1ÏERIJ IJk. N°. 799. 1884. «Zaterdag 4 October. Gouda, riek van kleursel, isel, 1870.) de Turfmarkt. 125 gulden, legen mocht zijn lag, des morgens n aan de Herberg of vóór dien tijd an den Voorzitter ;ing O. GRAVE- rijk. P E. vare KOE moeders j Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht I ppij van EKERING >t EDERLANDEN, enbosch 08C1IADB, HOK- WE GOEDEREN, >top vaste en zeer en VEE kan ook len tijd van zeaen iet aanvragen van *e inlichtingen ge len tot den Agent i IJtwel, den Heer ERK. Een feestviering. BINNENLAND. BUITENLAND. toonstellingen □gin) hoon 1 de Association liberale, als bewijs van er- I derworp: gebrek aan werk on do ongunstige S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgever». winter r oernstet anten. Bandt Co. inlichtingen en Gzn., Secretarie. SMOfflOBffl COORAST. ÏTOBER 1884, t een prijs hebben der den man. ordt geleverd door N DER BURG, IOUDA, i Singel R 538. van des morgana richten, dat, ter 18 te Streefkerk, iwer D. OOMS te aan de inwo- m de omliggende in, en wel: >,45 Ct. 1,52* Ct.de 5 ons. 1 tot de levering DER HAAR. /ELD. eer zo het over- i den volgenden een waterig, slap, pap terug vinden iet was, maar ze hot komt omdat ten gebruikt. Bo- uit de Gruttorij -Stolwijk, dan on hebben. Deae Courant wordt des Zaterdag-morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. lil- land rrjj- Reatelde •en vuteraUnd :t verbonden) nvoor Npoor- m. Directe Stoomboot. isopgaven. rine en OliCn. jinden. okmaker. ’zn. irikanten. ar Gijp 4 de longh. ketelfabrikanten. j H. J. Koopman, abriek. ter Co. kanten. beek Co. igers, enz. A. P. Schotel, brikanten, Talingen, Gebouwen, Ier Linden. Lagers. L. Vliegenthart. Lie soorten van temeel. Zwijndrecbt. 'lenaurs. ter Co. ger. taogd. t Brand, onz. J. J. B. J. Bouvy. pers. J. van Oldenborgh Zonen. Nu aene breedvoerig. klM.0 rul instellen, on ion noodig middelen ral aangeven, ten einde dozen winter werk te verschaffen. Het wensehelijke om een. ambacht.- en huisvlijtsobool op te nokten, werd door moor dan oen spreker aangetoond. ♦BERG-AMBACHT, 30 Sept. Op Vrijdag 10 Ook a. e. aal ter polderraadkamer alhjer do verkiezing plaat. bobben van een ge committeerd ingeland, ter vervanging van don heer D. Schouten, die tot heemraad benoemd is. Tot predikant bjj de Ned. Herv. ge meente alhier is beroepen de heer C. Bout hoorn, proponent te Utrecht. GOUDERAK, 1 Oct. Ds. J. Kok te Wflk bij Heusden heeft het beroep naar deze ge meente aangenomen. ♦HAASTRECHT, 1 Oct. De heer J. A. A. Den Toom is benoemd tot onder wijzer aan de openbare school te Zaandam. De directie der IJsel-stoomtrammaat- schappij heeft besloten op de marktdagen rotourbiljetten tegen veel verminderde pqj- zen uit te geven. Die biljetten zijn alleen geldig op de treinen tot ’s middags 4 uren. Donderdag 2 Oct. zullen deze biljetten voor hot eerst worden uitgegeven. De rekening van den polder beneden Haastrecht over 1883 bedraagt in ontvangst f2043,741 en aan uitgaaf f 1724,07, der halve een batig saldo van f 319,67 J. De begroeting voor. 1884 bsdmagt otont vangsten f2050,49 en aan uitgaaf f2021. HARDINGSVELD, 80 Sopt. Eindelijk begint men do zekerheid te krijgen, dat de spoorw.gli)n Dordreoht-Elsi hare voltooung nabil ta en ook onze gemeente aan het spoorwegnet verbonden zal worden. Hoe wel wii dezen winter nog in ons isolement zuimAnoowh «rnaten, meen, dat mot hoi einde van 1885 de lijn in exploitatie zal worden gebracht. Zooa a bekend is, word de Ign Goronm-Grfdormal- som op 1 November 1883 geopend; hg do indionstttelling van het vak Donlt-Goreum aal do geheele lijn gertmd zijn, eni wordt aii voor de Staatsapoorwegonals verbinding van Holland met Noord,Duitschlandvan groote waarde. Do aardonwerken zijn ge heel, de hoofd- en bijgebouwen van de two. oenige stations Sliodrooht en Hardingsveld bijn. gereed. Slechts op de werkzaamheden van do veelbesproken brng bij Baanhoek, die het benedeneinde van Shedrecht ver bindt met den linker Merwe-oever, ijjn thans aller oogen gevestigd. De opening van den spoorweg in 1885 is hiervan geheel afhankelijk geworden. •HOORNAAR, 2 Oct. Sedert de vonge week is de prijs der kaas weder f 0,50 per 50 KG gestegen, d® opkooper. wordt thans hier on in de omstreken f23 h f25 per 50 KG besteed. •KRIMPEN o/dLEK, 29 Sopt. De aan deelhouders der Re«der0 van de „Stoomboot- dienst op do Lek” hebben in hunne laatst gehouden vergadering besloten om in plaats van de stoomboot „Vreeswgk” een nieuwe in dienst te brengen, die meer aan do bo- staando behoeften zal voldoen. Teven, u in d» zelfde vergadering besloten om mot Mei a. s. een nieuwen dienst in t leven to roepen tussehon Rotterdam on Cnlembnrg. Alsdan aal men de. morgens van Rotterdam en des namiddags van Culemburg kunnen Dwo belangrijke uitbreiding van don dienst aal zeker zeer ten gerieve' van het reizend publiek komen; vooral daar do vele aanlog- pl.at.an langs hot geheele traject «me goede en gomakkelijke gelegenheid geven tot het op-en uivaren van en naar do vet.ohiltenda Wij vertrouwendat dit besluit der roe den) velen aangenaam zal zündaar ook deze dienst wederom zal medewerken tot het vergemakkelijken van het verkeer op do Lekt 'Wij wenschee de roodorij mot dit genomen besluit geluk! NIEUW-LEKKERLAND, 30 Sept. Tot predikant alhier is beroepen Ds. J. A. Van boven te Oost- en Weat-Bouburg. VIANEN, 30 Sept In de gisteren-avond gehouden vergadering van het departement der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is besloten, het 100-jarig bestaan dor Mut schappij op den 17 November a.t- feestelijk te herdenken. Alhier was het gisteren feest voor de leerlingen van de betalende school voor openbaar lager onderwijsdaar de verbouwde school in gebruik werd gesteld. Te 10 uren voormiddags begaf zich het dagelijksch bestuur, met eenige raadsleden en het dames-oomitó voor de handwerken daarheenen werden zij door de jeugd mot liederen ontvangen. Nadat door den Bur gemeester en don Wethouder F,. Stuart do onderwijzers on de sehooljeugd weren wel- kom geheeten in de nieuwe lokalen, werd door hot hoofd der school, den hoor P. A. Boorsma dank gezegd. De kinderen wer den op onbekrompen wijze onthaald. >In de reeks der groote gebeurtenissen, waaruit ons volksbestaan en onze vrijheid geboren zijnbekleedt het ontzet van Leiden eene voorname plaats.” De waarheid van dat woord van prof. Fruin wordt door ieder gevoeld, die de geschiedenis van het bly.eindend drama van 1574 kent. En welken Nederlander zou zy vreemd kunnen zijn? Wy mogen gerust aannemen, dat zij het populairste gedeelte is van den worstelstrijd, misschien wel van onze geheele vaderlandscbe historie. De volharding in het bitterste lijden, door de burgerij der ingesloten stad aan den dag gelegd, staat ons voor den geest met de fantastische kleuren eener legende, en de stoutste verbeeldingskracht kan zich niets aangrypenders scheppen. Men stelle zich voor, dat gedurende de honderd-dertig dagen dat de insluiting duurde, ruim twee vyfden van de bevolking, die toen veer- tienduizend zielen telde, door den dood zyn weggerukt! En dat niet in de op wekking van den stryd, in de worsteling met kans op zegepraal, niet door des vyands wapenen of in de kortstondige woede eener bestorming, maar onder een lijdzaam af wachten van de verschrikkingen des vol genden dags, en by volkomen machteloosheid om iets te doen ten einde het onheil af te weren. Kunnen wij dus niet met grond onder stellen, dat geheel Nederland deelneemt in de feestvreugde van gisteren, toen binnen onze aloude academiestad het gedenkteeken werd onthuld ter eere van de kloeke ver dedigers, met het denkbeeld van den braven burgemeester Van der Werff in top? We behoeven ons slechts te binnen te brengen, van hoeveel belang het behoud van Leiden is geweest voor de zaak der vryheid. Slechts Holland en Zeeland boden weerstand aan de moordzieke vreemdelingen in de andere gewesten was of het verzet in bloed gesmpord, of bepaalde men zich tot morren .in stilte, overtuigd dat het ge weld toch in *t eind zou zegevieren. En in Holland zelf waren Amsterdam en Haarlem Spaansch; de hoofdstad had nog niet des Prinsen zyde gekozen. Haarlem was bezwe ken na dapperen stryd. Alle pogingen, om in den overige gewesten de ingezetenen tot aansluiting by den vrijheidskamp te brengen, waren mislukt; nog weinige weken vóór I het begin van het tweede beleg van Leiden, was een krijgsmacht, tot dat doel in Duitsch- land aangeworven, op de heide van Mook vernietigd, en hadden de edele graven Lodewyk en Hendrik van Nassau het leven moeten derven op het veld van eer. Ware Leiden gevallen, moedeloosheid zou zich van de vrijheidsmannen hebben meester gemaaktLeidens behoud was een profetie der toekomst, en gaf een waarborg dat het vertrouwen op Gods hulp, op het beleid van den Prins en op de volharding der ingezetenen niet zou beschaamd worden. Ja, nog twee bange jaren werden na Leidens ontzet doorleefd. Holland moest nog bloeden uit vele wonden, eer de zaak der vryheid, en nu voor goed, door alle Nederlanders werd omhelsd. We herinneren slechts aan den val, na kloeke verdediging, en de uitmoording van Oudewater in ’75, een lot dat Schoonhoven ontging door den hogeloozen stryd niet te wagen. Maar Leidens voorbeeld bleef de lichtende ster, Leidens zelfopoffering droeg in het vervolg ryke vruchten. Het stelsel, door den Spaanschen maestro de Campo Francisco de Valdez bij de be legering van Leiden gevolgd, was reeds vroeger door den bekwamen krijgskundige Alva vastgesteld. De moeielykheden, ver bonden aan het transport en in battery stellen van zwaar geschut, en de weinige uitwerking die het kanonvuur op de colos- sale vestingmuren hadwaren hem te Haarlem en te Alkmaar overtuigend geble ken en daarom koos hij een ander middel om de bevolking der steden tot onderwer ping te dwingen. Hij schreef aan den ko- ning»Ik ben thans bezig om de troepen in welgekozen kwartieren te leggenwaar zij beletten kunnen dat de geuzen de hulp middelen van het platteland tot zich trek ken. Ik stel nnj van dezen maatregel veel goeds voor. De rebellen zullen op die wijs in hun steden opgesloten zitten en van honger vergaan. En op den een of anderen winternachtals de slooten en singels dicht liggengelukt het misschien hen te verras sen en te overrompelen.” Van honger vergaanDat zou naar men- schelyke berekening het einde zijn. Reeds bij het begin der tweede insluiting deed zich de schaarschte van levensmiddelen gevoelen en moest de overheid de consumptie rege len. En toen op het eind van Augustus een bode werd gezonden naar den prins te Rotterdammet de betuigingdat »de stad, die het nu de twee eerste maanden met brooden de derde maand met armoede had uitgehouden uitgeput was”, werd er niets te veel prins op het ziekbed, geteisterd door felle tems te vereeuwi koortsen, waarin het beeld der veege stad I zichtbaar teekey kentelijkheid voor het door hom verrichte ia zake den schoolwetstryd, zjjn eigen borst- Loeld en aan eeresjerp ton geschenke. Dien- word te Antwerpen den ultra clericalen Hoofdredacteur van het Han- delsblad van Antwerpen een banket aan geboden. De Brusselsche gemeenteraad heeft be sloten twee der Rijkskweekscbolen, die ten gevolge dor nieuwe wet zouden worden opgehoven, voor rekening der stad voort te zetten. Terwijl te Napels de cholera aan het afnemen is, neemt zij to Genua toe, hoewel het geheele sterftecijfer vermindering aan toont. Ook in do Fransche grensprovinciën on in Spanje komen nog steeds gevallen voor. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regols 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsohe Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts t maal in rekening gebracht. hem onophoudelijk als een furie door de hersenen spookte. Een zonderlinge oorlog. «Wn>a in e» schiedenis van welk land ook I De IJseldtjk was doorgekapt, de sluizen te Rotterdam en te Schiedam stonden open, de Zeeuwsche admiraal Boisot lag met zijn vloot van in allerijl uitgeruste en van leeftocht voorziene platboomde vaartuigen gereed om dwars over het verdronken land den vyand aan te tastenmaar het water bleef laag. De Spanjaarden riepen den Leidenaars toe dat zij maar op den toren moesten klim men om uit te kyken of de Maas niet weldra stroomopwaarts zou vloeien tot hun ontzet; en de wind bleef ongunstig. De landscheiding, de dijk tusschen Rijnlanden Delflandwerd door de Zeeuwen bereikt vermeesterd en doorgestoken, maar er kwam geen water en de Spanjaarden achtten de overwinning zeker. »Het is den prins even ónmogelijk, Leiden te ontzetten, als ons om met de handen de sterren te grijpen”, zeiden zy en de loop der gebeurtenissen scheen hun gelijk te geven. Toch, hoewel de ingezetenen zich met af val, met huiden, met gras en boombladeren trachtten te voe den ofschoon de mannen van de wacht nedervielen op hun post en de moeders haar kinderen zagen sterven aan de verdroogde borsttoch hield men stand. Op den laatsten dag van September ver hief zich een felle noordwestenstorm. >Hy dreef de Noordzeedie wegens het springtij bij den vloed bijzonder hoog op kwam zet ten den Maasmond inhet uitvloeiende rivierwater tegen, dat zich nu, in zyn af loop gestuit, door de dykbreuken en open sluizen op het land stortte en merkelyk steeg. Toen draaide de wind nog eens van het noorden naar het zuidenen stuwde de watermassa den kant van Rijnland en van Leiden op, waar de vloot, strijdlustig en geheel gereedop niets anders wachtte.” (Fruin. Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574.) Nu begon de stryd. De dappere Zeeuwen hadden reeds ongemak genoeg geleden in hun enge en open vaartuigen; zij brandden van verlangen om den Spanjaard te lyf te gaan. Voet voor voet werd het terrein, half land, half water, vermeeèterd. Nu eens zag men de redders in het water springen, om met de forsche armen hun booten over een ondiepe plaats te sjorrendan weer beschoten zy onafgebroken van schansen en wegen de Spaansche bezettingdie on mogelijk stand kon houden tegen zulke oorlogs-amphibieën. Een soort van paniek Óverviel henvelen geraakten op hun vlucht in de niet meer te onderscheiden slooten waar zij een roemloozen dood vonden. Stap voor stap naderde het ontzetreeds hadden de Zeeuwen de tweede linie der vijandelijke posten doorgebroken daar lag Leiden voor hen. Torens en molens der stad tooi den zich met vlaggen om hun het welkom toe te roepen. ’t Was Zondag, 3 October. Valdez had het laatste zeer versterkte punt,- de schans te Lammen, doen ontruimen, maar de be legerden wisten dat niet. Toen het ontdekt werd, haastte men zich het den admiraal te berichten. Nu was er geen houden meer aan. De Zeeuwen boomden stadwaartsde burgery snelde hun te gemoet. Aan de Vlietbrug reikten redders en geredden elk ander des morgens te negen uren de hand. Aandoénlijker ontmoeting zag men nooit. »Niemand” (Fruin) »die beschrijven kan, wat daar is voorgevallen niemand ook die het zich niet, zonder eenige beschrijving, kan verbeeldenwelk een schouwspel voor de forsche krachtige matrozen en soldaten, die uitgehongerde en uitgeleerde gestalten der belegerden »de magere aangezichten en knikkende beenen", die in één blik te zien gaven wat de stad in de laatste zeven weken had uitgestaan. Met welk een deernis werd de meegebrachte mondkost toegewor pen hoe gretig werd hij opgevangen, liet was een genot na zeven weken van onthou ding zich aan het kostelyke brood te ver gasten het was een wellust het den hon gerige toe te reiken en te zien hoe het hem smaakte. Maar wat beteekenden zulke genietingen bij dat gevoel van zegepraal en zelfvoldoening, op de gedachte, dat de taaiste volharding en de stoutste moed te zamen het van de overmacht en de dwinglandij hadden gewonnen. Zoo ooit dan gevoelde men zich thans als broederseendrachtig in lyden en strydeneensgezind in beginsel en bedoeling. Doch alle zelfverheffing werd onderdrukt zoodra zij opreeshet geloof gaf den Heer der beirscharen en Hem alleen de eer. Niet eigen arm en kracht had den vijand geslagen, maar de wondermacht Gods, die den stormwind en den watervloed tot helpers in den stryd had gezonden. De menigte stroomde naar de kerken en stortte het hart uit in gebed en lofgezang, en kwam allengs tot bedaren en tot het zalige be wustzijn van verlost en veilig te wezen.” Het gedenkteeken op hel Ruïne-plein te Leiden, moge die vlakte weldra een ander uenungepui was w«u ei voorkomen vertoonen en een anderen naam gezegd. Die bode vond den I dragen! is bestemd, deze groote gebeur- ziekbed, geteisterd door felle I tenis te vereeuwigen. Maar ook zonder dit i zou de heugenis er aan Bij Koninklijk besluit is be noemd met ingang van 22 Oct. e. k., tot burgemeester van Vreeswijk R. A. Verploegh Chassó, secretaris dier gemeente. Te Rotterdam is Dinsdag de vergadering gehouden van de vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid- Holland. De burgemeester van Rotterdam, Mr. S. A. Vening Meinesz, leidde de ver gadering en deelde mede, dat de vereeniging thans 114 leden telt, 4 meer dan het vorig jaar, daar 11 toetraden, doch 3 overleden en 4 bedankten. Als bestuursleden werden herkozen de hoeren P. 0. Stoop en G. Bos. Te Dordrecht is benoemd tot adjunct-directeur der gemeentelijke gasfa briek en hoogdrukwaterleiding de heer J. J. Prins, directeur der gasfabriek te Lochem. Vrijdag is de telephonische verbinding van de werf van den heer P. Smit Jr. te Slikkerveer met het centraal- bureau te Rotterdam tot stand gekomen. Voor deze lijn is bij het Kralingsche Veer uu» kabel «eU«<l 70 geheele geleiding is 18 kilometer lang. Bij hot telophoneeren tusschen Slikkerveer en Maassluis, een afstand van ruim 36 kilo meter, kon men elkaar even duideljjk ver staan, als op korte afstanden. Ten behoeve dor garnizoens- bakkerij te Breda hed Woensdag de aan besteding plaats van 125 hectoliter jarige j roode en 375 hectoliter jarige witte tarwe. Voor de eerste hoeveelheid was do heer M. De Gier te Gorinchem de minste inschrij ver, nl. voor f7,75, en voor de witte tarwe do heer J. Hooghwinkelmede te Gorin- cliomvoor f 7,58 per hectoliter. Door de directie van den Rijn spoorweg te Utrecht werd Maandag o. a. aanbesteed de levering van 275 heet, dui- vonboonen, minste inschrijver P. Hoogh winkel te Gorcum, voor f 7,89 per 100 kilo, en van 110.000 kilo stroo, minste inschrijver P. De Groot te Zevenhuizen, voor f24,80 por 1000 kilo. De rechtbank te Rotterdam deed Dinsdag uitspraak in de zaken, de vorige week medegedeeld. Zij veroordeelde o. a. A. M. Az., bouwman te Goudadie zekeren V. met een paal eene verwonding toebracht, tot acht dagen celstraf; R. L., landbouwer te Waddingsveendie zich tegen oen veldwachter verzotte, bjj gelegenheid van een onderzoek naar hot broeien van een op zijn erf staande hooiberg, tot drie dagen celstraf en J. v. V. en H.v.V., wonende te Krimpen a d Lek, beklaagd van diefstal van appelen te Lekkerkerk gepleegd tot 8 dagen gev. coll, voor ieder. Vervolgens stonden terecht A. K., huisvr. van II. D., arbeider te Wad dingsveen, beklaagd van mishandeling. Eisch 16 dagen gev. cell, en f 8 boete. J. O., arbeider te Ouderkerk a/d IJsel beklaagd van mishandeling. Eisch 1 maand gev. cell, en f25 boete. In deze zaken over 8 dagen uitspraak. Hierachter vindt men eene aankondiging betreffende het Stout der Hoe ren Van Vollenhoven 4 Co., te Amster dam, waarop wij de bjjeondere aandacht onzer le’.ers vestigen. De zeer gunstige reputatie on het voortdurend toenemend de biet zjjn de beste bewijzen voor de uitste kende eigenschappen dezer biersoort, welke te gelijk aangenaam van smaak, voedzaam en versterkend is, en zich verheugt in de aanbeveling van zeer vele geneeskundigen, zoo hier te landeals in het buitenland. Door wijlen W. J. Bruijnis, geb. De Hoog, is aan de diaconiearmen der Hervormde gemeente te Gorinchem eene som van f3000 gelegateerd. Bedankt voor Werkendam en De Werken Ds. W. Ringnalda Gzn., te Loon op Zand. Den 13. en 14. October a. s. zal de Christ. Gereformeerde Kerk haar 50-jarig bestaan feesteljjk herdenken te Ulrum, waar de eerste gemeente in 1834 door den pre dikant H. De Cock word gesticht. GORINCHEM, 29 Sopt. De vereeniging \ioil.:..- nimmer verloren gaan, en zoude gedachte aan Leidens volharding e& Nederlander be? aio!on mved u> z ’OO die ooit op de proef worden gesteld. Overzicht Den 14en dezer zullen do Fransehe Ka mers hare werkzaamheden hervatten. De regeering heeft, zegt men, 50 millioen francs op de begroeting voor 1885 weten te be zuinigen, eene kleine vergoeding voor de tweede surprise, die zij het land tijdens de vacantie bezorgd heeft, den nieuwen oorlog mot China. ’t Is misschien wel eenigszins hare ver legenheid met den loop die de zaken in het Oosten genomen hebben, die oorzaak is dat Courbet zoolang werkeloos blijft on van geene nieuwe wapenfeiten valt melding te maken. China heeft in eene nota, aan de Mo gendheden gericht, do onbillijkheid van Frankrijk’s handelingen aangetoond. Er heeft, zoo wordt in dat stuk gezegd, geen schending van het Verdrag van Tientsin plaats gehad. Een misverstand en de al te groote voortvarendheid van Fransche zijde hebben tot de moeiel ijk heden aanleiding ge geven, zoodat er van een eisch tot schade vergoeding geen sprake zijn kan. Dit protest vindt, meer dan Frankrijk lief is, ingang bij de Mogendheden, waartoe eigenbelang en bijzondere omstandigheden het hunne voorzeker bijdragen. Te Hongkong heerscht groote verbittering tegen do Franschen, omdat deze 2 Engelsche koopvaardijschepen in het kanaal van Formosa hebben gevisi teerd. Nog altijd duurt in Engeland het pro- testeoren en demonstreeren tegen het gedrag van het Huis der Lords, ton aanzien van de kieswet, voort. In de laatste wook hadden er weder 73 vergaderingen met dat doel plaats, terwijl 9 contra-dcmonstraties ge- houdon WMdma. In ’t gOhee) bAUroag hut aantal betoogingen 569, waarvan 120 ten gunste der Lords. Nu oerst is do premier van zijne staat kundige reis aldus mag men zijn uit stapje naar Schotland wel noemen terug gekeerd. Op die terugreis heeft hij een bezoek gebracht aan do Koningin, dio don wensch uitsprak dat het ten aanzion van do genoemde wet tot een vergelijk mocht komen tusschen beide Huizen. Namens haar zal de hertog do Richmond daartoe pogingen in ’t werk stellen. Of het zal gelukken? De Minister Chamborlein ge looft niét, dat het mogelijk zil zijn, zoo verklaarde hij dezer dagen, in eene toespraak die hij te Birmingham hield. Het protest van Frankrijk, Duitschland en Oostenrijk, waarbij zioh ook Rusland en Italië hebben aangesloten, tegen de schen ding der li(juidatie-wet in Egypte, in hot vorig overzicht vermeldlaat Engeland schijnbaar vrij koel. Toch zal de maatregel wel niet zonder zijn medeweten, althans niet met verzet van zijne zijde, genomen zijn. Do Times deelt, van zijn eigen corres pondent te Karthoum thans eenige berichten omtrent Gordon mede, die echter niet verder loopen dan tot vóór het ontzet der stad. Bijna dagelijks hadden er gevechten plaats, waarbij de Egyptische soldaten steeds nieuw blijken gaven hunner lafheid. De proviand raakte op en alleen door middel van nieuwe uitgegeven papieren geld was hij in staat zijne soldaten te betalen, waarvan er, 8 k 10.000 reeds vóór het beleg naar den vijand waren overgeloopen. Hier geldt dus wel het spreekwoord: Als de nood 't hoogst gestegen is, is de redding ’t meest nabij. De expeditie onder generaal Wolseley, die Gordon te gemoet gaat, heeft zich in beweging gesteld, doch voordat zij Gordon de hand kan reiken zal zij zeker nog heel wat moeielijkheden te overwinnen hebben, al is het niet van de zijde des vijands, wiens macht tot op enkele honderden manschappen geslonken is. De Duitsche Kölnische laat zich uit Parijs berichten, dat er sprake zou zijn van oone nieuwo conferentie in zake Egypte, waarbij Frankrijk en Duitschland dan zouden samen gaan tor bestrijding van Engeland. Het is vermoedolijk niet anders dan een bericht, dat dienst moet doen om Engeland tot voorzichtigheid aan te manen in zake China. Immers gelijktijdig met dit bericht wordt melding gemaakt van onderhandelingen die door Duitschland met Engeland en Frankrijk zouden gevoerd worden over eene regeling der betrekkingen aan de Westkust van Afrika. Een Duitsch eskader van vier schepen is daarheen vertrokken om de Duitsche vlag te vertoonen. De socialisten hebben voor de aanstaande Rijksdagverkiezingon niet minder dan 144 candidaten gesteld. De regeering neemt van hare zijde maatregelen om die onruststokers binnen de perken te houden. Do opgewondenheid in Belgte is nu toch aan het afnemen. Zij uit zich nog slechts o in besloten vergaderingen en in de pers. Algemeen Belang" alhier hield gisteren De Burgemeester van Brussel ontving van 1 eene vergadering, waarin uitvoerig het on-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1