z DUT WORK, reld. nachitics. dermeisje. de Lek" lienstmeid, Zaterdag 18 October. Weekblad voor ZuidHolland en Utrecht. kaat. ;i:xi)I.ïk. gorten. iNK., li 217. N ST ingevangen LK BINNENLAND. BUITENLAND. 0 I xs Ter opwekking. SCHOOIWHB COURANT te Gori'nchem, voor Indien men er n rente van 3 pCt. spoedig daarop volgde het jen, en zelfbeoor- f8 i antwoorden noga» ver- nomen was, ondanks hun Vdlgzaam- niet geheel m., Secretaris. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. iten. mdt Co. dichtingen en 5 gesteld, bedraagt volgen» den Engolschon ’«.it to Amoy net minde» "n Madagaskar raceten deFranscho den laatsten tijd minder go- Dultechlaad dan het WAM. iCHT. i, het incaaeeeren •voegen Koestraat e «oorten van meel. Zwijndrecht. maars. Co. >r. ogd. Brand, ons. J. J. B. J. Bouvy. irs. van Oldenborgh Zonen at de en Veerlieden undigen aanbevolen gering gehalte aan en een uitnemend sopgaven. Ine en Oliën, nden. kmaker. tn. 'ikanton. r Gijp de Jongh. Jtelfabrikanten. H. J. Koopman. -> Door Z. M. is bij het wapen der artillerie benoemd tot Ion luit, de 2e luit. W. J. Bieschel van hot 4o rog. ÏÏRBESTUUB pt bij deze op, Bol ide betrekking van lenaar, en aldaar. Gega- ersoon aanmelden laar, op Zaterdag tn dos voormiddag» zeer verre verwijderd gaarne geheel zouden -dat ook spoedig zou i we er 3D: Adres, liefst in i te Stolwijk. jrmaardhoid, maar linden. Zij hebben ng te Amsterdam tn Toezigt, NDAAL, Notaris, lier ’s Ilago. DELOO8. Pqjs der AdvertentiSn: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, aiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandscho Advertentiën waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. jens of bij gedeel- Dese Courant wordt des Zaterdag-morgen» uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Te Dordrecht zijn door de vrijzinnige kiesvereeniging met algemeene stommen do aftredende leden Mr. G. M. Van der Linden en Mr. J. B. Van Osen- Het de mogelijke gevolgen van hot protest der Mogendheden togen de jongste financieele operatie. Zij schynen dus wol do over- Hlinkk.n .1.. I. t o en conditie der op 10 Oct. gehouden oo van stemgerechtigde ingelan den van het waterschap Bnolrewaard, Zuid- Linschoten Behagen en den Engh is vast gesteld do bogrooting van het waterschap Standard deelde dezer dagen die grondslagen 1 mede en hoewel een lid der regeering ver- 1 zekerde, dat nog geon definitief besluit ge nomen was, erkende hij toch, dat do zaak onjuist was voorgesteld. Het tuiging te hebben, dat de zaak niet in hot I bruggen wederom candidaat gesteld, centraal comité in genoemd district heeft hetzelfde besluit genomen. In eeno vergadering dor kies vereniging Alblasserdara en omstreken (hoofdkiesdistrict Dordrecht) zijn met algo- meene stommen tot candidaten gestold de vorige afgevaardigden, de hoeren Mr. Van der Linden en Mr. Van Osenbruggen. elkander staan, gelijk sinds jaren feitelijk het geval is, dan geeft de stembus de ge legenheid om een keuze te doen aan wieu zulks de moeite van er heen te gaan waard is; en het is minder noodzakelijk om van weerszijden een afgerond program aan te bieden, dat antwoord geeft op elke vraag. Als we slechts weten dat de mannen die ons mandaat in ontvangst nen\en getrouw zullen zyn aan den vrijzinnigen geestdie onze staatsinstellingen bezielt, en eendrachtig de handen, ineen zuilen slaan om dien een duurzame zegepraal te verschaffen, is dat voorloopig genoeg. Wij vergen niet van hen, dat zij geen acht zullen geven op de wenschen der tegenparly; integendeel, hoe meer zij dat kunnen doen zonder hun eigen beginselen te verzaken, des te zekerder zal de vrede gewaarborgd zijn en des te meer zullen alle Nederlanders, ondanks verschil van meening op een aantal punten van grooter of kleiner belang, zich gelukkig achten onder vrije instellingen te leven, en zich met toewijding aan het gezag dier Grondwet overgeven. Misschien zal het noodig zijn, op enkele punten tot een schik king te komen, om de bij de Grond we! vereischte meerderheid van twee derden der stemmen bijeen te brengen, maar diep zou het Voor de liberale zaak te betreuren zijn, indien haar aanhangers in de minderheid waren en dus bij de vaststelling der nieuwe grondslagen van het staatsbestuur een onder geschikte rol vervulden. Het ia daarom vooral, dat de aanstaande verkiezingen van zoo ongewoon veel ge wicht zijn, en wij met den meesten aan drang de vryzinnige kiezers in het algemeen, die in het district Gouda, in het bijzonder, op het gemoed drukken krachtig, een drachtig en met beleid op te treden. Leed de liberale party thans een nederlaag, men zou zeer lang gelegenheid hebben die als een der bedroevendste feiten onzer staat kundige gescmeuenM te - van allen, die voor het Vaderland heil zien in vooruitgang, vrijheid, vreue verdraagzaamheid, is op de liberale kie? gevestigd, en met vertrouwen wachten zij op hun daden. Overzicht. Do leidslieden der Zuld-Afrikaansche republiek, do Boeren, zijn toch zoo wijs geweest het niet tot het uiterste te laten komen. Ziende dat Engeland zich maar ippen uit en bemeesterden de tribune waar Stafford Northcoto en Churchillo het woord voerden. Intusschen schijnt de regeering door openbaarmaking der grondslagen waarop het wetsontwerp tot verdeeling der parlementzetels zal rusten, te trachten -do aanneming der kies wet door het Hoogerhuis te verkregen. Do briek. r Co. anten, eek Co. ers, enz. A. P. Schotel, pikanten, itingen, Gebouwen, r Linden. gors. L. Vliegenthart. member a. a. go- - De gouden penning, doorden I hoer Van der Worm onlangs aan de stad Leiden geschonkenheeft den vorm van een w». vnv.v.- I langwerpig vierkant. Op de voorajjde tus-| weder moor slachtoffers. In Spanje kan z j 1 schon het jaar 1574 onder een kroon staat i de Hollandsehe leeuw, staande op zjjnach-\ terklauwen, houdende met de voorste een speet, waarop de hoed der vrijheid rust; I binnen dit opschrift Ilaec 4- Libertatis 4- 1 ergoaan de andere zijde leest men in den buitenrand: Godt 4- Behoede 4- Leijden, waarbinnen, rondom het Leidsch wapen schild deze letters: N. O. V. L. S. G. I. P. A. 0., hetgeen beteekent: Nu minus- Obses- Urb- Lugdun- Bub- Gub- Ill- Prin- Aura- Cus. In de gisteren gehouden sit ting dor Arrond. Rechtbank to Rotterdam word o. a. veroordeeld G. D.loodwitwerker 1 vanN. Groeneveld aldaar mot een mes in do buik verwond te hebben, tot 2 maanden gev. oenz. en f8 boete. j Hierna word o. a. behandeld het appél van het O. M. bij het kantongerecht te Schoonhovenvan een vrijspraak aldaar gewezen in do zaak van do Ammerstolsche visschers M. v. d. K.P. V.P. do B. on P. de O., beklaagd van hot bij Streefkerk in de rivier de Lok visschen met oen zegen, op de wijze dat hot not als keernet wordt gebruikt, do rivier afgesloten en do door tocht voor de visschen is belet. De kan tonrechter, vrijsprekende, had aangenomen dat or met geon koornot waa gevisoht, en daar voor de visschen de vrije doortocht niot was belet, omdat do veldwachters, proces-verbaal opmakendenog genoeg ruim to hadden om tusschen den kant en de zegen- schnit door te roeien en daardoor do vrije doortoobt voordo visschen niet was gestremd. Ter terechtzitting word echter door do veld wachters Haaksman en Do Groot verklaard dat, toon zij do visscherij van do zalmvis- schorij „de Bnakkert” gadesloegende zegon aan den Noordwal was vastgemaakt aan con blok en aan den Zuidwal langs het zogenschip, dat dicht bij den wal lag; zij hebben deze visscherij circa oen uur gadegeslagen en zijn toen naar het zegen schip geroeid. Nauwelijks zag men hen naderen of alles raakte in beweging, bewust dat men moordvisscherij pleegde. Het stoom bootje van de visscherij naderde en haalde de zegenschuit van den wal, zoodat, toen zij aankwamen bij de visschers, er tusschen het vischnet en den wal genoeg ruimte was. Do beklaagden ontkenden zich aan het ten laste gelegde te hebben schuldig gemaakt voorgevendedat zij ver genoeg van den wal verwijderd lagen en hunqo zegen niet als keernet gebruikten. Twee deskundigen, de Pernissor visschers I De Jong en v. d. Kayl, verklaarden dat de reine is. Aan de betoogingen in zako do kieswet in Engeland komt nog al geen eindo. Het karakter wordt echter minder onschuldig. De liberalen zijn to Birmingham, waar de conservatieven het voor de Lords opnamen, begonnen van het ongelukkige vuistrecht gebruik te maken. Zij bestormden de ver- j g ader zaal, sloegen alles stuk on klein, deelden links en rechts klappen uit en bemeesterJen j Andoro oandidate„ WOfden ,ol,trekt" niet tribune waar Btaftord Northcoto en genoemd I Bij Koninklijk besluit is pon- 1 sioon verleend aan J. C. Hekkorman, wo- I du we van T. G. P. Arnold, inleven ontvanger raar go- i_..i rmsn ’ers, ;ht, J '1|- Keelde Stoomboot. Hot O. M. vond do feiten wettig an over tuigend bQwezon, weersprak do motiervn door dor^f?fc tonrechter in zijn vrijspraak neerg^legd, requireerde vernietiging van dio uitspraak en veroordeeling van den In, 2a en 4n beklaagde tot f 10 boete ieder, sub sidiair 3 dagen gev. en verbeurdverklaring van het net of betaling van f 300, mot vrij spraak van hetgeen don 3n beklaagde was ten laste gelogd, daar diens schuld niet bewezen was. Mr. Lodor voor de beklaagden optredende, weersprak 10 do beweringdat hier do zegen als keernet zou gebruikt zjjn, hield zich 2° aan de jurisprudentie wat een keernet was of niet en volstrekt niet aan verklarin gen van twee personen als deskundigen ge hoord, concludeerde mitsdien tot bevestiging van de uitspraak door het kantongerecht gedaan, met vrjj spraak voorde beklaagden, in plaats van ontslag van rechtsvervolging. Wat bij een eventueel veroordeeling het verbeurd verklaren v/n hot net betrof, pleiter verschilde ook/hierin met het O. M. en meende dat in uozo van geen verbeurd verklaren sprake kon zijn. Uitspraak over 8 dagen. De vliegerwedstrijd te Gorin chem zal bij gunstig weder Zaterdag 18 dezer plaats hebben. Prijzen worden daarbij uitgeloofd voor; a. den hoogstgaanden vlie ger, b. den grootston vlieger, c. den sier- Ijjksten vlieger en d. don vlieger van het vreemdste model. Afzonderlyke prijzen wor den voor vliegers van vloeipapier beschik baar gesteld. De uit te loven prjjzon bestaan uit een zilveren horloge en verschillende kunstvoorwerpen. Onder de tien teruggeroepe nen van de 110 sollicitanten naar de beide vacante betrekkingen van Hoofd eenor open bare school te ’s Gravenhagekomt o. a. voor do heer H. VrBettink Hoofd der VWWtwvr, vri Waardor, deed met gunstig gevolg examen als onderwijzer. De heer P. F. Van Slype, van Giesenoudekerk, heeft met gunstig gevolg Aamen afgelegd als hulponderwyzer. Beroepen te Leerdam Ds. C. I Hattink JPz., predikant te Nieuw-Vennep. Beroepen naar Zjjderveld Ds. J. Barbas Jr. te Akkooi. De Bisschop van Breda, Mgr. 11. Van Beek, is Dinsdag-nacht overleden. Van 19 Juni 1874 was hij als zoodanig in functie, nadat hjj van 17 Sept. 1861 do betrekking had bekleed van Vicaris-Generaal van het Bisdom van Haarlemvóór welk tijdstip hij als president van het R.-K. semenarium te Voorhout was werkzaam geweest. Hjj werd ruim 68 jaar oud. GOUDA, 15 Oct. Do gemeenteraad ver gaderde Dinsdag en nam kennis van hot rapport der Raadscommissie, in wier handen was gesteld de begroeting der gemeente voor 1885. In deze zitting werden nog goedgekeurd de begrootingen der gesubsidieerde instel lingen van weldadigheid, dienst 1885, on kwam in een voorstel vau B. en W. tot demping en rioleering van de Zijl bij de gasfabriek. Tot onderwijzer aan de 2o burger school voor jongens alhier is benoemd de heer J. P. Van der Kleijn te Gouda. Do pleidooien in sake het bekende rechtsgeding tuseehen de gemeente Gouda en het kerkbestuur der 1L O. gemeente, betrekkelijk het kerkgebouw op de oost- ha ven, zij n bepaald op V rij dag 5 December e. k. De kiesvereeniging „Burgerplicht’* alhier stelde heden-avond tot candidaten voor de Tweede Kamer de heeren mr. A. J. Roest te Rotterdam on J. Van der Breggen Azn. te Waddingsvoen. In de gehouden vergadering van het Depart. Gouda der Maatschappij tot „Nut van *t Algemeen” is tot secretaris benoemd, in de plaats van den heer Mr. D. N. Brou wer, die als zoodanig had bedankt, de heer L. A. Kesper, welke die benoeming aannam. De vergadering besloot dat in deze ge meente het 100-jarig bestaan der Maat schappij op Dinsdag-avond 18 Novenber feestelijk zal worden herdacht. Do feestrede zal worden uitgesproken door den Voorzitter van het Departement, den heer Dr. D. Terpstra, terwijl de zangver- eeniging Apollo” zich welwillend bereid verklaarde op dien avond hare medewerking te verleenen door het ten gehoore brengen van eenige zangstukken. Maaudag-avond had eene vergadering plaats der Afdeeling „Gouda eu Omstreken” van den Nederl. Protestantenbond. T<*t bestuursleden, in plaats van de heeren C. Thim en Mr. W. Fortuyn Droogloovcr, worden gekozen de heeren D. Hoogendijk en Dr. W. Julius. Tot afgevaardigden ter Algemeene Vergadering werden benoemd de heeren C. Thim en D. Ruijter. Een ioniretie van biina drie iaar had der dir. bel., f 1050. hf. i Naar men verneemt, zal Z. M. dó i de Koning de* nieuwe zitting der Staten- I wuruu. a. ¥uruuruuuiu. M. Generaal op 17 November in persoon openen. Schoonhoven, beklaagd In de Maandag gehouden ver- *,J-1 - gadering der vrijzinnige kiesvereeniging te Woerden werden tot candidaten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gestold de j heeren Mr. A. J. Roest, officier van just, te Rotterdam en J. Van der Breggen Az., hoogheemraad van Rijnland en oud-lid der Prov. Staten van Zuid-Holland te Wad- dingsveen. Ook-do liboralo kiesvereeniging „Vader- jioeft go- sluiting van Frsmkr&k/ on tegen EngoUnd,-nio1« p volg van het overleg, dat over do regeling der betrekkingen in htt gebied der Congo- ri vier plaats vindt. Duitssiland heeft daartoe eono conferentie voorgested, waarbjj Frank rijk zich dadelijk aansimt en do overige betrokken Mogendheden zich vervolgens mede aansloten. Alleen ingeland gaf nog geon antwoord op de uitioodiging, hoewel mon aan diens toetreding niet twijfelt. Hot bericht, dat de conferentie einde October of begin November zal gehiuden worden, is dus in elk geval voorbarig De Fransche Kamers verden bij hunne woderbijeenkomst al darelijk verrast met eeno crodietaanvrugo van 11 millioen francs voor de Tonkin-expediti». Courbet moet dan ook versterking hab>en aangevraagd het ging hem in de lautsio dagen niet voor- deelig. Tot twee- of drinnalon toe is eene poging om te Tam-Só te bnden verijdeld on eenmaal zelfs met niet geringe verliezen. Hot aantal dooden van Tranacho zijde op 5 gesteld, bedraagt volgen» den Engelschen correspondent to Amoy niet minder dan 70. Ook op troepen in lukkig zijn. Nu de Kamers bijeen tijn, zal spoedig wel meer van hotron. Do Belgische liberalen tallen bij do aan staande gemeenteverkiezingen te Brussel toch niet geheel aaneengesloten zijn. Do radicalen en do werkmansbond hebben zich afgescheiden on zullen eigen candidaten stellen. Dit is te meer nadeel, omdat de Katholieken en do onafhankehjken zich vereenigd hebben. Te Sonzoilles, in Namen, hobbon ernstige ongeregeldheden plaats gehad, tengevolge van het opheffen oener openbare meisjes school. Het gepeupel is de raadzaal bin nengedrongen en hoeft de leden van c De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft zich eenige moeite gegeven om te doen uitkomen, dat de vernieuwing van al de mandaten der Volksvertegenwoor digers slechts op te vatten is als een for maliteit, voortvloeiende uit het opheffen der belemmering die de Grondwet gesteld heeft aan haar herziening gedurende het tydperk van een Regentschap, welks aan- vang we altijd nog hopen, dat we zelfs zien uitblijven, maar dat ook spoei kunnen invallen, reden waarom op voorbereid moeten zijn. En inderdaad, oppervlakkig zou er voor die zienswijze iets te zeggen zjjn, Indien het mogeljjk ware, in alle kiesdistricten de leiders van alle partyen te brengen tot deze opinie: >Komaan, de Grondwet wil nu eenmaal behandeling zelfs van het een voudigste en dringendste wijzigingsvoorstel, over welks onvermijdelijkheid men het zoo goed als algemeen eens is, door nieuwge- kozen Kamers; er is hier waarlijk reden om te zeggen; >zooveel beweging om dén pannekoek!” Laat ons daarom eenparig besluiten, dezelfde mannen, die de ontbin ding naar huis zond, te herkiezen, dan gaat alles spoedig weer zyn ouden gang. Doch, wy weten allen, zoodanig vriend schappelijk overleg zou te midden van den tegenwoordigen partijstrijd een onmogelijk heid zijn. En al ware het zulks niet, toch bestaat er overvloedige reden, om het zelfs niet in overweging te nemen. In een belangrijk opzicht verschillen de Kamers die heengegaan zyn van dieavelke komen zullen. De laatste hebben een bij zondere taak te verrichten, namelijk de herziening onzer Grondwet, geheel afge scheiden van de wijziging van art. 198, die men een noodwetje zou kunnen noemen. Wij gelooven dat die amiwyztng alleen voldoende is om het volle licht te doen vallen op het karakter der verkiezingen, tot welke men allerwege in ons land bezig is zich voor te bereiden. De geest eens volks weerspiegelt zich wel in zyn geheele wetgeving, maar zyn Grondwet levert toch den maatstaf van zyn politieke ontwikkeling. Het voorbeeld van Engeland, dat geen eigenlijke geschreven, in artikelen verdeelde constitutie bezit, maai’ welks grondwettige bepalingen men als het ware uit een ondoordringbaar woud van wetten moet bijeenzamelen om een over overzicht te krygen van de verhoudingen der staatsmachten, is de éénige uitzondering op den regel dat elke beschaafde natie een dergelyk fundament voor zyn staatsinstel lingen bezit, en plaatst men die alle nevens elkander, dan verkrygt men een vry juist beeld van elks politiek leven. Onze Grondwet, die thans zes-en-dertig iaar oud is, zou misschien nog veel langer levenskracht bezitten, ware het niet dat zy, door te veel het gebied der organieke wetgeving te betraden, haar doel voorbij streeft. De vaderen van 4848 hebben mo- geljjk met wyze inzichten de vrjje beweging beperkt, het tegenwoordig geslacht gevoelt levendig, dat de wetgevende arbeid behoefte heeft aan meer vryheid en meer ruimte. De Constitutie is gelyk aan een kleed, waar wy by verderen wasdom uitgegroeid zijn. De geest dier Grondwet is evenwel voor onze natie de meest gewenschte. De ver houding tusschen vorst en volk is er nauw keurig in bepaald op een wyze die aan het verlangen van de groote meerderheid voldoet, en de rechten der Volksvertegenwoordiging zijn ervoldoende in geregeld. Elke wijziging moet die hoofdbeginselen onaangeroerd laten en de toepassing er gemakkelyk van maken. Zy zyn de vruchten van de omwenteling, waarmede onze natie op het eind der vorige eeuw een eind heeft gemaakt aan verou derde toestanden. Er is evenwel een machtige party in den lande, die deze vruchten verwerpt. Haar afkeer van de vrijzinnige beginselen dezer eeuw openbaart zij in haar naam, die tevens haar strydleus is geworden. Wanneer we nu de meening uitsproken, dat elke herziening de vooruitstrevende richting op staatkundig en maatschappelijk gebied behoort te volgen, en dat het voor ons vaderland een ramp zou zyn, indien de reactie op dat groote werk dat niet voor een tydduur van enkele jaren bestemd is haar stempel zette, dan drukken we daar mede tevens uit, hoe noodzakelyk het is dat de liberale partij in de nieuwe Kamers er een overwegendén invloed op uitoefeat. Om dat te kunnen doen moet zy krachtig zyn en vast aanééngesloten. Het is op dit oogenblik nog de tijd niet om aan eiken candidaat in het byzonder de vraag te stellen, welke nieuwe bepalingen hy in de Grondwet wenschelijk acht. On getwijfeld zouden de antwoorden nogal ver schillen, gelyk zelfs, c-4—•1—u drecht en P. A. Bos ge- cents per kubiek* Meter.' Dezer dagen werd bevorderd tot doctor in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden de heer H. Prins Visser, geboren te Sliedrecht, met Acad. proef»., get. „Verslag van de chirurgische kliniek aan de Rijksuniversiteit te Leiden gedurende den cursus 1881—1882.” Op Woensdag 15 Oct. is te Utrecht met goed gevolg het eerste natuur kundig examen afgelegd door de heeren J. Douweste Berg-Ambacht en E. A. Fauol, van Berg-Ambacht. Zondag was het 25 jaar gele den, dat de heer Mr. J. A. Fruin het ambt van hoogleoraar aan de Utrechtsche Univer- sitoit aanvaardde. Op do Maandag te Utrecht gehouden paardenmarkt stonden 238 paarden aan do lijn, onder welke vele veulens. Paarden werden verkocht van flQO tot 400, veulens van f 180 tot 340, ponys van f90 tot f180, slachtbankpaarden van f25 tot f 40. De handel was redelijk. Er waren weinig vreemde kooplieden ter markt. Aan do jaarljjks te Haarlem mermeer gehouden harddraverij namen dit maal 10 paarden deel. De eerste prijs word behaald door de zwarte merrie, genaamd „Do Koningin”, van den heer D. I. Florijn to Rotterdam; de promie door de bruine merrie „De Vogel” van den heer A. Van don Akker te Hazerswoudo. Beide paarden werden bereden door don oigonaar. Bij de te Parijs gehouden wed rennen, hebben do boide paarden „Gramotiey en Biegawoy”, vau den hoer Paul Kolkman te Dordrecht, den prijs en de premie behaald. Door wijlen P. E. II. M. Baron I do Fe vry de Char mail, overleden te Parjjs, I is oen legaat van 4000 francs besproken izer öiaai- i uoujoiuvukwi on uuaii> ub ioudu vuii oen ,r alèfeX" I Te Caini. op SMI» on hoewl in r„in- ChrhleTiik go». gemonnte te l), «orkon “nchièn zü doro mate ook in enkele andere plantoon e» Werkendam, o. het bnrgethjk armbutunr I van lt.U« hoeft een orkaan groote Verwbe.- Wf TO‘' - i tingen aangericht. In oerstgemelde plaats dadigheid te Werkendam. bedraagt het aantal dooden, die totnogtoe 4 i In de vergadering Linschoten Behagen en den Engh is vast- voor don dienst van 1885, in ontvangst en uitgaaf geraamd op f 6468,46 mot een om slag, evenals in 1884, van f6,50 per HA. Aan hot Departement vanWa- torstaat te 's Hage werd Woensdag o. a. onderkoning van Ir .1 HA... »n* Te Gorinchem zijn door do lib. trAnnltrinn. „Algèmeen Belang” candidaat seren Mr. J. Vau Tienhoven van den Boogaard, burgemeester van Wer- kendam on C. A. Jeekol, burgemeester van niet persoonlijk verantwoordelijk zijn voor Leerdam, dn mncmliilrn crnvnla-nn van hnt rirntont dnr O’ tingen aangericht. In I van onder do puinhoopen te voorschijn kwamen, 32 en het aantal gewonden 500. I Ook do cholera eischto in de laatste dagen weder moor siacntonors. InSpn als geweken worden beschouwd. niet zoo rustig zou nederieggen bij eeno j schending van het nauwelijks gesloten trak taat was do Transvaalscho regeering zoo origineel alsnog do goedkeuring van Enge land te vragen op’het mot Montsiva goslo- j yy. J. Bieschel ten verdrag. Het antwoord was vooraf to I vosting-artill. berekenen en spoedig daarop volgde hot I w u tr besluit om do proclamatiewaarbij de I annexatie van Montsiva was aangokondigd, i in te trokken. Hierdoor is het gev» weken voor een nieuwen oorlog, die andei de openbare meening getuigde het terect onvermijdelijk ware geweest. Mogen Boeren er door geleerd hebben in het ver volg wat verstandiger on bezadigder te werk te gaan! Uit Egypte komen nog steeds de meest te genstrijdige berichten. Stewards dood wordt weder in twijfel getrokken; eon correspon dent verzekdft dat hij rustig en wel te Khartoum bij Gordon is. De Mudtr van Dongela bericht dat de Enur met twoe groote legers in aantocht is om hot ver lorene te herwinnen. Wordt dit gerucht - bevestigd, dan is het to vreozen dat de land en Oranjo” te Oadow&ter Engelsche troepen niet tegen dio overmacht noemde heeren candidaat gesteld, zullen bestand zijn. Gelukkig dat de bo- —Te Gorinohem zijn doo. richten van den Mudtr vaak nog al Oostersch 1 vereouiging geklenrd zijn. i gesteld de hee De onderkoning van Egypte heeft op verzoek der Ministers verklaard dat deze geven, bij onze antirevolutionaire landge- nooten geen eenstemmigheid zou to vinden 1 zyn. Doch als er twee beginselen, dat van tot onderhoud van het vaarwater in de Koningshaven te Rotterdam, tusschen do kiloaieterruaieu 141 ea 143. Minste in- - ---r— -- - -u - schrijvers do hoeren A. Volkor Lz. te Blio- 1 vangen order de zegen ah keernet gebruikten, t lukkigo ventje ii aan do govolgoi i «.Ui A1VU i nog wei iateu vinden voor eene nudere goedkeuring der eenmaal verworpen wet. oI Zooah thans blykt, is het onlangs ver- den vooruitgang en van de reactie, tegenover sproide gerucht van eeno nauwo aanoon-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1