Zaterdag 20 September. 1884. N°. 797. 1 meer!! GEL. KERING PHIE. JEN. o I Weekblad voor Zuid-Hplland en Utrecht jde 31 inzaam aan tot RTRETTKN onhoven, ERS- AFFAIRE ut is, verplaatst B 52, id door den Heer pij van gelijk? JERLANOEN, nbosch 9 ICHADR, ROE- >K GOEDEREN, op vaste en zeer a VEE kan ook i tgd van nes en t aanvragen van inlichtingen ge il tot den Agent IJsaei, den Heer KOOP: lolide, gebruikte WAGEN en een STJE op raam- ZEVENHOTEN, f®, bij Oudewater. EBOOM. INDEN, i Gouda. BUITENLAND. Overzicht. Centen BINNENLAND. Grootheidswaanzin. SCMOfflOTMHI COÜRAIfT Er bestaan lichamelyke Schoonhoven. i haar °p ►.O. DEN HOED ensdagon. itoonstellingen Gouda, iriek van kleursel, tisel, 1870.) de Turfmarkt. Koopt de nieuwe LONDON, de beste der par* fumeriën om het gnjxe haar iy- ne natuurlijke kleur terug te geven. grutten gebrui* zegt de zwakke! eit werken, aegt tters! Men heeft ederland, die hun dat ie voor een livere beste waar a sluit zich aan REUGT, STOLWIJK. richt zijnen ge tij n PHOTO- s verplaatst van ag-middag ten 1 ure ont- uit ’sHage het onderstaande n aan het geacht iten de stad. ESSEN worden spoedig te huis uks f 1,—. - MS. - rordt niet, op gewerkt. aplaren worden tend na ont- 1- aanvrage tegen legezonden. Deze Courant wordt des Zaierdag-morgens uitgegeven. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele r|k 0,80. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. bij H. J. VAN J. DROST te i Gouda; H. J. rkerk; J. VAN H. MOES te Er bestaan lichamelyke en zedelijke krankheden, die reeds door de verschijn selen zich naar buiten openbaren zonder dat zy nog het organisme op bedenkelyke wyze verstoren. Waar dat zoo is, blijft een groote mate van behoedzaamheid zeer aan te bevelen. Welnu, op het gevaar af beschuldigd te worden dat we heden een niet zeer aan trekkelijk onderwerp behandelen, willen we de meening uitspreken en toelichten, dat een niet gering aantal individuen met grootheidswaanzin zijn behept, zoo zelfs, dat men dien een maatschappelijke kwaal zou kunnen noemen, ware het niet dat hy zich onder zooveel verschillende vormen vertoont. We kunnen niet beter doen, dan met enkele trekken de meest in ’t oog sprin gende gevallen teekenen. Mynheer A. is een tamelijk welgesteld burger van de stad zyner inwoning, van middelbaren leeftyd, en ook middelbare verstandelijke ontwikkeling, evenmin een genie als een domkop. Met de opbrengst van zyn handelszaakgevoegd bij die van een klein kapitaaltje, kon hy, met zyn niet te groot gezin een allergezelligst leven hebben, tegenspoeden heeft hy nooit gehad en de gezondheid schynt in zyn kleinen kring haar hoofdkwartier te hebben gevestigd, ware het niet, dat op een noodlottigen dag, toen er een vacature was in den gemeenteraad, een onvoor zichtige op schertsende wijze tot hem ge zegd had: >Kijk, dat zou nu juist iets voor jou zyn!” Evenals een microbe ons op onzichtbare wyze overvalt en in ’t duister haar verderfelijk proces voorzet, had die gedachte, ofschoon hy het denk beeld lachend afwees, post gevat in A's ziel, en sedert dat oogenblik was zyn ge moedsrust verdwenen, vooral nu er juist toen niet de minste kans bestond, dat de opengevallen plaats hem ten deel zou worden. Later hebben eenige vrienden zich er voorgespannen, toen het duidelijk was waarom A. zich op zoo opvallende wyze met openbare aangelegenheden ging bemoeien en er zelfs zyn soliede zaken voor in de waagschaal stelde, en daar hy tot dusver by geen der bestaande par tyen, er waren er slechts vier in A’s gezegende woonplaats, als een persoon van eenig gewicht had gegolden, kostte het niet weinig moeite het tot een candida- tuur te brengen enna eenige nederlagen tot een herstemming eindelijk, ja, dan toch tot de zegepraal! Hoeveel onaangename urenslapelooze nachten, dagen van wrevel en ergernis deze victorie gekost heeft, is men nooit alleen wat zijn rafia»jMfigft! Vergelyk hem eens bij een MinlsWjE* Hoe klein is echter- een hoofd vhn’ w Nederlandsch departement van algemeen bestuur bij een Fransch of Duitsch of Engelsch ambtge noot vergeleken! En hoeveel Ministers hebben elkander bij die volken reeds ver vangen, wier naam men niet eens weet, die reeds bij hun leven in vergetelheid zyn verzonken! Deze overweging zou misschien préven- tief kunnen werken, als zij maar op den juisten tyd bij den patiënt op kwam. Waar het gevaar voor besmetting dreigt, mag zij vooral niet tot den volgenden dag worden bewaard, want waarlijk, als de ziekte ons aanpakt..De hemel beware er u en my genadiglyk voor! rtlg jaar dat hjj seft bezocht; hij het plaatien van HTTEN volgent ot het vak van Hoe hartelijk en luisterrijk zelfs do Rus sische Keizer ook in Warschau moge ont vangen zijn door de bevolking, de onthou ding van den adel en de elite der burgerij van de feestelijkheden zal wel een schaduw geworpen hebben over het genoegen, der keizerlijke familie door die ontvangst bereid. Eene meer algemeene ovatie viel haar ten deel, bij hare aankomst te Skierniewich, waar den Keizer het gebruikelijke brood en zout werd aangeboden en een aantal knapen en meisjes het vorstelijk paar met bloemen bestrooide en welkomstliederen toezong. Maandag kwamen daar achtereenvolgens mede aan Keizer Frans Jozef van Oostenrijk en Keizer Wilhelm van Dultschland, beiden vergezeld van hunne eerste Ministers. Do ontvangst door den Czar, zjjne gemalin en zijn oudsten zoon was recht har tol Jk. In de omstandigheid, dat de premiers hunno monarchen vergezellen, ziet men een bewijs, dat do bijeenkomst niet slechts bloot eene uiting van vriendschap is, maar tevens moet strekken om „zaken” te doen. Het Journal de Petersbourg geeft de be- teekenis der bijeenkomst aan in deze woor den: Zij is eene wijding der reeds be staande overeenstemming tusschen de drie ry- ken en een nieuwe waarborg voor den vrede. Ofschoon geon bijzondere overeenkomsten zullen gesloten worden, zal elke quaestio, dio zich mocht opdoen, do drie Keizers ver- eonigd vinden. Do drie volken mogen dus in do bijeenkomst een waarborg voor vei ligheid en welvaart vinden, terwijl de anarchisten en rustverstoorders het ergste vreezen. Woensdag gingen de Keizers wedor uit een. Vorst Von Bismarck heeft vóór zijn vertrek naar Skierniewich de orde van ver diensten van zijn Keizer ontvangen met oenen zeor vleienden kabinetsorder, waarin zij no groote verdiensten in het licht worden gestold. De Fransche ministerraad schijnt eenigs- zins verlegen te worden met den stand van zaken in Tonkin en China. Zonder vooraf gaande oorlogsverklaring wordt daar oorlog gevoord, want de zoogenaamde représailles der Fransche vloot hebben de Chineescho regeering nog niet doen wankelen in haar eerstgenomen besluit om geene schadever goeding hoegenaamd toe te staan doch alleen do bepalingen van hot verdrag ten aanzien van Tonkin getrouw na te leven. Omtrent de verdere operatics van Courbet wordt gemeld dat zij zich nog wel een tiental dagen zullen laten wachten, daar hij versterking uit Cochin-China afwacht en zijne schepen proviandeert. De buitenlandsche kolonie te Shangai heeft geprotesteerd tegen de voortzetting der ongeregelde vijandelijkheden en dat protest vond ongetwijfeld «oer naar den zin der Chinoesche regeering, die niets liever zou wonschen dan dat Engeland tusschen- beide kwam weerklank in Engeland. De minister Granville hoeft den Consul-gonoraal te Bhangai verzocht ie bewerken, dat de regooring geen gevolg geve aan haar voor nemen om de haven aldaar te sluiten. Gladstone is van zijn uitstapje naar Schot land to Londen teruggekeerd. Overal werd hij met ingenomenheid ontvangen en begroet en onuitputtolijk was hij in bet houden van toespraken on redevoeringen, dikwijls uit het portierraam van het spoor wegtij tuig. Op advies van Lord Wolseley zal eene versterking van 3000 man naar Egypte worden gezonden. Door het vallen van den Nijl zal men Karthoum wellicht te water niet kunnen bereiken. De mudir van Don- golo heeft, zoo bericht hij, eene schitterende overwinning op de opstandelingen behaald. Engeland moet zich bereid verklaard hebbeu eene nieuwe Egyptische leaning van 8 millioen pond Sterling te waarborgen, indien Egypte de contróle over de fondsen der Moskeeën wil afstaan. De Burgemeester van Belgifis hoofdstad heeft zich in den raad en bij de regeering verantwoord over de laatst plaats gehad heb bende wanordelijkheden. Hij bljjft volhouden dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ge nomen waren en dat de tusschenkomst dor militaire macht niets dan kwaad had kunnen uitrichten. Niet slechts do liberalen, maar ook de manifestanten, die door allerlei beleedi- DE ZONDAG- wyzen, bjjeen- de Christel yko aan de weet kunnen komen, ’t Ergste is, dat mijnheer A. nu voor goed de ziekte beet heeft. Bij een wethouders-benoeming zit hij in de Raadszaal te koken, ofschoon hy zyn eigen naam niet op het stembriefje durft schryven, en, al slaagde de poging, op zyn geheim aansporen in het werk ge steld om hem in de Provinciale Staten te krijgen, de man zou toch geen rust vinden, en het eerst beginnen met zijn afkeuring uit te spreken van de grondwettelijke be paling', die de keuze van de leden der Eerste Kamer tot de hoogst-aangeslagenen beperkt. Mijn vriend B. is een werkman met eigen zaak; men zou hem niet te hoog taxeeren door hem een nkleinen baas” te noemen. Zijn zoon heeft aanleg voor ’t vak en zou hetindien geen rampen tus- schenbeiden komen, ver daarin kunnen brengen; 't schynt hem ook niet aan lust te ontbreken. Maar de papa loopt letterlyk den drempel kaal bij den ingang der se cretarie, om toch maar een plaatsje achter den lessenaar voor hem te bedelenhij heeft zich nu eenmaal in het hoofd gezet, ’t is bepaaald een vorm van waanzin by hem gewordendat »een heer” er zoo veel beter aan toe is, meer gerespecteerd wordt, een aangenamer leven leidt, en schitterender vooruitzichten heeft dan den besten werkman ooit te beurt vallen. En de zoon is waarlijk net zoo lang in die ziekte-atmosfeer opgesloten geweest, tot hij er evenzoo door is aangetast. Ik heb mijn best gedaan om door redeneering, dus langs den natuurlyken weg van ver sterking van het verstand tot bewaring van het evenwicht met de verbeelding, de kwaal in haar voortgang te stuiten, maar er is geen denken meer aan. 'tBest zal misschien zijn den heer B. junior zijn •standpunt” op ’t kantoor maar te doen innemen, dan woekert wel de ziekte in stilte voort, doch we willen maar hopen dat zij weinig verwoestingen zal aanrichten door besmetting bij anderen. In vroeger jaren had mijn vrouw om gang met een dametje, die verleden jaar op niet zeer jeugdigen leeftijd meer, ge trouwd is met iemand die bij de telegrafie is, een aardigen, hupschen vent, doch ongelukkigerwijze zoo’n beetje nu ja, wat hoog in zyn wapens zooals de oudjes zeiden, terw’yl van zijn wederhelft zonder laster kan verklaard worden dat zy er ten alle tijde ook wel aanleg toe gehad heeft. Twee zieken dus bij elkander een ge sticht op kleine schaal. Nu is ’t venna- kelyk, al moet men er in den grond der zaak ook medelijden mee hebben, hoe de arme schepsels zich afsloven om maar voor het oog der wereld »groot” te schynen. De dame is begonnen met haar vermeende aanspraken op den sMevrouws”- titel op zoo bespottelyke wijze te doen gelden, dat de oude kennissen niets meer met haar te doen willen hebben,ge weet, de schoonste helft des Nederlandschen meuschdoms is op dat punt zeer prikkelbaar, en het zal den Transvalere gemakkelyker val len de Westelijke grens van hun grondgebied te bepalen dan dat men ten onzent zal kun nen zeggen waar het juffrouwschap in iets hoogers overgaat! en de echte, heu- schelyke, onvervalschxe door ieder als zoo danig erkende mevrouwen, van welke er een paar dozyn de stad met haar dage- lijksch verkeer verheerlijken, hebben al dadelijk haar gelederen gesloten voor de nadering der ongevraagde versterking. Toch zal zy zegevieren, dat is nu haar idee fixe geworden. Alles wordt er op aangelegd om te toonen dat zij precies kan doen als >die anderen”, twee meiden houden, zelf niets uitvoeren, ’s zo mers een maand naar een badplaats aan ’t strand, wandelen op een tyd dat alle •juffrouwen” de zorgen van haar huishou ding behartigen, en voorts, wat vanzelf spreekt, met voorname minachting neder- zien op allen wier aanspraken op den eersten rang met minder deugdelyke be wijsgronden zijn te staven. Een aanhouder wint, en de aanvoerster van de vijandige, niet tot haar opneming geneigde partij, geraakt al op jaren. Myn vrienden, 't spijt me dat ge er om lacht, want inderdaad hebben we hier met een hoogst ernstig ziektegeval te doen. Die arme dame is er slecht aan toe, en legt zich, onder den invloed van haar immer aangroeienden grootheids waanzin, een voortdurende kwelling op die al haar levensgeluk vernietigt. Ook zy moet stellig onder de ongeneeslyken worden gerekend, vooral omdat haar man het niet minder erg beet heeft. Toch zouden we zoo gaarne nuttig willen zijn voor de lijdende menschheidl Zou het iets kunnen baten, als we eens aantoonden, van hoe luttel beteekenis die •grootheid” toch eigenlijk is? Daar ge tobt nacht en dag om iets te worden, niet om de stoffelijke voordeelen, want dan wordt bet een geheel ander geval,' maar louter om de glorie. Lid van een gewestelyk bestuur, by voorbeeld. Maar wat is zoo’n lid op den keper beschouwd, afgescheiden van persoonlijke verdienste, kN OEL Jr. te •r het geheele voor Huis en rukten omslag, 1 groot f 2,75. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevert. wichtige beraadslagingen zij, wij hopen dat die onder Gods zegen tot welzijn van het vaderland zullen strekken. In naam des Koning verklaren wij de vergadering dor Staten-Generaal to zijn geopend. Door Z. M. den Koning ia be noemd tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Jhr. Mr. F. J. J. Van Eysinga, en tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Mr. E. J. J. B. Cremers. Bij Kon. besluit van 12 Sep tember it Dr. N. Beets, hoogleeraar aan de Ryka-universitoit te Utrecht, bevorderd tot commandeur in do orde van den Ne derlandschen Leeuw. Z. M. heeft R.W.K.M. Dierkens, ontvanger der dir. belastingen en aco. te Woubrugge c. a., benoemd tot ontvanger derzelfde middelen te Leerdam o. a. By koninklyk besluit is be* noemd tot hoogheemraad van den Lekdijk Benedendams en van den IJseldam prov. UtrechtJhr. N. H. Strick van Ljnsohoten. Bij Kon. besluit is, op verzoek, eervol ontslag verleend als 2e luitenant by de dd. schutterij te Gouda, wegens veran dering van woonplaats, aan Mr. A. G. Wolff, Bij Z. M. besluit is aan de, ge meente Vuren, in de buitengewone kosten van het lager onderwijs, rijksaubsidie ver leend, ten bedrage van f 19.850. Zondi vingen wij telegram Blijkens heden bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gou verneur van Atjeh, is deze den llden dezer van de Westkust te Kotta-Radja terugge komen alle gevangen schipbreukelingen der „Nisero” medebrengendeen heeft de Radja van Tenom zich aan het Nederlandsche ge zag onderworpen. Met ingang van 1 Januari a.s. zijn door den Comm. des Konings der prov. Utrecht benoemd tot zetters der directie belastingen in de gemeenten: Benschop G. Van Os en J. Maayen; Hoenkoop A. Van der Sprong en G. Van Eek Jaarsveld T. Vermeulen en C. Molenaar; halijACzn.enH.Stortenbeker; Linschoten H. Verwejj en J. W. te Hofstede; Lopik G. Sluijs en D. Moree; Montfoort J. Vlooswyk en O. Pauw; Polsbroek J. Sluys en P. De Jong; Snelrewaard D. Straver en J.**, Cromwijk; Vreeswijk J. Barneveld en G. Van Hoeven; Willeskop A. J. E. Van den Heuvel en L. De Heer; Willige-Langerak J. Vermeulen en J. Eike- lenboom; IJ sol stein II. W. M. Peters en E. Van Amerongen; Harmelen A. Van Heteren on P. DoornenbaiKamer ik I. Hoo- gendoorn Dz. en A. Nap. Aan het Departement van waterstaat, handel en njj verheid is o. a. aanbestoed 1°. het maken van een separatiewerk aan den kop van don Ouden Wiel, tusschen do 'bovenmonden der Nieuwe en Beneden Mer- wode, onder do gemeente Werkendam, pro vincie Noord-Brabant. (Raming f 102.500). Minste inschrijver de heer G. Goedhart te Dordrecht, voor f 102.500. 2°. het verdiepen van het benedendeel der rivier de Dordtsche Kil, tusschen de kilometerraai 128 en het Hollandsch Diep, onder do gemeente Dubbeldam, behoorende tot de werken der Dordtsohe waterwegen. Minste inschrijver de heer D. Volker te Dordrecht, voor f 44.000. De gewone jaarlijksohe 8k- Bavoschouw langs de dijken van de Krim- penerwaard zal op Maandag 6 Oct. a. s. te 7 uren 's morgens te Haastrecht aan vangen, en daags daaraan te 10 uren ’s mor gens, mede van Haastrecht af, worden voort gezet. Het bestuur van het water schap Rapijnen en Yselveld heeft in do vergadering van Maandag opgemaakt do begrooting roor het dienstjaar 1885, in ontvangst en uitgaaf f 3925,58met een omslag van f7,25 per H.A., zijnde gelijk bedrag als in 1884 is gehevenzoodat de stichting van eene machinistwoning geon invloed op do lasten heeft. Het notarieel examen, tweede gedeelteis o. a. met gunstig gevolg afge legd door don heer C. R. Bentfort te Gouda. Naar men verneemt, bevindt zich do oud-Minister Modderman in eon slechten gezondheidstoestand; de wonde, verleden jaar mot zooveel moeite tot gene zing gebracht, moet weder opengegaan zijn. Ofschoon meu er weinig van hoort spreken, moet deze toestand reeds geruimon tijd duron en zouden do beide geneeskundigen, in wier behandeling de hoer Modderman zich bevindt, do zaak niet zonder gevaar achten. De achtste druk is verschenen van de „Schetsen uit de Pastorij te Mast land,” het meesterwerk van Ds. C. E. Van Koetsveld, en sinds^eer dan veertig jaren een van de moest geliefkoosde boeken voor ons volk. Dp uitvoering door de uitgevers 9. E. Van Nooton&Zn., te Schoonhoven, is zeer fraai. Nieuws v. d. Dag. gende opschriften de liberalen hebben uit getart, moeten verantwoordelijk gesteld «orden voor het gebeurde. Aan de deputatie van Burgemeesters, ver tegenwoordigende 15 der voornaamste ge meenten antwoordde de Koning, dat hij bij zoozeer uiteenloopende meeningen om trent de onderwijszaak even als in 1879 toen de thans te niet gedane onderwijswet werd aangenomen, de wil der natie, zooals deze in de volksvertegenwoordiging blijkt zou moeten uitvoeren. Deze mededeeling die den bodem insloeg aan de nog steeds gekoesterde verwachting, dat de wet niet zou ten uitvoer gelegd wordenmaakte een diepen indruk. Er zijn uitgebreide militaire maatregelen genomen om elke manifestatie bij de af kondigingen der wet te verhinderen. De cholera is in Italic gelukkig aan het afnemen. In het hevigste der epidemie ver toefde de Koning te Napels, bezocht de hospitalen, en bevorderde het nemen van maatregelen tot stuiting der ziekte. Die belangstelling heeft allerwegen een voor- treffehjken indruk gemaakt. In de vereenigde zitting der beide Kamers der Staten-Generaalop Maan dag 15 September, hield de heer Heems kerk Minister van Binnenlandsche Zaken tijdelijk Voorzitter van den Raad van Minis ters tot opening der gewone vergadering de volgende aanspraak Mijne Heerenl Wegens den rouw over het smartelijk ver lies dat voor weinige maanden het konink lijk huis trof, heeft de Koning ons opge dragen uwe vergadering van Zijnentwege te openen. Algemeen en onverdeeld was de deelne ming van het Nederlandsche volk bij het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje. De betrekkingen des Konings met buiten- landsohe mogendheden bleven zeer vriend schappelijk. De vloot en het leger geven reden tot tevredenheid. Tot nog toe bleef het vaderland behoed voor de choleradie in dit jaar een ge deelte van Europa teisterde. De binnen het bereik der regeering liggende voorbehoed- - Jutfaas J.F.Schalij middelen worden aangewend. Deze zomer kenmerkte zich door oen ge- zegonden oogsten met tevredenheid mocht de landbouwer deel nemen aan de Interna tionale Tentoonstellingdie onlangs te Am sterdam op uitstekende wijze ingerioht plaats had. De algemeene toestand in Nederlandsch- Indië is niet ongunstig; het ophouden van verwoestende epidemieën en van de veeziekte op Java kan niet anders dan een heilzamen invloed hebben op de welvaart der inwoners. Krachtige maatregelen worden genomen, om in Atjeh een staat van zaken te vesti gen die veroorloven zal in het vervolg van de zee- en landmacht minder zware diensten te vorderen, dan tot dusver met onbezweken moed en volharding door haar zijn bewezen. De schepelingendie in Tenom weder rechtelijk werden gevangen gehouden, zijn in vrijheid gesteld. Het is te hopen dat de bijzondere om standigheden die thans den landbouw in Suriname en den koophandel in Curayao drukken, van voorbijgaanden aard zullen zijn. In hot aanstaande parlementaire jaar wach ten U, mijne hoeren, belangrijke werkzaam heden. Eenige U bekende overeenkomsten met andere mogendheden betreffende han del en internationaal recht, vereischen nog uwe bekrachtiging. Het zal van U afhangen, door de be handeling van onderscheiden aanhangige wetsontwerpen, de invoering van het nieuwe wetboek van strafrecht mogelijk te maken. Een wetsontwerp tot regeling van het algemeen en byzonder bestuur van den wa terstaat zal U vermoedelyk eerlang bereiken. De voorstellen tot herziening van de grond wet zyn genoeg gevorderd, om te verwachten dat zij weldra in behandeling komen. De toestand der geldmiddelen zal op uwe belangstelling weder in ruime mate aan spraak maken. Zeker is het crediot van den Slaat wel gevestigd, en het tekort in vergelijking van het vorige dienstjaar verminderd, maar de regeering meent niet te mogen rusten in het streven, om door bezuiniging binnen de grenzen der mogelijkheid eenerzijds en door verbetering van middelen in Nederland en in Indië anderzijds, het noodige even wicht tusschen uitgaven en inkomsten te naderen en eindelijk te bereiken. Intusschen roepen wij in de allereerste plaats Uwe aandacht in op de onlangs in gediende wyziging van een enkel artikel der grondwet, die om gelijke redenen als do aangenomen wet omtrent het regentschap den voorrang boven ander werkzaamheden verdient. Mocht de Staten-Generaal kunnen goed vinden, dit onderwerp binnen kort te be handelen, dan zou de tijd voor do gewone najaarswerkzaamhoden niet behoeven te ontbreken. Welke intusschen ook de loop Uwerge- Pry« der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, uiterlyk tot Vrydags-namiddags. AUe binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts 3 maal in rekening gebracht Er is een |yd geweest dat men de on- geiukkigenbij wie het licht der rede was verdoofd of gebluscht, erger behandelde dan zelfs ten aanzien van wilde dieren geoorloofd zou zyn, een tijd ook dat zy met zeker bygeloovig ontzag werden be jegend. Eerst in deze eeuw maakte ook ten hunnen behoeve de wetenschap zich vaardig; vroeger was er weleens aan po gingen tot genezing iets gedaan, doch zonder eenige méthode en meer by wyze van proefneming. In ons land werd de dol- huis-période reeds vroeg afgesloten door zorgvuldige verplegingdie eindelijk ge paard ging met wetenschappelyk onder zoek. Met ernst, geduld en toewijding hebben de geleerden gevorscht naar de oorzaken der zielsziekten, bevonden dat deze somtyds van Hchamelyken, maar ge- woonlyk van geestelyke aard zyn, en uit hun waarnemingen de gronden afgeleid volgens welke deze krankheden naar haar ontstaan in klassen en soorten worden verdeeld, een arbeid voor de opspo ring eener geneeswijze van het grootste belang. De ziekten der verbeelding, samengrfvat onder den algemeenen naam van waanzin, nemen op de lijst een ruime plaats in. Zy ontstaan, wanneer het evenwicht tus schen verstand en verbeelding verbroken is, en vooral waar de laatste de eigen persoonlijkheid tot onderwerp heeft. Een levendige verbeelding is een kostelijke gave, maar dan moet zij een ruim terrein, we mogen wel zeggen een onbegrensd gebied hebben om zich te bewegen, en een helder oordeel moet dan tevens de vurige kracht beletten, zich buiten haar baan te werpen. Wie de statistieken raadpleegtdoor onze bekwame beoefenaars der psychiatrie (leer der zielsziekten) samengesteld, ont dekt dat een niet gering aantal gevallen van storing der geestvermogens moeten gerangschikt worden onder de rubriek, door ons opschrift aangegeven. De treurige verschijnselen zyn genoegzaam bekend; de ongelukkige beeldt zich in, dat hy een of anuer beroemd persoon is, of over onuit- pultelyke geldmiddelen kan beschikken, reden waarom ieder verplicht is, hem den diepsten eerbied te betoonen. Ge nezing schynt tot de zeldzaamheden te be- hooren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1