4 I 1884. Zaterdag 8 November. N". 804. PK ietgewassen. PK 11 SRIJK. 1 e Ziekten, Kindprs tulpen, Jenu .vfch ieel genezen door handelwijze. srkooping Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. J J i| F I mond rkerk ippij van i iEKERIRG, iet I iederlanden/ lenbosch [DS0HADE, BOE NDE GOEDEREN, lotop, taste en zeer M BUITENLAND. BINNENLAND. F2319, l 1 I het W 1 <Mj»i Alk- 6 - PARIS. afgeslagen zij beperkt gebouw. 8 houten estr SCHOOKHOVENSCHE COURAST. 1E wordt geleverd Platteweg, gem. tot ridder rnw Men. 'nd Rwks-i ten bedrage van^ ide Ifldefi der Etj^ m-Gei heeren Mr. de do synM rmoeJ bande Idezer' |tigen Deze Courant wordt dee Zaterdag-morgena uitgegeven, i: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Frahco per post ele rjjk 0,80. Men kan zich abonneren bij alle i, Postdirecteuren en Brievengaarders. ovembor 1884, E 3 SNOEKEN”. ovember 1884, IET BRUOHUI8”. Notaris BODDE. infrWeet, in het distillatië-gebouw wekendegloeiende vetzuur zich i links verspreiddewaarna alles i uou vu.svkvuuvJ vuurpoel die bij iederen toeschouwer angst verwekte voor het be- Maandag werd tement van koloniën te ’s 1 de levering Van ijzerwerk en wegljjn GoudaBaanhoek (Dordrecht) heb ben in deze gemeente in de verloopen week opmetingen en uitbakeningen plaats gehad. •BERG-AMBACHT, 7 Nov. De afdeeling ,Krimpenerwaard” der Holl. Maatschappij van Landbouw hield alhier gisteren-avond eene vergadering. De heer A. Kars, van Goudriaan, hield eene verhandeling over: „Boterbereiding” en sprak, na de pauze, over: „De verzorgipg van hot rundvee op den stal.” Een en ander werd met alge meen genoegen aang^hoord. Na afloop hier van had de gewone verloting plaats. ♦BERKENWOUDE, 6 Nov. In de op Maandag gehouden Nutsvergadering trad als spreker op de heer P. J. Ikkink, on derwijzer te Moordrpoht. Hij droeg op eene zeer verdienstelijk© wijze voor„Een Vrien dendienst”, van Justus van Maurik. Ook de bijdragen van dén spreker, alsmede die van den heer N. M. Van Diest uit Moord- recht, werden met algemeen genoegen aan gehoord, zoodat ieder verklaren moest nog maar zelden zoo’n genot vollen Nutsavond bijgewoond te hebben. Nog werd eene bijdrage geleverd door den heer J. De is men niet ver- igd dan? naar fi uitslag. indeling^per p o ti d 11 e. Dr. ALBERT. wetenschappelijke ciöteit vereerd met eerste] klasse voor te denken wasnet Iets tot slanq te bi haling van mogelijk wc vaar te ver den herbouj S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. wordt geleverd door IN DER BURG, GOUDA, ïn Singel R 538. i van des morgens onderdag, alsdan bij n de Stol wij kersluis. én VjEE kan ook <,teii tijd van sec en liet- aanvragen van jre Inlichtingen ge iden tot den Agènt n ijjsolden Heer Prijs der Advertentiön: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandscho Advertontiën waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts t maal in rekening gebracht. Overzicht. f Anti-semieten en sociaal democraten heb ben bij de jongste verkiezingen voor den Duitechen Rijksdag zaken getaaakt. De sociaal-democraten bezetten tot nog toe 9 zetels en komen op 23 plaatsen in herstem ming. De Duitsohe vrijzinnige partij (ge avanceerd nauonaal-liberalen eif Fortschrits- k piahneii) kwamen er ’t slechtste af. In ’t F ghheel moeten er 97 hqr»temm!ingen plaats hébben. H De oudste?' zoon1 va» den ^Kroonprins, i Prins Wilhelm, ztmwaarschijnlsk (als regent van het Hertogdom Brunswilk optreden, mogelijk welclmpt het mandaatjoity den Her- togolykon tro^n ifll'de schatting dqr bovol- J minder bbgeerlyk te mpkejL De Hertog Cumberland, heeft mooi nmesteeren lukkig voor H^m, dat die erfenis, die nu reeds op méér (flan 100 millioen'wordt ge il bcHM, nog al mupvklf. j ,i Een eskader tan 4 schepen is wederom naajr Afrika’o Weatkpst gezonden vlbm de Duitsche vlag talvertponen. V>' Als kolopialej mogendheid verzeka regiering zich v^i de medewerking patfiie deryFre^sche regulering, deljjk zal Engeland dus op de aaius Cotjgo-conferentmj die gezegd wordwzj te zullen worden 'geopend, een dut tegenstander hebban. U Die toenadering van Frankrijk en Dtütsch- land duidt genoegzaam aan hoé loWwaar- schijnlijk het gerucht is, dat Engeland zijn tuuchènkomst in het Fransch-Chineesche geschil zou hebben aangeboden. Even on waarschijnlijk klinkt het bericht, dat China zou besloten hebben den vrede te koopen, door het eiland Formosa voor twintig jaren aan Frankrjjk af te staan. Een ander be richt luidt dan ook, geheel daarmede in strijd, dat do Keizerin van China een ge deelte harer juweelen zou hebben beschik baar gesteld tot voortzetting van den oorlog. Generaal Brières blijft voortgaan uit Tonkin van toegebrachte nederlagen aan vluchtende Chineezen en afgeslagen aan vallen te gewagen. Op de aanzegging, dat de Paus de on langs aangenomen wet tot invoering der echtscheiding niet kan erkennen, antwoordde de Minister Ferry zeer handig, dat Z. H. de Katholieken dan maar moest weerhouden er gebruik van te maken! De Oostenrijkscho Minister Kalnoky heeft, bij gelegenheid dat de delegatie de be groeting van Buitenlandsche Zaken aan nam, een vredelied gezongen. De regeering was met Duitschland, Italië en Rusland op den besten voet en bij de jongste bijeen komst besloten de drie Monarchen den vrede van Europa tot eiken prijs te handhaven en te beveiligen. Met de versterking der Balkanstaten wordt voortgegaanterwijl een handels- en scheepvaartverdrag met Griekenland op economisch en politiek gebied veel goeds voorspelt. Het gerucht dat de Koningin van België lijdende is tengevolge van den schok, dien de jongste staatkundige gebeurtenissen al daar aan hare gezondheid zouden hebben toegebracht, heeft zich niet bevestigd. Ook het bericht, dat do Koning door diezelfde oorzaak ongesteld zou zijn en zelfs een zenuwtoeval zou gehad hebben, wordt tegen gesproken. Hoewel het nieuwe Kabinet blijkbaar niet zal terugkomen op de geno men besluiten het gaf bv. uitvoering aan ’s Kamers besluit tot benoeming van een Vertegenwoordiger bij het Vaticaan tracht het toch tevens zoo verzoenend moge- Ijjk op te treden. Bij zijne recepties coquet- teerde de Minister van Binnenl. Zaken naar den zin der clericalen veel te veel met de de putaties van hetBrusselsche gemeentebestuur en der Burgerwacht. Als een der plannen der nieuwe regeering wordt genoemd de uit breiding van den verplichten krijgsdienst tot 13 jaren, ten einde op die wijze een reserveleger van 30.000 man te verkrijgen. Een sensatiebericht, dezer dagen in de Times opgenomenluidde dat Khartoum door de opstandelingen was ingenomen en Gordon in hunne handen gevallen was. De Central News w>t omtrent de gevangenne ming van Gordon zelfs vele bijzonderheden mede te deelen. Een telegram van Wolseley, die nu toch eindelijk met zijne troepen tot Dongola is gevorderd, spreekt echter het eerste bericht tegen. Wel is de Mahdi met eene grooto legermacht Gordon tot overgave komen sommeeren, doch, zooals te verwachten was, heeft deze beslist geweigerd. De Mahdi heeft zich toen terug getrokken, doch legert in de omstreken der stad. Aan Wolseley moet, naar men beweert, zijn opgedragen, den Mahdi tot vrijlating van Gordon en de zijnen te nopen, door hem Soudan aan te bieden, 't Is echter de vraag of Gordon hiermede wel vrede zou hebben. Eerst Dinsdag zijn de beraadslagingen over het adres van antwoord op de troon rede in het Engelsche Lagerhuis geëindigd. De langdurige discussies hebben tot geen enkele uitkomst geleid. De Kaapsche auto riteiten hebben in last ontvangen streng op te treden tegen de onruststokers in Zuid- Afrika en de eerbiediging der conventie te eüohen. De strijd om den presidontszetel der Vereen. St. van Nd.-Amerlka ul bjjna uit gestreden. Men heeft, als van ouds daarbij gevochten, tooneel gespeeldgeredeneerd (1B h 29 speeches per dag) en gedemon streerd bij dag en bij avond in optochten 40 k 50.000 man sterk, ep hot slot zal wezendat Clevelanddo democratische pretendent, zal gekozen worden. Hij is voor stander voor het vryhapdelstelsel, terwijl Bleine, de republikeinse!^ can^idaat, voor stander van het beschermend stelsel is. Z. M. heeft benoemd tot in de orde van dén Nedprlandschen Lee J. Van der Breggen Az. 'te Waddingsvt Z. M.. heefljt'pensioeii verlee aan Dr. N. Beets, Jhoogleeraar aan de Ri' universitéitl te Utrecht, F Defalt re djéhi stej Kamqr der Statén-Gei^raal voor Zu?$' Hólland, Hfie heerei* Mr. ik. Blussé, T.iMj Viruly, J. D. Framen van de Putte, J,6p Merkes vtn Gendt^IJ. Müller Sz. en JoÓM van Vollenhöven, zijn herkozen met 56, 58u 47, 58, 48 en 60 stemmen, terwijl gekozea is in de plaats van?idtói heer Mr. W. Do Beanfort, die als? lid dqr Tweede Kamer zitting neomt, do hper J.IÏVan der Breg-, gen Az. met 47 van de 78 stemmen. Qpl' do heeren Begram van Jaarsveld waren 14 en op baron Van Brionen JS stemmen uit gebracht. De Provinciale Staten van Noord-Holland herkozen de aftredende leden voor de Eerste Kamer, behalve den heer Teding van Berk hout, die 31 stemmép. kreeg,1 tegen 35 op den héér Mr. J. P. i'at Tak van Poortvliet, die alioo gekozen isj Voor Drente werd gekozen Mr. H. Van Lier te Assen in plaats van Mr. H. J. Carsten. De heer W»n Lier verkreeg 18, Mr. Carsten 16 stemden. 1 Voor Gelderland werden herkozen: Mr. J. Thooft, met 53, Jhr. H. A. D. Coenen, met 36, Mr. J. C. Sickesz, met 38 en Mr. W. A. A. J. Baron Schimmelpennick van der Oye, mot 58 stommen. Gekozen: Mr. T. J. W. Baron Van Pallandt, te Laag-Keppelmet 34 stemmen (in de plaats van Mr. Nobel, die voor een nieuwe verkiezing bedankt heeft). Voor de overige provinciën werden de afgetreden leden herkozen. In de Dinsdag gehouden ver gadering der Provinciale Staten van Zuid- Holland verkreeg de heer Begram verlof, aan Gedeputeerde Staten te vragen, of het hun college bekend is of do koninklijke goedkeuring verleend is op de door de Staten in 1883 vastgestelde wijziging van het reglement voor de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe on do Vijfheerenlanden, of waaraan do onbegrijpelijke vertraging van die goedkeuring is toe te schryven. In verband hiermede werd in de ver gadering van Woensdag mededeeling ge daan van do ontvangst van een Koninklijk besluit van 31 October jl., houdende goed keuring van de besluiten der Staten van Zuid-Holland, in de zomervergadering van 1883 genomen, tot wijziging van het regle ment van de hoogheemraadschappen Al- blasserwaard met Arkel beneden de Zouwe en de Vijfheerenlanden. Op het adres van het 38. Ned. Land- huishoudkundig congres, in 1885 te Gouda te houden, om subsidie, is door God. Staten voorgesteld een bijdrage van f 1000 te ver- leenenmits aan dat congres een tentoon stelling worden verbonden van voorwerpen van zuivelbereiding. Met ingang van 1 November is het Rijkstelegraafkantoor te Woerden geopend op werkdagen van 8 tot 12 uren voor-, en van 2 tot 5 en 7 tot 9 uren namiddags; op Zon- en feestdagen van 8 tot lij uur voormiddags. Ter uitvoering van de wet, houdende intrekking der bepalingen om trent tijdelijke vrijstelling van grondbelasting voor gebouwde eigendommen, is o. a. het volgende bepaald: De wet mag geen nadeel toebrengen aan hen, die op 1 Januari 1885 aan bouw plannen reeds een begin van uitvoering hebben gegeven. Wie vóór dat tydstip met stichting, herbouw, bybouw of ver nieuwing begon, heeft aanspraak op den vrijdom, in de Vde afdeeling der wet van 1870 bepaald. Na de in gebruikstelling dier gebouwen behoort, op den voet dier afdeeling, vrij dom voorgesteld of wel de verkorte termijn toegekend te worden, onverschillig of die gebouwen eerst in den loop van 1885 of later in gebruik gesteld zijn. Daar de vraag of een bouw vóór 2 Januari 1885 is begonnen, later bij de uitvoering der wet soms niet met zekerheid zou te beantwoorden zijn, dienen de con troleurs der directe belastingen en van het kadaster tijdig te onderzoeken en aan te teekenen voor welke gebouwen nog aan spraak kan worden gemaakt op de gunstige bepalingen die bij de wet van 1884 zijn ingetrokken. bij het Depar- Hage aanbesteed _o >T_ én hardsteen van loodsdeuren en wegafsluitingen, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. Minste in schrijvers de heeren De Vries Robbé&Co. te Gorincljiem) voor f3100. Door den Ministeé van Oorlog is aan den heer J. Hoogwinkèl te Gorinchem de levqring toegewezen van 100 heet, roode tarwe, w^gepde 79 kilo; per heet., f6,99 per hectoliteé, ten I behoeve der garnizoens- bakkerij te Deventer. Bij||dé aanbesteding van gra nen voot|id garnizoens-bakkerij te Harder wijk, was de laagste inschrijver de heer M. De Gier te Gorinchem, Voor 155 heet, roode tarwe(jtegen f7,52 (te beet., yan 77 kilogr. Vroor de lev'ering van 375 H.L. witte ta|we, ten tóhoeve van de garnizoens- bakkerij te Naar,dén, tfarèn de laagste in schrijvers de hlkiG. en J. Hoogwinkèl te Gorinchipm, h f 7$6 per H. L. van 77 K. G. -* Minhte inschrijver bij de aan besteding van granen,! ten behoeve van het garnizoen te Grave: Voor roode tarwe we gendé 77 KG. de heer M. de Gier te Go- rintahenl k f 7,68 per heet., voor witte tarwe wegebde 7ÖKG., dezelfde f 7,58 per heet. ';Naar de Dordrechtsche Ct. vernfeémtheeft de heer J.'C. Van Hattum te Slfedrechteen deel der werkzaamheden voor Jden aanleg van i het Panama-kanaal aangenomenen wel voor een bedrag van omsttaeks 20 millioen gulden. $De Gemeenteraad van maar] heeft aan de hperen D. De Leeuw te Amsterdam en P. Langeveld te Har dingsveld, concessie verlesAd voor een drink waterleiding binnen dé gemeente. De heer C. J. M. Jongkindt Oo- ninekdirecteur der Rijkslandbouwschool te Wageningen is thans geheel van zijne ern stige ziekte hersteld. Op 1 3VOV. lieert hij het bestuur der school weder overgenomen. De heer Mr. J. A. Fruin, hoog- leeraar bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de universiteit te Utrecht, is Zaterdag overleden. Op 71-jarigen leeftijd is te Bloemendaal overleden Jhr. M. Salvador, oud-lid van den Gemeenteraad van Haarlem en van de Prov. Staten van Noord-Holland. Aangezien de cholera to Mar seille als geweken kan worden beschouwd, zulten de stoomschepen van de Rotterdam- sche Lloydte beginnen met de „Zuid- Holland0, 8 November e.k. van Rotterdam vertrekkende genoemde havenals vroeger, op de uitreis weder aandoen. De buitenlandsche goederen trein van den Rijnspoorwegdie des mor gens te 8 uren te Rotterdam aankpmt, zal voortaan des Dinsdags te Gouda worden voorzien van een 3e klasse rijtuig, ten dienste der veehandelaarsdie zich dan naar Rotterdam mochten willen begeven. Vrijdag had te Amsterdam de trekking plaats der 30e en laatste serie van de loterij der internationale tentoonstelling van 1883. Na afloop daarvan had de trekking plaats der zes hoofdprijzen, waarvan de uitslag was als volgthoofdprijs (diamanten parure ter waarde van f 100,000) gevallen op n®. 17769, serie 15; hoofdprijs (briljanten collier ter waarde van f 50.000), n°. 176836, serie 30; hoofdprijs (brillanten collier ter waarde van f25.000) n®. 135400, serie 1; hoofdprijs (brillanten diadeem ter waarde van f25,000), n°. 40262, serie 18; hoofd prijs (zilveren servies ter waarde van f12.500), n°. 184800, serie 3; hoofdprijs Christofle servies ter waarde van f 12,500)., n°. 33800, serie 3. Een telegram uit New-York meldt, dat aldaar Vrijdag ia aangekomen de stoomboot Rhein”, van den Norddeut- schen Lloyd met alle passagiers en de ge- heele bemanning van de verbrande „Maas dam”, te zamen 186 personen aan boord. Eene tweede depeche meldtdat de kapi tein van de „Maasdam” heeft medegedeeld, dat den 23sten October gedurende een he- vigen storm de petroleuml uit het reservoir liepwaarna eene ontploffing volgdewelke brand deed ontstaan. ANe pogingen om de vlammen die zich over het schip verspreid den meester te worden misluktenzoodat de passagiers en de bemanning in de booten moesten gaan. Er werd niemand gewond. De heer C. Volker te Slie- drecht heeft met gunstig gevolg examen afgelegd als onderwijzer. De beroepingsquaestie te Ber- kenwoude is, door het besluit der Synode, geëindigd. De candidaat Laurman hoopt nog in deze maand in genoemde gemeente als predikant zyn dienstwerk aan te vangen. GOUDA, 4 Nov. De in binnen- en bui tenland wolbekende stearine-kaarsenfabriek te Gouda, waarvan een gedeelte, in Januari van dit jaareene prooi der vlammen werd is thans wederom herbouwd en men heeft deze gelegenheid aangegrepen om een nieuw gebouw op te richten dat aan alle eischen van den tegenwoordigen tijd voldoet. Gelijk Visser van Berken wonde, OUDERKERK a/d IJ BEL, 3 Nov. Bij herstemming is tót lid van den gemeente raad alhier gekozen de heer J. Boogaert Az., met 50 van de 87 uitgebraohte geldige stemmen. §0 UDERKERK a/d IJSEL6 Nov. De gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1885 werd in de laatste vergadering van den raad vastgesteld, zooals zij was aangeboden. De ontvangsten en uitgaven zijn geraamd op een bedrag van f 17.940,10. De opbrengst van belastingen en heffin gen is geraamd op f 13.110,39® en die van de rijksvergoeding in de kosten van het lager onderwijs op f1560, terwjjl het batig slot der rekening over 1883 bedraagt f 2572^0». UB uitgaven wor iiuiBiiuuatnya. oêstuur zijn begroot op f 3049voor werken on inrichtingen tot openbaren dienst bestemd f505; voor gemeente-eigendommen f1656; voor openbare veiligheid en brandweer f 1199,65; voor onderwijs f7127, waaronder f5200 voor jaarwedden; voor armwezen f 1152,50; voor renten en aflossingen f 1829,50 en voor onvoorziene uitgaven f 1138,95. SLIKKERVEER, 3 Nov. Van de werf der firma wed. O. Boete en Zonen alhier werd Donderdag met goed gevolg te water ge laten de sleep-schroefstoomboot „UnitasII”, gebouwd voor rekening van den heer H. Lu dewigs te Millingen; de machine en ketel worden vervaardigd in de fabriek van de heeren Burgerhout en Zonente Rotterdam. VIANEN, 4 Nov. Heden had hier de ver kiezing plaats door stemgerechtigden der hervormde gemeente van vier notabelen, wegens periodieke aftreding der hh. G. J. De Haan, J. Vos van Zalinge, A. B. Jochems en H. v. d. Bunt. Met groote meerderheid werden genoemde heeren herkozen. VREESWIJK, 3 Nov. Kenmerkten zich de maanden Mei, Juni en Juli door eene drukke scheepvaart, die bedrijvigheid is alhier sedert dien tijd belangrijk afgenomen. Tegenwoordig is het voor de Varenslieden een slappe tijd. Veel werd er dezen zomef niet verdiend, en niet weinigen zijn er ook nu weder, die met zorg den naderenden winter tegemc-^t gaan. De meesto vaar tuigen die wij thans zien passeeren, zijn met grind, zand, turf en pulp, een uitste kend veevoedergeladen. Ook met den arbeid aan de nieuwe schutsluis zal het, wat het metselwerk be treft, niet lang meer duren. In de kom der gemeente krijgen wij spoedig eene betere straatverlichting. WILLIGE-LANGERAK, 3 Nov. Onze predikant, Ds. J. Vinke, heeft een beroep ontvangen naar Enter (Overijsel.) ♦ZEVENHUIZEN, 6 Nov. De Gemeen teraad heeft aan den heer P. Blok eervol ontslag verleend uit kijne betrekking van eersten onderwijzer aan school No. 1, inte- gaan 1 Dec. a. s. Met ingang van 1 Deo. a. s. zal de postdienst alhier des Zondags beperkt wor den tot éénmaal verzenden en bestellen vau brieven. In de eerste vergadering van het leesgezelschap: „Tot Nut en Vermaak” al hier, werd de beurt vervuld door den heer Visser, hoofd der school te Rozenburg. Met groote belangstelling werden de lezing en de daaropvolgende bijdragen van den spre ker en van eenige leden aangehoord. Ook de uitvoering van een zangstuk door eenige dames, verwierf veel bijval. Bij het einde der vergadering bracht do heer Blok den sprekers en de dames dank voor hunne voordrachten on nam als voor zitter en secretaris van het leesgezelschap afscheid van de leden. Namens de verec- niging bracht de heer G. De Jong den voorzitter dank voor do toewijding en vele diensten aan de vereeniging bewezen, en uitte den wensch, dat de heer Blok in zijne aanstaande woonplaats even zooveel achting mocht genieten, als hij hier in zijne veel vuldige betrekkingen had verworven. sheeft men vóór alles getracht l brengen, waarin eene her- fle zoo droevige ramp zooveel d voorkomen en was brandge- Ijden de hoofdgedachte die bij TJ door de directie der fabriek irerd gevolgfl. Laat ons aanstonds hierbij yoegendat die gedachte op verrassende yijzo is verwezenlijkt. De brand ontstond, gelijk mer'A"“"* Waar het rechts op fihks verspreiddewa vlam*vtKtdl$n den ontzettenden veroorzaaki den grootst houd der fabriek. Dit distillatie-gebouw is geheel zóóow»ig ingerichtdat brandgevaar, menschelijképwijze gesprokeneene onmo gelijkheid is geworden. Dit valt reeds da delijk in hof oogwanneer men binnen treedt. Vroeger was de vloer van ’t gebouw gelijk aanof zelfs nog iets hooger dan de grónd daarbuiten waardoor het gloeiende vefzuur zich laanstonds kon verspreiden thans is de yloer lager'zoodatmocht de gevaarlijke kloeistof wederom ontsnappen zij beperkt blijft binnen de wanden van het gebouw. Stonden voorts vroeger op eene houten estrade boven de vnren der distil- latie-ketels ue vetzuur-reservoirsthans en dit is eepe groote verbetering zijn de reservoirs van de distillatie-ketels gescheiden en 'bevindep zij zich deels aan de tegenover gelegen zijde van het gebouwdeels in een nieuwe werkplaats, de vetzuurkokerijaan de zijde der Bleekerskade gelegen. Boven dien zyn bij de samenstelling van het ge bouw alle brandbare stoffen vermedenen is alom van jjzer gebruik gemaakt. Voorts staat het gebouw der distillatie thans geheel oj) zich zelf. Ten slotte zijn in de fabriek een 20tal oxtincteurs geplaatst, in het ge bruik waarvan het personeel maandelijks wordt geoefendde noodige bluschtonnen enz. Er ia eene lirandbluschteiding aange legd aangesloten aan de hoofdbuis der waterleiding, en voorts zyn de kasten met do bekende asbest-verf bestrekenzoodat door ieder zal moeten worden toegestemd dat het gevaar voor brand inderdaad tot een minimum is teruggebracht. De ingenieur, do heer J. Schotel te Rotterdam, die de gebouwen enz. ontwierpheeft alle eer van zijn werk. Nu de herbouw dor fabriek voltooid is, wordt door veten opnieuw een belangstel lende blik geslagen op deze nijverheidson- derneming van zoo kolossalen omvang. In 1858 opgericht op zeer bescheiden voet, is zij jaarlijks uitgebreid en verspreidt zij eene welvaart rondom zich, die voor de plaats waar zij gevestigd is, van groot belang moet worden geacht. Om een klein denk beeld te geven van hare uitbreiding diene, dat men bij den aanvang rekende op eene productie van 1 millioen pakken kaarsen ’s jaars, welke berekening men echter vreesde dat door de werkelijkheid als overdreven zou worden uitgemaakt en thans Thans worden jaarlijks 12 it 14 millioen pakken kaarsen vervaardigd. De fabriek staat onder directie der heeren G. J. Steens Zijnen en dr. H. IJssel de Schepper, die ook, zooals bij den brand in Januari jl. bleekin critieke oogenblik- ken weten te handelen. N.R.C. Donderdag is de Commissie voor het Landbouw-Congresin het volgend jaar alhier te houden geconstitueerdbestaande uit de Heeron: Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, Voorzitter, J. M. Noothoven van Goor, 2e Voorzitter, Mr. W. J. For- tuijn Droogleever le Seer., Mr. D. N. Brouwer 2e Seer, en J. Post Van der Burg, Penningmeester. De le luit. A. C. Bryce, van de 4e comp. 5e bat. 4e reg. inf. alhier, is aan gewezen om van 1 Mei tot 30 Jnni 1885 to Delft te worden gedetacheerd, om daar een wapen-cursus bij den Rij ks-geweerwinkel I te volgen. GORINCHEM, 4 Oct. Door den raad dezer gemeente is in zijne vergadering van Donderdag-avond beslotentot het oprichten van eene paardenmarkt in Augustus, des Vrijdags vóór die te Lexmond en bij wel slagen van die markt, de markt gehouden in de maand Juni op te heffen, daar deze laatste niet van beteekenis is. Op de Vrijdag gehouden St. Hui- bortsbeestenmarkt waren omstreeks 4000 stuks runderen aangevoerd. Niet veel vreemde kooplieden waren aanwezig. De prijzen waren als volgt: Zware kalfkoeien f23, &340, kalfvaarzen f 140 240, melkkoeien f160 k 230, 1} jarige ossen f100 k 1400 graskalveren f30 k 40. ♦BERG-AMBACHT, 4 Nov. Bij de alhier gehouden griendverpachting brachten vele porceelen tot f700 per hectare op. De heer S. Boorsma heeft voor de betrekking van hoofd der Chr. Nat. school te Montfoort bedanktinsgelijks de heer K. G. Van Loon, voor de betrekking van on derwijzer aan de Chr. Nat. school te Anjuin. De heer J. Douwes alhierheeft óp 31 Oct. jl. aan de Universiteit te Utrecht het aanvullingsexamen afgelegd iu delfstof- en dierkunde. Ton dienste eener aan te leggen spoor-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1