*1 1884. Zaterdag 29 November. N°. 807. IKERIHG NDIGE. E. ikeuburg’s IINDEN, i Gouda. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. pij van GEN 3T-H0NIQ MER te Mainz, •g, (Rynprov.) .sthma lijdt, heeft sthonig genomen, ruik zeer verlicht. Heen echt, istaand fabriek- n fiesschen van fl. 1,en 65 DEN. 'ROELSTRA. seren Jhr. Mr. tingen en 'en By den aanvang der i'w—üwi«frwl'w eek. ven,, onder het j de Uitgeven te Schoonhoven, S. W. N. VAN NOOT1 Uil 27 Nov. "g iL N, Schoonhovö*. WOBÏIME COURANT. wordt in den door den Hoog- )ER BURG on want, ten spijt van alle regels der nGedeelde vreugd is dubb’le C door Engeland nig tegenstreven ;esvaan, terwyi ub ouraniiasio mede een- imigheid heeft weten te verkrijgen om hel En- mevr. C. DEN HOED enadagen. rkoudheid eningen, enz. eerder middel dan B atschappij ÏDIA”, DE JONG te gedurende den imen puik beste en KRIEL voor zich aanbevelen CHE Onnagel, Post-Directeur. DERLANDEN, ubosch ICHADE, ROE. )E GOEDEREN, op vaste en zeer n VEE kan ook n tijd van zes en t aanvragen van inlichtingen ge il tot don Agent IJselden lieer rdt geleverd door DER BURG, IUDA, Singel R 538. an des morgens erdag, alsdan bij 3 Stolwykenluis. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franoo, uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. Deze Courant wordt des Zaterdag-morg’ens uitgegeven. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonteeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. J. MINNEMA en Dr. N. REE- te Leeuwarden. Juli 1880. in 10 Mlllioen. j van Gebouwen, fee, Koopmans- mgenomen door mt voor Omstreken BES Az. A f^UlNDUWaii’il 1-Lolevsbtruii*J onderzocht en oren van al de »Ien en verschil- erden. te Schoonhoven, a, J. H. Boers; lartogKrimpen impen a/d IJsel, L. Groenendijk; oordreoht, J. Ver- Liefland; Ouder- ig c.. i f 0,45 de halve waarin de voor het be- gezien. En nd willigheid, ed. Wolff Zn.; f; Gorinchem bjj ;ht bij J. D. den Vlasveld; Lek- tarre; Oude water Stolwjjk bjj C. G. rtlg jaar dat hij eeft bezocht; hij het plaatsen van BITTEN volgens tot het vak van TIZEN, BOUW- sgen nader over- m. Ook is hij ti te verbeteren BINNENLAND. Bij Z. M. besluit is benoemd bij het wapen der art. bij het korps tor- pedisten, tot kapitein do 1ste luit. J. D. N. De Fremery, van den staf van het wapen, lid der comm. van proefneming. Bij Kon. besluit is pensioen verleend aan Mr. J. G. De Witt Hamer, gewezen vice-president der Arr. Rechtbank te Leeuwarden, ten bedrage van f2013 ’sjaars. *- In eene vergadering van Hoofd-Ingelanden gehouden te Alblasser- daniop Woensdag 12 November, is tot Heemraad van hot waterschap „de Ncder- waard” gekozen de heer W. Van der Laan te Bleskensgraaf en zulks in plaats van den schillen in vorm misschien van de meer verfijnde producten der hedendaagsche njj- verheidgel’yk wij ze thans in kwistigen overvloed in de winkels zien ten toon ge spreid, de aandoeningen waarmede ze worden opgespoord en in ontvangst genomen zijn dezelfde gebleven. Ook die kleine snuiter, wiens zondenregister over het ten einde spoedend jaar ongetwijfeld meer donkere plekjes bevat dan met de betamelijkheid is overeen te brengen, en die nu door den rechtvaardigen Sint met een roede wordt afgescheept, hoe treffend herinnert hy ons niet aan de vrees, waarmede wij' ons in dien kinderlijken leeftyd ter ruste be gaven, wanneer het in de diepste binnen- kameren van ons geweten niet pluis was Met een mengeling van hoop en vrees vingen we dan den volgenden morgen, nadat we des nachts voor de zooveelste maal hadden beproefd wakker te blyven om toch één maal in ons leven de wonderbare neder- daling te paard door de nauwe schoor- steenopening te bespieden, onzen ontdek kingstocht aan. Gelukkig, de Sinterklaas had genade vóór recht doen gelden, er was geen roede! Zyn grootmoedigheid had geen rekening gehouden met onze zwakheden en tekortkomingen. En soms gebeurde het, dat wij van onzen kant het voornemen opvatten, om wat beter op te passen, ten einde op een ander jaar niet weder door dezelfde vrees gekweld te worden. Helaas! hoe menigwerf hebben we ook in later dagen getracht, onszelven te herzien, zonder dat er veel van gekomen is, juist als in die ^vlegeljaren I” Is het niet een genot, die oude herin neringen nogeens op te halen? Wie dat vermag te doen in den kring van zyn huis gezin zelf omringd door de kleinen bij wie de Sinterklaas-historie nog niets van haar waarachtige waarheid heeft verloren, of door grooteren die door hun onderlinge geschenken uitdrukking trachten te geven aan hun waardeering van het familieleven, hij is een gelukkig man, den Koning te rijk. En nog veel gelukkiger is hy of zij, wien I het gegeven is ook andere, minder bevoor rechten, iets van datzelfde genot te doen smaken, cijferkunst- - o - -- vreugde I” bezitneming vt Het kan ons dan ook niet verwonderen gegrepen^ zijn dat overal, waar in den vreemde zich Ne derlanders hebben gevestigd, zij hun Sint- Nicolaas hebben medegevoerd als het zinne beeld van den huiselijken haard en van de stille genoegens, daar gesmaakt. Want met al zijn wereldburgerschap gevoelt de man dien de omstandigheden ver van zijn geboor tegrond hebben verwijderder toch dikwijls behoefte aan, de vaderlandsche herinneringen op te frisschen en te verlevendigen. Onder deze is er geen, zouden wij wel zeggen, die duidelijker spreekt tot het gemoed, dan het savondje van Sinterklaas”. Gij allen die daar zoo gezellig byeenzit, bedenkt het wel, in deze dagen van ruste loos streven zijn er, ongerekend de gewone lotgevallen die plotseling en op de smarte lijkste wijze de familiebanden losscheuren, menigwerf slechts weinige jaren noodigom de huisgezinnen naar alle hemelstreken te doen uiteenspatten. Laat dan ieder der leden niet heengaan zonder van uw huis altaar een gloeiende fakkel mede te nemen waarmede hij op zijn beurt elders het heilig vuur kan ontsteken. Houdt ze in eere, die dagen van samenzijn; want eerst nadat het scheidingsuur is geslagen en elk het vaartuig heeft bestegen dat hem wegvoert op de diepe, breede stroomen, komt het besef van hoe onschatbare waarde zij voor het leven zyn. BUITENLAND. Overzicht. Uitgezonderd de vrij algemeen gebrui kelijke aankondiging van nieuwe belastin gen, had de Diilfsche Keizer bij de opening van de zittingen van den Rijksdag niets dan goeds te melden. Hij betuigde er zijn tevredenheid over, dat de Rijksdag had vol daan aan den in 1881 uitgesproken wensch, om zekere sociale hervormingen tot stand te brengen en kondigde, ais nieuwe maat regelen in gelijken zin aan, eene uitbrei ding van de Wet tot verzekering tegen ongelukken en een voorstel tot instelling eener postspaarbank. Voorts zullen sub- sidiën voor zekere stoomvaartlijnen worden aangevraagd en eene regeiihg voor de ne derzettingen aan de westkust van Afrika worden voorgestèld. Met dankbare blijd schap wordt gewag gemaakt van de Keizers- ontmoeting te Skierniviece meest krachtige waarborg houd van den vrede wordt j eindelijk wordt ook de berei waarmede de Mogendheden Duitschlands voorstel tot regeling van den staat van zaken aan de Congo, als een vredelievend ver schijnsel vermeld. De voorloopige resul taten van de beraadslagingen, die op dit oogenblik te Berlijn over het laatstgemeld vraagstuk worden gevoerd, bevestigen dan ook ’s Keizers gunstige verwachtingen ten volle. De vrjje on onbelemmerde handel ou vaart op Niger en Congo zijn, zij ’t ook niet geheel onvoorwaa en ook door Portugal w toegestaan, terwijl de eommissie mede een stemmigheid heeft weten te verkrijgen om trent de uitbreiding van het Congo-gebied. Dit alles is bekend geworden-, niettegen staande de striktste geheimhouding omtrent de beraadslagingen was overeengekomen en Prins v. Bismarck, die geen vriend i# van ontijdige openbaarmakingmoet hierover zyn ongenoegen te kennen gegeven hebben. Het officieus regeeringsorgaan, de Nord- deulsche Allgemcine, bevatte dezer dagen een artikel, waarin de candidatuur van dun Hertog van Cumberland voor den Bruns- wijkschen troon eene ónmogelijke wordt genoemd. Duitschland kan nooit dulden, dat iemand, die, aan de tradities van zijn huis getrouw gebleven, met het centrum tegen de regeering zou samenspannen, den troon van het Hertogdom bezet. Ook Duitschland wenscht vertegenwoor digd te zijn in de commissie voor de open bare schuld van Egypte. Het proces naar aanleiding van de onttrekking van gelden aan de kas der openbare schuld is op nieuw voor 8 dagen uitgesteld. Misschien wacht men wel het voorstpl af dat door Engeland voor de regeling dier schuld gedaan is of weldra zal worden. Dat voorstel strekt, volgens de geruchten, om de rente met te verminderen. Aangaande Gordon wordt bericht, dat hij Onnan Digna een Krupp-kanon heeft weten te ontnemen; dat deze de wijk heeft genomen in het gebergte en dat op het bericht dat Wolseley met een leger tot ontzet in aantocht was, Khartoum illemineerde. Het compromis ten aanzien der kieswet is werkelijk tot stand gekomen. Gladstone beloofde Maandag het wetsontwerp voordo zetelverdeeling aan het Lagerhuis te zullen mededeelen en hiermede zal het Hoogerhuis genoegen nemen en de aanneming van de kieswet niet langer tegenhouden. Do Engelsche en Fransche berichten omtrent Tonking zijn nog altijd zeer tegen strijdig. De correspondent van de Times den handel, te Hongkong blijft de overwinningsberichten I der Franschen, zoowel op Formosa als in Tonking sterk overdreven of onwaar noemen. Zoo zou b. v. het bericht omtrent do in- ran Tam-Sé geheel uit de lucht j en de veroverde kanonneer boot slechts een postbootje wezen. yie tegenspraak was koren op den molon voor do Bonapartisten, een dool der Recliter- en de uiterste Linkerzyde van de Fransche I Kamer, waar op dit oogenblik het crediet voor Tonking aan de orde is. Genoemde partijen stelden, bij monde van den Bona- partist Delafosse, voor de regeering wegens hare koloniale staatkunde in staat van be schuldiging te stellen. Bisschop Treppel, mede van de Rechter zijde, verdedigde echter die Staatkunde in een uitvoerig betoog, zoodat ten slotte het gevraagde crediet wel met eene goede meerderheid zal worden aangenomen. Bij eene vergadering van 5000 werk lieden, die zonder werk zijn, in de Salle-Levis te Parijs, hadden dezer dagen zeer ernstige ongeregeldheden plaats, die door de politik met moeite bedwongen werden. Een der tigtal personen werd in hechtenis genomen en verscheidene, waaronder ook politie agenten, verwond. In de hoofdstad van Spanje, te Madrid, zijn de studenten met de politie in botsing gekomen, omdat zij, tegenover de clericale dagbladen door eene demonstratie, de party opnamen voor hun rector, die zich in eene redevoering bij de opening der lessen wat al te zeer als Republikein en vriend van de Castelar had doen kennen. De wat al te moedige rector is daarvoor met ontslag gestraft, doch de jongelui willen van zijn opvolger niets weten. Hoewel de ongere geldheden bedwongen zijn, is de rust nog geenszins wedergekeerd. Griekenland en Turkije wedijveren steeds in het leveren van moord- en rooversbe- lichten. In de nabijheid van Athene werden de kassier en de onderkassier der Lauriums- mijn-Maatschappij aangevallen en vermoord, die 100.000 drachmenten ter uitbetaling van werkloonen moesten overbrengen. In het dorp Dintzapes, in Turkije, werd de woning van een welgesteld bewoner geplunderd en daarna in brand gestoken, zoodat de 11 bewoners allen in de vlammen omkwamen. v.’t Algemeen. De gewone vergaderplaats was daartoe zeer prachtig versierd en het tooneel der rederijkerskamer met gro©n op getooid. Na de gewone opening van den Voorzitter, den heer D. A. Dupper, werd door de leerlingen der openbare school een welkomstlied gezongen, onder leiding van den heer 8. De Jong Jz., hoofd der school. Ds. G. J. Paré sprak daarna de feestrede uit, waarin hij in het kort de geschiedenis van het Nut meêdeelde en het doel van 1784 on van heden flink deed uit komen. De leerlingen zongen daarna weder een feestlied en na de pauze werd door de Re derijkerskamer B’t Ontluikende bloempje” hettooneelstukjeVoorwaarts! opgevoerd. Aan het einde zongen de leerlingen nog hot lied: Voorwaarts!” en daarna sloot de Voorzitter de vergadering met een opwek kend woord aan het talrijk opgekomen pu bliek om toch steeds het doel „vooruitgang” voor oogen te houden. Vrydag-middag is alhier door een voorby varend schipper een flinke St. Jacobs- zalm in den IJsel gevangen. Het gewicht was 8 halve KG. Ds. G. J. Paré heeft voor het beroep naar Zieriksee bedankt. ♦HOOG-BLOKLAND27 Nev. Voor eenige weken werd hier de dochter van den bouwman J. v. I. door de typhus aangetast doch herstelde. Kort daarop deden zich in hetzelfde gezin nog vier gevallen voor waarvan reeds twee met doodelyken afloop: de moeder en een 17-jarigen zoon bezweken. •HOORNAAR, 27 Nov. Sedert de vorige week is de prijs der l^aas f 1 per 50 KG gestegen. Door de opkoopefs wordt thans hier en in de omstreken f24 f26 per 50 KG besteed. KRALINGEN, 24 Nov. Op recht aan gename wijze werd het 100-jarig bestaan der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Donderdag-avond in het societeitslokaal alhier herdacht. Na eene korte, opgewekte openingsrede van den voorzitter van het departement, den heer A. H. 0. Van Senus, trad als feest redenaar op de heer A. L. Stuart, hoofd der school alhier, die de stichting en de lotge vallen der Maatschappij in herinnering bracht, en ten slotte een woord van dank bracht aan den grijzen president van het departement voor zijne vele bemoeiingen tot bevordering van den bloei dezer afdeeling. De zaal, was voor die gelegenheid met bloemen on vlaggedoek smaakvol versierd, terwijl het portret van Jan Nieuwenhuizen met een lauwerkrans was omvlochten. Het departement Kralingen is in 1820 opgericht en telt ongeveer 70 leden. KINDERDIJK, 24 Nov. Donderdag is van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouw meesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd „Eleonore”, voor rekening van den heer J. Rings te Erpel; daarna werden de kielen gelegd van eene ijzeren sleepkaan voor rekening van mej. wed. Weusterfeld te Duisburg en van een ijzeren Rijnzeilschip voor rekening van den heer H. Kuypers te Beuningen. •KRIMPEN a/d IJSEL, 27 Nov. De werkzaamheden, verbonden aan het beleggen met bazalt van de beloopen van het Pol- dersche dijkje of den verbindingsweg met Stormpoldor, zijn thans geheel afgdoopen. Het geheele werk der verhooging van dien weg en van de overbrugging der sliksloot is daardoor voltooid. De kosten, met inbe grip van die van aankoop en overdracht van het veer, bedragen ongeveer f 18000, welke uitgaaf ten deele werd bestreden door het aangaan eener geldleening van f 15000. En zoo behoort dan deze aangelegenheid, die zelve eene geschiedenis heeft van jaren her, tot de geschiedenis. Ware dit niet het geval, en moest men nog tot het tot stand brengen der werken besluiten, het is niet twijfelachtig of men had nu geene uit voering kunnen en durven geven aan het geen thans is daargesteld. Gelukkig daarom, dat de verbinding tusschen Krimpen a/d IJsel en Stormpolder is tot stand gekomen, en nog voor dat de schoolwet ook van deze gemeente een offer kwam vragen door de verplichte stichting eener nieuwe school, hetgeen nog altijd aanstaande is. •LEKKERKERK27 Nov. Ingevolge beschikking van ZExc. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, dd. 10Oct. 1884, zal, te rekenen van af 1 Dec. a. s., het Postkantoor des Zondags en op erkende Christelijke feestdagen gesloten zijn van des middags 12 tot den daarop volgenden dag des morgens 8 uren. MONTFOORT, 24 Nov. In de Vrydag gehouden raadsvergadering werd besloten niet te treden in het voorstel van Ged. Staten ten opzichte van de langzamerhand berucht wordende straat C. Ged. weuschen thans die straat, oorspronkelijk memorie- goedin eigendom af te staan aan de Herv. gem. alhier, met bepaling, dat zij ten eeuwigen dage voor hot publiek moet open gesteld blyven en dat de gemeente haar zal hebben te onderhouden. Deze laatste be paling was oorzaak, dat de raad het voor stol niet aannam. »Maar wie et klage van koude,” zegt Hofdijk in >Ons Voorgeslacht” bij het be schrijven van den maatschappelyken toe stand van de veertiende eeuw, »en zich, vermag hy ’t, dichter in zyn winterkleed wikkele, het jeugdig kroost van allen die maar eenigszins welgesteld zyn, en ook zelfs der armen, zoo zij slechts ter schole gaan, is opgeruimd en lustig gestemd. *tls immers Sint-Niclaesl” Vervolgens verhaalt de schrijver aan de hand van Dr. Schotel hoe het by die ge legenheid te Dordt, en vermoedelijk ook in andere steden van Zuid Holland toe ging. De scholieren kregen een dag verlof’, en een geschenk van der stede vroedschap om gezamenlijk een versnapering te genieten. Op dien dag kozen zij hun Bisschop of Koning, en hadden het recht den voorbij ganger een kleinigheid te vragen, onder den naam van bisschopsgeld, koningsgeld, hoogtydgeld, kaarsgeld, biergeld, »en zoo veel dergelyke benamingen als daar meer zyn.” Gewoonlijk staken zy voor een deel der ontvangen gaven den grooten heilige, die nog bovendien veler steden schutspa troon is, - een kaarsje opvoor een ander deel verschaften zy zich het genot van een teug bier, die gewis vergezeld ging van een ruime bete Sinter-Claes-baksel. Ditzelfde gebak werd ook met honig en taarten als hoogtydsgift aan de choorkinderen (scho lieren die op het choor zongen) rondgedeeld. Het Calvinisme heeft in Nederland een groot aantal gebruiken, die met de Heiligen- vereering der Moederkerk in verband stonden, doen verdwijnen, maar de viering van den naamdag des aartsbisschops van Myra bleef in stand. Het is als of men er voor terug deinsde, den kleinen een feestdag te ont nemen waaraan zij zoozeer gehecht waren; en zelfs de af keer van hetgeen de »Room- sche superstitie” in herinnering kon brengen moest voor deze hoogere overweging zwichten. En welke beroeringen later over ons land en volk zyn heengetrokken, hoe veel wijzigingen de zeden en gewoonten, alsmede de staatkundige en godsdienstige meeningen onzer vaderen ook hebben on dergaan, de Sint-Nicolaas was met ons volksbestaan als het ware saamgegroeid het feest veranderde wel een weinig van karakter, werd, om zoo te zeggen door de inwerking der beschaving veredeld, maar bleef zich met ijzeren vasthoudendheid handhaven. Onze minvermogende schoolkinderen gaan nu niet meer op den feestdag bedelend rond, om voor de bijeengebrachte centen op eigen gelegenheid zich aan bier en koek te vergasten. Op een aantal plaatsen bieden, in net versierde en helder verlichte zalen, liefdevolle handen den chocolade en allerlei versnaperingen aan, benevens kleine ge schenken die de licht te bevredigen be geerte der kleinen met dankbaarheid aan vaardt. O, dat men toch in dat edele werk der weldadigheid niet vertrage, maar het uitbreide in steeds wijderen kring. Wie de kinderen aan zich hecht, verricht groot- scher en menschwaardiger taak dan een wereld veroveraar I Men vergete het niet, het gronddenkbeeld van de feestviering ligt daar. Het weinige dat we van den ver maarden heilige der Grieksch-Kathölieke Kerk, van >Nicolaas den Wonderdoener” weten, bepaalt zich hoofdzakelijk tot de legende, dat hij op zyn naamdag gewoon was op geheimzinnige wijze arme kinderen met een geschenk te verrassen, en deze enkele omstandigheid heeft zyn nagedach tenis op hechter grondslagen gevestigd dan die van menigen in.zijn tyd beroemden of geduchten vorst, wiens naam de oudheid kundigen ter nauwernood meer kunnen ontcyferen. Wat in later tijd aan het Sinterklaasfeest ten onzent zyn eigenaardige bekoorlijkheid verleende, is de omstandigheid dat het meest wordt gevierd in den schoot des gezins. Het is dus geworden de vierdag der huiselykheid bij uitnemendheid. De oude Romeinen offerden op het huisaltaar der Laren en Penatenonze huisgoden zouden weleens reden hebben, zich over verwaailoozing te beklagen. En zulk ver- gryp, de ervaring leert het dikwyls op biltere wyze, wordt zwaar geboet. Gemis van huiselyken zin strekt een volk ten verderve, want daarbij verdwijnen zoovele begrippen van degeiykheid en eerlykheid, die de grondzuilen vormen des maatschap- pelijken levens. Laat ons dan ten minste toonen, dien grooten feestavond, door onze kleinen en niet minder door de grooten met verlangen te gemoet gezien, op prys te stellen. Daarmede zullen we tevens hulde brengen aan een van onze kostelykste va derlandsche traditiën. De beroemde Leidsche schilder Jan Steen heeft met zyn Sinterklaas-voorsteHing een levendig tafereel geschonken, om te doen zien hoe in zyn dagen nagenoeg Jezelfde gewoonten werden gevolgd die'Mr thans nog in eere houden. De geschenkendie de kleinen in schoen en klomp vindenver hoer J. Van der Laan, die verzocht had we gens hoogen leeftijd niet meer in aanmer king te komen. Tot archivaris der gemeente Dordrecht is benoemd de heer A. Van de Weg, beëedigd klerk ter griffie van de Arr. Rechtbank aldaar. Aan het Ministerie van water staat, handel en nijverheid te ’s Hage werd Woensdag aanbesteed: het maken van werken tot verdediging van den linkeroever der Dordtsche Kil, tusschen de kilometer- raaien 127 en 128 onder Dubbeldam. Minste inschrijver de heer C. Roskam Jzn., te Sliedrecht, voor f6447. In het gebouw van het gewes- telyk bestuur te 's Hertogenbosch werd Vrijdag o. a. aanbesteed het driejarig on derhoud van de Rijks haven en rivierwer- ken te Moerdijk, geraamd op f5380 per jaar. Minste inschrijver de heer J. Van Houwelinge te Sliedrecht, voor f4658 per jaar. Onder nadere goedkeuring van den minister van oorlog, werd Dinsdag door den toezienden chef over de garnizoensbak- kerij te Utrecht, ten behoeve van die in richting aanbesteedde levering van 200 hectoliter roode tarwe van 79 kilogram de hectoliter, 600 hectoliter witte tarwe van 76 kilogram de hectoliter en die voorloopig is toegewezen aan den heer M. De Gier te Gorinchem, voor f7,05 en f7,07 de hectoliter. Het plan bestaat om de ge- meenten Zwijndrecht, Papendrecht, Alblas- serdam en Sliedrecht telephonisch met Dordrecht te verbinden. De Zaanlandsche Kamer van koophandel en fabrieken te Zaandam heeft zich tot den Minister van waterstaathandel en nijverheid gericht met het betoogdat bij don postpakket-dienst eene uitbreiding, respectievelijk tot 79 en 10 kilogram en daaraan geëvenredigde tariefsverhooging voldoende zou zijn, oin in de behoeften van en het platteland in zijn ver keer met de hoofdplaatsen, te voorzien, zonder daardoor den algemeenen commu- nicatie-middelen eene te groote concurrentie aan te doen. Zij verzocht daarom den Minister het daarheen te leiden dat, al ware het alleen bij wijze van proef, de postpak- i ket-dienst worde uitgebreid. Bij de acte-examens voor mid- delbaar onderwijs ig te 's Hage o. a. toe gelaten voor aardrijkskunde, de heer J. W. G. Van Maanen, te Sneek. Bij het examen in gelsch, midd. ond., is toegelaten Heykoop-Goudalvan Gorinchem. De gemeenteraad van ’sHage heeft den heer A. Van Doorn, te Jutfaas, benoemd tot onderwijzer eerste klasse. Benoemd tot onderwijzer te Dordrecht de heer A. Veth, te Dubbeldam. Tot hoofd der school met den bijbel te Culemborg is benoemd de heer H. Siebel, te Aalten. Beroepen te Waardor Ds. J. W. II. Kalkman te Maassluis. Bedankt voor het beroep naar Zwammerdam door Ds. H. M. Bruna te Wichen en Leur. Bedankt voor het beroep naar Elburg door Ds. G. Nyhuis te Genemuiden. •BERKENWOUDE, 27 Nov. Weldra zullen wij weder een predikant in de ge meente hebben. Men verneemtdat op Zondag 7 December de heer Laurmau door zijn vaderpredikant te Zunderdorpzal worden bevestigden hij zelf des namid dags de intreerede zal houden. BODEGRAVEN, 26Nov. DeheerA.Jon- gejan, hoofd der school met den bijbel te Oud-Beierland en als zoodanig alhier be noemd heeft voor die benoeming bedankt. •GROOT-AMMER8, 27 Nov. Woens- dag-avond hield de vereeniging'1 „Hooger zij ons doel” alhier hare eerste openbare leesvergadering. Nadat de voorzitter, de heer A. J. Voorspuij, den aanwezigen het welkom had toegeroepen en zijne verwach ting had uitgesproken, dat de vereeniging met de ten vorigen winter opgerichte Re derijkerskamer den bloei van beide Vereeni- gingen zou bevorderlijk zijntrad als spreker op de Hr. B. v. d. Wal Hz., die op ver dienstelijke wijze voordroeg: Marine-taferee- lon van Wérumeus Buning. Vervolgens werden, behalve door den spreker, bijdragen geleverd door de hh. Vermeulen, Voorspuy, Van Willigen, B. Van As, Niemans verdriet en Dekker, waarna de vergadering met een woord van dank door den voorzitter werd besloten. •HAASTRECHT, 26 Nov. Bij de Dinsdag gehouden stemming voor notabelen der Herv. kerk zijn gekozen de heer D. Van der Grift, in plaats van wijlen den heer P. Scheeren do heer W. Verweij, in plaats van het af tredend lid den heer A. Tolk. De heer O. Dogteromdie ook aan de beurt van aftreding wasis herkozen. •HAASTRECHT, 24 Nov. Vrljdag-avond had alhier de viering plaats van het hon derdjarig bestaan der Maatschappij tot Nut

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1884 | | pagina 1