N°. 1078. 1890. Zaterdag 8 Februari. i Zonen, ,DE WAAG”, DA, Weekblad voor Zuid-Hdlland en Utrecht. IEOHTE «HOVEN’S FOUTen BIER EER, A171. N VAN LES, CANDELA YS KLOKKEN Heeschheid o gunstig bekenden /en-Borst-Honifl E1MER te Mains. Njjmegen. eer! iit&r.hJommijie ippelen, ilsook KRIEL on geo bjj L. VAN oogendyk onder i Wjjnkooper A. J. loonhoven. STILLES ■N HOLM, e Zeüt. BINNENLAND. BUITENLAND. OverulehL Officiêele Kennisgevingen. 6emwt» SCHOONHOVEN. NATIONALE MILITIE. "w to. m elke nit- vooi SCHOOifHOVEME GOUW. S. W. N. VAN NOOTEN Schoonhoven, Uitgeven. gen zgn kosteloos aanvrage aan de iven de Amsterdam* Bonder berekening HOEST en le oplossende mde ge- tot 8. de igee- et de ar by te Nieuwpoort. I- en ZILVEREN SN. ens. OTOGRAPHIEÈN leelige voorwaarden sn wissels op binnen* ieven op aanvrage >n myn hartelgken uitstekend genees* jrsthonig gebruikte sn eene langdurige sposito: 27. overeen te komen iverkieaende tegen Deae Courant wordt des Zaterdag-morgens uitgegeven. Prfls: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het gehoele rjjk f 0,80. Men kan uoh abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Lopik Leks mond Vianen A.meide p Effecten voor: -»«•/. t den prolongatie- iterdamache beurs- Wed. Wolff 4 Zn. olff; Gorinohem by recht by J. D. den H. Donker; Lek- Starre; Oudewater Stolwjjk bjj C. G. bjj Gebr. v. d. Dool; i Beekum; Krimpen Donker; vianen by een als goed er- a d« :oopen en verkoopon en provisie van: >ven de 30 idor 30»/,; (ook ders in de meeste tot den eerstvolgon- ler Amstordamscbe In Amerika’» hoofdstad heeft een nood lottig ongeluk het gezin van den Engel- schen gezant getroffen. By oen brand van zyn hotel, dat hjj eerst kort geleden betrok, kwamen zijne eehtge- noote en een kind in de vlammen om, ter- wijl zijne schoondochter en een kleinkind zich redden door uit een vijftien meter hoog venster te springen. 2} millioen francs is door de Turksche regeering beschikbaar gesteld voor de on- verwjjlde indienststelling van vier eerste klasse gepantserde oorlogsbodems. Men brengt dit in verband met den toestand op Creta. l pot bekers en abies h 10 Cent. Heer H.T.VAN aeker. f 2292. 2282. 2025. 2009. 1997. 1899. 1892. 1890. 1837. Ver heg A.meide 1730. laatstgenoemden is het werk gegund. MONTFOORT3 Febr. In de laatst ge houden gemeenteraadsvergadering deelde de voorzitter het treurige bericht mede, dat de heer Versloot ervan heeft afgezien om de gemeente Montfoort in zijn tram-omnibusnet op to nemenzoodat wij verstoken zullen big ven van de gemeenschap met andere plaatsen. REEUWIJK, 3 Febr. Donderdag-avond hield het leesgezelschap alhier zyne vierde vergadering in dezen winter. Als spreker trad op de heer E J. Minjon, met oene novelle van Louise Stratenus, getiteld „Een Eereteeken.” Vóór en na de 2e pauze deden eenige leden enkele voordrachten. De toe stand der wegen en influenza in aanmer king nemende, was deze bgeenkomst vrgwel bezocht. ♦TIENHOVEN, 6 Febr. Van 11. Zondag op Maandag is op de zalmzegenvisschery alhier wegens den hoogen rivierstand niet gevischt kunnen worden. WOERDEN, 5 Febr. Kaas. De aan voer ter markt op heden bedroeg 18 party en; prijs van Goudsche le soort f 22 a 24,50, »e soort f 18 21, Edammer f28. Handel vr’y vlug. Prijs der AdvertentiÖn: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Vrgdags-namiddags. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts 3 maal in rekening gebracht. rewoerd 11; Leerdam 11|; Asperen 11} Heukeinm 12; Kedichem en Arkel 12} Gorinchem 12} uren. Op Vrijdag 14 Februari te Hardingsveld, voor de gemeenten Hardingsveld te 9} uren; Giesendara 10;Giesen Nieuwkerk 10};Gou- driaan 10}; Ottoland 10}; Bchelluinen 11; Peuraum lijnreu. Op Donderdag 13 Februari te Sliedrecht voor de gemeenten: Sliedrecht te 9} uren; Groot-Ammera II}; Nieuwpoort II}; Lan- gerak 11} uren. Op Dinsdag 25 Februari te Alblasserdam voor de gemeentenAlblasserdam te 10 uren Brandwijk 10}Molenaarsgraaf 10}; Wijn gaarden 10} Streefkerk 11Bleskensgraaf o. a. II}; Nieuw-Lekkerland 11}; Papen- dreoht 11}Oud-Alblas 12 uren. De stemming voor een hoofd- ingeland-plaatsvervanger, in plaats van den tot hoofdingeland benoemden heer II. Uit ten bogaard te Haastrecht, zal gelijktijdig met de periodieke verkiezing van hoofd ingelanden en h. i.-plaatsvervangers ge houden worden. De o o n oept-nieuwe alge- meeue keur voor het hoogheemraadschap „Krimpenerwaard” is in de jongste veree- mgdo vergadering eenigszias gewijzigd, en zal opnieuw ter visie der stemgerechtigde ingelanden worden gelegd. Nadat voor enkele dagen door den ingenieur A. J. Krieger, uit Gouda, als concessionaris van den ontworpen locaal- s poor weg Ede—BarneveldNijkerk, geza menlijk met de directie der Ned. Rhyn-» Spoorweg-Maatschappijmet welke de heer Krieger over de exploitatie van gemelden spoorweg onderhandelt, de voornaamste pon ten van dien weg tusscheu de stations Ede en Barneveld waren opgenomenheeft op 30 Januari genoemde concessionaris met de direction der fihgn- en Centraal Spoorwegen Ngkerk bezocht en daar ague plannen nopens de aansluiting aan den Centraalspoorweg en de verbinding met de haven aan die direction, zoomede aan den burgemeester van Ngkerk, nader toegelicht. Dinsdag stond voor de arron- dissements-rechtbank te Rotterdam terecht een 26-jarige boerenknecht M. K., wonende te Vliet, beklaagd van den landbouwer C. B. te Berg-Ambacht te hebben bedreigd met het in brand sWken zyder woning, in dien hij niet binnen 6 dagen naar Vlist was geweest om te bewerken dat hg, beklaagde, als knecht in dienst zoude komen by A. B. S. aldaar, of indien hg zoude zeggen, dat hij na te melden brief had ontvangen, welke bedreiging is geschied door middel van een brief, door beklaagde eigenhandig geschre ven en geadresseerd aan O. B. voornoetnd, op 23 December 1889 te Viist op de post bezorgd en den volgenden dag door middel van de post aan deu geadresseerde te Berg- Ambacht ter hand gesteld. Dertien getuigen on twee deskundigen, de heeren Muls en Kamerbeek, hoofd- onderwgsers té Rotterdam, werden in deze zaak gehoord. Beklaagde ontkende de schaver van den bedoelden brief te zyn; hij wist daar in het geheel niets van. De beide deskundigen daarentegen, met het onderzoek belast ge weest, verklaarden, zondor eeaigea twjjfel, dat beklaagde wel degelijk de schrijver was. Eén geval was slechts mogelgk, en wel dit, dat er te Vliet een tweede peraooa was, die precies zoo schreef als beklaagde. Uit het getuigenverhoor bleek, dat be klaagde verkeering had gehad met eene dochter van 0. Bwelke dienstbode was by A. B. 8., welke verkeering echter was afgeraakt. Het O. M. achtte de aanklacht volkomen bewezen, doch vond het jammer dat be klaagde in deze was blgven ontkennen, en daardoor reeds vgf weken in voorloopige hechtenis had doorgebracht. Had beklaagde toch bekend, een deskundig onderzoek zou achterwege hebben kunnen blgven, en be klaagde, die allergunstigst bekeud staat, en van wien niet te verwachten was geweest dat hij zyne bedreiging zou hebben ten uit voer gebracht, waro reeds met eeue kleine straf gestraft geweest. Thans werd zyne veroordeeling gevorderd tot drie maanden gevangenisstraf. Beklaagde’» toegevoegde verdediger, Mr. P. Van der Crab, concludeerde tot vrijspraak, daar s. i. niet bewezen was dat beklaagde de schryver was. Ov<r 8 dagen uitspraak. Vrjjdag-avond trad voor de vereeniging „Nut en Genoegen” te Almkerk op de heer A. Diamant van Schoonhoven. Verscheidene stukken werden door hem flink voorgedragen, welke goed in deu geest vielen van de nog al talryk opgekomenen. De spreker werd door den voorzitter ook namens de aanwezigen dank gezegd voor het aangenamehun dien avond verschaft. Door wyien den heer H. W. te Bodegraven werd aan de kerk en de diaconie der Evang. Luth. gemeente aldaar ieder de som van f 1000 gelegateerd, vrg van suc cessierechten. Door de Algemeens Synode is benoemd, tot hoogleeraar vanwege de Ne- derlandsche Hervormde kerk aan de Ge- meente-uuiversiteit te Amsterdam, Dr. P. J. Muller, predikant der Nederduitsohe Her vormde gemeente te Rotterdam. De voordracht bestond, in alphabetische orde, uit de heeren Dr. P. J. Muller, pred. te Rotterdam; J. H. L. Roozemeyer, pred. te Arnhem en Dr. 8. D. Van Veen, pred. te Groningen. ALBLASSERDAM, 3 Febr. In eene vergadering van ingelanden van den polder Kortland onder deze gemeente is met al- gemeeae stemmen beslotenden ouden en versleten watermolen van dien polder door een nieuwen te vervangen. In beginsel werd ook met algemeene stemmen besloten tot het bonwen van een steenen. ♦ALBL ASSER WAARD en VIJFHEE- RENLANDEN, 7 Febr. Bg vluggen handel bleef de prys zoo van kaas als boter deze week onveranderd. Men besteedt thans in deze streken voor: kaas van f22 tol f27, per 50 kilo; goêboterf0,70,weiboterf0,55 per half kilo. *AM£IDE, 6 Febr. Maandag is alhier door de flouwvisschers een winterzalm van 23 halve kilo’s gevangen, die by verkoop ruim f40 opbracht. J. G. Van Bruggen alhier is benoemd tot agent van politie te Rotterdam. ♦BERG-AMBACHT, 5 Febr. De influ enza neemt in onze gemeente af. Üe school jeugd komt langzamerhand weder terug. BODEGRAVEN, 3 Febr. Uit het verslag der Nutsspaarbank alhierover 1889big kt dat aan do inleggers verschuldigd is f 47489,65}de bezittingen der bank bedra gen f 63848,76; zoodat er een overwaarde is van 116359,10}. De kosten van beheer der bank bedroegen over 1889 f7,50, aan gezien al het werk door d8 bestuurders steeds zonder eenige belooning wordt waar genomen. BOSKOOP, 3 Febr. Sinds 1 Jan. is alhier het aantal bestellingen van brieven etc. met een vermeerderdzoodat nu viermaal per dag eene bestelling plaats heeft. Binnen kort zal een 4e postbode worden aangesteid. •HAASTRECHT, 5 Febr. Het onder- wijzend personeel aan do Zondagsschool van den Protestantenbond is vermeerderd met mejuffr. W. J. E. Kikkert en den heer G. C. Van ’t Hoog. Gedurende het jaar 1889 zijn aan het hulpkantoor der posterijen alhier ontvangen 11168 gefrankeerde, 74 ongefrankeerde en 3 expresse brieven; 210 aangeteekende brieven, waarvan 101 met een aangegeven waarde van f30943,10; 1623 dienstbrieven; 6345 briefkaarten, waarvan 35 met betaald antwoord; 33669 drukwerken le, 2e en3e klasse; 115 monsters of stalen van koop waren; 1689 postpakketten. gJAARSVELD, 6 Febr. Het water in de rivier de Lek bereikte deze woek aan het benedeneind dezer gemeente eene hoogte van 4 M. -+- A. P. Niettegenstaande dien zeer hoogen stand is het stoomgemaal der polders Vogelzang en Wiel alhier geen oogenblik uit het gemaal geweest en zullen beide polders, ondanks de groote massa regen- en kwelwater, die zij de laatste 14 dagen ontvingen, spoedig van 't overtollige water bevrijd zgn. •LEK8MOND, 5 Febr. Heden heeft de besteding plaats gehad voor hot bouwen van een woonhuis met werkplaats voor C. Van Vliet. Architect de heer J. M. De Jong, bouwkundige alhier. Er zyn 10 inscbrgvingsbiijetten ingekomen L. Van Nugteren te Vianen A. M. Labrie J. J. Hoogendoorn J. J. Hoogendoorn Jr. L. Burggraaf A. J. Vau Kleef Arie Koog man J. A. Dumoling J. Schouten J. A. Verheij Aan 1 MONTFOORT3i houden gemeonteraadi in spoedig hersteld, msr ie Maatschappij van IG, gevestigd te icht No. 93, gaat uiten van aiie soort svenekane gegrond. de Heeren iehoonhoven, Lekkerkerk, eksmond en GIESSEN Lrlmpen a/d Ueel. e Directeur, MA v. d. PLOEG. V 0 L A P K. L Onbekend maakt onbemind. Dit spreek woord is vooral ook toepasselijk op Volapük, de wereldtaal der naaste toekomst. Nog maar al te weinig kent men haar in haren eenvoud, haar voortreffelykheid en haar onschatbaar practisoh nut. Het doel van dit en volgende artikelen is daarom den lezers van dit blad wat nader bekend te maken met dat bewonderonswaardig kunst product, door een geniaal brein tot hei) der menschheid vocn-tgebrachtopdat velen daardoor geprikkeld mogen wordenom haar te loeren kennen. In de eerste plaats komt in dezen zeker wel het woord toe aan den uitvinder dier taal zelvenden heer Johan Martin Schlager. Daarom heeft schryver d-zea gemeend, voor de lezers van dit blad om te beginnen een en ander te mopten vertalen uit diens ge schrift: „Hauptgedanken meiner óffenlhchen VortrQge über die von mtr erionnene AUiprache Volapük De uitvinder der wereldtaal zegt daarin o. a. aangaande de levende en doode talen „In alle levende en doode talen doen zich vele Onvolkomenheden mocihjkhedcn en on- regelmahgheden van allerlei aard voor”. En verder „I. Geen levende of doode taal is geseh.kt of begeerlyk tot wereldtaal. En toch is éóne algemeene taai by onze tegenwoordige be trekkingen van volkenverkeer eene drin gende behoefte voor kooplieden, rcttigeri en reitenden potlbeamblen, ambachtslieden en over het algemeen voor iedereendie door *yn beroep met vreemde volken m aanraking moet komen, kortom voor internationaul verkeer." „II. De wereldtaal Volapük bezit in on gekend hooge mate en op eene tot nu toe niet wederlegde wgze al de eigenschappen welke voor eene werkelijke wereldtaal ver- eischt worden.” Daarna wyst de heerSchleger tot bewijs van hetgene hg onder I. zegtop de euvelen, waaraan de gebruikelyke talen lyden, als: „n. óf aan onvolkomenöf aan al te groote alfabetten „b. aan verkeerde orthografie (spelling) „c. aan een spraakkunst, die door tallooze uitsonderingen zeer ingewikkeld en moeiiykis; „d. aan dikwyis zeer onduidelyke, velerlei beteekenis hebbende en gebrekkige begrippen in de woordenboeken; „e. aan een dikwyls uiterst moeilijke syn taxis (woordvoeging) en woordschikking.” Deze punten worden in bovengenoemd geschrift uitgewerkt. Enkele der meest sprekende zaken daaruit mogen hier aangestipt worden 1. Er zyn over do geheele aarde onge veer 110 alfabetten. 2. De latynsche letters van ons alfabet hebben alleen in Europa reeds 85—90 ver schillende lezingen by overigens gelyke sohryfwyze verkregen. 3. Vele volken hebben te weinig letters in hun alfabet, andere daarentegen te veel. Door talrijke voorbeelden wordt dit aan getoond. 4. De sohrgfwgse der letterteekens is te zeer uiteenloopendde uitspraak te veel verschillend. B. v. In het Arabüch wordt een letter op vierderlei wijze geschreven al naar z(j aan het beginin htt midden aan het emde van het woord of alleen staat. Üe duizenderlei woordleckeni der Chineeiche taai maken haar zelfs ongeschikt, om er zich van te bedienen tot telegrafeereu zoo dat men zich daartoe van het Engelsch of van hot Fransch bedienen moet. In het Ruitisch is b. v. een letterteeken, dat in het Duitscb moet voorgeateld worden door niet minder dan zeven lettersnamelijk ichtsch. In de Engelsche taal zyn er b. v. niet minder dan zevenlienderlei letters en ietter- paren voor een en denzeliden klank Ina mely kt, a, ae, ai, ay c, ca, ee, ei, eo ey; ie; o, oe; u, mi, y. (Wordt vervolgfl.) Willige-Langerak 27 Jan. ’90. J. E. K. VAN WIJNEN, tidel vlpa. e Cif. plo Zuid-Holland. Bl AT UN - G KN t K AAL. Ons rest nog een overzicht te geren ran het behandelde in de laatste vergadering der Kerste Kamer, vóór zy scheidde, n.l. die van Vrijdag 81 Jan.; de uitslag der beraadslagingen is onzen lezers medegedeeld. Dat het den Duitaeheu Keizer ernst is met de arbeidersquaestie, die voor hem, sedert de groote werkstaking in Ryuland, eene zaak is geworden waaraan hg zgne bgcondere aandacht schenkt, blgkt ook uit de jongste wgsiging iu het Pruisische Mi nisterie. De portefeuille van koophandel, die sedert een tiental jaren in Bismarck’s handen was, heeft een zelfstandig beheer der gekregen en gevonden in Baron Von Berlepsch, den oberpreaident der Rynpro- vincie. Algemeen juicht men dien maat regel toe en voorzeker had men by den tegenwoordigen stryd tusscheu kapitaal en arbeid geen betere keus kunnen doen, dan van den man, die by de bekende gevaar- lyke verhouding, die er bestond tusschen mynbezitters en mijnarbeider», door het ver hinderen van militaire tussohenkomst en wys en kalm beleid, eene vredelievende op lossing wist te bewerken. Kleingeestig genoeg, tracht de Nord- dtfuliche, Bismarck’s officieus orgaan, de be- teekems dezer Kabinetswyeigiug te vermin deren door de verklaring, dat er niets anders in is te zien, dan de begeerte van den Bykskanselier om zyn arbeidsveld wat in te krimpen. De verkiezingsstrijd in Duitschland is in vollen gang. Alle partyen hebben hunne manifesten de, wereld ingezonden, doch, vreemd genoeg, wordt de waarlyk niet on belangrijke quaestie, die den Ryksdag juist In zyne laatste zittingen nog bezig hield, de tegen de socialisten te nemen maatre gelen, ter nauwernood aangeroerd. Alleen de Duilsch-vrysinnigen en de oentrumparty verklaren zich ten stelligste tegen elke uit zonderingswet, tegen wie ook. Daarentegen verklaart de Norddeutiche, dat het gouver nement onveranderd de eisohen blyft hand haven, in de oorspronkeiyke socialisten-wet gesteld, dus inkluis bet verbanuingsrecht, dat in de eerste plaats door deu Ryksdag veroordeeld werd. In de Fransche Kamer is men nog op dreef. Behalve destaodja», waarvan we in betjongste overzicht gewaagden, deed men nog weinig anders dan commissies benoemen en ver- kionlngea te niet doen. Zoo werd o. a. vernietigd de verkiezing van Sabouland, wegens inmenging der geeeteiykheid en lasteriyke aaDtygiagen tegen de staatsin stellingen. Het belangrijkste was de mil- lioenenspeech van den Minister van Finan ciën, die voorrekende dat de inkomsten over 1889 de uitgaven met ruim 36 millioen francs hebben overtroffen. Eene rekening voor Zijn Spaanscbea collega om jaloersch van te worden. De fioanciëele toestand daar te lande is ellendig en wordt met den dag treuriger. Toch verklaart elke nieuwe Minister tot geen leening te sullen overgaan. Door het schrappen van steeds meer vlot tende schuld tracht men iu de staathuis houding te voorsten. Met echt bpaansche hoffelykheid heeft de republikein uaatelar, die, tydeus de stekte van den jongen Koning, dageiyks van syne belangstelling en doeiueming deed big keu, de Koningiu geiukgewenscht met het her stel van haar kind. Wederom is een Bpaansche kroonpreten dent gevallen. De Hertog van Montpensie, Antoine, Prins van Orleans en Bourbon, vyfde en jongste zoon van wglen Koning Louis Philippe van Frankrijk, is plotseling op zyn slot Baulncar overleden. Hg was gehuwd met de Bpaansche infante Louise. De beruchte lasterzaak van de Engel- ache Times en den bekenden lersohen volks leider Parnell, naar aanleiding van de open baarmaking der door Ptgot vervaischie brieven, is geëindigd als een storm iu een gta* water. Parnell heeft zyn oorspronke- IgtMo eisch van lUO.ÜÜO pond sterling laten vwiwn en genoegen genomen met het aanbod van de Times, om gedeelte en de kosten vau het geding te betalen. Voor het voeren van het prunes ontving Parnell alleen uit Amerika 8 millioen dollars. Het is dus oen geldsaakje geweest. rbiyf ik I. Dienaar J. HENDRIKS. en-Boni-Honlg cht verkrijgbaar in h fl. 2, h fl. 1 en itvoorzien van cap- nevenstaand fabriek te BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bcbooxbotek breugen ter algemeene kennis: le. dat de LOTING der in het vorige jaar voorde lichting van dit jaar ingeschre venen voor de Nationale Militie root deze gemeente zal plaats hebben op het raad huis op Donderdag 27 Februari a. s^ des namiddags Ij uur. dat de ingezetenen, die verlangen als vrywilligers bjj de Militie optetreden, en daartoe bevoegd zijn, zich ter secretarie kunnen aangeven vóór of op den 28sten dezer maand. Schoonhoven, den 8. Februari 1890. Burgemeester en Wethouders voornoetnd, De Burgemeester, 8. P. H. NOORDENDORP. De Secretaris, H. G. GEELHOED. De heer Wertheim dankte d$n Min. voor zgn inlichtingen omtrent het gebeurde ia Suriname. 8pr. trok uit het gehoorde drie conclusies, n.l. 1. dat do QouveVneur guttek aau keftbeheer- sohing heeft getoond; 2. dat de Gouv., pogei het gezag hoog te houden, het gezag heeft schaad en dat zijn misbruik van macht vernietiging van macht heeft geleid; noodzakelijkheid der herziening van het regee- rings-reglement. De Min. van Koloniën liet de beide eerste conclusies, in afwachting van na dere berichten, rusten; omtrent punt 3 is hjj het met spr. een». De Kol. huishoudelijke bogrooting van Suri name werd zonder stemming aangenomen. Bjj de beraadslaging over Hoofdstuk X (Dept van Kolonifin) sprak de heer Van Gennep een ongunstig oordeel uit over het beleid van den Minister. Atjoh, de Opiumpolitiek die zonder eenig resultaat de schatkist op oen verlies van 4 millioen komt te staan, 's Ministers maat regelen ten opzichte van het Indisch muntwezen leverden spr. stof tot een critiek, waarvan de slotsom was dat hjj zyn afwachtende houding van verleden jaar niet kon voorteelten. De heer Insinger keurde het ingrypen des Min. in gods dienstige zaken af en verlangde een krachtiger optreden ia Atjeh. De heer Rengers bestreed de meaning van den Minister, dat de verderfe lijke toestand op Atjeh tot in het oneindige mag voortduren, en kwam nadrukkelyk op tegen de houding ran den Min. ten aanzien ran den godsdienst dor millioenen inlanders. De heer Six achtte zich mede verplicht togen de bo- grootiug te stemmon; sedert men den Min. weder een jaar aan het werk heeft gezien is spr'a ongerustheid toógenomen. De Min. verdedigdu zjjn maatregelen; wil men verbeteringen in den toestand der inlanders, dan moeten er geldeljjke offers gebracht worden. De toegezegde organisatiön worden bewerkt, maar dat is niet een arbeid van een of twee jaar; de Regeering zal haar aandacht er aan blyvon wyden en haar toezeggingen zoo mogelyk gestand doen. De Min acht zich verplicht deu in Atjeh gevolgden weg niet te verlaten, met vrjjheid voor deu Gouv.-Generaal en den Gou verneur van Atjeh om te doen wat zij noodig achten. De eenjarige opiumpacht is alleen in gevoerd om hervormingen te kunnen voorbe reiden. Het aanohonneeren van verböden kitten ligt niet ia zya stelsel. De oanschryviag om trent het muntwezen is het gevolg van het verzoek der Kamer van Koophandel te Öoerabaja, om een enquête. Des Ministers handelingen op godsdienstig terrein zyn in overeenstemming met den wensch ook van deze Kamer, die, zy het ook mot omzichtigheid, het Christendom door woord en daad bevorderd wil hebben De heeren Van Gennep en Rengers hielden hun bezwaren vol. Ook de hoer Pynappel koesterde wantrouwen omtrent de Atjeh-politiek, al sou hjj niet tegen de begrooting stemmen, om rodenen daarbuiten gelegen. De hoer Van Rojjen zou zich in de verbreiding van het Christendom over Indië zeer verheugen, maar dat is hot werk van zendelingen, niet van Ministers. Do heer Van Zuijlen van Njjeveld was van oordeel dat de Min. met zyn maatregelen ten opzichte van het Indisch muntwezen op den goeden weg u. De heer Van Swinderen vroeg of de Minister, na zjjn brief aan de Synode, een begin van uitvoering heoft gegeven aan zjjn plannen tot reorganisatie der Prot. kerk in Indië. De Min. verklaarde dat hjj zjjn gods dienstige meeningen, in de Tweede Kamer be leden, ook hier blyft aankleven, als de vrucht van jarenlang nadenken over de zaken van de eeuwigheid, als de bron van troost in leven en in sterven. Van verandering in de organisatie der l»rot. Kerk in Indir, zonder voorafgaand overleg met het kerkbestuur, is geen sprake; het Regeerings-reglement verbiedt zulks. Hoofdstuk X, in stemming gebracht, werd met 20 tegen 19 stemmen verworpen. (Van de 9 afwezige leden behoorden 8 tot de liberale party. In politieke kringen wordt verzekerd, dat dezen allen, waren zy niet ver hinderd geweest de vergadering by te wonen, tegen zouden gestamd hebben.) De Provinciale Staten van Drente hebben gekozen tot lid van de Eerste Kamer den heer Mr. A. E. J. Nysingh, kantonrechter te Meppol (liberaal), met 22 van de 30 uitgebrachte stemmen. De loting voor de Nationale Militie, lichting 1890, zal plaats hebben Op Donderdag 20 Februari te Bodegraven, voor de gemeenten Nieuwkoop te 10} uren Zwammerdam 11}; Bodegraven!} uren. Op Vrydag 21 Februari to Woerden, voor de gemeentenHekendorp te 11 uren; Lange Ruige Weide en Papekop 111; Oudewater 11}; Waafderen Barwoutawaarder 1; Riet veld 1}; Woerden 1} uren. Op Maandag 24 Februari te Goudavoor de gemeenten Btolwyk te 9} uren; Reouwgk 10}Krimpen a/d iJsel 11}Ouderkerk a/d IJsel 12; Berkenwoude 1; Gouderak 1}; Haastrecht 1VHst2J; Moordrecht 2} Gouda, Dinaaag 25 Februari, 9} uren. Up Donderdag 27 Februari te Schoonho ven voor de gemeenteuKrimpen a/d Lek te 10 urenLekkerkerk 10}Berg-Ambacht 12; Ammerstol 1}; Schoonhoven 1} uren. Óp Vrjjdag 28 Fubruari te Zevenhuizen voor de gemeuhtenCapelle a/d IJsel te 9 u.; Waddiugsveen 10} Nieuwerkerk a/d IJsel !1{; Bleiswyk 12; Moeroapeiie 12}; Zeven huizen 12} uren. Op Dinsdag 11 Februari te Vianen, voor de gemeentenA meid o en Tienhoven te 10 u.; Nieuwland 10}Leerbroek 10}; Meerkerk 10}Leksmoud en Hei- en Boeicop 11Ever- dingeu 11}Hagestein 11}Vianen 11} uren. Up Zaterdag 15 Februari te Gorinchem, voor de gemeentenNoordelooa te 10} uren Hoorbaar 10}Hoog-Blokland 10}; Schoon- VKNSViai. losa fiaUsa ifn QoedffolMunt IDA M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1890 | | pagina 1