FELS, 7 N*. 1088. 1890. Zaterdag 19 April. Bouwmeid, etter F, by B, H. t 167, Gouda. OVEN. SKNECHT, e Polsbroeken dam. ings. •q e voor Zuid-Holland en Utrecht. .£3 .-H3 ECHT, met de werkzaam- paarden kunnende letter R, Bureau Weekblad BUITENLAND. :’s‘ :::ij ei-Nov. 5 b.-Aug. 6 .n.-Juli. 5 pr.-Oot. 5 8 5 5 f 1000. 5 f1000. 6 sl 4 s2 4 udleen. 4 »D. 567/' 16. BINNENLAND. i 7 4 akjes, Vitrages, r 4 S. W. N. VAN NOOTEN Uitgewra. laan 9 o 1870. 8 ct. ct. f3,00. imaonto door Da. J. ree gt één d eon Tan circa a poou, ook met de hand. Dat alles geschiedde buitendijks in een paar crnuil.t nmlinnii ülnnfioü wao.in i. VAM NOO1KB. i le qual. 80 et., 68 ct; kal reran i. 100 et; schapen 55 ct, alles per 26 ct, 2e qual. licht soort 20 89f 6öJ 65 J 94? 102 1 G D; I. r. i. 18| 16H 97 58J 119| 89| 89? 1021 69| llif 109 106 [i"Manchetten t 96{ 99{ 81 78f 74f 741 74 68| 104* 761 102f 1024 90 90 901 »i 98* ne Wijnkooperij i hechtenis va plaatsing in tjjd van drie tenis «al ar eenige risico tCHTEN, I. Boter: Iq qual. st. per half kilo, 4 1,1854. 1,1860. 1864. s. 100. 117! 1071 118 1174 160 1481 14OJ X) p. st 4? 101 567/69. 4 41 101 4 89| 4 4 4 5 4 4| 102 6 6 9 Z B. 5 ïlig. 8 ieel. i20O0M. 4 00 Mk. 4 6 -aand. 6 6 8 8 2| 89 ..Jren en bovendien tot Its-werkinriohting voor den '•Lnadat de straf der hech ten; ter zake'van „opén- j derde herhaling binnen laatste veroordeeling we- i soo spoedig mo lt te treden, een SCHOOBHOmSCHE COURANT. as, prijs le soort f23,00 4 f26,00. m twee wekei eene Bjjki zijn ondergas bare dronkenschap bjj een jaar, nadat de lamste wruuruuvnug we gens tweede herhaling onherroepelijk is ge worden." Op de weekmarkt K«», 90 wagens, ogende 21866 hef 25,50427,— te Schoonhoven, Ovenleht Geen land van Europa, waar het vragen en geven van inlichtingen omtrent maatre gelen van regeeringsbeleid meer aan de orde van den dag sjjn, dan Engeland. Vooral by hot wederkeeren, na vaoantietyd, wordt van de gelegenheid een ruim gebruik gemaakt. In de sitting van 14 deser deelde de Minister Ferguran, in antwoord op ge dane vragen, mede, dat by de Portugeesche regeering nog geenerlei bericht ia ontvangen omtrent eene nieuwe expeditie naar Mas- howq-land, het betwiste gebied, doch dat die regeering soodanige expeditie in,geen geval sou kunnen goedkeuren. Voorts dat de nieuwe expeditie, door Duitschland id Afrika ondernomen, onder aanvoering van Emin-Pacha in Duitschen dienst over gegaan niet het minste gevaar doet vree- zen voor Engelanjds rechten, -aangezien Duitschland reeds dadelijk ongevraagd had verklaard, de demarcatielijn te doen eerbie digen. Eindelyk dat de quaestie van den Delagoa-spoorweg nog ahjjd een opene quaestie is. Bjj het Lagerhuis is opnieuw een ont werp van wet ingediend tot vry making van de vrouw. I)e strekking is niet alleen haar het stemrecht, doch ook zetels 'in parle ment en provinciale en stedqlyke colleges te geven. Wat sal het dan daar geseilig ,openbare dronken- ildboete van f0.50, shtenis; No. 172Ü '1-.W, bjj wanbe- 1 en 22 ieder f 5.00by wanbetaling Prijs der Advdrtenttën: Van I tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Intending franco uiterlijk tot Vrijdags-namiddags. Alle binnenlandsche Advertentifin, voor 3 maal plaatsing,A opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. L, allen te Woudri- cene geldboete van vier dagen hechtenis; Dn en in vereeniging •ene ander» visoh- -yan den ituks. qual. f26,4 28,00 «rdhollandsche f25 I partyen. l, 10 4 1,16, wei- o. Kistarwe f7,00 4 6,70, witte dito ge f 6,60 4 6,60, m. Prysen: zware kalfvaarzen f 160 k 280, vaarkoeien seen f 100 4 140. .arwe. Vlaamsohe, srm. de beste f 7,00 5,404 6,90. ril. Aangev. 600 re dito, 162 vette- itere kalveren, 27 6 varkens en 128 Dese Courant wordt des Zwier dag - morgens uitgegeven. Prjjsvoor Schoonhoven per drie maanden 0,70, Franco per post door het geheele ry k 0,80. Men kan zich abonneeren by allq Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. ïn Ierland kookt het zoo nu en dan nog eens. Onlangs by het inwyden eener nienwe voorstad, Nieuw-Tipperarydie gevormd wordt door bewoners van oud-Tipperary. Deze verlaten hunne woningen aldaar, als protest tegen den landheer, eigenaar dier - woningen, om elders een goed heenkomen te zoeken. Do nieuwe Duilsche Rykskansolier Caprivi heeft zyn entrée gemaakt in het Pruisische Huis van afgevaardigden en mat succes. Mot eerbied en ingenomenheid en niet min der met bescheidenheid, wees hjj op zyn groeten voorganger, die, „het gebouw der Duitsche eenheid stevig genoeg gegrondvest heeft, om, nu diens beschermende hand ont breekt, weer en wind te kunnen weerstaan.” Maar o®k stevig genoeg, geljjk uit zyne nadere redevoering bleek, om er op te kunnen Voortbouwen. „Ik boude het voor eone genadige be- schikking der Voorzienigheid,” dus ver volgd* de Minister-President, „dat, op het oogenblik van Vorst Bismarck’s scheiden, de verheven persoon van onzen jeugdigen monarch de persoon was om in do leemte te voorzien. Een onverstoorbaar vertrouwen heb ik ifi de toekomst van Pruisen, dat schouder' aan schouder gaande met het Duitsche liyk, nog lang eene historische noodsakeiykheid zal wezen, en ik geloof, dat Land en Rjjk een gezegende toekomst tegemoet gaan.” „Gij zult” ging spreker voort „het woord*van Z. M. hebben gelezen: dat de koers dezelfde blyven zal, en reeds de om standigheid, dat al myne collega’s syn aan gebleven, zal u bewijzen, dat de Regeering niet voornemens -is een nieuw tydperk te doen intreden. Het ligt evenwel in des aard der omstandigheden en der menscheu, dat, tegenover eene kracht als die van Von Bismarck, andere krachten moeiiyk plaats konden vinden, en dat, by zyne krachtige en zelfstandige wyze van de dingen te doen, menige andere richting op den ach tergrond is moeten treden en menige ge dachte, menige gegronde wensch zelfs niet in aanmerking kon komen. Een eerste ge volg van de verandering van personen zal nu wezen, dat aan de verschillende minis- teriöeie departementen meer speelruimte zal worden gegeven, meer dan geschieden kon on derden machtigen President-Minister. De te genwoordige Regeering zal ten allen tyde worden bereid gevonden kennis te nemen van denkbeelden en wenschen van anderen, ze te onderzoeken en, zoo mogelyk, te verwe- zenly ken. Wy zullen het goede nemen, waar we het vinden en van wien het ook komt, en wy zullen altyd dat bevorderen, wat, naar onze overtuiging, dienen kan tot het openbaar welzyn.” „De Regeering, op deze wyze tegemoet komende, verwacht ook harersyds tege moetkoming. Zy wil gaarne met allen van ulieden samenwerkeu, met allen, die een hart voor het vaderland hebben on voor nemens zyn den Staat in monarohalen, het Kyk in nationalen sin te helpen grondves ten, ophouwen en ontwikkelen!” Dal die redevoering, blyk gevende van zulk eene ruime en vryzinnige opvatting der Regeeringstaak, met instemming werd aangehoord, laat zich denken. Wordt het denkbeeld, dat er aan ten grondslag ligt, in derdaad verweseniykt, dan kan Duitschland een nieuw tydperk van ontwikkeling te gemoet gaan. Bij meerdere vry heid, by minder centralisatie, kunnen nieuwe denk beelden zich ontwikkelen en baan breken. Dat het den ouden Rykskansolier koit, afstand te doen van het voetstuk, waarop zyne persoonlykheid en zyne verdiensten hem plaateten, laat zich denken. Doch ’t zal hem goed doen, dat daarom die diensten niet vergeten zyn. De Keizer nam het be- ICHTEN. pO. 10 Apr. JO. MONTFOORT, 15 April. Heden werd door notaris W. De Gelder in veiling ge bracht de in volle werking zijnde, welbe klante houtkdopery, gelegen eveii buiten db IJse]poort aan den Hofdijk en aan de rivier den IJsel, bestaande in 4 houtioodsen, juf- ferrek, knechtswoning, kantoortjq, erf enz., groot 15 aren en 80 centiaren, benevens het hoerenhuis aan de Havenstraat met grooten tuin, groot 8 a. 54 ca. De houtkoopery werd ingezet door den heer Sfmonsz te Zaandam, op f1700 en op f300 daarboven afgemynd. Het hoerenhuis werd ingezet, eveneens door den heer Simonsz, op f1875, en niet afgemynd.' Perceel 1 en 2, te zamen in veiling ge bracht, op f8875 opgehouden. MONTFOORT, 15 April. Zondag j.L had in de Hervormde kerk alhier door den con sulent D». F. L. J. H. Poort, van Harmelen, de bevestiging plaats van den nieuwen leeraar, naar aanleiding van 1 Theas. 5 vs. 12 en 13. ’s Namiddags hield De, J. F. W. Troos- tenburg De Bruyn zijne intreerede, naar aanleiding van Ezeohiêl 33 vs. 7. Beide plechtigheden werden door eene groote «chare by gewoond. §NIEUWPOORT,' 17 April. Het uit- stooten der kraayennesten, zich bevindende in het aan deze gemeente behoorend ge boomte, is aangenomen door G. Van Bruggen o. s. te Ameide, voor de söm van f 35,—. <NOORDELOOS, 17 April. Nadat Zon dagmorgen jl. onze predikant, Ds. P. F. Van den Steen, in zyn dienstwerk was inge leid door den consulent Ds. J. F. De Klerck van Ameide, naar aanleiding van Jes. 8 20, deed Z. Ew. des namiddags zyne intrede in deze gemeente en had bij die gelegen heid tot onderwerp zyner rede gekozen Hom. I 16. De gemeente gaf by deze gelegenheden door trouwe opkomst blyk van hare belangstelling. Waren des mor gens byna alle plaatsen in het kerkge bouw bezet, des middag» moesten vele zich met eene staanplaats tevreden stellen. Do gewone jaarlyksche verpachting der landeryen van den heer Van Dam van Noordeloos heeft f4699 opgebracht. Ver leden jaar bracht zy f5177 op, alzoo f 1478 of ruim 28“/ 0 minder. §OUDEWATER, 17 April. In zyne by- eenkomst van 11. Woensdag koos het nuts- departement tot leden van het hoofdbestuur de heeren C. J. M. Dykmans te Amsterdam en Dr. W. Koster te Hilversum; tot afge vaardigden ter algemeens vergadering te Amsterdam de heeren J. Kiewiet de Jonge en A. O. van Aelst en tot bibliothecaris den heer H. T. Verhdef. Nadat hierop- de punten ter beschrijving voor de ajgemeene vergadering behandeld en nóg een zaken van huishoudelyken aard afg< waren, werd de byeenkomst gesloten. •RIDDERKERK, 15 April. De heer F. A. De Jongh, architect, wonende te Bolnes, heeft den Raad onzer gemeente bericht, dat hij de concessie, hem indertyd verleend tot het aanleggen en exploiteeren eener boogdrnkwaterleidïag alhier, voor vervallen beschouwt. Alle hoop op eene zoo nuttige instelling is zoodoende geheel vervlogen. SLIKKERVEER,, 14 April. Vrjjdag ia, van de werf van den scheepsbouwmeester M. Van der Kuyl alhier te water gelaten het lijjnschip Agnes”, groot 620 lasten, ge bouwd voqr rokenjng van de firma Math, gtidnes te Millheim a/d Ruhr. De kiel zal gelegd worden voor een Rynschip, groot 660 lasten, voor dezelfde firma. •STEIN, 18 April. Gisteren-morgen had de landbouwer De Witt het ongeluk dat zyn. paard schrok van het in aanbouw zynd tolhuisje aan den IJseldyk. De tentwagen viel van den dyk af en het paard ging met het lemoen en de voorste wielen achter zich aan het hollen. De eigenaar kwam er met jden schrik af,doch de tentwagen werd erg beschadigd. Het paard werd een eindje verder door den landbouwer T. Mulder tegengehouden en gegrepen. •TIENHOVEN, 16 April. Van 11. Zon dag op Maandag zyn op de zalmzegenvis- schery alhier 4 zalmen en 2 elften ge vangen. Tot tegensohatters' voor de Personeele belasting in .deze gemèente zyn benoemd de heeron H. Schippers en F. Diepenhorst Hsn., beiden te Ameide. •WILLIGE LANGERAK, 16 April. Op de visschery alhier zyn van Zondag op Maandag 11. 2 zalmen en 32 elften gevangen. Als'een bijzonderheid kan zeker het volgende vermeld worden. De landbouwer J. E. alhier ving voor eenige dagen met de hand een snoek van ongeveer 7 KG. en een paar jongens een van ongeveer 4,en een van oiroa 3 poud, ook met de hand, smalle, ondiepe slootjes, waarin die snoeken achtergebleven waren, nadat de hooge wa terstand der Lek weer geweken was. WOERDËN, 16 April. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 71 partijen; prys van Goudsohe ïe soort f 24 4 27. 2e soort f20 4 28, Edammer f 26. Han del vlug. By Zr. Ms. besluit van 12 April is "benoemd tot substituut-officier van justitie by de arr.-rechtbank te Rotterdam Mr. H.J. H. Moddermanthans substituut-officier van justitie bij d« arr.-rechtbank te Heerenveen. Door het gerechtshof te ’sGra- venhage is, ter vervulling van eene vacature van raadshevr in dat college, opgemaakt de navolgende alphabetische lijst van aanbe veling: 'Mr. W. A. ’t Hooft, Mr. W. J. Karaten en Mr. E. P. Schorer, rechters in de arr.-rechtbanken te Haarlem, Rotterdam en Middelburg. De Tweede Kamer isthansby- eengeroepen tegen Dinsdag 22 April aan staande. In het le district van de Krimpenerwaaffi zyn herkozen tot hoofdin geland de heer A. Nobel te Vlist en tot hoofdingeland-plaatsvervanger de heer G. Vooraluys Js. te Berg-Ambacht, beiden met algemeene stemmen. Tot hoofdingeland- plaatsvervanger, in plaats van den tot hoofd ingeland benoemden hêer H. Uittenbogaart, werd verkozen de heer B. Smit te Haast recht, met 102 van de 174 nitgebrachte stemmen. Aan het Ministerie van Wa terstaat te Rage werd Woensdag o. a. aanbesteed: het maken van twee dwars- kribben aan den rechteroever van de Lek en het inzichten van een dezer kribben tot loswal onder de gemeente Schalkwijk, pro vincie' Utrecht, etx het uit voeren van bag- gerwerk in de I^sk, onder de gemeenten Schalkwijk, prov. Utrecht, en Culemborg, prbv. Gelderland, tuaschen de kilometer- raaien 79 en 80. Minste inschrijver was J. P. De Groot te Giesendam, voor f 12.798. Maandag werd te Dordrecht aan besteed het uitdiepen van een gedeelte der rivieren de Oude Maas en de Merwede de Kalkhaven en de Wolwevershaven, be nevens het trekken van oude- en het leveren en inheien van niouwe duodalven in verschil lende havens der gemeente Dordrecht. Inge- levprd werden 2 biljetten. Voor het eerste gedeelte van het werk, het uitdiepen van een gedeelte der rivieren de Oude Maas en de Merwede, do Kalkhaven en de Wolwe- verahavqn was ingeschreven door den heer W. Volker te Sliedreoht, voor 131.100 (de lossingprys per M* kon de inschryver voor de' uitvoering niet opgeven omdat hij niet weet welk materieel noodig ia). Voor het tweede gedeelte van het werk, het trekken van oude- en het leveren van nieuwe duc- d al ven ia de Kalk- en Wolwevershaven aldaar, was door den heer P. Van Wyngaar- den te Papendrecht ingeschreven voor f5398. De gunning werd aangehouden. Zaterdag had te Grave plaats de openbare aanbesteding van granen ten behoeve der garnisoensbakkery. Voor de witte tarwe wal de laagste inschryver M. De t Gier, van Gorinchem, voor f 6,97 de HL., en voor de roode tarwe J. Hoogwinkel aldaar, voor f 6,90 de HL., elk wegende 77 KG. Te Katendrecht gaateenadres kond, om aan Ged. Staten van Zuid-Holland te ve&oaken, by de aanhangige voorstellen tot wyzigiug der grensscheiding tassohen Rotterdam en Charlois het daa/heen te leiden, dat Oud-Katendrecht in zyn geheel by Rotterdam gevoegd worde. De Minister van binnenl za ken brengt ter kennis van de besturen van normaallessen en van de hoofden vaü scholen, die voornemens zyn aanspraak te maken op de rijksbydrago bedoeld in art. 12, 3e lid, sub 2, der wet tok regeling van het lager onderwas, dat is vastgesteld het model der lyst, bedoeld in art. 4 van het kon. besluit van 3 April 1890 en dat van 20 April af een exemplaar van dat model is te verkry-- gen by den 'arrond. schoolopziener, in wiens ambtsgebied de opleiding van kweekelingen tot onderWyzer geschiedt. Da héér HengeVeld, hoofd der school te Papendrecht, heeft zyn ontslag aangevraagd ais onderwyzer aan de nor maallessen te Elshout, welk ontslag hem eervol is verleend, ölechts één kweekeling it tot die lessen toegelaten na gehouden toelatings-examen. GORINCHEM, 15 April. Blykens het jongste veralag over den toestand van het litger onderwas in deze.,gemeente, waren er aan htft ainde van het jaar 1889 zes open bare en twoe niet gesubsidieerde byzondere scholen. De scho'o^evolking op 81 December jl. was 1482 np\da. _ppenbare en 178 op de bykondere scholen. x De herhalingsschool, wa geheel kosteloos wordt gej Dec. jl. niet meer dan 3£9 Van de gelegenheid tot rw godsdienstonderwijs, in de lokalen der open- j bare scholen, werd door 171 leerlingen yverig gebruik gemaakt. ♦ALBLA88ERWAARD en VIJFHEE- RENLANDEN, 18 April. De kaashandel was deze week tamëly k willig, dip in boter flauw. Kaas was 50 cents per 50 kilo lager in prys, boter daalde 10 cents per half kilo, men besteedt thans in deze streken voor kaas van f22 tot f26 per 50 kilo, naar wichten kwaliteit; goêboter f0,50, weiboter f 0,35 per half kilo. •ALBLA88ERWAARD en VIJFHEE- RENLANDEN, 18 April. Hoewel er geen gebrek aan hooi, dooh evenmin overvloed van gras in de weiden is, zyn toch deze week in deze streken een aantal runderen buiten gebracht, eensdeels omdat de boer om verschillende redenen er zeer öp gesteld is zyn vee te zien grazen, anderdeels om dat vele vrouwen de schoonmaak zóó op het lyf hebben, dat het vee er voor ruimen moet. Runderen zyn thans ongekend dujar, zoowel vare- als melkbeesten; van daar de lage prijzen die voor het dezer dagen ver pacht wordend welland worden besteed, leder toch vermydt zooveel mogelyk den aankoop van vee, dat in 't najaar wel eens belangrijk lager in prys konde zyn, terwijl bovendien de zuivelprijzen de laqtste weken eene dalende houding aannemen. Op den aanlbk, ook van varkens, legt men zich tegenwoordig zeer toe en daarmede worden goede zaken gemaakt, wat nog nfeer het geval zoude zyn indien meer werk werd gemaakt van rasverbetering. Gelukkig is hier en daar waar (e nemen dat men hier mede op den goeden weg is. AMMER8TOL, 15 April. Onze predikant, Ds. W. D. van Leeuwen Boomkamp, heeft het beroep naar Olst (bij Deventer) aange nomen. •BERG-AMBACHT; 16 April. De weL on hooilanden in dezen polder zien er zeer gunstig uit. Hiér en daar ziet men reeds eeuig vee in de weide. Ook de toestand van het vee is gunstig en de prijzen zyn hoog. •BOLNES, 16 April. Voor de vacante betrekking van onderwyzer (jaarwedde f 475) aan de O. L. School alhier, zijn, naar men verneemt, 18 sollicitanten en voor de be trekking van onderwyzer met hoofdakte (jaarwedde f 650) slechts twee. CAPBLLE a/d IJSEL, 14 April. Hqt diaconiebestuur der Ned. Herr. Gemeente alhier ontving dezer dagen de som van f1000, door wylen den hoer A. Van Ca- pellen vermaakt. GOUÜERAK, 15 April. Onze predikant, Ds. J. Kok, is beroepen te Maartensdijk (Utrecht). •GOUDRIAAN, 15 April. Heden werd alhier het grasgewas van de kaden te Gou- driaan verhuurd voor f 197 en de hooikamp, behoorende aan de gemeente, voor f 70, Het geheel deed f 124 minder dan het vorige jaar. Het grasgewas der kaden te Ottoland werd alhier verpacht voor f95. •HAASTRECHT, 18 Ai ril. ïn deze ge meente heeft zich een geval van „febris tjphoidea” voorgedaan. Woensdag-avond gaf de zaugver- eeniging „Haastrechts Mannenkoor”, onder leiding van den heer Muntendam, eene openbare uitvoering. De tien verschillende nummers, alsmede de piano-nummers van den directeur, voldeden uitstekend. Volgens het veralag van de Directeu ren der Nutsspaarbaqk hebbqn in het vorig boekjaar plaats gehad 38 inlagen beneden I gulden, 155 beneden 10 gulden, 91 be neden 100 gulden, 12 beneden 1000 gul den en 1 boven de 1000 gulden. In het geheet werden er 75 uitbetalingen gedaan. Aan het einde van het boekjaar waren er van de 175 in omloop zynde spaarbank boekjes 3 met een tegoed beneden 1 gld., II beneden 10 gld., 76 beneden 100 gld., 82 benedqn 1000 gld. en 3 van meer dan 1000 gld. LEERBROEK, 15 April. Bedankt voor het beroep naar deze gemeente door Ds. J. Klomp te ’s Gravenland. •LEERDAM, 16 April. De op 12 April 11. alhier gehouden publieke verhuring van dü wei- eu hooilanden, toebehoorende aan het Familie vrouwenhofje alhier, bracht op f 1510, zynde. f668 minder d«n het vorigjaar. •LEKKERKERK^ 17 April. Uit het verslag der vereeniging „Hulp in Nood” blykt, dat in het afgeloopen’jaar is ontvan gen aan vier collecten f 067,25s, eene gift uit Amsterdam van f 60, en van diversen met het saldo van het vorige jaat f59,428, te zamen een bedrag vkn f786,68. Aau levensmiddelen werd uitgegeven f378,02, aan brandstoffen f 109,02, aan diversen f246,83, saldo f52,81. Aan het einde van dit verslag kon de commissie niet nalaten reeds huren welverdienden dank te betuigen aan de dames, voor hetgeen zy hebben by- gedragen^ door de opvoering van „’t Sneeuw witje” door de schoolkinderen waarvan de recette bedroeg f 90. Hier heeft men ook weder gezien de waarheid van het woord, dat eendracht groote dingen tot stand kan brengen. Met het oog op de goede bedoelingen /wyfelen wy geen oogenblik, of een ieder j'zal het zijne bljjveu bijdragen en steunen, om daardoor te verieeneu wHulp in Nood”. schermheerschap op zich van de commissie, die zich vooratelt nu reeds een standbeeld voor den man op te richten, aap wien Duitschland zoo heel veel te denken heeft. Zoowel ia Duitschland als in Frankrijk is men yverig in de wees eene vreedzame volksbetooging op 1 Mei te organisceren. Het geldt voornamelijk de verkryging van een normalen arbeidsdag van 8 uur. Dat overal het woord vreedzaam op den voor grond staat en vooral in Duitschland daar aan beteelgenis en gewicht wordt gehecht, is een toeken des tijds, verblijdend omdat men er in mag ziep een geloof »sn de ge volgen, die het onlangs gehouden arbeids- congres kan hebben. En dit niettegenstaande zy, die.de manifestatie in het leven roepen, de beteekfenis van dat congres trachten te verkleinen of te ontkennen. De geruchten, dat de pasbepalingen aan de Duitsch-Fransche grenzen zouden verzacht worden, hebben zich nog niet bevestigd. Uit Dahomey geen nieuws. De berichien bljjven stand houden dat eene nieuwe expe ditie daarheen zal vertrekken. De Koning van Bolgle wordt gezegd zijn gebied aan de Congo voor 100 millioen francs aan Duitschland te willen verkoopen. De Russische Kroonprins gaat, in gezel schap van zyn broeder, Grootvorst Geerge, een reis rondom de wereld ondernemen met het pantserachip Oven en nog twee andere schepen. Op de terugreis, zoo zegt het be richt, zullen de Prinsen Siberië doorreizen. Nu, als de Kroonprins diiér met zyn volk in aanraking komen wil en kan, kan'hjj er overvloed van nut van hebben voor zyne toelcomstige regeeringstaak I KANTONGSBECaT U SCHOONHOVEN. Zitting van 9 April 1890. 1. J. B., H K. on B. V. - chem: ieder veroordeeld tot f 10.00, bjj wanbetaling vi ter zake van „bet tezamoi des nachts bovisschen van water, zonder sohriftelijke vergunning rechthebbende.” 2. P. H., A* H. en M. H allen te Kapelle aan don IJselieder veroordeeld tot eene geldboete van f 10 00, bjj wanbetaling twee 'dagen hech tenis; ter zake van „het tutamen en in vereeni ging bevisscheu van, eens ander» vischwater, «onder ^sohriftelijke vergunning van den recht- 3. H. K. en P. 8., beiden te Wondriohem ieder veroordeeld tot eene geldboete van f 6.00 bjj wanbetaling twee dagen hechtenis; tep xakey van enz.: ato 2. 4. J. v. B. te Bergambacht; veroordeeld tot eene geldboete van f lu.OO, bjj wanbetaling twee dagen hechtenister sake van „het bevissohen van eens anders visohwater, zonder sohrifteljjke vergunning van den rechthebbende.” 5- C. v. E. te Berkeriwoudeveroordeeld tot eene geldboete van f l&.Oü, bjj wanbetaling vyf dagen hechtenis; ter zake van „het geen vol doende zorg dragep voor het onsohadeljjk hou den van een onder sjjne hoede staand gevaar lek dier.” 6. H. N. te Stolwjjk: veroordeeld tot eene geldboete van f 8.00, bjj wanbetaling twee dagen heohtenister' zake van „het te Hoenkoop zonder vergunning van den Burgemeester, ver koopen tan Joten 'voor eene elders te houden verloting." .7. D. r. A. te Oude water: veroordeefd tot eene geldboete van f 1.00, bjj wanbetaling één dag hechtenis; ter sake van „het te Lopik, zonder vergunning van den Burgemeester, ter zijde van de straat bet bedrjjf van muzikant uitoefenen.” 1' 8. G. d. B. te Oude water: vrijgesproken „van op 2-6 Februari jl. op den .openbaren weg te Jaarsveld «onder vergunning van den Burg®- mdéster, het bedrjjf van muzikant te hebben uitgeoeSend." 9. J. v. H. te Kuilenburgveroordeeld tot eene geldboete vM f 1.00, bjj waabetaling één dag hechtenis; tor zake van „het op den Lo- piksohen Voordyk* binnen de .gemeente Lopik, gebruiken van eeu hondenwagen.” 10. A. KJ te Utrocht; 11. Q.8. te Stólwyk; 1?i* te Polsbroek; 13. J. P. te Kralingenï allen veroordeeld ter zake van „het op den openbaren weg laten staan van een trekdier, zonder de noodigevoorzorgsmaatregelen tegen het aanriohten van schade te hebben genomen"; No. lij12 ieder tot eene geldboete van f x.00, bjj wanbetaling één dag hechtenis; No. 13 tot eene geldboete van f3.UÜ', bjj wanbetaling twee dagen hechtenis. 14. J. K. te Lekkerkerkveroordeeld tot eene geldboete van f8.00, bjj wanbetaling iw®e dagen hechteniater zake van „het verwekken van rumoer of burengerucht, waardoor de nacht rust kan worden verstoord." 15. J. B. te Krimpen aan den IJsel: veroor deeld tot twee geldboeten: een van fl.OO, bjj wanbetaling één dag—, een van f 5.00'bjj wan betaling drie dagen heohtenis; ter zak© van „openbare dronkenschap; o* ’rorwekken van ru moer of burengeruchtwaardoor de nachtrust kan worden verstoord." 16. J.N.; 17. H. v. d. B.: beiden te IJselstein 18. C. B. te Lopik; IV. I. O. te Bergambacht: 20. J.L. te Lekkerkerk; 21. G. 8. te Jaarsveld; 22. 8. d. H., zonder bekende woonplaatsallen veroordeeld ter zake van „o™ schap”. No. 16 tot eene gelGu. bjj wanbetaling één dag heohiv, ieder tot eene geldboete van f taling één dag hechtenis; Nó. tot 'eene geldboete van drie dagen hechtenis. 23. G. 8. te Stolwjjkveroordeeld tot eene hechtenis van zeven dagen ter zake van „open bare dronkenschapbjj tweede herhaling binnen een jaar, nadat de laatste veroordeeling wegens herhaling onherroepeljjk is geworden." 24. O. O. te Lopik: veroordeeld tot eene ij het ondarwjjs pvon, telde op 34 leerlingen. it ontvangen van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1890 | | pagina 1