1884. Zaterdag 1 November. N°. 803. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. DDE, In Zuid-Afrika. ekoop: logeabel, goed uden renhuis, luite, daarachter je en Welpomp; idenkamertjo en >n Slingeland. innenkoor. BUITEFtt^ND. o™??**, BINNENLAND. THAL. 82} en J. T. Cremer met sedert on I Montsoia ter on- opei t nif 2058 st. een onvoorzichtig- Schoonhoven. per half kilo. 12 per stuk. Aangeveerd: 292 vette- en :alveren2326 varkens313 dan had men ook geen overeen- waarin deze Wel heeft de Mr. W. Wintgens met 807 st. Karnebeek verkreeg 765 en Jhr. maar t na ct., 2de qual. Kalveren: 1ste 0,80; Schapen SCHOOWHOVEN8CHE GOMT. C, met franco B*er Courant. per half kilo. 21 ct. per half 11,20 per week, kaasmarkt. •tarwe f 8,25 i ,00, witte dito f6,50 h 6,75. f3,75 h 4,25. Prijzenzware Ifvaarzen f140 240, Ij-jarige vaarzen f 100 h shtere kalveren 4 4 4 >rog. 4 854. 100. 3 97 57H 1221 95} 91{ 951 95fV 94 H 58,», 109 105 100} 99} 95} 96 103} 134 45} Dese Courant wordt des Z a ter dag-mo r gens uitgegeven. Prfjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. ms plaatsgebrek, eikenhouten ïbehooren. •eau der Schoon- iVERKAMP te t eene Prijs der Advortentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, utterly k tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsche Advcrtentiën waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. iveu aan de liberalen, ten gevolge van ,a uitslag der gemeenteraadsverkiezingen. per kilo. !de qual. f 62, 5 h 60 ct. wsche, Flakk. re f 6,80 k 7,40. 11,25. UITEN. pC. 24 Oct. 661 794 101/<' ion 981 66} 66?. 67?; 67U 47} 831 99 97} S!" 93} Niemand denkt er aan, de drukking»het trouweloos eerde urkije, spoedig mogeiyk ran Ie te worken tot moeind KOOR, t by wonen eenor houden op het Oudewater, op ctober 1884, ure. ig Bestuur, WESTENBERG. 2} 3 4 4 5 Nov. 5 kug. 5 Juli. 5 Oct. 5 3 5 5 000. 5 000. 5 5 5 5 st. 4t 9011 /69. 4 82} 4| 85, 57 16 15| 61 net HTEN. Boterle qual. per half kilo; ■en 25 k 27 ct. i 2e soort 3 h 25 ct. per h 24 ct., biggen spelen kleingeel ‘1,50, per Heet. Schil 23,00, ,00 Hennepzaad billijkheid zal geregeld worden een resolutie aangenomen, waarin den wensch wordt uit gesproken dat aldus moge geschieden. In- tusschen heeft de Duitscho Bondsraad de door den regentschapsraad benoemden ge volmachtigde als zoodanig erkend. Den 28. dezer hebben do verkiezingen voor den Duitschen Rijksdag plaats gehad. Voorloopig valt er niet meer van mede te deelea, dan dat de sociaal-democraten het hier en daar, waar zij tot nog toe in de minderheid warentot eene herstemming hebben weten te brengen. In Italië worden krachtige handen aan ’t werk geslagen om do middenpunten der be smetting, tijdens de jongste cholera-epidemie, te verbeteren. Voor Napels alleen zullen voor dat doel 40 a 50 millioen noodigzyn. De Minister van Oorlog ia afgetreden en bereids vervangen. In Japan zijn het Bud- hisine en deSintodienst als staatsgodsdiensten afgeschaft. Er zal voortaan vrijheid van godsdienst heerschen. dwong, ook inbreuk met I En we nvu,. xv XV. een stellig bij gelegenheid gegeven. De Koning van België heeft ten slotte toch 1 H. J. Kist met 2365, gemeend eenige genoegdoening te moeten 2346, Mr. W. H. De Beaufort met 2316 - -0Q j Q Gleichman met 1890 st. Mr. Tak van Poortvliet verkreeg 1085, Hovy I oo. Q1A Tl.w H. Lohman 782, Mr. Van Beek Calkoen 777, Mr. Lintelo 767, Mr. Van den Biesen 612, vaglino 598, Van Marie 332, van den Borch van v* w.w v Wichers 273 st. Arnhem: (3501 kiezers.) Uitgebracht3074 stemmen. Gekozen Ph. W. Van tier Sleijden met 1549 st. Herstemming tussehen A. Baron Schimmelpenninck van der Oye met 1536 en W. Rooseboom met 1529 st. Mr. Brantsen van de Zijp verkreeg 1499 st. Brielle (1344 kiezers.) Uitgebracht 1076 st. Herstemming tussehen Mr. G. J. Goed koop met 522 en Jhr. Mr. A. F. De Sa vornin Lohman met 353 st. Dr. K. A. Rombach verkreeg 200 st. Del fl: (3386 kiezers.) Uitgebracht 2844 st. Herstemming tussehen Mr. A. M. H. Van Berckel met 1172 en Mr. W. Th. Van Doorn met 1028 st. Mr. A. J. W. Fam- combe Sanders met 984 en J. C. Fabius met 728 st. Van Velzen verkreeg 627 st. Dokkum: (2712 kiezers.) Uitgebracht 2112 stemmen. Gekozen A. J. Attema met 1197 en E. B. Kielstra met 1172 st. Fabius ver kreeg 861 en J. De Jong 851 stemmen. Dordrecht: (2472 kiezers.) Uitgebracht 1934 st. Gekozen Mr. G. M. Van der Linden met 1082 en Mr. J. B. Van Osen- bruggen met 1083 st. Mr. Keuchenius verkreeg 839 en Jhr. Mr. Savornin Lohman 836 st. Gravenhage (2632 kiezers.) Uitgebracht 1739 st. Gekozen Mr. R. J. Graaf Schim melpenninck van Njjenhuis met 892 st. Herstemming tussehen R. W. Sluiter met 826 ;en Mr. Van u Gevaerts van Sitnonshaven 103 st. Haarlem: (3091 kiezers.) Uitgebracht Gekozen J. Duijvis met 1218 st. Herstemming tussehen W. De Meijier met 863 en Jhr. Mr. Rethaan Macaré met 550 st. Mr. Travaglino verkreeg 478, Van der Aa 428, Van Marie 199 en Baron De Geer van Jutphaas 212 st. Leiden: (3120 kiezers.) Uitgebracht 2389 st. Gekozen J. H. Donner met 1511 en 0. Baron Van Wassenaer Catwijck met 1522 st. Van der Breggen Az. verkreeg 869 en Harte- velt 852 st. Middelburg (2704 kiezers.) Uitgebracht 2317 stommen. Gekozen Mr. P. C.’t Hooft wjjderen, doch dit besloot, na onderling overleg en na overleg met zijae geestver wanten in de Kamer, collectief ontslag te nemen. Hierop belastte de Koning een der Ministers Baernaert met de samenstelling van een nieuw Kabinet, dat gelijke begin selen is toegedaan als het afgetredeno, doch f waarschijnlijk wat minder doortastend zal optreden. Als voornaamste concession, die 1 aan de liberalen zullen gedaan worden, noemt menverhooging van het wachtgeld aan de aftredende onderwijzers en uitslui ting van vreemdelingen bij het onderwijs. Te oordeelen naar hetgeen de toongevende bladen er van zeggen is van den maatregel --*■ 1 --li beralen als clericalen zijn ontevreden en deze laatsten uiten die ontevredenheid zelfs i door uitvallen tegen het Koningschap. Van het oorlogstooneel in China uit Frankrijk geen nieuws. Storm schijnt de verdere operaties te beletten. De commissie voor het nieuwe crediet stelt voor 2} mil lioen meer toe te staan dan gevraagd werd, om de expeditie met twee Algerijnsche re- gementen te versterken. Een Bonapartische afgevaardigde stelde voor het Kabinet in staat van beschuldi ging te stellen, omdat het, zonder daartoe door de Kamer gemachtigd te zijn, oorlog voert. De meerderheid echter aanvaardde het verschil in beteekenis, dat er, volgens de regeering, tussehen oorlogvoeren en het nemen van represailles bestaat! De Hertog van Cumberland, rechtens erf genaam van den Bruuswijkscheu troon, die door het kinderloos overlijden van den Hertog is opengevallen, heeft ineen mani fest of .patent’’ verklaard dat hij dien troon aanvaardt en daarvan aan de verschillende Hoven mededeeling gedaan. De Brunswijk- scho regentschapsraad heeft geweigerd het stuk te contrasigneeren, terwijl de Duitsche Keizer, die rechtens belast is met het toe zicht op de behoorlijke regeling van zaken in het vacante Hertogdom, geweigerd heeft den gezant, die overbrenger was van den j brief van den Hertog van Cumberland, t« ontvangen. Dat spelt niet veel goeds voor den Hertog. De Landdag heeft, op de mededeeling des Keizers dat de troonop volging zoo spoedig mogelijk on met het oog op do eischen van rechtvaardigheid en qual. f25 A 28, e f Noord- jevoerd 81 par- 1,60, wei- dito bekende uit- o Albion”, op eenigen Engelschman in het bijzonder toe te passenevenmin als hij de onaangename eigenschapin die woorden opgeslotenzou willen verklaren als aan de Britsche natie op zichzelf, meer dan aan eenige andere, toebehoorende. Zy had en heeft, naar het one toeschynt, alleen betrekking op Enge- lands buitenlandsche staatkunde. Wanneer men bepaald zeggen moest, waar het onderscheid ligt tussehen de twee groote partyen, die elkander beurtelings de heer schappij betwisten, Whigs en Tories, of zoo men al ten onrechte haar met zekere in het overig Europa sinds lang verouderde namen wilde aanduiden, liberalen en con servatieven dtm zou men wel het aller meest den nadruk moeten leggen juist op die buitenlandsche politiek. Óver het al gemeen schynen de Whigs minder doortas tend te zyn in het volgen eener ged ragslyn, die bij wélslagen van wat men onderneemt het meesterschap verzekertmaar ongetwij feld het land ook aan groote gevaren bloot stelt. Zoo weinig mogelijk inmenging in de aangelegenheden van andere mogendhe den, dat is de leus, door de vijanden van dat stelsel weleens aangeduid met den naam van kruideniers-politiekeven alsof men genoemd achtenswaardig bedryf uit oefenende, niet meer practisch doorzicht kan bezitten dan een drietal diplomaten te zamen, ondanks al hun schranderheid. Doch ook bij het volgen der kruideniers- beginselen, die, hadde men ze nooit uit het oog verloren, aan Europa menigen bloedigen oorlog gespaard zouden hebben, komt de aap weleens uit de mouw kijken. De Britsche staatkunde is ongetwijfeld vre delievend, zoolang het in haar kraam te pas komt, en zij door het tegendeel niet een bepaald doel kan bereiken. Een Tory- regeenng zal eer geneigd zyn een vraagstuk met het kanon op te lossende Whigs zijn behendiger in het bezigen van diplomatieke kunstmiddelen, die per slot van rekening minstens evengoed aan Brittannië de ge- wenschte voordeelen kunnen verschaffen. Of dit laatste ook gezegd kan worden met hetgeen men Gladstone af en toe ziet be proeven, wagen we niet te beslissen. De Dgroote oude man” heeft zeer schoone en edele denkbeelden, sommige waarvan hjj ook op de zaken der landsregeering schijnt te willen toepassenen vandaar dat men bij hem voortdurend weifelingen opmerkt tussehen terugtrekken en doortasten, het geen toegeschreven moet worden aan den stryd die den nobelen Engelschman tegen den Britschen staatsman in het harnas jaagt- Het zou ons niet moeielyk vallenhet een en ander nader aan te toonen met een beroep op de jongste geschiedenis van Egypte en Soedan maar we willen ons liever verder bepalen by de gebeurtenissen in Transvaal. Zeer onwaarschijnlijk is het, dat Britten en Boeren in Zuid-Afrika vreedzaam qe- vens elkander zich ontwikkelen zullenaan den loop der omstandigheden de beslissing latende welke dier twee natiën het politiek meesterschap zal uitoefenen, terwijl men bij de nadere regelihg der maatschappelijke toestanden en verhoudingen elkander broe derlijk en zonder nayver steunt. Zulk een vriendschappelijke betrekking is onbestaan baar met de trotsche zelfgenoegzaamheid der Britten, terwyl zj^ ook, vreezen we, afstuiten zou op zekere nationale eigenaar digheden der Boeren. Een van beiden zal in ’t eind, zoo niet moeten wijken, dan toch zich met een ondergeschikte positie vergenoegen. Ware het KabinetBeaconsfield door een regeering van geestverwanten opgevolgd, de loop van de geschiedenis der Transvaal zou wellicht eenigszins anders zyn geweest. Het verraadt geen twyfel aan den moed of aan de volharding der Boerenals wij beweren dat zy het in dat geval nooit zoo ver zou den gebracht hebben als thansde Britsche regeering zou een ontzaglijke troepenmacht tegen hen afgezonden hebben, en al hun minachting voor de srooibaatjes”, al hun dapperheid zou niet kunnen beletten, dat zy in ’t eind zouden hebben moeten zwich ten al ware dat ook geschied in den vorm van een nieuw >trekken” naar het Noorden. Onder zulke omstandigheden zou ieder natuurlyk de Britsche staatkunde verfoeie- lyk hebben gevonden, maar aan die ver klaring heeft een volk, dat strijd voeit voor zyn rechtenzeer weinig. Nu heeft Gladstone de in een staatsman zeldzame edelmoedigheid gehad, zich uit de Transvaal terug te trekken en een eer- vollen vrede toe te staanzelfs latertoen het bleek dat sommige bepalingen van dat verdrag tot moeielijkheden aanleiding gaven daarin wyzigingen te bewilligen. We heb ben hier niet te vragen of we ook op re kening van den staatsman moeten stellen wat door sommigen alleen aan zijn persoon- I lijk inzicht wordt toegeschrevenwaar- schynlyk is het dat hij terugdeinst voor de zware verantwoordelijkheiddie een 1 geven aan do liberalen, ten gevolge van j on Mr. J. G. Gleichman met 1890 st. Mr. den uitslag der gemeenteraadsverkiezingen. Tak van Poortvliet verkreeg 1085, Hovy Hij wenschte de twee vurigste clericalen, 834, Fabius 810, Jhr. Mr. De Savornin Jacobs en Woeste, uit het Kabinet te ver- Lohman 782, Mr. Van Beek Calkoen 777, _.:;j- ju ju L—1—1 i;„z» Uw Tankje baron De Geer van Jutphaas '•'3, Mr. Tra- Marle 332, Mr. Baron Verwolde 316 en Jhr. met 1209 st. Herstemming tussehen Mr. L. W. C. Keuchenius met 1156 en Mr. D. Van Eek met 1128 st. A. Smit verkreeg 1117 st. Tiel: (3230 kiezers.) Uitgebracht 2809 st. Gekozen Jhr. Beelaerts van Blokland met 1437 en Baron Van Aylva van Pallandt met 1429 st. Mr. Dijckmeester verkreeg 1395 en Mr. Pijnacker Hordijk 1337 st. Utrecht(2953 kiezers.) Uitgebracht 2356 st. Gekozen Mr. J. Roëll met 1180 st. Her stemming tussehen J. N. Bastert met 1154 en J. E. N. Baron Schimmelpenninck Van der Oye met 708 st. Jhr. Mr. Hora Siccama verkreeg 649 en Mr. Harte 559 st. Zevenbergen(2150 kiezers.) Herstem ming tussehen Mr. C. J. A. Heijdenrijck met 587 en Mr. A. P. C. Bar van den Borch van Verwolde met 531 st. Mr. Van do Werk verkreeg 460 st. Zullen: (3387 kiezers.) Uitgebracht 3077 st. Gekozen Jhr. Mr. W. G. Brantsen van de Zijp met 1545 st. Horstemnfng tus- schen Mr. 8. M. S. De Ranitz met 1530 en B. J. L. Baron Linteloo De Geer van Jut phaas met 1508 st. In alle overige districten zijn de afgetreden leden herkozen. De „Staats-Courant” van 29 Oct. een Koninkl. besluit van 17 Oct. 11. tot schorsing van het besluit van Gedep. Staten van Zuid-Holland, van 23/27 Sept. 11., waarbij zijn goedgekeurd eenige door de vereenigde vergadering van het hoogheem raadschap de Alblasserwaard met Arkel be neden de Zou we, in de keur op de dijken van dat hoogheemraadschap gebrachte wijzigingen. Door Ged. Staten van Zuid- Holland is aan de Staten van hun gewest mededeeling gedaan van den stand van aanvragen om vergunning tot het leggen van spoorstaven in de openbare wegen. Voor de aanvrage ten behoeve eener tramlijn Gouda—StolwykBerg-Ambacht- werp zeer onvolledig te zijn, terwijl de voorgestelde wijze van het leggen van spoor staven in den Kerkweg niet voldoet aan de meest bescheiden eischen. Daar deze tramverbinding aan Ged. Staten hoogst wenschelijk voorkwam, hebben zij aan do directie der IJsel-stoomtramweg- maatschappij, welke de vergunning vroeg, bij brief van 29 Juli/1 Aug. jl. te kennen gegevendatdaar in beginsel tegen het verleenen der vergunning geen bezwaar be staat, van haar op de zoo even genoemde gronden eene op een meer volledig ontwerp steunende aanvrage werd te gemoet gezien. Sinds deed de maatschappij ter dezer zake niets van zich hooren. De heerLignian, sedertonge- veer 4 jaren als commies in de gevangenis voor jeudige vrouwelijke veroordeelden, te vens huis van verbetering en opvoeding voor meisjes, te Montfoort werkzaam, is benoemd als cipier in de gevangenis te Roer mond, om op den 16n November a. s. vervan gen te worden door den heer J. Bor te Tiel. Het „Nederlandsche Schaat- sennjdersbond” heeft Zaterdag besloten, dat, zoo in den a. s. winter de gelegenheid zich daartoe voordoet, er eene internationale en eene nationale harddraverij op schaatsen zal .plaats hebben en wel te Heerenveen. Benoemd tot onderwijzer aan de school voor m. u. 1. o. te Bodegraven J. Oostrom te Amsterdam. Bij genoegzame deelneming zal op de openbare school te Oud-Alblas gedurende de wintermanden herhalings- onderwijs gegeven worden. Onder de in de vergadering der Synode behandelde .zaken komt voor die van de gemeente Berkenwoude. De heer Laurmanproponentis te Ber ken wonde beroepen. Het beroep moet door het classicaal bestuur van Gouda goedge keurd en door het prov. bestuur van Zuid- Holland van het visum voorzien worden. Alles is daartoe volgens de reglementei volkomen in orde; doch ontbreekt de ver klaring, welke het prov. bestuur willekeurig eischten welke de heer Laurman niet ge zind is af te leggen. De aanvraag om goed keuring van het beroep is geschiedn do kerkaraad van Berkenwoude heeft weken geen antwoord van hot classicaal bestuur ontvangen ook niet nadat hij ge schreven haddat hij het uitblijven van een antwoord tot na een bepaalden termijn als een weigering van de goedkeuring zou beschouwen. Nu heeft die kerkeraad zich tot het prov. bestuur gewend, om aan die verkeerdheid een einde te maken, maar tegelijk ook de Synode aangezocht, om maat regelen te nemen, opdat aan de langdurige vacature een einde kome, aangezien het prov. bestuur hoogstwaarschijnlijk tot de wogen der wettelijkheid niet terug zal gaan. Ook heeft do heer Laurman zich in gelijken geest tot de Synode gewend. Na een breedvoerige discussie werd be sloten, aan het kerkbestuur van Zuid-Holland te schrijven, en het te verzoeken, om bij het classicaal bestuur van Gouda aan te dringen op bespoediging van de te verleenen approbatie; verder van deze beslissing konnis te geven aan beide adressanten. V. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgewi- Het Engelsche Parlement heeft zijne werkzaamheden hervat. De zittingen wer den namens de Koningingeopend met eene troonrede, waarin de nieuwe behan deling der kieswet werd aangekondigd oen nieuwe crediet-aanvrage ten behoeve van Egypte in hot vooruitzicht werd ge steld en, ten aanzien van Zuid-Afrika, werd medegedeeld, dat de regeering op middelen zon om de overeenkomst mot de Transvaal te doen eerbiedigen. Ton gevolge van het aldaar in den laatsten tyd voorgevallene heeft generaal Joubert zijn ontslag ingo- diend, op grond dat hij niet te maken wil hebben met eene regeering, die haar woord, aan Engeland gegeven, breekt on de con ventie niet handhaaft. Men weetdat de regeering intusschen de proclamatie, waarbij Montsiva’s grondgebied in bezit word geno men, heeft ingetrokken. Togen de annexatie van Beduianaland door de Transvaal, schijnt Engeland geen bezwaren te zullen hebben. Lord Derby verklaarde daaromtrent in het Lagerhuis, dat door die annexatie een wel daad zou bewezen worden aan dat onge lukkige volk. Als nu die weldaad den Boeren maar niet te duur komt te staan! Omtrent Egypte is door do Engelsche regeering een blauwboek uitgegeven, waarin, aangaande het doel der expeditie in Soudan, gezegd wordtdat zij alleen strekt om Gordon en Stewart uit hunne netelige po sitie te Khartoum te verlossen, en, zoo mogelijk, aldaar een geregold bestuur te vestigen, zonder zich vorder in te laten met de zuidelijke landstreekmet welker be stuur noch Engelandnoch Egypte zich wenschen te belasten. Dit komt ook ge heel overeen met de bedoelingen van Gordon, die de noodzakelijkheid van de vestiging van zulk een bestuur te Khartoum betoogt, Hooh verdero operaties mode ontraadt. Te bejammeren is, dat nog WO weinig gedaan kon worden om dat doel te bereiken I tijd dat de kieswet afgedaan Portadown in Ierland hebben, eener vergadering van libe- i om te protesteeren tegen de gedragslijn van het Hoogerhuis, ernstige ongeregeld heden plaats gehad. Do anders gezinden bombardeerden het stadhuis, waar de ver- i werd en dio aanval uitgebreid tot andere gebouwen. Zondag jl. had met “hetzelfde doel in Hydo- park eene monstermeeting plaats, waaraan i Amsterd(^/n: (5299 kiezers.) Uitgebracht meer dan 100.000 personen deelnamen. 3409 stemmen. Gekozen Mr. J. W. II. De wet is in het Lagerhuis reeds in be- Rutgers van Rozenburg met 2497, J. Dirks handeling. met 2470, A. Gildemeester met 2398, Mr. Bij Kon. besluit is benoemd tot ontvanger der dir. belastingen, invoer rechten en acc. te Tiel J. Abeleven, thans te Woerden c. a. De uitslag der verkiezing van leden voor de Tweede Kamer der Staten- Generaal op 11. Dinsdag in de volgende kiesdistricten is aldus: Gouda: (3874 kiezers.) Uitgebracht 2944 stemmen. Gekozen Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort met 1766 en Mr. U. H. Huber met 1738 st. Van der Breggen Az. ver kreeg 1177 en Mr. Roest 1164 stemmen. Gorinchem: (3858 kiezers.) Uitgebracht 2553 stemmen. Gekozen Kapt. H. Seret met 1747 en Mr. L. W. Cf. Kenchenius met 1676 st. Van Tienhoven van den Bogaard verkreeg 803 en Jeekel verkreeg 783 st. Alkmaar: (4021 kiezera.) Uitgebracht2663 atommen. Gekozen Mr. W. vanaer Kaay met 1568 st. Herstemming tussehen Mr. J. L. De Bruyn Kops met 1167 en W. Bos met 788 st. Mr. Travaglino verkreeg 755, Jhr. Mr. De Savornin Lohman 293 en Mr. Baron de Geer van Jutphaas 279 stemmen. Almelo: (2470 kiezers.) Uitgebracht 2230 stemmen. Herstemming tussehen Mr. J. C. Corver Hooft met 1093 Mr. A. Van Laer I met 1084, J. E. Stork met 1018 en Van 1 Berckel met 964 stemmen. Van Alphen verkreeg 200 stemmen. Amslerdwi: (5299 kiezers.) Uitgebracht om de heerschappy tussehen de beide volken .in Zuid-Afrika nem op de schouders legt, die niet wil voldoen aan de rechtmatige eischen van een vrijheidlievend volk. De Boeren hebben ongetwijfeld de ge schiedenis in hun voordeel. Hun vaderen waren het, die Afrika’s Zuiden koloniseer den; de Engetechen zijn na hen gekomen, misbruik makende van de machteloosheid onzer Republiek in de eerste jaren dezer eeuw. Van Britsche zijde is de strijd met oneerlyke wapenen gevoerden waar dit plaats heeft, treedt weleens de toekomst op als wreekster van het verleden. 4 4 4| mi 5 3 el. 100. 5 5 5, 5 000. 5 and. 5 6 3 3 3 i gadering gehouden i werd weldra uitgebre Toch is het noodig, zulke beslissingen niet al te roekeloos uit te lokken. Het is altijd beter, een machtigen mededinger onder de aangrenzende volken door gema tigdheid en vastberadenheid in toom te houdendan hem door een al te stout moedig optreden tot tegenstand te prikkelen. Dit laatste nu, vreezen we, verliezen de Transvalers weleens uit het oog. Op zoo grooten afstanden bij de tegen- strydigheid der berichtendienaar gelang van de bron waaruit zy voortkomen de laatstdoor de Boeren gewaagde annexatiën als daden van geweld of als het resultaat van vrywillige overeenkomsten met de in boorlingen vermelddenis het zeker moeie lyk, een juist oordeel te vellen. We willen zelfs gaarne toegevendat de verschillende Kafferstammen onder de heerschappij der >Hollanders” veeleer tot rust en welvaart zullen geraken, dan wanneer men ze aan hun lot overlaat, gezwegen nog van de ge varen, waaraan de bewoners der grens districten onophoudelijk blootstaan bij de nimmer eindigende oorlogen der inlanders. Maar in de eerste plaats moet de vraag worden beantwoord of de regeering der Transvaal, nadat zij eerst de souvereine rechten van Ketswaijo’s opvolger heeft over genomen en van zyn land een republiek gemaakt heeft onder Transvaalsch* bestuur, en daarna het opperhoofd der Beetsjoea- nen tot onderwerping dwung, uuk in’ heeft gemaakt op de overeenkomsten, met I ’t Wordt tijd het Kabinet te Londen gesloten. En we wordt. Te F gelooven niet dat op die vraag een stellig bij ge ontkennend antwoord kan woiden gegeven. ralen Dat het op den weg der beschaving ligt, half-barbaarsche volken, die groote uitge strektheden vruchtbaren grond bezetten I zonder er behoorlyk party van te trekken, en bovendien onophoudelijk verdelgende oorlogen onder elkander voeren, het toe zicht en de leiding van hooger ontwikkelde natiën op te leggen, lijdt, meenen wegeen twijfel. Alleen op die wijze kan er van zulke volken nog iets terecht koqien, kun nen zy gebracht worden tot een geregeld leven onder passende bestuursvormen. De Kaffers onder Engelsche of Hollandsche I heerschappij zyn er beter aan toe dan hun in volle vrijheid verkeerende stamgenooten, i wier eigendomsrecht voortdurend blootstaat aan aanranding door de hebzucht der op perhoofden. En het zou bepaald een zegen i zyn, indien het Europeesch gezag langza- merhand werd dienstbaar gemaakt aan dg verbetering van hun maatschappelyken toe- stand. Dusop zichzelf hebben wy er niets op aan te merken dat de Boeren zulke heeren als Dinizoeloe en derwerping brengen. Doch wanneer daardoor verbintenissen worden geschonden, met Engeland aange- i gaan, dan verdient zulks stellig afkeuring. Indien men gemeend had, zich van dien kant geen beperking te moeten laten wel- gevallendan had men ook geen overeen- umuwu ur v»u z.u^geu w i»h uuu u>muo{ komst behooren te sluiten waarin deze niet veel goeds te verwachten. Zoowel uitdrukkelijk is opgenomen. 1 Z' u-- - Volksraad tegen de artikelen der Conventie, de grensbepaling betreffendegeprotesteerd, maar hij is toch geëindigd met er zich bij neder te leggen. Dan moet het tractaat geëerbiedigd worden of formeel opge zegd, in afwachting van de gevolgen. Verder vreezen we, dat de Transvaal- regeering op die wijz» een gevaarlyk spel zou spelen. Gladstone heefttoen hij inging op de voorstellen van de deputatie, zijn populariteit in de waagschaal gesteld zijn zoogenaamde Transvaal-politiek vindt bij een groot deel zijner aanhangers afkeuring. Wat zal het dan zijn als de waarschuwingen van hen die elke verandering in de betrek kingen met de Boeren afkeurden, gegrond blijken te zyn? De Hopenbare meening”, in Engeland nogal prikkelbaar, verheft dan dadelijk haar stern en dwingt het Engelsch Kabinet tot handelend optreden of tot aftreden. In het laatste geval wordt de waarschijnlijkheid van een hevige worsteling groot, die aan het beschavingswerk in Zuid- Afrika gevoelige afbreuk doet. Al wat daarginds bij onze stamgenooten geschiedt, wekt onze levendige belangstel ling. Geen wonder dus dat we met vol doening Regeering en Volksraad hebben zien terugkomen op een handeling, die, het zachtst beoordeeld een er.‘Jg heid kan heetendaar zij de vruchten van hetgeen tot dusver met bewonderenswaar- dige kloekheid was verkregenroekeloos in gevaar bracht. stryd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1