kust der Middellandsohe-zee schijnt uit te breiden, wordt met verdub belden aandrang do noodige zorg aanbe volen voor zuiver drinkwater, voor reinheid, zoowel buiten als in de huizen, en voor al hetgeen noodig is om de eerste lijders aan cholera, die in eene gemeente mochten voor komen af te zonderen. In de Woensdag gehouden zit ting van het Gerechtshof te ’s-Gravonhago heeft Mr. H. I. K. Dijckmoester, advocaat en procureur te Dordrecht, den eed afge legd als rechter-plaatsvervanger bij de arr.- rechtbank aldaar. De kapitein J. N. Hardeman, van het 3e bat. 3e reg. inf. te Bergen-op- Zoomwordt tegen Sept. a. s. gedetacheerd bij de normaal-sohietschool te Hage. - Namens den Koning is door den Minister van Waterstaat, Handel en Nyverheid aan den heer J. Van Tuyl Gz. te Heusden tot wederopzeggens vergunning verleend tot den aanleg en het gebruik van eene telegraaflijn tusschen Drunen en Heus den, met de vestiging van een telephoon- kantoor te Drunen. De heeren F. Kloos on Zonen, te Alblasserdamhebben andermaal een adres aan den Rotterdamschon gemeenteraad gezondenwaarin zij hun bezwaren nog eons breedvoerig uiteenzetten en blyven vertrouwen, dat de Raad billijkheid zal weten te stellen boven geldelijk voordeel, onpartydig zal weten te oordeelen en der halve niet zal schromen te erkennen dat zij door de korting vau f 42.800 voor te late oplevering van hot Droogdok zyn mis handeld. Aan het Departement van Wa terstaat, Handel en Ny verheid te ’s Hage werd Woensdag herbesteed, het opruimen van 2.515.000 M’ grond uit den Nieuwen Maasmond aan den Hoek van Holland, ter verdieping van het Grootscheepvaartwater voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee, uit te voeren in twee jaren, volgens bestek N®. 119 en de daarby behoorende nota van wijzigingen. Minste inschryvers de heeren A. Volker Lz. te Sliedrecht en P. A. Bos te Gorinohem, voor 41} cent per M*. Bij de aanbesteding van 100 H. L. roode en 300 H.L. witte tarwe, ten behoovo der garnizoens-bakkenj te Arnhem, waren van hen die goedgekeurde monsters hadden ingezonden, de minste inschryvers voor de roode tarwe: do heer J. Hoogh- winkel te Gorinohem, en voor de witte tarwe: do hoer M. De Gier te Gorinohem, 5 f 8,48 en f 8,24 per H.L. 5 77 en 80 KG. Voor de garnizoens-bakkery te Maastricht is aldaar aanbesteed de levering van 300 H. L. witte en 100 H. L. roode tarwe. Minste insohryver was de heer M. De Gier, te Gorinchem, voor f8.40 de witte en voor f8,85 de roode tarwe per H. L. Bij de door de Commissie voor do plaatseiyke werken ens. te Rotterdam gehouden insohry ving naar de levering van I. 500.000 stuk» getrokken Waalstraatklin- kersII. 200.000 stuk» vlakke Waalstraat- klinkora en III. 500.000 stuks IJselitraat- plaveizyn o. a. de volgende aanbiedingen ingekomenI Voor pore. II. Wed. P. Post, te Gorin- varen.” dat sü by •ventu«U j£wpiQK, «IvMMN de portefeuilles nwem taggsn. 4e natie zou raadplegen. HeV^dëment zal dus waarsohynlyk ontbonden worden en zoowel conservatieven al» liberalen hopen hiermede goede zaken te malmn. De uitkomst zal het leeren. Trouweés bij de hangende quaestie’s kan de rogeering moei el ijk an ders handelen. De eonferentie-arbeid is nauwelyks aangevangen; eene commissie belast zich met het onderzoek der voor stellen; en behalve de financieele, bestaat ook nog altijd de Soudaaquaestie. De be richten van daar luiden zoo tegenstrydig mogelyk. Van de eene zijde meldt men, dat het leger van den Mahdi verslagen en deze door de Hamarstammen gevangen is genomenvan de andere zijde dat Gordon met den Mahdi een wapenstilstand sloot, met handhaving der wedetzydsche positie’s van een derde zijde, dat Karthoum gevallen is en Gordon, die voor zich en de zynen lijfsbehoud bedong, zich gezond en wel onder de Muzelmannen bevindt. Wat van dit alles waar zij, dit i» een feit, dat de vijand in de omstreken van Suakin voort durend danig huishoudt en de Engelsche en Egyptische troepen noodzaakt op hunne hoede te zyn. Nadat de Franeche Kamer het voorstel tot grondwetsherziening had aangenomen met eene meerderheid van 800 stemmen, is het voorstel thans in den Senaat aan de orde gesteld. Eene commissie van 9 voor- en 9 tegenstanders is geroepen rapport uit te brengen. Het laat zich begrijpen dat Rogeering en Kamer met spanning do beslissing van den Senaat te gemoet zien. Wellicht valt die beslissing nog vóór 14 dezer, het groote nationale feest, tot viering waarvan Frankrijk zich voorbereidt. De radicalen, die by elk feest het eerst aan hunne wat al te radicale en daarom ge vangen medebroeders deuken, hadden alwe der een voorstel gereedtot het uitvaardi gen van eene algemeehe politieke amnostio. De regeering was hun echter voor, en is voornemens uit eigen beweging, byna ge heel overeenkomstig den wensch der uiterste Linkerzijde te handelen. Toch laat het zich aanzien dat het feest vieren niet zoo van heeler harte zal gaan. Nog altijd dreigt de gevreesde ziekte de haar* gestelde grenzen te overschrijden en werkelyk schijnt dit reeds het geval te zijn. Een paar arbeiders uit Marseille voerden de smetstof met zich naar Rome, waar zij dadelyk afgezonderd werden, en op een schip, met bestemming naar Cardiff, open baarde do ziekte zich eveneens. De sterfte blyft echter, in verhouding tot de bevolking en de plaatselyke toestanden, welke laatste vooral te Toulon zeer ongunstig zyn, zeer gering, terwijl do voorzorgsmaatregelen vele zyn. En behalve die ziekte, doen de zaken in Tonkin denken aan het spreekwoord: wmen moet de huid niet verdoelen voordat de beer gevangenis”. Nu het verslag voor Tientsin ter onderteekening ontvangen is, betwist China Frankryks recht tot bezetting der grensplaatsen, voordat die onderteekening heeft plaats gobad. Frankrijk, dat daartoe reeds was overgegaan en aldus met de Chineesche troepen in botsing kwam, wil zich daarvoor genoegdoening verschaffen, door het eischen eener oorlogsschatting en het tot onderpand bezetten van het eiland Formosa. Dat kan nog heel wat gehar rewar geven! De Republiek der Vereonigde Staten van Noord-Amerlka zal dezer dagen van de Fransche Republiek een vryheidsbeeld 220 voeten hoog ten geschenke ontvangen, dat, aan de haven van New-York geplaatst, tevens als vuurtoren dienst zal doen. De verkiezingen voor den Senaat in België, waar de liberalen nog eene kleine meerderheid hadden, hebben ook daar den evenaar ‘naar de andere zyde doen over slaan. Hoewel er nog vele herstemmingen moeten plaats hebben, zyn de clericalen nu reeds zeker van hun zegepraal. In Oostenrijk is onder de spoorweglyn Divazza—Pola een myn ontdekt, die ver- moedelyk ten doel had den trein, waarmede de Keizer zich Maandag naar Pola zou be geven, in de lucht te doen vliegen. De Noorweegsche thorlhing heeft, nu de meerderheid hare wenschen bevredigd ziet, al dadelijk de voor den Kroonprins ge vraagde, doch vroeger geweigerde verbooging van jaargeld van 80.000 kronen toegestaan. Een bewering die dndefljk van onderschei den kanten instemming vindt is dezeOver het algemeen maakt men te veel wetten en het zyn in de eerste plaats de gemeente lijke besturendie zich hierin te buiten gaan. Men kan byna geen vinger verroeren zonder gevaar te loopenmet een of ander artikel der plaatselyke verordeningen in botsing te komen. Hoe gaarne we ook iets schrijvendat vooruit op byval kan rekenenheden zullen we ons dat genoegen moeten ont- ^e„. is onze overtuiging volstrekt niet dat vermindering, beperking of inkrimping van wettelyke voorzieningen wenschelyk zou zyn. Moge men somtyds, op spottenden toon, spreken van de skeuromanie” van onze beschreven vaderenen het vermake- lijk vinden, dat de kansen om met kleine geldboeten of subsidiaire hechtenis van kor ten duur gestraft te wordenzich verme nigvuldigen, wy willen uitsluitend het oog gericht houden op de ernstige zyde van het vraagstuk. Men zegtde wet roept de overtreding in het leven. Gedeeltelijk waar, doch het verhoogd bewustzijn van orde en welvoege- lykheid, of de versterkte begrippen van eigendom, ook wel de dieper gaande opvat tingen van de eischen eener gemakkelyke samenwoning, deze zyn het juist die tot het vaststellen der wet leiden. Vandaar ook, dat wetgevende arbeid, onverschillig of deze verricht wordt in wyden of in beperkten kring, gelyken tred houdt of moet houden met den voortschrij denden beschavingsgang. Misdryven en on gepaste handelingen, die onder ruwe men schen door strafbepalingen moesten bedwon gen wordenkomen niet meer voor en zyn om zoo te zeggen onmogelyk geworden bij een verhoogd zedelijkheidspeiltoodat de wetdie gemaakt was om ze tegen te gaan, in onbruik geraakthaar recht van bestaan verliest. Doch Wat aan die zyde wegvalt, wordt aan den anderen kant vergoed en opgebouwd door nieuwe voorschriftenge richt tegen verkeerdhedendie men voor heen niet als zoodanig had bekekendoch waarvan men thans het onhoudbare alge meen gaat gevoelen. We zullen by de toepassing dezer stel ling, die het gansche wetgevend gebied be- heerscht, niet buiten de grenzen van de taak des plaatselyken wetgevers gaan. Toen tegen het midden der zeventiende eeuw de Groote Keurvorst, Frederik Wil helm, over Pruisen regeerde, beval hij dat geen inwoner van Berlyn langer varkens mocht houden noch mesthoopen aan leggen op de ongeplaveide ruimte voor de woningen. De goede Berlyners vonden dat een zon derling voorschrift. Zy begrepen niet wat kwaad die schuldelooze diertjes daar deden, te meer dewyl de eene buur zyn levende have toch door een kleine schutting van die des anderen hield gescheiden. En wat de mest aangaatde mark Brandenburg is waarlyk niet zóó overmatig vruchtbaardat men die niet met zorg moest bewaren. Enfin,de Keurvorst stoorde Zich niet erg aan*de praatjes der tegenstribbelaars en de landelijke tafereelen verdwenen uit de hoofdstad. Maar wie kon gelooven, dat zulk een verordening, ze werden in den goeden ouden tyd met een beetje minder omslag vastgesteld dan tegenwoordig! ooit noodig is geweest? Wanneer thans een gemeentebestuur ver biedt, op straffe van geldboete of fydelyk verlies van vryheideenige onreinheidvan welken aard ookte laten liggen by de woning of op het erfdan zal niemand zeggendat het zyn bevoegdheid te buiten gaat. Wèl zou men dat bewerenindien de zorg voor de zindelijkheid zich ook uit strekte tot binnen de wanden der woning. Daar zou ons vrijheidsbegrip waarschynlyk tegen opkomen. En toch kan verzuim in dat opzicht, door enkele gefinnen gepleegdvoor een gansche gemeente de schromelykste gevol gen hebben. De omgeving van een groep onzindelijke menschen kan een brandpunt van besmetting wordenvanwaar een ge vaarlijke ziekte zich in wyden kring ver spreidt. De vraag is, of er geen omstandigheden kunnen zynonder welke het byzonder be lang,dat is hier de persoonlyke vryheid van een gezin om binnen de muren zyner woning zoo vuil te zyn als elk lid van dat gezin voor zich gepast acht, moet wy- ken voor het algemeen belang, het behoud der openbare gezondheid. Ieder gevoelt de aanleiding tot deze vraag. In den laatsten tyd zyn onderscheiden streken van ons land door verschillende epidemieën min of meer geteisterd gewor den en er bestaat gevaardat de meest gevreesde van alle, de cholera, ook haar w^ over onze grenzen zal vinden. Of schoon de meest nauwgezette inachtneming van de voorschriften der gezondheidsleer, inzonderljeid van de eischen der zindelijk heid de kansen van besmetting niet geheel zullen wegnemen, toch is het onbetwist-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1