jks-NormaallBssen rstellenden! UT. RUIK tel, 1890. N°. 1081. IHOVEN’S IN DER EEST, nnairs in Effecten, Stoomoliefabrikanten Zaterdag 1 Maart. ie Voorbereidingsklasse ioedewaagen Zonen, IRKT, naast „DE WAAG”, GOUDA, imen gelden deposito: dag opvrageua 2*/, iger termijn op overeen te waarden en desverkiezende tegen irpand in fondsen; KT K E N, <c° Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. f I i C H T, ie Voorstraat, ft o. 4. ÏERLliïl), NATIONALE MILITIE. Officiêele Kennisgevingen. NATIONALE MILITIE- BINNENLAND. 0 N D E R W IJ S. BUITENLAND. Overzicht. De Pensioenwet. OLAAD-POEDER -- Bergambacht. 0 Ned. Ons f 0,24. komen geval dat zjj aari 1890. Botterdam. I S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevan. mdsohe Effecten. van Nederland en Buiteuiand. hoogste prijzen. van rente en teruggave naar kenaa Sarandeerd zuivere, zachte ,rop zij de aandacht vestigen. en WETHOUDERS bekend: Gemeente SCHOONHOVEN. van Oudere Kinderen of Pupillen «o WETHOUDERS w bekend: igen, die verli te dienen, a. BURGEMEESTER m WETHOUDERS w SCHOONHOVCN Gelet op artikel 15 der Wet van 2 Juni 1875 (StbL 95.): Brengen bg deze ter algemeene kennis, dat H. A. Van Baaren alhier aan het gemeente* bestuur heeft kennis gegevendat hy beroep bg den Koning heeft ingesteld van de beslissing van Burgemeester en Wethouders yau 15 Febr. jl. Schoonhoven27 Februari 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, 8. P. H. NOORDEN DORP. De Secretaris, H. G. GEELHOED. Bi) Koninkljjk besluit ia be noemd tot ontvanger der belastingen te IJselsteia D.N. Hou wing, thans te Alkemade. Door Z. M. is aan mr. G. J. D. Hondius, op verzoek, met 1 Maart a. 8., eervol ontslag verleend als kantonrechter te Vianen. De Ministervan Binnenl. Zaken heeft bepaald, dat de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkies district Goes (vacature jhr. mr. De Bavor- nin Lohman) zal plaats hebben op Dinsdag 18 Maart e. k. en de herstemming, is die noodig, op Dinsdag 1 April daaraanvolgende. Dmm Courant wordt des Zaterdag-morgens uitgegeven. PrS.: ▼oor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheels rijk 0,80. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. SCHOOMOfflW COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Schoonhoven brengen ter kennis van of Voogden, die hun Cl*.2 _r. op de Sohool 1ste soort (Hoofdonderwi de Heer L. Akkihhujjs JEz.) of op de Be waarschool met 1 April a. s. wenschen geplaatst te zien, de aangifte daarvan moot plaats hebben op de gemeente-Seoretarie a. s. Vrydag 7 Maart, van 1—-3 uur. Schoonhoven, 1 Maart 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, 8. P. H. NOORDENDORP. De Secretaris, H. G. GEELHOED. Men zou kunnen zeggen dat de Rijks dag verkiezingen ditmaal in Duitschland kalmpjes zyn afgeloopen (uitgezonderd en kele gebruikelyke vechtpartyen van al te verwoede partijmannen), ware het niet, dat do Keizer juut den verkiezingsdag bad uiigekosen, om eens een ongewoon en on verwacht militair schouwspel te vertoonen. Te midden van de verkiezingsdrukte werd plotseling op hoog bevel het garnizoen van Berlyn gealarmeerd en op het gewone ex- cercitieveld bijeenverzameld, waarna de troepen, na eenige evoluties, met den Keizer aan ’t hoofd de stad weder binnentrokken. De inval hield geen verband met den verkiezingsuitslag, die toen nog niet bekend was, anders zou men licht geneigd zijn er verband tusschen te zoeken. Immers, die verkiezingen moeten de regeeriug tot na denken stemmen. De zg. Kartell partij (nationaal-liberalen en conservatieven), on langs nog vry openlyk door den Keizer aanbevolen, heeft het afgelegd. De kiezers hebben over die party geoordeeld als wy- len onzen De Génestet over zijn midden man”. En wat meer zegt, de sooiaal-de- mooraten hebben ditmaal «ene kracht ont wikkeld, die mede tot nadenken stemt. Zij veroverden 22 zetels en komen nog in 54 districten in herstemming. Voorts wonnen centrum en Duitsch-vrijzinnigen. Veel zal dan nog van de herstemmingen afhangen. De sociaal-democraten zullen <>p alle tegenstanders van het Kartell stem men, mits zy zich stellig verklaren tegen de socialistenwet. Of de andere partyen eensgezind zullen optreden, daar waar het geldt de bestryding der sociaal-democraten, staat te bezien. Thans staat verwezenlijkt te worden, wat Von Bismarck in 1884 sprak on door een der bladen dezer dagen in Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel moer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3 maal plaatsing opgegeven, worden slechts S maal in rekening gebracht. De Tweede Kamer staat, by de hervat ting harer zitting, voor zeer belangryke werkzaamheden, waarby, zoo wy nopen willen, niet de zoogenaamde politiek het hoogste woord te voeren zal hebben. Re gelingen, reeds lang voorbereid, wachten slechts op het licht van het openbaar debat, nadat de schrifteiyke gedachtenwisseling de stof nagenoeg heelt uitgeput. Onder de wetsontwerpen, die voor de publieke behandeling gereed liggen, rekenen we in de eerste plaats de voordracht tot wgziging van de wet op de burgerlyke pensioenen, die tevens ten doel heeft, de weduwen en weezen van de ambtenaren in het genot te stellen eener toelage, na den dood van hun natuurlyken verzorger. Er is over die wet heel wat te doen ge weest; een staatscommissie heeft haar grond slagen vastgestelden dewyl onder haar leden mannen waren opgenomen, me door hun studiën volkomen op de hoogte zyn van het verzekeringswezen, kan men wel vertrouwen, dat het advies dier commissie goed doordacht is. Daarop is, naar wy meenen door den vorigen Minister van Fi nanciën, een ontwerp gereed gemaakt, het welk door het tegenwoordig hoofd van het Departement met eenige wyzigmgen is over genomen. Vervolgens heelt nel secüe-on- derzoek plaats gehad; de opmerkingen, door de Commissie van Rapporteur! gemaakt, benevens eigen veranderd inzicht, hebben er den Minister toe gebracht, in zyn voor- stel nog eenige niet onbelangrijke wyzigin- ▼ermengd BURGEMEESTER Schookhoven maken lo. dat de lotelingen, die verlangen bg de Zee-militie te dienen, zich vóór den laten April a. s. ter Secretarie kunnen aanmelden. 2o. dat vóór den lOden April a. s. bg den Burgemeester dezer gemeente behooren te worden ingediend de aanvragen en be- ^wputukken van geestelijken en stu denten in de godgeleerdheid, die ont heffing van den werkelgken dienst verlangen. Schoonhoven, 1 Maart 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, S. P. H. NOORDEN DORP. De Secretaris, H. G. GEELHOED. De Minister van binnenland sche zaken brengt ter kennis van de bestu ren der byzondere lagere scholen, die voor nemens zijn aanspraak temaken opderyks- bijdrage bedoeld bij artikel 54bia der wet tot regeling van het lager onderwijs, laat stelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad no. 175), dat bij zjjne beschik king van 21 Februari 1890 n. af bel d r Algemeene Zaken en Comptabiliteit, ee in£ OnderwjjS o. a. zyn vastgesteld de modellen voor de opgaven en voor de aanvrage bedoeld by de artikelen 1 en 6 van het koninkiyk be sluit van 19 Februari 1890 (Staatsblad no. 26), en dat van 3 Maart 1890 af een exem plaar van die modellen met daarbij behoo- rende nota is te verkrijgen by den arron dissements schoolopziener in wiens ambtsge bied de school gevestigd is. Dr. N. B. Donkersloot, de ver maarde geneeskundige op het gebied der psychiatrie, ia te ’sGravenhage overleden. Gedurende vele jaren was hij werkzaam als directeur van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Dordrecht. Hy be reikte den ouderdom van 77 jaren. Blykens de Staatscourant is erkend volgens de wet van 22 April 1855 (Staatsblad No. 32) de Vereeniging: afdee- ling Waddings veen van den Nederlandschen Protestantenbond te Waddingsveen. Tot professor aan het semina rie der doopsgezinde sociëteit te Amsterdam is benoemd Dr. S. Cramer, doopsgez. pre dikant te Zwolle. Bedankt voor het beroepnaar Kam er ik door Ds. Jao. Bolkesteyn te Lan ger- en Korteraar. Nu de predikantspluats te Willige-Langerak vervuld is, bedraagt het getal vacaturen in den ring Schoonhoven slechts 2, namelijk ééue te Schoonhoven en die te Berken^roude. GORINCHEM, 24 Febr. Op de paar denmarkt, die Zaterdag voor het eerst plaats had, als zynde eene nieuw aangekondigde, waren ruim 100 paarden aan de lijn ge voerd. Dit doet vermoeden dat ook deze markt, die nog niet genoeg bekend is, even als onze overige markten, eenen goeden naam zal krijgen, wanneer daaraan maar de noodige bekendheid wordt gegeven. Hoe wel nog weinig buitenlaudsche kooplieden aanwezig waren, ging de handel goed. ♦ALBLA88ERWAARD en VLIFHEE- RENLANDEN, 28 Febr. De kaashandel was deze week flauwnaar boter bleef flinke vraag, evenwel was de prjjs 5 cent per half kilo lager. De opkoopers in deze stroken besteden thans voor kaas van f22 tot f26 per 50 kilo naar kwaliteit, goéboter f 0,75, weiboter f0,55 per half kilo. *AMRIDE, 26 Febr. Deze week is men alhier aaugevangen met het daarstellen, voor rekening van den heer L. H. Diepenhorst, ▼au een geheel nieuw gebouw met flinke ruimte en hoogte, om o. a. te dienen voor lokaal bij het houden van zang-, muziek en andere uitvoeringen, vergaderingen, bij eenkomsten enz. Hierdoor wordt in eene alhier lang bestaande behoefte voorzien. •LEKSMOND, 26 Febr. Heden-morgen had alhier de teraardebestelling plaats van het stoffelyk overschot van den heer Tennis Van Dieren, die den hoogen leeftjjd van 93 jaren en 3 maanden heeft bereikt. De over ledene was een man, die steeds ieders ach ting heeft genoten en het zeldzame voor recht smaakte van niet alleen een gezond en krachtig gestel te bezitten, maar ook tot het einde zijns levens een helder oordeel te behouden. In tal van betrekkingen was Van Dieren werkzaam. Na jaren lang lid van den Raad geweest te zyn, bekleedde hy van af 1846— 1861 de betrekking van Wethouder dezer gemeente. Geruimen tijd was hy hoofd ingeland van de Vijfheerenianden en de betrekking van poldersohout van Leksmond, in welke functie hy vele jareu werkzaam was, legde hy eerst in het laatst van 1885, dus op 88 jarigen leeftjjd, neder en nu is door zyn overlijden nog eene vacature ont staan in het dagelyksch bestuur van den Eendrachtspolder, waar hij .nog steeds een waardig lid was. Aan de geopende groeve herdacht de Burgemeester der gemeente den overledene, en deed opmerken wat hij voor deze ge meente en als een getrouw vriend voor hem on vele anderen was geweest. ♦MOLENAARSGRAAF, 26 Febr. Ten gevolge van het bedanken van den heer L. De Ruijter, als Ambtenaar van den Bur gerlijken stand dezer gemeente, is als zoo danig benoemd de heer Bastiaan Bakker, lid van den Gemeenteraad. ♦TIEN HO VEN, 26 Febr. Van 11. Zon dag op Maandag is op de zalmzegenvis- seiierij alhier slechts 1 zalm gevangen. ZEVENHUIZEN, 25 Febr. Doordearbei- ders alhier is e«ue vereeniging opgericht, met het doel elkander by gemis van ver diensten, door ziekte, te ondersteunen. Het aantal leden bedraagt aanvankelijk 30. 1 BIJKS-NORMAALLESSKN cht kunnen LEERLINGEN worden laten, die den leeftijd van 12 jaren sn bereikt. Aangifte vóór 1 Maart by den Directeur, L AKKEBHDUS JEi positie verheft hen boven staaisvoogdy. Voor de lagere ambtenaren is het zeer goed, dat de staat tusschenbeiden trede om hun de zorgen des levens te verlichten. We zouden hun wel iets willen doen by dragen, maar dan liefst een niet te hoog doch progressief procent, in dien zin dat de hulp, door den staat te verleenen, voor de minst bezoldigden het grootst ware Het hierboven vermelde excedent van het rykspensioenfonds zou voor zoover noodig aangewend moeten worden als een reserve kas, als een soort van ondersteuningsfonds. Dan ook zou de voorgestelde uitkeering aan weduwen en weezen eenige uitbreiding moeten ondergaan in dien zin, dat zij werd omgezet in een levensverzekering, door den staat geadministreerdmet een corps eigen ambtenaren, onder contróle en toe zicht van het Ministerie van Financiën. Een dergelyke regeling zou in de eerste plaats het voordeel hebben, dat men, zonder onbillyk te zijn, ook de ongehiiwden tot toetreding kon noodzaken. Thans zal, te hunnen aanzien, een dwang worden uitge oefend, die in geen enkel opzicht is te rechtvaardigen. Hoe menig ambtenaar blyft ongehuwd, die een moeder, of zusters te verzorgen heeft; sterft hij, dan blyven de zynen hulpeloos achter, terwyl hij toch zyn leven lang heeft bygedragen voor de pensioenen van de weduwen van anderen. Wordt de vorm van levensverzekering aan genomen, dan vervalt dit bezwaar, en ge schiedt de uitbetaling aan de nagelaten betrekkingen, naar gelang van de gestorte premiën, vermeerderd met de toelage uit het ondersteuningsfonds, waarvan de uit betaling afhankelijk gemaakt zou kunnen worden van den graad van bloedverwar t- schap. Ingeval de rechthebbenden in den tweeden of logeren graad zyn geparenteerd, zou hun alleen het bedtag «J** A.eikelyk gestorte premies uitgekeerd kunnen worden. Het stelsel eener progressieve premie zou op zoodanige wjjze zyn toe te passen, dat het volle bedrag wordt ingehouden bij tracleinenten van drieduizend gulden en hooger. Het is niet waarschynlyk, dat deze hoogst eenvoudige regeling, waarmede aan alle bil lijkheidsbeginselen ware voldaan, tot stand zal komen, dus we zullen er niet verder op ingaan. Nog een gioot onrecht dreigt in de nieuwe wet te zullen zegevieren, n.l. dit, dat de thans nog levende weduwen en minderjarige weezen van overleden amb tenaren of gepensioneerden niets ontvan gen, zoodat van een fonds, welks over schotten in elk geval ook iloor hun echt- genooten en vaders zyn gestjjfd, anderen dan zy do vruchten zullen plukken. Van velschillende zijden, ook door de meest gezaghebbende deskundigen, is den Minister in overweging gegeven, nog tot deze uit breiding der wet over te gaan; het ant woord blyti steeds, dat de Regeering het bedenkelyk acht, aan een wet een zoo wyd- suekktnde terug werkende kracht te geven. Het is te hopen, dat de meeiderheid der Kamer van een andere opinie zal zyn, te meer nu met duidelyke cyfers is aangeloond, dat deze behartiging der lechtvaardigste belangen voor de schatkist geen onoverko- inelyk bezwaar zal opleveten. herinnering werd gebracht. Van de ver sterking van het sociaal-democratisch ele ment in den Rijksdag gewagend, geide hij o. a. het volgende „Ik voor mij maak mij over dio versterking van het sociaal demo cratisch element niet ongerust Hoe grooter het getal der sociaal-democratische Afge vaardigden wordt, das te meer wordt het hun tot eereplicht met positieve plannen voor den dag te komen en te zeggen hoe ze zich de toekomst voorstellen. Ze waren eerst een dozijn en later twee dozijn sterk. Voor mijn part mogen ze het derde dozijn ook halen, maar aïs er 36 zijn, dan ver wacht ik met zekerheid, dat zij met een volledig plan de campagne en eene nieuwe Grondwet voor den draad zullen komen, anders geloof ik, dat ze niets vermogen. Wanneer de heeren eerst met bepaalde plannen moeten komen, zullen ze veel mak ker worden, ook in hunne critiek, en dat zal hun aanhang doen verliezen. Ik wenschte wel, dat'-we hun eene provincie konden lee- nen, om ze eens tb zien scharrelen. Als men ze aan het werk zag, geloof ik, dat het ge tal hunner aanhangers aanmerkelijk zou slinken.” En verder sprak Von Bismarck bij die ge legenheid nog de opmerkelijke woorden „De sociaal-democratie is een Mene Tekel voor de bezittende klasgen, eene herinnering dat niet alles is, geïïjk hot behoorde te zijn, dat steeds verbeterd dient te worden, en in zooverre is hunne oppositie zelfs iets zeer voortreffelijks. Waren er geen sociaal democraten en waren velen niet bang voor hen, dan zouden we nog niet eens de be- scheidene sociale hervormingen hebben, welke we nu bez tten, en in zooverre is de vrees voor de sociaal democratie een zeer nuttig element voor hen, die anders geen hart voor hunne arme medeburgers zouden hebben.” Zwitserland heeft een bij uitstek loffe lijk voorbeeld van niet-zelfzucht gegeven, door aan Duitschland, hoewel diens voor stel later kwam, de eer te laten der con ferentie over het arbeidersvraagstuk. Het gaf van haar besluit kennis aan de Mogend heden, en verklaarde zich tevens bereid aan de Duitsche conferentie deel te nemen. Ook Oostenryk- Hongarye, België, Italië, Nederland, de Scandinavische rijken deden zoo en Frankryk verklaarde zich na eenige reserves mede bereid. Van Engeland héét het zoo verklaarde de regeering aan het parlement dat het „niet-afwyzend” ant woordde; dat wil dus zeggen, dat het toe stemde, doch met voorbehoud. De Keizor wijdt persoonlijk dagelijks eenige uren aan de voorbereiding van de samenkomst, die reeds op half Maart ver wacht wordt. Het Belgisch Senaatslid Van Put stelde, onder toejuiching der Senatoren, dezer dagen voor, om op de conferentie te Berlijn tevens een voorstel in te dienen tot ontwapening! In Frankrijk solt men nog steeds met den oandidaat-recruut, den Hertog van Orleans. Het denkbeeld van hem maar dadelijk gratie te verleenen van zyue tweejarige gevange nisstraf, schijnt, na beraad met de Repu- blikeinsche party, te zijn opgegeven en zoo werd dan de moedige jongeling, zeker zeer tegen zijn zin, met stille trom overgebracht naar de gevangenis te Clairvanx, waar minder gelegenheid is dan te Parijs, om hem als held en martelaar te doen poseereu. Spoedig zal men er wel van hooren, dat hy de grenzen is overgebracht. De Minister van Financiën heeft zijn ba- grooting en een leeningsontwerp (twee in den tegenwoordigen tijd meer gebruikelijke samenvoegingen) ingediend. 700 miilioen voor een deel reeds vlottende schuld zal in geconsolideerde worden omgezet. Voor de liefhebbers ia nog 250 300 miilioen te krygen. Rusland heeft Bulgarije, natuurlijk niet rechtstreeks, doch door middel van den Duitschen vertegenwoordiger, aangesproken om een bedrag vau 4.172.000 Roebels be- zettingskosten. Het is natuurlyk weer een politieke vlieger, doch de Bulgaren schijnen wijseljk het opgaan te zullen verhinderen, door stilletjes de geiden bijeen te zien te krygen en de schuld af te doen. Dat het nog niet zeer rustig is, bewees dezer dagen de steenworp, die de Minister van Binnenlandsche zaken byz het Depar tement ontving. Ook bericht men, dat vele Russische brieven, met zeer compromittee- renden inhoud, worden onderschept. gen te maken. Ten* slotte heelt laatstge noemde Commissie haar eindverslag opge steld, en daarin te kennen gegeven dat thans de openbare behandeling genoegzaam is voorbereid. Ook buiten de officiêele wereld is de zaak allesbehalve onopgemerkt gebleven. In een menigte van tijdschrift- en courantartikelen werd het onderwerp behandeld, en legio is het aantal adviezen, daarover uitgebracht; het een en ander heeft juist niet gestrekt, om de duidelykheid van de voorstelling te verhoogen. En nu zijn het juist de man nen van de wetenschap, de eigenlijke voor lichters van de Regeering, als de profes soren Van Geer en Van Pesch en de h er Dr. Legebeke, die tegen het wetsontwerp, zooals het thans daar ligt, gewichtige be zwaren hebben ingebracht. In den stroom van becijferingen, die de bouwstoffen voor de nieuwe wettelyke re geling hebben geleverd, kunnen wy ons niet verdiepen, en evenmin het gecompli ceerd stelsel van afloopende en doorloopende korting op tractementen en pensioenen in bijzonderheden nagaan. Wy wenschen ons te bepalen tot het beginsel, waarvan de wetgever uitgaat bij zyn streven om in meerdere mate dan tot dusver is geschied, deze zaak tot een onderwerp van staatszorg te maken. De voorwaarden, onder welke een amb tenaar in dienst van het Ryk treedt, zyn te beschouwen als een arbeidscontract, dat wel niet in onderling overleg tusschen par tijen wordt vastgesteldmaar welks bepa lingen zy, die er bij betrokken zyn, toch in voldoende mate kennen voor zy zich verbinden. Is daarin nu vastgesteld, dat eenerzyds de staat op zich neemt den amb tenaar, zoo hij op een vastgestelden leeftyd of later eervol uit den dienst wordt ont slagen, of door invaliditeit buiten de mo gelijkheid geraakt zyn arbeid te blyven ver richten, een pensioen toe te kennen even redig aan de laatst genoten bezoldiging; dat anderzyds de ambtenaar ten behoeve van een fonds, waaruit die pensioenen wor den betaald, een zeker gedeelte van zyn tractement afstaat, hetzy in den vorm eener doorloopende, procentsgewyze berekende korting, hetzy in dien van den afstand van een jaar tractement over eenige termijnen verdeeld en hetzelfde van elke tractements- verhooging, dan heeft men een vaststaanden basis, waaraan ieder gehoud-*n is. De schepping van een pensioenfonds is misschien een économische fout geweest, want daaruit is de meening geboren, dat een bepaalde klasse van personen recht hebben op de overschotten van dat fonds,— een stelling die men thans ook van hooger- hand maar stilzwijgend op zijde heeft ge schoven. Alleen heeft die stichting het nut gehad het bewijs te leveren, dat in den aan vang de ambtenaren hl661, betaalden dan nooiig was om den staat voor het verleenen van pensioenen schadeloos te stellen. In 1873 is dan ook een vermin dering in de korting gebracht, doordien de dooiloopende betaling van i procent ver viel en alleen de afloopende, zynde een jaar tractement plus de verhoogingen, werd behouden. Niettemin is er een belangjyk overschot, ten bedrage van ettelyke inilli- oenen, in kas gebleven. De redeneering, dat dit bedrag den tegenwoordigen amb tenaren toekomt, is niet op goede gronden vol te houden hebben zij er iets toe bij gedragen, dan is dit toch slechts voor een klein, niet te berekenen gedeelte. De fei- telyke toestand is deze, dat de tractementen niet tot het volle bedrag werden 'uitbetaald, dat het werkelyke cijfer met een vastgesteid procent werd verminderd. De ambtenaar wist dit vooruit, het was voor hem geen teleurstelling, bovendien, als er sprake kon zyn van een bydrage in een gemeenschap pelijke kas, dan had ook de staat niet het recht, het pensioen op te heffen, onder welke omstandigheden ook; het had dan uitbetaald moeten wordenook by met eervol ontslag, en, meenen we. ook als het aantal dienstjaren of de gevorderde mini mum-leeftyd niet ten volle waren bereikt. Een billyke regeling, wat de pensioenen betreft, zou deze zyn, dat de staat ze ge heel voor zyn rekening nam, zonder van de belanghebbenden een bydrage te vorderen. Dat zou da i eenvoudig voor allen een trac- tementsverhooging zyn; en degenen, die dat voorrecht niet hebben genoten, zouden geen reden kunnen vinden om zich te be klagen. Dan behield ook de staat zich ten volle het recht voor, de uitbetaling van het pensioen te weigeren, als aan de ge stelde voor waarden met was völdaan. En de weduwen- en- weezenpensioenen. Wy kunnen die met geen mogelijkheid anders beschouwen dan als een uitvloeisel van philantropie, tenzy de belanghebbenden de premies zelf geheel betalen. Tegen liet uitoefenen dier plnlantf opie hebben we geen bezwaar, zoolang hel personen geldt die door hun lage tractementen buiten machte zyn, zich met premiebetaling tot het ver- eisclite bedrag te belasten. Ambtenaren, wier bezoldiging byvooi beeld de driedui zend gulden overschrydt, moesten daar ge* heel buiten vallen; nun maatschappelijke p* De ondergeteekende brengt ter kennis van belanghebbenden, dat April e. k. aan bovengenoemde fa ng weer KWEEKELINGEN kunnen atst worden, om kosteloos opleiding itvangen tot het examen voor Onder- r of Onderwijzeres. leeftyd van 14 jaren wordt vereiaoht. ngifte vóór den isten Maart. dero inlichtingen geeft de Directeur, L. AKKERHUIJS JEz. te SCHOONHOVEN. NED. ALO. Mw. V. LEVENBVEBI. M. Kapitaal 1 Millioea fialdaa 1 stut«n en Tarieven *<jn Goedgekeurd 1 bij Koninklijke Bevuilen J ^ROT T ERDA M jven en inlichtingen zyn kosteloos krygen, op franco aanvrage aan de e. itrekken gelden op Effecten voor: ;en onder f 1000,— 4 ’s jaars; ;en daarboven tot den prolongatio ns, volgens Amsterdamaohe beurs waarden; >n zich met het koopen en verkoopen Effecten, tegen een provisie van: FvA 0 voor fondsen boven de 3O*/#, •- onder 30*/f;(ook r loten;) langd worden orders in de meeste hen verantwoord tot den eerstvolgen- middenkoers der Amsterdamsohe w’ en Coupons in boven de Amsferdam- s beursnoteering, «onder berekening provisie; en zich op voordeelige voorwaardon het incasseeren van wissels op binnen- buitenland. Tarieven op aanvrage tis verkrijgbaar. de geur en kracht der eaoaovrucht. eigenschappen die de besta kwali- nmerkeu. zelfde als het surrogaat Poeder- ir voortdurende contróle van Dr. P. F. MEL ROOS en A. HARMENS Wz. BURGEMEESTER Sohoonhovin maken 1 lo. dat de EERSTE ZITTING VAN DEN MILITIERAAD zal plaats hebben te Gouda op Woensdag 19 Maart a. s., v.tn. 11} uur, en dat voor den Militieraad behooren te versebgnen a. De vrijwilligers voor de militie. 5. De lotelingen die vrijstelling bezitten wegens ziekelgke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderd» lengte. 20. dat de TWEEDE ZITTING VAN DEN MILITIERAAD zal plaats hebben te Leiden op Maandag 14 April a. s., des namiddags Ij ure, en op Woensdag 23 April a s., des voormiddags 9} ure, on dat in ge noemde zittingen voor den Militieraad be hooren te verschjjnen: o. Die lotelingen wier zaak tot de tweede zitting i» aangehouden. b. De lotelingen voor het geval dat zg plaatsvervangers of nummerverwisselaars mochten willen stellen. Schoonhoven, 1 Maart 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, 8. P. H. NOuRDENDORP. De Beoretaris, H. G. GEELHOED.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1890 | | pagina 1